Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi Eksamen FAGNAVN: FAGNUMMER: Objekt-orientert programmering L 183 A EKSAMENSDATO: 23. mai 2001 KLASSE: 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB TID: FAGLÆRER: Frode Haug ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEMIDLER: 10 (inkludert denne forside) Alle trykte og skrevne. Kontroller at alle oppgavearkene er tilstede. Innføring med penn, evt. trykkblyant som gir gjennomslag. Pass på at du ikke skriver på mer enn ett innføringsark om gangen (da det blir uleselige gjennomslag om flere ark ligger oppå hverandre når du skriver). Ved innlevering skilles hvit og gul besvarelse og legges i hvert sitt omslag. Oppgavetekst, kladd og blå kopi beholder kandidaten. Ikke skriv noe av din besvarelse på oppgavearkene. Husk kandidatnummer på alle ark.

2 NB: Oppgave 1a, 1b, 1c og 2 er totalt uavhengige og kan derfor løses separat. Oppgave 1 (30%) a) Det nedenfor stående programmet var det ønskelig at gav følgende utskrift: Inne i kjelleren Diameter: 34 Lokk: Åpent Cisternevolum: 10 Sist tett: Inne ved soverommet Diameter: 33.5 Lokk: Lukket Cisternevolum: 12 Sist tett: Ute på hytta i Hemsedal Diameter: 32.5 Lokk: Lukket Sittering: Nei Sist tømt: Men, i koden er det fem feil av typen syntaktiske (som kompilatoren reagerer på) og/eller semantiske (logiske, som gjør at programmet ikke fungerer som ønsket). Hvilke? NB: Tallene helt til venstre på hver linje er ikke en del av koden, men kun ment som linjenummer, slik at du enklere kan henvise til hvor feilene er å finne. 1 #include <iostream> // cout 2a #include <cstring> // strcpy 2b using namespace std; 3 enum nja { nei, ja ; // Boolsk enum-type. 4 struct Dato { // Struct for dato, på formen: dd-mm-åååå 5 int dag, maaned, aar; 6 ; 7 class Do { // Klassen "Do". 8 private: 9 char* beskrivelse[80]; // Beskrivelse (navn/id) av doen. 10 float diameter; // Hullets diameter på det bredeste/lengste. 11 nja lokk_lukket; // Om lokket er lukket eller ei. 12 Dato sist; // Dato når doen sist var tett/ble tømt. 13 public: 14 Do(char* b, float d, nja l) // Constructor som setter ulike verdier: 15 { strcpy(beskrivelse, b); diameter = d; lokk_lukket = l; 16 sett_dato(); 17 void display() { // Skriver doens data/verdier: 18 cout << '\n' << beskrivelse << '\n'; 19 cout << "Diameter: " << diameter << "\tlokk: " << 20 ((lokk_lukket) : "Lukket"? "Åpent"); 21 void display2() // Skriver datoens data/verdier: 22 { cout << sist.dag << '-' << sist.maaned << '-' << sist.aar << '\n'; 23 void sett_dato(int d = 0, int m = 0, int aa = 0) // Setter dato: 24 { sist.dag = d; sist.maaned = m; sist.aar = aa; 25 ; 2

3 26 class Inne : public Do { // Klassen Inne(do). 27 private: 28 float volum; // Volumet på cisternen. 29 public: // Constructor som setter flere verdier: 30 Inne(char* b, float d, nja l, float v) : Do(b, d, l) { volum = v; 31 void display() { // Skriver innedoens data/verdier, 32 Do::display(); // bl.a. ved kall til funksjoner hos "mora": 33 cout << "\tcisternevolum: " << volum << "\tsist tett: "; 34 display(); ; 37 class Ute : public Do { // Klassen Ute(do). 38 private: 39 nja ring; // Har utedoen egen do-/sittering eller ei. 40 public: // Constructor som setter flere verdier: 41 Ute(char* b, float d, nja l, nja r) : Do(b, d, l) { ring = r; 42 void display() { // Skriver utedoens data/verdier, 43 Do::display(); // bl.a. ved kall til funksjoner hos "mora": 44 cout << "\tsittering: " << ((ring)? "Ja" : "Nei") << "\t\tsist tømt: "; 45 display2; ; 48 int main() { 49 Inne Innedo1("Inne i kjelleren", 34.0, nei, 10); // Lager 3x do-objekter: 50 Inne Innedo2("Inne ved soverommet", 33.5, ja, 12); 51 Ute Utedo("Ute på hytta i Hemsedal",32.5, nei, ja); 52 Innedo1.sett_dato(6, 4, 2001); // Setter dato for når sist tett. 53 Utedo.sett_dato(7, 6, 1997); // Setter dato for når sist tømt. 54 Innedo1.display(); // Skriver ut/viser doenes data/verdier: 55 Innedo2.display(); 56 Utedo.display(); 57 return 0; 58 b) Hva blir utskriften fra følgende program (litt hjelp: det blir 5 linjer): #include <iostream> using namespace std; class A { public: void display1() { cout << "A1" << '\n'; virtual void display2() { cout << "A2" << '\n'; ; class B : public A { public: void display1() { cout << "B1" << '\n'; void display2() { cout << "B2" << '\n'; ; 3

4 class C : public A { public: void display1() { cout << "C1" << '\n'; void display2() { cout << "C2" << '\n'; ; int main() { A* objekt[3]; A* aa; C* cc; objekt[0] = new B; objekt[1] = new A; objekt[2] = new C; objekt[0]->display2(); objekt[0]->display1(); aa = objekt[2]; aa->display2(); aa = objekt[0]; aa->display1(); cc = (C*) objekt[2]; cc->display1(); return 0; c) Hva blir utskriften fra følgende program (litt hjelp: det blir 5 linjer): #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; char tekst[5][6] = { "12345", "23451", "34512", "45123", "51234" ; char* p; int main() { int i; p = tekst[2]; cout << p << '\n'; for (i = 0; i <= 4; i++) cout << tekst[0 + i][1] << ' '; cout << '\n'; p = &tekst[3][2]; cout << p << '\n'; for (i = 0; i <= 3; i++) cout << tekst[1 + i][3 - i] << ' '; cout << '\n'; int tall = 0; srand(0); for (i = 1; i <= 3; i++) tall += int(tekst[4][0 + (rand() % 5)]-'0'); cout << tall << '\n'; return 0; 4

5 Oppgave 2 (70%) NB: Les hele teksten for denne oppgaven nøye, før du begynner å besvare noe som helst. Studer spesielt vedlegget (const er, klasser, global variabel, hovedprogram og noen få ferdiglagde funksjoner), slik at du får klarhet i hvordan programmet skal fungere. Innledning Du skal i denne eksamensoppgaven lage et forenklet program for å administrere utleien av feltene på et torg. På torget er det totalt 100 felter som alltid er til utleie. Torget åpner kl om morgenen, og det stenger kl på kvelden. Hver ukedag (mandag til lørdag) i hele denne tidsperioden kan leietakere på timesbasis bestille ett eller flere felt de ønsker å bruke på torget. Hver søndag blir det skrevet ut faktura for utleien i den tilbakelagte uken (da søndag er ukens siste dag). Datastrukturen Strengt tatt er alle påkrevde klasser, deres datamedlemmer og alle globale variable allerede ferdig og komplett definert i vedlegget. Dvs. datastrukturen består av: - En sortert liste ( leietakere ) med Leietaker-objekter. Denne er sortert på leietakers unike nummer. - En array med pekere ( felter ) til 100 Felt-objekter (NB: Vi bruker indeks 1-100, og ikke nr.0.) - Hvert Felt-objekt inneholder en to-dimensjonal array ( status ). Hver linje i denne arrayen representerer ukens dager fra mandag (indeks nr.0) til lørdag (indeks nr.5). Hver kolonne representerer timene fra det første utleietidspunktet (kl.07.00, som er indeks nr.0) hver dag til siste utleietidspunktet (kl.19.00, som er indeks nr.12, fordi: 12 = KL_SLUTT - KL_START - 1) Nesten nederst på den andre siden i vedlegget ser du hvordan Felt-objektets ferdiglagde constructor initialiserer status til å være ledig ( 0 - null) på alle tidspunktene gjennom hele uken. Eksempel: Om både status[3][9] og status[3][10] er 22, så betyr det at leietaker nr.22 har leid dette feltet på torsdag (linje nr.3) kl og kl (kolonne nr.9 og 10). Dvs. nr.22 har leid feltet torsdag fra kl Husk også at det siste tidspunktet det går an å leie et felt hver dag er kl.19.00, og en time fremover, da torget jo stenger kl Oppgaven A) a1) Tegn opp datastrukturen. Dvs. tegn opp listen, arrayen, objekter og deres datamedlemmer. Gjør alt dette detaljert og pent! a2) Skriv innmaten til funksjonen void display() inni Leietaker Funksjonen skal skrive ut leietakerens nummer, navn og adresse (men ikke ant_timer ). 5

6 B) Skriv innmaten til funksjonene void les_fra_fil() og Leietaker(int, istream*) Funksjonen les_fra_fil leser inn data om alle leietakerne fra filen TORGNAVN.DTA. Filen har følgende format: <Leietakers unike nummer> <Leietakers navn> <Leietakers adresse> Mellom de to feltene på første linje i posten er det ett blankt tegn. For hvert nummer som leses, så opprettes det et nytt Leietaker-objekt. Dennes constructor, som du også skal lage (se vedleggets første side), tar imot det innleste nummeret og en peker til det åpne fil-objektet som parameter. Deretter leser constructoren selv inn vedkommendes navn og adresse. Husk også å initiere/nullstille andre aktuelle datamedlemmer i Leietaker. Det nye objektet legges så inn i aktuell liste. C) Skriv innmaten til funksjonene void bestill() og void Felt::best(int) Bestill leser først inn parametrene for leietakernummer og feltnummer. Om leietakernummer ikke finnes i leietakere-listen, så kommer en melding om dette, og programmet leser og forkaster bare de tre neste parametrene. Dersom nummeret finnes, så tilkaller den det aktuelle feltets best - funksjon. Denne funksjonen, som du også må lage, leser inn de tre gjenstående parametrene, og aktuelt tidspunkt (ukedag og tidsintervall) settes som bestilt/booket av aktuell leietaker. D) Skriv innmaten til funksjonene void avbestill() og void Felt::avbest() Avbestill leser først feltnummeret (som vi har forutsatt er i lovlig intervall). Aktuelt felts avbest -funksjon kalles. Denne funksjonen, som du skal lage, leser inn de tre siste parametrene, og aktuelt tidsintervall settes som ledig ( 0 - null). E) Skriv innmaten til funksjonene int finn_ledig() og bool Felt::ledig(int, int, int) Finn_ledig leser inn de tre parametrene. Den går så gjennom feltene, og finner ut om noen av dem er ledige i det aktuelle tidsintervallet. I så fall, returneres det aktuelle feltets nummer (ellers returneres 0). Den gjør bruk av funksjonen ledig i hvert Felt-objekt (som du også må kode innmaten til). F) Skriv innmaten til funksjonene void skriv_felt() og void Felt::display() Skriv_felt leser inn aktuelt feltnummer. Deretter kalles aktuelt felts display-funksjon. Denne skal du også lage, og den skal gi følgende utskrift på skjermen: Status for feltet: Mandag : Tirsdag: Onsdag : Torsdag: Fredag : Lørdag : Om noen har leid feltet i et gitt tidsintervall, så vil 0 være erstattet med vedkommendes unike leietakernummer. Gjør bruk char-arrayen UKEDAG på den første siden i vedlegget. G) Skriv innmaten til funksjonene void fakturering(), 6

7 void Felt::sett_leiesummer(), void Leietaker::leid_en_time() og void Leietaker::skriv_faktura(ostream*) Funksjonen fakturering, skal vha. de tre andre funksjonene sørge for at det på filen TORGFAKT.DTA blir skrevet ut nummeret, navnet, adressen og for hvilken sum vedkommende leietaker har brukt/bestilt felt den siste uken. Dette gjøres på følgende måte: Fakturering går først gjennom alle feltene, og ber hvert felt (vha. sett_leiesummer ) om å øke ant_timer (vha. leid_en_time ) med en for hver time som er utleid til en leietaker denne uken. Deretter går fakturering gjennom alle leietakerne, og ber hver enkelt (vha. skriv_faktura ) om å skrive sine data til den åpne filen (som medsendes som parameter). Dersom ant_timer er ulikt 0, så skrives ant_timer * KR_PR_TIME til filen. På ett eller annet sted i koden må du huske å sette ant_timer = 0 hos alle som har leid i denne uken. Annet (klargjørende?): Du skal bruke LISTTOOL ifm. leietakere ved løsning av denne oppgaven. I vedlegget kan du se kommandoene som brukeren kan gi (B, A, L, S, F, D og Q). Flere av disse (B, A, L og S) ledsages av parametre som brukeren skriver inn sammen med bokstaven. Dette er den eneste input-dialogen brukeren foretar seg. Dvs. cin brukes kun ifm. innlesing av disse parametrene. Du kan forutsette at alle kommandoer alltid etterfølges av rett type parametre, rett antall parametre og at parametrene alltid er i det lovlige/aktuelle intervallet! Dvs. om ikke annet er sagt i oppgaveteksten så slipper du altså å sjekke deres gyldighet/lovlighet. Parameteren <dag> er et tall i intervallet 0 (mandag) til 5 (lørdag). Parameteren <fra> er et tall i intervallet 7 til 19, mens <til> er i intervallet 8 til 20. Disse to siste må altså i koden gjøres om til verdier i intervallet 0 til 12. Kommandoen F ( fakturering ) utføres alltid og kun på en søndag. Kommandoene B og A utføres også kun på søndager. Dette medfører at bestilling/avbestilling av felter ikke forekommer i arbeiduka (mandag til lørdag). Dermed får ikke en leietaker for stor/liten sum på fakturaen sin. Programmet du har skrevet inneholder ingen funksjonalitet for å håndtere feltenes status til/fra fil. Dette er selvsagt både urealistisk og meget sårbart (for strømbrudd eller at bruker bare trykker Q ). Ei heller sørger programmet for at det er mulig å skrive leietaker-listen til fil. Det er heller ikke mulig å interaktivt legge inn nye, slette eller endre data om leietakere. Dette kan man kun foreta ved å editere på filen TORGNAVN.DTA. Alle feltene på torget er like store og har samme timepris. Men, en leietaker kan selvsagt være fri til å leie/bestille flere nabofelter samtidig! Vi forutsetter at det er plass til alle listene i datamaskinens primærhukommelse. Gjør dine egne forutsetninger og presiseringer av oppgaven, dersom du skulle finne dette nødvendig. Gjør i så fall klart rede for disse i starten av din besvarelse av oppgaven.... og alle var enige om at det hadde vært en flott torgtur! Vedlegg: Halvferdig programkode 7

8 #include <iostream> #include <fstream> #include <iomanip> #include <cctype> #include "listtool.h" // INCLUDE: // cin, cout // ifstream, ofstream // setw // toupper // Ulike "verktøy" fra "Listtool". using namespace std; // CONST: const int ANT_FELT = 100; // Antall ulike felt til leie på torgområdet. const int KL_START = 7; // Mulig å leie et felt fra kl på morgenen. const int KL_SLUTT = 20; // Mulig å leie et felt til kl på kvelden. const int ANT_DAGER = 6; // Mandag = 0, tirsdag = 1,... lørdag = 5; const int STRLEN = 80; // Max. strenglengde på fil. const int KR_PR_TIME = 10; // Timeprisen for feltleie. const char UKEDAG[ANT_DAGER][8] = { "Mandag ", "Tirsdag", "Onsdag ", "Torsdag", "Fredag ", "Lørdag " ; // KLASSER: class Leietaker : public Num_element { private: char* navn; // Leietakers navn. char* adr; // Leietakers adresse (gate, postnr og poststed) int ant_timer; // Totalt antall timer feltleie i løpet av en uke. public: // Constructor som leser fra fil: Leietaker(int lnr, istream* inn) : Num_element(lnr) { // Oppgave 2b: Skriv innmaten // Destructor som frigir allokert memory: ~Leietaker() { delete [] navn; delete [] adr; void display() { // Skriver leietakers data: // Oppgave 2A: Skriv innmaten void skriv_faktura(ostream* ut) { // Oppgave 2g: Skriv innmaten // Skriver faktura til fil: ; void leid_en_time() { // Oppgave 2g: Skriv innmaten // Antall timer med feltleie telles opp med en. class Felt { private: ; // Hvem leier feltet på ulike dager og tidspunkt: int status[ant_dager][kl_slutt-kl_start]; // Bruker 0(mandag) - 5(lørdag) // og 0(kl.07.00) - 12(kl.19.00) public: Felt(); // Deklarasjon av ulike medlemsfunksjoner: void display(); // Oppgave 2f void best(int lnr); // Oppgave 2c void avbest(); // Oppgave 2d bool ledig(int dag, int fra, int til); // Oppgave 2e void sett_leiesummer(); // Oppgave 2g 8

9 void skriv_meny(); char les(); void les_fra_fil(); void bestill(); void avbestill(); int finn_ledig(); void skriv_felt(); void fakturering(); // DEKLARASJON AV FUNKSJONER: // Oppgave 2B // Oppgave 2C // Oppgave 2D // Oppgave 2E // Oppgave 2F // Oppgave 2G // GLOBALE VARIBLE: Felt* felter[ant_felt+1]; // Array med pekere til alle de ulike feltene. List* leietakere; // Liste med alle leietakerne, sortert på nummer. int main() { // HOVEDPROGRAM: char kommando; int i, nr; for (i = 1; i <= ANT_FELT; i++) felter[i] = new Felt; // Initierer en tom leietakere = new List(Sorted); // datastruktur. les_fra_fil(); // Oppgave 2B - leser inn alle leietakerne. skriv_meny(); kommando = les(); while (kommando!= 'Q') { switch(kommando) { case 'B': bestill(); break; // Oppgave 2C case 'A': avbestill(); break; // Oppgave 2D case 'L': if ((nr = finn_ledig())!= 0) // Oppgave 2E cout << "\nledig på felt nr." << nr << '\n'; else cout << "\nikke noe felt ledig i ønsket tidsintervall!\n"; break; case 'S': skriv_felt(); break; // Oppgave 2F case 'F': fakturering(); break; // Oppgave 2G case 'D': leietakere->display_list(); break; // Oppgave 2A default: skriv_meny(); kommando = les(); return 0; break; // DEFINISJON AV KLASSE-FUNKSJONER: Felt :: Felt() { // Initierer/nullstiller utleien av feltet: int i, j; for (i = 0; i < ANT_DAGER; i++) // Går gjennom den to-dimensjonale arrayen: for (j = 0; j < (KL_SLUTT-KL_START); j++) status[i][j] = 0; // Nullstiller hvert element. void Felt :: display() { // Oppgave 2f: Skriv innmaten // Skriver feltets status/data - hvem har leid når. 9

10 void Felt :: best(int lnr) { // Oppgave 2c: Skriv innmaten // Legger inn leie av leietaker nr."lnr": void Felt :: avbest() { // Oppgave 2d: Skriv innmaten // Setter "ledig" i et tidsintervall. // Sjekker om et ønsket tidsintervall er ledig: bool Felt :: ledig(int dag, int fra, int til) { // Oppgave 2e: Skriv innmaten void Felt :: sett_leiesummer() { // Teller opp antall timer feltleie for alle // leietakerne på feltet: // Oppgave 2g: Skriv innmaten // DEFINISJON AV FUNKSJONER: void skriv_meny() { // Skriver meny/lovlige kommandoer til bruker: cout << "\n\n\nfølgende kommandoer er lovlig:\n"; cout << "\tb <leiernr> <feltnr> <dag> <fra> <til> - Bestill et felt\n"; cout << "\ta <feltnr> <dag> <fra> <til> - Avbestill et felt\n"; cout << "\tl <dag> <fra> <til> - finn Ledig felt\n"; cout << "\ts <feltnr> - Skriv et felt\n"; cout << "\tf - ukentlig Fakturering\n"; cout << "\td - skriv leietaker-listen\n"; cout << "\tq - Quit / avslutt\n"; char les() { // Leser og returnerer ETT upcaset tegn. char ch; cout << "\n\nkommando: "; cin >> ch; cin.ignore(); return (toupper(ch)); void les_fra_fil() { // Oppgave 2B: Skriv innmaten void bestill() { // Oppgave 2C: Skriv innmaten void avbestill() { // Oppgave 2D: Skriv innmaten int finn_ledig() { // Oppgave 2E: Skriv innmaten void skriv_felt() { // Oppgave 2F: Skriv innmaten void fakturering() { // Oppgave 2G: Skriv innmaten // Leser alle leietakerne fra fil: // Bestill felt i et tidsintervall: // Avbestill felt i et tidsintervall: // Finner (om mulig) ledig felt i ønsket tidsintervall: // Skriver status for et felt: // Lager fakturaer for uka som er gått: 10

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++ Tore Berg Hansen 3.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV194D C++ for javaprogrammerere 1. Resymé: Vi skal her se litt nærmere på hvordan vi får data inn

Detaljer

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere En Scala Tutorial for Javaprogrammerere Version 1.3 July 1, 2010 Michel Schinz, Philipp Haller, Ivar Grimstad (Norsk oversettelse) PROGRAMMING METHODS LABORATORY EPFL SWITZERLAND 2 1 Innledning Dette dokumentet

Detaljer

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen

Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Eksamen i INF160, høsten 2006. 8.12.06 (OBS! svarforslag) 6 timer skriftlig, alle hjelpemidler Faglærer: Ketil Danielsen Oppgaven har re spørsmål som teller like mye (1/4). Spørsmål 2 gir lite programmering;

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Utskrifter, jobboversikt og abonnement

Utskrifter, jobboversikt og abonnement Utskrifter, jobboversikt og abonnement Brukerhåndbok Oppdatert: 200-11-04 2008-11-10: Mulig å aktivere browser for å se ferdig resultat av utskrift til Web. 2004-10-12: Fjernet omtale av destinasjonen

Detaljer

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav...

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav... Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5 1.2 Maskin/systemkrav...5 1.3 Sikkerhetskopiering...5 2 ARBEIDSFLYT...6 2.1.1 Statistikker...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE

PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE Oslo, Tekno Inform AS http://paller.logistikk.info INNHOLDSFORTEGNELSE PALLREG 2.1 - REGNSKAP...3 Hva er Pallreg 2.1... 3 Teknologi...

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer