Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014

2 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk Orientering fra virksomheten Fiberutbygging Nettdrift Kraftproduksjon Det lokale el-tilsyn Styrets årsberetning Konsernets virksomhet Miljø og personal Årets resultat Framtidsutsikter Årsregnskap Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømanalyse konsern Beregning av KILE kompensasjon for ikke levert energi Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Nøkkeltall Samfunnsregnskap og verdiskapning - konsern Revisjonsberetning Side 2 av 42

3 1 Begivenheter i året som gikk Ymberkonsernet har i 2014 bestått av morselskapet Ymber AS og datterselskapet 3net AS. Ymber AS er leverandør av nettjenester til ca kunder og bredbånd til ca kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Selskapet eier fire kraftverk som i 2013 til sammen produserte 51,7 GWh. Konsernet hadde en omsetning på 137,9 mill. kr. og sysselsatte 61,25 årsverk. Ymber AS har ca. 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og bygging av nye anlegg i strøm- og fibernettet. Selskapet har som målsetting å forbedre leveringssikkerheten og personsikkerheten. De siste årene har viktige tiltak vært skogrydding, råtekontroll og ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg Stipendordning For å sikre framtidig rekruttering av montører, har selskapet en stipendordning for elever ved Nordreisa videregående skole. Stipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/montør. Det kan tildeles inntil 3 stipend og stipendets størrelse er på kr ,- til hver av elevene som får innvilget dette. I 2014 fikk elevene Peder Fjellstad, Martin Mikalsen og Runar Abrahamsen tildelt stipend. Bildet viser stipendtildeling i Fra venstre: markedsjef Jim Bratland, stipendiater og adm. dir. Erling S.Martinsen. Foto: Thomas Wahlgren, journalist i Framtid i Nord. Side 3 av 42

4 Miljøsertifisering Vårt heleide datterselskap 3net AS ble i 2014 miljøsertifisert til miljøfyrtårn. Miljøsertifikatet ble tildelt av ordfører i Nordreisa kommune. Foran fra venstre: Mona Salamonsen og lærlingene Henrik Nordahl og Martin Karlsen. Bak fra venstre: Johnny Bjerk, daglig leder Kjell Arne Mikalsen, Thor Øivind Johansen, ordfører Lidvart Jacobsen og miljøfyrtårnansvarlig Trond Bjerkmo. Viggo Vangen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Lill T. Hansen. Ny sjøkabel til Loppa øy Loppa øy fikk strøm fra fastlandet omkring 1960 med en linje fra Havstein på Sandland til Lauksletta, og derfra en sjøkabel til Loppa øy. I 1994 ble det besluttet å flytte landtaket på fastlandssiden fra Lauksletta til Nordre Bankekeila der Telenor hadde sitt sjøkabellandtak, og linja fra Havstein til Nordre Bankekeila ble bygd året etter. Det ble også lagt ny sjøkabel til Loppa øy, og linja fra Havstein til det gamle landtaket på Lauksletta ble revet. Det har i ettertid vist seg at landtaket i Nordre Bankekeila var ekstremt værutsatt. Det har vært feil på landtaket flere ganger og i 2011 ble deler av kabel skiftet og landtaket ble sikret med kabel i rør boltet til fjellet, nedspylt i sand og med 6 tonns tunge betongmatter over kabelen. I 2013 ble det foretatt en grundig landtaksundersøkelse på begge sider. Ved landtaket på Nordre Bankekeila hadde kabelen igjen fått stor værslitasje. Det ble besluttet å legge en ny sjøkabel fra Skavnakk i Frakkfjorden til Loppa øy, og med ca m er det den lengste sjøkabelen i vårt forsyningsområde. Arbeidet ble gjennomført i Kabelleverandør General Cable og sjøkabelskipet fra Sea Works ble engasjert. Eksisterende sjøkabel mellom Nordre Bankekeila ble tatt opp og det ble gjenbrukt ca m av den gamle kabelen. Sjøkabelen ble lagt fra eksisterende landtak på Loppa øy til Skavnakk i Frakkfjorden der den ble skjøtet med en jordkabel og tilkoblet eksisterende 22 kv i Skavnakk. Loppa øy fikk dermed ny kraftforsyning. Rivning av 22 kv linja til det gamle landtaket vil bli utført i Side 4 av 42

5 Briefing på sjøkabelfartøyet til Seaworks. Foto: Ketil Abrahamsen Yrkesmessa Ymber deltok også i år på yrkesmessa under forskningsdagene i Nordreisa. Det var stor interesse for vår virksomhet både inne på messa og utenfor. Montør Jørn Terje Josefsen viser interesserte hvordan man skøyter fiberkabler. Foto: Jim Bratland Side 5 av 42

6 Det var stor interesse for Ymbers uteaktiviteter under forskningsdagene i Foto: Jim Bratland 2 Orientering fra virksomheten Marked Ved utgangen av året hadde Ymber AS kunder (målepunkt), noe som er en økning på 42 kunder fra Av disse er 66 % husholdningskunder, 17 % er næringskunder og 17 % er hyttekunder. Elektronisk kommunikasjon blir foretrukket av selskapets kunder og det meste av kontakten skjer via epost, SMS og telefon. Ved planlagte strømstans og ved spesielle hendelser varsles kundene via SMS, noe Ymber AS får gode tilbakemeldinger på. Bruk av elektronisk kommunikasjon er både effektiv og miljøvennlig! Ymber AS tilbyr både efaktura og epostfaktura. Nytt i 2014 er at flere av våre næringskunder velger elektronsik faktura basert på EHF (Elektronisk handelsformat). Andel elektroniske fakturaer av den totale strømfaktureringen økte fra 30,5 % til 40,6 % i løpet av 2014, noe selskapet er svært tilfreds med. Det vil være et satsningsområde for oss å øke denne andelen ytterligere og vi vil jobbe for at flest mulig kunder tar i bruk elektroniske løsninger, gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette vil spare miljøet! Kundetilfredshet Det betyr mye for Ymber at du som kunde er fornøyd, og vi jobber hver dag hele året for at du skal ha sikker strømforsyning og oppleve god kundeservice. Resultatene fra årets kundetilfredshetsundersøkelse viser fremgang på alle områder og for 2014 så skårer vi 68 av 100 mulige poeng. Vi setter veldig stor pris på alle som har tatt seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Side 6 av 42

7 Arbeidsmiljø og personal Årlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte. Sponsoraktiviteter Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får Ymberkonsernet profilert selskapene på en god måte. Noen av dem som er sponset i 2014 er Olderdalen Idrettsklubb, Manndalen Ungdoms- og idrettslag, Riddu Riddu barnefestivalen, Bakkebyturneringen, Rotsundelv IL, Kautokeino IL, Samisk Grand Prix, Påskefestivalen i Kautokeino, Bingesrittet i Maze, Kvenidol, barnekoret Stjernekoret, Forskningsdagene, Skjervøy IK, Nordreisa IL og Ryttersportsklubben NOR. I tillegg profilerer konsernet seg gjennom lokale media og i den årlige kundekalenderen som også ble sendt ut i A-laget til Skjervøy IK : Foto: Skjervøy IK Side 7 av 42

8 Nordreisa IL Skigruppa : Foto: Nordreisa IL Premieutdeling for barn i Bingesrittet, som er et sykkelritt fra Mieron til Màze: Foto: Bingesrittet Side 8 av 42

9 2.1 Fiberutbygging I 2014 har Ymber AS sluttført en større utbygging på fiber: Utbygging av bredbånd til bygda Avzi i Kautokeino kommune. Oppstart av utbygging på Hamneidet. Ferdig mars Dette har gitt 25 nye kunder. Vi har også hatt en tilvekst på 205 nye tilknytninger i eksisterende områder. Dvs en brutto tilvekst på 230 kunder. På Skjervøy så har vi fortsatt arbeidet med oppgradering av de eldste delene av nettet ved å skifte ut kabler og fordelere. I tillegg har vi skiftet ut internett-ruterne og kan nå tilby samme kapasiteter som i fibernettene. Side 9 av 42

10 2.2 Nettdrift Ymber AS sitt forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune, samt ytre Loppa kommune og Kvænangen kommune. Høyspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22kV linjer og 640 nettstasjoner. Regionalnett På bakgrunn av råtekontroller og lynskader er det foretatt noe utskifting av master i 66 kv nettet. Det er utført tilstandskontroll på ca 20% av lavspentnettet i tillegg til linjebefaring på høyspentnettet i Loppa og Kvænangen. Montering av AUS bryter på Spåkenes. Lyngsalpene i bakgrunnen. Foto: Øystein Sandelin. Knekt mast på Frakkfjordfjellet grunnet islast og vind. Foto. Trond Hansen. Side 10 av 42

11 Ny 66 kv forsyning til Skjervøy Vi fikk i desember 2014 konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for ny 66 kv kraftledning mellom Storslett og Hamneidet. Prosjektering av linja har startet og skal etter planen være ferdig i Det ble foreløpig ikke gitt konsesjon på strekningen fra Hamneidet til Skjervøy da NVE ønsker at denne strekningen utredes før endelig avgjørelse tas. Distribusjonsnett Alle våre nettstasjoner ble kontrollert i Det er gjennomført en del utskifting av høyspentbrytere i nettet. Sentrum av Skjervøy ble forsynt med en ny kabel for å øke kapasitet ved feil i eksisterende nett. Feilsituasjoner vil dermed gi mindre ulemper for næringsvirksomheten i sentrum, og spesielt for produksjonen hos Lerøy. I Loppa fikk Loppa øy ny strømforsyning gjennom at det ble lagt en ny sjøkabel fra Skavnakk i Frakkfjorden til Loppa øy. Sjøkabelen er ca meter og er den lengste sjøkabelen i vårt forsyningsområde. Sjøkabelarbeid: Foto: Ketil Abrahamsen Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Totalt KILE for 2014 ble på 4,257 mill. kr. mot 5,632 mill. kr. året før. KILE på grunn av driftsforstyrrelser var på 3,429 mill. kr., mens det for varslede avbrudd var på 0,828 mill. kr. Side 11 av 42

12 2.3 Kraftproduksjon Produksjonen i selskapets kraftverk var på 51,7 GWh i Normalproduksjon er 56,4 GWh pr år. Avvik fra normalen skyldes lavere tilsig på senhøsten. Alle kraftstasjonene har i 2014 gått som normalt. I 2014 er lukehuset ved Sikkajavre vannmagasin oppgradert. Lukehuset er atkomst til inntaksluke for Sikkajavre vannmagasin. Bygget ble oppført i 1950 og innerst i lukehuset er det atkomst til steintunnel der lukeopptrekket er plassert. Inngangen til tunnelen ble rensket da deler av denne var rast sammen. I løpet av 2014 har vi gått fra manuelt, papirbasert drifts- og vedlikeholdssystem til elektronisk system tilpasset spesielt for kraftbransjen. Dette for å få en effektiv arbeidsordrebehandling, bedre dokumentasjon av anleggsdata og mer strukturert planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. I tillegg er nå teknisk informasjon, tilstandsrapporter, labrapporter og vedlikeholdsforskrifter samlet og lettere tilgjengelig. Denne dokumentasjonen var tidligere plassert ute på anleggene, i teknisk arkiv og på hovedkontoret. Avdelingsleder på produksjon Elin Kaasen ved tavle på Skjervøy transformatorstasjon. Foto: Lill T. Hansen Side 12 av 42

13 Våre kraftverk Čábardašjohka Kraftverket bygget i 1952/53. Renovert: Kontrollanlegg, aggregat, flom- og bunnluker Middelproduksjon: 2,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 0,7 MW Bergsfjord Satt i drift:1958. Renovert: rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007, kledning bygg Dam renovert Middelproduksjon: 3,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,2 MW Kildal Satt i drift: Renovert: kontrollanlegg 2002 og aggregat G Rehabilitering rørgater Middelproduksjon: 41,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 8,2 MW Sikkajokk Satt i drift:1950. Renovert: bygg og kontrollanlegg Ny turbin Oppgradert lukehus Middelproduksjon: 10,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,8 MW Side 13 av 42

14 2.4 Det lokale el-tilsyn Det lokale Eltilsyn (DLE) har utført tilsynsarbeidet i 2014 etter tilsynsplan som er utarbeidet iht. instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er brukt ca. 1,5 årsverk til tilsynsarbeid og utført ca. 550 tilsyn. I 2014 er det utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systemrevisjon er utført hos 4 installatører. Det er også utført anleggskontroller i private boliger samt ytt bistand til politiet ved brannetterforskning. DLE har gitt informasjon om elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. Dette er også et myndighetskrav. De ansatte på DLE har også en del andre oppgaver for Ymber AS som målerklager/målemontasje, fjernstyring, spenningsanalyser, overordnet vakt mm. 3 Styrets årsberetning 3.1 Konsernets virksomhet Ymber AS ble stiftet 7. oktober Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune samt ytre Loppa kommune og Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber og co-ax). Eierforhold og organisering Morselskapet Ymber AS har følgende eiere: Kautokeino kommune 16,7 % Kåfjord kommune 16,7 % Kvænangen kommune 8,3 % Loppa kommune 8,3 % Nordreisa kommune 16,7 % Skjervøy kommune 16,7 % Troms Fylkeskommune 16,7 % Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 60 aksjer à kr ,-. Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. Konsern Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har selskapet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord og Skjervøy. Administrerende direktør i Ymber AS er Erling S. Martinsen. Ymber AS besto i 2014 av morselskapet og det heleide datterselskapet 3net AS. 3net AS ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymber AS sitt forsyningsområde. I tillegg er 3net AS leverandør av IKT tjenester. Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen. Side 14 av 42

15 Organisasjonsplan Generalforsamling Styre Revisjon Adm. direktør Marked Økonomi Nett Drift 3net AS Avdelinger: Tilsyn Produksjon Avdelinger: Driftsgruppe 1 Driftsgruppe 2 Avd.Kautokeino Tjenester Plan Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for kundekontakt, markedsføring, profilering, avregning og måling mot overliggende nett og sluttkunde. Nettseksjonen er byggherre for alle investeringsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner og bredbånd. Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. Seksjonen er også utførende på alle investeringsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy, drift av arkivsystem, overordnet HMS og øvrige administrative oppgaver. Generalforsamling Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Side 15 av 42

16 Styre Styret i Ymber AS har hatt følgende sammensetning i 2014: Medlem: Varamedlem: Halvar Solheim, leder Isak Mathis Olsen Hætta Gunn Andersen, nestleder Sigrun Kaino Johansen, fra juni 2014 Torbjørn Evanger Eva Reiersen, vara ansatte Torill Martinsen, fra juni 2014 Øystein Sandelin, vara ansatte Geir-Arne Sørensen, fra juni 2014 Viggo Vangen, vara ansatte Per Sverre Moen, ansattevalgt Elin Kaasen, vara ansatte Lars Eirik Høgbakk, ansattevalgt Det ble valgt nytt styre på generalforsamlingen i juni Ingvild Eriksen og Sigrun Kaino Johansen var styremedlemmer frem til valget i juni. Varamedlem som gikk ut i juni var Paul Dahlø. Styret har avholdt 12 møter i Ordinær generalforsamling ble avholdt 5. juni 2014 hvor de viktigste sakene til behandling var årsrapport og regnskap for 2013 med årsoppgjørsdisponeringer, valg samt godtgjørelse til revisor og styret. Styret i 3net AS har hatt følgende sammensetning: Erling S. Martinsen, leder Gunn Andersen Lars Magne Luneborg Harriet Steinkjer Nystu Svein Erik Mikkelsen satt i styret frem til generalforsamlingen i juni Utvalg og medlemskap Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2014: Medlemmer fra arbeidsgiver: Erling S. Martinsen, adm. dir. Lars M. Luneborg Medlemmer fra arbeidstakere: Ketil Abrahamsen (hovedverneombud) Per Sverre Moen Vara: Geir Holmtun (arbeidstaker) Geir Kåre Rikardsen (arbeidsgiver) Deltakere uten stemmerett: John-Roald Vassbotn, HMS koordinator. Berit Gamst, sekretær. Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste. Side 16 av 42

17 Arbeidsmiljøutvalget har i 2014 hatt 5 møter og behandlet 32 saker. Selskapet er medlem av Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Hemis AS (bedriftshelsetjenesten i Finnmark). Medlemskap Konsernet er medlem i KS Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS Bedrift). Morselskapet er medlem i Distriktenes energiforening (DEFO). 3.2 Miljø og personal Antall ansatte i morselskapet pr : Heltid: 48 Deltid: 9 Lærling: 4 Pr hadde selskapet 54,65 årsverk inkl. lærlinger. Antall ansatte i 3net AS pr : Heltid: 5 Deltid: 1 Lærling: 1 Praksisplass 1 Pr hadde selskapet 6,6 årsverk inkl. en lærling. Stolpeklatring og nedfiringsøvelser som tema på HMS dagene. Foto: Lill T. Hansen Side 17 av 42

18 Ymber AS har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hvert år gjennomføres sikkerhetskurs og førstehjelpskurs for alle som arbeider i våre elektriske anlegg. Videre utføres det risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og våre verneombud har alle gjennomgått 40- timers kurs for HMS personell. Ymber AS er tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider årlig handlingsplaner for HMS arbeidet. Ymber AS har over flere år hatt lavt sykefravær. Totalt sykefravær i 2014 var 5,31 %. 29 av de ansatte hadde ingen sykefravær i Registrerte arbeidsulykker Det er registrert en arbeidsulykke uten fravær i selskapet i Ulykken er behandlet og rapportert i henhold til arbeidsmiljølov og forskrifter. Likestilling i virksomheten Selskapet har en ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. I 2014 var 21 % av bedriftens ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 17 %. Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det hovedsakelig kvinner. Flere av disse har deltidsstillinger. Styrene i konsernet har i 2014 hatt følgende kvinneandel: Ymber AS 29 % 3net AS 50 % Selskapet anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende. Ytre miljø Hensyn til miljø og klima er et av Ymber AS sine hovedmål. Selskapet ble sertifisert til Miljøfyrtårn i 2010, og har i 2014 hatt fokus på avfallssortering, papirforbruk, innkjøp, transport og strømforbruk. Ymber AS ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig grad blir belastet av selskapets aktiviteter. Side 18 av 42

19 3.3 Årets resultat Konsernet Konsernets årsresultat etter skatt ble på 21,051 mill. kr. mot 25,629 mill. kr. året før. Omsetningen for konsernet ble 139,384 mill. kr. mot 144,510 mill. kr. i Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Totalkapitalen i konsernet var på 527,144 mill. kr. mot 521,210 mill. kr. året før. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 266,831 mill. kr. mot 251,780 mill. kr. året før. Årets resultat etter skatt viser et overskudd i vårt datterselskap 3net AS på kr. 1,573 mill. kr mot 1,073 mill. kr. i fjor. Morselskapet Driftsinntektene utgjør 121,054 mill. kr. mot 127,303 mill. kr. året før. Kraftprisene har vært lave, og overføringsinntektene (nettleie) i 2014 er 1,864 mill. kr. lavere enn for Ymber AS mottok ingen tariffstøtte fra Staten i 2014 for å redusere nett-tariffen i distribusjonsnettet. Det har vært en økning i andre inntekter som følge av økt fakturering mot eksterne. Samlede driftskostnader utgjorde 99,799 mill. kr. mot 98,784 mill. kr. året før. Lønns- og personalkostnader ble 31,631 mill. kr. mot 30,509 mill. kr. året før. Andre driftskostnader utgjorde 27,452 mill. kr. mot 29,154 mill. kr. året før. Driftsresultat ble på 21,255 mill. kr. og er 7,264 mill. kr. lavere enn fjoråret. Hovedårsaken er vesentlig lavere inntektsramme i 2014 i forhold til året før. Avkastning av monopolvirksomheten (regionalnett/distribusjonsnett) ble på 6,46% mot 11,51% i fjor og 4,3% i Fra 1. juli 2014 ble det innført sektorunntak for differensiert arbeidsgiveravgift i energibransjen, hvilket medførte 0,4 mill. kr i økte personalkostnader. Det er usikkerhet i beregningen av arbeidsgiveravgift ift sektorunntaket, og Skattedirektoratet jobber med presiseringer på dette. Netto finansposter viser inntekter på 3,088 mill. kr. mot 2,78 mill. kr. året før. Finansinntekter består hovedsakelig av utbytte fra Kvænangen Kraftverk AS, Ishavskraft AS og 3net AS i tillegg til renter fra bankinnskudd og lån til datterselskapene. Finanskostnadene utgjorde 6,620 mill. kr. mot 7,221 mill. kr. året før. Finanskostnader består hovedsakelig av renter på lån, og lånerenta har vært lav gjennom hele året. Årets resultat etter skatt ble på 21,051 mill. kr. mot 24,016 mill. kr. året før. Kortsiktig gjeld utgjorde 36,971 mill. kr. ved utgangen av året, og har økt med 6,618 mill. kr fra forrige årsskifte. Omløpsmidler var på 52,852 mill. kr. Egenkapitalen i morselskapet var ved utgangen av året på 268,141 mill. kr. mot 253,090 mill. kr. året før. I 2014 har selskapet oppnått en rentabilitet på totalkapitalen med 5,9 % og på egenkapitalen med 8,1 %. Selskapet har en egenkapitalandel på 51 %. Side 19 av 42

20 Investeringer Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 27,185 mill. kr. De største prosjektene i 2014 har vært legging av sjøkabel mellom Skavnakk og Loppa i tillegg til at nettet i Skjervøy sentrum er forbedret. Investeringer i nettet gjennomføres hovedsakelig for å øke leveringssikkerhet på strøm, og totalt er det investert 17,43 mill. kr i regional- og distribusjonsnettet. Investeringer i produksjonsanlegg var på 1,044 mill. kr hovedsakelig grunnet oppgradering av lukehus på Sikkajavre kraftstasjon og innføring av et elektronisk driftsog vedlikeholdssystem. Nettoinvesteringene i bredbåndsnettet er på 5,101 mill. kr i Det er lagt stamfiberkabel fra Bakkeby til Hamneidet, og elektronikken i coax nettet på Skjervøy er betydelig oppgradert. Finansiell risiko i morselskapet Her omtales områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater. I 2014 var ca. 11 % av inntektene produksjonsinntekter fra våre kraftverk. Været har betydning for lønnsomheten i egenproduksjonen gjennom kulde, nedbørs- og tilsigsforhold. Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på egenproduksjon vil således være avhengig av den til enhver tid gjeldende kraftpris. Selskapet har ikke hatt prissikring på kraftproduksjonen i løpet av året. Finansiell risiko knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift betraktes for tiden som lav. Overføringsinntektene utgjør ca. 76 % av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har selskapet en kredittrisiko som håndteres gjennom samarbeid med inkassofirma. Nettselskapenes inntekter er avhengig av leveringspåliteligheten i nettet ved at det påløper kostnader for ikke levert energi (KILE), som for 2014 ble på 4,257 mill. kr. mot 5,632 mill. kr. året før. Driften har hatt fokus på tidsriktige investeringer og vedlikehold for å redusere kostnader til KILE. Vedlikeholdet har i 2014 hovedsakelig vært kontroll av nettstasjoner, linjebefaringer, skogrydding, råtekontroll og utskiftning av råteskadede master. Morselskapets likviditetsbeholdning pr var på 17,519 mill. kr. mot 17,846 mill. kr. året før. I 2012 ble det tatt opp lån med 50,0 mill. kr. hvorav 25,0 mill. kr. av lånerammen fortsatt var benyttet pr I løpet av året har Ymber AS redusert den langsiktige gjelden til 197,936 mill. kr. mot 213,633 mill. kr. året før. Redusert andel rentebærende gjeld medfører en redusert renterisiko i selskapet. Samtlige lån var pr på flytende rente, hvilket gir økt renterisiko dersom renta øker. Selskapet har pr 2014 gitt ansvarlige lån på 1,313 mill. kr. til Finnmark kraft AS, som Ymber AS eier aksjer i. Fortsatt drift Årsoppgjøret for 2014 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Ymber AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Morselskapets resultatutvikling de siste 5 år har vært følgende: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Utbytte Egenkapital Egenkapitalprosent 51,3 48,8 45,5 44, ,4 Totalkapitalrentabilitet 5,9 7,4 4,3 6, ,6 Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap. Side 20 av 42

21 3.4 Framtidsutsikter Ymber AS sin økonomi er solid og selskapet fortsetter å levere gode resultater. Utbytte til eierne har blitt redusert noe de siste årene av hensyn til å styrke selskapets evne til å ta større investeringer. For 2014 ble overskuddet i morselskapet 21,051 mill. kr. etter skatt. Avkastning på nettvirksomheten ble 6,46%. Selskapets utfordringer fremover er å øke leveringssikkerhet. Spesielt har vi fokus på å forsterke forsyningen til Skjervøy og Arnøy hvor noen av regionens største og viktigste bedrifter er lokalisert. Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS, Ishavskraft AS og datterselskapet 3net AS er strategisk viktige eierskap og særlig Kvænangen Kraftverk AS og Ishavskraft AS bidrar godt økonomisk med store årlige utbytter. Sørkjosen, 7. mai 2015 Halvar Solheim Gunn Andersen Torbjørn Evanger Torill Martinsen styreleder nestleder Geir-Arne Sørensen Lars Eirik Høgbakk Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm. direktør Side 21 av 42

22 4 Årsregnskap 4.1 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr Driftsinntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Mer(-)-/mindreinntekt (+) Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettap Kjøp av overføringstjenester Varekjøp og tjenester for videresalg Lønns- og pensjonskostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Nedskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annen finansinntekt inkl utbytte Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Grunnrenteskatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital Sum overføringer Side 22 av 42

23 4.2 Balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr EIENDELER Immaterielle eiendeler ,14 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler ,4 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler ,4 Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Investeringer i andre selskap Investering i tilknyttet selskap Investering i datterselskap Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager ,11 Kundefordringer Mindreinntekt Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 23 av 42

24 MORSELSKAP KONSERN tall i 1000 kr GJELD O G EGENKAPITAL ,15 Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital O pptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Pantelån Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Merinntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL O G GJELD Sørkjosen, 7. mai 2015 Halvar Solheim Gunn Andersen Torbjørn Evanger Torill Martinsen styreleder nestleder Geir-Arne Sørensen Lars Eirik Høgbakk Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm. direktør Side 24 av 42

25 4.3 Kontantstrømanalyse konsern MORSELSKAP KONSERN Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger /+ Gevinst/tap ved salg av anl.midler Periodens betalte skatter /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Endring offentlige avgifter /- Endring mer-/mindreinntekt /- Endring andre poster A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler Investert i aksjer Tap ved avgang aksjer /- Endring i langsiktige fordringer /- Innbetaling fordring fra tidligere datter Innbetaling ved salg varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktige lån mottatt utbytte Nedbetaling på langsiktige lån Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Side 25 av 42

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer