Ny Heis - Garasjeplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny 2003 - Heis - Garasjeplass"

Transkript

1 Nyere2-romsselveiermedegengarsjeplass,heisogbalkong.Fellestakterrasse. ØVRE GRÜNERLØKKA Sannergata29B P-rom/Bra:58/60 Oppdrag: Prisantydning: ,- Ny Heis - Garasjeplass Tlf: 09999

2 2

3 Kontaktperson: Avdeling: E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: Steinar Wefring OsloGrünerløkka INNHOLD 4 Sannergata 29 B 6 Entré 8 Stue 10 Kjøkken 12 Soverom/Bad 1 14 Soverom/Bad 2 16 Eiendommen fra A til Å 18 Viktig informasjon 20 Planskisse 21 Takst 27 Egenerklæring 29 Nabolagsprofil 31 Opplysninger fra forretningsfører 33 Annet 37 Energiattest 41 Forbrukerinfo 42 Budskjema 43 Kart Prospektpåmobil: Send bolig til

4 Sannergata 29 B 1 Prisantydning:kr ,- Omkostninger:kr ,- Til sammen:kr ,- *Totalkostnad:kr ,- P-rom/Bta/Bra:58/66/60 Byggeår: 2003 Eiendomstype:Leilighet * Totalkostnaden er stipulert 4

5 Sannergata 29 B 2 3 SANNERGATA 29 B SentraltbeliggendepåøvreGrünerløkka,mellomRodeløkkaog nyeringnespark.kortgangavstandtilallegrünerløkkasfasiliteter. Etriktutvalgavkafeer,restauranter, butikkerogalleservicetilbud.nærbutikkrettoverveien(fagerheimgata). EllerskanRingnesPark(2mingange fraleiligheten)bypåstormenybutikk, RingenkinomedNorgesbestelydanleggogElixiatreningssenter.Flotte grøntområderidælengaidrettspark, Birkelunden,Iladalen,Torshovdalenog langsakerselva. 5

6 Sannergata 29 B Praktisk entré medgodplasstilklærogskotøyigarderobeskap. 6

7 Sannergata 29 B 7

8 Sannergata29B-Stue 2 Hyggeligogromsligstuemedstore vinduslatersom slipperinnrikelig mednaturliglys. 8

9 Sannergata29B-Stue Hyggelig og romslig stue medstore vinduslatersomslipperinnrikeligmed naturliglys.godplasstilstorsofaseksjon. Frastue,utgangtilluftebalkong. 3.Luftebalkong. 9

10 Sannergata29B-Kjøkkenet Kjøkken i delvis åpen løsning.penkjøkkeninnredningmedhvitefronterogliser mellombenkeplateogoverskap.godtmed skap-ogbenkeplass,samtoppleggforoppvaskmaskin. 10

11 Sannergata29B-Kjøkkenet 4 11

12 Sannergata29B-Soverom/Bad1 Stortogpraktisk,lislagtbad. 12

13 Sannergata29B-Soverom/Bad

14 Sannergata29B-Soverom/Bad2 1 14

15 Sannergata29B-Soverom/Bad Hyggelig soverommedgodskapplass. 15

16 Sannergata 29 B EIENDOMMEN FRA A TIL Å Adkomst EnkeltadkomstfraSannergata.Detvilbli skiltetmeddnbnoreiendomvisningsskilt vedfellesvisningene. Bebyggelsen P-ROM:58kvm P-ROM: Entré,kjøkken,bad,stue,soverom S-ROM: Bod Bruksareal:60kvm Bruttoareal:66kvm Byggeår:2003 Teglsteinsbyggoppførti2003. Betongsåle,antattfundamenterttilfaste masser.ytterveggeribetongmedfasaderi spekketteglstein.støptedekkerietasjeskiller.flattakkonstruksjon,tekketmedpapp. Vinduermedisolerglass.Lyd-ogbrannklassiisertentredør. Diverse -Sameietharenstoroghyggeligtakterrasse,sompåsommertidharleresittegrupper og grill. -Sværtlavefellesutgifter. -Sameietbestårav54boligseksjonerog3 næringsseksjoner. -Fremleieertillattettermeldingtilstyret. -Dyreholdertillatt. -Canaldigitalerleverandøravkabel-tv tjenester. -Sameietharavtaleomvaktmestertjenester ogvektertjenester. -Automatsikringerogjordfeilbryter. -Sentralventilasjonmedavsugfrakjøkken og bad. -Seriekobletbrannvarslingsanlegg. Følgendeutbedringerergjortisameiet: (2010):Søppelrommeneermalt.Skiftettak. (2010):OppussingavoppgangeniSannergata 29 B. (2005):Malingavtreverkibakgården. Energimerking: Selgereransvarligforatboligenharen energiattest.sevedlagteattest. Eieform Eiet Eiendom Sannergata29B,0557OSLO gnr.227,bnr.343,snr.26ioslokommune Eier OleKetilHelgesenogAnjaKnudsen Eierbrøk 604/42701 Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Innhentet Ferdigattestpåoppføringav boligblokkmedforretninger Ref.(saksnr): Finansiering Sometavlandetsstørsteinanskonsern tilbyrdnbnorbankasaalletyper banktjenestertilkonkurransedyktigepriser. Bankenkangideglånetilbudtilinansiering aveiendommen.våremeglerekanopprette kontaktmellomdegogenkunderådgiveri bankenogsomkundehosossloverbanken enhurtigbehandlingavdinlåneforespørsel. Innhold Lekker2-romsselveiermedbalkongog garasjeplassinybyggfra2003.leiligheten liggeribyggets3.etasjemedheis. Innhold: -Entré -Bad -Soverom -Stue -Kjøkken -Innvendigbod Itilleggtilkommerdetparkeringsplass,og bodplassikjeller. Kontaktperson Steinar Wefring Eiendomsmeglerfullmektig E-post: (m:) Fullmektig MehdiArabinarei Eiendomsmeglerfullmektig E-post: (m:) Avdeling OsloGrünerløkka Adresse: Schleppegrellsgate14,0556Oslo (tel:): (fax:) Omkostninger Dokumentavgifttilstaten 2,5%avkjøpesum: kr ,- Tinglysning hjemmelsdokument: kr ,- Tinglysning pantedokument: kr ,- Attestgebyr: kr. 172,- Registreringaveierskifte: kr ,- Totalkostnad: kr ,- Vigjøroppmerksompåatovennevnte totalsumerberegnetutfrakjøpesumtilsvarendeprisantydning.dettasforbeholdom økningigebyrer. Utlegg: Selgerdekkerfølgendeutleggtilmegler: Innhentingavopplysningerfrakommune/ offentligeinstanser,evtforretningsførermv.: Ca.kr.3500 Selgerstinglysingskostnader:Kr.2107 Oppgjørstjenester:Kr.2875 Oppdrag Oppvarming Elektriskoppvarmingmedpanelovner. Varmekableribaderomsgulv. Fastmontertevarmekildersomvariboligen undervisningmedfølger. Overtagelse Etternærmereavtale. Parkering Leilighetenharenegengarasjeplassi Sameiet,somfølgerseksjonenvedsalg. Garasjeplassnr.:26. 16

17 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Reguleringsmessige forhold Eiendommenerregulerttilboligformål. Saksopplysninger Salgsoppgavedato: Sameie Sameie: SiderosSameie Org.Nr.: Sameietbestårav54boligseksjonerog 3næringsseksjoneraveiendommen Gnr.227,Bnr.342og343iOslokommuneihenholdtiloppdelingsbegjæringav Forretningsfører: OBOSEiendomsforvaltningAS Meglerharkopiavvedtekter,husordensregler,regnskap,budsjettogårsberetning. Interessenterkanfåkopiavdettevedhenvendelsetilmegler.Spørsmålvedr.dyrehold rettestilmegler. Skolekrets TakontaktmedskolekontoretiOslokommune,tlf.02180fornærmereinformasjon. Standard Penogsværthyggelig2-romsselveiermed balkong,heisoggarasje.byggeterfra2003 ogfremstårderforsommegettiltalende. Leilighetenernormaltvedlikeholdtogholderengodstandard.Allelaterileiligheten erlyseogpenemedmalteveggerogparkettpågulv.boligenharstorevinduslater somsikreretgodt,naturliglys.rommene erromsligeogleilighetenharenspennende planløsning. Entré: Praktiskentrémedgodplasstilklærog skotøyigarderobeskap,delsmedspeilfronter.dørcallingmedportåpner.parkettpå gulv,ellerslysemaltelater. Stue: Hyggeligogromsligstuemedstorevinduslatersomslipperinnrikeligmednaturlig lys.godplasstilstorsofaseksjonogspiseavdeling.frastue,utgangtilluftebalkong. Parkettpågulv,ellerslysemaltelater. Kjøkken: Penkjøkkeninnredningmedhvitefronterog lisermellombenkeplateogoverskap.godt medskap-ogbenkeplass,samtoppleggfor oppvaskmaskin.parkettpågulv,ellerslyse maltelater. Bad: Stortogpraktisk,lislagtbadmedopplegg forvaskemaskinogtørketrommel.speil medbelysningoverservant.veggmontert dusjarmaturmedbuetdusjavskjermingog wc.varmekablerigulv. Dersomannetikkefremgåravsalgsoppgavenmedfølgerkunintegrertehvitevarer. Tinglyste bestemmelser Servitutterigrunn: /11/1896-Bestemmelseom bebyggelse /09/1959-Bestemmelseom bebyggelse /04/1974-Bestomgarasje/ parkering /06/2003-Erklæring/avtale Tomt Tomteareal:1669kvm Tomtetype:Eiertomt Utleie Fremleieertillattettermeldingtilstyret. Vedlegg Takst Egenerklæring Nabolagsproil Opplysningerfraforretningsfører Annet Energiattest Salgsoppgavenerufullstendigutenalle vedlegg. Vedlikehold/tilstand Leilighetenliggerinybyggfra2003.Både leilighetogbyggetgenereltfremstårnormalt vedlikeholdt. Vei, vann, avløp Offentlig. Visning TakontaktmedSteinarWefring,dersomde oppsattevisningstidspunkteneikkepasser. Tlf.: Økonomi Verditakst: ,- Lånetakst: ,- Ligningsverdi: ,-forår2010 Prisantydning: ,- Felleskostnader:1.590,-/mnd Andelfellesformue:7.266,-pr Felleskostnaderinkl.:off.avg.,kabel-tv,forretningsførsel,fellesforsikring,vedlikehold, vaktmestertjenester,trappevaskoggarasjeplass. Herav: Garasjekr.250,- Felleskostnaderkr.1.340,- Sannergata 29 B 17

18 Sannergata29B-Viktiginformasjon VIKTIG INFORMASJON SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgavenerbasertpåselgersopplysningerogmeglersegneundersøkelser.Interessenteroppfordres tilengrundigbesiktigelseaveiendommengjernesammenmedsakkyndig.eiendommenselgesidenstand denvarvedkjøpersbesiktigelse,jf.avhendingsloven 3-9.Dettebetyrbl.a.atdetkunforeliggerenmangel når: Kjøperikkeharfåttopplysningersomselgerkjenteellermåttekjennetil,ogsomkjøperhaddegrunntil åregnemedåfå,ellernårselgerhargitturiktigeopplysningeromeiendommen.dettegjelderlikevelbare dersommankangåutfraatdetharvirketinnpåavtalenatopplysningeneikkeblegitt. Viderekandetforeliggeenmangelnåreiendommenerivesentligdårligerestandennkjøperhadde grunntilåregnemedutfrakjøpesummenogforholdeneellers,ellernårtomtearealetervesentligmindre ennoppgitt. Kjøpesumogalleomkostningerskalværeinnbetalttilmeglerensklientkontoførovertagelse. Detforutsettesatskjøtettinglysespånyeier.Hviskjøperikkeønskerenhjemmeloverføringaveiendommen tilsegmådettasforbeholdomdetteibud. Selgerhartegneteierskifteforsikringforsittansvaretteravhendingslovenav3.juli1992nr93og/eller kjøpsrettsligeansvarettergjeldendelovgivningforsalgavandels-/aksjeleiligheter.forsikringenegjelderi5 årfraovertakelsestidspunktet.forsikringssumerbegrensetoppadtilkr ,-.selgersegenerklæring ervedlagtdennesalgsoppgaven1).alleinteressenteroppfordrestilåundersøkeeiendommengrundig,jf. avhendingslovens 3-10(kjøpslovens 20). FORMIDLING DnBNOREiendommottarformidlingsprovisjonfraDnBNORBankASAforformidlingavlånekunder.Kun personersomharsamtykkettilåbliformidlettilbanken.provisjonenereninternavregningmellomenheteri konsernetsomikkegirøktekostnaderforkunden. BUDGIVING Ifølgeforskriftomeiendomsmegling 6-4vilkopiavbudjournalenblioversendtkjøperogselgeretter budaksept.budgiverekanfåutlevertanonymisertbudjournal.forøvrighenvisestilinformasjonpå budskjemaet. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglersvederlageravtalttilfastpriskr24.900,-vedgjennomførtsalg. Markedspakkekr10.750,- Tilretteleggingsgebyrkr9.900,- Inneståelsesgebyrkr2.800,- Visningshonorarkr1.200,- Henvendelsetilinansinstitusjonerforslettingavpantkr500,-pr.kreditor 18

19 Sannergata29B-Viktiginformasjon GENERELT OM ØKONOMI Skattefordeler ved bolig Fasteiendomersterktfavorisertskattemessig: Likningsverdienavboligenermedgjeldendeskattereglermaksimalt30prosentavboligens markedsverdi.dermedblirikkeeiendomfulltutformuesbeskattet Gevinstvedsalgaveiendomerskattefrigittatduselvharboddiboligeniminimumett avdetosisteårene Kostnader knyttet til kjøp og eie av bolig Deterviktigåværeklaroveratdetkommerkostnaderitilleggtilkjøpesummenforboligen. 2,5prosentdokumentavgifttilstatenvedkjøpavselveierbolig Gebyrtilforretningsførervedkjøpavborettslagseiendomerikkeuvanlig Tinglysningsgebyrvedetableringavgjeldmedpantieiendommen Itilleggtilegeninansieringkandetogsåværefelleskostnaderknyttettilsameiet,aksjeselskapetellerborettslagetdukjøperdeginni.Rentenivåetkanpåvirkedissekostnadene Stårboligenpåfestetomtpåløperenårligfesteavgift Medselveietboligpåegentomtereierenansvarligforkommunaleavgifterknyttettil boligen,ogsåeierseksjon Delestekommunerpraktiserereiendomsskatt Tips til boligkjøpere Erduunder34årkanduspareiboligsparingforungdom,BSU.Harduennåikke etablertsliksparingerdetikkeforsentdersomdustartersparingenførdukjøperbolig. BSU-kontraktenkanduspareviderepåetteratboligenerkjøptoginntilduer34år.Spør enrådgiveribankenomdetaljenerundtbsu!ikkegåglippavskattefradraget! Tenknøyeigjennomhvilkeegenskapersomerviktigefordegvedenboligslikatdu unngåråbetaledyrtforkvaliteterduegentligikkesetterprispå Stresstest:Hvilketrentenivåkandutåleutenatøkonomienpressesutoverdetsom erforsvarlig DnBNORtilbyrinansieringvedkjøpavbolig.Ringenavvårerådgiveredirektepå04800 ellerbesøkosspådnbnor.no,såvildufåsvarpålånesøknadeninnen1time.vårerådgivereertilgjengeligmandag fredagkl alledager. 19

20 Sannergata 29 B 20

21 Ingemar Hodne Goda lsvei Oslo Tlf.: Faks: E-post: Org.nr: Verdi- og lånetakst over Sannergata 29 B 0557 OSLO Gnr. 227 Bnr. 343 Seksj.nr. 26 Eierbrøk: 604/42701 OSLO KOMMUNE Utført av: Ingemar Hodne Oppdrag 4411 Befaringsdato:

22 Ingemar Hodne Verdi- og lånetakst over Sannergata 29 B 0557 OSLO Gnr. 227 Bnr. 343 Seksj.nr. 26 Eierbrøk: 604/42701 OSLO KOMMUNE Sammenfattet beskrivelse Eiendommen har en sentral beliggenhet på øvre Grunerløkka. Bebyggelsen i nærområdet består i det vesentlige av klassiske bygårder og boligblokker av varierende årgang. Gode kommunikasjonsmuligheter med buss og trikk. Dagligvareforretning i nærområdet. Kort avstand til Grunerløkkas fasiliteter som forretninger, serveringssteder og øvrige servicetilbud. Idrettsanlegg med en rekke forskjellige idrettsaktiviteter på Dælenenga. Flere parker og grønne friarealer i nærområdet. 2-roms leilighet, beliggende i 3.etg. i boligblokk oppført i Leiligheten inneholder: Entre, stue, åpen kjøkkenløsning, ett soverom, bad, bod. Tidsmessig leilighet som tilfredsstiller dagens krav til standard og boligkomfort. Andel fellesutgifter: kr pr. mnd. Leiligheten disponerer en kjellerbod og parkeringsplass i felles garasjeanlegg i kjeller. Felles takterrasse med gode sol- og utsiktsforhold. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Oslo, Ingemar Hodne Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ing ema r Hodne Org.nr av 6 22

23 Ingemar Hodne Eiendom: Gnr. 227 Bnr. 343 S eks j.nr. 26 KOMMUNE OS LO Adresse: S annergata 29 B, 0557 OS LO Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert og i bruk. Hjemmelshaver er bekreftet i utskrift fra "Norges Eiendommer". Det er ikke innhentet grunnboksutskrift for eiendommen og således er eventuelle servitutter eller heftelser ikke vurdert. Det anbefales potensielle kjøpere av boligen å gjøre seg kjent med boligselskapets regnskap og årsberetning, samt styrets vedlikeholdsplaner og bygningsmassens vedlikeholdsbehov generelt. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar derfor ikke forhold/opplysninger som finnes her. På forespørsel bekreftes at eier ikke er kjent med feil/mangler, offentlige pålegg, reguleringsmessige forhold, servitutter eller andre forhold, som kan ha innvirkning på verdiene, utover hva som er nevnt i taksten. Det elektriske anlegget, røropplegget, fyringskilder, eventuelle pipeløp, etc. er ikke vurdert da det ligger utenfor takstmannens kompetanseområde. Dersom det ønskes en kontroll av ovennevnte forhold anbefales å ta kontakt med autorisert elektrikker, rørlegger, det lokale brannvesen, eller andre fagpersoner med spesialkompetanse. Rekvirent Rekvirert av: Dnb NOR Eiendomsmegling As v/steinar Wefring, etter avtale med eier. Besiktigelse, tilstede Dato: Ingemar Hodne. Takstmann. Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Årsberetning/regnskap Årsberetning og regnskap pr EDR Opplysninger vedr. hjemmel, eiendomsbetegnelser og tomteareal i henhold til "Norges Eiendommer" Andre dok./kilder: Forretningsfører Andel fellesutgifter, andel gjeld/formue, m.m. Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 227 Bnr. 343 Seksj.nr. 26 Sameiets navn: Sideros Sameie Forretn.fører: Obos Eiendomsforvaltning. Tlf.: Fellesutg. pr mnd.: Kr Off. avg., forsikring, trappevask, garasjeplass, m.m. Hjemmelshaver: Ole K. Helgesen og Anja Knudsen Tomt: Eiet tomt. Areal m² Tomteareal i henhold til "Norges Eiendommer". Formue: Andel formue Pr Adkomst: Offentlig. Vann: Offentlig. Avløp: Offentlig. Regulering: Det henvises til gjeldene reguleringsbestemmelser og reguleringsplaner for området. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ing ema r Hodne Org.nr av 6 23

24 Ingemar Hodne Eiendom: Gnr. 227 Bnr. 343 S eks j.nr. 26 KOMMUNE OS LO Adresse: S annergata 29 B, 0557 OS LO Forsikringsforhold Forsikringsselskap: if Skadeforsikring. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi. Kommentar: Felles bygningsforsikring for Sameiet. Bygninger på eiendommen Eiet seksjon Byggeår: I henhold til "Norges Eiendommer." Anvendelse: Boligformål. Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet seksjon - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Anvendelse Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 3. etasje Entré, stue, åpen kjøkkenløsning, ett soverom, bad, bod. Sum bygning Eiet seksjon - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 3. etasje Entré, stue, kjøkken, soverom, bad Bod Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ing ema r Hodne Org.nr av 6 24

25 Ingemar Hodne Eiendom: Gnr. 227 Bnr. 343 S eks j.nr. 26 KOMMUNE OS LO Adresse: S annergata 29 B, 0557 OS LO KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Eiet seksjon Lokalisering Eiet seksjon Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Betong såle, antatt fundamentert til faste masser. Yttervegger i betong med fasader i spekket teglstein. Støpte dekker i etasjeskiller. Flat takkonstruksjon, tekket med papp. Vinduer med isolerglass. Lyd- og brannklassifisert entredør. 245 Kledning/overflater innervegger Malte plater, malt puss. Keramiske fliser på baderom. 254 Gulv og overflate Keramiske fliser på baderom. Parkett i øvrige rom. 255 Himling og overflate Systemhimling på baderom. Malt puss i øvrige rom. 271 Kjøkkeninnredning Åpen kjøkkenløsning med foliert innredning. Fliser over benk. Belysning under overskap. Oppvaskkum nedfelt i benkeplate. Ventilator. Benkebereder. Brannslange i kjøkkenbenk. 272 Garderobe Garderobeskap, med fronter i foliért utførelse, på soverom. Garderobeskap, dels med speilfronter, i entré. 273 Baderomsinnredning Flislagt baderom. Servant med underskap. Speil med overlys. Foliert baderomsinnredning. Klosett. Veggmontert dusjarmatur med buet dusjavskjerming. Opplegg for vaskemaskin. 274 Diverse utstyr Kabel-tv. Dørtelefon med portåpner. Heis. Sentralt ventilasjonsanlegg med avsug fra kjøkken og våtrom. Seriekoblet brannvarslingsanlegg. 284 Balkonger Luftebalkong med adkomst fra stue. Felles takterrasse. 400 Elkraft Automatsikringer og jordfeilbryter. Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette krever utvidet kompetanse. 450 Elvarme Elektrisk oppvarming ved panelovner. Varmekabler i baderomsgulv. 900 Annet Det opplyses at leiligheten disponerer en kjellerbod, samt parkeringsplass i felles garasjeanlegg i kjeller. Felles takterrasse. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ing ema r Hodne Org.nr av 6 25

26 Ingemar Hodne Eiendom: Gnr. 227 Bnr. 343 S eks j.nr. 26 KOMMUNE OS LO Adresse: S annergata 29 B, 0557 OS LO VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Andel felleskostnader: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Eiet seksjon Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: Ing ema r Hodne Org.nr av 6 26

27 27

28 28

29 TRANSPORT Oslo Gardermoen 47,0 km VARER/TJENESTER Ringnes Park Senter Markedet i Markveien 0,4 km* 0,9 km* Oslo S Tøyen 3,2 km 2,2 km Rodeløkka Postkontor Grünerløkka Postkontor 0,6 km* 0,9 km* Carl Berners plass 0,8 km* Boots apotek Carl Berner Torshov apotek 0,6 km* 0,6 km* Biermanns gate 0,4 km* Grünerløkka Vinmonopol Sandaker Vinmonopol 1,0 km* 1,1 km* SPORT Fagerheimgata Dælenenga fotballanlegg Torshovparken balløkke 0,0 km* 0,3 km* 0,6 km* Ica Nær Dælenenggaten Lucky Mat Fru Khan Storkiosk Nguyen Kiosk og Dagligvare 0,0 km* 0,1 km* 0,2 km* 0,4 km* Elixia Ringnes Park Fresh Fitness treningssenter Carl Berner 0,4 km* 0,6 km* Statoil Service Carl Berner 0,6 km* Trondheimsveien 0,6 km* SKOLER, BARNEHAGER Nivå Grünerløkka skole 1-7 kl ,4 km * Sagene skole 1-10 kl. 22 klasser 364 0,5 km * Lilleborg skole 1-7 kl. 19 klasser 407 0,5 km * Hersleb skole 8-10 kl ,5 km * Foss videregående skole ,7 km * Sofienberg videregående skole ,8 km * Heffalompen familiebarnehage 0-3 år - - 0,2 km * Barnas Hus barnehage 0-6 år 13 avdelinger 190 0,2 km * Hallénparken barnehage 1-6 år 7 avdelinger 90 0,3 km * Klasser /Avd Elever /Barn Distanse 29

30 TILHØRIGHET Kommune Oslo Bydel Grünerløkka Grunnkrets Rodeløkka Rode 2 Kirkesogn Paulus STEDER I NÆRHETEN Ringen kino Freiaparken Birkelunden Paulus kirke 0,4 km* 0,4 km* 0,4 km* 0,5 km* Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest mot Økern i øst. Bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt foreningsog kulturliv, mange kafeer og restauranter. Bydelen har historisk forankring i industri- og håndverksnæring og forretningsvirksomhet, og det er et myldrende liv i parker og gater. Grünerløkka var tidligere et arbeiderboligstrøk, men er i dag kjent som et pulserende, moderne, og dyrt strøk, med mye kultur og uteliv. Rodeløkka er et rolig boligstrøk som avgrenses av Københavngata, Dælenenggata, Trondheimsveien og Helgesens gate. Området er kjent for den gamle trehusbebyggelse som vokste opp som en forstad til Kristiania etter byutvidelsen i Stiftsprost Frederik Rode, som er opphav til navnet Rodeløkka, kjøpte området av Dælenengen gård i Han flyttet et trehus fra Gjerpen ved Skien hit. Rodeløkka ble senere overtatt av bøssemaker Hans Olsen fra Vågå, og en tid ble strøket derfor kalt «Vaageby». Kilde: Oslo kommune, Wikipedia BEFOLKNING DEMOGRAFI 15.2% 11.2% 7.6% 5.8% 3.1% 2.1% 28.0% 44.6% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Oslo Bydel: Grünerløkka Grunnkrets: Rodeløkka Rode % 38.7% 33.9% 31.3% 12.3% 7.2% 4.3% 18% er gift 19% er barnefamilier 44% har høyskoleutdanning 24% har inntekt over % eier sin egen bolig 30% har bolig mellom kvm 81% av boligene er eldre enn 20 år 95% bor i terrassehus, bygård eller blokk 35% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill LIVSSTIL (Rodeløkka Rode 2 grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Radio & TV-vaner: Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Kultur, cafe og restauranter, helsestudio, løpeturer Internasjonale tema, mote, mat, film, fritid og reiser, IT, miljøvern Kulturprogrammer, politikk, fotball, musikk, debatter, utenriksnyheter, dokumentarer Regionale aviser, finansaviser på papir og nett, moteblader, interiørblader Uteliv, helsestudio, bøker, kosmetikk, mote, musikk, kino Storbyferie, aktive ferier, temareiser Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes Benz, Opel 30

31 31

32 32

33 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sideros Sameie den kl Møtested : Sofienbergsenteret, Engelsborg Eldresenter. Tilstede var 11 seksjonseiere og 1 med fullmakt, til sammen 12 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Haldis Hansen. Møtet ble åpnet av Harald Stensrud. 1 Konstituering A. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Harald Stensrud. Vedtak : Valgt. B. Opptak av navnefortegnelse. Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommen var tilstede. de eier Vedtak : Godkjent. C. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Som referent ble Haldis Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen: Marcus Soleim og Øyvind Aas. Vedtak : Valgt. D. Spørsmål om m øtet er lovlig kalt inn. Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Godkjent. 2 Årsberetning for 2010 Styrets årsberetning for 2010 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 33

34 Vedtak : Godkjent. 3 Årsregnskap for 2010 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Vedtak : Godkjent. 4 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret. Godtgjørelse til det sittende s tyret ble foreslått satt til kr , -. Vedtak : Vedtatt. 5 Forslag Ingen innkomne forslag. 6 Valg av tillitsvalgte A. Som styremedlemm er for 2 år ble foreslått: Lars Erik Steffensen Kari Strand Moldestrand Vedtak : Valgt. B. Som varamedlem for 1 år ble foreslått: 34

35 Lars Chr. Gomnæs Vedtak : Valgt. C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått : Einar Tyldum Øyvind Aas Vedtak : Valgt. Sameiermøtet ble hevet kl 19:15 Protokollen godkjennes av undertegnede Harald Steinsrud /s/ Haldis Hansen /s/ Møteleder Referent Marcus Soleim /s/ Øyvind Aas /s/ Protokollvitne Protokollvitne Navn Valgt for Styreleder: Harald Steinsrud Styremedlem: Inge Erling Kjølsvik Styremedlem: Lars Erik Steffensen Styremedlem: Kari Strand Moldestrand

36 Styret vil konstituere seg på neste styremøte. Oslo

37 37

38 Egne notater Egne notater 38

39 Egne notater Egne notater 39

40 Egne notater Egne notater 40

41 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 41

42 Sannergata 29 B BUD PÅ EIENDOMMEN Oppdragsnr.: Adresse: Sannergata 29 B, 0557 OSLO gnr. 227, bnr. 343, snr. 26 i Oslo kommune Kontaktperson: Steinar Wefring Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr...kroner... på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. Finansieringsplan: Långiver: Referansepersonogtlf.nr.: Egenkapital kr Kryss av her, dersom du ønsker etuforbindtligtilbudpålånoginansieringsbevisidnbnorbankasaogtillateratkopiavdettebudoversendesbanken. enuforbindtligprisvurderingavnåværendebolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dettebudetbaserespåopplysningerogsalgsvilkårsomfremkommerisalgsoppgavedatert Ønsketovertagelsestidspunkt: Budetgjeldertilogmeddenkl. Dersomannetikkeerangittgjelderbudettilkl.1500(akseptfrist) Undertegnedeerkjentmedatselgerenstårfritttilågodtaellerforkasteethvertbudogerklaroverathandelener juridiskbindendeforbeggeparter,dersombudetaksepteresinnenakseptfristen.budetkanikketrekkestilbakeinnen akseptfristendersomselgerergjortkjentmedbudet.dersomundertegnedeikkeblirkjøperavdenneeiendommen,vil kjøperendersomhankreverdet,fåopplysningeromminidentitet,pådevilkårsomfremkommeravvedlagte Forbrukerinformasjonombudgivning pkt.9. Sted/dato Budgiverensunderskrift Budgiverensunderskrift 42

43 Sannergata 29 B 43

44 Visning i full bredde! På DnB NOR Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke finner prospektet eller ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbnoreiendom.no

ST. HANSHAUGEN/ ILA. Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning. Prisantydning: 2.100.000,-

ST. HANSHAUGEN/ ILA. Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning. Prisantydning: 2.100.000,- ST. HANSHAUGEN/ ILA Uelands gate 38 P-rom/Bra: 58/58 Oppdrag: 41212031 Prisantydning: 2.100.000,- Andel fellesgjeld: 144.354,- Totalt: 2.244.354,- Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.

-VeiTVeT- 4-Roms. Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964. -VeiTVeT- 4-Roms Beverveien 4 Leil. 10 - P-rom/Bra: 84/84 - Oppdrag: 31612022 Prisantydning: 1.900.000,- Andel fellesgj. 64.285,- Totalt 1.964.285,- Romslig leil. over 2 plan. Ingen forkjøpsrett. DNB Eiendom

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr.

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr. HASLUM LYS LEKKER 3-ROMS LEILIGHET MED LANDLIG UTSIKT OVER NÆROMRÅDET, KORT AVSTAND TIL DET MESTE Bjørnekollen 29, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer

Sandaker: Pen toroms i toppetasje med balkong. Sandakerveien 67c

Sandaker: Pen toroms i toppetasje med balkong. Sandakerveien 67c Sandaker: Pen toroms i toppetasje med balkong Sandakerveien 67c Pent og praktisk kjøkken Integrerte hvitevarer og plass til kjøkkenbord Nøkkelopplysninger Sandakerveien 67C, 0477 Oslo Prisantydning: 1

Detaljer

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,-

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- GJETTUM NÆR SANDVIKA - MEGET PEN 2-ROMS ANDELSLEILIGHET MED VERANDA. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- www.abbl.no

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer

$!* & 5 627 7770 /9 29 :7 27 ++!#! !!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 !!" # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* % #* & 56 /760!!* /&.&75.

$!* & 5 627 7770 /9 29 :7 27 ++!#! !!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 !! # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* % #* & 56 /760!!* /&.&75. !!" # $$%& % ' %(&! '!) #* +%,(-!./0. & & +$11+$* &)$#* 22122123 4 & 5.0 % #* & 56 /760!!* /&.&75. ) & 53*77 56*77 $!* & 5 627 7770!!#$ 5&7.&5. ) & 5*77 +8!" /9 29 :7 27 Rune Tretterud eiendomsmegler MNEF

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER MEGET PEN 2-ROMS - BALKONG - GARASJE. Conradis vei 4, 1338 Sandvika Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. 2 244 304,- Ole Kvigne Megler MNEF

Detaljer

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr.

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr. SANDVIKA STOR OG PEN 1(2) ROMS ANDELSLEILIGHET MED STOR SOVEALKOVE. SKJERMET HAGE OG TERRASSE. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 99.7 km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 0 km* 0.8 km* SPORT Elverum Kirkevegen v/sykehuset Frydenlund (skole) aktivitetsanlegg

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer