SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus"

Transkript

1 SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON AFSK FOTBALL VISJONER Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Fotball er en Breddefotballklubb! Breddeutvikling AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB FOTBALLGRUPPES ORGANISASJON Seniorstyret Barne og ungdomsavdelinga (BUA) Sportslig Utvalg LAGLEDERROLLENE Trener Lagleder Ansvarlig for sosiale arrangementer Informasjonsansvarlig TRENERKURS TRENERFORUM PROSJEKT JENTER I FOKUS GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SPILLERUTVIKLING DE TRE ALDERSFASENE Tilvenningsfasen (6 10 år) Innlæringsfasen (10 ca.14 år) Utviklingsfasen (fra ca.14 år og oppover) UTVIKLINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSGRUPPENE Aldersgruppen 6-8 år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling 6-8 år Aldersgruppen 9-10 år Sportsplan AFSK Fotball Side 2 av 36

3 Utviklingsplan Ferdighetsutvikling 9-10 år Aldersgruppen år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling år Aldersgruppen år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling år Aldersgruppen junior Utviklingsplan Ferdighetsutvikling junior Aldersgruppen senior Utviklingsplan Ferdighetsutvikling senior Keeperutvikling Innledning Under 8 : Lær gjennom lek år : år: : TRENINGSØKTA PLUSSTRENING I ÅRSKLASSENE G/J12 til G/J HOSPITERING I ÅRSKLASSENE G/J12 til G/J SONETRENING FOR G/J12 - G/J DOMMERE Organisering og utdanning HOLDNINGSPLAKATER Sportsplan AFSK Fotball Side 3 av 36

4 AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB - VISJON OG MÅL M - Modig Visjon: Sammen opp og fram I - Ivrig Hovedmål: Vekst gjennom idrettsglede T - Trivelig Virksomhetsidé: Idrett for alle T - Tilstede 1. INNLEDNING En grønn tråd i all trening! Aurskog-Finstadbru Sportsklubb (AFSK) sin fotballgruppe skal gi et breddetilbud til alle fra seks år og oppover. Av den grunn har og sportsplanen fått en aldersmessig inndeling fra de aller minste og opp til senior. Planen legger opp til en ferdighetsutvikling hos den enkelte utøver som skal stå i forhold forventet nivå på hans eller hennes alderstrinn. Treningsmalen for de ulike aldersgruppene følger en grønn tråd som både skal sikre gradvis sportslig progresjon og mestringsglede. Utøverne i alle aldersklasser skal oppleve lyst til å tilegne seg stadig større fotballdyktighet og fotballforståelse. Lykkes AFSK med å gjennomføre intensjonene i sportsplanen, vil vi få et jevnt påfyll av nye egenutviklede spillere, som behersker A-lagets ferdighetsnivå og måte å spille fotball på. Vi ønsker at AFSK sin sportsplan bidrar til å oppfylle NFF sin visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! Sportsplanen er utviklet av: Trond Stenbakk, Øystein Ottesen, Jan Egner, Espen Halvorsen, Torgeir Aas, Steinar Aasen. Sportsplan AFSK Fotball Side 4 av 36

5 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Årsmøtet Styret Aurskog-Finstadbru Golfklubb Daglig leder Arild Henriksen Skigruppa Fotballgruppa Håndballgruppa Svømmegruppa Sykkelgruppa Fotball Barn og Ungdom Ungdoms gruppe Fest gruppe All-idrett for voksne Aktiv på dagtid Seniortreffen Idrettsskole for barn Sportsplan AFSK Fotball Side 5 av 36

6 3. AFSK FOTBALL VISJONER AFSK skal gi et fotballfaglig variert og godt tilbud slik at vi beholder flest mulig - lengst mulig best mulig i fotballen. (plus diutius optimus) AFSK er en breddeklubb som skal legge til rette for ALLE, uavhengig av ferdigheter. AFSK skal gi enkeltspillernes utvikling som fotballspillere høyeste prioritet. AFSK skal ha klare og tydelige retningslinjer for hvordan vi gjennom gode holdninger skal opptre som lag, trener, lagleder, spiller og forelder. AFSK skal utvikle spillere til vårt eget A-lag eller høyere dersom nivået tilsier det. AFSK skal motivere og legge til rette for å utdanne og beholde trenere gjennom trenerforum, interne og eksterne kurs. 4 Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Fotball er en Breddefotballklubb! BREDDEFOTBALLEN står for mer enn 90 % av all aktivitet i Norge. Bare ca. 100 klubber kan defineres som toppklubber, mens ca klubber er såkalte BREDDEKLUBBER. I en breddeklubb skal det satses tilstrekkelig på følgende områder: Godt aktivitetstilbud til alle - satsning på barne- og ungdomsfotballen samt seniorfotball i lavere divisjoner. Sunn klubbdrift bærekraftig økonomi, tilgang på gode anlegg, godt lederskap, gode sportslige tilbud, rekruttering og skolering av dommere, ledere og trenere m.v.. Fair-play - respekt for andre, god opptreden, overholdelse av regler og bestemmelser. Sunne oppvekstvilkår holdninger til rus og alkohol, inkluderende holdninger. Tett samarbeid med offentlige instanser skape forståelse for breddefotballens betydning som sosialpolitisk virkemiddel, samarbeide om behov for anleggsutbygging/-utvikling, sikre økonomiske rammebetingelser, integrering m.v.. Gode relasjoner til samarbeidspartnere NFF med samarbeidspartnere, fotballkretsene, andre idrettsledd, støttespillere av NFF m.v.. Sportsplan AFSK Fotball Side 6 av 36

7 4.1 Breddeutvikling Begrepet spillerutvikling omfatter en gruppering utøvere der en skal tilrettelegge utviklingsmuligheter for gutter og jenter som har ambisjoner og forutsetninger med tanke på framtidig rekruttering til norsk toppfotball. Ønsket og målet om å få fram gode fotballspillere ligger nedfelt som en naturlig og viktig ambisjon i de fleste fotballmiljøer - i tråd med det ene av utviklingsmålene i NFFs Handlingsplan: Utvikle gode fotballspillere! I denne sammenheng er det viktig å huske tre andre utviklingsmål som skal være likestilt med spillerutvikling i klubben: * Rekruttere flere aktive på alle plan. * Beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. * Skape trivsel og fellesskap i fotballmiljøene. Disse målene har en viktig verdi i seg selv, på lik linje med at alle fotballmiljøer har et ansvar for at spillerne skal få positive opplevelser og oppleve trivsel, uavhengig av nivået de spiller på. Samtidig er de imidlertid også en vesentlig basis og forutsetning for at noen også blir gode fotballspillere som kan hevde seg på et høyt nivå. Klubben skal ta vare på alle som ønsker å spille fotball uavhengig av den enkeltes ferdigheter og ambisjoner. Alle klubbmiljøer er viktige Det er et uomtvistelig faktum at bare et begrenset antall fotballutøvere blir, kan bli eller vil velge det som må til for å bli en fotballspiller på høyt eller høyeste nivå. Da må vi for all del ikke legge opp noe for alle eller de mange som egentlig bare er tilpasset de få. For det er trolig en sikrere måte å få for mange til å slutte med fotball for tidlig - enn at en får fram enkelte enere! Det betyr blant annet at begreper som lyst, motivasjon, moro, inkludering og frivillighet må veie tyngre enn kvasi-toppidrettslige føringer for elitetenkning, utvelgelse, ekskludering og følelsen av å mislykkes! AFSK har ut ifra denne tenkningen og med erfaring fra de siste års samarbeidsprosjekt med de andre klubbene i Aurskog Høland kommune kommet frem til at vi først ser på mulighetene for å stille lag lokalt. Vi ønsker selvfølgelig også at spillere i aldersgruppen over 13 år som har talent for og ønske om å bli toppspillere, skal kunne få den optimale utvikling gjennom hospiteringsordninger internt eller eksternt og deltakelse på sonetrening. Dette ønskes styrt gjennom Sportslig Utvalg i samarbeid med trenere, spiller og foresatte. Der det er nødvendig eller ønskelig vil vi tidlig søke en god prosess for samarbeide med nærliggende klubber. Årsaken for dette kan være at det ikke er nok spillere i aldersgruppen og der sammenslåing av aldersgrupper ikke er formålstjenelig, eller at klubber utenfra ønsker samarbeide med AFSK av tilsvarende grunn. Det er styrets ansvar gjennom Sportslig Utvalg å kartlegge og tilrettelegge for at disse prosessene blir iverksatt og gjennomført. Sportsplan AFSK Fotball Side 7 av 36

8 5 AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB FOTBALLGRUPPES ORGANISASJON Fotballgruppa er organisert med to (2) selvstendige grupper der leder for BUA (barne og undomsavdelingen) er representert i seniorstyret som fullverdig medlem. Gruppene har adskilt økonomi og har ansvarsområder fordelt på alderstrinn. Per nå over og under 15 år. Gruppene rapporterer selvstendig til Årsmøtet i AFSK og begge lederne har møterett i hovedstyrets kvartalsmøter. AFSK ønsker at flest mulig av styrets medlemmer gjennomfører lederutdanning i regi av krets/forbund. 5.1 Seniorstyret Seniorstyret har som ansvar å legge til rette for en breddestasing fra 15 års alder, for gutter og jenter, herunder samarbeide med Sportslig Utvalg i rekruttering av lagledere og trenere. Det skal stilles egne lag dersom dette er mulig i årsklassene G16, G19, J15 og J17 samt A-lag og rekruttlag. Der det sportslig sett er formålstjenelig kan styret bestemme at man slår sammen klasser eller søker samarbeid med nærliggende klubber. Seniorstyret har ansvar for å føre en nøktern og ordnet økonomisk styring. Det skal gjennom året organiseres inntekstbringende aktivitet som gir rom for en god sportslig satsing. Seniorstyret skal bestå av følgende medlemmer med tilhørende ansvarsområder: 1. Leder: Har øverste ansvar for at de mål som blir satt blir nådd og at de prosesser som blir vedtatt gjennomføres. Leder har møterett i hovedstyret og har ansvaret for at rapportering til årsmøtet i AFSK og presentasjon av denne. Ansvar for møteinnkalling og møteledelse. 2. Nestleder: Har ansvaret for å følge opp leders posisjon ved fravær og følge opp saker som leder bemyndiger. 3. Sekretær: Skriver referat fra møtene og har ansvar for at dette blir sendt til de som til enhver til skal orienteres. Har ansvaret for å starte møtene med en gjennomgang av forrige referat og avslutte med en gjennomgang av hva som er blitt bestemt. Referat skal sendes ut senest 48 timer etter møtet. 4. Kasserer: Har ansvaret for å føre regnskap. Ansvar for utbetalinger og utgiftsføring av disse. Ansvar for at ulike avgifter blir innbetalt og overføringer av avtalte utgiftsposter. 5. Sportslig leder: Ansvar for å lede Sportslig Utvalg og holde en god kommunikasjon med hovedtrener for å sikre at sportslige mål blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Lede møter i Sportslig Utvalg. 6. Informasjonsansvarlig: Ansvar for at klubbens nettsider holdes oppdatert med gode innlegg fra alle fotballag. Holde oversikt over hva som blir publisert og gjennom kursing og veiledning sikre god kvalitet og leservennlighet i innleggene. 7. Leder BUA: Sikre god kommunikasjon mellom BUA og Seniorstyret. Representanten har møteplikt, tale- og stemmerett. 8. Spillerrepresentant. 9. Cupansvarlig deltar på styremøter ved behov. 10. Markedsansvarlig: sponsorkontakt og dugnadsansvarlig. 11. Dommerkontakt deltar på styremøter ved behov. Sportsplan AFSK Fotball Side 8 av 36

9 5.2 Barne og ungdomsavdelinga (BUA) Barne og ungdomsavdelinga skal tilrettelegge for aktivitet for jenter og gutter i alle alderstrinn fra 6 til 14 år, herunder samarbeide med Sportslig Utvalg i rekruttering av lagledere og trenere. Der det sportslig sett er formålstjenelig kan BUA bestemme at man slår sammen klasser eller søker samarbeid med nærliggende klubber. BUA har ansvar for å føre en nøktern og ordnet økonomisk styring. Det skal gjennom året organiseres inntekstbringende aktivitet som gir rom for en god sportslig satsing. Herunder dugnad i kiosken for inntekt til hovedlaget. 1. Leder: Har øverste ansvar for at de mål som blir satt blir nådd og at de prosesser som blir vedtatt gjennomføres. Leder har møterett i hovedstyret og har ansvaret for at rapportering til årsmøtet i AFSK og presentasjon av denne. Ansvar for møteinnkalling og møteledelse. Leder i BUA eller den han bemyndiger har møteplikt og tale/stemmerett i Seniorstyret. 2. Nestleder: Har ansvaret for å følge opp leders posisjon ved fravær og følge opp saker som leder bemyndiger. 3. Sekretær: Skriver referat fra møtene og har ansvar for at dette blir sendt til de som til enhver til skal orienteres. Har ansvaret for å starte møtene med en gjennomgang av forrige referat og avslutte med en gjennomgang av hva som er blitt bestemt. Referat skal sendes ut senest 48 timer etter møtet. 4. Kasserer: Har ansvaret for å føre regnskap. Har hovedansvaret for at budsjettet er klart og legge frem dette ved årsmøtet. Ansvar for utbetalinger og utgiftsføring av disse. Ansvar for at ulike avgifter blir innbetalt og overføringer av avtalte utgiftsposter. 5. Jenter i fokusansvarlig: Ansvaret for oppfølging og tilrettelegging for Jentespillerne i klubben. Ansvarlig for å sette et større fokus på jentenes plass i klubben, gjennom arrangement spesielt for jenter og ivareta samarbeide rundt jente, junior og damelag. Har møteplikt i AFK sine trenerforum for jentefotball. 6. Dommeransvarlig: Sørge for kursing av nye dommere (kampveiledere) fra 12 års alder. Sette opp dommere på hjemmekampene til alle aldersbestemte lag. Følge opp dommerne for å sikre god utvikling av ferdigheter og sikre at dommerne blir ivaretatt gjennom kommunikasjon med trenere på klubbens egne lag. 7. Trenerkoordinator: deltar på styremøter ved behov. 8. Informasjonsansvarlig: Ansvar for at klubbens nettsider holdes oppdatert med gode innlegg fra alle fotballag. Holde oversikt over hva som blir publisert og gjennom kursing og veiledning sikre god kvalitet og leservennlighet i innleggene. Sportsplan AFSK Fotball Side 9 av 36

10 5.3 Sportslig Utvalg Sportslig Utvalg skal være øverste myndighet for den sportslige utviklingen av klubben. Sportslig Utvalg har ansvar for å utarbeide en årsplan for sportslige aktiviteter for trenere og spillerutvikling i klubben, samt organisere klubben i henhold til retningslinjer og målsetninger. 1. Sportslig leder: Oppfølging av trenerteam rundt A-lag og rekruttlag. Motivere trenere til egenutvikling gjennom å legge til rette for trenerforum, eksterne og interne kurs. Sportslig leder skal jobbe for at tiltak blir iverksatt slik at det sportslige nivået forbedres på de ulike utviklingstrinn. Skal innstille overfor seniorstyret i spørsmål knyttet til trenerengasjement. Være delaktig i rekruttering av trenere. Kompetansekrav: skal ha god kunnskap om fotballspillet, fotballtrening, ferdighetsutvikling, spillerutvikling og formidling. Minimum trener 2 (UEFA B-lisens), helst trener 3 (UEFA A- lisens). 2. Trenerkoordinator: Følge opp klubbens trenere, samt motivere for deltakelse på interne og eksterne trenerkurs. Oppfølging av trenere i alderbestemte lag for både gutter og jenter, inklusive å være delaktig i rekruttering av trenere. Kompetansekrav: Trener1 og trenerkoordinatorkurs. 3. Hovedtrener seniorlaget: Sørge for at den sportslige satsingen for klubbens topplag har en grønn tråd nedover i aldersklassene. Det forventes at treneren har synspunkter rundt hvordan man ønsker å spille fotball i AFSK og at han bidrar med tanker rundt hvordan man kan implementere dette nedover i aldersgruppene. Sportsplan AFSK Fotball Side 10 av 36

11 6 LAGLEDERROLLENE Det stilles ikke noe krav til antall personer som skal være med i laglederapparatet, men AFSK har en klar anbefaling i forhold til hvilke laglederroller som bør dekkes. Flere av disse rollene kan dekkes av en og samme person, om vedkommende ønsker det. Det anbefales imidlertid å fordele rollene på flere personer, slik at arbeidsmengden på hver enkelt ikke blir for stor. Kontinuitet i laglederapparatet er viktig for laget, og for lagets evne til å beholde flest mulig spillere lengst mulig. Det er derfor ønskelig at lagledere stiller over flere sesonger. 6.1 Trener Treneren, eller trenerne, er ansvarlig for det sportslige opplegget innen laget. Dette innebærer også ansvaret for at alle spillerne blir ivaretatt på best mulig måte ute på treningsfeltet og under kamp. Hovedtreneren skal ha de nødvendige kursene NFF har tilgjengelig for de forskjellige alderstrinnene for å være kjent med NFF s prinsipper for utøvelse av barne- og ungdomsfotball. Laget skal ha nok trenere til at det på treningene kan deles opp i treningsgrupper på spillere med 2 trenere per treningsgruppe. Trener skal alltid stille forberedt til trening og kamp. Dette innebærer at treneren før oppmøte skal ha en klar ide om hva som skal gjennomføres på treningen, og hvordan dette kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte, som medfører minst mulig ventetid for hver enkelt spiller. 6.2 Lagleder Laglederen har ansvaret for at driften av laget går så smertefritt som mulig. Dette handler om å sørge for at laget har nødvendig utstyr, som drakter, medisinveske, treningsutstyr osv. Lagleder skal også sørge for å ha kontroll på terminlister, dommere, treningstider, dugnader, spillerlister/medlemskontingent og være kontaktpunkt mot krets/klubb/bua. Lagleder har også ansvaret for å fylle ut kamprapport. Kamprapporter skal registreres elektronisk i Fiks i alle kamper hvor AFK setter opp dommere. 6.3 Ansvarlig for sosiale arrangementer For å bidra til trivselen rundt laget, bør laget igjennom en sesong gjennomføre noen ikke-sportslige arrangementer. Dette kan være pizzakvelder, bowlingturer eller sammenkomster med alle spillernes familier. Dette skaper en ramme rundt laget som ikke bare er basert på sportslige forutsetninger. 6.4 Informasjonsansvarlig Denne rollen handler om bringe informasjon om laget og lagets drift ut til de som trenger/ønsker dette ved bruk av e-post, SMS, afsk.no, sosiale medier osv. Informasjonsansvarlig skal sørge for at det avholdes minst 2 foreldremøter hver sesong. Det skal minimum avholdes foreldremøte i sesongoppkjøringen, og ett oppsummerende møte etter sesongavslutning. Det anbefales ett foreldremøte før treningssesongen starter, og ett rett før seriestart. Foreldremøtene skal informere foreldregruppen hvordan laglederne har planlagt å drive laget, og hvordan de har lyktes med å gjennomføre sine planer. Sportsplan AFSK Fotball Side 11 av 36

12 7 TRENERKURS Vi som klubb har et stort fokus på å øke kompetansen for våre trenere. Dette er en av suksess faktorene for at vi kan beholde spillere og trenere lengst og best mulig. I regi av Akershus Fotballkrets arrangeres det kurs for trenere. Disse kursene betales av AFSK. Alle som gjennomfører trenerkurs betalt av AFSK forplikter seg til minimum ett år trenervirksomhet etter gjennomført trenerkurs. AFSK vil bestrebe seg på å arrangere trenerkurs lokalt. 8 TRENERFORUM Det holdes trenerforum i regi av AFSK minimum 3 ganger i året. Dette er et forum for trenere og lagledere. Formålet med trenerforum er å øke kompetanse, gi råd og veiledning, samt utveksling av erfaringer og ideer. Trenere og lagledere blir kalt inn til trenerforum. Det forventes at minst en trener/lagleder fra hvert lag møter på hvert trenerforum. Sportslig Utvalg er ansvarlig for å arrangere trenerforum. 9 PROSJEKT JENTER I FOKUS Bakgrunn for prosjektet er at jente- og kvinnefotballen har nedgang i antall lag og at lag trekker seg i løpet av sesongen. Det er også et stort ønske om å få frem flere kvinnelige trenere. Dette prosjektet drives i samarbeid med lokale klubber og AFK. Fokuspunkter for AFSK er å øke kompetansen til trenere, arrangere en egen aktivitetssamling for spillere, delta på trenerforum og utveksle ideer med andre klubber. Det må jobbes for å rekruttere flere spillere. AFSK har egen jenteansvarlig som også er representant i Barn og ungdomsavdelingen (BUA). Sportsplan AFSK Fotball Side 12 av 36

13 10 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SPILLERUTVIKLING Enkeltspillerens utvikling skal alltid gå foran lags resultater. Det vil i korte trekk si at vi skal prioritere den enkeltes utvikling, og sørge for at alle har et tilbud på det nivået de selv ønsker. For å kunne garantere for at enkeltspilleren utvikler seg, stilles det en del krav til omgivelsene. Vi må ha gode og engasjerte trenere og ledere. Vi må ha anlegg som er tilfredsstillende. Vi må ha et miljø hvor spillere og ledere trives. TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL Trygghet og mestring er to helt sentrale begrep for at en spiller skal utvikle seg. Dette vil si at man føler seg trygg på sine omgivelser (trenere, klubb, lagkamerater, osv), samtidig som man hele tiden får utfordringer tilpasset sitt nivå. Dette kaller vi å befinne seg i flytsonen. Sportsplan AFSK Fotball Side 13 av 36

14 11 DE TRE ALDERSFASENE 11.1 Tilvenningsfasen (6 10 år) 5 er fotball er en god måte å introdusere fotball på. Her er det snakk om en liten bane, som er lett å ha oversikt over for barna. Man skal arbeide mye med enkle ferdigheter, som f.eks. å sparke en ball, løpe med ball og avlevere en ball. Det taktiske området skal berøres, men ikke i ekstrem grad, da det er mange regler som kan være vanskelige å forstå. Man kan begrense dette til hva man kan gjøre, når de andre har ballen, og hva vi gjør når vi vinner ballen. Det er viktig at man i treningen, trekker inn lek og allsidig spill, som motiverer barna til deltagelse, da leken (som begrep) er barnets primære erfaring/lærings forum Innlæringsfasen (10 ca.14 år) Spillerne når etter hvert det som kalles Den motoriske gullalder og da kan man starte med mer målbevist lek med ball. Man skal under trening legge stor vekt på det tekniske og under treningen berøre dette i valget av øvelser. På det mentale området skal det nå jobbes med mer krevende øvelser, som inneholder forskjellige temaer. Man skal passe på å ikke ha for mange temaer i de enkelte øvelser, og man skal gjøre spillerne beviste på, hvilke områder man ønsker å trene på og hvorfor. Man kan begynne å arbeide med en hardere form for trening, og her er det viktig å bruke ball i treningen, for på den måten å lage en form for skjult fysisk trening Man skal være bevist på at spillerne etter hvert kommer i puberteten, og det kan bety en stor forskjell på fysikk og motoriske egenskaper. Det er ikke alltid at spillerne i denne perioden er helt i kontakt med sin egen kropp Utviklingsfasen (fra ca.14 år og oppover) Den enkelte spiller bør nå kjenne til en hel rekke tekniske øvelser, og disse er viktig å vedlikeholde gjennom den daglige treningen. Man skal nå arbeide med mer målrettede taktiske øvelser, så den enkelte spiller, og laget som helhet, får mulighet til å beherske disse elementene i kampene. Treningene skal ikke kun være seriøse, men også inneholde humor i utvalgte øvelser. Klubb og trener skal være bevist på å dyrke det sosiale miljøet, både i klubben og på det enkelte lag. Man kan gjennom et godt sosialt miljø, både på og utenfor banen, bidra til å beholde spillerne lengre i fotballen. Sportsplan AFSK Fotball Side 14 av 36

15 12 UTVIKLINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSGRUPPENE 12.1 Aldersgruppen 6-8 år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Fotballskole/innetrening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 1 økt pr. uke i forsesongen. 1 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Foreldre må sørge for at spillerne har med seg drikkeflaske med vann, og har spist et lettere måltid før trening. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spille keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I denne aldersgruppen anbefales det at deltagelse begrenses til cuper i Akershus. Sportsplan AFSK Fotball Side 15 av 36

16 Ferdighetsutvikling 6-8 år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben Mottak o Innsidemottak o Sålemottak Føring av ball o Føre ball o Tråkke på ball o Snu Finter o Vende til siden o Sålevending Heading o Treffpunkt TAKTISK Bruk av banen o Hva er forsvar/angrep o Unngå klyngespill Dødballer o Hvordan ta innkast o Hvordan corner, frispark og utspill fra mål Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Ingen spesiell påvirkning Sportsplan AFSK Fotball Side 16 av 36

17 12.2 Aldersgruppen 9-10 år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Inn/ute trening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 1-2 økt pr. uke i forsesongen. 1-2 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Foreldre må sørge for at spillerne har med seg drikkeflaske med vann, og har spist et lettere måltid før trening. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Møte på trenerforum i regi av klubb Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spiller keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. Respekter dommeravgjørelser. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I denne aldersgruppen anbefales det at deltagelse begrenses til cuper i østlandsområdet. Sportsplan AFSK Fotball Side 17 av 36

18 Ferdighetsutvikling 9-10 år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben Mottak o Innsidemottak o Sålemottak o Lårmottak o Begge bein Føring av ball o Innside o Ytterside o Begge bein Finter o Vende til siden o Sålevending o Begge bein Heading o Treffpunkt, armer, kroppsholdning TAKTISK Bruk av banen o Bevegelse o Hvordan hjelpe ballfører når vi har ball. o Hvordan presse ballfører når vi ikke har ball o Sikring Dødballer o Hvordan ta innkast o Hvordan corner, frispark og utspill fra mål Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Direkte/avventende o Utgangsstilling med ball Sportsplan AFSK Fotball Side 18 av 36

19 12.3 Aldersgruppen år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Inn/ute trening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 2 økt pr. uke i forsesongen. 2 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener 12 åringer bør delta på Pluss trening 1 gang i uken med tanke på Sone regi AFK HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Positiv atferd overfor med/mot spillere. Viktig at spiller spiser et lett måltid før trening, etter trening bør spiller ha i seg næringsrik mat og drikke. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» Møte på trenerforum i regi av klubb. KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spiller keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. Respekter dommeravgjørelser. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I følge NFF s regler har ikke lag under 13 år lov til å delta på cuper i utlandet. Sportsplan AFSK Fotball Side 19 av 36

20 Ferdighetsutvikling år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben o Hel/halv volley o Chip Mottak o Innsidemottak o Sålemottak o Lårmottak o Begge bein o Bryst o Retningsbestemt Føring av ball o Innside o Ytterside o Begge bein o Fokus tempo Finter o Vende til siden o Sålevending o Begge bein o Overstegsfinte Heading o Treffpunkt, armer, kroppsholdning o I fart o Opphopp TAKTISK Bruk av banen o Skape rom o Ta rom o Hvordan hjelpe ballfører når vi har ball. o Hvordan presse ballfører når vi ikke har ball o Sikring o Bevegelse utløser pasning o Overlapp o Sideforskyvning Dødballer o Faste avtaler/trekk ved corner, frispark osv. o Straffespark Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Hurtighet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Lede o Takle Sportsplan AFSK Fotball Side 20 av 36

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Utvikling og sportsplan. For. Fjellhamar FK

Utvikling og sportsplan. For. Fjellhamar FK Utvikling og sportsplan For Fjellhamar FK FORORD... 2 MÅLSETNING FOR Fjellhamar FK... 3 FOTBALL UTVIKLING... 6 TRENINGEN... 10 SPILLERE OPP TIL 8 ÅR... 11 SPILLERE 8 10 ÅR... 12 SPILLERE 11 12 ÅR... 13

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Sportslig plan for BSF fotball

Sportslig plan for BSF fotball Sportslig plan for BSF fotball (aldersgruppe 6 til og med 14 år) Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse SPORTSLIG PLAN FOR BSF FOTBALL Formål..3 Krav til klubb/spillere/ledere og trenere......4 Retningslinjer..6

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG INNHOLD VISJON OG MÅL.3 VIRKEMIDDEL 4 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Differensiering..5 Hospitering 6 Hospiteringsavtale.7 Jevnbyrdighet 8 Nivåpåmelding..9 Fair Play...10 Fair

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK Melløs, 2016 2017 2018 2019-2020 Hva er Sportsplanen Moss FKs Sportsplan skal være: Et arbeidsverktøy for klubbens trenere, ledere og spillere. Den skal være

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 AGENDA Status Målsetninger Forventninger Ferdigheter Spillestil Kostnader Sesong- og aktivitetsplan Treninger Kamper Cuper/turneringer Støtteapparat

Detaljer

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål.

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 5 Sportsplan fotball 1.1 Sportslige målsettinger I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 1.1.1 Hovedmål Spillere på alle nivå

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer