CV 350 T og CV 450 T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV 350 T og CV 450 T"

Transkript

1 CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM /11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig installasjon og betjening. Oppmontering, betjening eller reparasjon skal ikke utføres før denne instruksjonsbok og sikkerhetsforskrifter er lest. Tenk før du handler og vær forsiktig! LINCOLN ELECTRIC3 PERFORMANCE INCLUDING: PARTS & LABOUR PLUS PROTECTION Bruksanvisning og delliste

2 EMNE INNHOLD SIDE GARANTI SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) BESKRIVELSE Generelt TEKNISKE DATA INSTALLASJON AV STRØMKILDE MED TRÅDMATER Generelt Sikkerhetsregler Plassering Nettilkobling Nettspenninger Tilkobling av mateverk CV 350T CV 450T Magnum 10-I kjøleaggregat på CV 450 T Gasstilkobling Tilkobling av sveisepistol Innsetting av sveisetråd Innsetting av sveisetråd på 2-rullers mateverk Innsetting av sveisetråd på 4-rullers mateverk Justering av presset på trykkrullene Tilkobling av godskabel CV 350 T CV 450 T BETJENING Betjening av CV 350 T med trådmater LN Betjening av CV 450 T med trådmater LN TILLEGGSUTSTYR Matehjuls- og trådledersett Kabelpakker Sveisepistoler Diverse VEDLIKEHOLD Alminnelig vedlikehold Periodisk vedlikehold Bytte av kretskort FEILSØKING Generelt Feilsøkingsskjemaet KOBLINGSSKJEMA Koblingsskjema CV 350 T Koblingsskjema CV 450 T Koblingsskjema LN DELLISTER Delliste CV 350 T Delliste CV 450 T Delliste LN Delliste Magnum 10-I CV 350T/450T; ; MG/lgl

3 Takk Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Lincoln Electric. Vi håper utstyret vil gi deg full tilfredshet gjennom problemfri bruk og lave driftskostnader. Kontrollér straks at emballasjen og utstyret ikke er skadet! Eiendomsretten overføres til kjøperen når speditøren tar hånd om utstyret. Eventuelle krav i forbindelse med skade påført utstyret under frakt stilles av kjøperen til transportøren når forsendelsen mottas. Skriv opp utstyrets identifikasjon nedenfor, så du har den tilgjengelig når du trenger den. Informasjonen finnes på utstyrets dataskilt. Kodenummer Serienummer Modellnavn Kjøpsdato Vennligst oppgi denne informasjon når du trenger reservedeler eller tilleggsinformasjon. BESTILLING AV RESERVEDELER Når du bestiller reservedeler, vennligst oppgi følgende: Maskinens navn Maskinens kodenummer Beskrivelse av reservedelen Delens betegnelse i reservedelslisten Delens bestillingsnummer på reservedelslisten Ønsket antall GARANTI OMFATTER: Lincoln Electric Norge AS (heretter kalt LEN) garanterer overfor kjøper at dette utstyret er uten skader og feil i utførelse, materialer og tilvirkning ved levering. Denne garantien dekker ikke ødeleggelse forårsaket av transport, utilsiktet bruk eller feil montering utført av kjøper, mangelfullt vedlikehold eller slitasje grunnet normal bruk. LEN vil under garantiperioden dekke kostnader for utskifting av defekte deler, inklusiv arbeidskostnader. GARANTIPERIODE: Garantien gjelder i tre år fra faktura dato overfor opprinnelig kjøper av nytt utstyr fra LEN eller fra en LEN forhandler. Garantien omfatter sveisestrømkilde og/eller trådmater beskrevet i denne instruksjonsmanual. Garantiperioden på tre år gjelder ikke for tilleggsutstyr så som kabelpakker, MIG- sveisepistoler, TIG- brennere, frittstående kjølevannsaggregat, gassregulatorer eller annet LEN tilleggsutstyr levert av LEN eller montert av kjøper. For dette utstyr gjelder LENs Alminnelige forretningsvilkår. GARANTIBETINGELSER: LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted skal omgående underrettes om eventuelle defekter/feil i garantiperioden. Kjøper av utstyret dokumenterer kjøpedato ved å fremlegge fakturakopi og dekker transportkostnader for utstyret til og fra LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted. GARANTIREPARASJON: Dersom LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted finner at årsaken til defekten/feilen på utstyret dekkes av garantien, vil defekten/feilen bli utbedret av LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted gjennom reparasjon og/eller utskifting av deler. Garanti/sveis-3/ rd GARANTIBEGRENSNINGER: LEN har ikke ansvar for og vil ikke dekke kostnader for reparasjoner utført av andre enn LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted. LENs ansvar overstiger ikke kostnadene ved å reparere og/eller skifte ut defekte deler på LENs utstyr. LEN har ikke ansvar for eventuelt driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap som følge av mangler/defekter ved utstyret eller rimelig tid for utbedring av feil. CV 350T/450T; ; MG/lgl 1

4 1. SIKKERHETSREGLER Les hele bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. For å beskytte deg selv og andre fra mulige skader er det viktig å følge sikkerhetsreglene som er forklart nedenfor. ADVARSEL LYSBUESVEISING KAN VÆRE RISIKABELT Hold barn unna. Bærere av pacemaker bør konsultere sin lege før utstyret tas i bruk. Vær sikker på at all installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjoner utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL FORSIKTIG For å unngå personskader, alvorlige ulykker, tap av menneskeliv eller skade på utstyr må retningslinjene nedenfor følges. Sikkerhetsregler/sveis/1995 ELEKTRISK STØT kan drepe 1.a Elektroden og arbeidsstykket (jord) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull. 1.b For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørre klær. 1.c Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehodet og kontaktrør, under spenning. 1.d Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkobling skal være så nær sveisestedet som mulig. 1.e. Hold elektrodeholder, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Forny defekt isolasjon. 1.f. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. 1.g. Når det arbeides over gulvnivå, brukes sikkerhetsbelte for å sikre mot fall hvis en skulle få elektrisk støt. STRÅLING FRA BUEN kan skade øynene og forårsake hudskader. 2.a. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. 2.b. Bruk verneutstyr/klær av ikke brennbart materiale. 2.c. Vær forsikret om at andre i arbeidsområdet er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. SVEISESPRUT kan forårsake brann og eksplosjon. 4.a. Brannfarlige ting i området fjernes eller tildekkes for å forhindre antennelse. Husk at sveisegnister og varmt materiale fra sveising lett går gjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha brannslukningsapparat klart. 4.b. Der hvor komprimert gass må brukes til jobben på stedet, må det vises særlig forsiktighet for å unngå kritiske situasjoner. Konf. brukerveiledningen for utstyret som benyttes. 4.c. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. 4.d. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker, o.l., må man være sikker på at dette ikke femkaller giftige- eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er "renset". 4.e Ventilér hult støpegods eller beholdere før oppvarming, skjæring eller sveising. De kan eksplodere. 4.f. Sprut slynges fra lysbuen. Bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. 4.g. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. RØYK OG GASS kan være farlig 3.a. Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller det sveises på bly-, sink-, eller kadmiumbelagt stål og andre materialer og overflater som avgir svært giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde seg under tillatt grenseverdi (TLV-indeks). I mindre eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. 3.b. Sveis ikke i områder nær klorert hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gas) og andre irriterende forbindelser. 3.c. Beskyttelesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. 3.d. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. GASSBEHOLDERE kan eksplodere hvis de er skadet 5.a. Sjekk at beskyttelsesgass og gassregulatorer er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc. må passe for utstyret og være i god stand. 5.b. Ha alltid gassbeholderne i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. 5.c. Gassbeholderne skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. 5.d. Berør aldri gassbeholderen med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning. 5.e. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. 5.f. Les og følg instruksjonene på gassbeholderen og tilhørende utstyr. ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT kan være farlig 6.a. Elektrisk strøm som flyter gjennom enhver leder forårsaker elektromagnetisk felt(emf). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF: 6.1. Legg elektrode og godskabel sammen. Tapes sammen hvis mulig Kveil ikke elektrodekabelen rundt kroppen Plasser deg ikke mellom elektrode- og godskabel Godskablen tilkobles så nær sveisestedet som mulig Arbeid ikke nær sveisestrømkilder. 2 CV 350T/450T; ; MG/lgl

5 2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) EMC/1994 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 89/336 EEC og EN50199 produktstandard for Elektromagnetisk kompatibilitet EMC, krav for utstyr til lysbuesveising og plasmaskjæring. INTRODUKSJON Alt elektrisk utstyr som datamaskiner, mikrobølgeovner, hårtørkere, kjøkkenmaskiner, sveisemaskiner etc. genererer små mengder elektromagnetiske stråler. Elektromagnetisk stråling kan bli sendt gjennom kraftlinjer eller stråle ut i rommet som fra en radiosender. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio og TV-mottakere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendig å iverksette når strømkilden brukes i privathus o.l. INSTALLASJON OG BRUK Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetisk forstyrrelse oppdages, er det brukeren av sveise- /skjæreutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan løsningen være jording av strømkretsen, se merknad. I andre tilfeller kan løsningen være konstruksjon av en elektromagnetisk skjerm, som omslutter strømkilden og arbeidsstykket fullstendig, og i tillegg montere inngangsfiltere. I alle tilfeller av elektromagnetisk forstyrrelse må den reduseres til et akseptabelt nivå. Merknad: Sveise-/skjærestrømkretsen kan, eller kan ikke, bli jordet av sikkerhetsmessige grunner i.h.t. nasjonale forskrifter. Endring av jordingsarrangementet skal utføres av kvalifisert fagmann, som kan bedømme om endringen kan øke risikoen for ulykker, f.eks. ved å tillate parallelle returveier av strømmen. Dette kan ødelegge jordforbindelsen for andre apparater. VURDERING AV OMRÅDET Før installasjon av sveise-/skjæreutstyr, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende: a) andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal-og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveise-/skjærestrømkilder b) radio, TV sender og mottaker c) datamaskiner og kontrollutstyr d) kritisk sikkerhetsutstyr, d.v.s. sikring av industri e) helsen til folk omkring; d.v.s. brukere av pacemaker, høreapparater f) utstyr for kalibrering av måleinstrumenter g) immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveise-/skjæreutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området h) tid på dagen som sveisingen, eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der. Omliggende område kan strekke seg utenfor avgrensingen av lokalitetene. METODER FOR REDUSERING AV STRÅLING Nettilkobling Sveise-/skjæreutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelse oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledning i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr. Skjermingen skal være kontinuerlig i hele nettledningens lengde og skal kobles til strømkilden, slik at god elektrisk kontakt oppnås mellom skjerming og strømkildens kapsling. VEDLIKEHOLD AV SVEISE-/SKJÆREUTSTYRET Utstyret skal rutinemessig vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Alle adgangs- servicedører og deksler skal være lukket og festet når utstyret er i bruk. Utstyret må ikke endres eller ombygges på noen måte, unntatt de endringer og justeringer som er anbefalt av produsenten. Spesielt gnistgap for tenning og buestabilisering må justeres og vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Sveise-/skjærekabler Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. Sammenkobling av potensial Sammenkobling av metalldeler i sveise-/skjæreinstallasjonen skal det tas hensyn til. Metalldeler, som er koblet til arbeidsstykket vil øke faren for elektrisk støt ved at elektroden og de sammenkoblede deler berøres samtidig. Operatøren må isoleres fra slike sammenkoblede metalldeler. Jording av arbeidsstykket Der hvor arbeidsstykket ikke er koblet til jord av sikkerhetsgrunner, eller på grunn av dets størrelse og beliggenhet, d.v.s. skipsskrog eller byggverks stål-konstruksjoner, kan en sammenkobling til jord redusere stråling i noen tilfelle, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. Når det er nødvendig, skal jordingen til arbeidsstykket skje direkte, men i noen land er direkte jording ikke tillatt. Koblingen skal da gjøres med en passende kondensator etter de nasjonale bestemmelser. Skjerming og beskyttelse Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelse. Skjerming av hele installasjonen bør vurderes i spesielle tilfeller. 1) 1) Deler av teksten står i EN50199: Electromagnetic Compatibility (EMC) product standard for arc welding equipment. CV 350T/450T; ; MG/lgl 3

6 3 BESKRIVELSE CV 350 T og CV 450 T er 3 fas sveiselikerettere med svakt fallende karakteristikk. Separat mateverk, LN 442 (LN 342 tidligere) for CV 350 T og LN 442 for CV 450 T, leveres med strømkilden. Mateverkene er spesielt konstruert for MIG/MAG-sveising av stål og aluminium. CV 350 T kan bare sveise med positiv pol på elektroden. EGENSKAPER: Termostatbeskyttet mot overbelastning Den komplette transformator-, drossel- og likeretterenheten er behandlet med spesiell isolerende lakk som gir ekstra beskyttelse mot fuktighet og korrosjon Moduloppbyggingen er servicevennlig Innfelt panel beskytter reguleringskomponentene Store sikkerhetsmarginer beskytter maskinene mot transientspenninger og overstrømmer Oppfyller kravene til CE-merking 3-års garanti på deler og arbeid Produsert under et verdensomspennende kvalitetsystem sertifisert etter ISO 9002 STANDARDUTRUSTNING PÅ CV 350 T OG CV 450 T: Presis buespenningskontroll ved hjelp av en grovreguleringsbryter og en finreguleringsbryter. Oppbevaringsboks for verktøy etc. Nettbryter og indikatorlampe. Understell med 4 hjul og plass til gassbeholder. Leveres med montert nettledning, godskabel med påmontert godsklemme. Spesielt for CV 450 T: Leveres med kjøleaggregat type Magnum 10-I Digital visning for buespenning/sveisestrøm kan leveres som tilleggsutstyr STANDARDUTRUSTNING PÅ TRÅDMATER LN 442(OG LN 342): Fast innstilt avbrannstid Velger for 2-takt og 4-takt pistolbetjening Skala 1-11 for trådhastighet Trykknapp for slangespyling med gass Trykknapp for spenningsfri Inching Spesielt for trådmater LN 342: Ble levert med 2-rullers mateverk Spesielt for trådmater LN 442: Leveres med 4-rullers mateverk. 3.1 GENERELT Denne bruksanvisning gir grunnleggende informasjon til de ansvarlige for installasjon, bruk og service av maskinen. Følg bruksanvisningen, og du får et godt resultat. 4. TEKNISKE DATA STRØMKILDE CV 350T CV 450T KJØLEAGGREGAT MAGNUM 10-I SVEISESIDEN Intermittens (10 min.-per.) % Sveisestrøm A Buespenning V 31, ,5 31,5 Tomgangsspenning maks. V Strømområde A Trinn NETTSIDEN Nett (3-fas 50/60 Hz) V 220/380/ /400 Strøm ved maks. effekt A 46/27/25 55/32 Nettbelastning kva cos 0,92 DIVERSE Isolasjonsklasse IEC H H Styrespenning V Vekt med trådmater kg med kjøleaggregat kg 133 Dimensjoner (H x B x L) m 0,79x0,49x0,92 1,33x0,65 x1,00 TRÅDMATER LN 442(LN 342) LN 442 Styrespenning 50Hz V Sveisestrøm ved 60% int Tråddimensjoner mm 0,6 1,6 0,6 1,6 Trådmatningshastighet m/min Vekt kg Nettspenning: Nettstrøm: Driftstrykk: Trykk tomgang: Væskestrøm: Tankvolum: Kjølevæske: 220V 1-fas ca. 1A 3,0 Bar (310kPa) 4,0-4,4 Bar ( kpa) 0,4-3,0 l/min. (Varierer med motstanden i vannslanger/ pistolslanger). 8 liter Innendørs over 0 C brukes destillert vann eller rent springvann. Under 0C brukes 50% vann og 50% automobil kjølevæske eller 50% ethylenglycol. 4 CV 350T/450T; ; MG/lgl

7 5 INSTALLASJON AV STRØMKILDER MED TRÅDMATERE 5.1 GENERELT Installasjonen vil omfatte: Montering av støpsel på fabrikkmontert nettledning, eventuell omkobling fra 400 V til 230 V og netttilkobling Tilkobling av trådmater med kabelpakke Montering av gassbeholder, gassregulator og tilkoblinger av gasslange på trådmater og gassbeholder Montering av sveisetråd og tilhørende trådmatingsutstyr Tilkobling av sveisepistol Tilkobling av godsledning. Dataskilt På CV 450 T: Kontakt for 1-fas 230V til kjøleaggregat Strekkavlaster 5.2 SIKKERHETSREGLER Alle som betjener eller vedlikeholder utstyret må lese avsnittet om installasjon. FIGUR 1.1: STRØMKILDENS BAKVEGG ADVARSEL Elektrisk støt kan være dødelig. All installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal utføres av kvalifiserte (autoriserte) elektrikere. Nettspenning frakobles ved montering og ved reparasjoner. Slå av hovedbryter og fjern nettledningen fra uttaket. Støpsel og kontakt for nettspenning skal være jordet. Nettspenning og kobling på omkoblingstavle må korrespondere NETTSPENNINGER 400 V nett Strømkildene er fra fabrikk klar for 400 V nett, koblet som vist på fig og V PRI 220V /380V /415V SEC 42V 50-60Hz 5.3 PLASSERING Utstyret plasseres i omgivelser hvor det er fri sirkulasjon av luft inn gjennom gitteret bak på maskinen og ut foran. Strømkildenes deksler er IP-23-klassifisert. Omgivelser med minst mulig røyk og smuss vil imidlertid begrense nedfelling av støv og urenheter som ville hemme viftens kjølefunksjon. FIGUR 2.1.1: KOBLET FOR 400 V FIGUR 2.1.2: LEDNING 5 FOR 400 V 5.4 NETTILKOBLING Kontroller at nettspenning, faser og frekvens stemmer overens med det som angis på dataskiltet. Bruk autorisert elektriker! Maskinene leveres med nettledning, uten støpsel, koblet for400 V nettspenning. Bruk ledningstverrsnitt etter gjeldende bestemmelser eller i henhold til tabell 1. Nettilkoblingen sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer. TABELL 1 Maskin Nettspenn. 3-fas 50/60 Hz 230 V 400 V CV 350 T Nettsikring (treg) A Anbefalt kabel mm 2 4 x 6 4 x 2,5 CV 450 T Nettsikring (treg) A Anbefalt kabel mm 2 4 x 6 4 x V nett Strømkilden skal kobles om: På omkoblingspanelet som vist på fig På styretrafo som vist på fig V FIGUR 2.2.1: KOBLET FOR FOR 230 V PRI 220V /380V /415V SEC 42V 50-60Hz FIGUR 2.2.2: LEDNING 5 FOR 230 V CV 350T/450T; ; MG/lgl 5

8 5.5 TILKOBLING AV MATEVERK Tilkobling av sveisestrømkabel Sentraltilkobling Tilkobling av sveisestrømkabel Sentraltilkobling Kjøleaggregat Kabelpakke K10290-PG Godskabel Kabelpakke K10290-PGW FIG.33: KOBLING AV MATEVERK LN 442(LN 342) TIL CV 350T FIG.4: KOBLING AV MATEVERK LN 442 TIL CV 450T CV 350T 1. Koble kabelpakken til strømkildene front 1.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 1.2 Koble strømkablen til EURO-kontakten 2. Koble kabelpakken til trådmaterens bakside 2.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 3.2 Stikk strømkablen gjennom bakveggen og koble kabelskoen til mateverket. 3. Koble gasslangen til trådmater og gassregulator 3.1 Koble slangen til inntaket på trådmateren(høyregjenger) 3.2 Koble slangen til gassregulatoren(høyregjenger) CV 450T 1. Koble kabelpakken til strømkildene front 1.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 1.2 Koble strømkablen til EURO-kontakten 2. Koble kabelpakken til trådmaterens bakside 2.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 3.2 Stikk strømkablen gjennom bakveggen og koble kabelskoen til mateverket. 3. Koble gasslangen til trådmater og gassregulator 3.1 Koble slangen til inntaket på trådmateren(høyregjenger) 3.2 Koble slangen til gassregulatoren(høyregjenger) 4. Koble vannslangene mellom trådmater og kjøleaggregat Vannslangene har merkede koblinger for kjøleaggregat Magnum 10-I og LN MAGNUM 10-I KJØLEAGGREGAT PÅ CV 450 T TILKOBLING NETT Koble nettledningen på Magnum 10-I til stikkontakten(230v) på strømkildens bakpanel. Forklaring fig. 4: A. Av/På bryter. Aggregatet vil være på med bryter i posisjon "I". B. Tilkobling for inn- og utgående vannslanger i kabelpakken Symbolene =Vann ut (vann til utgående vannslange) =Vann inn (i retur fra sveiseutstyret) er merket på kjøleaggregatet. C. Påfyllingslokk. Indikatoren for væskestrøm kan sees når påfyllingslokket er fjernet. Væskestrømmen sees direkte gjennom påfyllingsåpningen. FIGUR 5 6 CV 350T/450T; ; MG/lgl

9 PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE For å unngå frostskader og vannlekkasjer under transport leveres kjøleaggregatet uten kjølevæske. NB! Påfylling kan gjøres enten når aggregatet står vertikalt eller horisontalt. Ta ut nettledningen før påfylling. Vertikalt aggregat: Aggregatet holdes noe bakover og 8 liter rent vann eller kjølevæske (se pkt. 4 TEKNISKE DATA) påfylles gjennom en trakt. NB! Fyll ikke på mer enn 8 liter. Påfyllingslokket har et ventilasjonshull som ikke må blokkeres. Pass på at påfyllingslokket settes på plass etter at tanken er fylt. Ved å trykke i midten på lokket vil det "sneppe" på plass. Viktig! Sjekk at aggregatet er på og kjølevæsken sirkulerer ved bruk av vannkjølt pistol. Pistolen vil ellers bli skadet. 5.6 GASSTILKOBLING ADVARSEL Gassbeholdere kan eksplodere hvis de er skadet. Gassflaskene skal alltid plassres i stående stilling og sikres forsvarlig mot å falle. Gassflaskene skal plasseres slik at de ikke utsettes for slag og skader. La aldri sveiseelektroden komme i kontakt med gassflasken. 1 Plasser gassflasken på maskinens plattform og sikre den med kjettingen mot fall. 2 Kontroller at gassflasken er ordentlig sikret. 3 Skru av topphetten på flasken. PASS PÅ! 4 Hold kroppen unna flaskens ventilåpning når du åpner ventilen et lite øyeblikk for å blåse bort eventuell smuss og skitt. 5 Koble regulatoren til gassflasken og dra ordentlig til med nøkkel 6 Koble gasslangen i kabelpakken til gassflasken via regulator. 7 Koble gasslangen i kabelpakken til trådmaterens bakvegg. PASS PÅ! Ansamling av beskyttelsesgass kan skade og i verste fall være dødelig. Steng av gassen når den ikke brukes. 5.7 TILKOBLING AV SVEISEPISTOL 1 Hold tilkoblingene på pistolkabelen og sentralkoblingen rett mot hverandre og før sammen med moderat trykk. Kontroller at tråden løper rett i pistolkabelens trådleder. 2 Skru til den gjengede kragen i retning med urviserne slik at den sitter godt. 3 Ta av gassmunnstykket og skru ut kontaktrøret. Når pistolens avtrekker trykkes inn, er elektroden og drivmekanismen spenningsførende mot arbeidsstykket og jord, og kan være spenningsførende flere sekunder etter at avtrekkeren er sluppet. 4 Mat tråden frem til den når gjennom pistolen. Monter kontaktrøret (av riktig dimensjon). 5 Monter gassmunnstykket. CV 350T/450T; ; MG/lgl 7

10 5.8 INNSETTING AV SVEISETRÅD INNSETTING AV SVEISETRÅD PÅ 2-RULLERS MATEVERK LN 342 ble levert med 2-rullers mateverk. 1 Åpne dekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 2 Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 3 Kontroller at merkingen på drivhjulets ytterside stemmer med den anvendte tråddiameter. Hvis ikke, skru ut skruene som holder hjulet og snu eller bytt ut hjulet. Hvert drivhjul har spor for tråd med ulike diametre. Det finnes spesielle hjul for rørtråd og aluminium. 4 Løsne trykkhjulet ved hjelp av trykkarmen og løft. 5 Før tråden gjennom innløpsforingen og inn i pistoladapteren. 6 Senk trykkarmen og juster trykket med justeringsmutteren slik at hjulet ikke slurer. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av matemotoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising. Justeringsmutter Trykkarm Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 6.1: 2-RULLERS MATEVERK FOR LN 342 Trykkarm Justeringsmutter Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 6.2: 2-RULLERS MATEVERK FOR LN CV 350T/450T; ; MG/lgl

11 5.8.2 INNSETTING AV SVEISETRÅD PÅ CV 450 T MED 4-RULLERS MATEVERK 1 Åpne dekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 2 Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 3 Kontroller at merkingen på drivhjulenes ytterside stemmer med den anvendte tråddiameter. Hvis ikke, skru ut skruene som holder hjulene og snu eller bytt dem ut. Hvert drivhjul har spor for tråd med ulike diametre. Det finnes spesielle hjul for rørtråd og aluminium. 4 Løsne trykkhjulene ved hjelp av trykkarmene. 5 Før tråden gjennom innløpsforingen og inn i pistoladapteren. 6 Senk trykkarmene og juster trykket med justeringsmutteren slik at hjulet ikke slurer. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av matemotoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising. Trykkarmer Justerings -mutter Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 7: 4-RULLERS MATEVERK PÅ LN JUSTERING AV PRESSET PÅ TRYKKRULLENE Tilnærmet riktig press er ca. 2 omdreininger tilbake fra fullt trykk. For tynnere tråder og aluminiumstråder vil riktig press variere med trådtype, hardhet og overflate. Riktig press kan innstilles som følger: 1. Slå strømkilden på. 2. Press pistolenden (kontaktrøret) mot et fast underlag elektrisk isolert fra strømkilden. Trykk inn pistolbryteren i noen sekunder. 3. Hvis tråden krøller seg eller brekker ved matehjulet er trykkrullpresset for stort. Reduser trykket ca. 1/2 omdreining og prøv igjen. 4. Hvis materullene slurer; slå strømkilden av, løsne pistolen fra sentralkoblingen og trekk pistolkabelen ca. 15 cm ut fra trådmateren. På den synlige tråden bør det nå være svake bølger. Hvis tråden er helt rett er presset for lavt, øk presset ca. 1/4 omdreining og prøv igjen. 5.9 TILKOBLING AV GODSKABEL Godskabel skal være koblet til minuspol. Koble godsklemmen til arbeidsstykket/sveisebordet. Kontroller at klemmen har god kontakt. For å få best mulig kontakt må arbeidsstykket være rent for rust, maling og olje CV 350 T Godskablen er ferdigkoblet til minuspol innvendig i strømkilden CV 450 T CV 450 T har valg mellom høy og lav induktans gjennom minuspolen. Velg induktans for aktuell sveiseoppgave. CV 350T/450T; ; MG/lgl 9

12 6 BETJENING 6.1 BETJENING AV CV 350 T MED TRÅDMATER LN 442 ADVARSEL Når du bruker en CV 350 T vil det dannes en liten gnist om elektroden berører arbeidsstykket eller jord, selv om avtrekkeren er sluppet for flere sekunder siden. NB! Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising. Potensiometer for trådmatingshastighet Med trinnløs innstilling, gradert Omkobler 2/4-takt betjening 2-takts-stilling (standard): I stilling opp er 2-takt valgt. 4-takts-stilling (låst): I stilling ned er 4-takt valgt. V Brytere for valg av buespenning Trykknapp for spyling av slanger med gass Sentraltilkobling(EURO) for pistolslangepakke Områdevelger for buespenningen A =Lavt (16 25 V) B =Høyt (25 33 V) Velger for fininnstilling av buespenningen Trinn 1 til 10. Strømbryter med indikatorlampe I = PÅ, O = AV Indikatorlampen lyser med bryter PÅ klar for sveising. Godskabel med minuspol EURO-kontakt med plusspol for sveisestrøm til trådmater Indikatorlampe for overbelastning CV 350 T er termostatbeskyttet mot overbelastning og utilstrekkelig avkjøling. Hvis maskinen overbelastes, vil termostaten bryte strømmen til trådmater og gassventil og tenne indikatorlampen mens viften fortsetter å gå. Etter avkjøling lukker termostaten og lampen slukkes som tegn på at sveising kan starte igjen. Amphenolkontakt for tilkobling av styrestrømskabel til mateverk. 10 CV 350T/450T; ; MG/lgl

13 6.2 BETJENING AV CV 450 T MED TRÅDMATER LN 442 ADVARSEL Når du bruker en CV 450 T vil det dannes en liten gnist om elektroden berører arbeidsstykket eller jord, selv om avtrekkeren er sluppet for flere sekunder siden. NB! Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising. Potensiometer for trådmatingshastighet Med trinnløs innstilling, gradert Omkobler 2/4-takt betjening 2-takts-stilling (standard): I stilling opp er 2-takt valgt. 4-takts-stilling (låst): I stilling ned er 4-takt valgt. V Brytere for valg av buespenning Områdevelger for buespenningen A =Lavt (16 18,5 V) B =Middels (18,5 24 V) C =Høyt (24 36,5 V) Velger for fininnstilling av buespenningen Trinn 1 til 10. Strømbryter med indikatorlampe I = PÅ, O = AV Indikatorlampen lyser med bryter PÅ klar for sveising. EURO-kontakter med minuspol for godskabel Høy induktans for bløtere bue Lav induktans for hardere bue Hurtigkoblinger for kjølevann til pistol Kaldt vann til pistol Vann retur kjøleaggregat Trykknapp for spyling av slanger med gass Sentraltilkobling(EURO) for pistolslangepakke Digitalt meter(tilleggsutstyr) med vippebryter for valg av visning: I stilling V vises sveisespenningen under sveising I stilling A vises sveisestrømstyrken under sveising Indikatorlampe for overbelastning CV 450 T er termostatbeskyttet mot overbelastning og utilstrekkelig avkjøling. Hvis maskinen overbelastes, vil termostaten bryte strømmen til trådmater og gassventil og tenne indikatorlampen mens viften fortsetter å gå. Etter avkjøling lukker termostaten og lampen slukkes som tegn på at sveising kan starte igjen. EURO-kontakt med plusspol for sveisestrøm til trådmater Amphenolkontakt for tilkobling av styrestrømskabel til mateverk. CV 350T/450T; ; MG/lgl 11

14 7.1 MATEHJULS- OG TRÅDLEDERSETT 2-RULLERS FOR LN RULLERS FOR LN 442 Massiv tråd 0,6 0,8 mm KP KP ,8 1,0 mm KP KP ,0 1,2 mm KP KP ,2 1,6 mm KP KP Aluminiumtråd 1,0 1,2 mm KP A KP A 1,2 1,6 mm KP A KP A Rørtråd, riflet hjul 1,0 1,2 mm KP C KP C 1,2 1,6 mm KP C KP C 7.2 KABELPAKKER CV 350 T MED LN 442(LN 342) CV 450 T MED KJØLEAGGREGAT OGLN 442 Lengde 2,5 m K10290-PG K10290-PGW Lengde 10 m K10290-PG-10M K10290-PGW-10M Lengde 15 m K10290-PG-15M K10290-PGW-15M 7.3 SVEISEPISTOLER 7 TILLEGGSUTSTYR NW 350 Slangelengde 3 m ME A/60% luftkjølt NW 350 Slangelengde 4 m ME A/60% luftkjølt NW 350 Slangelengde 3 m ME A/60% luftkjølt NW 400W Slangelengde 3 m ME A/60% vannkjølt 7.4 DIVERSE K Digitalt voltmeter/amperemeter for CV 450 T Gassregulator med flowmeter 8 VEDLIKEHOLD ADVARSEL Elektrisk støt kan forårsake død. Slå av maskinen med strømbryteren før dekselet fjernes Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell. 8.1 ALMINNELIG VEDLIKEHOLD VIFTEMOTOREN Har engangssmurte lager som ikke trenger vedlikehold. På støvete og urene steder kan skitt hindre luftgjennomgangen slik at maskinen går varm og termosikringen løser ut. Slike unødige driftsstopp kan unngås ved at maskinen regelmessig blåses ren for støv og skitt med tørr trykkluft ved redusert trykk DRIVHJUL OG TRÅDFØRINGSRØR Kontroller mateverket etter hvert forbruk av trådspole. Gjør rent. Bruk ikke løsemiddel for å rengjøre trykkrullen, da det kan vaske ut smurningen i lageret. Drivhjul og føringsrør er merket med tråddiameter. Ved skifte til annen tråddiameter enn den delene er merket med, må delene skiftes. 8.2 PERIODISK VEDLIKEHOLD MATEVERK Kontroller drivverket årlig og smør drevtennene med molybdendisulfidfett. Bruk ikke grafittfett UNNGÅ TRÅDMATINGSPROBLEMER Trådmatingsproblemer kan unngås hvis utstyret håndteres på følgende måte: Se til at kabelen ikke dras rundt skarpe hjørner. Hold sveisekabelen så rett som mulig under sveising og ved fremmating av tråd gjennom kabelen. Se til at ikke kablene ikke kjøres over av trucker o.l. Hold trådføringsutstyret rent følg anvisningene for vedlikehold. Bruk bare ren sveisetråd uten rust. Bruk kontaktrør som er uskadet. Bytt hvis det smeltes ned eller deformeres. Dra ikke til spolebremsen hardere enn nødvendig. 12 CV 350T/450T; ; MG/lgl

15 8.2.2 BYTTE AV KRETSKORT Før du bytter et kretskort som du mistenker for å være defekt, skal du undersøke om kortet har fått eventuelle elektriske eller mekaniske skader på komponenter og ledere på kortets bakside. Hvis det ikke er synlig skader på kortet, sett inn et nytt kort og se om det avhjelper problemet. Hvis problemet forsvinner setter du tilbake det gamle kretskortet og ser om problemet kommer igjen. Hvis problemet er borte også med det gamle kortet, gjør du følgende: Se etter om kortsporets kontakter er korrodert, skitne eller løse. Kontroller om ledningene til kontaktene er løse eller har dårlig kontakt. Hvis kortet er synlig skadet elektrisk, kontrollerer du først om det fins kortslutninger, ledningsbrudd eller jordforbindelse før du utsetter et nytt kretskort for samme mulige feil. Mulige årsaker til slike feil: Skade på ledningsisolasjon. Dårlig ledningsende; f.eks. dårlig kontakt eller kortslutning mot nærliggende komponenter. Kortslutning eller brudd på motorledninger eller andre eksterne ledninger Fremmedlegemer eller hindringer bak kortet. Hvis kortet er synlig skadet mekanisk, forsøk å finne årsaken og utbedre den før du setter inn nytt kort. Hvis kretskortet er skadet, eller om bytte av kretskortet fjerner problemet, kan du sende det gamle kortet til nærmeste Lincoln Electric serviceverksted for reparasjon. 9 FEILSØKING FØLG ALLE ANVISNINGER OM SIKKERHET SOM ER GITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. 9.1 GENERELT Service og reparasjoner skal kun utføres av personell som har fått opplæring av Lincoln Electric. Reparasjoner utført av ikke autorisert personell på dette utstyr kan medføre fare for reparatøren og maskinoperatøren og vil gjøre fabrikkgarantien ugyldig. For din sikkerhet og for å unngå elektriske støt må du følge alle anvisninger om sikkerhet gitt i denne bruksanvisning. Bruk feilsøkingsskjemaet. TRINN 1. LOKALISER PROBLEMET (SYMPTOM) Se i kolonne PROBLEM. Her beskrives mulige symptomer som kan oppstå. Velg den beskrivelse som passer best til maskinens symptom. TRINN 2. FINN MULIG ÅRSAK I den andre kolonnen (MULIG ÅRSAK), angis klare ytre muligheter som kan ha sammenheng med feilen. Kontroller i angitt rekkefølge. De fleste kontroller kan utføres uten at maskindekslet fjernes. TRINN 3. TEST KOMPONENTER Kolonne 3 (HANDLING) finnes forslag til utbedring av feil. Har du gått gjennom de anbefalte testene uten å finne feilen, kontakt Lincoln Electric. HVIS DET AV EN ELLER ANNEN GRUNN IKKE ER MULIG Å UTFØRE TESTENE OG/ELLER REPARA- SJONENE, KAN DU BE NÆRMESTE LINCOLN ELECTRIC SERVICEAVDELING OM HJELP. 9.2 FEILSØKINGSSKJEMAET PROBLEM MULIG ÅRSAK HANDLING 1. Maskinen gir ingen strøm. 1. Returledning løs eller av 1. Reparer ledningen 2. 4 A- eller 10 A- sikringen 2. Kontroller strømmen og bytt i maskinen har løst ut. sikring om alt er normalt. 3. Defekt kretskort. 3. Se pkt om bytte av kretskort. 2. Termosikringens lampe lyser. 1. Temperaturbeskyttelsen har løst ut. 1. La maskinen bli avkjølt. Se til at det er tilstrekkelig ventilasjon. 2. Defekt kretskort. 2. Se avsnittet om bytte av kretskort. 3. Maskinen gir ikke maksimal effekt. 1. Defekt kretskort. 1. Se pkt om bytte av kretskort. 4. Maskinen kan ikke slås av. 1. Feil på strømbryter. 1. Bytt. 5. Varierende eller svak lysbue. 1. Dårlig returledning. 1. Kontroller og gjør ren tilkoblinger. 2. For lite tverrsnitt på sveiseledningene. 2. Kontroller mot tabellen i denne bruksanvisningen. 3. Buespenningen er for lav. 3. Sett opp til riktig verdi. 5. Feil dimensjon slitt eller 5. Bytt. nedsmeltet kontaktrør. 6. For høy trådhastighet. 6. Juster matingen. CV 350T/450T; ; MG/lgl 13

16 PROBLEM MULIG ÅRSAK HANDLING 6. Dårlige sveiseegenskaper. 1. Defekt kretskort. 1. Se pkt om bytte av kretskort. 7. Spenningen kan ikke justeres. 1. Defekt potensiometer. 1. Bytt. 8. Kontaktrøret har brent seg fast 1. Overoppheting av kontaktrøret p.g.a. 1. Overskrid ikke angitt maks. strøm til gassprederen. for høy strøm og/eller intermittens. eller intermittens for pistolen. 9. Drivhjulet roterer ikke selv om at 1. Defekt matemotor og/eller 1. Bytt motor og/eller kort. buespenning er på med gasstrøm. styrekort. 10. Treg trådmating, tråden mates ikke, 1. Skade på pistolkabel. 1. Sjekk kabelen, og bytt hvis nødvendig. hjulene roterer. 2. Tråden har satt seg fast i pistolen. 2. Ta ut tråden fra pistol og kabel og mat inn ny tråd. Sjekk om det finnes hindring i pistol eller kabel. Bytt ved behov. 3. Feil stilling på drivhjulsporet. 3. Demonter drivhjulet og sett det tilbake riktig. 4. Drivhjulet løst. 4. Demonter, rengjør, monter igjen og sett fast. 5. Skitt i pistolkabelen. 5. Gjør ren kabelen eller bytt trådføringsstrømpe. 6. Slitt drivhjul. 6. Bytt. 7. Rust eller skitt på tråden. 7. Bytt. 8. Slitt kontaktrør eller strømpe. 8. Bytt. 9. Kontaktrør delvis brent eller smeltet. 9. Bytt. 10. Feil trykk på trykkrullen. 10. Still inn trykket; se side Feil strømpe eller kontaktrør. 11. Sett inn riktig utstyr. 11. Sveisemaskinen gir ingen strøm. 1. Ingen spenning. 1. Sjekk nettsiden og rett eventuelle feil. 2. Defekt kontaktor. 2. Bytt. 3. Pistol avtrekker defekt. 3. Sjekk om avtrekkeren slutter kretsen. Hvis ikke: Bytt. 4. Skadet likeretter. 4. Bytt. 5. Defekt hjelpetransformator. 5. Bytt. 6. Termosikringens lampe lyser. 6. La maskinen være påslått, og start sveising så snart lampen slukker. - Sjekk at luftspaltene er åpne. - Fjern skitt fra viften og ellers i strømkilden. 12. Lav tomgangsspenning. 1. En faset drift. 1. Sjekk nettsikringer. 2. Lav nettspenning. 2. Sjekk nettspenningen. 13. Tråden mates ikke. 1. Sikringen har løst ut. 1. Sjekk og bytt. 2. Defekt kretskort. 2. Se pkt om bytte av kretskort. 3. Defekt motor. 3. Sjekk og bytt ved behov. 4. Utslitte drivhjul. 4. Bytt. 5. Kontaktrør utslitt. 5. Bytt. 14. Dårlig sveiseresultat(porer, 1. Feil på gasstilførselen. 1. Sjekk at flasken er åpen, og at sprut osv.) riktig gassmengde strømmer. 2. Dårlig kvalitet på tråd eller gass. 2. Bytt tråd eller gass. 3. For urent arbeidsstykke. 3. Gjør rent. 4. Dårlig jording. 4. Sjekk og se til at forbindelsene er rene og godt festet. 5. Feil parametre (spenning/ 5. Endre til rette parametre. trådhastighet.) 6. Defekt pistol. 6. Sjekk pistolen og bytt eventuelle defekte deler. 7. Trekk fjerner/forstyrrer dekkgass 7. Sørg for å gjøre sveisestedet beskyttelsen. trekkfri. 14 CV 350T/450T; ; MG/lgl

17 10.1 KOBLINGSSKJEMA CV 350T Koblingsskjema kan bestilles fra Lincoln Electric Norge AS CV 350T/450T; ; MG/lgl 15

18 10.2 KOBLINGSSKJEMA CV 450T 16 CV 350T/450T; ; MG/lgl

19 10.3 KOBLINGSSKJEMA LN 442 CV 350T/450T; ; MG/lgl 17

20 10.1 DELLISTE CV 350 T FP1039-A 11. DELLISTER FP1039-A CV 350-T K Ikke bruk denne dellisten hvis maskinens CODE NO. ikke er ført opp. Kontakt Lincoln Electric Norge om andre CODE NO. Bruk tabellen nedenfor som viser hvilken av sidene (PAGE N0.) for undergruppe og hvilken kolonne nr. som svarer til aktuelt CODE NO. Parts List titles PAGE NO. CODE NO. FP1039-C General assembly FP1039-D Front panel assembly F /400/3/ FP1039-C1-C # Viser endring i denne utgaven. Bruk bare deler som er merket x med referanse til FP1039-A. ITEM DESCRIPTION PART N0. QTY Pos. Beskrivelse Ant. Del nr. 2 Rear wheel S X 4 Front wheel S X 5 Transformer (230/400V) L X 5A Choke coil assembly M X 6 Diode bridge assembly L X 12 Fan M X 17 Relay P.C. Board M X 18 Auxiliary transformer M X 19 Contactor M X 21 Fuse (10 Amp.) T X 22 Fuse (4 Amp.) T X 18 CV 350T/450T; ; MG/lgl

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer