E3.610 NM /MG/lgl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl"

Transkript

1 E3.610 NM /MG/lgl 1

2 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising Tilsettmaterialer og utstyr for lodding Maskiner og utstyr for alle buesveisemetoder Utstyr for sveisemekanisering Utstyr for oksygen- og plasmaskjæring. Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru, 0614 Oslo Hovedkontor, salgs- og serviceavdeling: Tel.: Fax: Kundesenter: Tel.: Fax: Forhandler: E3.610 NM (IM613 og IM619) 2000/03 Trykk.Intern kopiering

3 Power Wave 455 med PF 11 E3.610 NM(IM613 og IM619) Mars 2000 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig installasjon og betjening. Oppmontering, betjening eller reparasjon skal ikke utføres før denne instruksjonsbok og sikkerhetsforskrifter er lest. Tenk før du handler og vær forsiktig! LINCOLN ELECTRIC3 PERFORMANCE PLUS PROTECTION Bruksanvisning og delliste(midlertidig)

4 INNHOLD EMNE SIDE GARANTI SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) BESKRIVELSE TEKNISKE DATA INSTALLASJON Generelt Sikkerhetsregler Plassering Nettilkobling Nettspenning 400V Nettspenning 230V Montering av Power Feed Tilkobling av kabelpakke Montering av gassbeholder, regulator og slange Klargjøring av kjøleutstyr Valg og tilkobling av sveisepistol Montering av trådmatingsutstyr og sveisetråd Tilkobling av godsledning KONTROLL Kontrollpaneler Øvre panel Nedre panel Mateverkspanelet SVEISING MIG/MAG pulsbuesveising MIG/MAG-sveising og rørtrådsveising med gassbeskyttelse Sveising med dekkede elektroder Kullbuemeisling TILLEGGSUTSTYR Tilleggsutstyr fra fabrikk Tilleggsutstyr fra lager Trådmatesett Sveisepistoler Kabelpakker VEDLIKEHOLD Power wave Power Feed FEILSØKING Generelt Statuslamper Feilsøkingsskjema for systemet Power Wave 455 og Power Feed Feilsøkingsskjema Power Feed Feilkoder vist på PF SKJEMA Koblingsskjema Power Wave Koblingsskjema Power Feed 11 trådmater Koblingsskjema Power Feed 11 kontrollboks Koblingsskjema Magnum 10-I kjøleaggregat DELLISTER Power Wave Power Feed Magnum 10-I TILLEGG A TILLEGG B TILLEGG C E3.610 NM /MG/lgl

5 Takk Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Lincoln Electric Vi håper utstyret vil gi deg full tilfredshet gjennom problemfri bruk og lave kostnader Kontroller straks at emballasjen og utstyret ikke er skadet! Eiendomsretten overføres til kjøperen når speditøren tar hånd om utstyret. Eventuelle krav i forbindelse med skade påført utstyret under frakt stilles av kjøperen til transportøren når forsendelsen mottas. Skriv opp utstyrets identifikasjon nedenfor, så du har den tilgjengelig når du trenger den. Informasjonen finnes på utstyrets dataskilt. Kodenummer... Serienummer... Modellnavn... Kjøpsdato... Vennligst oppgi denne informasjon når du trenger reservedeler eller tilleggsinformasjon. BESTILLING AV RESERVEDELER Når du bestiller reservedeler, vennligst oppgi følgende: > Maskinens navn > Maskinens kodenummer > Beskrivelse av reservedelen > Delens betegnelse i reservedelslisten > Delens bestillingsnummer i dellisten > Ønsket antall GARANTI OMFATTER: Lincoln Electric Norge AS (heretter kalt LEN) garanterer overfor kjøper at dette utstyret er uten skader og feil i utførelse, materialer og tilvirkning ved levering. Denne garantien dekker ikke ødeleggelse forårsaket av transport, utilsiktet bruk eller feil montering utført av kjøper, mangelfullt vedlikehold eller slitasje grunnet normal bruk. LEN vil under garantiperioden dekke kostnader for utskifting av defekte deler, inklusiv arbeidskostnader. GARANTIPERIODE: Garantien gjelder i tre år fra faktura dato overfor opprinnelig kjøper av nytt utstyr fra LEN eller fra en LEN forhandler. Garantien omfatter sveisestrømkilde og/eller trådmater beskrevet i denne instruksjonsmanual. Garantiperioden på tre år gjelder ikke for tilleggsutstyr så som kabelpakker, MIG- sveisepistoler, TIGbrennere, frittstående kjøleaggregat, gassregulatorer eller annet LEN tilleggsutstyr montert av kjøper. For dette utstyr gjelder LENs Alminnelige forretningsvilkår. GARANTIBETINGELSER: LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted skal omgående underrettes om eventuelle defekter/feil i garantiperioden. Kjøper av utstyret dokumenterer kjøpedato ved å fremlegge fakturakopi og dekker transportkostnader for utstyret til og fra LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted GARANTIREPARASJON: Dersom LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted finner at årsaken til defekten/feilen på utstyret dekkes av garantien, vil defekten/feilen bli utbedret av LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted gjennom reparasjon og/ eller utskifting av deler. GARANTIBEGRENSNINGER: LEN har ikke ansvar for og vil ikke dekke kostnader for reparasjoner utført av andre enn LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted. LENs ansvar overstiger ikke kostnadene ved å reparere og/eller skifte ut defekte deler på LENs utstyr. LEN har ikke ansvar for eventuelt driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap som følge av mangler/defekter ved utstyret eller rimelig tid for utbedring av feil. E3.610 NM /MG/lgl 5

6 1. SIKKERHETSREGLER Les hele bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. For å beskytte deg selv og andre fra mulige skader er det viktig å følge sikkerhetsreglene som er forklart nedenfor.! ADVARSEL! FORSIKTIG Hold barn unna. Bærere av pacemaker bør konsultere sin lege før utstyret tas i bruk. Vær sikker på at all installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjon utføres av kvalifisert personell.! ADVARSEL! FORSIKTIG For å unngå personskader, alvorlige ulykker, tap av menneskeliv eller skade på utstyr må retningslinjene nedenfor følges. ELEKTRISK STØT kan drepe 1.a Elektroden og arbeidsstykket (gods) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull. 1.b For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørre klær. 1.c. Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehodet og kontaktrør, under spenning. 1.d. Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkobling skal være så nær sveisestedet som mulig. 1.e. Hold elektrodeholder, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Forny defekt isolasjon. 1.f. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. 1.g. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektrisk støt. STRÅLING FRA BUEN kan skade øynene og forårsake hudskader. 2.a. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. 2.b. Bruk verneutstyr/klær av ikkebrennbart materiale. 2.c. Vær forsikret om at andre i arbeidsområdet er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. SVEISESPRUT kan forårsake brann og eksplosjon. 4.a. Brannfarlige ting i området fjernes eller tildekkes for å forhindre antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett gjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha brannslukningsapparat klart. 4.b. Følg bruksanvisning og sikkerhetsregler for bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner. 4.c. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. 4.d. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker, o.l., må man være sikker på at dette ikke femkaller giftige eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er renset. 4.e. Ventiler hult støpegods eller beholdere før oppvarming, skjæring eller sveising. De kan eksplodere. 4.f. Sprut slynges fra buen. Bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. 4.g. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. RØYK OG GASS kan være farlig 3.a. Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly-, sink- eller kadmiumbelagte stål og andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks). I små eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. 3.b. Sveis ikke i områder nær klorert hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gas), og andre irriterende forbindelser. 3.c. Beskyttelesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. 3.d. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. GASSFLASKER kan eksplodere hvis de er skadet 5.a. Sjekk at beskyttelsesgass og gassregulatorer er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc.må passe for utstyret og være i god stand. 5.b. Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. 5.c. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. 5.d. Berør aldri gassflasken med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under elektrisk spenning. 5.e. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. 5.f. Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr. 5.g. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT kan være farlig 6.a. Elektrisk strøm som flyter gjennom en leder forårsaker elektromagnetisk felt(emf). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF: 6.1. Legg elektrode og godskabel sammen. Tapes sammen hvis mulig Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og godskabel Godskablen tilkobles så nær sveisestedet som mulig Ikke arbeid nær sveisestrømkilder 6 E3.610 NM /MG/lgl

7 2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET(EMC) Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 89/336 EEC og EN50199 produktstandard for Elektromagnetisk kompatibilitet EMC, krav for utstyr til lysbuesveising og plasmaskjæring. INTRODUKSJON Alt elektrisk utstyr som datamaskiner, mikrobølgeovner, hårtørkere, kjøkkenmaskiner, sveisemaskiner etc. genererer små mengder elektromagnetiske stråler. Elektromagnetisk stråling kan bli sendt gjennom kraftlinjer eller stråle ut i rommet som fra en radiosender. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærlig-gende sveiseutstyr, radio og TV-mottakere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendig å iverksette når strømkilden brukes i privathus o.l. INSTALLASJON OG BRUK Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetisk forstyrrelse oppdages, er det brukeren av sveise-/skjæreutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan løsningen være jording av strømkretsen, se merknad. I andre tilfeller kan løsningen være konstruksjon av en elektromagnetisk skjerm, som omslutter strømkilden og arbeidsstykket fullstendig, og i tillegg montere inngangsfiltere. I alle tilfeller av elektromagnetisk forstyrrelse må den reduseres til et akseptabelt nivå. Merknad: Sveise-/skjærestrømkretsen kan, eller kan ikke, bli jordet av sikkerhetsmessige grunner i.h.t. nasjonale forskrifter. Endring av jordingsarrangementet skal utføres av kvalifisert fagmann, som kan bedømme om endringen kan øke risikoen for ulykker, f.eks. ved å tillate parallelle returveier av strømmen. Dette kan ødelegge jordforbindelsen for andre apparater. VURDERING AV OMRÅDET Før installasjon av sveise-/skjæreutstyr, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende: a) andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveise-/skjærestrømkilder b) radio, TV sender og mottaker c) datamaskiner og kontrollutstyr d) kritisk sikkerhetsutstyr, d.v.s. sikring av industri e) helsen til folk omkring; d.v.s. brukere av pacemaker, høreapparater f) utstyr for kalibrering av måleinstrumenter g) immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveise-/skjæreutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området h) tid på dagen som sveisingen, eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan strekke seg utenfor avgrensingen av lokalitetene. METODER FOR REDUSERING AV STRÅLING Nettilkobling Sveise-/skjæreutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelse oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledning i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr. Skjermingen skal være kontinuerlig i hele nettledningens lengde og skal kobles til strømkilden, slik at god elektrisk kontakt oppnås mellom skjerming og strømkildens kapsling. VEDLIKEHOLD AV SVEISE-/SKJÆREUTSTYRET Utstyret skal rutinemessig vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Alle adgangs- servicedører og deksler skal være lukket og festet når utstyret er i bruk. Utstyret må ikke endres eller ombygges på noen måte, unntatt de endringer og justeringer som er anbefalt av produsenten. Spesielt gnistgap for tenning og buestabilisering må justeres og vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Sveise-/skjærekabler Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. Sammenkobling av potensial Sammenkobling av metalldeler i sveise-/skjæreinstallasjonen skal det tas hensyn til. Metalldeler, som er koblet til arbeidsstykket vil øke faren for elektrisk støt ved at elektroden og de sammenkoblede deler berøres samtidig. Operatøren må isoleres fra slike sammenkoblede metalldeler. Jording av arbeidsstykket Der hvor arbeidsstykket ikke er koblet til jord av sikkerhetsgrunner, eller på grunn av dets størrelse og beliggenhet, d.v.s. skipsskrog eller byggverks stålkonstruksjoner, kan en sammenkobling til jord redusere stråling i noen tilfelle, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. Når det er nødvendig, skal jordingen til arbeidsstykket skje direkte, men i noen land er direkte jording ikke tillatt. Koblingen skal da gjøres med en passende kondensator etter de nasjonale bestemmelser. Skjerming og beskyttelse Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelse. Skjerming av hele installasjonen bør vurderes i spesielle tilfeller. 1) 1) Deler av teksten står i EN50199: "Electromagnetic Compatibility (EMC) product standard for arc welding equipment." E3.610 NM /MG/lgl 7

8 3. BESKRIVELSE AV POWER WAVE 455 MED POWER FEED GENERELT Power Wave 455 virker synergisk med Power Feed 11 gjennom kontrollkablen som, i tillegg til 40 VDC styrespenning, sørger for høyhastighets dataflyt uansett valgt sveiseprogram. Power Wave 455 er en digitalt styrt inverter med høyhastighets styring av komplekse bueformer. Den kan brukes for MIG/MAG-, pulsbue-, rørtråd- og TIGsveising, sveising med dekkede elektroder og kullbuemeisling. 3.2 STRØMKILDEN POWER WAVE 455 Strømkilden er fra fabrikk programmert med 25 ideelle prosedyrer for ulike materialer som f.eks. stål, rustfritt stål og aluminium. Power Wave 455 må brukes med trådmatere av typen Power Feed, og leveres her med Power Feed 11. Spesielt for Power Wave 455 er at den ikke har noe kontrollpanel idet all informasjon for sveisingen settes opp på Power Feed 11. Styring av TIG-sveising, sveising med dekkede elektroder og kullbuesveising skjer derfor også fra kontrollpanelet på Power Feed 11, selv om sveise/ sekundærkablene her kobles direkte til Power Wave TRÅDMATEREN POWER FEED 11 Power Feed 11 er en trådmater med digital styring fra kontrollpanelet. Kabinettet med trådspole, mateverk og kontrollkort har EURO sentraltilkobling av sveiseslangepakke. Har trykknapper for kaldtrådnating og gasspyling, og velger for 2- og 4-takt avtrekkerfunksjon. Øvre del av kontrollpanelet har potmetre med korresponderende vindu og signallamper for sveisestrøm(ampere)/trådhastigket(wfs) og buespenning (VOLTS)/TRIM for sveising med elektrodetråd. For sveising med dekkede elektroder/tig brukes potmetret VOLTS)/TRIM bare til å aktivisere sveiseuttakene på Power Wave 455 mens WFSpotmetret kontrollerer strømstyrken som vises i Ampere. Med program for kullbuemeisling er uttakene automatisk med tomgangsspenning på. Nedre del er kontrollpanelet K MSP2 for bruk av de 25 ferdige program for MIG/MAG-, rørtråd-, pulsbue- og TIG-sveising og sveising med dekkede elektroder og kullbuemeisling. For et valgt sveiseprogram kan følgende eventuelle tilleggsparametre settes opp: PREFLOW Gass forstrømming RUN IN Starthastighet for tråden ARC CONTROL Induktans for alle metoder unntatt pulsbuesveising Pulsfrekvens for pulsbuesveising BURNBACK Tilbakebrann av tråd POSTFLOW Gass etterstrømming CRATER Strømstyrke under takt 3 i 4-TAKT Standardutrustning på Power Wave 455: Leveres med nettledning uten støpsel internt koblet for 400V nett Understell med 4 hjul og plattform for gassbeholder og kjøleaggregat Uttak for 1-fas 230V/2A til kjøleaggregat o.l. Leveres med kjøleaggregatet Magnum 10-I Nettbryter med indikatorlampe EURO-kontakt for sveisekabler Amphenolkontakt for kontrollkabel Automatsikring Standardutrustning på Power Feed 11: Leveres med kontrollpanelet K MSP2 Tilkobling for fjernkontroll Leveres med 4-rullers mateverk med gir for hastighetsområdet 1,3-15,8 m/min. (Gir for hastighetsområdet 2,0-27,9 m/min. kan leveres som tilleggsutstyr). Leveres med plattform for montering på svivel som bæres av strømkildens løfteøre Plattformen har 4 svivelhjul for eventuell trilling på gulv Leveres med 2,5 m kabelpakke for vannkjølt pistol. Har 2 løfteører for eventuelt oppheng Kontrollpanelet kan vris 90 grader for omstilling mellom stående og liggende kabinett. 8 E3.610 NM /MG/lgl

9 3.4 EGENSKAPER VED POWER WAVE 455 MED POWER FEED 11 Bygget i overenstemmelse med IEC og CE-standarder Beskyttet mot overstrømmer Oppfyller kravene til CE-merking Er merket med S som indikerer at utstyret kan 3-års garanti på deler og arbeid brukes i områder med øket risiko for elektrisk Produsert under et verdensomspennende fare kvalitetsystem sertifisert etter ISO 9002 Strømområde for sveisemetodene: 5-570A Termostatbeskyttelse mot overbelastning Den komplette transformator-, drossel- og likeretterenheten er behandlet med spesiell isolerende lakk som gir ekstra beskyttelse mot fuktighet og korrosjon Servicevennlig moduloppbygging Beskyttet mot transiente spenninger Bruker digital signalbehandling og mikroprosessorkontroll Alle komponentene i strømkilden og tilkoblet sveiseutstyr kommuniserer innbyrdes Automatisk gjenkjenning av kabler til tilleggsutstyr forenkler sammenkobling Enkel direkte tilkobling av nettkabel uten bruk av kabelsko. 4. TEKNISKE DATA 4.1 POWER WAVE 455 SVEISESIDEN NETTSIDEN Intermittens (10 min.-per.) % Nett (3-fas 50/60 Hz) V 400 Sveisestrøm A Nettstrøm ved 500A sveisestrøm A 34 Buespenning V Nettstrøm ved 400A -:- A 46 Tomgangsspenning maks. V 75 Strømområder DIVERSE MIG/MAG-sveising A Hjelpespenning V/A 220/5 Rørtrådsveising A V/A 40/10 Sveising med dekkede elektroder A Isolasjonsklasse IEC Pulsbuesveising A Vekt Power Wave 455 netto kg 114 m/vogn, kjøleaggr, og PF 11 kg 161 Dimensjoner (HxBxL) mm 663x505x PF 11 SVEISESIDEN STRØMFORSYNING Maks. sveisestrøm A 600 Styrespenning V 42 Intermittens (10 min.-per.) % 100 Isolasjonsklasse IEC Tråddimensjoner mm 0,6 1,0 0,6 1,2 0,6 1,6 DIVERSE Trådmatningshastighet m/min 1,3-15,8 Vekt kg 27,7 Dimensjoner (H x B x L) mm 508x230x MAGNUM 10-I KJØLEAGGREGAT KJØLING STRØMFORSYNING Driftstrykk: Bar 3,0 (310kPa) Nettspenning 1-fas V 230 Trykk tomgang: Bar 4,0-4,4 ( kpa) Nettstrøm A ca. 1 Væskestrøm: l/min. 0,4-3,0 (Varierer med motstanden Isolasjonsklasse IEC i vann- og pistolslanger). DIVERSE Tankvolum: liter 8 Vekt med væske kg 19,5 Kjølevæske: Innendørs over 0 o C destillert vann eller rent Dimensjoner (H x B x L) mm 730x229x229 springvann. Under 0 o C 50% vann og 50% automobil kjølevæske eller 50% ethylen glycol E3.610 NM /MG/lgl 9

10 5 INSTALLASJON 5.1 GENERELT Installasjonen vil omfatte: På strømkilden Power Wave 455 Montering av trådmater Power Feed 11 Montering av kabelpakke Eventuell montering av mellomtrafo 230/400V med montering av den brikkmonterte nettledning på mellomtrafo 230/400V Omplassering/heving av fabrikkmontert kjøleaggregat. Gjelder bare for eventuell montering av mellomtrafo for 230V nett Montering av støpsel på nettkablen Tilkobling av godsledning. Montering av gassbeholder og gassregulator På trådmateren Power Feed 11 Tilkobling av kabelpakke Tilkobling av gasslange Montering av trådmatingsutstyr og sveisetråd Tilkobling av sveisepistol Tilkobling av slanger fra kjøleaggregatet. 5.2 SIKKERHETSREGLER! ADVARSEL Alle som betjener eller vedlikeholder utstyret må lese avsnittet om installasjon. Elektrisk støt kan være dødelig. Se fig. 1 om symboler som viser betydningen av de enkelte symboler. All installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal utføres av kvalifiserte (autoriserte) elektrikere. Nettspenning skal frakobles ved montering og ved reparasjoner. Slå av hovedbryter og fjern nettledningen fra uttaket. Støpsel og kontakt for nettspenning skal være jordet. Nettspenning og kobling på omkoblingstavle må korrespondere. U PLASSERING Utstyret plasseres i omgivelser hvor det er fri sirkulasjon av luft inn gjennom gitteret bak på strømkilden og ut på sidene. Strømkildens deksler er IP-23-klassifisert. Omgivelser med minst mulig røyk og smuss vil imidlertid begrense nedfelling av støv og urenheter som ville hemme viftens kjølefunksjon. 5.4 NETTILKOBLING Maskinene leveres med nettledning, uten støpsel, klar for tilkobling av 400 V nettspenning NETTSPENNING 400V Kontroller at nettspenning, faser og frekvens stemmer overens med det som angis på dataskiltet. Bruk autorisert elektriker! Bruk ledningstverrsnitt etter gjeldende bestemmelser i henhold til pkt Nettilkoblingen skal sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer NETTSPENNING 230V For 230V bruk av nett må tilkobles en mellomtrafo 400/230V. Mellomtrafoen skal monteres på plattformen under det fabrikkmonterte kjøleaggregat Magnum 10-I, som må løftes og boltes til rammen på Power Wave 455 og stå på mellomtrafoen. Se fig. 2. U 1 U 2 I 1 I 2 FIG. 1: SYMBOLER FIG. 2: PW 455 FOR 230V NETT 10 E3.610 NM /MG/lgl

11 TILKOBLING AV MELLOMTRAFO 1) Ta kjøleaggregatet midlertidig av. 2) Plasser mellomtrafoen på plattformen 3) Avkort primærkablen på Power Wave 455 til passende lengde for kobling til mellomtrafoen 4) Koble 400V-kablen til mellomtrafoen. 5) Velg nettkabel for nettstrømstyrke 50A og koble til mellomtrafoens 230V-side. 6) Koble til 230V nett. Nettilkoblingen skal sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer 7) Plasser kjøleaggregatet stående på mellomtrafoen og skru fast mot rammen på Power Wave MONTERING AV POWER FEED 11 Fra fabrikk er PF 11 montert på svivel som bæres av løfteøret på Power Wave 455. Se fig. 3. Plattformen er utstyrt med hjul for eventuell trilling på verkstedsgulv. Lengre kabelpakker er tilleggsutstyr. Power Feed 11 er utstyrt med løfteører for plassering stående eller montering hengende. Kontrollpanelet kan vris 90 grader ved å åpne låsen på frontens bakside, trekke panelet litt utover og låse det igjen. Se fig, 4. - Kontrollkabel Godskabel + E3.610 NM /MG/lgl Elektrodekabel Nettkabel FIG. 4: OMPLASSERING AV KONTROLLPANELET Kjølevann Elektrodekabel? Mellomtrafo 400/230V Kontrollkabel FIG. 3: PF 11 PÅ VOGN PÅ SVIVEL Gass 400V nett 230V nett 5.6 TILKOBLING AV KABELPAKKE Kablene bør kan føres gjennom strekkavlasterne foran og langs rammens bærekanaler, ut bak og opp til trådmateren. Se fig. 3 om tilkobling på Power Wave og Power Feed MONTERING AV GASSBEHOLDER, GASSREGULATOR OG SLANGE! ADVARSEL GASSBEHOLDERE kan eksplodere hvis de er skadet. Gassbeholdere skal alltid plasseres i stående stilling og sikres forsvarlig mot å falle. Gassbeholdere skal plasseres slik at de ikke utsettes for slag og skader. La aldri sveiseelektroden komme i kontakt med gassbeholderen. 1 Plasser gassbeholderen på maskinens plattform og sikre den med kjettingen mot fall. 2 Kontroller at gassbeholderen er ordentlig sikret. 3 Skru av topphetten på gassbeholderen.! FORSIKTIG 4 Hold kroppen unna gassbeholderen ventilåpning mens du åpner ventilen et lite øyeblikk for å blåse bort eventuell smuss og skitt. 5 Koble regulatoren til gassbeholderen og dra ordentlig til med nøkkel. 6 Koble kabelpakkens gasslange til gassbeholderen via regulator.! ADVARSEL ANSAMLING AV BESKYTTELSESGASS kan skade og i verste fall være dødelig. Steng av gassen når den ikke brukes. 5.8 KLARGJØRING AV KJØLEUTSTYR For å unngå frostskader og vannlekkasjer under transport leveres kjøleaggregatet på Power Wave 455 uten kjølevæske. NB! Ta ut nettledningen før påfylling. 1) Hold aggregatet vertikalt men noe bakover og fyll på 8 liter rent kjølevæske gjennom en trakt. (Se under tekniske spesifikasjoner pkt. 4.3). NB! Fyll ikke på mer enn 8 liter. Påfyllingslokket har et ventilasjonshull som ikke må blokkeres. 2) Sett påfyllingslokket på plass etter at tanken er fylt. Ved å trykke i midten på lokket vil det "sneppe" på plass. NB! Sjekk at aggregatet er på og kjølevæsken sirkulerer ved bruk av vannkjølt pistol. Indikatoren for væskestrøm kan sees når påfyllingslokket er fjernet. Væskestrømmen sees direkte gjennom påfyllingsåpningen. 11

12 5.9 VALG OG TTILKOBLING AV PISTOL VALG AV SVEISEPISTOL Velg pistol og kabellengde som passer for arbeidsoppgavene. For MIG/MAG og rørtråd med gass (Outershield) vil hele Lincoln Electric Norges pistolprogram passe for tilkobling TRÅDFØRINGSRØR FOR STÅL For Power Feed 11 kan leveres 4 trådføringsrør for innsetting i sentralkoblingen. Trådføringsrørene er merket 1, 2, 3 eller 4 ringer: 1 ring for 0,6-1,2 mm tråd(023"-.045") 2 ringer for 1,2-1,6 mm tråd(.045"-1/16") 3 ringer for 1,6-2,0 mm tråd(1/16"-5/64") 4 ringer for 2,0-2,8 mm tråd(5/64"-7/64") TRÅDFØRINGSRØR FOR ALUMINIUM Trådføringsrør for aluminium er av plast og med ulike farver: O.nr. Tråddiam. Farve S "-.035" 0,8-0,9 mm Sort S "-3/64" 0.9-1,2 mm Blå S /16" 1,6 mm Rød TILKOBLING 1. Rett ut pistolkabelen og tre inn riktig trådstrømpe for den aktuelle trådtype/diam før pistolen monteres til trådmateren. 2. Før koblingen på pistolslangen forsiktig inn i sentralkoblingen slik at pinnene på avtrekkerkablen ikke bøyes. 3. Skru til den gjengede kragen, i retning med klokken, slik at den sitter godt. 4. Ta av gassmunnstykket og skru ut kontaktrøret.! FORSIKTIG Når pistolens avtrekker trykkes inn, er elektrodeog drivmekanisme spenningsførende mot arbeidsstykket og jord, og kan være spenningsførende flere sekunder etter at avtrekkeren er sluppet. 5. Mat tråden frem til den når gjennom pistolen. 6. Monter kontaktrøret (av riktig dimensjon). 7. Monter gassmunnstykket MONTERING AV TRÅDMATINGS- UTSTYR OG SVEISETRÅD MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT Maksimum tråddiameter for PF 11er 1,6 mm rørtråd og mm massiv tråd med Low Speed gearing; som levert fra fabrikk. Med High Speed gearing (tilleggsutstyr) er maks. tråddiameter 1,2 mm for massiv tråd og rørtråd. Kontroller alltid at tråddimensjon/type og trådmatedeler passer sammen. Monteringsbeskrivelse er vedlagt hvert trådføringssett. Matehjul og trådføringssett for 1,2 mm rørtråd følger med som standard MONTERING AVMATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT INNSETTING/BYTTE AV MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT. PF 11 leveres med sett for ø1,0-1,2 mm tråd for montering. Drivrullene pos. 1 har to spor for samme tråddiameter for å bli snudd etter slitasje. Drivrullene festes utten bruk av verktøy idet de skyves inn på sine respektive spor på drivakslingene og låser seg i riktig stilling. Se fig. 5.! FORSIKTIG NB! Slå av spenningen før montering eller skifte av drivrull/trådføringer. 1) Åpne pressdøren så drivakslingene kan sees. 2) Legg indre trådføringshalvdel pos. 2 på styrepinnene. 3) Kontroller om trådføringsrøret i pistolfestet passer for matehjul/trådføringssettet. Hvis JA: Gå til pkt. 4 Hvis NEI: Løsne låseskruen pos. 4, trekk ut trådføringsrøret og sett inn riktig dimensjon og skyv inn til det butter mot trådlederen. Trekk låseskruen til igjen. 4) Legg ytre trådføringshalvdel pos. 3 på styrepinnene og skru fast. 5) Vipp øvre drev ned til inngrep mot nedre. 7) Lukk pressdøren. Mateverket er nå klar for innføring av sveisetråd og justering av presset på tråden. 12 E3.610 NM /MG/lgl

13 MONTERING AV TRÅDSPOLE 1. Koble pistolen fra mateverket og trekk gjenværende tråd ut av pistolslangen. 2. Åpne spoledekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 3. Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 4. Klipp av tråden ved pistolenden. For å unngå bend på tråden skal den ikke brekkes. 5. Før tråden gjennom trådlederen og inn i pistoladapteren. 6. Trykkpå knappen COLD FEED(kaldtrådmating) til tråden kommer frem til kontaktrøret. 7. Juster bremsen på spolenavet slik spolen stopper med fint lite etterløp når matingen stopper. 8. Etterjuster trykket på trådrullene. Er fra fabrikk satt til 2 på skalaen. Juster trykket med justerings-mutteren slik at hjulet ikke slurer på den trådtypen som er installert. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av mate-motoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising JUSTERING AV PRESSET PÅ RULLENE Tilnærmet riktig press er innstilt fra fabrikk men vil variere med tråddiameter, trådtype, hardhet og overflate. Riktig press kan innstilles som følger: 1. Press pistolenden (kontaktrøret) i vinkel ca. 60 grader og i avstand ca. 10 mm mot et fast underlag elektrisk isolert fra strømkilden. Trykk inn pistolbryteren i noen sekunder. Med passende press skal tråden bli formet i spiraler. Hvis tråden stopper er presset på materullene for lavt. 4. For å se om materullene slurrer; slå av strømkilden, skru løs tilkoblingen til mateverket og trekk pistolkabelen ca. 15 cm ut fra trådmateren. Hvis tråden er helt uten sluremerker, er presset for lavt. Svake bølger av slureslitasje er tegn på sluring. Øk presset TILKOBLING AV GODSLEDNING. For MIG/MAG- og Pulsbuesveising skal godsledningen alltid kobles til minuspolen. For sveising med dekkede elelektroder og kullbuemeisling velges polaritet etter behov. For sveising med rørtråd uten gass (Innershield), som krever minuspol på elektroden, må maskinen stilles om på mateverkets styrekort før tilkobling av godsledningen. Se TILLEGG A. FIG. 5: INNSETTING AV MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT E3.610 NM /MG/lgl 13

14 6.1 KONTROLLPANELER 6 KONTROLL ØVRE PANEL Øvre panel har potmetre for WFS/A(trådhastighet/ strømstyrke) og VOLTS/TRIM(buespenning/ buelengde), hvert med to signallamper og et vindu Når lampen WFS lyser, viser viduet forvalgt WFS (trådhastighet) i m/min. Når lampen A AMPS blinker(dvs. under sveising og 5 sek. etter), viser viduet virkelig strømstyrke i Ampere. STATUS med visning for mateverkets og/eller strømkildens tilstand. Kan lyse med grønn eller rød farve: Lyser grønn for korrekt funksjon av systemet Blinker mellom grønn og rød hvis mateverket eller strømkilden er overbelastet og automatisk slått av. Gjeninnkobler automatisk Blinker rød i påvente av termostatstyrt nedkjøling av overbelastet strømkilde Konstant rød: Se feilfinning. WFS/AMPS Med synergiske prosesser styrer valgt WFS strømkilden til å levere VOLTS/TRIM(buespenning/ buelengde) og alle andre variable basert på program lagret i strømkilden. Displayet viser valgt WFS i m/min. før sveising og virkelig strømstyrke i ampere under sveising og 5 sek. etter. Virkelig verdi signaliseres ved at lampen blinker. (Rører man potmetret før 5 sek. er gått, vises forvalgt verdi igjen). Under program for sveising med dekkede elektroder, TIG-sveising og kullbuemeisling, vil lampen A AMPS lyse og indikere at strømstyrken vises i ampere. (display) med tre siffer. Signallampene vil vise hvilket potmeter som til gitt tid er aktivt og indikere potmeterets funksjon. Når lampen V VOLTS lyser, viser viduet forvalgt buespenning i volt. Når lampen blinker(dvs. under sveising og 5 sek. etter), vises virkelig buespenning Når lampen T TRIM lyser, viser viduet forvalgt TRIM(buelengde) for pulsbuesveising. VOLTS/TRIM Med synergiske prosesser, kan den VOLTS/TRIM strømkilden setter opp, som svar på valgt WFS, finjusteres. For (MIG/MAG- og rørtrådsveising justeres buespenningen(volt), som indikeres med korresponderende lampe For synergisk pulsbuesveising viser displayet programmets forvalg av TRIM,som indikeres med korresponderende lampe. Normalt er TRIM= 1,00 som kan justeres til verdier mellom 0,50 og 1,50. I begge tilfeller vises forvalgt verdi før sveising og virkelig VOLT/TRIM under sveising og 5 sek. etter. Virkelig verdi signaliseres ved at lampen blinker. (Rører man potmetret før 5 sek. er gått, vises forvalgt verdi igjen). Med program for sveising med dekkede elektroder, og TIG-sveising(prosess 1og 2), har potmeter og display ingen funksjon for buespenning. I stedet slås strømkildens tomgangsspenning ON(PÅ) ved å vri VOLTS/TRIM-knappen 1/4 omgang med uret. Tilsvarende kan tomgangsspenningen slås av ved å 1/4 omgang mot uret. Med aktivt program for kullbuemeisling(prosess 1), slår Power Wave 455 tomgangsspenningen automatisk ON(PÅ). 14 E3.610 NM /MG/lgl

15 6.1.2 NEDRE PANEL(PANELET K MSP2) Dette panelet har to vippebrytere SELECT og SET. Displayet(vinduet) viser resultatene/innstillingene/ valgene som du gjør med disse bryterne. Med SELECT, som skyves opp eller ned fra midtstillingen, kan du aktivere: WELD MODE For å velge mellom 25 ulike programmerte prosesser etter tabellen til høyre PREFLOW Gass forstrømming RUN IN Starthastighet for tråden ARC CONTROL Induktans for alle metoder unntatt pulsbuesveising Pulsfrekvens for pulsbuesveising BURNBACK Tilbakebrann av tråd POSTFLOW Gass etterstrømming CRATER Strømstyrke under takt 3 i 4-TAKT For WELD MODE vipper du SET opp eller ned fra midtstillingen for å velge blant de 25 mulige programmerte prosesser For den valgte prosess bruker du SELECT til å velge den/de aktuelle funksjonene for prosessen: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER som du med SET kan justere eller stille ON eller OFF. Lampe viser hvilken funksjon som er aktiv. Trådens akselerasjon ved buestart kan på mateverkets styrekort stilles i 5 trinn, men er fra fabrikk satt på maks. verdi. Se TILLEGG C hvis omstilling til lavere verdier er ønsket. WELD MODE 1, 2, 5 og 6 Disse prosessene er ikke synergiske og med nr. 5 og 6 virker PF 11 som en vanlig trådmater med innbyrdes uavhengig oppsett/kontroll av WFS og VOLT. CV 05 er for MIG/MAG-sveising og rørtrådsveising med gassbeskyttelse. Vises i displayet som 5. CV /FCAW-SS 06 (6 i displayet) er for rørtrådsveising med Innershield TM. Prosess 6 må ikke brukes uten forholdsregler som vist i TILLEGG A! CC/STICK SOFT/GOUGE 01; se pkt. 7.3 og 7.4 CC/STICK CRISP 02; se pkt MATEVERKSPANELET COLD FEED(KALDTRÅDSMATING) Elektrodetråden mates uten sveisespenning. GAS PURGE(GASSPYLING) Gassventilen åpnes uten sveisespenning STATUS: Varig grønt lys på viser alt OK Grønt lys blinker mer enn få sek.; se feilfinning Lyser ikke hvis strømkilden er OFF(AV) Rød farve: Se feilfinning Valg av 4-TAKT eller 2-TAKT Se fig. 8 om funksjon. E3.610 NM /MG/lgl 15

16 7. SVEISING 7.1 MIG/MAG PULSBUESVEISING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Elektrodekablen skal til plusspol på strømkilden 1.2 Hvis spenningsmåleledning er installert, kontroller at den er koblet direkte til arbeidsstykket SETT OPP PROSEDYREN Øvre panel 2.1 Kontroller om TRIM passer for oppgaven Se pkt Forvelg WFS Nedre panel: Alle prosessene for pulsbuesveising er synergiske. Power Wave 455 har ingen synergisk prosess for Innershiel rørtråd. 3.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 3.2 Bruk SET til å gå gjennom prosedyrelisten inntil ønsket prosess vises i nedre vindu. 3.3 Etter behov aktiver med SELECT og SET: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER og sjekk om verdiene passer for sveiseoppgaven ARC CONTROL Kontrollpanelets Arc Control brukes ved pulsbuesveising til å variere den forprogrammerte pulsfrekvensen for prosessen lagret i Power Wave 455. Økes Arc Control økes pulsfrekvensen, og omvendt. Pulsfrekvensen påvirker dråpeovergangen, og Arc Control gir mulighet for å finjustere prosessen for ulike fuger/sveisestillinger. For en valgt proces vil displayet vise 0.00 for programmet lagret i Power Wave 455. Denne kan settes mellom for en mykest til for en hardest bue. Tilkoblingspanelet 4.1 Velg 2- eller 4-SPEP Velg 4-STEP hvis CRATER ønskes 1. Bruk SELECT for å aktivere ARC CONTROL Displayet viser da 0.00 for programmet lagret i Power Wave Bruk SET for eventuell justering, i området fra til TRIM(BUELENGDE) Buespenningen under pulsbuesveising avhenger av pulsens kurveform. Toppstrømmen, bakgrunnsstrømmen, opptid, nedtid og pulstid påviker alle virkelig buespenning. Virkelig buespenning for en gitt trådhastighet(wfs) er ikke direkte forutsigbar med mindre kurveformen er kjent. Derfor er det i praksis ikke mulig å forhåndsvelge en virkelig buespenning for prosedyren. I stedet brukes justering av buelengden, som systemet Power Wave/Power Feed er programmert til å tilpasse for den trådhastigheten (WFS) som velges. Denne buelengden kan operatøren endre etter behov ved å justere TRIM mellom 0,50 og 1,50 fra den systembestemte TRIM= 1,0. F.eks. vil valg av TRIM= 1,1 øke buelengden 10% uten å endre WFS. Velges deretter andre WFS-verdier vil disse også få øket buelengden 10%. Power Wave 455 bruker adaptiv kontroll for alle pulsbueprosesser. Pulsparametrene styres gjennom måling av endringer i trådutstikket, som er avstanden fra kontaktrøret til arbeidsstykket. Power Wave 455 er programmert for 19 mm trådutstikk. Den adaptive kontroll aksepterer imidlertid variasjon ned til 13 og opp til 32 mm trådutstikk. For valgt pulsbueprosess vil lampen TRIM lyse. Vinduet på øvre panel viser TRIM(buelengde) = Bruk potmeteret for eventuell justering, i området ,50. Displayet viser da forvalgt TRIM. Under sveising blinker tallet i vinduet og viser virkelig TRIM(buelengde). Siste TRIM før lysbuen slukkes vises etterpå i 5 sek.. Under justering opp/ned av TRIM(pulsbuelengde), vil dens korresponderende synergiske WFS ikke bli justert. TRIM kan justeres fra fjernstyring (tilleggsutstyr) som imidlertid ikke har vindu. 16 E3.610 NM /MG/lgl

17 FIG. 8: PISTOLBETJENING MED 2-STEP OG 4-STEP E3.610 NM /MG/lgl 17

18 7.2 MIG/MAG- SVEISING OG RØRTRÅDSVEISING MED GASSBESKYTTELSE NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Elektrodekablen skal til plusspol på strømkilden. 1.2 Hvis spenningsmåleledning er installert(tilleggsutstyr), kontroller at den er koblet direkte til arbeidsstykket. 1.3 Kontroller at elektrodetråd og gass for MIG/MAGog rørtrådsveising er installert for aktuell prosess SETT OPP PROSEDYREN Øvre panel 2.1 Forvelg WFS 2.2 Kontroller om VOLT(BUESPENNING) passer for oppgaven. Kan justeres opp eller ned uten at WFS endres. Med prosess 5(CV 05), som ikke er synergisk, må WFS og VOLT settes innbyrdes uavhengig. Nedre panel: 3.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 3.2 Bruk SET til å gå gjennom prosedyrelisten inntil ønsket prosess vises i nedre vindu. 3.3 Etter behov aktiver med SELECT og SET: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER og sjekk om verdiene passer/er aktuelle for sveiseoppgaven. 3.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Se pkt ARC CONTROL Kontrollpanelets Arc Control brukes ved MIG/MAGsveising til å variere induktansen. Justeringssskalaen for ARC CONTROL går fra 10,0 til +10,0 og er på Power Wave 455 programmert for valg av induktans med standard MIG/MAG- og rørtrådsveising. Verdien 10.0 gir maks. induktans mens gir minst induktans. Lav induktans gir en kaldere bue og kraftigere dråpeavsnøring("pinch") som passer for sveising med shortarc. Høy induktans gir en bredere bue og passer for sveising med spraybue. Tilkoblingspanelet 4.1 Velg 2- eller 4-SPEP Velg 4-STEP hvis CRATER ønskes. Induktansen påvirker dråpeovergangen, og Arc Control gir mulighet for å finjustere prosessen. For en valgt proces vil displayet vise 0.00 for programmet lagret i Power Wave 455. Denne kan settes mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 1. Bruk SELECT for å aktivere ARC CONTROL Displayet viser da 0.00 for programmet lagret i Power Wave Bruk SET for eventuell justering, i området fra til E3.610 NM /MG/lgl

19 7.3 SVEISING MED DEKKEDE ELEKTRODER OG TIG-SVEISING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Kontroller at elektrodekablen er koblet til riktig pol. Polariteten vil være som symbolet på strømkilden viser. For TIG-sveising; velg minuspol. /.3.2 SETT OPP PROSEDYREN Nedre panel: 2.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 2.2 Bruk SET til å gå nedover i prosedyrelisten og velg program 1(SOFT) eller 2(CRISP) i nedre vindu for sveising med dekkede elektroder. For TIG-sveising velg program 1(SOFT). 2.3 Med SELECT aktiver ARC CONTROL som vil bli vist med verdien 0.0. Denne kan justeres mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 2.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Høy induktans gir en hardere bue med mindre tendens til at elektroden lugger i platen. Lav induktans gir en bløtere, bredere bue. For TIG-sveising; velg laveste induktans. Øvre panel: WFS/AMPS-knappen Med program for sveising med dekkede elektroder og TIG-sveising, vil lampen A AMPS automatisk lyse og indikere at strømstyrken vises i Ampere. Med WFS/ AMPS-knappen kan sveisestrømstyrken forhåndsvelges VOLTS/TRIM-knappen Strømkildens tomgangsspenning slås PÅ(ON) ved å vri VOLTS/TRIM-knappen 1/4 omgang i retning med uret. Tilsvarende slås tomgangsspenningen av ved å vri 1/4 omgang motsatt. VOLTS/TRIM-knappen kan ikke regulere tomgangsspenningen. På fjernkontroll(tilleggsutstyr) har begge knappene, for sveising med dekkede elektroder, samme funksjon. /.3.3 SVEISING 3.1 Forvelg strømstyrken med potmeteret A. 3.2 Slå på spenningen med potmeteret V 7.4 KULLBUEMEISLING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Kontroller at elektrodekablen er koblet til riktig pol. Polariteten vil være som symbolet på strømkilden viser SETT OPP PROSEDYREN Nedre panel: 2.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 2.2 Bruk SET til å gå nedover i prosedyrelisten og velg program 01(SOFT) i nedre vindu for kullbuemeisling 2.3 Med SELECT aktiver ARC CONTROL som vil bli vist med verdien 0.0. Denne kan justeres mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 2.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Høy induktans gir en hardere bue med mindre tendens til at kullelektroden lugger i platen. Lav induktans gir en bløtere, bredere bue. E3.610 NM /MG/lgl Øvre panel: WFS/AMPS-knappen Med program for kullbuemeisling, vil lampen A AMPS automatisk lyse og indikere at strømstyrken vises i Ampere. Med WFS/AMPS-knappen kan strømstyrken forhåndsvelges. VOLTS/TRIM-knappen VOLTS/TRIM-knappen har ingen funksjon for kullbuemeisling idet strømkildens tomgangsspenning slås automatisk PÅ(ON) for valgt kullbueprosess. På fjernkontroll(tilleggsutstyr) er bare knappen WFS/ AMPS-knappen aktiv. 19

20 8.1 TILLEGGSUTSTYR FRA FABRIKK Det finnes ikke tilleggsutstyr fra fabrikk 8.2 TILLEGGSUTSTYR FRA LAGER 8 TILLEGGSUTSTYR TRÅDMATESETT FOR POWER FEED KABELPAKKER Trådmatesett for 4-rullers drift MASSIV TRÅD (0,6 mm) KP S (0,8 mm) KP S (0,9 mm) KP S (1,0 mm) KP S (1,2 mm) KP S (1,4 mm) KP S 1/16 (1,6 mm) KP1505-1/16S 5/64 (2,0 mm) KP1505-5/64 3/32 (2,4 mm) KP1505-3/32 RØRTRÅD (0,8 mm) KP C (0,9 mm) KP C (1,0 mm) KP C (1,2 mm) KP C (1,4 mm) KP C 1/16 (1,6 mm) KP1505-1/16C (1,7 mm) KP /64 (2,0 mm) KP1505-5/64 3/32 (2,4 mm) KP1505-3/32 7/64 Lincore Hard Facing (2,8mm) KP1505-7/64H 7/64 (2,8mm) KP1505-7/ (3,0mm) KP ALUMINIUMTRÅD (0,9 mm) KP A (1,0 mm) KP A 3/64 (1,2 mm) KP1507-3/64A 1/16 (1,6 mm) KP1507-1/16A 3/32 (2,4 mm) KP1507-3/32A Med KP1507-serien følger, i tillegg til drivruller, visse deler som forbedrer mating av aluminiumtråd. Disse gjør at aluminiumtråden mates med minst mulig abrasjon og deformasjon og forbedret mating. Kabelpakker består av elektrodekabel, kontrollkabel, gasslange og vannslanger. Samlet i beskyttelsesstrømpe. Tilkoblinger korresponderer direkte med Power Wave 455 og Power Feed Kabelpakke 3 meter: K10300-PGW - Kabelpakke 5 meter: Best.nr. K10300-PGW-5M - Kabelpakke 10 meter: Best.nr. K10300-PGW-10M - Kabelpakke 15 meter: Best.nr. K10300-PGW-15M SVEISEPISTOLER GASSREGULATOR FJERNKONTROLL Bærbar boks med potmeter for WFS og VOLTS/TRIM. Med 5 m kabel med x-p. Amhenol plugg mot kontrollboksen på Power Feed 11. Best.nr. på forespørsel. 20 E3.610 NM /MG/lgl

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer