Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen"

Transkript

1 Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1

2 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis) Apotekets ansvar Elevens ansvar 5. Tilstedeværelse i apoteket 6. Taushetsplikt 7. Forsikringer 8. Godkjenning av apotekpraksis 9. Lov om helsepersonell aktuelle bestemmelser 10. Vedlegg 1 Forord Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Farmasiforbundet, Apotekerforeningen og lærere ved skoler med apotekteknikerlinje. Veilederen skal bidra til å konkretisere og systematisere utførelsen av apotekpraksis i utdanningen. Praksis er en viktig del av apotekteknikerutdanningen. Alle skoler bør derfor organisere slik praksis. Veilederen er ment å fungere som et verktøy som kan bidra til å kvalitetssikre apotekpraksis i utdanningen av fremtidens apotekteknikere. Veilederen er ment til bruk i praksis på apotek på Vg3 apotekteknikk i videregående skole, treårig yrkesutdanning under «Helse- og oppvekstfag». Arbeidsgruppen har bestått av: Tove Lyng Gjøl og Siv Anne Risvik, Ringsaker videregående skole Ellen Finstad, Apotekforeningen Irene Hope og Berit Regland, Farmasiforbundet Mai

3 2 Om praksis i apotekteknikerutdanningen Skolene er avhengige av godt samarbeid med apotekene for å kunne gi elevene best mulig opplæring. Organiseringen av praksis skjer i samarbeid mellom skole, elev og apotek. Se eksempel på praksiskontrakt (vedlegg 1). Praksisperioden fungerer best dersom innholdet knyttes tett til teori i skolesituasjonen og følges opp ved jevnlig dialog mellom skole og apotek. I læreplan for apotekteknikk (vedlegg 2) står bl.a.: Opplæringen skal bidra til at apotekteknikere kan håndtere legemidler og andre apotekvarer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde og til kommunikasjon og samhandling med øvrig personale Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og bidra til helhetlig bransjeforståelse Eleven skal anvende teoretiske kunnskaper og trene på aktuelle oppgaver. I dag organiseres praksis hovedsakelig på to måter, jevnt fordelt i løpet av skoleåret eller i sammenhengende perioder. Det vanligste er 1-2 dager i uken, men praksis 1-2 uker i sammenheng 2-3 ganger i skoleåret praktiseres også. Organiseringen er opp til den enkelte skole. 3 Om å lære i praksis For eleven handler læring i apotek om å omsette teori til praksis. Det er viktig at eleven utfører arbeidsoppgaver selv, ikke bare observerer. Læringen bør støttes av refleksjon sammen med veileder, knyttet til konkrete oppgaver fra skolen, læresituasjoner og alle vanlige arbeidsoppgaver i apoteket. Derved oppnås selvinnsikt og mulighet til å justere og forbedre, samtidig som det bidrar til å nå målene i læreplanen. Elevene har med oppgaver fra skolen som skal løses i apoteket i forbindelse med praksis. Det er spesielt viktig at eleven får arbeide med oppgaver som er vanskelig å gjennomføre i skolesituasjonen. Oversikt over temaer elever på apotekteknikerlinjen også bør arbeide med i praksis: Varekunnskap og -håndtering Ekspedisjon og veiledning av kunder Bevissthet om salg og etikk Reseptekspedisjon FarmaPro Kampanjer Returmedisin Ordre/faktura/reskontro Oppgjør med Helfo og andre refusjonsgivende instanser Åpnings-, stenge- og kassarutiner HMS, kvalitetssystemer, verneombud og tillitsvalgte 3

4 Det er viktig at eleven får innsikt i «småoppgaver» som kan gjøres i stille stunder, som for eksempel oppfylling i selvvalget. Dersom apoteket har spesielle oppgaver, er det bra om elevene kan delta her, dessuten delta i faglig oppdatering, som informasjonsmøter og kurs. Eleven bør følge en erfaren apotektekniker i direktereseptur for å observere, for deretter å prøve seg under veiledning. Apoteket må vurdere elevens behov for veiledning og når hun/han er klar for oppgaver som krever større selvstendighet. Noen skoler har utarbeidet et «årshjul», eller lignende opplegg, som beskriver når ulike temaer er aktuelle i undervisningen på skolen. Apoteket mottar «årshjulet» slik at det er mulig å koordinere trening i praksis med teorien fra skolen. Koordinering anbefales i så stor grad dette er praktisk mulig. 4 Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis) Skolen sørger for et opplegg for praksistiden, inngår avtale med apoteket og følger opp kontakten med veileder i apoteket. Skolen utarbeider egne systemer for tilbakemelding (se punkt 8) Skolen har ansvar for evaluering, herunder tilbakemelding til apoteket. Dette betyr bl.a.: Sende med eleven aktuelle temaplaner Lage praksisoppgaver, og vurdere disse Besøke, eleven i praksis Følge opp elever som har uakseptabel adferd i praksis. (for eksempel gjentatte ganger ikke gir beskjed til apotek og skolen) Apotekets ansvar Apoteket velger en veileder/kontaktperson i apoteket. Det er viktig å sette av tid for veileder, da denne skal følge opp skolens opplegg for praksis. Skolene har god erfaring med at en erfaren apotektekniker er veileder for eleven. Dette betyr bl.a.: Ta ansvar for oppfølging av eleven på apoteket Opplyse om trygghets- og arbeidsregler Gjøre seg kjent med elevens læreplan og oppgaver han/hun har underveis Legge til rette for å involvere eleven i arbeidet Gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i arbeidssituasjonen Gi eleven et telefonnummer på arbeidsplassen for å gi viktige beskjeder Samarbeide med skolen om vurdering av eleven Dersom noe er uklart, ta kontakt med skolen. Det er viktig at veilederen er til stede når eleven er i apoteket. 4

5 Elevens ansvar Eleven skal gjennomføre praksis i henhold til opplegget fra skolen. Eleven skal benytte muligheten til å trene på apotekoppgaver. Det er ikke bare veileder som er ressursperson, eleven kan lære av alle i apoteket. Eleven skal gjøre seg kjent med rutiner og spesialoppgaver i apoteket, og utføre avtalte oppgaver. Eleven skal følge apotekets uniformering/påkledning og skal ha elevskilt. Eleven skal for øvrig følge apotekets regler. Dette betyr bl.a.: Møte presis Ringe apoteket så fort som mulig etter åpningstid for å gi beskjed om fravær i tilfelle sykdom/andre forhold. Gi også beskjed til skolen Overholde arbeidstiden eller avtalt tilstedeværelse Utføre avtalte oppgaver Overholde taushetsplikten Orientere seg på apoteket Levere skriftlig tilbakemelding fra praksisperioden etter avtale 5 Tilstedeværelse i apoteket Elevens tilstedeværelse tilpasses arbeidstid for apotekteknikere/skoletid. 6 Taushetsplikt Elever i praksis skal forholde seg til «Lov om helsepersonell» når det gjelder taushetsplikt. Videre skal de følge apotekets regler om diskresjon og taushetsplikt. 7 Forsikringer Fylkeskommunen er ansvarlig for forsikring når eleven har avtalt praksistid i apotek. I tiden for praksis i apotek gjelder også apotekets yrkesskadeforsikring for ansatte og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dersom eleven arbeider utover avtalt praksistid gjelder apotekets forsikringer. 8 Godkjenning av apotekpraksis Godkjenning av praksis gis ut fra: - Vurdering av ferdigheter, innsats og holdning - Fremmøte i apoteket (vedlegg 3) 5

6 Vedlegg 1 Praksiskontrakt mellom elev, apotek og videregående skole Avtale mellom (apoteket) og videregående skole om praksisplass for eleven Avtalen gjelder for skoleåret Tilstedeværelse (antall timer): Ukedager: Kontaktinformasjon til apoteket: Kontaktinformasjon til skolen: Kontaktinformasjon til elev: Navn: Telefon: E-post: Navn: Telefon: E-post: Navn: Telefon: E-post: Sted: Dato: Elev Apotek 6

7 Vedlegg 2 Programområde for apotekteknikk læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-4 første ledd. Gjelder fra: Formål Programområdet apotekteknikk skal bidra til å dekke apotekbransjens behov for kvalifisert personell. Faget skal bidra til rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk. I tillegg skal apotekteknikeren bidra til bedre folkehelse gjennom profesjonell informasjon og veiledning. Opplæringen skal bidra til at apotekteknikere kan håndtere legemidler og andre apotekvarer. Videre skal opplæringen utvikle evne til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde og til kommunikasjon og samhandling med øvrig personale. Opplæringen skal bidra til utvikle apotekteknikere som kan formidle eksakt informasjon om apotekenes produkter og ekspedere og veilede kunder. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og bidra til helhetlig bransjeforståelse. Det skal legges vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med gjeldende regelverk. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker. Struktur Programområde for apotekteknikk består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over programfagene: Årstrinn Programfag Vg3 Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Beskrivelse av programfagene Helsefremmende arbeid Faget handler om veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp. 7

8 Kommunikasjon og samhandling Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering. Yrkesutøvelse Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer. Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk inngår også. Timetall Timetall er oppgitt i enheter på 60 minutter. Vg3 Helsefremmende arbeid: 371 årstimer Kommunikasjon og samhandling: 139 årstimer Yrkesutøvelse: 417 årstimer Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I apotekteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i apotekteknikk innebærer å veilede og informere kunder om varer og tjenester og regler for legemiddelsalg. Å kunne uttrykke seg skriftlig i apotekteknikk innebærer å skrive av bruksanvisning fra resept til apotekets etikett på legemidlet og å skrive referat. Å kunne lese i apotekteknikk innebærer å forstå resepter, rekvisisjoner og faglig informasjon. Videre betyr det å sette seg inn i relevant regelverk, prosedyrer og instrukser. Å kunne regne i apotekteknikk innebærer å beregne og håndtere betaling for varer og gjøre enkle beregninger i forbindelse med håndtering av legemidler. Å kunne bruke digitale verktøy i apotekteknikk innebærer å bruke relevant programvare i forbindelse med registrering av resepter, oppgjør med kunder og logistikkarbeid. Det innebærer også å innhente informasjon om aktuelle apotekvarer. Helsefremmende arbeid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for hva et legemiddel er, og informere kunden om originalpreparat, synonympreparater og parallellimporterte legemidler beskrive kroppens opptak, fordeling, nedbryting og utskillelse av legemidler gjøre rede for legemidlers ulike virkningsmekanismer i kroppen veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og aktuelle bivirkninger gjøre rede for bruk av utvalgte reseptpliktige legemidler veilede om riktig legemiddelbruk og gi eksempler på årsaker til og konsekvenser av feil legemiddelbruk gjøre rede for folkemedisinsk tradisjon 8

9 informere om bruk av droger, naturlegemidler og naturmidler og håndtere andre alternative midler som selges i apotek veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer instruere kunder med spesielle behov i bruk av tekniske hjelpemidler og ulike sykepleieartikler utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen Kommunikasjon og samhandling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formidle informasjon til kunder i ulike livssituasjoner og med ulike behov kommunisere og samhandle med kunder, kollegaer og andre fagpersoner drøfte apotekteknikerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet bruke ulike strategier for konflikthåndtering drøfte kjennetegn på profesjonell kundebehandling yte service til kunder drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes rettigheter og plikter håndtere klager i samsvar med regelverket beherske engelske faguttrykk følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern Yrkesutøvelse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eget arbeid drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for apotekteknikeren bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt kontrollere og rydde på plass varer og legemidler etter aktuelle lagersystemer og gjeldende regler for oppbevaring bruke relevante digitale verktøy i arbeidet bruke ATC-klassifikasjonssystemet i apotekarbeidet selge reseptfrie legemidler og handelsvarer basert på produktkunnskap og i samsvar med gjeldende regelverk og etiske retningslinjer registrere, klargjøre og utlevere reseptmedisin i samarbeid med farmasøyt og i henhold til gjeldende regelverk anbefale hensiktsmessig legemiddelform og veilede i bruken av denne framstille kremer, salver og flytende legemidler og dosere legemidler i henhold til prinsippene for god produksjonspraksis tilvirke, omsette, markedsføre og kontrollere legemidler i tråd med gjeldende regelverk utføre arbeidet i tråd med kvalitets- og internkontrollsystemet planlegge og gjennomføre kampanjeaktiviteter håndtere legemiddelavfall i samsvar med gjeldende regelverk planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med prinsippene for universell utforming utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper 9

10 Vurdering Vg3 apotekteknikk Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Programfag Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Ordning Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Yrkesutøvelse Eksamen for elever Programfag Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Ordning Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Yrkesutøvelse Eksamen for privatister Programfag Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Ordning Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamenene blir utarbeidet og sensurert lokalt. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. 10

11 Vedlegg 3 Bekreftelse og vurdering av elever i apotekpraksis BEKREFTELSE AV PRAKSIS Apotekteknikerelev: Tidsrom: Arbeidstid: Eventuell kommentar til arbeidstiden: Fravær:..timer..dager Gitt beskjed: JA / NEI VURDERING AV FERDIGHETER, INNSATS OG HOLDNINGER Vurdert med mulig objektivt av veileder og av/i samarbeid med apoteker Vurdering av Over middels Middels Under middels eleven Interesse for å få arbeidsoppgaver Utføring av arbeidsoppgaver Samarbeidsevner Selvstendighet i arbeidet Vist initiativ og tatt ansvar for egen læring Vennligst kryss av. Kommentarer og andre opplysninger: Sted/ dato: Apotek: Underskrift veileder: 11

12 12

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer