BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003"

Transkript

1 TM MIG/MAG Wimatic Wimatic Wimatic

2 Wimatic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.NETTILKOBLING. INSTALLASJON MONTERING AV BAKHJUL. INSTRUKSJON FOR MONTERING AV BAKHJUL WIREMATIC, WIREMATIC FRONTPANEL. WIREMATIC FRONTPANEL TILKOBLING AV SVEISEPISTOLEN OG INNKJØRING AV TRÅDEN BESKRIVELSE AV SVEISEMASKINEN. MASKININNSTILLING. PUNKTSVEISING FEILSØKING. ELEKTRISK FEILSØKINGSSKJEMA. SVEISEPROBLEMLØSING DELELISTE. Wimatic DELLISTE,BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER. Wimatic DELLISTE, BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER. Wimatic DELLISTE, BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER KOBLINGSSKJEMA. Wimatic, Wimatic KOBLINGSSKJEMA. Wimatic KOBLINGSSKJEMA

3 Wimatic. SIKKERHETSREGLER Les hele uksanvisningen før utstyt tas i uk. For å beskytte deg selv og and fra mulige skader da det er viktig å følge sikkerhetsglene som er forklart nedenfor. Hold barn unna. Bæ av peacemaker bør konsulte sin lege før utstyt tas i uk. Vær sikker på at all installasjon, betjening, vedlikehold og parasjon utføs av kvalifisert personell. For å unngå personskader, alvorlige ulykker, tap av menneskeliv eller skade på utstyr må tningslinjene nedenfor følges. ELEKTRISK STØT kan dpe.a. Elektroden og arbeidsstykket (gods) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull..b. For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten væ isolert ved uk av tør klær..c. Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehodet og kontaktrør, under spenning..d. Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkobling skal væ så nær sveisestedet som mulig..e. Hold elektrodeholder, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Forny defekt isolasjon..f. Dypp aldri elektrodeholden i vann for avkjøling..g. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sik mot fall som følge av elektrisk støt. STRÅLING FRA BUEN kan skade ø ynene og forårsake hudskader..a. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstkkelig lysfiltergrad. Bør tilsva EURO standard..b. Bruk verneutstyr/klær av ikke bnnbart materiale..c. Vær forsikt om at and i arbeidsområdet er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. SVEISESPRUT kan forårsake ann og eksplosjon..a. Brannfarlige ting i området fjernes eller tildekkes for å forhind antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett gjennom små spkker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha annslukningsapparat klart..b. Følg uksanvisning og sikkerhetsgler for uk av gassbeholde for å unngå farlige situasjoner..c. Vær sikker på at ingen deler av elektrodektsen berør arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan væ årsaken til overoppheting og annfa..d. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker, o.l., må man væ sikker på at dette ikke fmkaller giftige eller antennba damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er nset..e. Ventiler hult støpegods eller beholde før oppvarming, skjæring eller sveising. De kan eksplode..f. Sprut slynges fra buen. Bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbtt, høye sko og lue over håt. Bruk øpropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid verneiller med sidebeskyttelse..g. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker fan for overoppheting/antennelse og skade på utstyt. RØYK OG GASS kan væ farlig.a. Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyrøyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som kver spesiell ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder eller på bly-, sink- eller kadmiumbelagte stål og and metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde forunsninger under tillatt gnseverdi (TLV-indeks). I små eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det væ aktuelt med gassmaske..b. Sveis ikke i områder nær klor hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, nse- eller sprøyteoperasjone. Varmen og stråler fra lysbue kan age med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gas), og and irritende forbindelser..c. Beskyttelsesgass som ukes til sveising kan fortnge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgnset område, slik at pusteluften er sikker..d. Følg arbeidsgivens sikkerhetspraksis. GASSFLASKER kan eksplode hvis de er skadet.a. Sjekk at beskyttelsesgass og gassgulator er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc. må passe for utstyt og væ i god stand..b. Ha alltid gassflaskene i oppist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning..c. Gassflaskene skal væ plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjæ- /sveisebue, gnister eller åpen flamme..d. Berør aldri gassflasken med elektrodeholden eller med anne gjenstand som står under elektrisk spenning..e. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes..f. Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhønde utstyr..g. Gassflaskene skal væ plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjæ- /sveisebue, gnister eller åpen flamme. ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT kan væ farlig.a. Elektrisk strøm som flyter gjennom en leder forårsaker elektromagnetisk felt(emf). Alle sveise bør uke følgende prosedy for å duse eksponeringen av EMF:.b. Legg elektrode og godskabel sammen. Tapes sammen hvis mulig..c. Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen..d. Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og godskabel..e. Godskablen tilkobles så nær sveisestedet som mulig..f. Ikke arbeid nær sveisestrømkilder.

4 Wimatic. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Dette produktet er i samsvar med EU-diktiv / EEC og EN produktstandard for Elektromagnetisk kompatibilitet EMC, krav for utstyr til lysbuesveising og plasmaskjæring. INTRODUKSJON Alt elektrisk utstyr som datamaskiner, mikrobølgeovner, hårtørke, kjøkkenmaskiner, sveisemaskiner etc. gener små mengder elektromagnetiske stråler. Elektromagnetisk stråling kan bli sendt gjennom kraftlinjer eller stråle ut i rommet som fra en radiosender. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyr utstyt. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio og TV-mottake, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrlser fra sveiseeller skjæstrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendig å iverksette når strømkilden ukes i privathus o.l. INSTALLASJON OG BRUK Bruken er ansvarlig for at installasjon og uk av utstyt gjøs iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetisk forstyrlse oppdages, er det uken av sveise-/skjæutstyt som har ansvat for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan løsningen væ jording av strømktsen, se merknad. I and tilfeller kan løsningen væ konstruksjon av en elektromagnetisk skjerm, som omslutter strømkilden og arbeidsstykket fullstendig, og i tillegg monte inngangsfilte. I alle tilfeller av elektromagnetisk forstyrlse må den duses til et akseptabelt nivå. Merknad: Sveise-/skjæstrømktsen kan, eller kan ikke, bli jordet av sikkerhetsmessige grunner i.h.t. nasjonale forskrifter. Endring av jordingsarrangementet skal utføs av kvalifisert fagmann, som kan bedømme om endringen kan øke risikoen for ulykker, f.eks. ved å tillate parallelle turveier av strømmen. Dette kan ødelegge jordforbindelsen for and apparater. VURDERING AV OMRÅDET Før installasjon av sveise-/skjæutstyr, skal uken fota en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende: a) and tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler, over, under og i nærheten av sveise-/skjæstrømkilder b) radio, TV sender og mottaker c) datamaskiner og kontrollutstyr d) kritisk sikkerhetsutstyr, d.v.s. sikring av industri e) helsen til folk omkring; d.v.s. uke av pacemaker, høapparater f) utstyr for kaliing av måleinstrumenter g) immuniteten til and apparater i området. Bruken skal forsik seg om at sveise-/skjæutstyt kan samkjøs (er kompatibelt) med annet utstyr i området h) tid på dagen som sveisingen, eller and aktiviteter, skal fogå. Størlsen av omliggende område avhenger av utfølsen av bygningen og and aktiviteter som finner sted der omliggende område kan stkke seg utenfor avgnsingen av lokalitetene. METODER FOR REDUSERING AV STRÅLING Nettilkobling Sveise-/skjæutstyt skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrlse oppstår kan det væ nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledning i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr. Skjermingen skal væ kontinuerlig i hele nettledningens lengde og skal kobles til strømkilden, slik at god elektrisk kontakt oppnås mellom skjerming og strømkildens kapsling. VEDLIKEHOLD AV SVEISE/ SKJÆREUTSTYRET Utstyt skal rutinemessig vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Alle adgangs- servicedør og deksler skal væ lukket og festet når utstyt er i uk. Utstyt må ikke ends eller ombygges på noen måte, unntatt de endringer og justeringer som er anbefalt av produsenten. Spesielt gnistgap for tenning og buestabilisering må justes og vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Sveise-/skjækabler Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges nær hverand, og så nær gulvet som mulig. Sammenkobling av potensial Sammenkobling av metalldeler i sveise-/skjæ-installasjonen skal det tas hensyn til. Metalldeler, som er koblet til arbeidsstykket vil øke fan for elektrisk støt ved at elektroden og de sammenkoblede deler berøs samtidig. Operatøn må isoles fra slike sammenkoblede metalldeler. Jording av arbeidsstykket Der hvor arbeidsstykket ikke er koblet til jord av sikkerhetsgrunner, eller på grunn av dets størlse og beliggenhet, d.v.s. skipsskrog eller byggverks stålkonstruksjoner, kan en sammenkobling til jord duse stråling i noen tilfelle, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøn, eller ødeleggelse av annet utstyr. Når det er nødvendig, skal jordingen til arbeidsstykket skje dikte, men i noen land er dikte jording ikke tillatt. Koblingen skal da gjøs med en passende kondensator etter de nasjonale bestemmelser. Skjerming og beskyttelse Selektiv skjerming og beskyttelse av and kabler og utstyr i omkringliggende områder kan duse problemer med forstyrlse. Skjerming av hele installasjonen bør vurdes i spesielle tilfeller. ) ) Deler av teksten står i EN: "Electromagnetic Compatibility (EMC) product standard for arc welding equipment."

5 Wimatic TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELS Wimatic maskinen er en konstantspennings strømkilde (CV) med steg-kontroll av volten i lysbuen, som gjør at man kan sveise uavutt (MIG/MAG) på stål og and metalliske materialerialer både med kompakt- og rørtråd.. TEKNISKESPESIFIKASJONER MODEL NETTSPENNING POWER SVEISE STRØM STEG TOMGANGS SPOLER TRÅD IP BREDDE HØYDE LENGDE VEKT Wimatic Wimatic Wimatic /Hz STRØMFORBRUK AMPERE OMRÅDE SPENNING Ø V KVA A A n V mm mm cm cm cm Kg % % x/, /. x/ /.-. x/ /.-. NETTILKOBLING OG INNSTILLING. NETTILKOBLING Før maskinen tas i uk kontroller at nettspenning, faser og fkvenser stemmer ovens med det som angis på dataskiltet. Bruk autorisert elektrikker! Sjekk at maskinyten står i posisjon O før maskinen kobles til nettet. Maskinen leves med nettledning, uten støpsel, Koblet for volt nettspenning. Alle disse - fasede maskinene kan omkobles til / volt. Kontroller at nettkabelens jordledning (gul/grønn) er koblet til jord. Bruk ledningstverrsnitt etter gjeldene bestemmelser. Nettilkoblingen siks med tge sikringer. Automatsikringer kan ukes isteden for smeltesikringer. Koble maskinen som vist på figun nedenfor. Dette er er også illustrt inne i strømkilden. Alle disse -fasede maskinene har nettledning bestående av ledninger som må kobles til nettet, mens den GULE/GRØNNE ledningen (fjerde ledningen) må kobles til jord. Nettstøpselet der hvor strømkilden skal tilkobles må væ jordet, og koblet opp mot tge sikringer av tt størlse. Sikringsstørlsen vises i tabellen nedenfor. MODEL NETTSPENNING HOVEDSIKRING TREG KABEL TVERRSNITT (V) SKILLWELD / A/A.X SKILLWELD / A/A.X SKILLWELD / A/A X. INSTALLASJON Utstyt plasses i omgivelser hvor det er fri sirkulasjon av luft gjennom gittet bak og ut foran. Innkapslingen er IP- klassifisert. Omgivelser med minst mulig røyk og smuss vil imidlertidig begnse nedfellingen av støv og unheter som ville hemme viftenes kjølefunksjon.

6 O N OFF WIRE SPEED Wimatic MONTERING AV BAKHJUL DELENE LIGGER I MATESKAPET Akselholder: Stk Hjulaksel: Stk Hjul: Stk Hjullåsing: Stk FIG.. INSTRUKSJON FOR MONTERING AV BAKHJUL LA MASKINEN STÅ PÅ PALLEN. Monter akselholdene ned i slissespone.. Før hjulakselen igjennom hullene på akselholden.. Monter hjulene på hjulakselen med lik avstand til begge endene.. Sett så på hjullåsene på begge endene av hjulakselen, og slå disse skikkelig fast. Wimatic, Wimatic FRONT PANEL ON På frontpanelet finner du: () Potmeter for justering av trådhastighet; () Potmeter for tidsjustering av punktsveising; () Justering av akselerasjon; () Justering av tilbakeann burn back ; () Kontrollampe for overoppheting; () PÅ/AV kontrollampe; () Volt justering; () Drossel uttak; () PÅ/AV hovedyter; () Eurokobling. Fig.

7 O N OFF WIRE SPEED Wimatic. Wimatic FRONT PANEL A ON B På frontpanelet finner du: () Potmeter for justering av trådhastinghet; () Potmeter for tidsjustering av punktsveising; () Justering av akselerasjon; () Justering av tilbake ann burn back ; () Kontrollampe for overoppheting; () PÅ/AV kontrollampe; () Volt justering; () Drossel uttak; () PÅ/AV hovedyter; () Eurokobling. Fig. TILKOBLING AV SVEISEPISTOL OG GJENNOMKJØRING AV TRÅDEN Alle mateverkene er utstyrt med eurokobling for tilkobling av sveisepistolen. Det er viktig å sjekke at det inne i sentralkoblingen sitter et trådføringsrør; det er dette som styr tråden fra matehjulet og til linen inne i sveisepistolen. Denne instruksjonen bør følges når man skal sette inn/ eller skifte trådspole: a) Blås nt, og sjekk at det ikke er noen fmmed partikler inne i rommet for mateverket; b) Sjekk matehjulet for slitasje og at det stemmer med dimensjonen på sveisetråden; c) Skru av låseringen på spindelen, og sørg for at eventuelle hull i trådspolen tffer låsepinnen ; d) Slå opp pssarmen på mateverket og før tråden igjennom hele mateverket og litt ut i linen på pistolen; e) Kontroller at tråden ligger midt i trådspot på matehjulet, lukk så pssarmen, og sjekk at trykket er passe stramt. BESKRIVELSE AV MASKINEN. MASKIN INNSTILLING Sjekk at hovedyten (pos. Fig.,) står i posisjon. Når tt beskyttelses gass og tråddiameter er valgt er det ba igjen å stille inn tt trådmatingshastighet og lysbuevolt. Lysbuevolten gules av potmetet (pos. Fig.,) på frontpanelet. Denne bestemmes av den innstilte trådhastigheten. Trådmatingshastigheten justes ved at potmetet for trådhastighet (pos. Fig.,) dies mot eller med klokken, og det kan stilles inn mellom og m/min.. PUNKTSVEISING Alle strømkildene har innebygget punktsveisefunksjon. Potmetet for innstilling av punktsveisetiden (pos. Fig,) aktivises ved å dies med klokken, når den aktivises høs et svakt klikk. Hver gang avtkken på sveisepistolen trykkes inn gir strømkilden strøm og tråd iht. den innstilte tiden på det ovenfor nevnte potmetet.

8 Wimatic FEILSØKING. ELEKTRISK FEILSØKING FEIL Maskinen kan ikke skrues på Lav sveisestrøm og/ eller lav tomgangsspenning Ingen sveisestrøm MULIG ÅRSAK Sjekk nettspenningen Sjekk nettsikringen Sjekk sikringen i maskinen Sjekk fasene Sjekk nettspenningen Sjekk nettsikring Feil på yte Feil på kontaktor Sjekk yter på sveisepistol Sjekk at strøm PÅ lyser. SVEISEPROBLEMLØSING PROBLEM Vanlige sveisefeil (por, sprut, dårlig trådmating, etc.) Por Varmspkker Dårlig innbnning Fastbnning Undermål Sveisesprut MULIG ÅRSAK Dårlig eller ingen dekkgass Feil tråd eller gass Smuss eller unheter på arbeidsstykket Feil på sveisepistol Skitten eller tett trådliner Feil dimensjon på kontaktrør Feil innstillte sveiseparamete Sjekk dekkgassen / fuktighet Smuss, eller rust på arbeidsstykket For lang lysbue Smuss og unheter på arbeidsstykket For smal sveisefuge For høye sveiseparamete Dårlig eller feil sveisetråd Tilsatstråd med for høyt innhold av karbon, fosfor og and unheter For lav lysbuevolt Ikke konstant trådmating For stor sveisefuge Feil pistolvinkel Lav induktans For langt utstikk For raske bevegelser med pistolen For lav drossel For lav volt Oksider på arbeidsstykket For høy sveisehastighet For høy sveisestrøm For høy ampe For lav drossel Unheter i gassmunnstykket Pistolen holdes for skrått mot arbeidsstykket Ustabil lysbue Manglende- eller feil dekkgass Feil på strømkilden

9 WIRE SPEED TM Wimatic SPARE PARTS. Wimatic RESERVEDELER, BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER ON BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. NUMMER NUMMER TRYKKARM TRINNS BRYTER TRYKKHJUL KRETSKORT EUROKOBLING HJELPETRAFO MATEHJULSSTØTTE KONTAKTOR.. Fe MATEHJUL NETTSPENNINGS VELGER.. Fe MATEHJUL LIKERETTER BRO.. Fe MATEJUL STREKKAVLASTER.. Al MATEHJUL KABEL X. BRAKETT FOR MATEV. GASSNIPPEL LUKE GASSVENTIL / MASKINKONTAKT VIFTEDEKSEL SVINGBART FORHJUL KJØLEVIFTE DØRLÅS PÅ/AV OVEDBRYTER BAKHJUL FESTE FOR HÅNDTAK SPINDEL HÅNDTAK SIKRINGSHOLDER KNAPP MATEMOTOR /-TAKT METODEBRYTER HENGSEL KNAPPDEKSEL TRAFO PÅ/AV KONTROLLAMPE

10 WIRE SPEED TM Wimatic. Wimatic RESERVEDELER, BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER ON BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. NUMMER NUMMER TRYKKARM TRINNS BRYTER TRYKKHJUL KRETSKORT EUROKOBLING HJEPETRAFO MATEHJULSSTØTTE KONTAKTOR.. Fe MATEHJUL NETTSPENNINGS VELGER.. Fe MATEHJUL LIKERETTER BRU.. Fe MATEHJUL STREKKAVLASTER.. Al MATEHJUL KABEL X. BRAKETT FOR MATEV. GASSNIPPEL LUKE GASSVENTIL / MASKINKONTAKT VIFTEDEKSEL SVINGBART FORHJUL KJØLEVIFTE DØRLÅS PÅ/AV HOVEDBRYTER BAKHJUL FESTE FOR HÅNDTAK SPINDEL HONDTAK SIKRINGSHOLDER KNAPP MATEMOTOR /- TAK METODEBRYTER HENGSEL KNAPPDEKSEL TRAFO PÅ/AV KONTROLLAMPE

11 WIRE SPEED TM Wimatic. Wimatic RESERVEDELER, BESTILLINGSNR. OG DELETEGNINGER ON A B BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. BESTILLINGS BESKRIVELSE POS. NUMMER NUMMER TRYKKARM TRINNS BRYTER TRYKKHJUL KRETSKORT EUROKOBLING HJELPETRAFO MATEHJULSSTØTTE KONTAKTOR.. Fe MATEHJUL NETTSPENNINGS VELGER.. Fe MATEHJUL LIKERETTER BRU.. Fe MATEHJUL STREKKAVLASTER.. Al MATEHJUL KABEL X BRAKETT FOR MATEV. GASSNIPPEL LUKE GASSVENTIL / MASKINKONTAKT VIFTEDEKSEL SVINGBART FORHJUL KJØLEVIFTE DØRLÅS PÅ/AV HOVEDBRYTER BAKHJUL FESTE FOR HÅNDTAK SPINDEL HÅNDTAK SIKRINGSHOLDER KNAPP MATEMOTOR /- TAKT METODEBRYTER HENGSEL KNAPPDEKSEL TRAFO PÅ/AV KONTROLLAMPE TRINNS BRYTER

12 Wimatic KOBLINGSSKJEMA. Wimatic, Wimatic KOBLINGSSKJEMA BIPOLAR MALE BIPOLAR FEMALE SWITCH POS U V W V U W W U V U W SW AUX TRASF SW SW-TORCH JP ON /OFF LAMP FAN JP gr L L L PE gr R S T V U W V ON /OFF SWITCH gr FUSE FUSE MAIN CONTACTOR SOLENOID VALVE or or PCBOARD + M WIRE FEEDER V U W - BIPOLAR MALE =u =own =black gr=gray or=orange =d vi=violet =ite + - BIPOLAR FEMALE

13 Wimatic. Wimatic KOBLINGSSKJEM + - ON /OFF LAMP FAN gr BIPOLAR MALE BIPOLAR FEMALE + U V W U V W V U W V U W SOLENOID VALVE M or or WIRE FEEDER SW SW SW-TORCH JP JP gr T AUX TRASF BIPOLAR MALE BIPOLAR FEMALE L L L PE MAIN CONTACTOR R S T SWITCH POS W U V U V W SWITCH POS PCBOARD =u =own ON /OFF SWITCH =black gr=gray or=orange =d vi=violet =ite - gr FUSE FUSE

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer