Kontinuasjonseksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuasjonseksamen"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for informatikk og medieteknikk Kontinuasjonseksamen EMNENAVN: EMNENUMMER: Objekt-orientert programmering IMT1082 / IMT1182 EKSAMENSDATO: 5. januar 2009 KLASSE(R): 07HB IND* / PUA / DRA / ISA 06HBINE* TID: EMNEANSVARLIG: Frode Haug ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEMIDLER: 9 (inkludert denne forside) Alle trykte og skrevne. Kontroller at alle oppgavearkene er til stede. Innføring med penn, eventuelt trykkblyant som gir gjennomslag. Pass på så du ikke skriver på mer enn ett innføringsark om gangen (da det blir uleselige gjennomslag når flere ark ligger oppå hverandre). Ved innlevering skilles hvit og gul besvarelse, som legges i hvert sitt omslag. Oppgavetekst, kladd og blå kopi beholder kandidaten til klagefristen er over. Ikke skriv noe av din besvarelse på oppgavearkene. Men, i oppgavetekst der du skal fylle ut svar i tegning/tabell/kurve, skal selvsagt dette innleveres sammen med hvit besvarelse. Husk kandidatnummer på alle ark. Ta vare på dette nummeret til sensuren faller.

2 NB: Oppgave 1a, 1b, 1c og 2 er totalt uavhengige og kan derfor løses separat. Oppgave 1 (30%) a) Det nedenfor stående programmet var det ønskelig at gav følgende utskrift: Katt - ikke farlig Løve - farlig Gaupe - ikke farlig Tiger - farlig Jaguar - farlig Tiger har indeks nr.3 Men, i koden er det fem feil av typen syntaktiske (som kompilatoren reagerer på) og/eller semantiske (logiske, som gjør at programmet ikke fungerer som ønsket). Hvilke? NB: Tallene helt til venstre på hver linje er ikke en del av koden, men kun ment som linjenummer, slik at du enklere kan henvise til hvor feilene er å finne. 1 #include <iostream> 2 #include <cstring> 3 using namespace std; 4 class Dyr { 5 private: 6 char navn[30]; 7 public: 8 Dyr() { strcpy(navn, ""); 9 virtual sett(char nvn[]) { strcpy(navn, nvn); 10 virtual void display() { cout << navn << ' '; 11 bool operator == (char nvn[]) { return (!strcmp(navn, nvn)); 12 ; 13 class Katte : public Dyr { 14 private: 15 bool farlig; 16 public: 17 Katte() { farlig = False; 18 void sett(char nvn[], bool f) { Dyr::sett(nvn); farlig = f; 19 void display() { Dyr::display(); 20 cout << " - " << ((farlig)? "ikke " : "") << "farlig\n"; 21 ; 22 int main() { 23 Dyr dyrene[4]; 24 int i; 25 dyrene[0].sett("katt", false); dyrene[1].sett("løve", true); 26 dyrene[2].sett("gaupe", false); dyrene[3].sett("tiger", true); 27 dyrene[4].sett("jaguar", true); 28 for (i = 0; i < 5; i++) dyrene[i].display(); 29 for (i = 0; i < 5; i++) 30 if (dyrene[i] == "Tiger") cout << "Tiger har indeks nr." << i << '\n'; 31 return 0; 32 2

3 b) Hva blir utskriften fra følgende program (litt hjelp: det blir 5 linjer): #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; char txt[] = "DYKKARKLUBBENSDYBDEWEBKAMERA"; void funk(int a, int b=17) { for (int i = a; i > b/3; i-- ) cout << txt[i]; void funk(int a, char c) { txt[a/3] = txt[a/3+1] = txt[a/3+2] = c; int main() { char txt2[10]; char* t = &txt[14]; int n = strlen(txt); for ( ; *t!= 'E'; t++) cout << *t; cout << '\n'; t = &txt[(n%5)+1]; for ( ; *t!= 'U'; t++) cout << *t; cout << '\n'; strncpy(txt2, t, 3); txt2[3] = '\0'; cout << txt2 << '\n'; funk(9, 15); cout << '\n'; funk(62, 'W'); t = &txt[19]; cout << t << '\n'; return 0; c) Hva blir utskriften fra følgende program (litt hjelp: det blir 5 linjer): #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; const int LEN = 5; class A { private: int a1, a2; public: A(int t1) { a1 = 0; a2 = t1; virtual void display() { cout << a1 << ' ' << a2 << ' '; void operator = (int t) { a1 = t; void operator + (int t) { a1 += t; ; class B : public A { private: int a1, b1; public: B(int t1, int t2) : A(t1){ a1 = t2; b1 = 4; void display() { A::display(); cout << a1 << ' ' << b1; void operator * (int t) { b1 *= t; ; int main() { A* aobj = new A(13); aobj->display(); cout << '\n'; B* bobj = new B(33, 23); bobj->display(); cout << '\n'; delete aobj; aobj = new B(43, 53); *aobj = 63; aobj->display(); cout << '\n'; *bobj * 3; bobj->display(); cout << '\n'; *bobj + 7; bobj->display(); cout << '\n'; return 0; 3

4 Oppgave 2 (70%) Les hele teksten for denne oppgaven nøye, før du begynner å besvare noe som helst. Studér vedlegget, som inneholder mange viktige opplysninger som du trenger/skal bruke. Legg spesielt merke til alle const ene, de to klassene (med datamedlemmer og funksjoner), globale variable, main(), de fire ferdiglagde les( )-funksjonene. Legg også merke til den ferdiglagde Program::hent_prosent( ). Bruk alt dette svært aktivt! I denne oppgaven skal du lage et lite program som holder orden på en banks ulike kunder og deres lån (rente og gjenstående lånebeløp). Datastrukturen Datastrukturen består (som du ser i vedlegget) av en liste med kunder, samt en array med bankens fem ulike låneprogram. En kunde har bare ett lån i banken, og ethvert lån er koblet opp mot ett låneprogram. Alle klasser, det de arver, alle datamedlemmer og alle prototyper for medlemsfunksjoner er komplett og fullstendig deklarert/definert i vedlegget. Din oppgave blir kun å skrive innmaten til en del funksjoner (totalt 16 stk.) inni og utenfor klassene. Oppgaven a) Skriv innmaten til funksjonene void skriv() og void Kunde::display() Den første funksjonen ber brukeren om et aktuelt 7-sifret kundenummer. Om denne ikke finnes kommer det en melding. Ellers skrives (vha. den andre funksjonen og med et passende utseende) alle kundens data ut på skjermen. b) Skriv innmaten til funksjonene void innbetaling() og void Kunde::innbetaling() Den første funksjonen leser et potensielt kundenummer. Om denne ikke finnes kommer det en melding. I motsatt fall foretas det en innbetaling på (redusering av) lånet hos vedkommende kunde vha. den andre funksjonen. c) Skriv innmaten til funksjonene void endre_program() og void Program::endre_prosent() Den første funksjonen leser et aktuelt nummer (1-5) for et (låne)program. Den sørger så for at dette programmets lånerente evt. blir endret vha. den andre funksjonen. Denne siste funksjonen skal først vise/presentere alle låneprogrammets nåværende data. Siden det er en rimelig alvorlig operasjon å endre et låneprograms rente, så spørres det etter den nye verdien to ganger. Om disse ikke er like, kommer det en melding, og ingen endring foretas. I motsatt fall settes renten til den (to ganger identisk innskrevne) nye verdien. d) Skriv innmaten til funksjonene void ny_kunde() og Kunde::Kunde( ) Den første funksjonen leser et potensielt nytt kundenummer. Om denne finnes allerede kommer det en melding. I motsatt fall opprettes, og legges inn, et nytt kunde-objekt. Constructoren sørger for at alle objektets data blir satt/fylt med innleste rimelige verdier. Bruk les-funksjoner og const er meget aktivt! Månedlig avdrag settes til: belop / (ant_aar * 12) 4

5 e) Skriv innmaten til funksjonene void varsling() og void Kunde::varsel( ) Den første funksjonen går gjennom alle kundene, og sørger for at (vha. den andre funksjonen) det til filen VARSEL.DTA blir skrevet innbetalingsvarsel for hver av kundene liggende fortløpende etter hverandre på filen. Innbetalingsvarsel for en kunde skal inneholde: navn, adresse, kunde-/kontonr, låneprogramnr, prosent (på lånet, hentet fra programmet), antall år lånet totalt går over, restlånet, månedlig fast avdrag, totalt å innbetale den 15. i denne måned ( totalt = avdrag + ((belop * prosent) / (100 * 12)) ). (Denne funksjonen kjøres helt i starten av hver hver måned. Filen blir skrevet ut, og de ulike varslene blir (klippet opp og) sendt (mail eller brev) til hver enkelt kunde.) f) Skriv innmaten til de tre void skriv_til_fil( )-funksjonene. Funksjonene skal til sammen sørge for at hele datastrukturen skrives til filene PROGRAM.DTA (programmer) og LAANKUND.DTA (kunder). Formatene bestemmer du helt selv, men de skal oppgis som en del av besvarelsen. g) Skriv innmaten til funksjonene void les_fra_fil(), Kunde::Kunde(, ) og Program::Program(, ) Funksjonene skal til sammen sørge for at hele datastrukturen blir lest inn igjen fra filene angitt ovenfor, og med det formatet du selv der bestemte. Annet (klargjørende?): Du skal bruke LISTTOOL ifm. løsningen av denne oppgaven. Det er bl.a foretatt følgende forenklinger ift. et reelt tilfelle: Alle må betale sine lån den 15. hver måned (dvs. ikke mulig f.eks. kvatals-/halvårsvis). Innbetalingen som foregår ifm. oppgave 2b er basert på varselet ifm. oppgave 2e. Men, det er ingen sjekk om at disse beløpene er de samme. Kunden kan selv velge å betale alt fra 0 (null) kroner og helt opp til lånets størrelse. Det betales like mye i renter hver måned (jfr. tallet 12 flere steder ovenfor), uavhengig av månedens egentlige lengde (28-31 dager). Ikke mulig med: endre antall låneår, endre en kundes låneprogram, avdragsfrie år, legge inn nye låneprogram (de fem er faste), utskrift av de fem låneprogrammene. Ifm. en Kunde er det kun belop som endres alt annet er fast. Ifm. et Program er det kun mulig å endre på prosent. En renteendring (oppgave 2c) får umiddelbar konsekvens ved neste varsel (oppgave 2e) ikke noen seks ukers forsinkelse/varsel som mange banker opererer med. Kundenummer = kundens ID = kontonummer (de syv siste sifrene i et reelt 11-sifret kontonummer). Kundens faste månedlige avdrag de neste ant_aar årene blir satt i oppgave 2d. Rentene kommer altså i tillegg, men disse blir mindre etter hvert som lånet nedbetales dvs. et serielån (mot mer vanlig: annuitetslån, der månedlig sum (avdrag + renter) er den samme). Gjør dine egne forutsetninger og presiseringer av oppgaven, dersom du skulle finne dette nødvendig. Gjør i så fall klart rede for disse i starten av din besvarelse av oppgaven. Lykke til - også med (fremtidige) lån! frode_ætt_haugianerne.no 5

6 Vedlegg 1: Halvferdig programkode // INCLUDE: #include <iostream> // cin, cout #include <fstream> // i(f)stream, o(f)stream #include <cstring> // strlen, strcpy #include <cctype> // toupper #include <cstdlib> // atoi, atof #include "listtool.h" // "Verktøykasse" for listehåndtering. using namespace std; // CONST: const int STRLEN = 80; // Standard streng-lengde (i array). const int ANTPROGRAM = 5; // Antall ulike låneprogram banken har. const int MAXLAANEAAR = 25; // Max. antall låneår. const int MINKONTO = ; // Nummer på første kontonummer. const int MAXKONTO = ; // Nummer på siste kontonummer. const int MINLAAN = 10000; // Min. beløp på lån (10-tusen). const int MAXLAAN = ; // Max. beløp på lån (10 mill.). const float MAXPROSENT = 30.0F; // Max. prosent for/på et lån. // KLASSER: class Kunde : public Num_element { private: // number = kundens ID/kontonummer. char * navn, // Navn. * adr, // Adresse (gate og sted). * mail; // Mail-adresse. int tlf, // Telefon (fast eller mobil). program, // Låneprogramnummer (= 1-5). ant_aar; // Antall år lånet går over. float belop, // Nåværende lånebeløp. avdrag; // Månedlig fast avdragsbeløp. public: Kunde(int nr); // Lag innmaten ifm. oppgave 2D. Kunde(int nr, istream* inn); // Lag innmaten ifm. oppgave 2G. ~Kunde() { delete [] navn; delete [] adr; delete [] mail; void display(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2A. void innbetaling(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2B. void varsel(ostream* ut); // Lag innmaten ifm. oppgave 2E. void skriv_til_fil(ostream* ut); // Lag innmaten ifm. oppgave 2F. ; class Program { private: char* beskrivelse; float prosent; // Beskrivelse av låneprogrammet. // Nåværende låneprosent på programmet. public: Program(char* t, float p); // Lag innmaten ifm. oppgave 2G. ~Program() { delete [] beskrivelse; void endre_prosent(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2C. float hent_prosent() { return prosent; void skriv_til_fil(ostream* ut); // Lag innmaten ifm. oppgave 2F. ; // DEKLARASJON AV FUNKSJONER: void skriv_meny(); char les(); int les(char* t, const int MIN, const int MAX); float les(char* t, const float MAX); void les(const char t[], char s[], const int LEN); void skriv(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2A. void innbetaling(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2B. void endre_program(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2C. void ny_kunde(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2D. void varsling(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2E. void skriv_til_fil(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2F. void les_fra_fil(); // Lag innmaten ifm. oppgave 2G. 6

7 // GLOBALE VARIABLE: List* kunder; // Listen med alle lånekundene. Program* programmer[antprogram+1]; // Array med de ulike programmene. int main() { char valg; // HOVEDPROGRAM: kunder = new List(Sorted); les_fra_fil(); // Oppgave 2G skriv_meny(); valg = les(); while (valg!= 'Q') { switch(valg) { case 'S': skriv(); break; // Oppgave 2A case 'I': innbetaling(); break; // Oppgave 2B case 'P': endre_program(); break; // Oppgave 2C case 'N': ny_kunde(); break; // Oppgave 2D case 'V': varsling(); break; // Oppgave 2E default: skriv_meny(); break; if (valg == 'I' valg == 'K' valg == 'P' valg == 'N') skriv_til_fil(); // Oppgave 2F valg = les(); cout << "\n\n"; return 0; // ************************************************************************* // ****************** DEFINISJON AV MEDLEMS-FUNKSJONER: ****************** // ************************************************************************* // ******************************** KUNDE: ****************************** Kunde::Kunde(int nr) : Num_element(nr) { // Oppgave 2D: Lag innmaten // Leser ALLE data: // Leser ALT fra fil: Kunde::Kunde(int nr, istream* inn) : Num_element(nr) { // Oppgave 2G: Lag innmaten void Kunde::display() { // Oppgave 2A: Lag innmaten void Kunde::innbetaling() { // Oppgave 2B: Lag innmaten void Kunde::varsel(ostream* ut) { // Oppgave 2E: Lag innmaten void Kunde::skriv_til_fil(ostream* ut) { // Oppgave 2F: Lag innmaten // Skriver ALT til skjerm: // Trekker fra innbetaling: // Innbet.varsel til fil: // Skriver til fil: 7

8 // ******************************** PROGRAM: ****************************** Program::Program(char* t, float p) { // Oppgave 2G: Lag innmaten // Setter ALLE verdier: void Program::endre_prosent() { // Endrer låneprograms %: // Oppgave 2C: Lag innmaten void Program::skriv_til_fil(ostream* ut) { // Oppgave 2F: Lag innmaten // Skriver til fil: // **************************************************************************** // ****************** DEFINISJON AV (GLOBALE) FUNKSJONER: ****************** // **************************************************************************** void skriv_meny() { // Skriver alle mulige menyvalg: cout << "\n\nfølgende KOMMANDOER ER TILGJENGELIGE:" << "\n S - Skriv ALLE data om EN kunde" << "\n I - Innbetaling fra en kunde" << "\n P - endre et Programs låneprosent" << "\n N - Ny kunde/lån" << "\n V - Varsle ALLE om termininnbetaling" << "\n Q - Quit / avslutt"; char les() { // Leser og upcaser brukerens valg/ønske: char ch; cout << "\n\nkommando: "; cin >> ch; cin.ignore(); return (toupper(ch)); // Leser en INT mellom MIN og MAX: int les(char* t, const int MIN, const int MAX) { char text[strlen]; int n; do { cout << '\t' << t << " (" << MIN << '-' << MAX << "): "; cin.getline(text, STRLEN); n = atoi(text); // Leser som tekst - omgjør: while (n < MIN n > MAX); return n; float les(char* t, const float MAX) { // Leser en FLOAT mellom 0.1 og MAX: char text[strlen]; float n; do { cout << '\t' << t << " (0.1-" << MAX << "): "; cin.getline(text, STRLEN); n = atof(text); // Leser som tekst - omgjør: while (n < 0.1 n > MAX); return n; // Leser inn en ikke-blank tekst: void les(const char t[], char s[], const int LEN) { do { cout << '\t' << t << ": "; // Skriver ledetekst. cin.getline(s, LEN); // Leser inn tekst. while (strlen(s) == 0); // Sjekker at tekstlengden er!= 0. 8

9 void skriv() { // Oppgave 2A: Lag innmaten void innbetaling() { // Oppgave 2B: Lag innmaten void endre_program() { // Oppgave 2C: Lag innmaten void ny_kunde() { // Oppgave 2D: Lag innmaten void varsling() { // Oppgave 2E: Lag innmaten void skriv_til_fil() { // Oppgave 2F: Lag innmaten void les_fra_fil() { // Oppgave 2G: Lag innmaten // Skriv ALLE data om EN kunde: // EN kunde foretar innbetaling: // Endre et programs låneprosent: // Legge inn en ny kunde/lån: // Terminvarsel til ALLE: // Skriv HELE datastrukturen til fil: // Leser HELE datastrukturen fra fil: 9

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB

Eksamen 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi Eksamen FAGNAVN: FAGNUMMER: Objekt-orientert programmering L 183 A EKSAMENSDATO: 23. mai 2001 KLASSE: 00HINDA / 00HINDB / 00HINEA 00HDMUA / 00HDMUB TID: 09.00-13.00

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere En Scala Tutorial for Javaprogrammerere Version 1.3 July 1, 2010 Michel Schinz, Philipp Haller, Ivar Grimstad (Norsk oversettelse) PROGRAMMING METHODS LABORATORY EPFL SWITZERLAND 2 1 Innledning Dette dokumentet

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++

Inn og ut i C/C++ 1. Inn og ut i C/C++ Tore Berg Hansen 3.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV194D C++ for javaprogrammerere 1. Resymé: Vi skal her se litt nærmere på hvordan vi får data inn

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer