Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005"

Transkript

1 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det er ikke nødvendig å gjøre ekstraoppgaven, men den kan gi ekstrapoeng. Hvis du ikke gjør ekstraoppgaven, eller hvis du svarer feil på den, gjør det ikke noe. Den kan kun telle positivt. For de vanlige oppgavene gjelder det at alle deloppgavene teller likt. 1 Pekere og arrays 1a) Forklar kort hvordan funksjonen a() virker, og hva den returnerer. 1 i n t a ( c o n s t char c ) 2 { 3 i n t i = 0 ; 4 while ( c [ i ] ) 5 ++ i ; 6 return i ; 7 } Funksjonen a() teller antall tegn i en NULL-terminert streng. While-løkken kjører så lenge uttrykket c[i] er forskjellig fra NULL ( \0 ). Variabelen i fungerer som en teller, og økes med en for hvert tegn som er forskjellig fra NULL. Når en kommer til slutten av strengen stopper løkken og verdien til i returneres. Funksjonen returnerer med andre ord lengden på en NULL-terminert streng, ikke inkludert NULL-terminatoren. 1

2 1b) Lag en funksjon som finner det største elementet i et array. Funksjonen skal kunne akseptere et array av en vilkårlig type (både innebygde og egendefinerte) og lengde, og returnere det elementet som er størst. Du kan gå ut i fra at typen du skal sjekke på har en operator<. 1 template <typename T> 2 T find_max ( c o n s t T a r r a y, i n t n ) 3 { 4 / / S j e k k om v i har m i n s t t o e l e m e n t e r i a r r a y e t 5 i f ( n < 2) 6 return a r r a y [ 0 ] ; 7 8 T c u r r e n t _ m a x = a r r a y [ 0 ] ; 9 f o r ( i n t i = 1 ; i < n ; ++ i ) { 10 i f ( c u r r e n t _ m a x < a r r a y [ i ] ) 11 c u r r e n t _ m a x = a r r a y [ i ] ; 12 } 13 return c u r r e n t _ m a x ; 14 } 1c) Forklar kort hva funksjon f() gjør, og hva den returnerer. 1 f l o a t f ( f l o a t g, i n t h ) 2 { 3 f l o a t i = 0 ; 4 f o r ( i n t j = 0 ; j < h ; ++ j ) { 5 i += ( g+ j ) / h ; 6 } 7 return i ; 8 } Argumentet g er et array med floats, og h er antall elementer i arrayet. Funksjonen henter ut hvert element i arrayet ( (g+j)), og deler på antall elementer (h). Funksjonen returnerer dermed et snitt av alle tallene i arrayet. 2

3 For å få ekstra poeng kan studenten nevne at det vil være mer effektivt å først legge sammen tallene i loopen, og dele på antallet etter at loopen er ferdig. En slipper da unna med kun en divisjon i stedet for h. 2 Skrive ut en fil Denne oppgaven går ut på å lage et lite program som leser inn en tekstfil og skriver denne ut til skjermen. Avhengig av argumentene til programmet skal hver linje i teksten skrives ut med eller uten linjenummer før innholdet på linjen. Oppgaven skal oppfylle følgende krav: 1. Det skal leses inn argumenter fra kommandolinjen (som et argument til programmet, ikke interaktivt under kjøring). Argumentene skal være: Navnet på filen som skal leses inn -n hvis det skal skrives ut linjenummer Filnavn må være med, men det skal ikke være nødvendig å skrive ut linjenummer.formatet på kommandoen kan være noe slikt som: skrivut [-n] <filename> 2. Filen skal åpnes, leses inn og lukkes. Du må håndtere muligheten for at filen ikke finnes. 3. Utskrift av tekstfilen. Her vil du eventuelt også sette inn linjenummeret, som skal skrives ut først på linjen, om det skal skrives ut. For denne delen er det viktig at du kan lese inn uendelig lange linjer. Du er fri til å bruke de klasser og funksjoner som C++ tilbyr når du skal løse denne oppgaven. Skriv programmet slik at det er lett å lese. Bruk gjerne kommentarer. 1 # i n c l u d e < i o s t r e a m > 2 # i n c l u d e < f s t r e a m > 3 # i n c l u d e < s t r i n g > 4 5 using namespace s t d ; 6 7 void 8 usage ( ) 9 { 10 c o u t << " Bruk : s k r i v u t [ n ] < f i l n a v n >" << e n d l ; 3

4 11 e x i t ( 0 ) ; 12 } i n t main ( i n t argc, char argv [ ] ) 15 { 16 char f i l e n a m e = " " ; 17 i n t l i n j e n r = 0 ; i f ( a r g c > 1) { 20 i f ( ( argv [ 1 ] [ 0 ] == ) && ( argv [ 1 ] [ 1 ] == n ) ) { 21 l i n j e n r = 1 ; 22 i f ( a r g c > 2) 23 f i l e n a m e = a rgv [ 2 ] ; 24 e l s e { 25 usage ( ) ; 26 } 27 } e l s e { 28 f i l e n a m e = a rgv [ 1 ] ; 29 } 30 } i f s t r e a m i n ( f i l e n a m e ) ; 33 i f (! i n ) 34 c o u t << " c o u l d n o t open f i l e " << f i l e n a m e << e n d l ; s t r i n g s t r ; 37 while ( i n ) { 38 g e t l i n e ( in, s t r ) ; i f ( l i n j e n r ) 41 c o u t << l i n j e n r ++ << " " ; c o u t << s t r << e n d l ; 44 } 45 i n. c l o s e ( ) ; 46 } 3 En Stack klasse I denne oppgaven skal du lag en Stack-klasse. Du skal bruke en node-peker (liste) struktur for å lagre dataene i stacken. Stacken skal være template-basert. Du skal gjøre følgende oppgaver: 4

5 1. Lag klassedeklarasjonene med alle funksjoner og variabler som trengs (alt det som vanligvis finnes i en header-fil). 2. Lag det som trengs av konstruktører og destruktører. 3. Lag en funksjon push() som legger nye elementer inn på stacken. 4. Lag en funksjon pop() som fjerner et element fra stacken. Etter pop() skal det finnes et element mindre på stacken. 5. Lag en funksjon empty() som returnerer true hvis det ikke finnes noen elementer på stacken, og false hvis det finnes elementer på stacken. Du kan anta at elementene som skal lagres på stacken kan kopieres. Stack.h 1 template <typename T> 2 c l a s s Node 3 { 4 p u b l i c : 5 T d a t a ; 6 Node n e x t ; 7 8 Node ( T d, Node n = NULL) 9 : d a t a ( d ), 10 n e x t ( n ) 11 {} } ; template <typename T> 16 c l a s s S t a c k 17 { 18 p r i v a t e : 19 Node<T> head ; p u b l i c : 22 S t a c k ( ) ; 23 ~ S t a c k ( ) ; void push ( T i tem ) ; 26 T pop ( ) ; 27 bool empty ( ) c o n s t ; 5

6 28 } ; Stack.cpp 1 # i n c l u d e < i o s t r e a m > 2 using namespace s t d ; 3 4 # i n c l u d e " S t a c k. hpp " 5 6 template <typename T> 7 Stack <T > : : S t a c k ( ) 8 : head (NULL) 9 { 10 } template <typename T> 13 Stack <T > : : ~ S t a c k ( ) 14 { 15 while (! empty ( ) ) { 16 pop ( ) ; 17 } 18 } template <typename T> 21 void 22 Stack <T > : : push ( T item ) 23 { 24 head = new Node<T>( item, head ) ; 25 } template <typename T> 28 T 29 Stack <T > : : pop ( ) 30 { 31 T d a t a = head >d a t a ; 32 Node<T> n = head ; 33 head = head >n e x t ; 34 d e l e t e n ; 35 return d a t a ; 36 } template <typename T> 39 bool 6

7 40 Stack <T > : : empty ( ) c o n s t 41 { 42 return head == NULL; 43 } i n t main ( ) 46 { 47 Stack < i n t > s t a c k ; f o r ( i n t i = 1 ; i < 1 0 ; ++ i ) { 50 s t a c k. push ( i ) ; 51 } Stack < i n t > s t = s t a c k ; c o u t << " P r i n t i n g s t a c k \ n " ; 56 while (! s t a c k. empty ( ) ) { 57 c o u t << s t a c k. pop ( ) << e n d l ; 58 } c o u t << " \ n \ n P r i n t i n g s t \ n " ; 61 while (! s t. empty ( ) ) { 62 c o u t << s t. pop ( ) << e n d l ; 63 } return 0 ; 66 } 4 Deklarasjoner 4a) Forklar hva disse deklarasjonene betyr: 1. int f ; 2. int f = 0; 3. int f (); 4. int f () = 0; 5. int f [] = {0}; 7

8 4b) 1. Deklarering av integer-variabelen f. f får en udefinert verdi. 2. Deklarering av integer-variabelen f, som får initialverdien Deklarering av funksjonen f, som returnerer en int og som ikke tar noen argumenter. 4. Deklarering av pure virtual funksjonen f, som returnerer en int og som ikke tar noen argumenter. Denne deklarasjonen må være en del av en klasse for å fungere, og vil da gjøre klassen til en abstract base class, som vil si at det ikke kan lages instanser av denne klassen. Funksjonen f må implementeres i klasser som arver denne klassen. 5. Deklarering av arrayet f, av type int. Arrayet får her kun et element med initialverdien 0. Gitt følgende kode: 1 char c [ ] = " H e l l o World! " ; 2 char pc = &c [ 2 ] ; Hva skriver de følgende uttrykkene til skjermen? 1. cout << c; 2. cout << c [3]; 3. cout << pc; 4. cout << (pc 2); 5. cout << pc 2; 1. cout << c; Hello World! 2. cout << c [3]; l 3. cout << pc; llo World! 4. cout << (pc 2); H 5. cout << pc 2; 106 8

9 5 Ekstraoppgave Denne oppgaven er en ekstraoppgave. Det er ikke nødvendig å gjøre den, men det gir ekstra poeng hvis du gjør det. Hvis du svarer feil på oppgaven vil det ikke telle negativt. Nedenfor er det et enkelt lite program. Programmet kompilerer og kjører helt fint, men fungerer kanskje ikke helt som planlagt. Hva går galt? Hvorfor? Forklar så godt du kan hva som skjer. 1 # i n c l u d e < i o s t r e a m > 2 3 c l a s s P e r s o n 4 { 5 p u b l i c : 6 ~ P e r s o n ( ) { } 7 } ; 8 9 c l a s s Englishman 10 : p u b l i c P e r s o n 11 { 12 p u b l i c : 13 v i r t u a l ~ Englishman ( ) { 14 s t d : : c o u t << ( " Goodbye \ n " ) ; 15 } 16 } ; c l a s s J a p a n e s e 19 : p u b l i c P e r s o n 20 { 21 p u b l i c : 22 v i r t u a l ~ J a p a n e s e ( ) 23 { 24 s t d : : c o u t << ( " Sayonara \ n " ) ; 25 } 26 } ; c l a s s German 29 : p u b l i c P e r s o n 30 { 31 p u b l i c : 32 v i r t u a l ~German ( ) 33 { 34 s t d : : c o u t << ( " Auf Wiedersehen \ n " ) ; 35 } 9

10 36 } ; i n t main ( ) 39 { 40 P e r s o n p = new J a p a n e s e ; 41 d e l e t e p ; 42 p = new German ; 43 d e l e t e p ; 44 return 0 ; 45 } Her ser koden grei ut, men til tross for det vi skulle tro, blir det ikke skervet ut noe til skjermen. Grunnen til dette er at vi ikke har deklarert destructoren i Person som virtuell. I main funksjonen lager vi en peker til Person, men en instans av for eksempel Japanese. Siden destructoren i Person ikke er virtuell, bruker kompliatoren static linkage, det vil si at den linker direkte til Persons destruktør. Denne destruktøren skriver ikke ut noe, og det gjør heller ikke programmet. For at programmet skulle fungeret slik det sansynligvis var tenkt, må også destruktøren i Person gjøres virtuell. Da vil kompilatoren bruke dynamic linkage, og hvilken destruktør som skal kalles blir bestemt runtime, avhengig av typen til objektet det blir pekt til. 10

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere En Scala Tutorial for Javaprogrammerere Version 1.3 July 1, 2010 Michel Schinz, Philipp Haller, Ivar Grimstad (Norsk oversettelse) PROGRAMMING METHODS LABORATORY EPFL SWITZERLAND 2 1 Innledning Dette dokumentet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

OO-eksempel. Modellen ser slik ut: Studenter + antstudenter : int = 0

OO-eksempel. Modellen ser slik ut: Studenter + antstudenter : int = 0 OO-eksempel I eksemplet er det deklarert tre klasser: 1) Fag (skal instansieres ett objekt for hvert fag) 2) Student (skal instansieres ett objekt for hver student) 3) Studenter (abstrakt klasse skal ikke

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++ Tore Berg Hansen 3.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV194D C++ for javaprogrammerere 1. Resymé: Vi skal her se litt nærmere på hvordan vi får data inn

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Eksamensoppgaver i Operativsystemer og Unix Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Eksamen høsten 1998 Operativsystemer og UNIX 1 1.1 Løsningsforslag. Eksamen høsten

Detaljer

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000.

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Arne Maus, ver.2.2, august, 2013 Bruk av class, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Noen ønsker å bruke noen av de klassene vi finner i pakken java.util og java.io isteden for

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

TDT4105 IT Grunnkurs Høst 2012

TDT4105 IT Grunnkurs Høst 2012 TDT4105 IT Grunnkurs Høst 2012 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Øving 9 1 Teori a) Hva er en protokoll? b) Hva er HTTP og når brukes den?

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer