SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus"

Transkript

1 SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON AFSK FOTBALL VISJONER Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Fotball er en Breddefotballklubb! Breddeutvikling AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB FOTBALLGRUPPES ORGANISASJON Seniorstyret Barne og ungdomsavdelinga (BUA) Sportslig Utvalg LAGLEDERROLLENE Trener Lagleder Ansvarlig for sosiale arrangementer Informasjonsansvarlig TRENERKURS TRENERFORUM PROSJEKT JENTER I FOKUS GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SPILLERUTVIKLING DE TRE ALDERSFASENE Tilvenningsfasen (6 10 år) Innlæringsfasen (10 ca.14 år) Utviklingsfasen (fra ca.14 år og oppover) UTVIKLINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSGRUPPENE Aldersgruppen 6-8 år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling 6-8 år Aldersgruppen 9-10 år Sportsplan AFSK Fotball Side 2 av 36

3 Utviklingsplan Ferdighetsutvikling 9-10 år Aldersgruppen år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling år Aldersgruppen år Utviklingsplan Ferdighetsutvikling år Aldersgruppen junior Utviklingsplan Ferdighetsutvikling junior Aldersgruppen senior Utviklingsplan Ferdighetsutvikling senior Keeperutvikling Innledning Under 8 : Lær gjennom lek år : år: : TRENINGSØKTA PLUSSTRENING I ÅRSKLASSENE G/J12 til G/J HOSPITERING I ÅRSKLASSENE G/J12 til G/J SONETRENING FOR G/J12 - G/J DOMMERE Organisering og utdanning HOLDNINGSPLAKATER Sportsplan AFSK Fotball Side 3 av 36

4 AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB - VISJON OG MÅL M - Modig Visjon: Sammen opp og fram I - Ivrig Hovedmål: Vekst gjennom idrettsglede T - Trivelig Virksomhetsidé: Idrett for alle T - Tilstede 1. INNLEDNING En grønn tråd i all trening! Aurskog-Finstadbru Sportsklubb (AFSK) sin fotballgruppe skal gi et breddetilbud til alle fra seks år og oppover. Av den grunn har og sportsplanen fått en aldersmessig inndeling fra de aller minste og opp til senior. Planen legger opp til en ferdighetsutvikling hos den enkelte utøver som skal stå i forhold forventet nivå på hans eller hennes alderstrinn. Treningsmalen for de ulike aldersgruppene følger en grønn tråd som både skal sikre gradvis sportslig progresjon og mestringsglede. Utøverne i alle aldersklasser skal oppleve lyst til å tilegne seg stadig større fotballdyktighet og fotballforståelse. Lykkes AFSK med å gjennomføre intensjonene i sportsplanen, vil vi få et jevnt påfyll av nye egenutviklede spillere, som behersker A-lagets ferdighetsnivå og måte å spille fotball på. Vi ønsker at AFSK sin sportsplan bidrar til å oppfylle NFF sin visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! Sportsplanen er utviklet av: Trond Stenbakk, Øystein Ottesen, Jan Egner, Espen Halvorsen, Torgeir Aas, Steinar Aasen. Sportsplan AFSK Fotball Side 4 av 36

5 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Årsmøtet Styret Aurskog-Finstadbru Golfklubb Daglig leder Arild Henriksen Skigruppa Fotballgruppa Håndballgruppa Svømmegruppa Sykkelgruppa Fotball Barn og Ungdom Ungdoms gruppe Fest gruppe All-idrett for voksne Aktiv på dagtid Seniortreffen Idrettsskole for barn Sportsplan AFSK Fotball Side 5 av 36

6 3. AFSK FOTBALL VISJONER AFSK skal gi et fotballfaglig variert og godt tilbud slik at vi beholder flest mulig - lengst mulig best mulig i fotballen. (plus diutius optimus) AFSK er en breddeklubb som skal legge til rette for ALLE, uavhengig av ferdigheter. AFSK skal gi enkeltspillernes utvikling som fotballspillere høyeste prioritet. AFSK skal ha klare og tydelige retningslinjer for hvordan vi gjennom gode holdninger skal opptre som lag, trener, lagleder, spiller og forelder. AFSK skal utvikle spillere til vårt eget A-lag eller høyere dersom nivået tilsier det. AFSK skal motivere og legge til rette for å utdanne og beholde trenere gjennom trenerforum, interne og eksterne kurs. 4 Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Fotball er en Breddefotballklubb! BREDDEFOTBALLEN står for mer enn 90 % av all aktivitet i Norge. Bare ca. 100 klubber kan defineres som toppklubber, mens ca klubber er såkalte BREDDEKLUBBER. I en breddeklubb skal det satses tilstrekkelig på følgende områder: Godt aktivitetstilbud til alle - satsning på barne- og ungdomsfotballen samt seniorfotball i lavere divisjoner. Sunn klubbdrift bærekraftig økonomi, tilgang på gode anlegg, godt lederskap, gode sportslige tilbud, rekruttering og skolering av dommere, ledere og trenere m.v.. Fair-play - respekt for andre, god opptreden, overholdelse av regler og bestemmelser. Sunne oppvekstvilkår holdninger til rus og alkohol, inkluderende holdninger. Tett samarbeid med offentlige instanser skape forståelse for breddefotballens betydning som sosialpolitisk virkemiddel, samarbeide om behov for anleggsutbygging/-utvikling, sikre økonomiske rammebetingelser, integrering m.v.. Gode relasjoner til samarbeidspartnere NFF med samarbeidspartnere, fotballkretsene, andre idrettsledd, støttespillere av NFF m.v.. Sportsplan AFSK Fotball Side 6 av 36

7 4.1 Breddeutvikling Begrepet spillerutvikling omfatter en gruppering utøvere der en skal tilrettelegge utviklingsmuligheter for gutter og jenter som har ambisjoner og forutsetninger med tanke på framtidig rekruttering til norsk toppfotball. Ønsket og målet om å få fram gode fotballspillere ligger nedfelt som en naturlig og viktig ambisjon i de fleste fotballmiljøer - i tråd med det ene av utviklingsmålene i NFFs Handlingsplan: Utvikle gode fotballspillere! I denne sammenheng er det viktig å huske tre andre utviklingsmål som skal være likestilt med spillerutvikling i klubben: * Rekruttere flere aktive på alle plan. * Beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. * Skape trivsel og fellesskap i fotballmiljøene. Disse målene har en viktig verdi i seg selv, på lik linje med at alle fotballmiljøer har et ansvar for at spillerne skal få positive opplevelser og oppleve trivsel, uavhengig av nivået de spiller på. Samtidig er de imidlertid også en vesentlig basis og forutsetning for at noen også blir gode fotballspillere som kan hevde seg på et høyt nivå. Klubben skal ta vare på alle som ønsker å spille fotball uavhengig av den enkeltes ferdigheter og ambisjoner. Alle klubbmiljøer er viktige Det er et uomtvistelig faktum at bare et begrenset antall fotballutøvere blir, kan bli eller vil velge det som må til for å bli en fotballspiller på høyt eller høyeste nivå. Da må vi for all del ikke legge opp noe for alle eller de mange som egentlig bare er tilpasset de få. For det er trolig en sikrere måte å få for mange til å slutte med fotball for tidlig - enn at en får fram enkelte enere! Det betyr blant annet at begreper som lyst, motivasjon, moro, inkludering og frivillighet må veie tyngre enn kvasi-toppidrettslige føringer for elitetenkning, utvelgelse, ekskludering og følelsen av å mislykkes! AFSK har ut ifra denne tenkningen og med erfaring fra de siste års samarbeidsprosjekt med de andre klubbene i Aurskog Høland kommune kommet frem til at vi først ser på mulighetene for å stille lag lokalt. Vi ønsker selvfølgelig også at spillere i aldersgruppen over 13 år som har talent for og ønske om å bli toppspillere, skal kunne få den optimale utvikling gjennom hospiteringsordninger internt eller eksternt og deltakelse på sonetrening. Dette ønskes styrt gjennom Sportslig Utvalg i samarbeid med trenere, spiller og foresatte. Der det er nødvendig eller ønskelig vil vi tidlig søke en god prosess for samarbeide med nærliggende klubber. Årsaken for dette kan være at det ikke er nok spillere i aldersgruppen og der sammenslåing av aldersgrupper ikke er formålstjenelig, eller at klubber utenfra ønsker samarbeide med AFSK av tilsvarende grunn. Det er styrets ansvar gjennom Sportslig Utvalg å kartlegge og tilrettelegge for at disse prosessene blir iverksatt og gjennomført. Sportsplan AFSK Fotball Side 7 av 36

8 5 AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB FOTBALLGRUPPES ORGANISASJON Fotballgruppa er organisert med to (2) selvstendige grupper der leder for BUA (barne og undomsavdelingen) er representert i seniorstyret som fullverdig medlem. Gruppene har adskilt økonomi og har ansvarsområder fordelt på alderstrinn. Per nå over og under 15 år. Gruppene rapporterer selvstendig til Årsmøtet i AFSK og begge lederne har møterett i hovedstyrets kvartalsmøter. AFSK ønsker at flest mulig av styrets medlemmer gjennomfører lederutdanning i regi av krets/forbund. 5.1 Seniorstyret Seniorstyret har som ansvar å legge til rette for en breddestasing fra 15 års alder, for gutter og jenter, herunder samarbeide med Sportslig Utvalg i rekruttering av lagledere og trenere. Det skal stilles egne lag dersom dette er mulig i årsklassene G16, G19, J15 og J17 samt A-lag og rekruttlag. Der det sportslig sett er formålstjenelig kan styret bestemme at man slår sammen klasser eller søker samarbeid med nærliggende klubber. Seniorstyret har ansvar for å føre en nøktern og ordnet økonomisk styring. Det skal gjennom året organiseres inntekstbringende aktivitet som gir rom for en god sportslig satsing. Seniorstyret skal bestå av følgende medlemmer med tilhørende ansvarsområder: 1. Leder: Har øverste ansvar for at de mål som blir satt blir nådd og at de prosesser som blir vedtatt gjennomføres. Leder har møterett i hovedstyret og har ansvaret for at rapportering til årsmøtet i AFSK og presentasjon av denne. Ansvar for møteinnkalling og møteledelse. 2. Nestleder: Har ansvaret for å følge opp leders posisjon ved fravær og følge opp saker som leder bemyndiger. 3. Sekretær: Skriver referat fra møtene og har ansvar for at dette blir sendt til de som til enhver til skal orienteres. Har ansvaret for å starte møtene med en gjennomgang av forrige referat og avslutte med en gjennomgang av hva som er blitt bestemt. Referat skal sendes ut senest 48 timer etter møtet. 4. Kasserer: Har ansvaret for å føre regnskap. Ansvar for utbetalinger og utgiftsføring av disse. Ansvar for at ulike avgifter blir innbetalt og overføringer av avtalte utgiftsposter. 5. Sportslig leder: Ansvar for å lede Sportslig Utvalg og holde en god kommunikasjon med hovedtrener for å sikre at sportslige mål blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Lede møter i Sportslig Utvalg. 6. Informasjonsansvarlig: Ansvar for at klubbens nettsider holdes oppdatert med gode innlegg fra alle fotballag. Holde oversikt over hva som blir publisert og gjennom kursing og veiledning sikre god kvalitet og leservennlighet i innleggene. 7. Leder BUA: Sikre god kommunikasjon mellom BUA og Seniorstyret. Representanten har møteplikt, tale- og stemmerett. 8. Spillerrepresentant. 9. Cupansvarlig deltar på styremøter ved behov. 10. Markedsansvarlig: sponsorkontakt og dugnadsansvarlig. 11. Dommerkontakt deltar på styremøter ved behov. Sportsplan AFSK Fotball Side 8 av 36

9 5.2 Barne og ungdomsavdelinga (BUA) Barne og ungdomsavdelinga skal tilrettelegge for aktivitet for jenter og gutter i alle alderstrinn fra 6 til 14 år, herunder samarbeide med Sportslig Utvalg i rekruttering av lagledere og trenere. Der det sportslig sett er formålstjenelig kan BUA bestemme at man slår sammen klasser eller søker samarbeid med nærliggende klubber. BUA har ansvar for å føre en nøktern og ordnet økonomisk styring. Det skal gjennom året organiseres inntekstbringende aktivitet som gir rom for en god sportslig satsing. Herunder dugnad i kiosken for inntekt til hovedlaget. 1. Leder: Har øverste ansvar for at de mål som blir satt blir nådd og at de prosesser som blir vedtatt gjennomføres. Leder har møterett i hovedstyret og har ansvaret for at rapportering til årsmøtet i AFSK og presentasjon av denne. Ansvar for møteinnkalling og møteledelse. Leder i BUA eller den han bemyndiger har møteplikt og tale/stemmerett i Seniorstyret. 2. Nestleder: Har ansvaret for å følge opp leders posisjon ved fravær og følge opp saker som leder bemyndiger. 3. Sekretær: Skriver referat fra møtene og har ansvar for at dette blir sendt til de som til enhver til skal orienteres. Har ansvaret for å starte møtene med en gjennomgang av forrige referat og avslutte med en gjennomgang av hva som er blitt bestemt. Referat skal sendes ut senest 48 timer etter møtet. 4. Kasserer: Har ansvaret for å føre regnskap. Har hovedansvaret for at budsjettet er klart og legge frem dette ved årsmøtet. Ansvar for utbetalinger og utgiftsføring av disse. Ansvar for at ulike avgifter blir innbetalt og overføringer av avtalte utgiftsposter. 5. Jenter i fokusansvarlig: Ansvaret for oppfølging og tilrettelegging for Jentespillerne i klubben. Ansvarlig for å sette et større fokus på jentenes plass i klubben, gjennom arrangement spesielt for jenter og ivareta samarbeide rundt jente, junior og damelag. Har møteplikt i AFK sine trenerforum for jentefotball. 6. Dommeransvarlig: Sørge for kursing av nye dommere (kampveiledere) fra 12 års alder. Sette opp dommere på hjemmekampene til alle aldersbestemte lag. Følge opp dommerne for å sikre god utvikling av ferdigheter og sikre at dommerne blir ivaretatt gjennom kommunikasjon med trenere på klubbens egne lag. 7. Trenerkoordinator: deltar på styremøter ved behov. 8. Informasjonsansvarlig: Ansvar for at klubbens nettsider holdes oppdatert med gode innlegg fra alle fotballag. Holde oversikt over hva som blir publisert og gjennom kursing og veiledning sikre god kvalitet og leservennlighet i innleggene. Sportsplan AFSK Fotball Side 9 av 36

10 5.3 Sportslig Utvalg Sportslig Utvalg skal være øverste myndighet for den sportslige utviklingen av klubben. Sportslig Utvalg har ansvar for å utarbeide en årsplan for sportslige aktiviteter for trenere og spillerutvikling i klubben, samt organisere klubben i henhold til retningslinjer og målsetninger. 1. Sportslig leder: Oppfølging av trenerteam rundt A-lag og rekruttlag. Motivere trenere til egenutvikling gjennom å legge til rette for trenerforum, eksterne og interne kurs. Sportslig leder skal jobbe for at tiltak blir iverksatt slik at det sportslige nivået forbedres på de ulike utviklingstrinn. Skal innstille overfor seniorstyret i spørsmål knyttet til trenerengasjement. Være delaktig i rekruttering av trenere. Kompetansekrav: skal ha god kunnskap om fotballspillet, fotballtrening, ferdighetsutvikling, spillerutvikling og formidling. Minimum trener 2 (UEFA B-lisens), helst trener 3 (UEFA A- lisens). 2. Trenerkoordinator: Følge opp klubbens trenere, samt motivere for deltakelse på interne og eksterne trenerkurs. Oppfølging av trenere i alderbestemte lag for både gutter og jenter, inklusive å være delaktig i rekruttering av trenere. Kompetansekrav: Trener1 og trenerkoordinatorkurs. 3. Hovedtrener seniorlaget: Sørge for at den sportslige satsingen for klubbens topplag har en grønn tråd nedover i aldersklassene. Det forventes at treneren har synspunkter rundt hvordan man ønsker å spille fotball i AFSK og at han bidrar med tanker rundt hvordan man kan implementere dette nedover i aldersgruppene. Sportsplan AFSK Fotball Side 10 av 36

11 6 LAGLEDERROLLENE Det stilles ikke noe krav til antall personer som skal være med i laglederapparatet, men AFSK har en klar anbefaling i forhold til hvilke laglederroller som bør dekkes. Flere av disse rollene kan dekkes av en og samme person, om vedkommende ønsker det. Det anbefales imidlertid å fordele rollene på flere personer, slik at arbeidsmengden på hver enkelt ikke blir for stor. Kontinuitet i laglederapparatet er viktig for laget, og for lagets evne til å beholde flest mulig spillere lengst mulig. Det er derfor ønskelig at lagledere stiller over flere sesonger. 6.1 Trener Treneren, eller trenerne, er ansvarlig for det sportslige opplegget innen laget. Dette innebærer også ansvaret for at alle spillerne blir ivaretatt på best mulig måte ute på treningsfeltet og under kamp. Hovedtreneren skal ha de nødvendige kursene NFF har tilgjengelig for de forskjellige alderstrinnene for å være kjent med NFF s prinsipper for utøvelse av barne- og ungdomsfotball. Laget skal ha nok trenere til at det på treningene kan deles opp i treningsgrupper på spillere med 2 trenere per treningsgruppe. Trener skal alltid stille forberedt til trening og kamp. Dette innebærer at treneren før oppmøte skal ha en klar ide om hva som skal gjennomføres på treningen, og hvordan dette kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte, som medfører minst mulig ventetid for hver enkelt spiller. 6.2 Lagleder Laglederen har ansvaret for at driften av laget går så smertefritt som mulig. Dette handler om å sørge for at laget har nødvendig utstyr, som drakter, medisinveske, treningsutstyr osv. Lagleder skal også sørge for å ha kontroll på terminlister, dommere, treningstider, dugnader, spillerlister/medlemskontingent og være kontaktpunkt mot krets/klubb/bua. Lagleder har også ansvaret for å fylle ut kamprapport. Kamprapporter skal registreres elektronisk i Fiks i alle kamper hvor AFK setter opp dommere. 6.3 Ansvarlig for sosiale arrangementer For å bidra til trivselen rundt laget, bør laget igjennom en sesong gjennomføre noen ikke-sportslige arrangementer. Dette kan være pizzakvelder, bowlingturer eller sammenkomster med alle spillernes familier. Dette skaper en ramme rundt laget som ikke bare er basert på sportslige forutsetninger. 6.4 Informasjonsansvarlig Denne rollen handler om bringe informasjon om laget og lagets drift ut til de som trenger/ønsker dette ved bruk av e-post, SMS, afsk.no, sosiale medier osv. Informasjonsansvarlig skal sørge for at det avholdes minst 2 foreldremøter hver sesong. Det skal minimum avholdes foreldremøte i sesongoppkjøringen, og ett oppsummerende møte etter sesongavslutning. Det anbefales ett foreldremøte før treningssesongen starter, og ett rett før seriestart. Foreldremøtene skal informere foreldregruppen hvordan laglederne har planlagt å drive laget, og hvordan de har lyktes med å gjennomføre sine planer. Sportsplan AFSK Fotball Side 11 av 36

12 7 TRENERKURS Vi som klubb har et stort fokus på å øke kompetansen for våre trenere. Dette er en av suksess faktorene for at vi kan beholde spillere og trenere lengst og best mulig. I regi av Akershus Fotballkrets arrangeres det kurs for trenere. Disse kursene betales av AFSK. Alle som gjennomfører trenerkurs betalt av AFSK forplikter seg til minimum ett år trenervirksomhet etter gjennomført trenerkurs. AFSK vil bestrebe seg på å arrangere trenerkurs lokalt. 8 TRENERFORUM Det holdes trenerforum i regi av AFSK minimum 3 ganger i året. Dette er et forum for trenere og lagledere. Formålet med trenerforum er å øke kompetanse, gi råd og veiledning, samt utveksling av erfaringer og ideer. Trenere og lagledere blir kalt inn til trenerforum. Det forventes at minst en trener/lagleder fra hvert lag møter på hvert trenerforum. Sportslig Utvalg er ansvarlig for å arrangere trenerforum. 9 PROSJEKT JENTER I FOKUS Bakgrunn for prosjektet er at jente- og kvinnefotballen har nedgang i antall lag og at lag trekker seg i løpet av sesongen. Det er også et stort ønske om å få frem flere kvinnelige trenere. Dette prosjektet drives i samarbeid med lokale klubber og AFK. Fokuspunkter for AFSK er å øke kompetansen til trenere, arrangere en egen aktivitetssamling for spillere, delta på trenerforum og utveksle ideer med andre klubber. Det må jobbes for å rekruttere flere spillere. AFSK har egen jenteansvarlig som også er representant i Barn og ungdomsavdelingen (BUA). Sportsplan AFSK Fotball Side 12 av 36

13 10 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SPILLERUTVIKLING Enkeltspillerens utvikling skal alltid gå foran lags resultater. Det vil i korte trekk si at vi skal prioritere den enkeltes utvikling, og sørge for at alle har et tilbud på det nivået de selv ønsker. For å kunne garantere for at enkeltspilleren utvikler seg, stilles det en del krav til omgivelsene. Vi må ha gode og engasjerte trenere og ledere. Vi må ha anlegg som er tilfredsstillende. Vi må ha et miljø hvor spillere og ledere trives. TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL Trygghet og mestring er to helt sentrale begrep for at en spiller skal utvikle seg. Dette vil si at man føler seg trygg på sine omgivelser (trenere, klubb, lagkamerater, osv), samtidig som man hele tiden får utfordringer tilpasset sitt nivå. Dette kaller vi å befinne seg i flytsonen. Sportsplan AFSK Fotball Side 13 av 36

14 11 DE TRE ALDERSFASENE 11.1 Tilvenningsfasen (6 10 år) 5 er fotball er en god måte å introdusere fotball på. Her er det snakk om en liten bane, som er lett å ha oversikt over for barna. Man skal arbeide mye med enkle ferdigheter, som f.eks. å sparke en ball, løpe med ball og avlevere en ball. Det taktiske området skal berøres, men ikke i ekstrem grad, da det er mange regler som kan være vanskelige å forstå. Man kan begrense dette til hva man kan gjøre, når de andre har ballen, og hva vi gjør når vi vinner ballen. Det er viktig at man i treningen, trekker inn lek og allsidig spill, som motiverer barna til deltagelse, da leken (som begrep) er barnets primære erfaring/lærings forum Innlæringsfasen (10 ca.14 år) Spillerne når etter hvert det som kalles Den motoriske gullalder og da kan man starte med mer målbevist lek med ball. Man skal under trening legge stor vekt på det tekniske og under treningen berøre dette i valget av øvelser. På det mentale området skal det nå jobbes med mer krevende øvelser, som inneholder forskjellige temaer. Man skal passe på å ikke ha for mange temaer i de enkelte øvelser, og man skal gjøre spillerne beviste på, hvilke områder man ønsker å trene på og hvorfor. Man kan begynne å arbeide med en hardere form for trening, og her er det viktig å bruke ball i treningen, for på den måten å lage en form for skjult fysisk trening Man skal være bevist på at spillerne etter hvert kommer i puberteten, og det kan bety en stor forskjell på fysikk og motoriske egenskaper. Det er ikke alltid at spillerne i denne perioden er helt i kontakt med sin egen kropp Utviklingsfasen (fra ca.14 år og oppover) Den enkelte spiller bør nå kjenne til en hel rekke tekniske øvelser, og disse er viktig å vedlikeholde gjennom den daglige treningen. Man skal nå arbeide med mer målrettede taktiske øvelser, så den enkelte spiller, og laget som helhet, får mulighet til å beherske disse elementene i kampene. Treningene skal ikke kun være seriøse, men også inneholde humor i utvalgte øvelser. Klubb og trener skal være bevist på å dyrke det sosiale miljøet, både i klubben og på det enkelte lag. Man kan gjennom et godt sosialt miljø, både på og utenfor banen, bidra til å beholde spillerne lengre i fotballen. Sportsplan AFSK Fotball Side 14 av 36

15 12 UTVIKLINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSGRUPPENE 12.1 Aldersgruppen 6-8 år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Fotballskole/innetrening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 1 økt pr. uke i forsesongen. 1 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Foreldre må sørge for at spillerne har med seg drikkeflaske med vann, og har spist et lettere måltid før trening. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spille keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I denne aldersgruppen anbefales det at deltagelse begrenses til cuper i Akershus. Sportsplan AFSK Fotball Side 15 av 36

16 Ferdighetsutvikling 6-8 år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben Mottak o Innsidemottak o Sålemottak Føring av ball o Føre ball o Tråkke på ball o Snu Finter o Vende til siden o Sålevending Heading o Treffpunkt TAKTISK Bruk av banen o Hva er forsvar/angrep o Unngå klyngespill Dødballer o Hvordan ta innkast o Hvordan corner, frispark og utspill fra mål Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Ingen spesiell påvirkning Sportsplan AFSK Fotball Side 16 av 36

17 12.2 Aldersgruppen 9-10 år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Inn/ute trening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 1-2 økt pr. uke i forsesongen. 1-2 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Foreldre må sørge for at spillerne har med seg drikkeflaske med vann, og har spist et lettere måltid før trening. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Møte på trenerforum i regi av klubb Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spiller keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. Respekter dommeravgjørelser. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I denne aldersgruppen anbefales det at deltagelse begrenses til cuper i østlandsområdet. Sportsplan AFSK Fotball Side 17 av 36

18 Ferdighetsutvikling 9-10 år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben Mottak o Innsidemottak o Sålemottak o Lårmottak o Begge bein Føring av ball o Innside o Ytterside o Begge bein Finter o Vende til siden o Sålevending o Begge bein Heading o Treffpunkt, armer, kroppsholdning TAKTISK Bruk av banen o Bevegelse o Hvordan hjelpe ballfører når vi har ball. o Hvordan presse ballfører når vi ikke har ball o Sikring Dødballer o Hvordan ta innkast o Hvordan corner, frispark og utspill fra mål Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Direkte/avventende o Utgangsstilling med ball Sportsplan AFSK Fotball Side 18 av 36

19 12.3 Aldersgruppen år Utviklingsplan GENERELT Oppstart: Inn/ute trening i januar. Foreldremøte gjennomføres senest 1. februar. Trenere og lagledere gjennomfører oppstartsmøte med klubben i slutten av februar. Anbefalt treningsmengde: 2 økt pr. uke i forsesongen. 2 økt + kamp i kampsesongen. Treningsfri i november/desember. Ta hensyn til at barna også skal ha tid og overskudd til å delta i andre fritidsaktivitet og tilpass treningsmengden deretter. AFSK Fotball skal samarbeide med andre idrettsgrener 12 åringer bør delta på Pluss trening 1 gang i uken med tanke på Sone regi AFK HOLDNINGER Spilleren skal lære å lytte når treneren snakker Spilleren skal lære å respektere de andre uavhengig av ferdigheter. Mobbing skal tas opp med foreldre. Spilleren skal møte 15 minutter før trening og avtalt oppmøtetid for kamper. Spillere må lære å gi beskjed hvis de ikke kan møte. Positiv atferd overfor med/mot spillere. Viktig at spiller spiser et lett måltid før trening, etter trening bør spiller ha i seg næringsrik mat og drikke. VIKTIG FOR TRENER Unngå kø og lang venting i øvelser Unngå lange utredninger, vis effekt av å gjøre ting riktig Øvelser med mye lek og moro. Legg inn korte pauser ofte, da aldersgruppen lett mister konsentrasjon Mest mulig ballkontakt «sjef over ballen» Møte på trenerforum i regi av klubb. KAMPER Målsetning her er at spillerne skal ha mest mulig lik spilletid. Unngå faste plasser på banen, sørg for at alle som har lyst til og spiller keeper får mulighet. Husk trenervett regler og foreldrevettregler. Kamper skal være moro på lik linje som trening. Respekter dommeravgjørelser. CUPER Klubben betaler påmeldingsavgift inntil kr 3000 per alderstrinn. I følge NFF s regler har ikke lag under 13 år lov til å delta på cuper i utlandet. Sportsplan AFSK Fotball Side 19 av 36

20 Ferdighetsutvikling år TEKNISK Spark o Innsidespark o Vristspark o Begge ben o Hel/halv volley o Chip Mottak o Innsidemottak o Sålemottak o Lårmottak o Begge bein o Bryst o Retningsbestemt Føring av ball o Innside o Ytterside o Begge bein o Fokus tempo Finter o Vende til siden o Sålevending o Begge bein o Overstegsfinte Heading o Treffpunkt, armer, kroppsholdning o I fart o Opphopp TAKTISK Bruk av banen o Skape rom o Ta rom o Hvordan hjelpe ballfører når vi har ball. o Hvordan presse ballfører når vi ikke har ball o Sikring o Bevegelse utløser pasning o Overlapp o Sideforskyvning Dødballer o Faste avtaler/trekk ved corner, frispark osv. o Straffespark Samspill o Spille til hverandre ofte og lett o Bruk av keeper i spillet o Hurtighet o Prioritere å spille ut fra keeper (kort igangsetting) Press o Lede o Takle Sportsplan AFSK Fotball Side 20 av 36

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL INNHOLD 1. Visjon 2. Verdier 3. Mål Overordna mål Generelle sportslige mål Generelle sosiale mål Spesifikke lagmål 4. Kjøreregler/-prinsipp/- standarder Spillerstaller Hospitering

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer