Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...6. Frittstående kjøleskap...9. Freestanding refrigerator...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...6. Frittstående kjøleskap...9. Freestanding refrigerator...12"

Transkript

1 10001 DK Fritstående køleskab... SE Fristående kylskåp... NO Frittstående kjøleskap...9 UK Freestanding refrigerator...1

2 DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Generelt Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet. Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser). Apparatet og dets specifikationer må ikke ændres, da det kan medføre personskade og beskadige apparatet. Apparatet overholder kravene i lavspændingsdirektivet (//EF) og EMC-direktivet (9//EF). Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug. Apparatet må kun sluttes til 0 V, 0 Hz. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en adapter, da det kan medføre overophedning af stikkontakten. Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i apparatet. Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer. Lad ikke børn lege med knappen til temperaturregulering eller selve apparatet. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Installation af apparatet Vær forsigtig, når apparatet flyttes, da det er meget tungt. Undgå at løfte og bære apparatet i håndtaget på apparatets låge eller i kompressoren og kondensatoren bag på apparatet. Apparatet må ikke vippes mere end º under flytning. Undgå stød og slag. Eventuelt elarbejde, der er nødvendigt i forbindelse med installation af apparatet, skal udføres af en autoriseret elektriker. Apparatet må ikke installeres i umiddelbar nærhed af varmekilder, varme genstande og åben ild, herunder gasblus og elektriske kogeplader. Anbring apparatet på et plant og jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Sørg for, at apparatet ikke står oven på ledningen. Apparatet bør opstilles, så dets bagside står op ad en væg. Der skal være et frirum på mindst 0 cm fra apparatets overside, -10 cm fra apparatets bagside og -10 cm på hver af apparatets sider for at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationsåbningerne i apparatets kabinet og i et eventuelt indbygningsskab må ikke tildækkes. Dele, der bliver varme, må ikke blotlægges. Kølemiddelkredsløbet må ikke beskadiges. Vær forsigtig ved udførelse af eftersyn eller vedligeholdelse af apparatet, da kølemidlet er brændbart og ætsende. Lad apparatet hvile i timer efter installation, før du tænder for det, så kølemidlet får tid til at sætte sig. Brug af apparatet Apparatet har en opbevaringskapacitet på 10 liter. Den faktiske kapacitet afhænger af fødevarernes størrelse og form, og hvordan de er pakket i apparatet. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 1 ºC og ºC. Hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for dette interval, fungerer apparatet ikke korrekt. Hvis omgivelsestemperaturen er for varm i længere tid ad gangen, overstiger temperaturen inde i apparatet den anbefalede temperatur, hvilket kan medføre, at fødevarerne bliver fordærvede. Frosne fødevarer må som hovedregel ikke genfryses, når de har været tøet op (se afsnittet Utilsigtet optøning af frostvarer ved strømafbrydelse nedenfor). Kom ikke drikkevarer med kulsyre eller bobler i apparatets frostboks, da det kan få flaskerne til at sprænge, hvilket kan beskadige apparatet. Tag ikke frostvarer ud af apparatet, hvis du har våde eller fugtige hænder, da det kan medføre forfrysninger. Brug ikke elektriske apparater indvendigt i apparatet. Brug ikke mekanisk udstyr til at fremskynde afrimningen med. Brug kun de metoder, der er beskrevet i denne vejledning eller anbefales af producenten. Brug ikke skarpe eller spidse genstande til at skrabe is af med, da de kan ridse apparatets indvendige flader. Der kan dannes kondensvand på apparatets udvendige flader, hvis omgivelserne er varme og fugtige. Tør kondensvandet af med en klud. Stik aldrig genstande ind i apparatets ventilationsåbninger eller andre åbninger. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du tømme det helt for fødevarer. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Afrim og rengør apparatet som beskrevet nedenfor, og lad lågen stå på klem for at undgå, at apparatets indre kommer til at lugte. Ledning og stik Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, afrimning eller eftersyn. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Der må kun anvendes originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE 1 1. Frostboks. Lys og knap til temperaturregulering. Hylde. Afløbshul. Grøntsagsskuffe. Kontakt til lys. Æggebakke. Stang INSTALLATION AF APPARATET Hvert enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér, om det har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden. Hvis det ser ud til, at apparatet er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet efterset af autoriserede fagfolk. Installationssted For at apparatet kan fungere korrekt, skal det installeres på et tørt sted, uden for direkte sollys og på afstand af varmekilder. Omgivelsestemperaturen på installationsstedet skal være mellem 1 ºC og ºC. Anbring derfor ikke apparatet i f.eks. et uopvarmet køkken, et skur, en udestue eller en garage. Apparatet kan installeres fritstående eller i et indbygningsskab, men bør under alle omstændigheder placeres op imod en væg. Underlaget skal være plant og jævnt og kunne bære vægten af apparatet med indhold. Installation 1. Træk bundpanelet ud inden installation.. Anbring apparatet på installationsstedet, og skub det ind mod væggen. o Der skal være et frirum på mindst 0 cm fra apparatets overside, -10 cm fra apparatets bagside og -10 cm på hver af apparatets sider for at sikre tilstrækkelig ventilation. o Læg en plade under apparatet, hvis det installeres på et gulv med tæppe, da apparatet ellers kan have svært ved at komme af med varmen. o Sørg for, at apparatet ikke står oven på ledningen. o Dele, der bliver varme, må ikke blotlægges.. Sørg for, at apparatet er i vater og ikke kan vippe fremover. Juster apparatets position ved at dreje på apparatets fødder med fingrene eller med en skruenøgle. o Lad apparatet hælde en lille smule bagover. På den måde kan du sikre, at lågen ikke går op af sig selv.. Lad apparatet hvile i timer efter installation, før du tænder for det, så kølemidlet får tid til at sætte sig. NB! Vær forsigtig, når apparatet flyttes, da det er meget tungt.

3 KLARGØRING AF APPARATET 1. Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.. Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand tilsat lidt natron ( ml til dl vand). Rengør ligeledes alle tilbehørsdelene. Brug ikke sæbe eller rengøringsmiddel, da det kan efterlade lugt. Brug ikke rengøringsprodukter, der indeholder blegemiddel eller sprit. Lad apparatet tørre helt, før du tager det i brug Del Grøntsagsskuffe Glashylde Stang Prop til afløbshul Antal 1 stk. stk. stk. 1 stk. TILSLUTNING AF APPARATET 1. Lad apparatet hvile i timer efter installation, før du tænder for det, så kølemidlet får tid til at sætte sig.. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.. Indstil knappen til temperaturregulering () til den ønskede indstilling (se afsnittet Indstilling af knappen til temperaturregulering nedenfor).. Lad apparatet stå i ca. timer, indtil den anbefalede temperatur på maks. + ºC inde i apparatet og -1 ºC i apparatets frostboks (1) er nået, før du kommer fødevarer i. BRUG AF APPARATET Apparatet er beregnet til opbevaring af fødevarer på køl. Apparatets frostboks er beregnet til langtidsopbevaring af frosne fødevarer (op til måneder eller i henhold til producentens anvisninger) og indfrysning af ferskvarer. Temperaturen indvendigt i apparatet styres automatisk af en termostat, som holder en konstant temperatur på maks. + ºC inde i apparatet og -1 ºC i apparatets frostboks. Du kan kontrollere temperaturen indvendigt i apparatet ved at lægge et termometer ind på en af hylderne eller ind mellem de frosne fødevarer i frostboksen og aflæse det efter nogle minutter. Aflæs termometeret, så snart du har taget det ud af apparatet, da temperaturen stiger hurtigt. Indstilling af knappen til temperaturregulering Knappen til temperaturregulering har en skala fra 0 til. Tallene repræsenterer ikke en konkret temperatur, men er et udtryk for kølevirkningen: oo 0 = slukket oo 1- = moderat køling oo - = kraftig køling. Normalt skal knappen indstilles på for at opnå standardtemperaturen på ca. + ºC inde i apparatet. Temperaturen indvendigt i apparatet påvirkes af flere forhold, herunder omgivelsestemperaturen, hvor ofte lågen åbnes, hvor mange fødevarer, der er i apparatet, og apparatets placering. Det kan være nødvendigt at eksperimentere lidt med knappen til temperaturregulering, før du finder den optimale indstilling. Normale driftslyde Når apparatet er tændt, kan der høres en svag klukken eller boblen af væske. Det er lyden af kølevæsken, der transporteres rundt i kølesystemet. Når kompressoren kører, kan der desuden høres en summen eller svag banken. Kompressoren kører ikke konstant, men slås til og fra med jævne mellemrum af termostaten. Disse lyde er helt normale og er ikke tegn på fejl ved apparatet. Indfrysning af fødevarer Det er vigtigt, at ferskvarernes temperatur nedbringes hurtigt, så du undgår, at der dannes for mange iskrystaller, som kan ødelægge fødevarernes struktur. Opbevar aldrig uindpakkede fødevarer i apparatet. Opbevar fødevarerne i den originale emballage, eller kom dem i fryseposer eller beholdere, der egner sig til nedfrysning. Sæt en seddel med dato og beskrivelse på fødevarerne, før du kommer dem i apparatet. Kom ikke drikkevarer med kulsyre eller bobler i apparatet, da det kan få flaskerne til at sprænge. Opbevaring af frosne fødevarer Kom frosne fødevarer i apparatet, så snart du kommer hjem med dem. Hvis de får lov til at tø for meget op under hjemtransporten, kan det forringe deres kvalitet og holdbarhed. Pak ikke de frosne fødevarer helt tæt sammen. Der bør være plads til, at luften kan cirkulere imellem dem. Pakker, der har været åbnet, bør indpakkes i lufttæt emballage for at undgå indtørring. Opbevar færdigfrosne fødevarer i henhold til producentens anvisninger. Hold øje med datomærkningen på de frosne fødevarer, og sørg for at få dem brugt i tide. Fjern fødevarerne fra apparatet, hvis de er blevet for gamle. Frosne fødevarer, som ved et uheld får lov til at tø helt eller delvist op, skal enten bruges med det samme eller kasseres (se retningslinjerne nedenfor). Utilsigtet optøning af frostvarer ved strømafbrydelse I tilfælde af strømafbrydelse skal du holde apparatets låge lukket og undlade at fylde flere fødevarer i det. Mål temperaturen inde i apparatet med et termometer, når strømmen kommer tilbage, og kontroller fødevarernes tilstand. Følg nedenstående generelle retningslinjer for håndtering af optøede fødevarer. Flødeis: skal kasseres, hvis det har været tøet op. Frugt og grøntsager: skal tilberedes og anvendes, hvis de er blevet bløde. Brød og kager: kan uden problemer genfryses. Fisk og skaldyr: skal kommes i køleskab og tilberedes hurtigt herefter. Rester: skal kommes i køleskab og bruges hurtigt herefter. Stege: Store stege kan genfryses, hvis der stadig er iskrystaller i dem. Små stege skal kommes i køleskab og tilberedes hurtigt herefter. Kylling: skal kommes i køleskab og tilberedes hurtigt herefter. Kan evt. genfryses som færdigret. Tips til energibesparelse 1. Installer ikke apparatet i umiddelbar nærhed af varmekilder.. Sørg for, at apparatets ventilationsåbninger ikke er tildækkede.. Afkøl varm mad til stuetemperatur, før du stiller det i køleskab. Afkøl det videre i køleskab, før det fryses ned.. Optø frosne fødevarer i køleskab.. Undgå isdannelse i apparatets frostboks ved at pakke fødevarerne i lufttæt emballage.. Lad ikke lågen stå åben i længere tid ad gangen.. Sørg for, at lågen kan lukkes ordentligt og slutter tæt til. SKIFT AF LYSPÆREN 1. Skub dækslet - mm i pilens retning.. Afmonter dækslet.. Skru pæren mod uret, og tag den ud.. Isæt en ny pære af typen E1, 10 W.. Monter dækslet igen. Opbevaring af fødevarer på køl Pak ikke fødevarerne helt tæt sammen. Der bør være plads til, at luften kan cirkulere imellem dem. Opbevar altid fødevarer i lukkede beholdere for at undgå, at de udtørrer eller afgiver lugt. Hold øje med datomærkningen på fødevarerne, og sørg for at få dem brugt i tide. Fjern fødevarerne fra apparatet, hvis de er blevet for gamle. Afkøl varm mad til stuetemperatur, før du stiller det i køleskabet, da maden ellers kan øge temperaturen inde i apparatet og dermed strømforbruget. Undgå at åbne lågen ofte eller lade den stå åben i længere tid ad gangen.

4 Vending af lågen Det er muligt at vende lågen, hvis det er nødvendigt. Advarsel! Apparatet må ikke være tilsluttet strømmen, når lågen vendes. Tag stikket ud af stikkontakten, før du går i gang. 9 1 RENGØRING Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter: Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet. Indvendig rengøring: oo Rengør hylderne (), grøntsagsskuffen (), æggebakken () og apparatets inderside med lunkent vand tilsat lidt natron ( ml til dl vand). oo Brug ikke sæbe eller rengøringsmiddel, da det kan efterlade lugt. Brug ikke rengøringsprodukter, der indeholder blegemiddel eller sprit. oo Tør efter med en klud vredet op i rent vand og derefter med en tør klud. Lad apparatet tørre helt, før du tager det i brug igen. Udvendig rengøring: oo Rengør apparatets udvendige flader og gummilisterne omkring lågen ved at tørre dem af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset. oo Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader. oo Støv kompressoren på apparatets bagside af med en støvekost eller en støvsuger en til to gange om året. VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må ikke bruges, hvis det er fugtigt. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du tømme det helt for fødevarer. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem for at undgå, at apparatets indre kommer til at lugte. 1. Dæksel til øverste hængsel. Skrue. Øverste hængsel. Hætte til det øverste dæksels skrue. Bøsning. Skrue. Nederste hængsel. Justerbart ben 9. Bøsning 1. Fjern dækslet til det øverste hængsel (1).. Fjern de skruer (), der fastholder det øverste hængsel () i apparatets øverste højre side.. Løft forsigtigt døren af, og anbring den på en polstret flade for at undgå ridser.. Fjern bøsningen (), og flyt den over til det utildækkede hul i apparatets højre side. Sørg for at trykke den godt ind i hullet.. Fjern de skruer (), der holder det nederste hængsel (), i apparatets højre side.. Fjern det justerbare ben (), og flyt det over i højre side som vist i figuren.. Monter lågen på den nye placering, og sørg for, at stiften går ind i bøsningen forneden (hul).. Monter det øverste hængsel (), som tidligere blev afmonteret i trin, i apparatets venstre side. Sørg for, at stiften går ind i bøsningen foroven (hul). 9. Løsn forsigtigt det nederste venstre hængsel, og undgå at spænde boltene, før lågen er i lukket position og i vater. 10. Monter bøsningen () i de utildækkede huller (højre side). 11. Monter dækslet til det øverste hængsel (1) igen. AFRIMNING Afrim apparatets frostboks en til to gange om året, eller hvis der er meget is indvendigt i apparatet. Tøm apparatet for fødevarer. Pak de frosne fødevarer ind i avispapir eller tæpper, og anbring dem på et køligt sted, hvor der er skygge, f.eks. på altanen. oo Sørg for, at de frosne fødevarer ikke tør for meget op under afrimningen, da det kan forringe deres kvalitet og holdbarhed. Sluk på kontakten, og tag stikket ud. Åbn lågen, og anbring en beholder til opsamling af smeltevandet i frostboksen. Læg evt. et viskestykke eller en sammenrullet avis på gulvet neden for apparatet til at opsuge det smeltevand, der måtte løbe ud. Når apparatet er helt afrimet, skal du rengøre det indvendigt som beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før du tænder det igen. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. Kom fødevarerne tilbage i apparatet. FEJLFINDING Fejl Apparatet fungerer ikke. Apparatet køler ikke som forventet. Støj Kompressoren kører i lang tid ad gangen. Ubehagelig lugt Der drypper vand ud forneden på apparatet. Der sidder is på bagsiden af apparatet. Årsag og afhjælpning Kontroller, at stikket sidder i kontakten. Kontroller, om der er sprunget en sikring. Kontroller, om der er strømafbrydelse. Kontroller, at apparatet er sluttet til den korrekte netspænding. Afrim apparatet som beskrevet ovenfor. Vælg en lavere temperaturindstilling. Undgå at åbne lågen ofte. Sørg for, at apparatet står jævnt og stabilt på et fast underlag. Sørg for, at apparatet ikke har direkte kontakt med andre genstande, hvilket kan skabe vibrationer. Sørg for, at omgivelsestemperaturen ikke er for høj. Undgå at åbne lågen ofte eller lade den stå åben i længere tid ad gangen. Vær opmærksom på, at hvis du vælger temperaturindstillingen -, kan det øge kompressorens arbejdstid. Sørg for at pakke kraftigt lugtende fødevarer godt ind, før du kommer dem i apparatet. Kassér fødevarer, der er blevet for gamle. Sørg for at holde gummilisterne rene. Afløbshullet kan være tilstoppet. Rens røret med et egnet værktøj. Undgå at stille fødevarer, der afgiver meget fugt eller er meget varme, i apparatet. Sørg for, at luftfugtigheden i lokalet ikke er for høj.

5 OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af, på betingelse af at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. REKLAMATIONSBESTEMMELSER Reklamationsretten gælder ikke: hvis ovennævnte ikke iagttages hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist. På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele. IMPORTØR Adexi Group Vi tager forbehold for trykfejl.

6 SE INTRODUKTION För att du ska få största möjliga glädje av din apparat, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder apparaten för första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida behov, så att du längre fram kan friska upp minnet beträffande apparatens funktioner. SÄKERHETSÅTGÄRDER Allmänt Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten. Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). Apparaten och dess specifikationer får inte ändras, eftersom det kan leda till personskada och skada apparaten. Apparaten efterlever kraven i lågspänningsdirektivet (//EF) och EMC-direktivet (9//EF). Endast för hemmabruk. Apparaten får inte användas utomhus eller för kommersiellt bruk. Apparaten får endast anslutas till 0 V, 0 Hz. Apparaten ska anslutas till ett jordat vägguttag. Använd inte en adapter, eftersom det kan leda till att vägguttaget överhettas. Apparat, sladd och kontakt får inte sänkas ner i vatten. Inget vatten får tränga in i apparaten. Rör aldrig vid apparat, sladd eller kontakt med våta eller fuktiga händer. Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga temperaturer, fukt, damm eller frätande ämnen. Låt inte barn leka med knappen för temperaturreglering eller själva apparaten. Apparaten får inte användas av personer med nersatt känslighet, fysiska eller mentala funktionshinder, eller av personer som inte klarar av att använda apparaten, såvida de inte övervakas eller får användningsinstruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet. Installation av apparaten Var försiktig när apparaten flyttas, eftersom den är mycket tung. Undvik att lyfta och bära apparaten i handtaget på apparatens dörr eller i kompressorn och kondensatorn baktill på apparaten. Apparaten får inte lutas mer än º under förflyttning. Undvik stötar och slag. Eventuellt elarbete som krävs i samband med installation av apparaten, ska utföras av en behörig elektriker. Apparaten får inte installeras i omedelbar närhet av värmekällor, varma föremål och öppen eld, t.ex. gasspisar och elektriska spisplattor. Placera apparaten på ett plant och jämnt underlag med tillräcklig bärighet. Se till att apparaten inte står på sladden. Apparaten bör placeras med baksidan mot en vägg. Det ska finnas minst 0 cm fritt utrymme ovanför apparaten, -10 cm fritt utrymme bakom apparaten och -10 cm fritt utrymme på båda sidor av apparaten, för att säkerställa tillräcklig ventilation. Ventilationsöppningarna i apparatens skåp och i ett eventuellt inbyggnadsskåp får inte täckas över. Delar som blir varma får inte friläggas. Köldmedelskretsloppet får inte skadas. Var försiktig vid översyn eller underhåll av apparaten, eftersom köldmedlet är brännbart och frätande. Låt apparaten stå i timmar efter installation innan du sätter på den, så att köldmedlet hinner sätta sig. Använda apparaten Apparaten har en förvaringsvolym på 10 liter. Den faktiska volymen beror på livsmedlens storlek och form, samt hur de har stuvats in i apparaten. Apparaten är avsedd att användas i en omgivningstemperatur på mellan 1 ºC och ºC. Om omgivningstemperaturen ligger utanför detta intervall, fungerar inte apparaten på rätt sätt. Om omgivningstemperaturen är för varm under längre perioder, överstiger temperaturen inne i apparaten den rekommenderade temperaturen, vilket kan leda till att livsmedlen blir fördärvade. Frysta livsmedel får i regel inte frysas om när de har tinats (se avsnittet Oavsiktlig upptining av frysta livsmedel vid strömavbrott nedan). Lägg inte drycker med kolsyra eller bubblor i apparatens frysfack, eftersom flaskorna kan sprängas och skada apparaten. Ta inte ut frysta livsmedel ur apparaten med våta eller fuktiga händer, eftersom det kan leda till förfrysningsskador. Använd inte elektriska apparater inuti apparaten. Använd inte mekanisk utrustning för att påskynda avfrostningen. Använd endast de metoder som beskrivs i denna bruksanvisning eller som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte skarpa eller spetsiga föremål för att skrapa bort is, eftersom de kan rispa apparatens invändiga ytor. Det kan bildas kondensvatten på apparatens utvändiga ytor om omgivningen är varm och fuktig. Torka bort kondensvattnet med en trasa. Stoppa aldrig in föremål i apparatens ventilationsöppningar eller andra öppningar. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, ska du tömma den helt på livsmedel. Stäng av apparaten och dra ut kontakten. Avfrosta och rengör apparaten enligt beskrivning nedan, och låt dörren stå på glänt för att undvika att det börjar lukta inne i apparaten. Sladd och kontakt Stäng av apparaten och dra ut kontakten före rengöring, avfrostning eller översyn. Undvik att dra i sladden när stickkontakten ska dras ur vägguttaget. Fatta tag i själva kontakten i stället. Kontrollera regelbundet att både sladd och kontakt är oskadade. Använd inte apparaten om de är skadade, eller om apparaten har tappats ner i golvet, tappets ner i vatten eller skadats på annat sätt. Om apparat, sladd eller kontakt är skadade, måste apparaten undersökas och vid behov repareras av en auktoriserad reparatör. Endast originalreservdelar får användas. Försök aldrig att reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället om det gäller en reparation som omfattas av garantin. Garantin upphör att gälla vid ej auktoriserade ingrepp i apparaten. BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 1 1. Frysfack. Lampa och knapp för temperaturreglering. Hylla. Avrinningshål. Grönsakslåda. Kontakt till lampa. Äggfack. Stång INSTALLATION AV APPARATEN Varje enskild apparat kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du efter uppackning kontrollera att apparaten inte skadats under transporten. Kontrollera om apparaten har fått synliga skador (t.ex. i form av bucklor eller liknande), om det går att stänga dörren ordentligt och om gångjärnen fungerar som de ska. Om apparaten ser ut att vara skadad ska du kontakta butiken där du köpte apparaten. Använd inte apparaten förrän den har undersökts av auktoriserat fackfolk. Installationsplats För att apparaten ska fungera korrekt ska den installeras på en torr plats utan direkt solljus och på avstånd från värmekällor. Omgivningstemperaturen på installationsplatsen ska vara mellan 1 ºC och ºC. Placera därför inte apparaten i t.ex. ett ouppvärmt kök, skjul, uterum eller garage. Apparaten kan installeras fristående eller i ett inbyggnadsskåp, men bör alltid placeras mot en vägg. Underlaget ska vara plant och jämnt och kunna bära upp vikten av apparaten med innehåll. Installation 1. Dra ut bottenpanelen före installation.. Placera apparaten på installationsplatsen och skjut in den mot väggen. o Det ska finnas minst 0 cm fritt utrymme ovanför apparaten, -10 cm fritt utrymme bakom apparaten och -10 cm fritt utrymme på båda sidor av apparaten, för att säkerställa tillräcklig ventilation. o Lägg en platta under apparaten om den installeras på ett golv med matta, eftersom apparaten annars kan ha svårt att göra sig av med värmen. o Se till att apparaten inte står på sladden. o Delar som blir varma får inte friläggas.. Se till att apparaten står vågrätt och att den inte kan tippa framåt. Justera apparatens position genom att vrida på apparatens fötter med fingrarna eller med en skiftnyckel. o Låt apparaten luta en aning bakåt. På det viset säkerställer du att dörren inte går upp av sig själv.. Låt apparaten stå i timmar efter installation innan du sätter på den, så att köldmedlet hinner sätta sig. OBS! Var försiktig när apparaten flyttas, eftersom den är mycket tung.

7 IORDNINGSTÄLLANDE AV APPARATEN 1. Innan du börjar använda apparaten ska du kontrollera att du har avlägsnat allt emballage och allt transportmaterial från apparaten, både in- och utvändigt.. Rengör apparaten invändigt med ljummet vatten till vilket du tillsatt lite bikarbonat ( ml till dl vatten). Rengör även alla tillbehörsdelar. Använd inte tvål eller rengöringsmedel, eftersom sådant kan efterlämna lukt. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller blekmedel eller sprit. Låt apparaten torka helt innan du börjar använda den. Öppnade förpackningar bör packas in i lufttäta emballage för att undvika uttorkning. Förvara färdigfrysta livsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Höll ögonen på de frysta livsmedlens datummärkning, och se till att använda dem innan de blivit för gamla. Ta ut livsmedlen från apparaten om de blivit för gamla. Frysta livsmedel, som av en olyckshändelse tinat helt eller delvis, ska antingen användas genast eller kasseras (se riktlinjer nedan). Del Grönsakslåda Glashylla Stång Propp till avrinningshål Antal ANSLUTNING AV APPARATEN 1. Låt apparaten stå i timmar efter installation innan du sätter på den, så att köldmedlet hinner sätta sig.. Sätt in kontakten i vägguttaget och slå på strömmen.. Ställ in knappen för temperaturreglering () på önskad inställning (se avsnittet Inställning av knappen för temperaturreglering nedan).. Låt apparaten stå i cirka timmar, tills den rekommenderade temperaturen på max. + ºC inuti apparaten och -1 ºC i apparatens frysfack (1) har uppnåtts, innan du lägger in livsmedel i apparaten. ANVÄNDA APPARATEN Apparaten är avsedd för förvaring av kyllivsmedel. Apparatens frysfack är avsett för långtidsförvaring av frysta livsmedel (upp till månader eller enligt tillverkarens anvisningar) och infrysning av färskvaror. Temperaturen invändigt i apparaten styrs automatiskt av ett termostat, som håller en konstant temperatur på max. + ºC inuti apparaten och -1 ºC i apparatens frysfack. Du kan kontrollera temperaturen inuti apparaten genom att lägga in en termometer på en av hyllorna eller mellan de frysta livsmedlen i frysfacket, och avläsa temperaturen efter några minuter. Avläs termometern så snart du har tagit ut den från apparaten, eftersom temperaturen stiger snabbt. Inställning av knappen för temperaturreglering Knappen för temperaturreglering har en skala från 0 till. Siffrorna representerar inte en faktisk temperatur, utan ger uttryck för kyleffekten: oo 0 = avstängd oo 1- = måttlig kylning oo - = kraftig kylning. Normalt ska knappen ställas in på för att uppnå standardtemperaturen på cirka + ºC inuti apparaten. 1 st. st. st. 1 st. Temperaturen invändigt i apparaten påverkas av flera förhållanden, bl.a. omgivningstemperaturen, hur ofta dörren öppnas, hur mycket livsmedel som finns i apparaten samt apparatens placering. Det kan vara nödvändigt att experimentera lite med knappen för temperaturreglering innan du hittar den optimala inställningen. Normala driftsljud När apparaten är påslagen kan du höra ett svagt kluckande eller bubblande av vätska. Det är ljudet från köldmedlet som transporteras runt i kylsystemet. När kompressorn är igång kan du dessutom höra ett surrande eller svagt knackande ljud. Kompressorn är inte igång konstant, utan slås till och från med jämna mellanrum av termostaten. Dessa ljud är helt normala och tyder inte på att det är fel på apparaten. Förvaring av kyllivsmedel Packa inte in livsmedlen för tätt. Det bör finnas utrymme mellan dem så att luften kan cirkulera. Förvara alltid livsmedel i slutna behållare för att undvika att de torkar ut eller avger lukt. Höll ögonen på livsmedlens datummärkning, och se till att använda dem innan de blivit för gamla. Ta ut livsmedlen från apparaten om de blivit för gamla. Kyl varm mat tills rumstemperatur innan du ställer in den i kylskåpet, annars kan maten höja temperaturen inuti apparaten och därmed strömförbrukningen. Öppna inte kylskåpsdörren för ofta och låt den inte vara öppen någon längre stund. Oavsiktlig upptining av frysta livsmedel vid strömavbrott I händelse av strömavbrott ska du hålla apparatens dörr stängd och undvika att lägga in fler livsmedel i den. Mät temperaturen inuti apparaten med en termometer när strömmen kommit tillbaka och kontrollera livsmedlens skick. Följ nedanstående allmänna riktlinjer för hantering av tinade livsmedel. Glass: ska kastas om den har varit tinad. Frukt och grönsaker: ska tillagas och användas, om de har blivit mjuka. Bröd och kakor: kan frysas på nytt utan problem. Fisk och skaldjur: ska läggas i kylskåp och därefter tillagas snabbt. Rester: ska läggas i kylskåp och därefter användas snabbt. Stek: Stora stekar kan frysas igen, om de fortfarande innehåller iskristaller. Små stekar ska läggas i kylskåp och därefter tillagas snabbt. Kyckling: ska läggas i kylskåp och därefter tillagas snabbt. Kan ev. frysas om som färdigrätt. Tips för att spara energi 1. Installera inte apparaten i omedelbar närhet av värmekällor.. Se till att apparatens ventilationsöppningar inte är övertäckta.. Kyl varm mat till rumstemperatur innan du ställer in den i kylskåpet. Kyl livsmedel i kylskåpet innan du fryser in dem.. Tina frysta livsmedel i kylskåpet.. Undvik isbildning i apparatens frysfack genom att förpacka livsmedlen i lufttäta emballage.. Låt inte dörren stå öppen längre stunder åt gången.. Se till att dörren kan stängas ordentligt och att den sluter tätt. BYTA GLÖDLAMPA 1. Tryck lampskyddet - mm i pilens riktning.. Ta bort lampskyddet.. Skruva ur glödlampan motsols, och ta ut den.. Sätt in en ny glödlampa av typen E1, 10 W.. Sätt tillbaka lampskyddet. Reversibel dörr Du kan ändra dörröppningssidan från vänster till höger sida (vid leverans), om installationsplatsen kräver detta. Varning! När du ändrar dörröppningssidan får apparaten inte vara ansluten till strömmen. Dra ut kontakten ur vägguttaget i förväg. 1. Övre gångjärnsskydd. Skruv. Övre gångjärn. Skruvhätta för övre gångjärn. Bussning. Skruv. Nedre gångjärn. Justerbart ben 9. Bussning 1 9 Infrysning av livsmedel Det är viktigt att färskvarornas temperatur sjunker snabbt, så att det inte bildas för många iskristaller, som kan förstöra livsmedlens struktur. Förvara aldrig ej inpackade livsmedel i apparaten. Förvara livsmedlen i originalförpackningen, eller lägg dem i fryspåsar eller behållare som lämpar sig för frysning. Sätt en lapp med datum och beskrivning av livsmedlet, innan du lägger in det i apparaten. Lägg inte drycker med kolsyra eller bubblor i apparatens frysfack, eftersom flaskorna kan sprängas. Förvaring av frysta livsmedel Lägg in frysta livsmedel i apparaten så snart du kommer hem med dem. Om livsmedlen har tinat för mycket under hemtransporten, kan det försämra deras kvalitet och hållbarhet. Packa inte in frysta livsmedel för tätt. Det bör finnas utrymme mellan dem så att luften kan cirkulera.

8 1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (1).. Ta bort skruvarna () som fäster det övre gångjärnet () på höger sida av skåpet.. Lyft försiktigt bort dörren och placera den på ett mjukt underlag för att undvika repor.. Ta bort bussningen () och flytta över den till det otäckta hålet på höger sida av apparaten. Var noga med att trycka in den ordentligt i hålet.. Ta bort skruvarna () som fäster det nedre gångjärnet () på höger sida av apparaten.. Ta bort det justerbara benet () och flytta över det till höger sida enligt figuren.. Sätt dörren på plats och kontrollera att tapparna kommer in i bussningen vid den nedre ramsektionen (hål).. Sätt fast det övre gångjärnet () som du tog bort i steg på vänster sida av apparaten. Kontrollera att tappen kommer in i bussningen på den övre ramsektionen (hål). 9. Sätt fast det nedre vänstra gångjärnet löst och dra inte åt bultarna förrän dörren befinner sig i stängt läge och är nivellerad. 10. Sätt in bussningen () i det otäckta hålet (höger sida). 11. Sätt tillbaka det övre gångjärnsskyddet (1). AVFROSTNING Avfrosta apparatens frysfack en till två gånger om året, eller när det finns mycket is inuti apparaten. Töm apparaten på livsmedel. Packa in de frysta livsmedlen i tidningspapper eller mattor och förvara dem på ett kyligt ställe där det är skugga, t.ex. på altanen. oo Se till att de frysta livsmedlen inte tinar för mycket under avfrostningen, eftersom det kan försämra deras kvalitet och hållbarhet. Slå ifrån strömbrytaren och dra ut kontakten. Öppna dörren och placera en behållare för uppsamling av smältvatten i frysfacket. Lägg ev. en kökstrasa eller en hoprullad tidning på golvet nedanför apparaten för att suga upp det smältvatten som måste komma ut. När apparaten är helt avfrostad ska du rengöra den invändigt enligt beskrivning i avsnittet Rengöring nedan. Se till att apparaten är helt torr innan du sätter på den igen. Sätt in kontakten i vägguttaget och slå på strömmen. Lägg tillbaka livsmedlen i apparaten. RENGÖRING När du rengör apparaten bör du tänka på följande: Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör apparaten. Invändig rengöring: oo Rengör hyllorna (), grönsakslådan (), äggfacket () och apparatens insida med ljummet vatten till vilket du tillsatt lite bikarbonat ( ml till dl vatten). oo Använd inte tvål eller rengöringsmedel, eftersom sådant kan efterlämna lukt. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller blekmedel eller sprit. oo Eftertorka med en trasa som vridits ur med rent vatten, och därefter med en torr trasa. Låt apparaten torka helt innan du börjar använda den. Utvändig rengöring: oo Rengör apparatens utvändiga ytor och gummilisterna runt dörren genom att torka av dem med en fuktig trasa. Lite diskmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig. oo Använd inte stålsvamp, skursvamp eller någon form av starka, upplösande eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom det kan förstöra apparatens utvändiga ytor. oo Damma av kompressorn på apparatens baksida med en kvast eller en dammsugare en till två gånger om året. VIKTIGT! Låt apparaten torka helt efter rengöring, innan du använder den igen. Apparaten får inte användas om den är fuktig. Om apparaten inte ska användas under en längre tid, ska du tömma den helt på livsmedel. Stäng av apparaten och dra ut kontakten. Avfrosta och rengör apparaten enligt beskrivning nedan, och låt dörren stå på glänt för att undvika att det börjar lukta inne i apparaten. FELSÖKNING Fel Apparaten fungerar inte. Apparaten kyler inte som förväntat. Buller Kompressorn kör långa stunder åt gången. Obehaglig lukt Det droppar ut vatten nere vid apparatens framsida. Det sitter is på baksidan av apparaten. Orsak och åtgärd Kontrollera att kontakten sitter i vägguttaget. Kontrollera om det har gått en säkring. Kontrollera om det är strömavbrott. Kontrollera att apparaten är ansluten till rätt nätspänning. Avfrosta apparaten enligt beskrivning ovan. Välj en lägre temperaturinställning. Öppna inte dörren ofta. Se till att apparaten står jämnt och stabilt på ett fast underlag. Se till att apparaten inte har direkt kontakt med andra föremål, vilket kan skapa vibrationer. Se till att omgivningstemperaturen inte är för hög. Öppna inte kylskåpsdörren för ofta och låt den inte vara öppen någon längre stund. Tänk på att om du väljer temperaturinställning -, kan det öka kompressorns arbetstid. Se till att förpacka livsmedel med stark lukt väl innan du placerar dem i apparaten. Kasta livsmedel som har blivit för gamla. Se till att hålla gummilisterna rena. Avrinningshålet kan vara igensatt. Rensa röret med ett lämpligt verktyg. Undvik att placera livsmedel som avger mycket fukt eller som är mycket varma i apparaten. Se till att luftfuktigheten i rummet inte är för hög. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan använd utrustning återlämnas till återförsäljaren om man köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: ovanstående instruktioner inte följs apparaten har modifierats apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktions- och designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande. FRÅGOR OCH SVAR Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren. På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, tillbehör och reservdelar. IMPORTÖR Adexi Group Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

9 NO INNLEDNING For at du skal få størst mulig glede av ditt nye apparat, ber vi deg lese gjennom denne veiledningen nøye før du tar i bruk apparatet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforanstaltningene. Vi anbefaler deg i tillegg å ta vare på brukerveiledningen, i tilfelle du har behov for å friske opp kunnskapen din om apparatets funksjoner. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Generelt Feil bruk av apparatet kan medføre personskade og skade på apparatet. Bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av feil bruk eller håndtering (se også under Vilkår for reklamasjon). Apparatet og dets spesifikasjoner må ikke endres, da det kan medføre personskade og skade på apparatet. Apparatet overholder kravene i EUs lavspenningsdirektiv (//EF) og EMC-direktivet (9//EF). Apparatet er utelukkende beregnet til husholdningsbruk. Apparatet må ikke benyttes utendørs eller til forretningsbruk. Apparatet må kun kobles til 0 V, 0 Hz. Apparatet må kobles til en stikkontakt med jordforbindelse. Ikke bruk en adapter, da det kan føre til overoppheting av stikkontakten. Apparatet, ledningen og kontakten må ikke senkes ned i vann, og det må ikke komme vann inn i apparatet. Ta aldri på apparatet, ledningen eller stikkontakten med våte eller fuktige hender. Utsett ikke apparatet for direkte sollys, høye temperaturer, fukt, støv eller etsende stoffer. La ikke barn leke med temperaturreguleringsknappen eller selve apparatet. Apparatet må ikke brukes av personer med nedsatt følsomhet, fysiske eller mentale handikap, eller personer som ikke er i stand til å betjene apparatet, med mindre de overvåkes eller instrueres i bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Installasjon av apparatet Vær forsiktig når apparatet flyttes, da det er svært tungt. Unngå å løfte og bære apparatet etter dørhåndtaket eller etter kompressoren og kondensatoren bak på apparatet. Apparatet må ikke vippes mer enn º under flytting. Unngå støt og slag. Eventuelt el-arbeid som er nødvendig i forbindelse med installasjon av apparatet må utføres av en autorisert elektriker. Apparatet må ikke installeres i umiddelbar nærhet av varmekilder, varme gjenstander og åpen ild, herunder gassbluss og elektriske kokeplater. Plasser apparatet på et plant og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Sørg for at apparatet ikke står oppå ledningen. Apparatet bør plasseres slik at baksiden står opp til en vegg. Det må være et frirom på minst 0 cm over toppen på apparatet eller 10 cm på apparatets bakside og 10 cm på hver av apparatets sider for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett og eventuelt innbygningsskap må ikke tildekkes. Deler som blir varme må ikke eksponeres. Kjølemiddelkretsløpet må ikke skades. Vær forsiktig ved utføring av ettersyn eller vedlikehold av apparatet, da kjølemiddelet er brennbart og etsende. La apparatet hvile i to timer etter installasjonen før du starter det, slik at kjølemiddelet får tid til å sette seg. Bruk av apparatet Apparatet har en oppbevaringskapasitet på 10 liter. Den faktiske kapasiteten avhenger av matvarenes størrelse og form, og hvordan de er plassert i apparatet. Apparatet er beregnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på mellom 1 ºC og ºC. Hvis omgivelsestemperaturen ligger utenfor dette intervallet, fungerer ikke apparatet slik det skal. Hvis omgivelsestemperaturen er for varm i lengre tid av gangen, overskrider temperaturen i apparatet den anbefalte temperaturen, noe som kan medføre at matvarene blir fordervet. Frosne matvarer må som hovedregel ikke fryses på nytt, når de har vært opptint (se avsnittet Utilsiktet opptining av frysevarer ved strømbrudd nedenfor). Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller bobler i apparatets fryseboks, da flaskene kan eksplodere og skade apparatet. Ikke ta frysevarer ut av apparatet med våte eller fuktige hender, da det kan føre til forfrysninger. Bruk ikke elektriske apparater innvendig i apparatet. Bruk ikke mekanisk utstyr for å fremskynde avriming. Bruk kun de metodene som er beskrevet i denne veiledningen eller som anbefales av produsenten. Bruk ikke skarpe eller spisse gjenstander til å skrape av is, da det kan oppstå riper på apparatets innvendige flater. Det kan dannes kondens på apparatets utvendige flater hvis omgivelsene er varme og fuktige. Tørk av kondensvannet med en klut. Stikk aldri gjenstander inn i apparatets ventilasjonsåpninger eller andre åpninger. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må du tømme det helt for matvarer. Slå av apparatet, og ta ut stikkontakten. Avrim og rengjør apparatet som beskrevet nedenfor, og la døren stå på klem slik at du unngår lukt i apparatet. Ledning og kontakt Slå av apparatet og ta ut stikkontakten før rengjøring, avriming eller ettersyn. Ikke trekk i ledningen når du tar ut stikkontakten hold i selve kontakten. Kontroller jevnlig om ledningen eller kontakten er skadet. Bruk ikke apparatet hvis dette er tilfelle, eller hvis det har falt ned eller blitt skadet på annen måte. Hvis apparatet, ledningen eller kontakten er skadet, må det utføres ettersyn på apparatet. Om nødvendig må det repareres av en autorisert reparatør. Bruk kun originale reservedeler. Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Kontakt kjøpsstedet ved behov for reparasjon som faller inn under reklamasjonsretten. Hvis det foretas uautoriserte inngrep i apparatet, faller reklamasjonsretten bort. OVERSIKT OVER DELENE I APPARATET 1 1. Fryseboks. Lys og temperaturreguleringsknapp. Hylle. Avløpshull. Grønnsaksskuff. Kontakt for lys. Eggebrett. Stang INSTALLASJON AV APPARATET Hvert enkelt apparat er kontrollert på fabrikken, men for sikkerhets skyld bør du ved utpakking kontrollere at apparatet ikke har blitt skadet under transport. Kontroller om det har fått synlige skader (f.eks. bulker eller lignende), om døren lukkes slik den skal og om hengslene er i orden. Hvis det ser ut som om apparatet har blitt skadet, må du kontakte butikken hvor du har kjøpt apparatet. Vent med å ta apparatet i bruk før det har blitt kontrollert av autoriserte fagfolk. Installasjonssted For at apparatet skal fungere ordentlig, må det installeres på et tørt sted uten direkte sollys og på avstand fra varmekilder. Omgivelsestemperaturen på installasjonsstedet må være mellom 1 ºC og ºC. Plasser derfor ikke apparatet i eksempelvis et uoppvarmet kjøkken, et skur, en utebod eller en garasje. Apparatet kan installeres frittstående eller i et innbygningsskap, men bør under alle omstendigheter plasseres opp mot en vegg. Underlaget må være plant og jevnt, og kunne bære vekten av apparatet med innhold. Installasjon 1. Trekk bunnpanelet ut for installasjon.. Plasser apparatet på installasjonsstedet, og skyv det inn mot veggen. o Det må være et frirom på minst 0 cm over toppen på apparatet eller 10 cm på apparatets bakside og 10 cm på hver av apparatets sider for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. o Legg en plate under apparatet hvis det installeres på et gulv med teppe, da apparatet ellers kan ha problemer med å kvitte seg med varmen. o Sørg for at apparatet ikke står oppå ledningen. o Deler som blir varme må ikke eksponeres.. Sørg for at apparatet er i vater og ikke kan vippe fremover. Juster apparatets posisjon ved å dreie på beina på apparatet med fingrene eller med en skrunøkkel. o La apparatet helle litt bakover. Dermed sikrer du at lokket ikke går opp av seg selv.. La apparatet hvile i to timer etter installasjonen før du starter det, slik at kjølemiddelet får tid til å sette seg. NB! Vær forsiktig når apparatet flyttes, da det er svært tungt. 9

10 KLARGJØRING AV APPARATET 1. Før du tar apparatet i bruk, må du kontrollere at du har fjernet all emballasje og alle transportmaterialer, både innvendig og utvendig.. Rengjør apparatet innvendig med lunkent vann tilsatt litt natron ( ml til dl vann). Rengjør likedan alle tilbehørsdelene. Bruk ikke såpe eller rengjøringsmiddel, da det kan etterlate lukt. Bruk ikke rengjøringsprodukter som inneholder blekemiddel eller sprit. La apparatet tørke helt før du tar det i bruk. Del Grønnsaksskuff Glasshylle Stang Propp til avløpshull Antall 1 stk. stk. stk. 1 stk. TILKOBLING AV APPARATET 1. La apparatet hvile i to timer etter installasjonen før du starter det, slik at kjølemiddelet får tid til å sette seg.. Sett i stikkontakten, og slå på strømmen.. Sett temperaturreguleringsknappen () til ønsket stilling (se avsnittet Innstilling av temperaturreguleringsknappen nedenfor).. La apparatet stå i ca. timer inntil det har nådd den anbefalte temperaturen på maks. + ºC inni apparatet og -1 ºC i apparatets fryseboks (1), før du legger i matvarer. BRUK AV APPARATET Apparatet er beregnet til oppbevaring av matvarer på kjøl. Apparatet fryseboks er beregnet til langtidsoppbevaring av frosne matvarer (opptil tre måneder eller i henhold til produsentenes anvisninger) og innfrysning av ferskvarer. Temperaturen innvendig i apparatet styres automatisk av en termostat som holder en konstant temperatur på maks. + ºC inni apparatet og -1 ºC i apparatets fryseboks. Du kan kontrollere temperaturen innvendig i apparatet ved å legge et termometer inn på en av hyllene eller inn mellom de frosne matvarene i fryseboksen, og lese det av etter noen minutter. Les av termometeret så snart du har tatt det ut av apparatet, da temperaturen stiger raskt. Innstilling av temperaturreguleringsknappen Temperaturreguleringsknappen har en skala fra 0 til. Tallene representerer ikke en konkret temperatur, men er et uttrykk for kjøleeffekten: oo 0 = slått av oo 1 = moderat kjøling oo = kraftig kjøling. Normalt skal knappen stilles på for å oppnå standardtemperaturen på ca. + ºC inni apparatet. Temperaturen innvendig i apparatet påvirkes av flere forhold, blant annet omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes, hvor mange matvarer som er i apparatet og apparatets plassering. Det kan være at du må eksperimentere litt med temperaturreguleringsknappen før du finner den optimale innstillingen. Normale driftslyder Når apparatet er slått på, kan en svak klukking og væskebobling høres. Det er lyden av kjølevæsken som transporteres rundt i kjølesystemet. Når kompressoren kjører, kan det dessuten høres en summing eller svak banking. Kompressoren kjører ikke konstant, men slås av og på med av termostaten med jevne mellomrom. Disse lydene er helt normale, og er ikke tegn på feil på apparatet. Pakker som har vært åpnet bør pakkes i lufttett emballasje for å unngå inntørking. Oppbevar ferdigfryste matvarer i henhold til produsentens anvisninger. Følg med på datomerkingen på de frosne matvarene, og sørg for at du bruker dem opp i tide. Fjern matvarene fra apparatet hvis de har blitt for gamle. Frosne matvarer som ved et uhell tines helt eller delvis opp, må enten brukes umiddelbart eller kastes (se retnin Utilsiktet opptining av frysevarer ved strømbrudd I tilfelle strømbrudd må døren på apparatet holdes lukket. Ikke legg ytterligere matvarer i apparatet. Mål temperaturen inni apparatet med et termometer når strømmen kommer tilbake, og kontroller matvarenes tilstand. Følg de generelle retningslinjene nedenfor for håndtering av opptinte matvarer: Iskrem: kasseres hvis det har vært tint helt opp. Frukt og grønnsaker: tilberedes og brukes hvis de har blitt myke. Brød og kaker: kan fryses på nytt uten problemer. Fisk og skalldyr: legges i kjøleskap og tilberedes så snart som mulig. Rester: legges i kjøleskap og brukes så snart som mulig. Steik: store steiker kan fryses på nytt hvis de fortsatt har iskrystaller i seg. Små steiker legges i kjøleskap og tilberedes så snart som mulig. Kylling: legges i kjøleskap og tilberedes så snart som mulig. Kan evt. fryses på nytt som ferdigrett. Tips til energisparing 1. Ikke installer apparatet i umiddelbar nærhet av varmekilder.. Sørg for at apparatets ventilasjonsåpninger ikke er tildekket.. Avkjøl varm mat til stuetemperatur før du setter det i kjøleskap. Avkjøl dem videre i kjøleskap før det fryses ned.. Tin opp frosne matvarer i kjøleskapet.. Unngå isdannelse innvendig i apparatets fryseboks ved å pakke matvarene i lufttett emballasje.. La ikke døren stå åpen i lang tid om gangen.. Kontroller at døren kan lukkes ordentlig og at den slutter tett til. BYTTE AV LYSPÆRE 1. Skyv dekselet mm i pilens retning.. Demonter dekselet.. Skru pæren med urviseren, og ta den ut.. Sett inn en ny pære av typen E1, 10 W.. Monter dekselet på nytt. Snu dørens hengelsretning Dørens hengselsretning kan snus fra venstre side til høyre side (som er standard retning), hvis installasjonsstedet krever det. Advarsel! Apparatet må ikke være tilkoblet strøm når hengselsretningen snus. Ta ut stikkontakten før arbeidet igangsettes. 9 1 Oppbevaring av matvarer på kjøl Pakk ikke matvarene helt tett sammen. Det må være plass til at luften kan sirkulere mellom dem. Oppbevar alltid matvarer i lukkede beholdere for å unngå at de tørker ut eller avgir lukt. Følg med på datomerkingen på matvarene, og sørg for at du bruker dem opp i tide. Fjern matvarene fra apparatet hvis de har blitt for gamle. Avkjøl varm mat til stuetemperatur før du setter det i kjøleskap, da maten ellers kan øke temperaturen inni apparatet og dermed strømforbruket. Unngå å åpne døren ofte eller la den stå åpen i lengre tid om gangen. Innfrysning av matvarer Det er viktig at temperaturen på ferskvarene reduseres hurtig, slik at du unngår at det dannes for mange iskrystaller som kan ødelegge matvarenes struktur. Oppbevar aldri uinnpakkede matvarer i apparatet. Oppbevar matvarene i originalemballasjen eller legg dem i fryseposer eller beholdere som egner seg til nedfrysing. Sett en lapp med dato og beskrivelse på matvarene før du plasserer dem i apparatet. Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller bobler i apparatet, da flaskene kan eksplodere. Oppbevaring av frosne matvarer Plasser frosne matvarer i apparatet så snart du kommer hjem med dem. Hvis de tiner for mye under hjemtransporten, kan dette forringe deres kvalitet og holdbarhet. Pakk ikke frosne matvarer for tett sammen. Det må være plass til at luften kan sirkulere mellom dem. 1. Øverste hengselsdeksel. Skrue. Øverste hengsel. Øverste deksel for hengselsskrue. Bøssing. Skrue. Nederste hengsel. Justerbar fot 9. Bøssing 10

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

HANDBOK SVE BRUKERVEILEDNING NOR BRUGSVEJLEDNING DEN ... HWC 2335 HWC 2336DL KAYTTOOHJE FIN

HANDBOK SVE BRUKERVEILEDNING NOR BRUGSVEJLEDNING DEN ... HWC 2335 HWC 2336DL KAYTTOOHJE FIN . HWC 2335 HWC 2336DL SVE NOR DEN FIN HANDBOK BRUKERVEILEDNING BRUGSVEJLEDNING.... KAYTTOOHJE Please read this instruction booklet carefully before using your Candy Wine Cooler SWEDEN 1 2 7 8 6 9 5 3 4

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 658-022 DK SE NO FI UK DE Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 44 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Betjening 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Nyttige oplysninger og råd 9 Vedligeholdelse og rengøring 10 Ret

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

16330095 / 16330096 / 16330100

16330095 / 16330096 / 16330100 16330095 / 16330096 / 16330100 DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3215-50 KS 3215-51 KS 3215-60 KS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas KFD4952XD Kære kunde Det er vores ønske, at du opnår den optimale effektivitet fra vores produkt, som er fremstillet

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER 16330088/ 16330089 DK MIKROBØLGEOVN MED GRILL... 2 SE MIKROVÅGSUGN MED GRILLFUNKTION...13 NO MIKROBØLGEOVN MED GRILL... 24 FI MIKROAALTOUUNI, JOSSA GRILLITOIMINTO... 35 UK MICROWAVE OVEN WITH GRILL...

Detaljer

Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...6. Frittstående kjøleskap...9. Freestanding refrigerator...12

Fritstående køleskab...2. Fristående kylskåp...6. Frittstående kjøleskap...9. Freestanding refrigerator...12 ART.NR. 1001 DK Fritstående køleskab...2 SE Fristående kylskåp... NO Frittstående kjøleskap...9 UK Freestanding refrigerator...12 www.adexi.eu DK INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye

Detaljer

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Frys bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Fristående enhet DA68-03009B-04.indb 1 15.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

653-067 DK SE NO FI UK DE PL

653-067 DK SE NO FI UK DE PL 653-067 DK SE NO FI UK DE PL Mekanisk mikrobølgeovn...2 Mekaniskt styrd mikrovågsugn...5 Mekanisk mikrobølgeovn...8 Mekaaninen mikroaaltouuni...11 Mechanical microwave oven...14 Mechanisches Mikrowellengerät...17

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 BIOCARE

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är endast utformad och konstruerad för användning i HEMMET. Maskinen är inte en leksak. Låt inte barn leka med maskinen.

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Kjøleskap Køleskab EREX35700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

KS 360-00 EV KS 360-00 EV X

KS 360-00 EV KS 360-00 EV X KS 360-00 EV KS 360-00 EV X DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 17 S Bruksanvisning 32 FIN Käyttöohje 46 Tillykke med dit nye GRAM køleskab DK Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet

Detaljer

7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08

7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08 7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-76 Instructions

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Frysskåp Fryseskap Fryseskab EUFX23700 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

CN236220 CN236220 NO ES PT. Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning. Instrucciones para el uso. Manual de Instruções

CN236220 CN236220 NO ES PT. Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning. Instrucciones para el uso. Manual de Instruções CN236220 FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II DA FROST FREE KJØLESEKSJONEN-FRYSESKAP type II SV FROST FREE REFRIGERADOR-CONGELADOR

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 2 Beskrivelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje

Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje minibar RH 131 RH 141 Type: MF20-60 Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje SE N DK FI 207.5184.74 SE Läs denna bruksanvisning noga innan du använder detta kylskåp. Om du säljer kylskåpet

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 03/2012 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 10 4 11 3 2 12 D E 13 1 A F G H B

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok WA 07.2003 Dansk betjeningsvejledning orsk bruksanvisning vensk handbok DK WA Toiletstolen wan fra R82 egner sig grundet materialevalget også fortræffeligt som bade-/ brusestol, idet sædet er fremstillet

Detaljer

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS Suppe Maker Soup maker Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Produktkode

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Thuja. Combi Ugn Kombiovn Kombiovn MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Thuja. Combi Ugn Kombiovn Kombiovn MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Thuja Combi Ugn Kombiovn Kombiovn MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA ATT UTSÄTTA SIG FÖR ÖVERFLÖDIG MIKROVÅGSENERGI (a) Använd inte mikrovågsugnen

Detaljer

Din brugermanual SIEMENS GT26MT30NE http://da.yourpdfguides.com/dref/3545319

Din brugermanual SIEMENS GT26MT30NE http://da.yourpdfguides.com/dref/3545319 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

VENTIclick. Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter

VENTIclick. Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter VENTIclick Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer