Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen"

Transkript

1 Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks Kongsberg Endringshistorikk Dato Sign Endring H.S-S. Justert emnestruktur pga start i Drammen H.S-S. Korrigering av navn på emner fra andre program H.S-S. Justert emnestruktur pga behov i avdelingen H.S-S. Ny emnestruktur pga ny samordning i Drammen H.S-S. Oppdatert evalueringsform/arbeidskrav i de to komparativ-politikk-emnene.

2 Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Kvalifikasjoner... 4 Internasjonalisering... 5 Prinsipper for valg av læringsformer... 5 Informasjonskompetanse... 5 Studieinnhold... 5

3 Side 3/10 Innledning Dette er studieplanen for landets eneste bachelorprogram som kombinerer statsvitenskap med menneskerettigheter og det flerkulturelle samfunn. Bachelorprogrammet i statsvitenskap med 27,5 studiepoeng menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon er et samfunnsvitenskapelig utdanningrogram. Kortform av navnet er bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Det er ikke praksis i studiene. Bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter kan tjene som opptaksgrunnlag for Master i Human Rights & Multiculturalism ved Høgskolen i Buskerud. Bachelorprogrammet er også anerkjent av Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som opptaksgrunnlag for masterstudier i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter hører pr 2013 inn under Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud (HiBu). Statsvitenskap som utgjør brorparten av programmet- er et fag som beskriver, analyserer, forklarer og evaluerer politiske beslutningrosesser og maktforhold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Man er opptatt av offentlige institusjoner, offentlig administrasjon og hva f eks kommunalpolitikk og velferdolitikk er. I faget informeres det om hvordan det politiske systemet i Norge fungerer og hvordan de politiske partier og interessegrupper arbeider for å skaffe seg innflytelse. Det blir fokusert på forskjeller og likheter mellom ulike politiske system i utvalgte land, esielt nordiske og europeiske land. Politiske institusjoner og ulike fordelingrosesser står også sentralt i studiet av internasjonale forhold. Samarbeidet i EU blir presentert og innholdet i globaliseringsdebatten analysert. Likeledes rolle og funksjon til slike internasjonale organisasjoner som WTO, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Innenfor statsvitenskapen fokuseres det også på viktige sider ved norsk utenrikolitikk. Et sentralt ørsmål i samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan både institusjoner og maktforholdene i samfunnet påvirker menneskers politiske sikkerhet og økonomiske og sosiale velferd. Hensynet til menneskerettighetene står her sentralt. Innsikt i menneskerettighetenes fundament og rettsvernet omkring disse står derfor sentralt utover de statsvitenskapelige emnene (fagmodulene). Kombinasjonen av menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon med det statsvitenskapelige tyngdepunktet forsterker en basiskompetanse på toleranseferdigheter og rettighetsutøvelse i lokale, nasjonale så vel som internasjonale omgivelser. Studiet gir en allsidig bakgrunn med gode karrieremuligheter innenfor offentlig så vel som privat sektor. Læringsutbytte Fullført bachelorgrad i statsvitenskap og menneskerettigheter skal ha gitt studenten innsikt og kunnskaper om: Politisk filosofi og idéhistorie, herunder innsikt i klassisk filosofi så vel som demokratiteori, politisk regimeteori og ulike politiske beslutningrinsipper Politiske prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan Institusjoners betydning for fordeling av makt og innflytelse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan Ulike politiske systemer og demokratimodeller, bl a om de politiske systemer i de nordiske og andre europeiske land Internasjonal politikk Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk I tillegg skal studentene utvikle innsikt og kunnskap om menneskerettighetenes plass i det flerkulturelle samfunn. Kravene her er: at studentene tilegner seg innsikt og handlingskompetanse i forhold til reekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt

4 Side 4/10 at studentene utvikler kompetanse til å forstå og forholde seg konstruktivt til kulturelle uenigheter og tverrkulturell kommunikasjon I læringsutbyttet inngår også ferdigheter. En som har gjennomført bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter skal kunne: Kommunisere effektivt og kunne gjennomføre teoretiske og empiriske drøftinger i en skriftlig form. Anvende metoder og tilnærminger som er passende for å tolke og samle den informasjon og kunnskap som er relevant for fagområdet statsvitenskap. Beskrive de grunnleggende strukturer og prosesser ved styringssystemer samt disse systemenes teoretiske begrunnelser og implikasjoner, som skal kunne sees i sammenheng med et virksomt medborgerskap. Formulere og tydeliggjøre faglige problemstillinger og analysere, omtale og gjøre rede for relevant tematikk og sentrale teorier innen de statsvitenskapelige underdisiplinene I læringsutbyttet er videre generell kompetanse en del: En som har graden skal kunne: Gjennomføre korte selvstendige utredninger innen statsvitenskap og menneskerettigheter og ha en basis for å gjennomføre egne forskningrosjekter av faglig relevans. Bruke samfunnsvitenskapelige resonnementer og -teorier til analyse av et bredt ekter av politiske ørsmål og problemstillinger; Anvende analytiske verktøy for å analysere og finne ut av politiske diutter, politisk informasjon og politiske teorier. Generere og bidra til å teste hypoteser om politiske prosesser, relasjoner og institusjoner samt å delta i akademisk analyse og tolkning av politiske ideer, argumenter og fenomener; Fullført studium gir også studenten en styrket kompetanse i en rekke allmenne ferdigheter: Å kunne lese og forstå ulike fagtekster på norsk og engelsk, forståelse for statistikk og vitenskapsteori, forståelse for relasjoner mellom teorier og opplysninger om virkeligheten, skrivetrening, erfaring i selvstendig arbeid, erfaring med informasjonssøking, informasjonstilegnelse og å presentere analyser, styrket forståelse av forhold i andre land inkl historie, øving i refleksjon over aktuelle sosiale fenomener med mer. Kunnskap om Norge, Norden, Europa samt institusjoner og prosesser av global art inngår også. Alle disse elementer er med i det som kan kalles en generalistkompetanse. Opptakskrav Allmenn studiekompetanse. Det forutsettes bl a at programstudentene både behersker det norske råk og kan nok engelsk slik at de kan venne seg til å lese engelske fagtekster. Kvalifikasjoner Bachelor i statsvitenskap gir en generalistkompetanse. Studiet gir slik kompetanse som vil sikre opptak på masternivå ved Universitetet i Oslo og de øvrige institusjonene i det norske universitets- og høgskolesystemet der det tilbys master i statsvitenskap. Master i statsvitenskap er en gunstig utdanning for arbeid i offentlig forvaltning (departementer, direktorater, ytre etater osv), i ulike organisasjoner som jobber internasjonalt, i store bedrifter, rådgivningsfirma og i meningsmålingsinstitutter. Denne bachelorens kombinasjon av statsvitenskap, menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon vil også danne et utmerket grunnlag for videre studier i Master i Human rights & Multiculturalism i Drammen.

5 Side 5/10 De som ikke tar master, finner vanligvis jobber i kommunal forvaltning, utdanning, media, organisasjoner, bedrifter osv. Internasjonalisering I det 5. semester av dette programmet er det åpent for at studentene i programmet kan studere i utlandet og ta frie emner (eller bli i Drammen og ta frie emner der). Høgskolen har samarbeidsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner i utlandet, og disse institusjonene kan ta imot utvekslingsstudenter fra høgskolen. Det minnes om at emnene i dette programmets 6. semester er obligatoriske! Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har kontakter ved flere læreinstitusjoner i utlandet. For å legge til rette for utveksling av studenter vil en søke å inngå avtaler om studentutveksling med noen av disse universitetene, som befinner seg i Sør-Afrika, Nord-Irland, Bosnia-Hercegovina, Latvia, Danmark og USA. I tråd med dette kan det eventuelt skje at enkelte emner på 2. og 3. år får engelsk som råk på forelesninger og seminarer, av hensyn til studenter fra utlandet som ønsker å studere statsvitenskap-mr hos oss. Prinsipper for valg av læringsformer Undervisningen i bachelorprogrammet består av forelesninger, seminarer og veiledning. Evaluering og eksamen er basert bl.a. på innleveringsoppgave over oppgitt tema på noen emner, men med semesteroppgave i tillegg til eksamen på visse emner i 2. og 3. studieår eller essay over selvvalgt tema. På så å si alle emner avholdes det i tillegg skriftlig skoleeksamen når emnets undervisning er avsluttet. Mappeevaluering benyttes også på noen emner. Det benyttes en karakterskala i fem trinn fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Informasjonskompetanse Gjennom obligatoriske oppgaver ved siden av skoleeksamen i mange emner, via to metodeemner på 7,5 hver, og gjennom studentessays skrevet under veiledning, lærer studentene å finne og nyttiggjøre seg informasjon i sin egen læring og forskning. Disse tiltakene gir også erfaring med bruk av ulike informasjonskilder, kildekritikk, søkestrategier og god kildereferanse i tekst. Studieinnhold Faglig organisering Bachelorstudiet i statsvitenskap legger opp til en normert studieprogresjon på 30 studiepoeng pr. semester. Det meste av programmet er obligatorisk, og det finnes fire typer obligatoriske emner: de forberedende emnene (røde), de statsvitenskapelige (blå), emner i menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon i flerkulturelle samfunn jobb-rettede emner (svarte emner). De forberedende emnene handler om forståelse av hvordan moderne vitenskap bygger på en meget lang intellektuell utvikling, og de handler om forståelse av samfunnsvitenskapenes fremvekst på og 1900-tallet. Programmets statsvitenskapelige emner ligger i læringsmål og pensum nær tilsvarende emner ved de største universitetene i Norge. De 27,5 i menneskerettigheter og det tverrkulturelle er mer tverrfaglige, de inneholder både statsvitenskap, folkerett (internasjonal jus), sosiologi og sosialantropologi.

6 Side 6/10 Tredje år av programmet inneholder om høsten 30 studiepoeng frie emner. De frie emnene kan tas ved andre programmer på høgskolen, ved andre universiteter og høgskoler i Norge, eller i utlandet. De frie emnene velges av studenten selv innenfor hva som er mulig å få ta. Frie emner må holde et slikt nivå at de kan anerkjennes som høyere utdanning i den norske betydningen av høyere utdanning. Frie emner må ikke overlappe vesentlig med andre emner studenten har i graden sin. Forberedende emner (SFIL1114, SFAC1123) Statsvitenskaplige emner (Blå emner) Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon Jobb-rettede emner (svarte emner) Frie emner (5. semester) Totalt: 17,5 82,5 27,5 22, Alternative frie emner på HiBu De studentene som ikke ønsker de frie emner som fakultetet kan tilby i Drammen, kan søke om å få ta emner på høgskolens andre studiesteder. Emner innen Anvendt samfunnsøkonomi, offentlig økonomi og makroøkonomi er ofte interessante. Slik søknad bør gjøres i en e-post til studieleder for bachelor statsvit-mr, som så kan bringe foreørselen videre til rette vedkommende. Røde emner: Forberedende emner. Blå emner: Statsvitenskaplige emner. Grønne emner: Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon. Emnestruktur for bachelor statsvitenskap i Drammen fra høsten 2013: 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Markedsføring 7,5 SINT1133, Introduksjon til statsvitenskap, 7,5 SFIL1114, exphil: filosofihistorie med etikk, 10 Offentlig politikk og administrasjon 5 SFAC1123, Hva er samfunnsvitenskap, (exfac) 7,5 Kommunikasjon og påvirkning 7,5 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 Politisk teori 10 Kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode 7,5 Tverrkulturell kommunikasjon, 7,5 Offentlig politikk og administrasjon2, på 5 Internasjonale Menneskerettigheter 10 Internasjonal politikk1, 10 studiepoeng Komparativ politikk1, 10 studiepoeng Prosjektledelse 7,5 Utenlandsstudier (eller 4 emner (30 ) i Drammen som tilbys av andre programmer 1 ) 30 32, , Internasjonale Menneskerettigheter2, 10 Komparativ politikk 2, 10 Internasjonal politikk2, 10 Røde emner: Exphil er et forkurs til annet teoristoff i programmet, for bach statsvit er det ikke minst viktig som et forkurs til Politisk teori. «Hva er samfunnsvitenskap-exfac» er et forkurs til undervisning i samfunnsvitenskapelig metode og bør om mulig ha mye av sin undervisning tidlig i semesteret. Disse to er også nødvendige for å kvalifisere til div masterprogrammer, ikke minst i statsvitenskap ved norske universiteter, Blå emner: Er statsvitenskapelige disiplinemner, grunnlag for master statsvitenskap blant annet. 1 De som ser ut til å være aktuelle for høsten 2015 nå er: Arrangements-ledelse; Forbruker-adferd og merkebygging; Organisasjons-teori; Tekst som design-element; Makro-økonomi; Mikro-økonomi.

7 Side 7/10 Grønne emner: Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon (blir sammen med statsvitenskapelige emner grunnlag for master HRMC), Svarte emner: De er fra andre programmer på samme fakultet i Drammen, de gir praktiske jobbferdigheter for dem som ikke tar master, kan evt danne grunnlag for videre studier innen fakultetet i noe annet enn HRMC. Normer for fritak fra obligatoriske emner Studenter som før opptak i dette programmet har bestått både 10 exphil og 10 exfac, kan etter søknad få innvilget fritak fra SFIL1114 og SFAC1123. Studenter som søker om at emner fra andre institusjoner skal erstatte obligatoriske emner i dette bachelorprogrammet, må påregne at erstatningsemner skal ha både læringsmål, størrelse i studiepoeng og faglig nivå bra og dekkende nok til at det ikke kan oppstå saklig tvil om erstatningsemnet faktisk dekker opp for det obligatoriske emnet som tilbys i dette programmet. For å sikre at målet om at dette programmet fører frem til de gode og tilsiktede mastermuligheter, vil esielt blå og grønne emner ha en streng fritakraksis. Valg i sjette semester: Alle emnene i sjette semester (totalt 30 ) er obligatoriske. Både Internasjonal politikk 2 og Internasjonale menneskerettigheter 2 er i to varianter, men pensum og læringsmål er de samme for hver variant. Det er vurderingsformene som er ulike. Velger man SIPP3171 i Internasjonal politikk2, må man velge SMRP3194 i Internasjonale menneskerettigheter 2. Velger man SIPP3175 i Internasjonal politikk2, må man velge SMRP3195 i Internasjonale menneskerettigheter 2. Tabell 2 1.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SFIL1114 Exphil - filosofihistorie med etikk 10 Tre oblig hjemmeoppgaver med en felles karakter som teller 40 %, skoleeksamen på 3 timer som teller 60 %. BMAR2010D Markedsføring 7,5 Innleveringer uten karakter. Skoleeksamen på 5 timer med karakter. SINT1133 Introduksjon til statsvitenskap 7,5 En innleveringsoppgave som skal godkjennes, 4 timer skoleeksamen SOPA1161 Offentlig Politikk & 5 3 timers skoleeksamen administrasjon 1 Totalt 30 VISMET200 VISKOM101 2.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SFAC1123 Hva er samfunnsvitenskap? 7,5 En innleveringsoppgave (exfac) som skal godkjennes, 4 timer skoleeksamen SPOL1150 Politisk teori 10 Innlevering(er) som teller 25 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen Samfunnsvitenskapelig metode Kommunikasjon og påvirkning Totalt 32,5 som teller 75 %. 7,5 En innlevering, 4 timers skoleeksamen 7,5 Innleveringer uten karakter. Skoleeksamen på 4 timer med karakter.

8 Side 8/10 3.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SMET2143 Kvantitativ 7,5 Innleveringsoppgave: samfunnsvitenskapelig metode godkjent/ikke-godkjent; obligatorisk deltakelse i øvinger med en avsluttende praktisk test som må godkjennes; 4 timers skole-eksamen SFLE2105 Tverrkulturell 7,5 Skoleeksamen 4 timer. SMRB2192 SOPA2165 kommunikasjon Internasjonale menneskerettigheter 1 Offentlig Politikk & administrasjon 2 Totalt Obligatorisk oppgave som må være godkjent + skoleeksamen 4 timer. 5 3 timers skoleeksamen 4.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SIPB2170 Internasjonal politikk 1 10 En innlevering som teller 25 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen SKPB2180 Komparativ politikk 1 som teller 75 % obligatoriske hjemmeoppgaver med en felles karakter som teller 30 %, skoleeksamen på 4 timer som teller 70 %. ARR105 Prosjektledelse 7,5 Gruppeoppgave som teller 40 %, individuell skriftlig eksamen som teller 60 %. Totalt 27,5 5.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 Totalt 30

9 Side 9/10 6.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SKPP3181 Komparativ politikk obligatoriske hjemme-oppgaver med en felles karakter som teller 30 %, skoleeksamen på 4 SIPP3171 SIPP3175 SMRP3195 SMRP3194 Internasjonal politikk 2 Internasjonal politikk 2 Internasj.menneskerettigheter2 Internasj.menneskerettigheter2 Totalt 30 timer som teller 70 %. 10 En innlevering som teller 20 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller 80 %. 10 En innlevering som teller 80 % av karakteren, 2 timers skoleeksamen som teller 20 %. 10 En innlevering som teller 20 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller 80 %. 10 En innlevering som teller 80 % av karakteren, 2 timers skoleeksamen som teller 20 %. Utfasing av studieplanen av 2012 De emnene i gammel studieplan for bachelor statsvitenskap-mr som er beregnet på andre- og tredjeårs-studenter, og som produseres av Institutt for statsvitenskap (HiBu), vil fortsatt undervises i Gammel studieplan utfases slik at i studieåret er det bare dens tredjeårs-emner som undervises.

10 Side 10/10 Variant 1: Bachelor statsvitenskap og menneskerettigheter i studieplanen : Semester Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 1 -høst SFIL1114 Exphil: SFAC1123 Hva er SINT1133 Introduksjon til filosofihistorie med etikk, 10 samfunnsvitenskap? (Exfac) Statsvitenskap 7,5 SOPA1160 Offentlig 2 - vår VISKOM100 Språk og kommunikasjon, 7,5 7,5 VISMET200 Samfunnsvitenskapelig metode, 7,5 SPOL1150 Politisk teori 10 Politikk & Administrasjon 1, høst SKPB2180 Komparativ Politikk 1, vår SKPP2181 Komparativ Politikk 2, høst (fritt emne, mulig å ta:) 6 - vår CREAT300 Creativity. 7,5 (fritt emne, mulig å ta:) ENTLED301 Entreprenørskap og prosjektledelse. 7,5 SIPB2170 Internasjonal Politikk 1, 10 SMRB2191 Menneskerettigheter 1, 7,5 SIPP2171 Internasjonal Politikk SMET2143 2, 10 Samfunnsvitenskapelig metode, kvantitativ, 7,5 SOPA2163 Innlevering i Offentlig Pol & Adm, 2,5. Godkjent/ ikkegodkjent SREG2185 Statsvitenskapelig seminar om politikk i en region, 2,5. Består av seminar med en obligatorisk Innlevering. SFLE3103 Det flerkulturelle SMRP3193 Internasjonale menneskerettigheter samfunn 7,5 påbygningsemne 15 (fritt emne, mulig å ta:) VISKOM101 Markedsføring og markedskommunikasjon, 7,5 (fritt emne, mulig å ta:) VISKOM200 Forbrukeradferd og merkebygging, 7,5 SOPA3164 Offentlig Politikk & Administrasjon i velferdsstaten, 7,5. Studenter som ønsker andre frie emner enn de i Drammen, kan søke seg til emner på andre steder i HiBu. For eksempel offentlig økonomi eller anvendt økonomi i Kongsberg eller Hønefoss.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer