Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16"

Transkript

1 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

2 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole. Skedsmo videregående skole er, som enhver annen skole, et fellesskap med rettigheter og forpliktelser for både for medarbeidere og elever. En forutsetning for at skolen skal kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø for alle er at vi kjenner og har respekt for våre forskjellige roller og de spilleregler som regulerer samspill og samarbeid i skolen. I skolens håndbok finner du disse spillereglene samt informasjon og veiledninger som er viktig å kjenne til for å kunne delta i skolesamfunnet. En del av disse er vedtatt av sentrale myndigheter, andre er blitt til etter drøftinger mellom elever, lærere og skolens ledelse. Vi vet godt at en håndbok aldri vil kunne gi svar på alle de spørsmål som stilles, eller løse de utfordringer som alltid oppstår når mennesker skal arbeide sammen. Den kan heller ikke være en garanti for et godt læringsmiljø og sosialt miljø. For å få det til kreves mye mer - respekt for andre, at man er villig til å inngå i samarbeid med andre, at man lytter til andre og framfor alt engasjerer seg i eget læringsarbeid. Jeg håper håndboka kan bidra til å skape en felles forståelse for nødvendigheten av å ha noen spilleregler som gjelder for alle, og også begrunnelser for den innsatsen som forventes av den enkelte. Dersom den gjør det, vil den skape medeierskap for alle involverte, og bidra til utvikling av et positivt læringsmiljø i klasserom og verksted. LYKKE TIL MED DET NYE SKOLEÅRET! Rektor Stein Pettersen 2

3 Hvem har ansvaret for hva Rektor Skolens øverste leder: Faglig Pedagogisk Administrativt Stein Pettersen Assisterende rektor Rektors stedfortreder Personalleder Eksamensansvarlig og ansvarlig for karakterklager Wenche Rudshaug Kavli 3

4 Hvem har ansvar for hva Studieleder Ansvarlig for elevenes fagvalg Ansvar for skolens database for elever Behandler søknader om fritak for fag, permisjonssøknader og tilrettelegging til prøver/eksamen Judith Bolstad Siem Studieleder Ansvar for kompetansebevis og vitnemål Ansvar for elevenes dokumentasjon Ansvar for godkjenning av YF-år i utlandet Arve Storm Hanssen 4

5 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder norsk, språk og kroppsøving Trinnansvar for VG3 ST og 3. og 4.påbygging Overordnet faglig ansvarlig for norsk, språk og kroppsøving Nærmeste overordnede for norsk- og fremmedspråklærere og kroppsøvingslærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG3 ST og 3.og 4.påbygging Økonomiansvar for ST Monika Køber 5

6 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder realfag Trinnansvar for VG2 ST Overordnet faglig ansvarlig for realfag Nærmeste overordnede for realfaglærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG2 ST Ansvarlig for veiledning for studenter og veiledning av nytilsatte lærere Hege Aardal Avdelingsleder samfunns- og økonomifag Trinnansvar for VG1 ST Overordnet faglig ansvarlig for samfunns- og økonomifag Nærmeste overordnede for samfunns- og økonomifaglærere Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter for VG1ST Ansvarlig for vurdering på ST Hans Ivar Blystad 6

7 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder bygg- og anleggsfag Overordnet faglig ansvarlig for bygg- og anleggsfag Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på bygg- og anleggsfag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for bygg- og anleggsfag Rune Larsen Avdelingsleder for design og håndverk og elektrofag Overordnet faglig ansvarlig for design og håndverk og elektrofag Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på design og håndverk og elektrofag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for elektro og design og håndverksfag Perica Maksimovic 7

8 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring Overordnet faglig ansvarlig for avdeling for tilrettelagt opplæring Nærmeste overordnede for lærere og andre tilsatte på tilrettelagt opplæring Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøte i avdelingen Økonomiansvar for tilrettelagt opplæring Ansvarlig for koordinering av skolens spesialundervisning Terje Granås Avdelingsleder flyfag Overordnet faglig ansvarlig for flyfag Treningsleder med ansvar i henhold til skolens part-godkjenning Nærmeste overordnede for yrkesfaglærere på flyfag Ansvarlig for klasselærerråd, kontaktlærermøter og karaktermøter i avdelingen Økonomiansvar for flyfag Aage Bakken Sørum 8

9 Hvem har ansvar for hva Avdelingsleder grunnskoleavdelingen Overordnet faglig ansvarlig grunnskoleavdelingen Nærmeste overordnede for lærere og andre ansatte på grunnskoleavdelingen Ansvarlig for internt og eksternt samarbeid Økonomiansvar for grunnskoleavdelingen Edvin Johnsen Elevleder Veiledning til elever på tilrettelagt opplæring Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne aktører, herunder mulige fremtidige arbeidsplasser Veilede om utdanningsveier og yrkesvalg til elever/lærlinger/ lærekandidater på avdeling for tilrettelagt opplæring Samarbeid med kommuner, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern etc Kontaktperson vedrørende søknad om støtte og veiledning i Statens lånekasse for utdanning Randi Bekkevold 9

10 Hvem har ansvar for hva Studieveileder Gir informasjon og veiledning om fagtilbudet på Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og høyere utdanning Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver Kontaktperson vedrørende søknad om støtte i Statens lånekasse for utdanning Toril Arntzen Yrkesveileder Gir informasjon og veiledning om utdanning innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram (YF) Gir informasjon om utdanningsveier, yrkesvalg og yrkesorientering Gir informasjon til elever om muligheter for særskilt tilrettelegging ved eksamen/prøver Kontaktperson vedrørende søknad om støtte Statens lånekasse for utdanning Inntaksansvarlig Marianne Monsrud 10

11 Hvem har ansvar for hva Sosialpedagogisk rådgiver Gir veiledning som kan medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette i skolehverdagen Oppfølging og veiledning av enkeltelever i krise og vanskelige livssituasjoner Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne hjelpeinstanser Arbeide med holdningsskapende arbeid knyttet til rus, vold og mobbing Espen Johnsen Nærum Rådgiver for tilrettelagt opplæring Veiledning til elever på tilrettelagt opplæring Bistå og formidle kontakt til relevante eksterne aktører, herunder mulige fremtidige arbeidsplasser Veilede om utdanningsveier og yrkesvalg til elever/lærlinger/ lærekandidater på avdeling for tilrettelagt opplæring Samarbeid med kommuner, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern etc Kontaktperson vedrørende søknad om støtte og veiledning i Statens lånekasse for utdanning Randi Bekkevold 11

12 Hvem har ansvar for hva Systemansvarlig Ansvar for skolens nettverk Bistå i forbindelse med IKT-relaterte oppgaver Ansvar for bistand til Flyfag, Grunnskoleavdelingen og Veiledningssenteret på Romerike Daglig support for ansatte og elever Avdelingsleder bibliotek/informasjonsansvarlig Ansvarlig for skolens bibliotektjeneste Web- og informasjonsansvarlig Ansvarlig for lærebokutlånet Leder av skolens IKT-team Ansvarlig for oppdatering av håndbok for elever og ansatte Er skolens kulturkontakt Kenneth Mathisen- Berg Helena Huse 12

13 Hvem har ansvar for hva Miljøarbeider Arbeider oppsøkende mot enkeltelever og grupper Samarbeider med skolens elevråd Samarbeider med interne og eksterne aktører i skolesamfunnet Deltar og bidrar i forebyggende tiltak av ulik art Pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT) PPT skal hjelpe og bistå elever, lærlinger, lærekandidater og de videregående skolene og lærebedrifter. Ansatte arbeider med saker som har betydning for opplæring. Det kan bl.a. være lære- og fagvansker, læringsmiljø eller psykiske vansker. I PPT er det ansatt pedagoger og psykologer. Veronica Öhman Oppfølgingstjenesten (OT) OT skal gi hjelp og veiledning til ungdommer under 22 år som står uten opplæring/skole, arbeid eller annen sysselsetting. 13

14 Skolehelsetjenesten Tjenesten er et tilbud til elevene. Tilbudet omfatter råd og veiledning om egen helse. Helsesøster har taushetsplikt. Eksempel på tema som kan tas opp er: seksualitet, prevensjon, spiseproblemer, rus, psykiske eller følelsesmessige vansker. Etter ønske fra elever og lærere kan tema tas opp i klasse-/ gruppesammenheng. Åshild er ved skolen hver onsdag og annenhver fredag i partallsuker. Tonje er ved skolen tirsdager og annenhver fredag i oddetallsuker. Helsesøster har opplysningsplikt hvis det gjelder fare for liv og helse. 14

15 Elevombudet i Akershus Hva kan elevombudet gjøre for deg som elev eller lærling? Bidra til å styrke din medvirkning i opplæringsprosessen Ivareta dine interesser Bistå med råd og veiledning Hjelpe deg i klagesaker Hvem kan kontakte elevombudet? Alle som har spørsmål de vil ta opp Du kan trygt henvende deg til elevombudet, som har taushetsplikt Ombud for elever og lærlinger er: Andreas Nilsson Tlf: mobil: E-post: 15

16 Kunnskapsløftet Følgende sentrale styringsdokumenter gir retningslinjer for opplæringen: Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplanene for de enkelte fag. Læreplanen er en forskrift med hjemmel i opplærings- loven og forpliktende for opplæringen. Læreplanens generelle del Utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen. Læringsplakaten Inneholder viktige prinsipper for skolens og bedriftenes opplærings- virksomhet og må ses i sammenheng med bestemmelsene i lov og forskrift og læreplanens generelle del. Fag- og timefordeling Er angitt for hvert årstrinn i videregående opplæring 16

17 Kunnskapsløftet forts Læreplaner for fag Angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter (kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, å kunne bruke digitale verktøy), kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å understreke sammenheng, helhet og progresjon i opplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskole og videregående opplæring der det er mulig. Formålet med faget beskriver hensikten med opplæringen i faget for den enkelte elev, lærling og for samfunnet. Det redegjøres for hvordan opplæringen i faget kan ivareta overordnede målsettinger for opplæringen slik disse kommer til uttrykk i opplæringsloven, læreplanens generelle del og læringsplakaten. Læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på den enkelte skole. På Skedsmo videregående skole er dette fanget opp ved at det for hvert fag er utarbeidet lokale læreplaner med en oversikt over hovedområder og læremidler. Sammen med klassens/gruppens årsplaner og periodeplaner for arbeidet (hvor organisering og arbeidsmåter fremgår) utgjør dette skolens retningslinjer for opplæringen. 17

18 Kunnskapsløftet forts Til orientering følger en oversikt over de 11 punktene i læringsplakaten: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/fore sattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 18

19 Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr 35/10. Sist endret av fylkestinget 17. november Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 19

20 Fortsettelse ordensreglement 3. Rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringslovens 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4. Orden og atferd 1. Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf.forskrift til opplæringsloven

21 Fortsettelse ordensreglement 2. Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. 3. Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. g. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. 21

22 Fortsettelse ordensreglement h. Bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt er ikke tillatt. Forbudet omfatter kke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder i undervisningen, på skolens område i skoletiden og når skolen har ansvar for elevene. i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. j. Tobakksbruk er forbudt i skolens lokaler og uteområder. Det er ikke tillat å bruke noen form for tobakk i skoletiden, jf. tobakksskadeloven Tilstedeværelse 1. Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. 2. Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. 3. En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. 4. Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. 5. Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. 22

23 Fortsettelse ordensreglement 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet 1. Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. 2. Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: påtale eller anmerkning fra skolens ansatte begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse 23

24 Fortsettelse ordensreglement 3. Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8og 4A-9 4. Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklar seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven

25 Fortsettelse ordensreglement Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven Erstatning mv Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet. 12 Utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av e-sigaretter på skolen, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer og for skoleavis. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Relevante lenker: Opplæringslova (Lovdata.no) Forskrift til opplæringslova (Lovdata.no) Forvaltningsloven (Lovdata.no) Prinsipper for opplæring (Udir.no) IKT-reglement for elever i videregående skoler i Akershus (Akershus.no) 25

26 Bibliotek og gratis læremidler Alle skolens elever og ansatte kan bruke biblioteket Åpningstiden er mandag - fredag Lånetid: 4 uker for bøker og lydbøker 1 uke for tidsskrifter 2 dager for DVD 1 dag for ordbøker, pensumeksemplar, spill og diverse utstyr Alt materiell som tas ut av biblioteket må registreres i skranken. Alle elever må ha lånekort for å låne bøker og annet materiell. Du er erstatningspliktig for tapt materiell. Alle lærebøker kan lånes på skolen og må leveres tilbake ved skoleårets slutt. Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker finnes på skolens nettsider 26

27 Retningslinjer for bruk av biblioteket forventninger til elever og ansatte Vi forventer av dere som elever: At du bidrar til et godt læringsmiljø ved at du snakker lavt og ikke forstyrrer andre At du kaster søppel når du er ferdig med å spise At du tar vare på bøker og annet materiale du har lånt av oss At du har med deg lærebøkene dine på skolen, ettersom antall ekstra eksemplarer av lærebøker er begrenset At du har med elevkort når du skal låne og skrive ut Dere kan forvente av oss som bibliotekansatte: At dere får veiledning og hjelp til å finne informasjon At dere får hjelp til riktig kildebruk At dere får brukeropplæring (lære å søke i bibliotekkatalogen, lære hvordan dere skal finne fram i samlingen, lære hvordan dere bruker printer osv) At dere kan komme med ønsker til hvilke bøker og filmer som skal kjøpes inn At dere får arbeidsro til å jobbe med skoleoppgaver 27

28 Retningslinjer for bruk av biblioteket forventninger til elever og ansatte Arbeidsro: Biblioteket er først og fremst et arbeidssted og ikke et oppholdsrom. Det skal være såpass rolig at elever kan sitte og jobbe med oppgaver, individuelt eller i gruppe, uten å bli forstyrret. Dette gjelder også bruk av telefon, og lyd fra video og PC. Hodetelefoner kan lånes på biblioteket for elever som trenger å høre lyd fra PC/mobil. Dersom en elev støyer for mye eller forstyrrer medelever, lærere eller bibliotekpersonale, må eleven forlate biblioteket. Når en gruppe elever sitter sammen i biblioteket, kan det av og til bli bråk og uro uten at en enkelt elev alene kan holdes ansvarlig for det. Hvis en slik situasjon oppstår, vil det føre til at hele gruppa må forlate biblioteket. Lærebøker: Det forventes at elevene stiller forberedt til timene og har med seg de bøkene og hjelpemidlene de trenger. Biblioteket har begrenset med ekstra eksemplarer av lærebøker og det er derfor viktig at alle tar med seg bøker til timen. Konsekvensen av å ikke ha med seg boka er at man må klare seg uten bok i timen og på prøver. Spising: Det er ikke spiseforbud i biblioteket. Det er derfor veldig viktig at alle bidrar til å holde lokalet rent og ryddig ved å kaste søppel når man er ferdig med å spise. 28

29 PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og elever som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du finner mer informasjon om ordningen på skolens nettsider Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte IT-avdeling på Skedsmo ved å stikke innom i åpningstiden mellom og eller sende en e-post til 29

30 Mobbing Skedsmo videregående skole har som målsetting at det ikke skal forekomme vold eller mobbing i skoletiden. Dette skal oppnås ved: Å gi elever ved starten av skoleåret klar beskjed om at dette ikke aksepteres Å ha forebyggende holdningsarbeid Å få elevrådet til å ta aktivt del i dette arbeidet Tiltaksplan 1. Enhver medarbeider som er vitne til, eller har mistanke om, at en elev er utsatt for uønsket atferd fra andre, SKAL straks gripe inn 2. Avdelingsleder skal straks informeres og det skrives rapport fra hendelsen. Kopi sendes elevleder 3. Den som har vært vitne til hendelsen, melder saken til kontaktlærer som deretter skal finne ut av hva som har skjedd, og eventuelt løse problemet sammen med de impliserte parter 4. Logg fra møtet arkiveres i elevarkivet, med kopi til elevleder 5. Ved større konflikter, eller alvorligere tilfeller av mobbing, kontaktes elevleder, sosialpedagogisk rådgiver, eller begge. Det lages en tiltaksplan der konsekvensene er tydelige 6. Rektor fatter enkeltvedtak Dersom eleven er under 18 år, kontaktes også elevens foresatte. 30

31 Organisering Kontaktlærer skal: ha en daglig helhetlig oversikt over og ansvar for klassen være den enkelte elevs nærmeste på skolen sikre at den enkelte elev får optimalt utbytte av skolehverdagen legge til rette for samarbeid med hjemmet ha ansvar for utskrift av varsel i orden og i adferd oppfølgning av elvenes fravær Klassens time Klassens time består av klassens elever og ledes av den tillitsvalgte eleven i samarbeid med kontaktlærer. Kontaktlærer fører fravær. Det skal utarbeides en fast saksliste og føres protokoll fra møtene. Den tillitsvalgte er ansvarlig for å oppbevare protokollen. Kopi av denne settes i dokumentasjonspermen av kontaktlærer. Klasselærerrådet har innsynsrett i protokollen. Klassens time skal fungere som elevenes forum. Hensikten med klassens time er at elevene på fritt grunnlag skal kunne drøfte saker som angår klassen og skolen. Klassen har også mulighet til å diskutere saker uten at lærere er tilstede hvis de ønsker det. I prinsippet skal alle saker vedrørende undervisningen og læringsmiljøet behandles i klasserådet. Spesielt er det viktig at periodeplaner drøftes. Dersom elevene finner det ønskelig, kan klassens lærere samt representanter fra administrasjonen eller rådgivere innkalles. Saker som ikke kan løses i samarbeid med kontaktlærer, meddeles elevrådsstyret, rådgivere eller administrasjonen. Klasselærerråd Klasselærerrådet skal først og fremst arbeide med klassens læringsmiljø og ivareta omsorgen for den enkelte elev. Det er også klasselærerrådets oppgave å fastsette elevenes termin- og standpunktkarakterer. Klassens tillitsvalgte kan møte på klasselærerråd avhengig av sakene som behandles. 31

32 Elevsamtalen 1. Om elevsamtalen Gjennom disse regelmessige samtalene ønsker vi å skape et godt samarbeidsforhold mellom lærer og elev og på den måten legge forholdene til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalene skal være rettledende og korrigerende for både eleven og læreren. Det er derfor viktig at begge parter forbereder og legger til rette for samtalene. 2. Organisasjon og gjennomføring av elevsamtaler Som et ledd i å kartlegge forventninger og personlige mål for skoleåret, vil den første elevsamtalen komme tidlig i skoleåret. Den andre samtalen finner sted tidlig i andre termin. Klassestyrer kan stå for samtalene, eller noe annet kan avtales. Men det kreves et nært samarbeid mellom faglærere i klasselærerråd. Dette inngår som en forberedelse til elevsamtalene. 3. Forberedelser til elevsamtalen Elevens forberedelser. Eleven bør notere spørsmål og problemstillinger som han/hun vil drøfte med læreren. Eleven forbereder seg ved å fylle ut «Elevsamtalen: en samtaleguide». Lærerens forberedelser: Klassestyreren forbereder seg blant annet ved å drøfte den enkelte eleven i klasselærerråd og samtale med klassens lærere. 4. Underveis i samtalen Samtalen tar utgangspunkt i det som elev og lærer har forberedt. Det kan også dukke opp ting underveis som bør diskuteres. Begge parter bør være enige om hvem som skal gjøre hva for å følge opp det som er drøftet. Det bør gjøres en klar avtale før samtalen er slutt. I noen tilfelle kan det være nødvendig å vise eleven til PPT, rådgiver eller lignende. Til slutt bør eleven og læreren bli enige om hva slags informasjon som eventuelt skal/kan deles med andre. 5. Etterarbeid Klassestyrer bør, når alle elevsamtaler i klassen er gjennomført, oppsummere hovedinntrykkene og drøfte dem med klassen. Det er viktig at dette blir gjort på en slik måte at opplysningene ikke kan føres tilbake til en bestemt elev, med mindre eleven selv ønsker å ta opp noe personlig i samlet klasse. Form og innhold i elevsamtalene bør også evalueres i samlet klasse. 32

33 Søknad om fri/permisjon fra skolen/opplæringen Dersom eleven ikke kan møte på skolen, skal eleven melde fra til skolen om dette. For inntil én dag fri/permisjon skal søknaden sendes til kontaktlærer. Ved planlagt fravær utover dette skal søknaden sendes skolen ved studieleder Søknaden sendes oss innen 14 dager før det planlagte fraværet. Alt fravær fra undervisningen blir registrert som fravær etter bestemmelsen i Forskrift til opplæringsloven Vi minner også om at eleven er ansvarlig for å delta aktivt i læringsaktivitetene, samt engasjere seg i eget læringsarbeid med henblikk på å lære det man ikke kan. Eleven er også ansvarlig for å vise respekt for lærere og medelever og dermed medvirke til andres mulighet for læring. I følge bestemmelsen i Forskrift til opplæringsloven 3-3 kan stort fravær føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi karakter i faget. 33

34 Reglement for elevrådet Elevrådet er ved siden av allmøtet, elevenes høyeste organ ved skolen. Elevrådets oppgave er å ivareta elevenes interesser i skolehverdagen. Dette kan være praktiske saker eller mer skolepolitiske saker. Når saker som angår alle parter i skolen skal behandles, skal disse bli lagt fram for elevrådet. Elevrådsmøtet er et lukket møte, dvs. at bare tillitselever kan møte. Elevene har 2 medlemmer og varamedlemmer i skoleutvalget, som oppnevnes av elevrådet for en periode på 1 år. Alle tillitselever har uttale-, forslags- og stemmerett. Når det gjelder lukket elevrådsmøte, bør personer som omdiskuteres være tilstede, men må gå ut under avstemming. Elevrådet er sammensatt av en tillitselev fra hver klasse. For hver tillitselev skal det velges en varatillitselev. Hvis tillitseleven er syk, eller av andre grunner ikke kan møte på elevrådsmøtet eller utføre sine oppgaver, skal varatillitseleven gjøre dette. Valget av tillitselever avholdes innen 15. september og gjelder for et år. Klassene kan, hvis det er helt nødvendig, velge ny tillitsvalgt i januar. Blant elevrådsmedlemmene skal det velges en leder og en sekretær. Det skal også velges en nestleder og en varatillitselev som kan utføre lederens og sekretærens arbeide om disse er forhindret fra det. Lederens oppgave er å informere elevrådet om alle innkomne saker, og sørge for at vedtak og resolusjoner fra elevrådet blir behandlet på riktig måte og deretter iverksatt. Sekretærens hovedoppgave er å føre protokoll fra hvert møte. Protokollen skal undertegnes av lederen og sekretæren. Protokollen skal refereres på neste elevrådsmøte. Valg av styret skal foregå i løpet av oktober/november for å få et best mulig fungerende styre. Styret sitter da i ett år. Elevrådstyret avholder faste, månedlige møter med administrasjonen. 34

35 Arbeidsbeskrivelse for tillitsvalgte Den tillitsvalgte skal: Representere klassen, dens meninger og fremme klassens saker på elevrådsmøtet. Møte med eventuelt bundet mandat fra klassen i viktige avgjørelser. Sørge for å få referater og tilbakemelding fra elevrådsmøter. Være en informasjonsbro mellom klassen/elevrådet og omvendt og føle et ansvar i denne forbindelsen. Forberede og lede klasseråd/klassens time. Den tillitsvalgte har møteplikt på elevrådsmøter. Avstemning i elevrådet kan foregå ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming. Dersom minst ett medlem i elevrådet forlanger skriftlig avstemming, skal det være skriftlig avstemning. Ved personvalg skal det alltid være skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet har elevrådsleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg. Ved stemmelikhet i personvalg, skal det foretas loddtrekning. Ved saker som angår enkeltelever, er elevrådsmedlemmene underlagt taushetsplikt. 35

36 Branninstruks for Vestbygata 61 og Elvegata 52 Først redde liv - så slukke brann! Brannalarmen varsles med brannklokker og talevarsling Varsling Oppdages brann, eller mistenkelig røyk, skal det slås alarm ved å knuse nærmeste brannmelder og/eller varsle skolens kontor. Det er automatisk varsling til brannvesenet, men brannvernleder, eller stedfortreder tar umiddelbart kontakt med brannvesenet for å sjekke om de har mottatt alarmen på tlf , eller 110. Brannvernleder, eller stedfortreder møter brannvesenet. Utmarsjering 1. Læreren organiserer utmarsjering med sin klasse. Rømningsvei i det enkelte området gjøres kjent for alle grupper/klasser. 2. Alle dører og vinduer lukkes. 3. Følg anvisningen til rømningsvei som er slått opp på hvert rom eller på eget anvisningskart i nærmeste korridor. Utmarsjeringen skal foregå på en rolig og ordnet måte. Oppsamlingsplass Bygg 1(Hovedskolen), Bygg2, Bygg 3, Bygg 4, Bygg 6, Bygg 8 og Bygg

37 37

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer