E3.610 NM /MG/lgl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl"

Transkript

1 E3.610 NM /MG/lgl 1

2 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising Tilsettmaterialer og utstyr for lodding Maskiner og utstyr for alle buesveisemetoder Utstyr for sveisemekanisering Utstyr for oksygen- og plasmaskjæring. Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru, 0614 Oslo Hovedkontor, salgs- og serviceavdeling: Tel.: Fax: Kundesenter: Tel.: Fax: Forhandler: E3.610 NM (IM613 og IM619) 2000/03 Trykk.Intern kopiering

3 Power Wave 455 med PF 11 E3.610 NM(IM613 og IM619) Mars 2000 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig installasjon og betjening. Oppmontering, betjening eller reparasjon skal ikke utføres før denne instruksjonsbok og sikkerhetsforskrifter er lest. Tenk før du handler og vær forsiktig! LINCOLN ELECTRIC3 PERFORMANCE PLUS PROTECTION Bruksanvisning og delliste(midlertidig)

4 INNHOLD EMNE SIDE GARANTI SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) BESKRIVELSE TEKNISKE DATA INSTALLASJON Generelt Sikkerhetsregler Plassering Nettilkobling Nettspenning 400V Nettspenning 230V Montering av Power Feed Tilkobling av kabelpakke Montering av gassbeholder, regulator og slange Klargjøring av kjøleutstyr Valg og tilkobling av sveisepistol Montering av trådmatingsutstyr og sveisetråd Tilkobling av godsledning KONTROLL Kontrollpaneler Øvre panel Nedre panel Mateverkspanelet SVEISING MIG/MAG pulsbuesveising MIG/MAG-sveising og rørtrådsveising med gassbeskyttelse Sveising med dekkede elektroder Kullbuemeisling TILLEGGSUTSTYR Tilleggsutstyr fra fabrikk Tilleggsutstyr fra lager Trådmatesett Sveisepistoler Kabelpakker VEDLIKEHOLD Power wave Power Feed FEILSØKING Generelt Statuslamper Feilsøkingsskjema for systemet Power Wave 455 og Power Feed Feilsøkingsskjema Power Feed Feilkoder vist på PF SKJEMA Koblingsskjema Power Wave Koblingsskjema Power Feed 11 trådmater Koblingsskjema Power Feed 11 kontrollboks Koblingsskjema Magnum 10-I kjøleaggregat DELLISTER Power Wave Power Feed Magnum 10-I TILLEGG A TILLEGG B TILLEGG C E3.610 NM /MG/lgl

5 Takk Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Lincoln Electric Vi håper utstyret vil gi deg full tilfredshet gjennom problemfri bruk og lave kostnader Kontroller straks at emballasjen og utstyret ikke er skadet! Eiendomsretten overføres til kjøperen når speditøren tar hånd om utstyret. Eventuelle krav i forbindelse med skade påført utstyret under frakt stilles av kjøperen til transportøren når forsendelsen mottas. Skriv opp utstyrets identifikasjon nedenfor, så du har den tilgjengelig når du trenger den. Informasjonen finnes på utstyrets dataskilt. Kodenummer... Serienummer... Modellnavn... Kjøpsdato... Vennligst oppgi denne informasjon når du trenger reservedeler eller tilleggsinformasjon. BESTILLING AV RESERVEDELER Når du bestiller reservedeler, vennligst oppgi følgende: > Maskinens navn > Maskinens kodenummer > Beskrivelse av reservedelen > Delens betegnelse i reservedelslisten > Delens bestillingsnummer i dellisten > Ønsket antall GARANTI OMFATTER: Lincoln Electric Norge AS (heretter kalt LEN) garanterer overfor kjøper at dette utstyret er uten skader og feil i utførelse, materialer og tilvirkning ved levering. Denne garantien dekker ikke ødeleggelse forårsaket av transport, utilsiktet bruk eller feil montering utført av kjøper, mangelfullt vedlikehold eller slitasje grunnet normal bruk. LEN vil under garantiperioden dekke kostnader for utskifting av defekte deler, inklusiv arbeidskostnader. GARANTIPERIODE: Garantien gjelder i tre år fra faktura dato overfor opprinnelig kjøper av nytt utstyr fra LEN eller fra en LEN forhandler. Garantien omfatter sveisestrømkilde og/eller trådmater beskrevet i denne instruksjonsmanual. Garantiperioden på tre år gjelder ikke for tilleggsutstyr så som kabelpakker, MIG- sveisepistoler, TIGbrennere, frittstående kjøleaggregat, gassregulatorer eller annet LEN tilleggsutstyr montert av kjøper. For dette utstyr gjelder LENs Alminnelige forretningsvilkår. GARANTIBETINGELSER: LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted skal omgående underrettes om eventuelle defekter/feil i garantiperioden. Kjøper av utstyret dokumenterer kjøpedato ved å fremlegge fakturakopi og dekker transportkostnader for utstyret til og fra LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted GARANTIREPARASJON: Dersom LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted finner at årsaken til defekten/feilen på utstyret dekkes av garantien, vil defekten/feilen bli utbedret av LEN eller LENs Autoriserte Serviceverksted gjennom reparasjon og/ eller utskifting av deler. GARANTIBEGRENSNINGER: LEN har ikke ansvar for og vil ikke dekke kostnader for reparasjoner utført av andre enn LEN eller et LEN Autorisert Serviceverksted. LENs ansvar overstiger ikke kostnadene ved å reparere og/eller skifte ut defekte deler på LENs utstyr. LEN har ikke ansvar for eventuelt driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap som følge av mangler/defekter ved utstyret eller rimelig tid for utbedring av feil. E3.610 NM /MG/lgl 5

6 1. SIKKERHETSREGLER Les hele bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. For å beskytte deg selv og andre fra mulige skader er det viktig å følge sikkerhetsreglene som er forklart nedenfor.! ADVARSEL! FORSIKTIG Hold barn unna. Bærere av pacemaker bør konsultere sin lege før utstyret tas i bruk. Vær sikker på at all installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjon utføres av kvalifisert personell.! ADVARSEL! FORSIKTIG For å unngå personskader, alvorlige ulykker, tap av menneskeliv eller skade på utstyr må retningslinjene nedenfor følges. ELEKTRISK STØT kan drepe 1.a Elektroden og arbeidsstykket (gods) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull. 1.b For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørre klær. 1.c. Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehodet og kontaktrør, under spenning. 1.d. Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkobling skal være så nær sveisestedet som mulig. 1.e. Hold elektrodeholder, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Forny defekt isolasjon. 1.f. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. 1.g. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektrisk støt. STRÅLING FRA BUEN kan skade øynene og forårsake hudskader. 2.a. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. 2.b. Bruk verneutstyr/klær av ikkebrennbart materiale. 2.c. Vær forsikret om at andre i arbeidsområdet er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. SVEISESPRUT kan forårsake brann og eksplosjon. 4.a. Brannfarlige ting i området fjernes eller tildekkes for å forhindre antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett gjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha brannslukningsapparat klart. 4.b. Følg bruksanvisning og sikkerhetsregler for bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner. 4.c. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. 4.d. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker, o.l., må man være sikker på at dette ikke femkaller giftige eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er renset. 4.e. Ventiler hult støpegods eller beholdere før oppvarming, skjæring eller sveising. De kan eksplodere. 4.f. Sprut slynges fra buen. Bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. 4.g. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. RØYK OG GASS kan være farlig 3.a. Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og/eller punktavsug for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly-, sink- eller kadmiumbelagte stål og andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks). I små eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. 3.b. Sveis ikke i områder nær klorert hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gas), og andre irriterende forbindelser. 3.c. Beskyttelesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. 3.d. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. GASSFLASKER kan eksplodere hvis de er skadet 5.a. Sjekk at beskyttelsesgass og gassregulatorer er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc.må passe for utstyret og være i god stand. 5.b. Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. 5.c. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. 5.d. Berør aldri gassflasken med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under elektrisk spenning. 5.e. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. 5.f. Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr. 5.g. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT kan være farlig 6.a. Elektrisk strøm som flyter gjennom en leder forårsaker elektromagnetisk felt(emf). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF: 6.1. Legg elektrode og godskabel sammen. Tapes sammen hvis mulig Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og godskabel Godskablen tilkobles så nær sveisestedet som mulig Ikke arbeid nær sveisestrømkilder 6 E3.610 NM /MG/lgl

7 2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET(EMC) Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 89/336 EEC og EN50199 produktstandard for Elektromagnetisk kompatibilitet EMC, krav for utstyr til lysbuesveising og plasmaskjæring. INTRODUKSJON Alt elektrisk utstyr som datamaskiner, mikrobølgeovner, hårtørkere, kjøkkenmaskiner, sveisemaskiner etc. genererer små mengder elektromagnetiske stråler. Elektromagnetisk stråling kan bli sendt gjennom kraftlinjer eller stråle ut i rommet som fra en radiosender. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærlig-gende sveiseutstyr, radio og TV-mottakere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendig å iverksette når strømkilden brukes i privathus o.l. INSTALLASJON OG BRUK Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetisk forstyrrelse oppdages, er det brukeren av sveise-/skjæreutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan løsningen være jording av strømkretsen, se merknad. I andre tilfeller kan løsningen være konstruksjon av en elektromagnetisk skjerm, som omslutter strømkilden og arbeidsstykket fullstendig, og i tillegg montere inngangsfiltere. I alle tilfeller av elektromagnetisk forstyrrelse må den reduseres til et akseptabelt nivå. Merknad: Sveise-/skjærestrømkretsen kan, eller kan ikke, bli jordet av sikkerhetsmessige grunner i.h.t. nasjonale forskrifter. Endring av jordingsarrangementet skal utføres av kvalifisert fagmann, som kan bedømme om endringen kan øke risikoen for ulykker, f.eks. ved å tillate parallelle returveier av strømmen. Dette kan ødelegge jordforbindelsen for andre apparater. VURDERING AV OMRÅDET Før installasjon av sveise-/skjæreutstyr, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende: a) andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveise-/skjærestrømkilder b) radio, TV sender og mottaker c) datamaskiner og kontrollutstyr d) kritisk sikkerhetsutstyr, d.v.s. sikring av industri e) helsen til folk omkring; d.v.s. brukere av pacemaker, høreapparater f) utstyr for kalibrering av måleinstrumenter g) immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveise-/skjæreutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området h) tid på dagen som sveisingen, eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan strekke seg utenfor avgrensingen av lokalitetene. METODER FOR REDUSERING AV STRÅLING Nettilkobling Sveise-/skjæreutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelse oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledning i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr. Skjermingen skal være kontinuerlig i hele nettledningens lengde og skal kobles til strømkilden, slik at god elektrisk kontakt oppnås mellom skjerming og strømkildens kapsling. VEDLIKEHOLD AV SVEISE-/SKJÆREUTSTYRET Utstyret skal rutinemessig vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Alle adgangs- servicedører og deksler skal være lukket og festet når utstyret er i bruk. Utstyret må ikke endres eller ombygges på noen måte, unntatt de endringer og justeringer som er anbefalt av produsenten. Spesielt gnistgap for tenning og buestabilisering må justeres og vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger. Sveise-/skjærekabler Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. Sammenkobling av potensial Sammenkobling av metalldeler i sveise-/skjæreinstallasjonen skal det tas hensyn til. Metalldeler, som er koblet til arbeidsstykket vil øke faren for elektrisk støt ved at elektroden og de sammenkoblede deler berøres samtidig. Operatøren må isoleres fra slike sammenkoblede metalldeler. Jording av arbeidsstykket Der hvor arbeidsstykket ikke er koblet til jord av sikkerhetsgrunner, eller på grunn av dets størrelse og beliggenhet, d.v.s. skipsskrog eller byggverks stålkonstruksjoner, kan en sammenkobling til jord redusere stråling i noen tilfelle, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. Når det er nødvendig, skal jordingen til arbeidsstykket skje direkte, men i noen land er direkte jording ikke tillatt. Koblingen skal da gjøres med en passende kondensator etter de nasjonale bestemmelser. Skjerming og beskyttelse Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelse. Skjerming av hele installasjonen bør vurderes i spesielle tilfeller. 1) 1) Deler av teksten står i EN50199: "Electromagnetic Compatibility (EMC) product standard for arc welding equipment." E3.610 NM /MG/lgl 7

8 3. BESKRIVELSE AV POWER WAVE 455 MED POWER FEED GENERELT Power Wave 455 virker synergisk med Power Feed 11 gjennom kontrollkablen som, i tillegg til 40 VDC styrespenning, sørger for høyhastighets dataflyt uansett valgt sveiseprogram. Power Wave 455 er en digitalt styrt inverter med høyhastighets styring av komplekse bueformer. Den kan brukes for MIG/MAG-, pulsbue-, rørtråd- og TIGsveising, sveising med dekkede elektroder og kullbuemeisling. 3.2 STRØMKILDEN POWER WAVE 455 Strømkilden er fra fabrikk programmert med 25 ideelle prosedyrer for ulike materialer som f.eks. stål, rustfritt stål og aluminium. Power Wave 455 må brukes med trådmatere av typen Power Feed, og leveres her med Power Feed 11. Spesielt for Power Wave 455 er at den ikke har noe kontrollpanel idet all informasjon for sveisingen settes opp på Power Feed 11. Styring av TIG-sveising, sveising med dekkede elektroder og kullbuesveising skjer derfor også fra kontrollpanelet på Power Feed 11, selv om sveise/ sekundærkablene her kobles direkte til Power Wave TRÅDMATEREN POWER FEED 11 Power Feed 11 er en trådmater med digital styring fra kontrollpanelet. Kabinettet med trådspole, mateverk og kontrollkort har EURO sentraltilkobling av sveiseslangepakke. Har trykknapper for kaldtrådnating og gasspyling, og velger for 2- og 4-takt avtrekkerfunksjon. Øvre del av kontrollpanelet har potmetre med korresponderende vindu og signallamper for sveisestrøm(ampere)/trådhastigket(wfs) og buespenning (VOLTS)/TRIM for sveising med elektrodetråd. For sveising med dekkede elektroder/tig brukes potmetret VOLTS)/TRIM bare til å aktivisere sveiseuttakene på Power Wave 455 mens WFSpotmetret kontrollerer strømstyrken som vises i Ampere. Med program for kullbuemeisling er uttakene automatisk med tomgangsspenning på. Nedre del er kontrollpanelet K MSP2 for bruk av de 25 ferdige program for MIG/MAG-, rørtråd-, pulsbue- og TIG-sveising og sveising med dekkede elektroder og kullbuemeisling. For et valgt sveiseprogram kan følgende eventuelle tilleggsparametre settes opp: PREFLOW Gass forstrømming RUN IN Starthastighet for tråden ARC CONTROL Induktans for alle metoder unntatt pulsbuesveising Pulsfrekvens for pulsbuesveising BURNBACK Tilbakebrann av tråd POSTFLOW Gass etterstrømming CRATER Strømstyrke under takt 3 i 4-TAKT Standardutrustning på Power Wave 455: Leveres med nettledning uten støpsel internt koblet for 400V nett Understell med 4 hjul og plattform for gassbeholder og kjøleaggregat Uttak for 1-fas 230V/2A til kjøleaggregat o.l. Leveres med kjøleaggregatet Magnum 10-I Nettbryter med indikatorlampe EURO-kontakt for sveisekabler Amphenolkontakt for kontrollkabel Automatsikring Standardutrustning på Power Feed 11: Leveres med kontrollpanelet K MSP2 Tilkobling for fjernkontroll Leveres med 4-rullers mateverk med gir for hastighetsområdet 1,3-15,8 m/min. (Gir for hastighetsområdet 2,0-27,9 m/min. kan leveres som tilleggsutstyr). Leveres med plattform for montering på svivel som bæres av strømkildens løfteøre Plattformen har 4 svivelhjul for eventuell trilling på gulv Leveres med 2,5 m kabelpakke for vannkjølt pistol. Har 2 løfteører for eventuelt oppheng Kontrollpanelet kan vris 90 grader for omstilling mellom stående og liggende kabinett. 8 E3.610 NM /MG/lgl

9 3.4 EGENSKAPER VED POWER WAVE 455 MED POWER FEED 11 Bygget i overenstemmelse med IEC og CE-standarder Beskyttet mot overstrømmer Oppfyller kravene til CE-merking Er merket med S som indikerer at utstyret kan 3-års garanti på deler og arbeid brukes i områder med øket risiko for elektrisk Produsert under et verdensomspennende fare kvalitetsystem sertifisert etter ISO 9002 Strømområde for sveisemetodene: 5-570A Termostatbeskyttelse mot overbelastning Den komplette transformator-, drossel- og likeretterenheten er behandlet med spesiell isolerende lakk som gir ekstra beskyttelse mot fuktighet og korrosjon Servicevennlig moduloppbygging Beskyttet mot transiente spenninger Bruker digital signalbehandling og mikroprosessorkontroll Alle komponentene i strømkilden og tilkoblet sveiseutstyr kommuniserer innbyrdes Automatisk gjenkjenning av kabler til tilleggsutstyr forenkler sammenkobling Enkel direkte tilkobling av nettkabel uten bruk av kabelsko. 4. TEKNISKE DATA 4.1 POWER WAVE 455 SVEISESIDEN NETTSIDEN Intermittens (10 min.-per.) % Nett (3-fas 50/60 Hz) V 400 Sveisestrøm A Nettstrøm ved 500A sveisestrøm A 34 Buespenning V Nettstrøm ved 400A -:- A 46 Tomgangsspenning maks. V 75 Strømområder DIVERSE MIG/MAG-sveising A Hjelpespenning V/A 220/5 Rørtrådsveising A V/A 40/10 Sveising med dekkede elektroder A Isolasjonsklasse IEC Pulsbuesveising A Vekt Power Wave 455 netto kg 114 m/vogn, kjøleaggr, og PF 11 kg 161 Dimensjoner (HxBxL) mm 663x505x PF 11 SVEISESIDEN STRØMFORSYNING Maks. sveisestrøm A 600 Styrespenning V 42 Intermittens (10 min.-per.) % 100 Isolasjonsklasse IEC Tråddimensjoner mm 0,6 1,0 0,6 1,2 0,6 1,6 DIVERSE Trådmatningshastighet m/min 1,3-15,8 Vekt kg 27,7 Dimensjoner (H x B x L) mm 508x230x MAGNUM 10-I KJØLEAGGREGAT KJØLING STRØMFORSYNING Driftstrykk: Bar 3,0 (310kPa) Nettspenning 1-fas V 230 Trykk tomgang: Bar 4,0-4,4 ( kpa) Nettstrøm A ca. 1 Væskestrøm: l/min. 0,4-3,0 (Varierer med motstanden Isolasjonsklasse IEC i vann- og pistolslanger). DIVERSE Tankvolum: liter 8 Vekt med væske kg 19,5 Kjølevæske: Innendørs over 0 o C destillert vann eller rent Dimensjoner (H x B x L) mm 730x229x229 springvann. Under 0 o C 50% vann og 50% automobil kjølevæske eller 50% ethylen glycol E3.610 NM /MG/lgl 9

10 5 INSTALLASJON 5.1 GENERELT Installasjonen vil omfatte: På strømkilden Power Wave 455 Montering av trådmater Power Feed 11 Montering av kabelpakke Eventuell montering av mellomtrafo 230/400V med montering av den brikkmonterte nettledning på mellomtrafo 230/400V Omplassering/heving av fabrikkmontert kjøleaggregat. Gjelder bare for eventuell montering av mellomtrafo for 230V nett Montering av støpsel på nettkablen Tilkobling av godsledning. Montering av gassbeholder og gassregulator På trådmateren Power Feed 11 Tilkobling av kabelpakke Tilkobling av gasslange Montering av trådmatingsutstyr og sveisetråd Tilkobling av sveisepistol Tilkobling av slanger fra kjøleaggregatet. 5.2 SIKKERHETSREGLER! ADVARSEL Alle som betjener eller vedlikeholder utstyret må lese avsnittet om installasjon. Elektrisk støt kan være dødelig. Se fig. 1 om symboler som viser betydningen av de enkelte symboler. All installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal utføres av kvalifiserte (autoriserte) elektrikere. Nettspenning skal frakobles ved montering og ved reparasjoner. Slå av hovedbryter og fjern nettledningen fra uttaket. Støpsel og kontakt for nettspenning skal være jordet. Nettspenning og kobling på omkoblingstavle må korrespondere. U PLASSERING Utstyret plasseres i omgivelser hvor det er fri sirkulasjon av luft inn gjennom gitteret bak på strømkilden og ut på sidene. Strømkildens deksler er IP-23-klassifisert. Omgivelser med minst mulig røyk og smuss vil imidlertid begrense nedfelling av støv og urenheter som ville hemme viftens kjølefunksjon. 5.4 NETTILKOBLING Maskinene leveres med nettledning, uten støpsel, klar for tilkobling av 400 V nettspenning NETTSPENNING 400V Kontroller at nettspenning, faser og frekvens stemmer overens med det som angis på dataskiltet. Bruk autorisert elektriker! Bruk ledningstverrsnitt etter gjeldende bestemmelser i henhold til pkt Nettilkoblingen skal sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer NETTSPENNING 230V For 230V bruk av nett må tilkobles en mellomtrafo 400/230V. Mellomtrafoen skal monteres på plattformen under det fabrikkmonterte kjøleaggregat Magnum 10-I, som må løftes og boltes til rammen på Power Wave 455 og stå på mellomtrafoen. Se fig. 2. U 1 U 2 I 1 I 2 FIG. 1: SYMBOLER FIG. 2: PW 455 FOR 230V NETT 10 E3.610 NM /MG/lgl

11 TILKOBLING AV MELLOMTRAFO 1) Ta kjøleaggregatet midlertidig av. 2) Plasser mellomtrafoen på plattformen 3) Avkort primærkablen på Power Wave 455 til passende lengde for kobling til mellomtrafoen 4) Koble 400V-kablen til mellomtrafoen. 5) Velg nettkabel for nettstrømstyrke 50A og koble til mellomtrafoens 230V-side. 6) Koble til 230V nett. Nettilkoblingen skal sikres med trege sikringer. Automatsikringer kan brukes i stedet for smeltesikringer 7) Plasser kjøleaggregatet stående på mellomtrafoen og skru fast mot rammen på Power Wave MONTERING AV POWER FEED 11 Fra fabrikk er PF 11 montert på svivel som bæres av løfteøret på Power Wave 455. Se fig. 3. Plattformen er utstyrt med hjul for eventuell trilling på verkstedsgulv. Lengre kabelpakker er tilleggsutstyr. Power Feed 11 er utstyrt med løfteører for plassering stående eller montering hengende. Kontrollpanelet kan vris 90 grader ved å åpne låsen på frontens bakside, trekke panelet litt utover og låse det igjen. Se fig, 4. - Kontrollkabel Godskabel + E3.610 NM /MG/lgl Elektrodekabel Nettkabel FIG. 4: OMPLASSERING AV KONTROLLPANELET Kjølevann Elektrodekabel? Mellomtrafo 400/230V Kontrollkabel FIG. 3: PF 11 PÅ VOGN PÅ SVIVEL Gass 400V nett 230V nett 5.6 TILKOBLING AV KABELPAKKE Kablene bør kan føres gjennom strekkavlasterne foran og langs rammens bærekanaler, ut bak og opp til trådmateren. Se fig. 3 om tilkobling på Power Wave og Power Feed MONTERING AV GASSBEHOLDER, GASSREGULATOR OG SLANGE! ADVARSEL GASSBEHOLDERE kan eksplodere hvis de er skadet. Gassbeholdere skal alltid plasseres i stående stilling og sikres forsvarlig mot å falle. Gassbeholdere skal plasseres slik at de ikke utsettes for slag og skader. La aldri sveiseelektroden komme i kontakt med gassbeholderen. 1 Plasser gassbeholderen på maskinens plattform og sikre den med kjettingen mot fall. 2 Kontroller at gassbeholderen er ordentlig sikret. 3 Skru av topphetten på gassbeholderen.! FORSIKTIG 4 Hold kroppen unna gassbeholderen ventilåpning mens du åpner ventilen et lite øyeblikk for å blåse bort eventuell smuss og skitt. 5 Koble regulatoren til gassbeholderen og dra ordentlig til med nøkkel. 6 Koble kabelpakkens gasslange til gassbeholderen via regulator.! ADVARSEL ANSAMLING AV BESKYTTELSESGASS kan skade og i verste fall være dødelig. Steng av gassen når den ikke brukes. 5.8 KLARGJØRING AV KJØLEUTSTYR For å unngå frostskader og vannlekkasjer under transport leveres kjøleaggregatet på Power Wave 455 uten kjølevæske. NB! Ta ut nettledningen før påfylling. 1) Hold aggregatet vertikalt men noe bakover og fyll på 8 liter rent kjølevæske gjennom en trakt. (Se under tekniske spesifikasjoner pkt. 4.3). NB! Fyll ikke på mer enn 8 liter. Påfyllingslokket har et ventilasjonshull som ikke må blokkeres. 2) Sett påfyllingslokket på plass etter at tanken er fylt. Ved å trykke i midten på lokket vil det "sneppe" på plass. NB! Sjekk at aggregatet er på og kjølevæsken sirkulerer ved bruk av vannkjølt pistol. Indikatoren for væskestrøm kan sees når påfyllingslokket er fjernet. Væskestrømmen sees direkte gjennom påfyllingsåpningen. 11

12 5.9 VALG OG TTILKOBLING AV PISTOL VALG AV SVEISEPISTOL Velg pistol og kabellengde som passer for arbeidsoppgavene. For MIG/MAG og rørtråd med gass (Outershield) vil hele Lincoln Electric Norges pistolprogram passe for tilkobling TRÅDFØRINGSRØR FOR STÅL For Power Feed 11 kan leveres 4 trådføringsrør for innsetting i sentralkoblingen. Trådføringsrørene er merket 1, 2, 3 eller 4 ringer: 1 ring for 0,6-1,2 mm tråd(023"-.045") 2 ringer for 1,2-1,6 mm tråd(.045"-1/16") 3 ringer for 1,6-2,0 mm tråd(1/16"-5/64") 4 ringer for 2,0-2,8 mm tråd(5/64"-7/64") TRÅDFØRINGSRØR FOR ALUMINIUM Trådføringsrør for aluminium er av plast og med ulike farver: O.nr. Tråddiam. Farve S "-.035" 0,8-0,9 mm Sort S "-3/64" 0.9-1,2 mm Blå S /16" 1,6 mm Rød TILKOBLING 1. Rett ut pistolkabelen og tre inn riktig trådstrømpe for den aktuelle trådtype/diam før pistolen monteres til trådmateren. 2. Før koblingen på pistolslangen forsiktig inn i sentralkoblingen slik at pinnene på avtrekkerkablen ikke bøyes. 3. Skru til den gjengede kragen, i retning med klokken, slik at den sitter godt. 4. Ta av gassmunnstykket og skru ut kontaktrøret.! FORSIKTIG Når pistolens avtrekker trykkes inn, er elektrodeog drivmekanisme spenningsførende mot arbeidsstykket og jord, og kan være spenningsførende flere sekunder etter at avtrekkeren er sluppet. 5. Mat tråden frem til den når gjennom pistolen. 6. Monter kontaktrøret (av riktig dimensjon). 7. Monter gassmunnstykket MONTERING AV TRÅDMATINGS- UTSTYR OG SVEISETRÅD MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT Maksimum tråddiameter for PF 11er 1,6 mm rørtråd og mm massiv tråd med Low Speed gearing; som levert fra fabrikk. Med High Speed gearing (tilleggsutstyr) er maks. tråddiameter 1,2 mm for massiv tråd og rørtråd. Kontroller alltid at tråddimensjon/type og trådmatedeler passer sammen. Monteringsbeskrivelse er vedlagt hvert trådføringssett. Matehjul og trådføringssett for 1,2 mm rørtråd følger med som standard MONTERING AVMATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT INNSETTING/BYTTE AV MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT. PF 11 leveres med sett for ø1,0-1,2 mm tråd for montering. Drivrullene pos. 1 har to spor for samme tråddiameter for å bli snudd etter slitasje. Drivrullene festes utten bruk av verktøy idet de skyves inn på sine respektive spor på drivakslingene og låser seg i riktig stilling. Se fig. 5.! FORSIKTIG NB! Slå av spenningen før montering eller skifte av drivrull/trådføringer. 1) Åpne pressdøren så drivakslingene kan sees. 2) Legg indre trådføringshalvdel pos. 2 på styrepinnene. 3) Kontroller om trådføringsrøret i pistolfestet passer for matehjul/trådføringssettet. Hvis JA: Gå til pkt. 4 Hvis NEI: Løsne låseskruen pos. 4, trekk ut trådføringsrøret og sett inn riktig dimensjon og skyv inn til det butter mot trådlederen. Trekk låseskruen til igjen. 4) Legg ytre trådføringshalvdel pos. 3 på styrepinnene og skru fast. 5) Vipp øvre drev ned til inngrep mot nedre. 7) Lukk pressdøren. Mateverket er nå klar for innføring av sveisetråd og justering av presset på tråden. 12 E3.610 NM /MG/lgl

13 MONTERING AV TRÅDSPOLE 1. Koble pistolen fra mateverket og trekk gjenværende tråd ut av pistolslangen. 2. Åpne spoledekslet slik at nav og mateverk blir tilgjengelig. 3. Monter trådspolene på navet slik at spolene roterer med uret når tråden dras ut. Se til at navets tapp passer inn i monteringshullet. 4. Klipp av tråden ved pistolenden. For å unngå bend på tråden skal den ikke brekkes. 5. Før tråden gjennom trådlederen og inn i pistoladapteren. 6. Trykkpå knappen COLD FEED(kaldtrådmating) til tråden kommer frem til kontaktrøret. 7. Juster bremsen på spolenavet slik spolen stopper med fint lite etterløp når matingen stopper. 8. Etterjuster trykket på trådrullene. Er fra fabrikk satt til 2 på skalaen. Juster trykket med justerings-mutteren slik at hjulet ikke slurer på den trådtypen som er installert. For høyt trykk deformerer tråden, fører til matingstrøbbel og unødig slitasje av mate-motoren. For lavt trykk kan føre til ujevn mating/sveising JUSTERING AV PRESSET PÅ RULLENE Tilnærmet riktig press er innstilt fra fabrikk men vil variere med tråddiameter, trådtype, hardhet og overflate. Riktig press kan innstilles som følger: 1. Press pistolenden (kontaktrøret) i vinkel ca. 60 grader og i avstand ca. 10 mm mot et fast underlag elektrisk isolert fra strømkilden. Trykk inn pistolbryteren i noen sekunder. Med passende press skal tråden bli formet i spiraler. Hvis tråden stopper er presset på materullene for lavt. 4. For å se om materullene slurrer; slå av strømkilden, skru løs tilkoblingen til mateverket og trekk pistolkabelen ca. 15 cm ut fra trådmateren. Hvis tråden er helt uten sluremerker, er presset for lavt. Svake bølger av slureslitasje er tegn på sluring. Øk presset TILKOBLING AV GODSLEDNING. For MIG/MAG- og Pulsbuesveising skal godsledningen alltid kobles til minuspolen. For sveising med dekkede elelektroder og kullbuemeisling velges polaritet etter behov. For sveising med rørtråd uten gass (Innershield), som krever minuspol på elektroden, må maskinen stilles om på mateverkets styrekort før tilkobling av godsledningen. Se TILLEGG A. FIG. 5: INNSETTING AV MATEHJUL OG TRÅDFØRINGSSETT E3.610 NM /MG/lgl 13

14 6.1 KONTROLLPANELER 6 KONTROLL ØVRE PANEL Øvre panel har potmetre for WFS/A(trådhastighet/ strømstyrke) og VOLTS/TRIM(buespenning/ buelengde), hvert med to signallamper og et vindu Når lampen WFS lyser, viser viduet forvalgt WFS (trådhastighet) i m/min. Når lampen A AMPS blinker(dvs. under sveising og 5 sek. etter), viser viduet virkelig strømstyrke i Ampere. STATUS med visning for mateverkets og/eller strømkildens tilstand. Kan lyse med grønn eller rød farve: Lyser grønn for korrekt funksjon av systemet Blinker mellom grønn og rød hvis mateverket eller strømkilden er overbelastet og automatisk slått av. Gjeninnkobler automatisk Blinker rød i påvente av termostatstyrt nedkjøling av overbelastet strømkilde Konstant rød: Se feilfinning. WFS/AMPS Med synergiske prosesser styrer valgt WFS strømkilden til å levere VOLTS/TRIM(buespenning/ buelengde) og alle andre variable basert på program lagret i strømkilden. Displayet viser valgt WFS i m/min. før sveising og virkelig strømstyrke i ampere under sveising og 5 sek. etter. Virkelig verdi signaliseres ved at lampen blinker. (Rører man potmetret før 5 sek. er gått, vises forvalgt verdi igjen). Under program for sveising med dekkede elektroder, TIG-sveising og kullbuemeisling, vil lampen A AMPS lyse og indikere at strømstyrken vises i ampere. (display) med tre siffer. Signallampene vil vise hvilket potmeter som til gitt tid er aktivt og indikere potmeterets funksjon. Når lampen V VOLTS lyser, viser viduet forvalgt buespenning i volt. Når lampen blinker(dvs. under sveising og 5 sek. etter), vises virkelig buespenning Når lampen T TRIM lyser, viser viduet forvalgt TRIM(buelengde) for pulsbuesveising. VOLTS/TRIM Med synergiske prosesser, kan den VOLTS/TRIM strømkilden setter opp, som svar på valgt WFS, finjusteres. For (MIG/MAG- og rørtrådsveising justeres buespenningen(volt), som indikeres med korresponderende lampe For synergisk pulsbuesveising viser displayet programmets forvalg av TRIM,som indikeres med korresponderende lampe. Normalt er TRIM= 1,00 som kan justeres til verdier mellom 0,50 og 1,50. I begge tilfeller vises forvalgt verdi før sveising og virkelig VOLT/TRIM under sveising og 5 sek. etter. Virkelig verdi signaliseres ved at lampen blinker. (Rører man potmetret før 5 sek. er gått, vises forvalgt verdi igjen). Med program for sveising med dekkede elektroder, og TIG-sveising(prosess 1og 2), har potmeter og display ingen funksjon for buespenning. I stedet slås strømkildens tomgangsspenning ON(PÅ) ved å vri VOLTS/TRIM-knappen 1/4 omgang med uret. Tilsvarende kan tomgangsspenningen slås av ved å 1/4 omgang mot uret. Med aktivt program for kullbuemeisling(prosess 1), slår Power Wave 455 tomgangsspenningen automatisk ON(PÅ). 14 E3.610 NM /MG/lgl

15 6.1.2 NEDRE PANEL(PANELET K MSP2) Dette panelet har to vippebrytere SELECT og SET. Displayet(vinduet) viser resultatene/innstillingene/ valgene som du gjør med disse bryterne. Med SELECT, som skyves opp eller ned fra midtstillingen, kan du aktivere: WELD MODE For å velge mellom 25 ulike programmerte prosesser etter tabellen til høyre PREFLOW Gass forstrømming RUN IN Starthastighet for tråden ARC CONTROL Induktans for alle metoder unntatt pulsbuesveising Pulsfrekvens for pulsbuesveising BURNBACK Tilbakebrann av tråd POSTFLOW Gass etterstrømming CRATER Strømstyrke under takt 3 i 4-TAKT For WELD MODE vipper du SET opp eller ned fra midtstillingen for å velge blant de 25 mulige programmerte prosesser For den valgte prosess bruker du SELECT til å velge den/de aktuelle funksjonene for prosessen: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER som du med SET kan justere eller stille ON eller OFF. Lampe viser hvilken funksjon som er aktiv. Trådens akselerasjon ved buestart kan på mateverkets styrekort stilles i 5 trinn, men er fra fabrikk satt på maks. verdi. Se TILLEGG C hvis omstilling til lavere verdier er ønsket. WELD MODE 1, 2, 5 og 6 Disse prosessene er ikke synergiske og med nr. 5 og 6 virker PF 11 som en vanlig trådmater med innbyrdes uavhengig oppsett/kontroll av WFS og VOLT. CV 05 er for MIG/MAG-sveising og rørtrådsveising med gassbeskyttelse. Vises i displayet som 5. CV /FCAW-SS 06 (6 i displayet) er for rørtrådsveising med Innershield TM. Prosess 6 må ikke brukes uten forholdsregler som vist i TILLEGG A! CC/STICK SOFT/GOUGE 01; se pkt. 7.3 og 7.4 CC/STICK CRISP 02; se pkt MATEVERKSPANELET COLD FEED(KALDTRÅDSMATING) Elektrodetråden mates uten sveisespenning. GAS PURGE(GASSPYLING) Gassventilen åpnes uten sveisespenning STATUS: Varig grønt lys på viser alt OK Grønt lys blinker mer enn få sek.; se feilfinning Lyser ikke hvis strømkilden er OFF(AV) Rød farve: Se feilfinning Valg av 4-TAKT eller 2-TAKT Se fig. 8 om funksjon. E3.610 NM /MG/lgl 15

16 7. SVEISING 7.1 MIG/MAG PULSBUESVEISING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Elektrodekablen skal til plusspol på strømkilden 1.2 Hvis spenningsmåleledning er installert, kontroller at den er koblet direkte til arbeidsstykket SETT OPP PROSEDYREN Øvre panel 2.1 Kontroller om TRIM passer for oppgaven Se pkt Forvelg WFS Nedre panel: Alle prosessene for pulsbuesveising er synergiske. Power Wave 455 har ingen synergisk prosess for Innershiel rørtråd. 3.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 3.2 Bruk SET til å gå gjennom prosedyrelisten inntil ønsket prosess vises i nedre vindu. 3.3 Etter behov aktiver med SELECT og SET: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER og sjekk om verdiene passer for sveiseoppgaven ARC CONTROL Kontrollpanelets Arc Control brukes ved pulsbuesveising til å variere den forprogrammerte pulsfrekvensen for prosessen lagret i Power Wave 455. Økes Arc Control økes pulsfrekvensen, og omvendt. Pulsfrekvensen påvirker dråpeovergangen, og Arc Control gir mulighet for å finjustere prosessen for ulike fuger/sveisestillinger. For en valgt proces vil displayet vise 0.00 for programmet lagret i Power Wave 455. Denne kan settes mellom for en mykest til for en hardest bue. Tilkoblingspanelet 4.1 Velg 2- eller 4-SPEP Velg 4-STEP hvis CRATER ønskes 1. Bruk SELECT for å aktivere ARC CONTROL Displayet viser da 0.00 for programmet lagret i Power Wave Bruk SET for eventuell justering, i området fra til TRIM(BUELENGDE) Buespenningen under pulsbuesveising avhenger av pulsens kurveform. Toppstrømmen, bakgrunnsstrømmen, opptid, nedtid og pulstid påviker alle virkelig buespenning. Virkelig buespenning for en gitt trådhastighet(wfs) er ikke direkte forutsigbar med mindre kurveformen er kjent. Derfor er det i praksis ikke mulig å forhåndsvelge en virkelig buespenning for prosedyren. I stedet brukes justering av buelengden, som systemet Power Wave/Power Feed er programmert til å tilpasse for den trådhastigheten (WFS) som velges. Denne buelengden kan operatøren endre etter behov ved å justere TRIM mellom 0,50 og 1,50 fra den systembestemte TRIM= 1,0. F.eks. vil valg av TRIM= 1,1 øke buelengden 10% uten å endre WFS. Velges deretter andre WFS-verdier vil disse også få øket buelengden 10%. Power Wave 455 bruker adaptiv kontroll for alle pulsbueprosesser. Pulsparametrene styres gjennom måling av endringer i trådutstikket, som er avstanden fra kontaktrøret til arbeidsstykket. Power Wave 455 er programmert for 19 mm trådutstikk. Den adaptive kontroll aksepterer imidlertid variasjon ned til 13 og opp til 32 mm trådutstikk. For valgt pulsbueprosess vil lampen TRIM lyse. Vinduet på øvre panel viser TRIM(buelengde) = Bruk potmeteret for eventuell justering, i området ,50. Displayet viser da forvalgt TRIM. Under sveising blinker tallet i vinduet og viser virkelig TRIM(buelengde). Siste TRIM før lysbuen slukkes vises etterpå i 5 sek.. Under justering opp/ned av TRIM(pulsbuelengde), vil dens korresponderende synergiske WFS ikke bli justert. TRIM kan justeres fra fjernstyring (tilleggsutstyr) som imidlertid ikke har vindu. 16 E3.610 NM /MG/lgl

17 FIG. 8: PISTOLBETJENING MED 2-STEP OG 4-STEP E3.610 NM /MG/lgl 17

18 7.2 MIG/MAG- SVEISING OG RØRTRÅDSVEISING MED GASSBESKYTTELSE NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Elektrodekablen skal til plusspol på strømkilden. 1.2 Hvis spenningsmåleledning er installert(tilleggsutstyr), kontroller at den er koblet direkte til arbeidsstykket. 1.3 Kontroller at elektrodetråd og gass for MIG/MAGog rørtrådsveising er installert for aktuell prosess SETT OPP PROSEDYREN Øvre panel 2.1 Forvelg WFS 2.2 Kontroller om VOLT(BUESPENNING) passer for oppgaven. Kan justeres opp eller ned uten at WFS endres. Med prosess 5(CV 05), som ikke er synergisk, må WFS og VOLT settes innbyrdes uavhengig. Nedre panel: 3.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 3.2 Bruk SET til å gå gjennom prosedyrelisten inntil ønsket prosess vises i nedre vindu. 3.3 Etter behov aktiver med SELECT og SET: PREFLOW, RUN IN, ARC CONTROL, BURNBACK, POSTFLOW eller CRATER og sjekk om verdiene passer/er aktuelle for sveiseoppgaven. 3.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Se pkt ARC CONTROL Kontrollpanelets Arc Control brukes ved MIG/MAGsveising til å variere induktansen. Justeringssskalaen for ARC CONTROL går fra 10,0 til +10,0 og er på Power Wave 455 programmert for valg av induktans med standard MIG/MAG- og rørtrådsveising. Verdien 10.0 gir maks. induktans mens gir minst induktans. Lav induktans gir en kaldere bue og kraftigere dråpeavsnøring("pinch") som passer for sveising med shortarc. Høy induktans gir en bredere bue og passer for sveising med spraybue. Tilkoblingspanelet 4.1 Velg 2- eller 4-SPEP Velg 4-STEP hvis CRATER ønskes. Induktansen påvirker dråpeovergangen, og Arc Control gir mulighet for å finjustere prosessen. For en valgt proces vil displayet vise 0.00 for programmet lagret i Power Wave 455. Denne kan settes mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 1. Bruk SELECT for å aktivere ARC CONTROL Displayet viser da 0.00 for programmet lagret i Power Wave Bruk SET for eventuell justering, i området fra til E3.610 NM /MG/lgl

19 7.3 SVEISING MED DEKKEDE ELEKTRODER OG TIG-SVEISING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Kontroller at elektrodekablen er koblet til riktig pol. Polariteten vil være som symbolet på strømkilden viser. For TIG-sveising; velg minuspol. /.3.2 SETT OPP PROSEDYREN Nedre panel: 2.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 2.2 Bruk SET til å gå nedover i prosedyrelisten og velg program 1(SOFT) eller 2(CRISP) i nedre vindu for sveising med dekkede elektroder. For TIG-sveising velg program 1(SOFT). 2.3 Med SELECT aktiver ARC CONTROL som vil bli vist med verdien 0.0. Denne kan justeres mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 2.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Høy induktans gir en hardere bue med mindre tendens til at elektroden lugger i platen. Lav induktans gir en bløtere, bredere bue. For TIG-sveising; velg laveste induktans. Øvre panel: WFS/AMPS-knappen Med program for sveising med dekkede elektroder og TIG-sveising, vil lampen A AMPS automatisk lyse og indikere at strømstyrken vises i Ampere. Med WFS/ AMPS-knappen kan sveisestrømstyrken forhåndsvelges VOLTS/TRIM-knappen Strømkildens tomgangsspenning slås PÅ(ON) ved å vri VOLTS/TRIM-knappen 1/4 omgang i retning med uret. Tilsvarende slås tomgangsspenningen av ved å vri 1/4 omgang motsatt. VOLTS/TRIM-knappen kan ikke regulere tomgangsspenningen. På fjernkontroll(tilleggsutstyr) har begge knappene, for sveising med dekkede elektroder, samme funksjon. /.3.3 SVEISING 3.1 Forvelg strømstyrken med potmeteret A. 3.2 Slå på spenningen med potmeteret V 7.4 KULLBUEMEISLING NB!! ADVARSEL Følg alle sikkerhetsregler før, under og etter sveising KONTROLLER INSTALLASJONEN Utstyret 1.1 Kontroller at elektrodekablen er koblet til riktig pol. Polariteten vil være som symbolet på strømkilden viser SETT OPP PROSEDYREN Nedre panel: 2.1 Aktiver WELD MODE med SELECT 2.2 Bruk SET til å gå nedover i prosedyrelisten og velg program 01(SOFT) i nedre vindu for kullbuemeisling 2.3 Med SELECT aktiver ARC CONTROL som vil bli vist med verdien 0.0. Denne kan justeres mellom 10.0 for høyest til for en lavest induktans. 2.4 Juster induktansen med ARC CONTROL Høy induktans gir en hardere bue med mindre tendens til at kullelektroden lugger i platen. Lav induktans gir en bløtere, bredere bue. E3.610 NM /MG/lgl Øvre panel: WFS/AMPS-knappen Med program for kullbuemeisling, vil lampen A AMPS automatisk lyse og indikere at strømstyrken vises i Ampere. Med WFS/AMPS-knappen kan strømstyrken forhåndsvelges. VOLTS/TRIM-knappen VOLTS/TRIM-knappen har ingen funksjon for kullbuemeisling idet strømkildens tomgangsspenning slås automatisk PÅ(ON) for valgt kullbueprosess. På fjernkontroll(tilleggsutstyr) er bare knappen WFS/ AMPS-knappen aktiv. 19

20 8.1 TILLEGGSUTSTYR FRA FABRIKK Det finnes ikke tilleggsutstyr fra fabrikk 8.2 TILLEGGSUTSTYR FRA LAGER 8 TILLEGGSUTSTYR TRÅDMATESETT FOR POWER FEED KABELPAKKER Trådmatesett for 4-rullers drift MASSIV TRÅD (0,6 mm) KP S (0,8 mm) KP S (0,9 mm) KP S (1,0 mm) KP S (1,2 mm) KP S (1,4 mm) KP S 1/16 (1,6 mm) KP1505-1/16S 5/64 (2,0 mm) KP1505-5/64 3/32 (2,4 mm) KP1505-3/32 RØRTRÅD (0,8 mm) KP C (0,9 mm) KP C (1,0 mm) KP C (1,2 mm) KP C (1,4 mm) KP C 1/16 (1,6 mm) KP1505-1/16C (1,7 mm) KP /64 (2,0 mm) KP1505-5/64 3/32 (2,4 mm) KP1505-3/32 7/64 Lincore Hard Facing (2,8mm) KP1505-7/64H 7/64 (2,8mm) KP1505-7/ (3,0mm) KP ALUMINIUMTRÅD (0,9 mm) KP A (1,0 mm) KP A 3/64 (1,2 mm) KP1507-3/64A 1/16 (1,6 mm) KP1507-1/16A 3/32 (2,4 mm) KP1507-3/32A Med KP1507-serien følger, i tillegg til drivruller, visse deler som forbedrer mating av aluminiumtråd. Disse gjør at aluminiumtråden mates med minst mulig abrasjon og deformasjon og forbedret mating. Kabelpakker består av elektrodekabel, kontrollkabel, gasslange og vannslanger. Samlet i beskyttelsesstrømpe. Tilkoblinger korresponderer direkte med Power Wave 455 og Power Feed Kabelpakke 3 meter: K10300-PGW - Kabelpakke 5 meter: Best.nr. K10300-PGW-5M - Kabelpakke 10 meter: Best.nr. K10300-PGW-10M - Kabelpakke 15 meter: Best.nr. K10300-PGW-15M SVEISEPISTOLER GASSREGULATOR FJERNKONTROLL Bærbar boks med potmeter for WFS og VOLTS/TRIM. Med 5 m kabel med x-p. Amhenol plugg mot kontrollboksen på Power Feed 11. Best.nr. på forespørsel. 20 E3.610 NM /MG/lgl

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601 TM MIG/MAG Wirematic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER MONTERING AV BAKHJUL NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.

Detaljer

BRUKSANVISNING MIG/MAG. Wirematic 2703 PRO Wirematic 3303 PRO

BRUKSANVISNING MIG/MAG. Wirematic 2703 PRO Wirematic 3303 PRO TM MIG/MAG Wirematic 0 PRO Wirematic 0 PRO INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TEKNSKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.

Detaljer

IDEALARC CV 420 & CV 505

IDEALARC CV 420 & CV 505 IM3027 02/2011 Rev. 1 IDEALARC CV 420 & CV 505 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

W83CE031 06/2000 Rev.0 INVERTEC V140-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. LINCOLN ELECTRIC NORGE AS Postboks 146 Alnabru OSLO

W83CE031 06/2000 Rev.0 INVERTEC V140-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. LINCOLN ELECTRIC NORGE AS Postboks 146 Alnabru OSLO INVERTEC V140-S W83CE031 06/2000 Rev.0 BRUKSANVISNING OG DELELISTE LINCOLN ELECTRIC NORGE AS Postboks 146 Alnabru. 0614 OSLO www.lincolnelectric.com Samsvars erklæring LINCOLN ELECTRIC EUROPE Bekrefter

Detaljer

COOLARC-45 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING

COOLARC-45 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO COOLARC-45 IM3025 01/2011 Rev. 2a BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KÄYTTÖOHJE ИНСТРУКЦИЯ

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN INVERTEC V145-S IM2001 01/2011 Rev. 6 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

INVERTEC PC 65 & PC 105

INVERTEC PC 65 & PC 105 IM2002 01/2011 Rev. 3 INVERTEC PC 65 & PC 105 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN INVERTEC V160 IM2007 01/2011 Rev. 2 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING OG DELELISTE

BRUKSANVISNING OG DELELISTE W83CE035 08/2001 Rev. 0 INVERTEC V205-T AC/DC BRUKSANVISNING OG DELELISTE LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. P.O. Box 253, 6500 AG Nijmegen, The Netherlands www.lincolnelectric.com 1 Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

POWERTEC 305S, 365S, 425S & 505S

POWERTEC 305S, 365S, 425S & 505S POWERTEC 305S, 365S, 425S & 505S IM3023 11/2009 Rev. 0 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvars

Detaljer

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 2003 Wirematic 2503 Wirematic 3003 TM MIG/MAG Wimatic Wimatic Wimatic Wimatic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.NETTILKOBLING.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Mig/Mag maskiner 3-1. 98454 Handy Mig

Mig/Mag maskiner 3-1. 98454 Handy Mig Handy Mig Denne kompakte, lettvekter og bærbare halvautomaten er ideell for lettere vedlikehold og reparasjoner. Den passer perfekt for, gårdsbruk og garasjeoppdrag. Med trinnløs innstilling av trådhastigheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Strømkilder for dekkede elektroder

Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135S Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135 S er en inverterbasert elektrodemaskin for elektroder t.o.m. 3,2m mm. Utmerket bue karakteristikk for både rutile og basiske elektroder. Liten

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING LINC 405 IM3001 04/2004 Rev. 3 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BESTER

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

POWER WAVE STT module CE

POWER WAVE STT module CE IM2049 02/2013 Rev. 0 POWER WAVE STT module CE BRUKSANVISNING NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC EUROPE S.L c/o Balmes, 89 8 2a, 08008 Barcelona, Spain www.lincolnelectric.eu THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY EU-SAMSVARSERKLÆRING

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

IM3048 11/2014 REV05 SPEEDTEC 405S, 405SP, 505S og 505SP

IM3048 11/2014 REV05 SPEEDTEC 405S, 405SP, 505S og 505SP IM3048 11/2014 REV05 SPEEDTEC 405S, 405SP, BRUKSANVISNING 505S og 505SP NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HANDY MIG / HANDY CORE

HANDY MIG / HANDY CORE IM3000 06/2003 Rev. 0 HANDY MIG / HANDY CORE OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer