Studieplan studieår Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan studieår 2014 20015. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014"

Transkript

1 Studieplan studieår Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks Kongsberg. Tlf

2 Side 2/10 Endringshistorikk Dato Sign Endring H.S-S. Justert emnestruktur pga start i Drammen 2010 etter flytting H.S-S. Ny emnestruktur pga samordning i Drammen H.S-S. Inn på HBV-mal, endring av arbeidskrav to emner Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Kvalifikasjoner... 4 Internasjonalisering... 4 Prinsipper for valg av læringsformer... 5 Informasjonskompetanse... 5 Studieinnhold... 5 Innledning Dette er studieplanen for landets eneste bachelorprogram som kombinerer statsvitenskap med menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon. Bachelorprogrammet i statsvitenskap med 27,5 studiepoeng menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon er et samfunnsvitenskapelig utdanningrogram. Kortform av navnet er bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Det er ikke praksis i studiene. Bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter kan tjene som opptaksgrunnlag for Master i Human Rights & Multiculturalism ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Bachelorprogrammet er også anerkjent av Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som opptaksgrunnlag for masterstudier i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter hører pr 2014 inn under Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Statsvitenskap som utgjør brorparten av programmet- er et fag som beskriver, analyserer, forklarer og evaluerer politiske beslutningrosesser og maktforhold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Man er opptatt av offentlige institusjoner, offentlig administrasjon og hva f eks kommunalpolitikk og velferdolitikk er. I faget informeres det om hvordan det politiske systemet i Norge fungerer og hvordan de politiske partier og interessegrupper arbeider for å skaffe seg innflytelse. Det blir fokusert på forskjeller og likheter mellom ulike politiske system i utvalgte land, esielt nordiske og europeiske land. Politiske institusjoner og ulike fordelingrosesser står også sentralt i studiet av internasjonale forhold. Samarbeidet i EU blir presentert og innholdet i globaliseringsdebatten analysert. Likeledes rolle og funksjon til slike internasjonale organisasjoner som WTO, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Innenfor statsvitenskapen fokuseres det også på viktige sider ved norsk utenrikolitikk. Et sentralt ørsmål i samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan både institusjoner og maktforholdene i samfunnet påvirker menneskers politiske sikkerhet og økonomiske og sosiale velferd. Hensynet til

3 Side 3/10 menneskerettighetene står her sentralt. Innsikt i menneskerettighetenes fundament og rettsvernet omkring disse står derfor sentralt utover de statsvitenskapelige emnene (fagmodulene). Kombinasjonen av menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon med det statsvitenskapelige tyngdepunktet forsterker en basiskompetanse på toleranseferdigheter og rettighetsutøvelse i lokale, nasjonale så vel som internasjonale omgivelser. Studiet gir en allsidig bakgrunn med gode karrieremuligheter innenfor offentlig så vel som privat sektor. Læringsutbytte bachelorgrad Fullført bachelorgrad i statsvitenskap og menneskerettigheter skal ha gitt studenten innsikt og kunnskaper om: Politisk filosofi og idéhistorie, herunder innsikt i klassisk filosofi så vel som demokratiteori, politisk regimeteori og ulike politiske beslutningrinsipper Politiske prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan Institusjoners betydning for fordeling av makt og innflytelse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan Ulike politiske systemer og demokratimodeller, bl a om de politiske systemer i de nordiske og andre europeiske land Internasjonal politikk elig metode og statistikk I tillegg skal studentene utvikle innsikt og kunnskap om menneskerettighetenes plass i det flerkulturelle samfunn. Kravene her er: at studentene tilegner seg innsikt og handlingskompetanse i forhold til reekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt at studentene utvikler kompetanse til å forstå og forholde seg konstruktivt til kulturelle uenigheter og tverrkulturell kommunikasjon I læringsutbyttet inngår også ferdigheter. En som har gjennomført bachelorprogrammet i statsvitenskap og menneskerettigheter skal kunne: -Kommunisere effektivt og kunne gjennomføre teoretiske og empiriske drøftinger i en skriftlig form. -Anvende metoder og tilnærminger som er passende for å tolke og samle den informasjon og kunnskap som er relevant for fagområdet statsvitenskap. -Beskrive de grunnleggende strukturer og prosesser ved styringssystemer samt disse systemenes teoretiske begrunnelser og implikasjoner, som skal kunne sees i sammenheng med et virksomt medborgerskap. -Formulere og tydeliggjøre faglige problemstillinger og analysere, omtale og gjøre rede for relevant tematikk og sentrale teorier innen de statsvitenskapelige underdisiplinene I læringsutbyttet er videre generell kompetanse en del: En som har graden skal kunne: -Gjennomføre korte selvstendige utredninger innen statsvitenskap og menneskerettigheter og ha en basis for å gjennomføre egne forskningrosjekter av faglig relevans. -Bruke samfunnsvitenskapelige resonnementer og -teorier til analyse av et bredt ekter av politiske ørsmål og problemstillinger; -Anvende analytiske verktøy for å analysere og finne ut av politiske diutter, politisk informasjon og politiske teorier. -Generere og bidra til å teste hypoteser om politiske prosesser, relasjoner og institusjoner samt å delta i akademisk analyse og tolkning av politiske ideer, argumenter og fenomener;

4 Side 4/10 Fullført studium gir også studenten en styrket kompetanse i en rekke allmenne ferdigheter: Å kunne lese og forstå ulike fagtekster på norsk og engelsk, forståelse for statistikk og vitenskapsteori, forståelse for relasjoner mellom teorier og opplysninger om virkeligheten, skrivetrening, erfaring i selvstendig arbeid, erfaring med informasjonssøking, informasjonstilegnelse og å presentere analyser, styrket forståelse av forhold i andre land inkl historie, øving i refleksjon over aktuelle sosiale fenomener med mer. Kunnskap om Norge, Norden, Europa samt institusjoner og prosesser av global art inngår også. Alle disse elementer er med i det som kan kalles en generalistkompetanse. Opptakskrav Allmenn studiekompetanse. Det forutsettes bl a at programstudentene både behersker det norske råk og kan nok engelsk slik at de kan venne seg til å lese engelske fagtekster. Kvalifikasjoner Bachelor i statsvitenskap gir en generalistkompetanse. Studiet gir slik kompetanse som vil sikre opptak på masternivå ved Universitetet i Oslo og de øvrige institusjonene i det norske universitets- og høgskolesystemet der det tilbys mastergrad i statsvitenskap. Master i statsvitenskap er en gunstig utdanning for arbeid i offentlig forvaltning (departementer, direktorater, ytre etater osv), i ulike organisasjoner som jobber internasjonalt, i store bedrifter, rådgivningsfirma og i meningsmålingsinstitutter. Denne bachelorens kombinasjon av statsvitenskap, menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon vil også danne et utmerket grunnlag for videre studier i Master i Human rights & Multiculturalism i Drammen. Dette bachelorprogrammet inneholder også obligatoriske jobb-rettede emner som Innføring i Markedsføring, Kommunikasjon/påvirkning, samt i Prosjektledelse. Når studenten velger sine frie emner kan det være klokt å ta hensyn til hvilke yrkesområder hun/han ønsker å senere jobbe innenfor. De som ikke tar master, finner vanligvis jobber i kommunal forvaltning, utdanning, media, organisasjoner, bedrifter osv. Internasjonalisering I det 5. semester av dette programmet er det åpent for at studentene i programmet kan studere i utlandet og ta frie emner (eller bli i Drammen og ta frie emner der). Høgskolen har samarbeidsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner i utlandet, og disse institusjonene kan ta imot utvekslingsstudenter fra høgskolen. Det minnes om at emnene i dette programmets 6. semester er obligatoriske! Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap har kontakter ved flere læreinstitusjoner i utlandet. For å legge til rette for utveksling av studenter vil en søke å inngå avtaler om studentutveksling med noen av disse universitetene, som befinner seg i Sør-Afrika, Nord-Irland, Bosnia-Hercegovina, Latvia, Danmark og USA. I tråd med dette kan det eventuelt skje at enkelte emner på 2. og 3. år får engelsk som råk på forelesninger og seminarer, av hensyn til studenter fra utlandet som ønsker å studere statsvitenskap-mr hos oss.

5 Side 5/10 Prinsipper for valg av læringsformer Undervisningen i bachelorprogrammet består av forelesninger, seminarer og veiledning. Evaluering og eksamen er basert bl.a. på innleveringsoppgave over oppgitt tema på noen emner, men med semesteroppgave i tillegg til eksamen på visse emner i 2. og 3. studieår eller essay over selvvalgt tema. På så å si alle emner avholdes det i tillegg skriftlig skoleeksamen når emnets undervisning er avsluttet. Mappeevaluering benyttes også på noen emner. Det benyttes en karakterskala i fem trinn fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Informasjonskompetanse Gjennom obligatoriske oppgaver ved siden av skoleeksamen i mange emner, via to metodeemner på 7,5 hver, og gjennom studentessays skrevet under veiledning, lærer studentene å finne og nyttiggjøre seg informasjon i sin egen læring og forskning. Disse tiltakene gir også erfaring med bruk av ulike informasjonskilder, kildekritikk, søkestrategier og god kildereferanse i tekst. Studenten må kjenne til aktuelle informasjonskilder, både elektroniske og trykte for fagområdet, og må kunne vurdere disse kildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til siteringer og annen bruk av kildene samt krav til kildeopplysning i skriftlige fremstillinger Studieinnhold Bachelorstudiet i statsvitenskap legger opp til en normert studieprogresjon på 30 studiepoeng pr. semester. Det meste av programmet er obligatorisk, og det finnes fire typer obligatoriske emner: de forberedende emnene (røde), de statsvitenskapelige (blå), emner i menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon i flerkulturelle samfunn jobb-rettede emner (svarte emner). De forberedende emnene handler om forståelse av hvordan moderne vitenskap bygger på en meget lang intellektuell utvikling, og de handler om forståelse av samfunnsvitenskapenes fremvekst på og 1900-tallet. Programmets statsvitenskapelige emner ligger i læringsmål og pensum nær tilsvarende emner ved de største universitetene i Norge. De 27,5 i menneskerettigheter og det tverrkulturelle er mer tverrfaglige, de inneholder både statsvitenskap, folkerett (internasjonal jus), sosiologi og sosialantropologi. Tredje år av programmet inneholder om høsten 30 studiepoeng frie emner. De frie emnene kan tas ved andre programmer på høgskolen, ved andre universiteter og høgskoler i Norge, eller i utlandet. De frie emnene velges av studenten selv innenfor hva som er mulig å få ta. Frie emner må holde et slikt nivå at de kan anerkjennes som høyere utdanning i den norske betydningen av høyere utdanning. Frie emner må ikke overlappe vesentlig med andre emner studenten har i graden sin. Forberedende emner (SFIL1114, SFAC1123) Statsvitenskaplige emner (Blå emner) Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon Jobb-rettede emner (svarte emner) Frie emner (5. semester) Totalt: 17,5 82,5 27,5 22, Alternative frie emner på HBV De studentene som ikke ønsker de frie emner som Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap kan tilby i Drammen, kan søke om å få ta emner på høgskolens andre studiesteder. Emner innen Anvendt samfunnsøkonomi, offentlig økonomi og makroøkonomi er ofte interessante. Slik søknad bør gjøres i en e-post til studieleder for bachelor statsvit-mr, som så kan bringe foreørselen videre til rette vedkommende.

6 Side 6/10 Røde emner: Forberedende emner. Blå emner: Statsvitenskaplige emner. Grønne emner: Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon. Emnestruktur for bachelor statsvitenskap i Drammen fra høsten 2014: 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Markedsføring 7,5 SINT1133, Introduksjon til statsvitenskap, 7,5 SFIL1114, exphil: filosofihistorie med etikk, 10 Offentlig politikk og administrasjon 5 SFAC1123, Hva er samfunnsvitenskap, (exfac) 7,5 Kommunikasjon og påvirkning 7,5 elig metode 7,5 Politisk teori 10 Kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode 7,5 Tverrkulturell kommunikasjon, 7,5 Offentlig politikk og administrasjon2, på 5 Internasjonale Menneskerettigheter 10 Internasjonal politikk1, 10 studiepoeng Komparativ politikk1, 10 studiepoeng Prosjektledelse 7,5 Utenlandsstudier (eller 4 emner (30 ) i Drammen som tilbys av andre programmer 1 ) 30 32, , Internasjonale Menneskerettigheter2, 10 Komparativ politikk 2, 10 Internasjonal politikk2, 10 Røde emner: Exphil er et forkurs til annet teoristoff i programmet, for bachelor statsvit er det ikke minst viktig som et forkurs til Politisk teori. «Hva er samfunnsvitenskap-exfac» er et forkurs til undervisning i samfunnsvitenskapelig metode og bør om mulig ha mye av sin undervisning tidlig i semesteret. Disse to er også nødvendige for å kvalifisere til div masterprogrammer, ikke minst i statsvitenskap ved norske universiteter, Blå emner: Er statsvitenskapelige disiplinemner, grunnlag for master statsvitenskap blant annet. Grønne emner: Menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon (blir sammen med statsvitenskapelige emner grunnlag for master HRMC), Svarte emner: De er fra andre programmer på samme fakultet i Drammen, de gir praktiske jobbferdigheter for dem som ikke tar master, kan evt danne grunnlag for videre studier innen fakultetet i noe annet enn HRMC. Normer for fritak fra obligatoriske emner Studenter som før opptak i dette programmet har bestått både 10 exphil og 10 exfac, kan etter søknad få innvilget fritak fra SFIL1114 og SFAC1123. Studenter som søker om at emner fra andre institusjoner skal erstatte obligatoriske emner i dette bachelorprogrammet, må påregne at erstatningsemner skal ha både læringsmål, størrelse i studiepoeng og faglig nivå bra og dekkende nok til at det ikke kan oppstå saklig tvil om erstatningsemnet faktisk dekker opp for det obligatoriske emnet som tilbys i dette programmet. For å sikre at målet om at dette programmet fører frem til de gode og tilsiktede mastermuligheter, vil esielt blå og grønne emner ha en streng fritakraksis. 1 De som ser ut til å være aktuelle for høsten 2016 nå er: Arrangements-ledelse; Forbruker-adferd og merkebygging; Organisasjons-teori; Tekst som design-element; Makro-økonomi; Mikro-økonomi.

7 Side 7/10 Valg i sjette semester: Alle emnene i sjette semester (totalt 30 ) er obligatoriske. Både Internasjonal politikk 2 og Internasjonale menneskerettigheter 2 er i to varianter, men pensum og læringsmål er de samme for hver variant. Det er vurderingsformene som er ulike. Velger man SIPP3171 i Internasjonal politikk2, må man velge SMRP3194 i Internasjonale menneskerettigheter 2. Velger man SIPP3175 i Internasjonal politikk2, må man velge SMRP3195 i Internasjonale menneskerettigheter 2. Tabell 2 1.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SFIL1114 Exphil - filosofihistorie med etikk 10 Tre oblig hjemmeoppgaver med en felles karakter som teller 40 %, skoleeksamen på 3 timer som teller 60 %. BMAR2010D Markedsføring 7,5 Innleveringer uten karakter. Skoleeksamen på 5 timer med karakter. SINT1133 SOPA1161 Introduksjon til statsvitenskap Offentlig Politikk & administrasjon 1 Totalt 30 7,5 En innleveringsoppgave som skal godkjennes, 4 timer skoleeksamen 5 3 timers skoleeksamen VISMET200 VISKOM101 2.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SFAC1123 Hva er 7,5 En innleveringsoppgave samfunnsvitenskap? (exfac) som skal godkjennes, 4 timer skoleeksamen SPOL1150 Politisk teori 10 Innlevering(er) som teller 25 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller elig metode Kommunikasjon og påvirkning Totalt 32,5 75 %. 7,5 En innlevering, 4 timers skoleeksamen 7,5 Innleveringer uten karakter. Skoleeksamen på 4 timer med karakter.

8 Side 8/10 3.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SMET2143 Kvantitativ 7,5 Innleveringsoppgave: samfunnsvitenskapelig metode godkjent/ikke-godkjent; obligatorisk deltakelse i øvinger med en avsluttende praktisk test som må godkjennes; 4 timers skole-eksamen SFLE2105 Tverrkulturell 7,5 Skoleeksamen 4 timer. SMRB2192 SOPA2165 kommunikasjon Internasjonale menneskerettigheter 1 Offentlig Politikk & administrasjon 2 Totalt Obligatorisk oppgave som må være godkjent + skoleeksamen 4 timer. 5 3 timers skoleeksamen 4.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SIPB2170 Internasjonal politikk 1 10 En innlevering som teller 25 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller SKPB2180 Komparativ politikk 1 75 %. 10 Tre oblig hjemmeoppgaver med en felles karakter som teller 30 %, skoleeksamen på 4 timer som teller 70 %. ARR105 Prosjektledelse 7,5 Gruppeoppgave som teller 40 %, individuell skriftlig eksamen som teller 60 %. Totalt 27,5 5.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 (Fritt emne) 7,5 Totalt 30

9 Side 9/10 6.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform SKPP3181 Komparativ politikk 2 10 Tre oblig hjemmeoppgaver med en felles karakter som teller 30 %, skoleeksamen på 4 SIPP3171 SIPP3175 SMRP3195 SMRP3194 Internasjonal politikk 2 Internasjonal politikk 2 Internasj.men neskerettigheter2 Internasj.men neskerettigheter2 Totalt 30 timer som teller 70 %. 10 En innlevering som teller 20 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller 80 %. 10 En innlevering som teller 80 % av karakteren, 2 timers skoleeksamen som teller 20 %. 10 En innlevering som teller 20 % av karakteren, 4 timers skoleeksamen som teller 80 %. 10 En innlevering som teller 80 % av karakteren, 2 timers skoleeksamen som teller 20 %. Utfasing av studieplanen av 2012 De emnene i gammel studieplan for bachelor statsvitenskap-mr som er beregnet på tredjeårsstudenter i dette programmet, og som produseres av Institutt for kommunikasjon og organisasjon, vil fortsatt undervises i Gammel studieplan utfases slik at i studieåret er det bare dens tredjeårs-emner som undervises. Slik var den:

10 Side 10/10 Bachelor statsvitenskap og menneskerettigheter for 2012-kullet: Semester 1 -høst SFIL1114 Exphil: SFAC1123 Hva er filosofihistorie med etikk, samfunnsvitenskap? (Exfac) 10 7,5 Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne vår VISKOM100 Språk og kommunikasjon, 7,5 3 - høst SKPB2180 Komparativ Politikk 1, vår SKPP2181 Komparativ Politikk 2, høst(fritt emne, mulig å ta:) 6 - vår VISMET200 elig metode, 7,5 SIPB2170 Internasjonal Politikk 1, 10 SIPP2171 Internasjonal Politikk 2, 10 SINT1133 Introduksjon til Statsvitenskap 7,5 SPOL1150 Politisk teori 10 Organisasjon og ledelse SMRP3193 Internasjonale 7,5 eller Markedsføring. menneskerettigheter påbygningsemne 15 7,5 (fritt emne, mulig å ta:) Mikroøkonomi eller Strategisk ledelse og foretaksetikk 7,5 2 (fritt emne, mulig å ta:) Arrangement og samfunn, 7,5 SOPA1160 Offentlig Politikk & Administrasjon 1, 10. SMRB2191 SOPA2163 Innlevering i Menneskerettigheter 1, 7,5 Offentlig Pol & Adm, 2,5. Godkjent/ ikkegodkjent SMET2143 SREG2185 elig Statsvitenskapelig metode, kvantitativ, 7,5 seminar om politikk i en region, 2,5. Består av seminar med en obligatorisk Innlevering. (fritt emne, mulig å ta:) Prosjektledelse, 7,5 SFLE3103 Det flerkulturelle samfunn 7,5 SOPA3164 Offentlig Politikk & Administrasjon i velferdsstaten, 7,5. Studenter som ønsker andre frie emner enn de i Drammen, kan søke seg til emner på andre steder i HBV. For eksempel offentlig økonomi eller anvendt økonomi i Kongsberg eller Hønefoss. 2 Studentene bes undersøke nærmere om det tilbys andre emner i Drammen også.

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/64 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Fagplan-/Studieplan. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2012 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2012 studiested Drammen Side 1/56 Fagplan-/Studieplan Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2012 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer