CV 350 T og CV 450 T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV 350 T og CV 450 T"

Transkript

1 CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM /11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig installasjon og betjening. Oppmontering, betjening eller reparasjon skal ikke utføres før denne instruksjonsbok og sikkerhetsforskrifter er lest. Tenk før du handler og vær forsiktig! LINCOLN ELECTRIC3 PERFORMANCE INCLUDING: PARTS & LABOUR PLUS PROTECTION Bruksanvisning og delliste

2 EMNE INNHOLD SIDE GARANTI SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) BESKRIVELSE Generelt TEKNISKE DATA INSTALLASJON AV STRØMKILDE MED TRÅDMATER Generelt Sikkerhetsregler Plassering Nettilkobling Nettspenninger Tilkobling av mateverk CV 350T CV 450T Magnum 10-I kjøleaggregat på CV 450 T Gasstilkobling Tilkobling av sveisepistol Innsetting av sveisetråd Innsetting av sveisetråd på 2-rullers mateverk Innsetting av sveisetråd på 4-rullers mateverk Justering av presset på trykkrullene Tilkobling av godskabel CV 350 T CV 450 T BETJENING Betjening av CV 350 T med trådmater LN Betjening av CV 450 T med trådmater LN TILLEGGSUTSTYR Matehjuls- og trådledersett Kabelpakker Sveisepistoler Diverse VEDLIKEHOLD Alminnelig vedlikehold Periodisk vedlikehold Bytte av kretskort FEILSØKING Generelt Feilsøkingsskjemaet KOBLINGSSKJEMA Koblingsskjema CV 350 T Koblingsskjema CV 450 T Koblingsskjema LN DELLISTER Delliste CV 350 T Delliste CV 450 T Delliste LN Delliste Magnum 10-I CV 350T/450T; ; MG/lgl

3 Takk Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Lincoln Electric. Vi håper utstyret vil gi deg full tilfredshet gjennom problemfri bruk og lave driftskostnader. Kontrollér straks at emballasjen og utstyret ikke er skadet! Eiendomsretten overføres til kjøperen når speditøren tar hånd om utstyret. Eventuelle krav i forbindelse med skade påført utstyret under frakt stilles av kjøperen til transportøren når forsendelsen mottas. Skriv opp utstyrets identifikasjon nedenfor, så du har den tilgjengelig når du trenger den. Informasjonen finnes på utstyrets dataskilt. Kodenummer Serienummer Modellnavn Kjøpsdato Vennligst oppgi denne informasjon når du trenger reservedeler eller tilleggsinformasjon. BESTILLING AV RESERVEDELER Når du bestiller reservedeler, vennligst oppgi følgende: Maskinens navn Maskinens kodenummer Beskrivelse av reservedelen Delens betegnelse i reservedelslisten Delens bestillingsnummer på reservedelslisten Ønsket antall GARANTI OMFATTER: Lincoln Electric Norge AS (heretter kalt LEN) garanterer overfor kjøper at dette utstyret er uten skader og feil i utførelse, materialer og tilvirkning ved levering. Denne garantien dekker ikke ødeleggelse forårsaket av transport, utilsiktet bruk eller feil montering utført av kjøper, mangelfullt vedlikehold eller slitasje grunnet normal bruk. LEN vil under garantiperioden dekke kostnader for utskifting av defekte deler, inklusiv arbeidskostnader. GARANTIPERIODE: Garantien gjelder i tre år fra faktura dato overfor opprinnelig kjøper av nytt utstyr fra LEN eller fra en LEN forhandler. Garantien omfatter sveisestrømkilde og/eller trådmater beskrevet i denne instruksjonsmanual. Garantiperioden på tre år gjelder ikke for tilleggsutstyr så som kabelpakker, MIG- sveisepistoler, TIG- brennere, frittstående kjølevannsaggregat, gassregulatorer eller annet LEN tilleggsutstyr levert av LEN eller montert av kjøper. For dette utstyr gjelder LENs Alminnelige forretningsvilkår. GARANTIBETINGELSER: LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted skal omgående underrettes om eventuelle defekter/feil i garantiperioden. Kjøper av utstyret dokumenterer kjøpedato ved å fremlegge fakturakopi og dekker transportkostnader for utstyret til og fra LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted. GARANTIREPARASJON: Dersom LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted finner at årsaken til defekten/feilen på utstyret dekkes av garantien, vil defekten/feilen bli utbedret av LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted gjennom reparasjon og/eller utskifting av deler. Garanti/sveis-3/ rd GARANTIBEGRENSNINGER: LEN har ikke ansvar for og vil ikke dekke kostnader for reparasjoner utført av andre enn LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted. LENs ansvar overstiger ikke kostnadene ved å reparere og/eller skifte ut defekte deler på LENs utstyr. LEN har ikke ansvar for eventuelt driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap som følge av mangler/defekter ved utstyret eller rimelig tid for utbedring av feil. CV 350T/450T; ; MG/lgl 1

4 1. SIKKERHETSREGLER Les hele bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. For å beskytte deg selv og andre fra mulige skader er det viktig å følge sikkerhetsreglene som er forklart nedenfor. ADVARSEL LYSBUESVEISING KAN VÆRE RISIKABELT Hold barn unna. Bærere av pacemaker bør konsultere sin lege før utstyret tas i bruk. Vær sikker på at all installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjoner utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL FORSIKTIG For å unngå personskader, alvorlige ulykker, tap av menneskeliv eller skade på utstyr må retningslinjene nedenfor følges. Sikkerhetsregler/sveis/1995 ELEKTRISK STØT kan drepe 1.a Elektroden og arbeidsstykket (jord) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull. 1.b For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørre klær. 1.c Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehodet og kontaktrør, under spenning. 1.d Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkobling skal være så nær sveisestedet som mulig. 1.e. Hold elektrodeholder, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Forny defekt isolasjon. 1.f. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. 1.g. Når det arbeides over gulvnivå, brukes sikkerhetsbelte for å sikre mot fall hvis en skulle få elektrisk støt. STRÅLING FRA BUEN kan skade øynene og forårsake hudskader. 2.a. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. 2.b. Bruk verneutstyr/klær av ikke brennbart materiale. 2.c. Vær forsikret om at andre i arbeidsområdet er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. SVEISESPRUT kan forårsake brann og eksplosjon. 4.a. Brannfarlige ting i området fjernes eller tildekkes for å forhindre antennelse. Husk at sveisegnister og varmt materiale fra sveising lett går gjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha brannslukningsapparat klart. 4.b. Der hvor komprimert gass må brukes til jobben på stedet, må det vises særlig forsiktighet for å unngå kritiske situasjoner. Konf. brukerveiledningen for utstyret som benyttes. 4.c. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. 4.d. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker, o.l., må man være sikker på at dette ikke femkaller giftige- eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er "renset". 4.e Ventilér hult støpegods eller beholdere før oppvarming, skjæring eller sveising. De kan eksplodere. 4.f. Sprut slynges fra lysbuen. Bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. 4.g. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. RØYK OG GASS kan være farlig 3.a. Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller det sveises på bly-, sink-, eller kadmiumbelagt stål og andre materialer og overflater som avgir svært giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde seg under tillatt grenseverdi (TLV-indeks). I mindre eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. 3.b. Sveis ikke i områder nær klorert hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gas) og andre irriterende forbindelser. 3.c. Beskyttelesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. 3.d. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. GASSBEHOLDERE kan eksplodere hvis de er skadet 5.a. Sjekk at beskyttelsesgass og gassregulatorer er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc. må passe for utstyret og være i god stand. 5.b. Ha alltid gassbeholderne i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. 5.c. Gassbeholderne skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. 5.d. Berør aldri gassbeholderen med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning. 5.e. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. 5.f. Les og følg instruksjonene på gassbeholderen og tilhørende utstyr. ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT kan være farlig 6.a. Elektrisk strøm som flyter gjennom enhver leder forårsaker elektromagnetisk felt(emf). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF: 6.1. Legg elektrode og godskabel sammen. Tapes sammen hvis mulig Kveil ikke elektrodekabelen rundt kroppen Plasser deg ikke mellom elektrode- og godskabel Godskablen tilkobles så nær sveisestedet som mulig Arbeid ikke nær sveisestrømkilder. 2 CV 350T/450T; ; MG/lgl

5 2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) EMC/1994 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 89/336 EEC og EN50199 produktstandard for Elektromagnetisk kompatibilitet EMC, krav for utstyr til lysbuesveising og plasmaskjæring. INTRODUKSJON Alt elektrisk utstyr som datamaskiner, mikrobølgeovner, hårtørkere, kjøkkenmaskiner, sveisemaskiner etc. genererer små mengder elektromagnetiske stråler. Elektromagnetisk stråling kan bli sendt gjennom kraftlinjer eller stråle ut i rommet som fra en radiosender. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio og TV-mottakere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendig å iverksette når strømkilden brukes i privathus o.l. INSTALLASJON OG BRUK Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetisk forstyrrelse oppdages, er det brukeren av sveise- /skjæreutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan løsningen være jording av strømkretsen, se merknad. I andre tilfeller kan løsningen være konstruksjon av en elektromagnetisk skjerm, som omslutter strømkilden og arbeidsstykket fullstendig, og i tillegg montere inngangsfiltere. I alle tilfeller av elektromagnetisk forstyrrelse må den reduseres til et akseptabelt nivå. Merknad: Sveise-/skjærestrømkretsen kan, eller kan ikke, bli jordet av sikkerhetsmessige grunner i.h.t. nasjonale forskrifter. Endring av jordingsarrangementet skal utføres av kvalifisert fagmann, som kan bedømme om endringen kan øke risikoen for ulykker, f.eks. ved å tillate parallelle returveier av strømmen. Dette kan ødelegge jordforbindelsen for andre apparater. VURDERING AV OMRÅDET Før installasjon av sveise-/skjæreutstyr, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende: a) andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal-og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveise-/skjærestrømkilder b) radio, TV sender og mottaker c) datamaskiner og kontrollutstyr d) kritisk sikkerhetsutstyr, d.v.s. sikring av industri e) helsen til folk omkring; d.v.s. brukere av pacemaker, høreapparater f) utstyr for kalibrering av måleinstrumenter g) immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveise-/skjæreutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området h) tid på dagen som sveisingen, eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der. Omliggende område kan strekke seg utenfor avgrensingen av lokalitetene. METODER FOR REDUSERING AV STRÅLING Nettilkobling Sveise-/skjæreutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelse oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledning i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr. Skjermingen skal være kontinuerlig i hele nettledningens lengde og skal kobles til strømkilden, slik at god elektrisk kontakt oppnås mellom skjerming og strømkildens kapsling. VEDLIKEHOLD AV SVEISE-/SKJÆREUTSTYRET Utstyret skal rutinemessig vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Alle adgangs- servicedører og deksler skal være lukket og festet når utstyret er i bruk. Utstyret må ikke endres eller ombygges på noen måte, unntatt de endringer og justeringer som er anbefalt av produsenten. Spesielt gnistgap for tenning og buestabilisering må justeres og vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Sveise-/skjærekabler Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. Sammenkobling av potensial Sammenkobling av metalldeler i sveise-/skjæreinstallasjonen skal det tas hensyn til. Metalldeler, som er koblet til arbeidsstykket vil øke faren for elektrisk støt ved at elektroden og de sammenkoblede deler berøres samtidig. Operatøren må isoleres fra slike sammenkoblede metalldeler. Jording av arbeidsstykket Der hvor arbeidsstykket ikke er koblet til jord av sikkerhetsgrunner, eller på grunn av dets størrelse og beliggenhet, d.v.s. skipsskrog eller byggverks stål-konstruksjoner, kan en sammenkobling til jord redusere stråling i noen tilfelle, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. Når det er nødvendig, skal jordingen til arbeidsstykket skje direkte, men i noen land er direkte jording ikke tillatt. Koblingen skal da gjøres med en passende kondensator etter de nasjonale bestemmelser. Skjerming og beskyttelse Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelse. Skjerming av hele installasjonen bør vurderes i spesielle tilfeller. 1) 1) Deler av teksten står i EN50199: Electromagnetic Compatibility (EMC) product standard for arc welding equipment. CV 350T/450T; ; MG/lgl 3

6 3 BESKRIVELSE CV 350 T og CV 450 T er 3 fas sveiselikerettere med svakt fallende karakteristikk. Separat mateverk, LN 442 (LN 342 tidligere) for CV 350 T og LN 442 for CV 450 T, leveres med strømkilden. Mateverkene er spesielt konstruert for MIG/MAG-sveising av stål og aluminium. CV 350 T kan bare sveise med positiv pol på elektroden. EGENSKAPER: Termostatbeskyttet mot overbelastning Den komplette transformator-, drossel- og likeretterenheten er behandlet med spesiell isolerende lakk som gir ekstra beskyttelse mot fuktighet og korrosjon Moduloppbyggingen er servicevennlig Innfelt panel beskytter reguleringskomponentene Store sikkerhetsmarginer beskytter maskinene mot transientspenninger og overstrømmer Oppfyller kravene til CE-merking 3-års garanti på deler og arbeid Produsert under et verdensomspennende kvalitetsystem sertifisert etter ISO 9002 STANDARDUTRUSTNING PÅ CV 350 T OG CV 450 T: Presis buespenningskontroll ved hjelp av en grovreguleringsbryter og en finreguleringsbryter. Oppbevaringsboks for verktøy etc. Nettbryter og indikatorlampe. Understell med 4 hjul og plass til gassbeholder. Leveres med montert nettledning, godskabel med påmontert godsklemme. Spesielt for CV 450 T: Leveres med kjøleaggregat type Magnum 10-I Digital visning for buespenning/sveisestrøm kan leveres som tilleggsutstyr STANDARDUTRUSTNING PÅ TRÅDMATER LN 442(OG LN 342): Fast innstilt avbrannstid Velger for 2-takt og 4-takt pistolbetjening Skala 1-11 for trådhastighet Trykknapp for slangespyling med gass Trykknapp for spenningsfri Inching Spesielt for trådmater LN 342: Ble levert med 2-rullers mateverk Spesielt for trådmater LN 442: Leveres med 4-rullers mateverk. 3.1 GENERELT Denne bruksanvisning gir grunnleggende informasjon til de ansvarlige for installasjon, bruk og service av maskinen. Følg bruksanvisningen, og du får et godt resultat. 4. TEKNISKE DATA STRØMKILDE CV 350T CV 450T KJØLEAGGREGAT MAGNUM 10-I SVEISESIDEN Intermittens (10 min.-per.) % Sveisestrøm A Buespenning V 31, ,5 31,5 Tomgangsspenning maks. V Strømområde A Trinn NETTSIDEN Nett (3-fas 50/60 Hz) V 220/380/ /400 Strøm ved maks. effekt A 46/27/25 55/32 Nettbelastning kva cos 0,92 DIVERSE Isolasjonsklasse IEC H H Styrespenning V Vekt med trådmater kg med kjøleaggregat kg 133 Dimensjoner (H x B x L) m 0,79x0,49x0,92 1,33x0,65 x1,00 TRÅDMATER LN 442(LN 342) LN 442 Styrespenning 50Hz V Sveisestrøm ved 60% int Tråddimensjoner mm 0,6 1,6 0,6 1,6 Trådmatningshastighet m/min Vekt kg Nettspenning: Nettstrøm: Driftstrykk: Trykk tomgang: Væskestrøm: Tankvolum: Kjølevæske: 220V 1-fas ca. 1A 3,0 Bar (310kPa) 4,0-4,4 Bar ( kpa) 0,4-3,0 l/min. (Varierer med motstanden i vannslanger/ pistolslanger). 8 liter Innendørs over 0 C brukes destillert vann eller rent springvann. Under 0C brukes 50% vann og 50% automobil kjølevæske eller 50% ethylenglycol. 4 CV 350T/450T; ; MG/lgl

7 5 INSTALLASJON AV STRØMKILDER MED TRÅDMATERE 5.1 GENERELT Installasjonen vil omfatte: Montering av støpsel på fabrikkmontert nettledning, eventuell omkobling fra 400 V til 230 V og netttilkobling Tilkobling av trådmater med kabelpakke Montering av gassbeholder, gassregulator og tilkoblinger av gasslange på trådmater og gassbeholder Montering av sveisetråd og tilhørende trådmatingsutstyr Tilkobling av sveisepistol Tilkobling av godsledning. Dataskilt På CV 450 T: Kontakt for 1-fas 230V til kjøleaggregat Strekkavlaster 5.2 SIKKERHETSREGLER Alle som betjener eller vedlikeholder utstyret må lese avsnittet om installasjon. FIGUR 1.1: STRØMKILDENS BAKVEGG ADVARSEL Elektrisk støt kan være dødelig. All installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal utføres av kvalifiserte (autoriserte) elektrikere. Nettspenning frakobles ved montering og ved reparasjoner. Slå av hovedbryter og fjern nettledningen fra uttaket. Støpsel og kontakt for nettspenning skal være jordet. Nettspenning og kobling på omkoblingstavle må korrespondere NETTSPENNINGER 400 V nett Strømkildene er fra fabrikk klar for 400 V nett, koblet som vist på fig og V PRI 220V /380V /415V SEC 42V 50-60Hz 5.3 PLASSERING Utstyret plasseres i omgivelser hvor det er fri sirkulasjon av luft inn gjennom gitteret bak på maskinen og ut foran. Strømkildenes deksler er IP-23-klassifisert. Omgivelser med minst mulig røyk og smuss vil imidlertid begrense nedfelling av støv og urenheter som ville hemme viftens kjølefunksjon. FIGUR 2.1.1: KOBLET FOR 400 V FIGUR 2.1.2: LEDNING 5 FOR 400 V 5.4 NETTILKOBLING Kontroller at nettspenning, faser og frekvens stemmer overens med det som angis på dataskiltet. Bruk autorisert elektriker! Maskinene leveres med nettledning, uten støpsel, koblet for400 V nettspenning. Bruk ledningstverrsnitt etter gjeldende bestemmelser eller i henhold til tabell 1. Nettilkoblingen sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer. TABELL 1 Maskin Nettspenn. 3-fas 50/60 Hz 230 V 400 V CV 350 T Nettsikring (treg) A Anbefalt kabel mm 2 4 x 6 4 x 2,5 CV 450 T Nettsikring (treg) A Anbefalt kabel mm 2 4 x 6 4 x V nett Strømkilden skal kobles om: På omkoblingspanelet som vist på fig På styretrafo som vist på fig V FIGUR 2.2.1: KOBLET FOR FOR 230 V PRI 220V /380V /415V SEC 42V 50-60Hz FIGUR 2.2.2: LEDNING 5 FOR 230 V CV 350T/450T; ; MG/lgl 5

8 5.5 TILKOBLING AV MATEVERK Tilkobling av sveisestrømkabel Sentraltilkobling Tilkobling av sveisestrømkabel Sentraltilkobling Kjøleaggregat Kabelpakke K10290-PG Godskabel Kabelpakke K10290-PGW FIG.33: KOBLING AV MATEVERK LN 442(LN 342) TIL CV 350T FIG.4: KOBLING AV MATEVERK LN 442 TIL CV 450T CV 350T 1. Koble kabelpakken til strømkildene front 1.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 1.2 Koble strømkablen til EURO-kontakten 2. Koble kabelpakken til trådmaterens bakside 2.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 3.2 Stikk strømkablen gjennom bakveggen og koble kabelskoen til mateverket. 3. Koble gasslangen til trådmater og gassregulator 3.1 Koble slangen til inntaket på trådmateren(høyregjenger) 3.2 Koble slangen til gassregulatoren(høyregjenger) CV 450T 1. Koble kabelpakken til strømkildene front 1.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 1.2 Koble strømkablen til EURO-kontakten 2. Koble kabelpakken til trådmaterens bakside 2.1 Koble kontrollkablen til Amphenolkontakten 3.2 Stikk strømkablen gjennom bakveggen og koble kabelskoen til mateverket. 3. Koble gasslangen til trådmater og gassregulator 3.1 Koble slangen til inntaket på trådmateren(høyregjenger) 3.2 Koble slangen til gassregulatoren(høyregjenger) 4. Koble vannslangene mellom trådmater og kjøleaggregat Vannslangene har merkede koblinger for kjøleaggregat Magnum 10-I og LN MAGNUM 10-I KJØLEAGGREGAT PÅ CV 450 T TILKOBLING NETT Koble nettledningen på Magnum 10-I til stikkontakten(230v) på strømkildens bakpanel. Forklaring fig. 4: A. Av/På bryter. Aggregatet vil være på med bryter i posisjon "I". B. Tilkobling for inn- og utgående vannslanger i kabelpakken Symbolene =Vann ut (vann til utgående vannslange) =Vann inn (i retur fra sveiseutstyret) er merket på kjøleaggregatet. C. Påfyllingslokk. Indikatoren for væskestrøm kan sees når påfyllingslokket er fjernet. Væskestrømmen sees direkte gjennom påfyllingsåpningen. FIGUR 5 6 CV 350T/450T; ; MG/lgl

9 PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE For å unngå frostskader og vannlekkasjer under transport leveres kjøleaggregatet uten kjølevæske. NB! Påfylling kan gjøres enten når aggregatet står vertikalt eller horisontalt. Ta ut nettledningen før påfylling. Vertikalt aggregat: Aggregatet holdes noe bakover og 8 liter rent vann eller kjølevæske (se pkt. 4 TEKNISKE DATA) påfylles gjennom en trakt. NB! Fyll ikke på mer enn 8 liter. Påfyllingslokket har et ventilasjonshull som ikke må blokkeres. Pass på at påfyllingslokket settes på plass etter at tanken er fylt. Ved å trykke i midten på lokket vil det "sneppe" på plass. Viktig! Sjekk at aggregatet er på og kjølevæsken sirkulerer ved bruk av vannkjølt pistol. Pistolen vil ellers bli skadet. 5.6 GASSTILKOBLING ADVARSEL Gassbeholdere kan eksplodere hvis de er skadet. Gassflaskene skal alltid plassres i stående stilling og sikres forsvarlig mot å falle. Gassflaskene skal plasseres slik at de ikke utsettes for slag og skader. La aldri sveiseelektroden komme i kontakt med gassflasken. 1 Plasser gassflasken på maskinens plattform og sikre den med kjettingen mot fall. 2 Kontroller at gassflasken er ordentlig sikret. 3 Skru av topphetten på flasken. PASS PÅ! 4 Hold kroppen unna flaskens ventilåpning når du åpner ventilen et lite øyeblikk for å blåse bort eventuell smuss og skitt. 5 Koble regulatoren til gassflasken og dra ordentlig til med nøkkel 6 Koble gasslangen i kabelpakken til gassflasken via regulator. 7 Koble gasslangen i kabelpakken til trådmaterens bakvegg. PASS PÅ! Ansamling av beskyttelsesgass kan skade og i verste fall være dødelig. Steng av gassen når den ikke brukes. 5.7 TILKOBLING AV SVEISEPISTOL 1 Hold tilkoblingene på pistolkabelen og sentralkoblingen rett mot hverandre og før sammen med moderat trykk. Kontroller at tråden løper rett i pistolkabelens trådleder. 2 Skru til den gjengede kragen i retning med urviserne slik at den sitter godt. 3 Ta av gassmunnstykket og skru ut kontaktrøret. Når pistolens avtrekker trykkes inn, er elektroden og drivmekanismen spenningsførende mot arbeidsstykket og jord, og kan være spenningsførende flere sekunder etter at avtrekkeren er sluppet. 4 Mat tråden frem til den når gjennom pistolen. Monter kontaktrøret (av riktig dimensjon). 5 Monter gassmunnstykket. CV 350T/450T; ; MG/lgl 7

10 5.8 INNSETTING AV SVEISETRÅD INNSETTING AV SVEISETRÅD PÅ 2-RULLERS MATEVERK LN 342 ble levert med 2-rullers mateverk. 1 Åpne dekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 2 Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 3 Kontroller at merkingen på drivhjulets ytterside stemmer med den anvendte tråddiameter. Hvis ikke, skru ut skruene som holder hjulet og snu eller bytt ut hjulet. Hvert drivhjul har spor for tråd med ulike diametre. Det finnes spesielle hjul for rørtråd og aluminium. 4 Løsne trykkhjulet ved hjelp av trykkarmen og løft. 5 Før tråden gjennom innløpsforingen og inn i pistoladapteren. 6 Senk trykkarmen og juster trykket med justeringsmutteren slik at hjulet ikke slurer. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av matemotoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising. Justeringsmutter Trykkarm Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 6.1: 2-RULLERS MATEVERK FOR LN 342 Trykkarm Justeringsmutter Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 6.2: 2-RULLERS MATEVERK FOR LN CV 350T/450T; ; MG/lgl

11 5.8.2 INNSETTING AV SVEISETRÅD PÅ CV 450 T MED 4-RULLERS MATEVERK 1 Åpne dekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 2 Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 3 Kontroller at merkingen på drivhjulenes ytterside stemmer med den anvendte tråddiameter. Hvis ikke, skru ut skruene som holder hjulene og snu eller bytt dem ut. Hvert drivhjul har spor for tråd med ulike diametre. Det finnes spesielle hjul for rørtråd og aluminium. 4 Løsne trykkhjulene ved hjelp av trykkarmene. 5 Før tråden gjennom innløpsforingen og inn i pistoladapteren. 6 Senk trykkarmene og juster trykket med justeringsmutteren slik at hjulet ikke slurer. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av matemotoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising. Trykkarmer Justerings -mutter Trykkhjul Trådleder Drivhjul FIG. 7: 4-RULLERS MATEVERK PÅ LN JUSTERING AV PRESSET PÅ TRYKKRULLENE Tilnærmet riktig press er ca. 2 omdreininger tilbake fra fullt trykk. For tynnere tråder og aluminiumstråder vil riktig press variere med trådtype, hardhet og overflate. Riktig press kan innstilles som følger: 1. Slå strømkilden på. 2. Press pistolenden (kontaktrøret) mot et fast underlag elektrisk isolert fra strømkilden. Trykk inn pistolbryteren i noen sekunder. 3. Hvis tråden krøller seg eller brekker ved matehjulet er trykkrullpresset for stort. Reduser trykket ca. 1/2 omdreining og prøv igjen. 4. Hvis materullene slurer; slå strømkilden av, løsne pistolen fra sentralkoblingen og trekk pistolkabelen ca. 15 cm ut fra trådmateren. På den synlige tråden bør det nå være svake bølger. Hvis tråden er helt rett er presset for lavt, øk presset ca. 1/4 omdreining og prøv igjen. 5.9 TILKOBLING AV GODSKABEL Godskabel skal være koblet til minuspol. Koble godsklemmen til arbeidsstykket/sveisebordet. Kontroller at klemmen har god kontakt. For å få best mulig kontakt må arbeidsstykket være rent for rust, maling og olje CV 350 T Godskablen er ferdigkoblet til minuspol innvendig i strømkilden CV 450 T CV 450 T har valg mellom høy og lav induktans gjennom minuspolen. Velg induktans for aktuell sveiseoppgave. CV 350T/450T; ; MG/lgl 9

12 6 BETJENING 6.1 BETJENING AV CV 350 T MED TRÅDMATER LN 442 ADVARSEL Når du bruker en CV 350 T vil det dannes en liten gnist om elektroden berører arbeidsstykket eller jord, selv om avtrekkeren er sluppet for flere sekunder siden. NB! Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising. Potensiometer for trådmatingshastighet Med trinnløs innstilling, gradert Omkobler 2/4-takt betjening 2-takts-stilling (standard): I stilling opp er 2-takt valgt. 4-takts-stilling (låst): I stilling ned er 4-takt valgt. V Brytere for valg av buespenning Trykknapp for spyling av slanger med gass Sentraltilkobling(EURO) for pistolslangepakke Områdevelger for buespenningen A =Lavt (16 25 V) B =Høyt (25 33 V) Velger for fininnstilling av buespenningen Trinn 1 til 10. Strømbryter med indikatorlampe I = PÅ, O = AV Indikatorlampen lyser med bryter PÅ klar for sveising. Godskabel med minuspol EURO-kontakt med plusspol for sveisestrøm til trådmater Indikatorlampe for overbelastning CV 350 T er termostatbeskyttet mot overbelastning og utilstrekkelig avkjøling. Hvis maskinen overbelastes, vil termostaten bryte strømmen til trådmater og gassventil og tenne indikatorlampen mens viften fortsetter å gå. Etter avkjøling lukker termostaten og lampen slukkes som tegn på at sveising kan starte igjen. Amphenolkontakt for tilkobling av styrestrømskabel til mateverk. 10 CV 350T/450T; ; MG/lgl

13 6.2 BETJENING AV CV 450 T MED TRÅDMATER LN 442 ADVARSEL Når du bruker en CV 450 T vil det dannes en liten gnist om elektroden berører arbeidsstykket eller jord, selv om avtrekkeren er sluppet for flere sekunder siden. NB! Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising. Potensiometer for trådmatingshastighet Med trinnløs innstilling, gradert Omkobler 2/4-takt betjening 2-takts-stilling (standard): I stilling opp er 2-takt valgt. 4-takts-stilling (låst): I stilling ned er 4-takt valgt. V Brytere for valg av buespenning Områdevelger for buespenningen A =Lavt (16 18,5 V) B =Middels (18,5 24 V) C =Høyt (24 36,5 V) Velger for fininnstilling av buespenningen Trinn 1 til 10. Strømbryter med indikatorlampe I = PÅ, O = AV Indikatorlampen lyser med bryter PÅ klar for sveising. EURO-kontakter med minuspol for godskabel Høy induktans for bløtere bue Lav induktans for hardere bue Hurtigkoblinger for kjølevann til pistol Kaldt vann til pistol Vann retur kjøleaggregat Trykknapp for spyling av slanger med gass Sentraltilkobling(EURO) for pistolslangepakke Digitalt meter(tilleggsutstyr) med vippebryter for valg av visning: I stilling V vises sveisespenningen under sveising I stilling A vises sveisestrømstyrken under sveising Indikatorlampe for overbelastning CV 450 T er termostatbeskyttet mot overbelastning og utilstrekkelig avkjøling. Hvis maskinen overbelastes, vil termostaten bryte strømmen til trådmater og gassventil og tenne indikatorlampen mens viften fortsetter å gå. Etter avkjøling lukker termostaten og lampen slukkes som tegn på at sveising kan starte igjen. EURO-kontakt med plusspol for sveisestrøm til trådmater Amphenolkontakt for tilkobling av styrestrømskabel til mateverk. CV 350T/450T; ; MG/lgl 11

14 7.1 MATEHJULS- OG TRÅDLEDERSETT 2-RULLERS FOR LN RULLERS FOR LN 442 Massiv tråd 0,6 0,8 mm KP KP ,8 1,0 mm KP KP ,0 1,2 mm KP KP ,2 1,6 mm KP KP Aluminiumtråd 1,0 1,2 mm KP A KP A 1,2 1,6 mm KP A KP A Rørtråd, riflet hjul 1,0 1,2 mm KP C KP C 1,2 1,6 mm KP C KP C 7.2 KABELPAKKER CV 350 T MED LN 442(LN 342) CV 450 T MED KJØLEAGGREGAT OGLN 442 Lengde 2,5 m K10290-PG K10290-PGW Lengde 10 m K10290-PG-10M K10290-PGW-10M Lengde 15 m K10290-PG-15M K10290-PGW-15M 7.3 SVEISEPISTOLER 7 TILLEGGSUTSTYR NW 350 Slangelengde 3 m ME A/60% luftkjølt NW 350 Slangelengde 4 m ME A/60% luftkjølt NW 350 Slangelengde 3 m ME A/60% luftkjølt NW 400W Slangelengde 3 m ME A/60% vannkjølt 7.4 DIVERSE K Digitalt voltmeter/amperemeter for CV 450 T Gassregulator med flowmeter 8 VEDLIKEHOLD ADVARSEL Elektrisk støt kan forårsake død. Slå av maskinen med strømbryteren før dekselet fjernes Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell. 8.1 ALMINNELIG VEDLIKEHOLD VIFTEMOTOREN Har engangssmurte lager som ikke trenger vedlikehold. På støvete og urene steder kan skitt hindre luftgjennomgangen slik at maskinen går varm og termosikringen løser ut. Slike unødige driftsstopp kan unngås ved at maskinen regelmessig blåses ren for støv og skitt med tørr trykkluft ved redusert trykk DRIVHJUL OG TRÅDFØRINGSRØR Kontroller mateverket etter hvert forbruk av trådspole. Gjør rent. Bruk ikke løsemiddel for å rengjøre trykkrullen, da det kan vaske ut smurningen i lageret. Drivhjul og føringsrør er merket med tråddiameter. Ved skifte til annen tråddiameter enn den delene er merket med, må delene skiftes. 8.2 PERIODISK VEDLIKEHOLD MATEVERK Kontroller drivverket årlig og smør drevtennene med molybdendisulfidfett. Bruk ikke grafittfett UNNGÅ TRÅDMATINGSPROBLEMER Trådmatingsproblemer kan unngås hvis utstyret håndteres på følgende måte: Se til at kabelen ikke dras rundt skarpe hjørner. Hold sveisekabelen så rett som mulig under sveising og ved fremmating av tråd gjennom kabelen. Se til at ikke kablene ikke kjøres over av trucker o.l. Hold trådføringsutstyret rent følg anvisningene for vedlikehold. Bruk bare ren sveisetråd uten rust. Bruk kontaktrør som er uskadet. Bytt hvis det smeltes ned eller deformeres. Dra ikke til spolebremsen hardere enn nødvendig. 12 CV 350T/450T; ; MG/lgl

15 8.2.2 BYTTE AV KRETSKORT Før du bytter et kretskort som du mistenker for å være defekt, skal du undersøke om kortet har fått eventuelle elektriske eller mekaniske skader på komponenter og ledere på kortets bakside. Hvis det ikke er synlig skader på kortet, sett inn et nytt kort og se om det avhjelper problemet. Hvis problemet forsvinner setter du tilbake det gamle kretskortet og ser om problemet kommer igjen. Hvis problemet er borte også med det gamle kortet, gjør du følgende: Se etter om kortsporets kontakter er korrodert, skitne eller løse. Kontroller om ledningene til kontaktene er løse eller har dårlig kontakt. Hvis kortet er synlig skadet elektrisk, kontrollerer du først om det fins kortslutninger, ledningsbrudd eller jordforbindelse før du utsetter et nytt kretskort for samme mulige feil. Mulige årsaker til slike feil: Skade på ledningsisolasjon. Dårlig ledningsende; f.eks. dårlig kontakt eller kortslutning mot nærliggende komponenter. Kortslutning eller brudd på motorledninger eller andre eksterne ledninger Fremmedlegemer eller hindringer bak kortet. Hvis kortet er synlig skadet mekanisk, forsøk å finne årsaken og utbedre den før du setter inn nytt kort. Hvis kretskortet er skadet, eller om bytte av kretskortet fjerner problemet, kan du sende det gamle kortet til nærmeste Lincoln Electric serviceverksted for reparasjon. 9 FEILSØKING FØLG ALLE ANVISNINGER OM SIKKERHET SOM ER GITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. 9.1 GENERELT Service og reparasjoner skal kun utføres av personell som har fått opplæring av Lincoln Electric. Reparasjoner utført av ikke autorisert personell på dette utstyr kan medføre fare for reparatøren og maskinoperatøren og vil gjøre fabrikkgarantien ugyldig. For din sikkerhet og for å unngå elektriske støt må du følge alle anvisninger om sikkerhet gitt i denne bruksanvisning. Bruk feilsøkingsskjemaet. TRINN 1. LOKALISER PROBLEMET (SYMPTOM) Se i kolonne PROBLEM. Her beskrives mulige symptomer som kan oppstå. Velg den beskrivelse som passer best til maskinens symptom. TRINN 2. FINN MULIG ÅRSAK I den andre kolonnen (MULIG ÅRSAK), angis klare ytre muligheter som kan ha sammenheng med feilen. Kontroller i angitt rekkefølge. De fleste kontroller kan utføres uten at maskindekslet fjernes. TRINN 3. TEST KOMPONENTER Kolonne 3 (HANDLING) finnes forslag til utbedring av feil. Har du gått gjennom de anbefalte testene uten å finne feilen, kontakt Lincoln Electric. HVIS DET AV EN ELLER ANNEN GRUNN IKKE ER MULIG Å UTFØRE TESTENE OG/ELLER REPARA- SJONENE, KAN DU BE NÆRMESTE LINCOLN ELECTRIC SERVICEAVDELING OM HJELP. 9.2 FEILSØKINGSSKJEMAET PROBLEM MULIG ÅRSAK HANDLING 1. Maskinen gir ingen strøm. 1. Returledning løs eller av 1. Reparer ledningen 2. 4 A- eller 10 A- sikringen 2. Kontroller strømmen og bytt i maskinen har løst ut. sikring om alt er normalt. 3. Defekt kretskort. 3. Se pkt om bytte av kretskort. 2. Termosikringens lampe lyser. 1. Temperaturbeskyttelsen har løst ut. 1. La maskinen bli avkjølt. Se til at det er tilstrekkelig ventilasjon. 2. Defekt kretskort. 2. Se avsnittet om bytte av kretskort. 3. Maskinen gir ikke maksimal effekt. 1. Defekt kretskort. 1. Se pkt om bytte av kretskort. 4. Maskinen kan ikke slås av. 1. Feil på strømbryter. 1. Bytt. 5. Varierende eller svak lysbue. 1. Dårlig returledning. 1. Kontroller og gjør ren tilkoblinger. 2. For lite tverrsnitt på sveiseledningene. 2. Kontroller mot tabellen i denne bruksanvisningen. 3. Buespenningen er for lav. 3. Sett opp til riktig verdi. 5. Feil dimensjon slitt eller 5. Bytt. nedsmeltet kontaktrør. 6. For høy trådhastighet. 6. Juster matingen. CV 350T/450T; ; MG/lgl 13

16 PROBLEM MULIG ÅRSAK HANDLING 6. Dårlige sveiseegenskaper. 1. Defekt kretskort. 1. Se pkt om bytte av kretskort. 7. Spenningen kan ikke justeres. 1. Defekt potensiometer. 1. Bytt. 8. Kontaktrøret har brent seg fast 1. Overoppheting av kontaktrøret p.g.a. 1. Overskrid ikke angitt maks. strøm til gassprederen. for høy strøm og/eller intermittens. eller intermittens for pistolen. 9. Drivhjulet roterer ikke selv om at 1. Defekt matemotor og/eller 1. Bytt motor og/eller kort. buespenning er på med gasstrøm. styrekort. 10. Treg trådmating, tråden mates ikke, 1. Skade på pistolkabel. 1. Sjekk kabelen, og bytt hvis nødvendig. hjulene roterer. 2. Tråden har satt seg fast i pistolen. 2. Ta ut tråden fra pistol og kabel og mat inn ny tråd. Sjekk om det finnes hindring i pistol eller kabel. Bytt ved behov. 3. Feil stilling på drivhjulsporet. 3. Demonter drivhjulet og sett det tilbake riktig. 4. Drivhjulet løst. 4. Demonter, rengjør, monter igjen og sett fast. 5. Skitt i pistolkabelen. 5. Gjør ren kabelen eller bytt trådføringsstrømpe. 6. Slitt drivhjul. 6. Bytt. 7. Rust eller skitt på tråden. 7. Bytt. 8. Slitt kontaktrør eller strømpe. 8. Bytt. 9. Kontaktrør delvis brent eller smeltet. 9. Bytt. 10. Feil trykk på trykkrullen. 10. Still inn trykket; se side Feil strømpe eller kontaktrør. 11. Sett inn riktig utstyr. 11. Sveisemaskinen gir ingen strøm. 1. Ingen spenning. 1. Sjekk nettsiden og rett eventuelle feil. 2. Defekt kontaktor. 2. Bytt. 3. Pistol avtrekker defekt. 3. Sjekk om avtrekkeren slutter kretsen. Hvis ikke: Bytt. 4. Skadet likeretter. 4. Bytt. 5. Defekt hjelpetransformator. 5. Bytt. 6. Termosikringens lampe lyser. 6. La maskinen være påslått, og start sveising så snart lampen slukker. - Sjekk at luftspaltene er åpne. - Fjern skitt fra viften og ellers i strømkilden. 12. Lav tomgangsspenning. 1. En faset drift. 1. Sjekk nettsikringer. 2. Lav nettspenning. 2. Sjekk nettspenningen. 13. Tråden mates ikke. 1. Sikringen har løst ut. 1. Sjekk og bytt. 2. Defekt kretskort. 2. Se pkt om bytte av kretskort. 3. Defekt motor. 3. Sjekk og bytt ved behov. 4. Utslitte drivhjul. 4. Bytt. 5. Kontaktrør utslitt. 5. Bytt. 14. Dårlig sveiseresultat(porer, 1. Feil på gasstilførselen. 1. Sjekk at flasken er åpen, og at sprut osv.) riktig gassmengde strømmer. 2. Dårlig kvalitet på tråd eller gass. 2. Bytt tråd eller gass. 3. For urent arbeidsstykke. 3. Gjør rent. 4. Dårlig jording. 4. Sjekk og se til at forbindelsene er rene og godt festet. 5. Feil parametre (spenning/ 5. Endre til rette parametre. trådhastighet.) 6. Defekt pistol. 6. Sjekk pistolen og bytt eventuelle defekte deler. 7. Trekk fjerner/forstyrrer dekkgass 7. Sørg for å gjøre sveisestedet beskyttelsen. trekkfri. 14 CV 350T/450T; ; MG/lgl

17 10.1 KOBLINGSSKJEMA CV 350T Koblingsskjema kan bestilles fra Lincoln Electric Norge AS CV 350T/450T; ; MG/lgl 15

18 10.2 KOBLINGSSKJEMA CV 450T 16 CV 350T/450T; ; MG/lgl

19 10.3 KOBLINGSSKJEMA LN 442 CV 350T/450T; ; MG/lgl 17

20 10.1 DELLISTE CV 350 T FP1039-A 11. DELLISTER FP1039-A CV 350-T K Ikke bruk denne dellisten hvis maskinens CODE NO. ikke er ført opp. Kontakt Lincoln Electric Norge om andre CODE NO. Bruk tabellen nedenfor som viser hvilken av sidene (PAGE N0.) for undergruppe og hvilken kolonne nr. som svarer til aktuelt CODE NO. Parts List titles PAGE NO. CODE NO. FP1039-C General assembly FP1039-D Front panel assembly F /400/3/ FP1039-C1-C # Viser endring i denne utgaven. Bruk bare deler som er merket x med referanse til FP1039-A. ITEM DESCRIPTION PART N0. QTY Pos. Beskrivelse Ant. Del nr. 2 Rear wheel S X 4 Front wheel S X 5 Transformer (230/400V) L X 5A Choke coil assembly M X 6 Diode bridge assembly L X 12 Fan M X 17 Relay P.C. Board M X 18 Auxiliary transformer M X 19 Contactor M X 21 Fuse (10 Amp.) T X 22 Fuse (4 Amp.) T X 18 CV 350T/450T; ; MG/lgl

BRUKSANVISNING MIG/MAG. Wirematic 2703 PRO Wirematic 3303 PRO

BRUKSANVISNING MIG/MAG. Wirematic 2703 PRO Wirematic 3303 PRO TM MIG/MAG Wirematic 0 PRO Wirematic 0 PRO INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TEKNSKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.

Detaljer

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601 TM MIG/MAG Wirematic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER MONTERING AV BAKHJUL NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

IDEALARC CV 420 & CV 505

IDEALARC CV 420 & CV 505 IM3027 02/2011 Rev. 1 IDEALARC CV 420 & CV 505 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer

COOLARC-45 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING

COOLARC-45 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO COOLARC-45 IM3025 01/2011 Rev. 2a BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KÄYTTÖOHJE ИНСТРУКЦИЯ

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING OG DELELISTE

BRUKSANVISNING OG DELELISTE W83CE035 08/2001 Rev. 0 INVERTEC V205-T AC/DC BRUKSANVISNING OG DELELISTE LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. P.O. Box 253, 6500 AG Nijmegen, The Netherlands www.lincolnelectric.com 1 Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN INVERTEC V145-S IM2001 01/2011 Rev. 6 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003 TM MIG/MAG Wimatic Wimatic Wimatic Wimatic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.NETTILKOBLING.

Detaljer

INVERTEC PC 65 & PC 105

INVERTEC PC 65 & PC 105 IM2002 01/2011 Rev. 3 INVERTEC PC 65 & PC 105 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN INVERTEC V160 IM2007 01/2011 Rev. 2 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING LINC 405 IM3001 04/2004 Rev. 3 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BESTER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

POWER WAVE STT module CE

POWER WAVE STT module CE IM2049 02/2013 Rev. 0 POWER WAVE STT module CE BRUKSANVISNING NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC EUROPE S.L c/o Balmes, 89 8 2a, 08008 Barcelona, Spain www.lincolnelectric.eu THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY EU-SAMSVARSERKLÆRING

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

INVERTEC V160 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE

INVERTEC V160 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE INVERTEC V160 W83CE172 01/2004 Rev. 3 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HANDY MIG / HANDY CORE

HANDY MIG / HANDY CORE IM3000 06/2003 Rev. 0 HANDY MIG / HANDY CORE OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer