PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad H: Egil Ørbeck, Gro Haug FrP: Arne Hillestad Sp: Marianne Røed SV: Hanne Marit Gran V: Jorunn Nakken Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Mikal Johansen. Diverse merknader: Budsjettkonferanse med formannskapet ble holdt kl Forberedelse av medarbeidersamtale med rådmannen ble holdt for lukkede dører etter behandling av sak 82/09, fra kl Godkjent av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. Underskrifter:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 71/09 09/2684 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 SAKSLISTE 72/09 09/2705 BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL /09 09/2447 KULTURHUSET VALG AV KJØKKENLØSNING 74/09 09/2491 KVALITETSSYSTEMET /09 09/2629 KOMMUNALT TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER 76/09 08/2291 ÅS KOMMUNES REGLEMENTER REVIDERING 2009 ENDELIG BEHANDLING 77/09 09/2408 ARKIVDEPOT BEMANNING 78/09 09/2000 KOMMUNEPLAN , FORSLAG TIL PLANPROGRAM 79/09 09/1774 TV-AKSJONEN CARE /09 09/2626 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE /09 08/1129 SALG AV BRANNSTASJONEN 82/09 08/2047 KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO ENDELIG BEHANDLING AV AREALDELEN Lukkede dører i hht. kommuneloven 31 nr. 3. MEDARBEIDERSAMTALE MED RÅDMANNEN Side 2 av 13

3 INFORMASJON FRA RÅDMANNEN Budsjettkonferanse med formannskapet. Rådmannen sendte e-post til formannskapets medlemmer og gruppeledere om Økonomiplan 2010 innsparinger og nye behov. Økonomisjef Mikal Johansen orienterte om statsets konsekvenser for Ås kommune. 2. Sak i kontrollutvalget Budsjett for kontroll og tilsyn 2010 vil bli innarbeidet i sak om handlingsprogram og økonomiplan for Saksfremlegget ble sendt ut på e-post Ordfører skal møte kontrollutvalget for å drøfte overgangsordninger. REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET Referatsakene ble tatt til orientering. MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET orientering fra ordfører og eventuelt 1. Ordfører orienterte om møte med Statens vegvesen om E18 KOU. 2. Ordfører orienterte om at rutine ved gaveoverrekkelse fra ordfører på vegne av formannskapet er endret. Det gis ikke lenger sjekker, men beløp loves, og overføres når kontonummer mottas. Ved to anledninger er sjekker ikke hevet. 3. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Øst, anmoder i brev av Ås kommune om å utvide sitt vedtak til bosetting av 30 flyktninger i 2010 og i tillegg bosette 10 enslige, mindreårige, jf. lnr /09. Det vil bli lagt frem sak. 4. Søknad fra Kirkens SOS i Borg i brev av om økonomisk støtte ble enstemmig avslått. 5. Ås kommune har søkt om deltakelse i pilotprosjektet "Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?" i regi av KRD og KS. For pilotkommunene vil innbygger- og representantundersøkelsene og rapport være gratis. 6. Ås kommune har fått tilsagn på lån til Ås ungdomsskole og Rustad ungdomsskole, hver på 4,5 mill., jf. K-sak 20/09, Side 3 av 13

4 Utv.sak nr. 71/09 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen legger frem en oversikt over prosjekter som vedlikeholdsavdelingen har - gjennomført i er under arbeid - på prioritert liste Oversikten legges frem senest når tertialrapporten behandles i kommunestyret. Formannskapet var enige om at spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post direkte til rådmannen, innen tirsdag 20. oktober kl Votering: Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 2. tertialrapport 2009 tas til orientering. Rådmannen legger frem en oversikt over prosjekter som vedlikeholdsavdelingen har - gjennomført i er under arbeid - på prioritert liste Oversikten legges frem senest når tertialrapporten behandles i kommunestyret. Utv.sak nr. 72/09 BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL 2009 Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Utv.sak nr. 73/09 KULTURHUSET - VALG AV KJØKKENLØSNING Rådmannens innstilling: Det planlegges for kjøkkenløsning med mottakskjøkken i Ås rådhus - Kulturhuset. Det fremmes ny sak som beskriver driftsform og økonomiske konsekvenser. Side 4 av 13

5 Notat med kostnadsoverslag ble sendt formannskapet i post og e-post, jf. lnr /09. Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: Det legges bygningsmessig til rette for produksjonskjøkken. Det fremmes ny sak som beskriver driftsform og økonomiske konsekvenser. Votering: Ap's forslag ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. Formannskapets vedtak : Det legges bygningsmessig til rette for produksjonskjøkken. Det fremmes ny sak som beskriver driftsform og økonomiske konsekvenser. Utv.sak nr. 74/09 KVALITETSSYSTEMET Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: Saken sendes til administrasjonsutvalget. De ansatte i Ås kommune høres. Votering: H's forslag ble nedstemt 6-3 (2H, Sp). Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (H). ISO-sertifiseringen av Ås kommunes kvalitetssystem avvikles. Kvalitetssystemet med avvik- og forbedringssystemet (IT-system) samt internrevisjon og de kommunale prosessbeskrivelser videreføres. Utv.sak nr. 75/09 KOMMUNALT TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER Rådmannens innstilling: 1. Samlet kommunal partistøtte eres med 27 % av ordføres godtgjørelse. 2. Kommunal partistøtte fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 3. Grunnstøtten fordeles likt på alle partier som har over 4 % oppslutning eller som har minst 1 representant i kommunestyret. 4. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får grunnstøtte ved sist kommunestyrevalg. Jorunn Nakken (V) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: Gjeldende regler opprettholdes. Side 5 av 13

6 Ivar Ekanger (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: KrF's innspill i e-post om at gjeldende regler opprettholdes forelegges Kommunenes Sentralforbund (KS) for uttalelse før saken fremmes på nytt i formannskapet. Votering: Ap's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : KrF's innspill i e-post om at gjeldende regler opprettholdes, forelegges Kommunenes Sentralforbund (KS) for uttalelse før saken fremmes på nytt i formannskapet. Utv.sak nr. 76/09 ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 ENDELIG BEHANDLING Rådmannens innstilling: Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag: Tilsvarer formannskapets innstilling. Formannskapet ble enige om at forslag til endringer kan sendes på e-post til for videreformidling til formannskapet, og at saken fremmes for både formannskap og kommunestyre Votering: Rådmannens innstilling med Ap's endringsforslag til vedlegg 1, ble enstemmig tiltrådt. Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert med følgende endringer: 1. Side 25, punkt , nytt siste punkt: Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette refereres i førstkommende møte. 2. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": I viktige saker som, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 3. Side 50, punkt endres til: Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. "Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 4. Side 50, punkt : Satsene økes med 50 % - fra 200 til 300 og fra 400 til 600. Side 6 av 13

7 Utv.sak nr. 77/09 ARKIVDEPOT - BEMANNING Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Egil Ørbeck (H) ble enstemmig kjent habil etter å ha gjort oppmerksom på slektskapsforhold til fast ansatt arkivar, jf. forvaltningsloven 6 b og 2 e. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 1. Det opprettes ½ stilling knyttet til arkivdepot i Dr. Sødringsvei Stillingen innarbeides i for Utv.sak nr. 78/09 KOMMUNEPLAN , FORSLAG TIL PLANPROGRAM Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Innspill fra Ivar Ekanger (A) og Egil Ørbeck (H) ble oversendt rådmannen for vurdering av administrasjonen. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til planprogram datert oktober 2009 for rullering av kommuneplan ( ) vedtas som oppstartgrunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram og oppstart av kommuneplanrulleringen kunngjøres. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet til Arbeidet med kommunedelplan for UMB stoppes og integreres i arbeidet med kommuneplan Vedlegg til protokollen: Notat av fra rådmannen: Rådmannens forslag til oppfølging av formannskapets behandling, jf. lnr /09. Utv.sak nr. 79/09 TV-AKSJONEN CARE 2009 Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 13

8 Formannskapets vedtak : 1. Ås kommune bevilger kr. 1,50,- per innbygger, totalt kr til TV-aksjonen Care Beløpet kr belastes konto diverse utgiftsdekning, og finansieres ved å redusere konto øvrige bevilgninger med tilsvarende beløp. Utv.sak nr. 80/09 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2010 Ordførerens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. Møteplan for formannskap og kommunestyret vedtas i samsvar med vedlegg 1. For hovedutvalgene er møtetidspunktet bare retningsgivende, men likevel slik at de holder sine møter i de ukene som er angitt. Utv.sak nr. 81/09 SALG AV BRANNSTASJONEN Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: --- og kjøpers evne og vilje til å utvikle eiendommen til å dekke det sterke behov for nye lokaler for Ås eldresenter og til hotelldrift som et ledd i en positiv utvikling av Ås sentrum skal vektlegges. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Sp's tilleggsforslag ble nedstemt 7-2 (Sp, V). Formannskapets vedtak : Brannstasjonen utlyses for salg. I tillegg til pris skal kjøpstilbud også vurderes utfra forslag til hvordan eiendommen tenkes utviklet. Saksfremstillingens beskrivelse av vurderingskriterier innarbeides i salgsoppgaven. Kjøper velges av formannskapet etter innstilling fra rådmannen. Salgsprosessen gjennomføres av rådmannen. Side 8 av 13

9 Utv.sak nr. 82/09 KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - ENDELIG BEHANDLING AV AREALDELEN Rådmannens innstilling: 1. Arealdelen av kommunedelplan for Vinterbro vedtas med de innsigelsene som foreligger til planen. 2. Arealdelen av kommunedelplan for Vinterbro oversendes Miljøverndepartementet for endelig behandling. 3. Får kommunen medhold i Miljøverndepartementet oppdateres måldelen av kommunedelplanen ihht høringsuttalelsene og legges fram til endelig behandling i kommunestyret. I e-post anbefalte rådmannen at saken vurderes trukket fra sakskartet på bakgrunn av e-post samme dag fra Steen & Strøm. Votering: Formannskapet trakk enstemmig saken fra sakskartet. Saken ble trukket fra sakskartet på bakgrunn av e-post fra Steen & Strøm. Side 9 av 13

10 VEDLEGG til formannskapets protokoll , F-sak 72/09 Budsjettregulering 2. tertial 2009 Vedlegg 1 Tabell 1. Budsjettreguleringer Kontogruppe Regnskap 2008 Oppr. Rev. Endring Nytt rev. Sentraladministrasjon F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning lønn F 100 (Politisk styring) Reservert tilleggsbevilgning F 100 (Politisk styring) Kjøp av varer og tjenester F 120 (Administrasjon) Lønn F 120 (Administrasjon) Kjøp av varer og tjenester Oppvekst og kultur F 201 (Førskole) Overføringer F 223 (Skoleskyss) Kjøp av varer og tjenester F 385 (Andre kulturaktiviteter) Lønn F 385 (Andre kulturaktiviteter) Finansinntekter F 386 (Kulturbygg) Salgsinntekter F 202 (Grunnskole) Kjøp av varer og tjenester F 201 (Førskole) Kjøp av varer og tjenester F 215 (Førskole) Kjøp av varer og tjenester F 231 (Aktivitetstilbud barn/unge) Kjøp av varer og tjenester F 383 (Musikk og kulturskole) Kjøp av varer og tjenester Helse og sosial F 232 (Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste) Lønn F 232 (Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste) Salgsinntekter F 253 (Pleie,omsorg i institusjon) Lønn F 253 (Pleie,omsorg i institusjon) Salgsinntekter F254 (Pleie,omsorg utenf. institusjon) Lønn F 281 (Økonomisk sosialhjelp) Overføringer til andre F 253 (Pleie,omsorg i institusjon) Kjøp fra andre F254 (Pleie,omsorg utenf. institusjon) Kjøp fra andre F 253 (Pleie,omsorg i institusjon) Kjøp av varer og tjenester F254 (Pleie,omsorg utenf. institusjon) Kjøp av varer og tjenester F 232 (Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste) Kjøp av varer og tjenester F 234 (Aktivisering eldre, f.hemmede) Kjøp av varer og tjenester F 241 (Diagnose, behandling) Kjøp av varer og tjenester F 244 (Barnevern) Kjøp av varer og tjenester Teknikk og miljø F 222 (Skolelokaler) Lønn F 265 (Kommunalt disponerte boliger) Kjøp av varer og tjenester Side 10 av 13

11 Tabell 1. Budsjettreguleringer Kontogruppe Regnskap 2008 Oppr. Rev. Endring Nytt rev. F 130 (Administrasjonslokaler) Kjøp av varer og tjenester F 222 (Skolelokaler) Kjøp av varer og tjenester F 302 (Byggesaksbehandling) Salgsinntekter F 333 (Samferdsel) Kjøp av varer og tjenester F 345 (Vann) Kjøp av varer og tjenester F 345 (Vann) Finansinntekter F 353 (Avløp) Kjøp av varer og tjenester F 353 (Avløp) Finansinntekter F 130 (Administrasjonslokaler) Kjøp av varer og tjenester F 253 (Pleie,omsorg i institusjon) Kjøp av varer og tjenester F 303 (Kart og oppmåling) Kjøp av varer og tjenester F 335 (Rekreasjon i tettsted) Kjøp av varer og tjenester F 265 (Kommunalt disponerte boliger) Bruk av fond F 265 (Kommunalt disponerte boliger) Overføring til investering F 870 (Renter/utbytte) Renteutgifter Vedlegg 2 Tabell 2. Budsjettreguleringer Investeringset Art Oppr. Rev. Budsjett Endring Nytt rev. Bjørnebekk bevegelsehemmede Vedlikehold/rehabilitering Overføring fra drift Side 11 av 13

12 VEDLEGG til formannskapets protokoll , F-sak 78/09 KOMMUNEPLAN , FORSLAG TIL PLANPROGRAM Side 12 av 13

13 VEDLEGG til formannskapets protokoll , F-sak 80/09 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2010 Vedlegg 1 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE OG HOVEDUTVALG 2010 (kun retningsgivende for hovedutvalgene) 1. halvår 2010 Møtedag Tid Uke Utvalg Onsdag 20. januar Kl Formannskap Onsdag 3. februar Kl Formannskap Onsdag 17. februar Kl Formannskap Onsdag 3. mars Kl Formannskap Onsdag 17. mars Kl Formannskap Onsdag 14. april Kl Formannskap Onsdag 28. april Kl Formannskap Onsdag 19. mai Kl Formannskap Onsdag 2. juni Kl Formannskap Onsdag 16. juni Kl Formannskap 2. halvår 2010 Møtedag Tid Uke Utvalg Onsdag 25. august Kl Formannskap Onsdag 8. september Kl Formannskap Onsdag 22. september Kl Formannskap Onsdag 13. oktober Kl Formannskap Onsdag 27. oktober Kl Formannskap (muntlig presentasjon) (evt. bare HTM) Onsdag 10. november Kl Formannskap ( 1. gang) (uttalelse) Onsdag 24. november Kl Formannskap (innstilling) t Onsdag 15. desember Kl t (vedtak) Side 13 av 13

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal, og 14.11.2007 Lille salong fra kl. 19.00. FRA SAKSNR: 50/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 56/07 TIL KL: 19.55 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 Fra F-sak: 43/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 47/11 Til kl.: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer