Namdalseid formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namdalseid formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 De faste medlemmene innkalles med dette til ekstraordinært formannskapsmøte. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon eller på e-post til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Steinar Lyngstad Ordfører Kjell Einvik Rådmann -1-

2 -2-

3 Sakliste Innhold PS 23/15 Bompengefinansiering av prosjekt på Fv 17/Fv 720 PS 24/15 Utviklingsprogram for byregioner - fase 2 Lukket Utvalgssaksnr -3-

4 Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Bompengefinansiering av prosjekt på Fv 17/Fv 720 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 23/ Rådmannens innstilling 1. Prosjektets kuttliste bør endres slik at en allerede begrenset nytte langs Fv17 ikke blir ytterligere svekket. Eventuelle kutt bør styres utenom hovedtraseen Steinkjer-Namsos, og dermed gjennomføres på Fv 720, strekningen fra Strømnestangen til Malm. 2. Namdalseid kommune mener at de foreslåtte bomsatser ikke i tilstrekkelig grad står i forhold til nytten i prosjektet. Namdalseid kommune ber derfor om at de bilister med størst nytte av prosjektet også får en tilsvarende del av belastningene knyttet til finansieringen. 3. Namdalseid kommune forventer at det foreslåtte bomsnittet ved Sprova flyttes for å sikre at innbyggere i Namdalseid kommune ikke blir belastet for trafikk internt i skolekretsen og trafikk til og fra Namdalseid sentrum. Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 13-4-

5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Videre arbeid med Fv17- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag prosjektet S Videre arbeid med Fv-17 prosjektet I Kopi av vedtak i Namsos Namsos kommune kommunestyre - Videreføring av vegprosjektet FV 17 Steinkjer - Namsos X Særutskrift - Videre arbeid med Fv-17 prosjektet X Prioriteringsliste for tiltak langs Fv-17 U Videre arbeid med Fv-17 prosjektet Fylkekommunen i Nord- Trøndelag X Særutskrift - Videre arbeid med Fv-17 prosjektet I Melding om vedtak Flatanger kommune I Melding om vedtak I Referat fra første møtet i Statens vegvesen Bompengesamarbeidet etter restart I Status og framdrift i plan- og Nord-Trøndelag fylkeskommune byggeprosjekt S Status i vegprosjektet Fv 17 Namsos-Steinkjer inkludert Fv 720 til Malm I Forslag til felles saksframlegg i Sidsel Bryne kommunene september 2014 Status i vegprosjektet Fv 17 pr 11 juli 2014 X Særutskrift - Status i vegprosjektet Fv 17 Namsos- Steinkjer inkludert Fv 720 til Malm U Status i vegprosjektet Fv 17 Nord-Trøndelag fylkeskommune Namsos-Steinkjer inkludert Fv 720 til Malm I Anmodning om ny vurdering av Nord-Trøndelag fylkeskommune bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer- Namsos inkludert ny fv. 720 til Malm I Fremdrift Fylkesveg 17 NHO I Melding om vedtak i Flatanger Flatanger kommune kommunestyre S Anmodning om ny vurdering av bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer- Namsos inkludert ny fv. 720 til Malm -5-

6 X Særutskrift - Anmodning om ny vurdering av bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer- Namsos inkludert ny fv. 720 til Malm U Melding om vedtak Nord-Trøndelag fylkeskommune I Brev til orientering: Nord-Trøndelag fylkeskommune Bompengefinansiering av prosjekt på fv17 / fv Statens vegvesens oversendelse av sak til lokalpolitisk behandling I FV 17 Bompenger Paul Almåsvold S Bompengefinansiering av prosjekt på Fv 17/Fv 720 Vedlegg Nr. Tittel Saksopplysninger Namdalseid kommunestyre ga i møte den følgende innspill til bompengeprosjektet: Namdalseid kommunestyre er ikke tilfreds med innhold av tiltak i bompengeprosjektet, hverken del 1 eller del 2. Vi oppfatter det slik at del 1 Sprova- Østvik Malm vil bli realisert selv med manglende tilslutning fra Namdalseid kommune. Dette ut fra at vi oppfatter at delprosjektet har bred støtte i fylkestinget, samt at kommunene Steinkjer og Verran allerede har sendt egen søknad og ber om fylkestingets ja til del 1. Namdalseid kommunestyre ønsker å se nærmere på innholdet i delprosjekt 2 Sprova Namsos, ved å sammen med Namsos kommune og innenfor gjeldende ramme vurdere tiltak som gir større effekt på redusert reisetid, fremkommelighet og trafikksikkerhet, før en endelig avgjørelse i dette delprosjektet tas. Hverken Namsos eller Namdalseid kommune har i perioden vært invitert inn i arbeidet med del 1. Det er i den lokalpolitiske behandlingen av bompengeprosjektet lagt opp til at det kun skal være Steinkjer og Verran som sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune skal behandle saken. De øvrige berørte kommuner, slik som Namsos og Namdalseid, får saken kun til orientering. I møter med ordfører og rådmann i Namsos og Namdalseid den 8. april er allikevel kommunen av fylkesrådets leder bedt om å komme med en uttalelse på prosjektet slik dette er beskrevet i vedlagt brev fra Statens vegvesen. Rådmannen mener den opprinnelige styringsgruppen for en helhetlig utbygning burde vært involvert i det videre arbeidet med del 1. Selv om arbeidet i denne fasen bare har vært begrenset til delprosjekt 1, bør intensjonene fortsatt være å sikre en helhetlig utbedring av den samlede strekningen (Steinkjer Namsos). Med det utgangspunktet må også helhetsperspektivet ivaretas. -6-

7 Vurdering Uttalelsen fra Namdalseid kommune baserer seg på tilbakemeldinger kommunen tidligere har kommet med. Et viktig moment har vært at nytten i form av oppnådde fordeler på den samlede strekningen ikke har stått i forhold til kostnaden for bilistene. Denne oppfatningen går både på kostnadsfordelingen mellom bompengesnittene og fremkommeligheten på strekningen. Namdalseid kommune mener det er for liten forskjell mellom bomavgiften i Sprova og på Fv 720, nytten tatt i betraktning. Kuttlisten relaterer seg til tiltak på Fv17. Dette rimer dårlig med den opprinnelige intensjonen bak prosjektet hvor strekningen Namsos Steinkjer var hovedfokus. Etter Namdalseid kommunes oppfatning bør derfor eventuelle kutt først belastes ny vei fra Strømnestangen til Malm (Fv720). Selv om det skulle gjennomføres et slikt kutt og gammel Fv720 må benyttes fra Malm til ny bru på Strømnestangen vil det være en betydelig besparelse i form av redusert reisetid Steinkjer Malm som nok vil langt overstige den samme besparelsen langs hele Fv17. I tillegg vil plasseringen av det foreslåtte bomsnittet ved Sprova medføre at enkelte innbyggere i Namdalseid kommune må passere bommen for transport til og fra Namdalseid sentrum, altså interntrafikken i kommunen. Samtidig er det i plasseringen av bomsnittene forøvrig lagt stor vekt på ikke å splitte skolekretser. Det er derfor å anta at dette nok skyldes en feil fra SVV sin side og at en justering av dette må kunne forventes. Med utgangspunkt i dette foreslår rådmannen følgende uttalelse: 4. Prosjektets kuttliste bør endres slik at en allerede begrenset nytte langs Fv17 ikke blir ytterligere svekket. Eventuelle kutt bør styres utenom hovedtraseen Steinkjer-Namsos, og dermed gjennomføres på strekningen fra Strømnestangen til Malm. 5. Namdalseid kommune mener at de foreslåtte bomsatser ikke i tilstrekkelig grad speiler nytten i prosjektet. Namdalseid kommune ber derfor om at de bilister med størst nytte av prosjektet også får en tilsvarende del av belastningene knyttet til finansieringen. 6. Namdalseid kommune forventer at det foreslåtte bomsnittet ved Sprova flyttes for å sikre at også innbyggere i Namdalseid kommune ikke blir belastet for trafikk internt i skolekretsen og trafikk til og fra Namdalseid sentrum. -7-

8 Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Utviklingsprogram for byregioner - fase 2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 24/ Rådmannens innstilling Namdalseid kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre «Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2 innenfor de rammer som presenteres i denne saken. -8-

9 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Forslag til saksfremlegg og prosjektplan Byregionprosjektet Susanne Bratli Vedlegg Nr. Tittel 1 byregionprosjektet del 2- utkast prosjektplan justert 19.februar Saksopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD - ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner. «Utviklingsprogrammet for byregioner», Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale. Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet. Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til økt kunnskap om samspillet mellom by og omland. Programmet er delt inn i to faser. Fase 1 var ettårig og ble hovedsakelig gjennomført i Fase 2 går over tre år, og skal gjennomføres i perioden Utviklingsarbeidet foregår i tilknytning til et nasjonalt nettverk med andre deltakende regioner. Kompetansesenter for distriktsutvikling har ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner. Formålet for fase 2 er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen. Region Namdal søkte og kom med i fase 1. Dette resulterte i «Samfunnsanalyse Namdalsregionen. Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft». Gjennom samfunnsanalysen ble det fremskaffet en kunnskapsstatus som peker ut overordnede utfordringer i Namdalsregionen. Disse er: Store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur. Næringsstruktur høy andel ansatt i tradisjonelle næringer som landbruk. Dette er næringer som over tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte. Fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat (manglet overordnet samhandling). Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft. Det er med grunnlag i denne analysen og anbefalinger om strategier og tiltak at prosjektskissen «Namsosregionen Infrastruktur som grunnlag for økt samhandling og økonomisk vekst er utarbeidet» ( hele samfunnsanalysen finnes her: content/uploads/2015/01/byr-samfunnsanalyse-namsos-utredning-samfunnsanalyse-byregion- Namsos pdf ). Denne prosjektskissen er ment som grunnlag for en søknad om å bli med i fase 2. Departementet krever i fase 2 politiske vedtak om deltakelse i alle kommunene. -9-

10 Region Namdal behandlet saken på møte 13.februar og vedtok: «Region Namdal vedtar å søke KMD om å få delta i Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 innenfor de skisserte rammene med følgende prioriterte områder: 1. Moderne infrastruktur 2. Koordinert og profesjonelt næringsapparat 3. Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene. AU får mandat til å ferdigstille søknaden og sende den til kommunene for politisk behandling. Kommunene bes om å godkjenne deltakelse i prosjektet gjennom behandling i formannskap innen 20. april.» Det forutsettes ingen økonomiske bidrag fra kommunene i fase 2. Kommunenes del av egenfinansieringen er egeninnsats i form av deltakelse i møter. Vurdering For Region Namdal har det vært viktig at Byregionprosjektet styrker det arbeidet som allerede er i gang og at det bidrar til å gjennomføre strategier og tiltak som er skissert i «Strategisk kart for Region Namdal». Rådmannen anser prosjektet som viktig for å styrke utviklingskraften i regionen og anbefaler at det søkes om å videreføre prosjektet i fase

11 Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlaget for økt samhandling og økonomisk vekst» Region Namdal Februar 2015 Fase 2 av «Utviklingsprogrammet for byregioner» < -11-

12 Innholdsfortegnelse Innledning og bakgrunn... 2 Namsosregionen... 2 Region Namdal... 3 Partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT)... 4 Fase 1 i Utviklingsprogram for byregioner... 5 Prioriterte områder og prosjektmål... 7 Prioriterte områder... 7 Moderne infrastruktur... 7 Koordinert og profesjonelt næringsapparat... 8 Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene... 8 Målbeskrivelser... 8 Hovedmål... 8 Delmål Delmål Aktiviteter og resultatmål... 9 Moderne infrastruktur... 9 Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene Organisering, roller og ansvar Prosjekteier Ansvar Styringsgruppe Ansvar Prosjektleder Ansvar Samarbeidsparter Forankring Målgrupper Effekter Kostnader og finansiering

13 Innledning og bakgrunn Namsos kommune står som søker på fase 2 i «Utviklingsprogrammet for byregioner» på vegne av Region Namdal Namsosregionen Regionene har deltatt i fase 1, dermed er regionen beskrevet både gjennom prosjektsøknad til fase 1 og ikke minst gjennom samfunnsanalysen. Det gis det en kort beskrivelse av regionen her; Namsosregionen med sitt omland benevnes Namdalen og er i stor grad en jord- og skogbruksregion. Men Namdalen er også rik på naturresurser. Namdalen har naturgitte fortrinn for oppdrettsnæring og natur- og opplevelsesbasert turisme. Oppdrettsnæringen er stor både nasjonalt og internasjonalt. Namdalen har stor kraftproduksjon. Selv om mineralutvinning i regionen ikke er så stor i dag som det var for 50 år siden, anses mineralforekomstene fortsatt å være svært verdifulle. Potensialet for ny næringsvirksomhet er stor. En slik satsing vil gi verdifulle ringvirkninger for øvrig næringsliv. Infrastrukturen gir utfordringer. Aktuelt er veistandard som er tilpasset stor eksport av fisk fra oppdrettsnæringen i Ytre Namdal og infrastruktur rundt framtidig utskipning av mineraler fra bergverksindustri. Namdalen har få store bedrifter som kan være motor i næringsutvikling og liten patriotisk kapital. Mange små og mellomstore bedrifter gir et variert næringsliv. Befolkningsutviklingen og demografien er bekymringsfull for Namdalen som helhet. De fleste kommuner opplever befolkningsnedgang og flyttingen går i stor grad ut av regionen

14 Namdalen består av 13 kommuner med til sammen innbyggere. Osen kommune i Sør-Trøndelag og Bindal kommune i Nordland har samarbeid med Namdalskommunene på mange områder. bl.a. har de tjenester fra Sykehuset Namsos. Disse to kommunene deltar ikke i dette prosjektet. Med et samlet areal på km 2 utgjør Namdalen nesten 60 % av total arealet i Nord- Trøndelag, i forhold til befolkninga så har Namdalen ca 27 % av fylkets totale befolkning. Størrelsen og spredt befolkning gir kommunikasjonsmessige og infrastrukturelle utfordringer. Kommune Innbyggere Areal km Namsos Namdalseid Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Sum Namdalen Namsos er regionsenter og største kommune med ca innbyggere. Kolvereid, i Nærøy kommune, har bystatus og er Norges miste by med ca innbyggere. Namdalen deles inn i tre geografiske enheter, Ytre, Midtre og Indre, slik det vises på kartet på foregående side. Namsos som regionby i nasjonalmålestokk er en såkalt «bygdeby». Dette innebærer at den ikke er så dominerende for regionen slik vi se kan at større byer er, men er likevel viktig for regionen noe som vi ser i samfunnsanalysen bl. annet i forhold til pendling. Namsos er et kommunikasjonsknutepunkt i Namdalen med kortbaneflyplass, industrikaier og kai for personbefordring, med hurtigbåtforbindelse og bussforbindelse til Ytre Namdal. Fra Namsos er det et utstrakt veinett både sørover, østover og nordover med bussforbindelse til Indre Namdal og Nordlandsbanen i Grong og med bussforbindelse sørover mot Steinkjer og Trondheim. Region Namdal Namdalen er kjent for solid samfunnskapital i form av mobiliseringsevne og relasjoner. Mange utfordringer har funnet sin løsning på tvers av kommunegrensene på en måte som har vakt oppsikt og anerkjennelse i kommune-norge. Samarbeid om renovasjon, legevakt, rehabilitering og næringshage er eksempler. Mange kommunale tjenester løses i fellesskap gjennom regionråd eller for Midtre Namdal sitt vedkommende i en samkommune. Politisk og folkelig samling om sykehuset er en selvfølge. Arbeid for gode vilkår for landbruket det samme. Det er derfor naturlig at ordførerne i Namdalen har samlet seg i nettverket Region Namdal for å ivareta og utvikle den politiske dimensjonen i samfunns- og næringsutviklingen. Region Namdal er et interkommunalt nettverk for de 13 namdalskommunene. Osen kommune i Sør- Trøndelag og Bindal kommune i Nordland er assosierte medlemmer. Region Namdal har som mål å fremme politiske saker, samt å være et politisk forum for å initiere politiske prosesser mellom kommunene i regionen. Region Namdal har pekt på fem fokusområder: Kompetanse, utdanning og FOU Helse og omsorg Næringsutvikling Samferdsel Interkommunalt samarbeid Disse områdene la grunnlaget for søknaden i fase 1 i utviklingsprogram for byregioner

15 I regi av region Namdal har det i tillegg til byregionprosjektet også blitt gjennomført flere samhandlingsprosjekt. Et viktig prosjekt innenfor infrastruktur, «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» avsluttes i løpet av vinteren Denne strategien skal omfatte ønsket utvikling av all samferdselsrelatert infrastruktur i Namdalen og være overordnet og førende. Hovedhensikten er at en samlet opptreden fra Region Namdal skal føre til at det blir investert mer i infrastruktur i regionen. I tillegg har det vært en viktig del av prosjektet å bidra til å bygge opp en god intern kommunikasjon og samhandling mellom kommunene. Selv om prosjektet avsluttes må arbeidet omkring infrastruktur og samhandling videreføres, og de prosesser og tiltak som er planlagt videre her vil det være naturlig å sette i sammenheng med en fase 2 i utviklingsprogrammet for byregioner. En moderne infrastruktur er helt avgjørende for vekst i regionen. Dette beskrives nærmere på side 7. Av andre prosjekt i regionen nevnes Visit Namdal og «Skogpådriverprosjekt Namdal». Destinasjonsselskapet «Visit Namdalen» jobber med en samlet markedsføring av Namdalen som reiselivdestinasjon gjennom en felles merkevare; fiske, friluftsliv- fellesskap. «Skogpådriverprosjekt Namdal» er et pådriverprosjekt direkte rettet mot skogeierne i Namdalen med mål om økt aktivitet i skogbruket. Skogbruket står fortsatt sentralt i næringslivet i Namdalen og det er viktig for hele regionen at hele næringskjeden i skogbrukes utvikles. Skal dette skje er man avhengig av et samspillet mellom alle ledd, her kommer vi også inn på kommunikasjon og samferdsel. Regionen har, slik det også ble beskrevet i søknad til fase 1, utviklet et godt samarbeid gjennom Region Namdal. Parallelt med fase 1 i byregionprosjektet har regionen utarbeidet et strategisk dokument «Namdalen 2025, Strategisk kart for Namdalen ». I dette strategiske kartet synliggjøres hvordan Namdalen skal være en attraktiv region å bo i, drive næringsvirksomhet i og en region som folk ønsker å besøke. Det er pekt ut 4 målområder mot 2025: - Namdalen- en attraktiv region - Moderne infrastruktur - Godevilkår for verdiskaping og arbeidsplasser - Nærhet til gode helsetjenester Partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT) Videre har regionen et egen partnerskapsavtale med Høgskolen i Trøndelag (HINT). Avtalen ble først inngått i I Partnerskapsmøte mellom Region Namdal og HINT den 13. februar 2015 ble en revidert avtale godkjent. Denne skal behandles i alle kommunestyrer utover våren Avtalen definerer fire satsingsområder; - Helse - Blå sektor - Grønn sektor - Opplevelsesnæringer

16 Videre i avtalen presiseres at de strategier i Region Namdal sitt strategiske kart som omhandler kompetanse og kompetanseutvikling skal ha fokus i partnerskapets arbeid. I samme partnerskapsmøte ble det gjort en prioritering av aktiviteter i 2015, og en av fireaktiviteter som ble prioritert ble «Initiere aktiviteter som understøtter Byregionprosjektet, fase 2. I fase 1 i «Utviklingsprogram for byregioner» ble Partnerskapsavtalen med HINT benyttet og det ble inngått en egen samarbeidsavtale mellom Region Namdal og HINT i forhold til gjennomføringen av samfunnsanalysen. I fase 2 ønsker vi fortsatt å ha en nær kobling mot HINT gjennom Partnerskapsavtalen. Det er et viktig poeng for oss å få tydeliggjort at de prosjekter og tiltak vi nå gjennomfører knyttes sammen. De områder vi velger for fase 2 i «Utviklingsprogrammet for byregioner» er forankret både i vårt strategiske kart og i Partnerskapsavtalen med HINT. Dette kommer vi tilbake til i forhold til vår vurdering og beskrivelse av koblingen mellom planlegging og gjennomføring av strategier og tiltak i fase 2 med aktuelle regionale og kommunale planprosesser. For mer informasjon og beskrivelse av regionen, samhandlingen og Partnerskapet med HINT vises til prosjektsøknad i fase 1 og samfunnsanalysen. Fase 1 i Utviklingsprogram for byregioner Namsosregionen har deltatt i fase 1 av utviklingsprogrammet for byregioner. Hovedmålsettingen for vår region var «Gjennomføre en samfunnsanalyse som peker ut muligheter for samhandling i regionen med fokus på næringsliv, kunnskap og kompetanse, arbeidsmarked og infrastruktur» Videre var det i fase 1 satt følgende delmål: Med analysen som grunnlag velge ut strategier og tiltak det skal jobbes med inn i fase 2 Med utgangspunkt i partnerskapsavtalen mellom Region Namdal og HINT ble det inngått en samarbeidsavtale mellom disse partene i forhold til gjennomføringen av samfunnsanalysen. Den overordnede målsettingen med utredningen ble i avtalen slått fast til å være «Utvikle kunnskap om samhandling i byregion Namsos med tanke på et langsiktig perspektiv om å styrke vekstkraften i Namdalsregionen» Videre ble fem delmål satt for å oppsummere hovedinnhold i samfunnsanalysen. 1. Identifisere nylig avsluttede og pågående prosjekt som vektlegger, eller vil ha betydning for, verdiskaping i Namdalsregionen. 2. Få en oversikt over befolkningsutviklingen, spesielt med tanke på andel i arbeidsfør alder. 3. Undersøke hva som kjennetegner næringsstruktur og næringsutviklingsapparatet i regionen, aktuelle næringsmiljø, samt utfordringer med tanke på økt vekstkraft. 4. Identifisere pendlingsmønstre og vurdere disse i henhold til avstand mellom bo og arbeidssted. 5. Avdekke meningene til et utvalg ungdommer på videregående nivå om oppfatninger av lokalt og regionalt næringsliv, relasjon til Namsos, og fremtidige preferanser med tanke på utdanning og entreprenørskap, arbeid og bosted. Det siste punktet ble tatt inn samarbeidsavtalen som HINT sitt eget bidrag i analysen

17 Gjennom samfunnsanalysen har HINT fremskaffet en kunnskapsstatus som peker ut overordnede utfordringer i Namdalsregionen. Disse er: Store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur. Næringsstruktur høy andel ansatt i tradisjonelle næringer som landbruk. Dette er næringer som over tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte. Fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat (manglet overordnet samhandling). Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft. I samfunnsanalysen pekes det på at byregionene i prosjektet er ulike og man kan dermed ikke overføre en analysemodell eller rammeverk fra en region til en annen. Ressursomfanget en har hatt til rådighet for å få gjennomført analysene har variert. Likevel kan man se noen likhetstrekk med hvilke utfordringer andre regioner har trukket frem, for eksempel relatert til infrastruktur, samordning av støtteordninger for næringslivsutvikling, og regionplanlegging. Med utgangspunkt i de analyser som er gjort av regionen anbefales det i samfunnsanalysen områder som må prioriteres for å oppnå større vekst i regionene som helhet gjennom å styrke samspillet mellom byen om omlandet. Selv om infrastruktur er et helt sentralt punkt, vil man ikke finne igjen det i tiltakene nevnt under. Årsaken her at Region Namdal har hatt et stort prosjekt gående på dette området; Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» (se også s 4). Dette forklares også i analysen. Dette utelukker ikke at dette er et områder som skal tas med videre i fase 2. Samfunnsanalysen peker ut 4 tiltak som muligheter for å fremme økt vekst i Namdalsregionen: 1. Samordning av næringsutviklingsmiljøene Tiltaket er å etablere eller videreutvikle en tydelig koordinator. Tiltaket er todelt ved at det forslås å styrke den konkrete satsingen på entreprenørskap for unge i hver kommune og i skolen slik at det framstår som en tydelig strategi. Videre foreslås å etablere et «etablerersenter» for ungdom i Namsos. 2. Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene Tiltaket er å opprette en regional utviklingsarena som samler aktører med spisskompetanse innen området, aktører fra aktuelle FoU miljø, regionale utviklingsmiljø, aktuell politisk- og administrativ ledelse i berørte områder, aktører som jobber med utbedring av infrastrukturen. Målet er å finne en organisatorisk form som er effektiv, handlingsrettet og som vil bidra til vekstkraft regionalt. Ideen er å velge ett, eller to av de eksisterende initiativene under: - Mineralressursene i Namdalen - Opplevelsesnæringene i Namdalen - Havbruksnæringen i Namdalen - Jordbruksnæringen i Namdalen 3. Næringslivet som rådgiver og mentor for ungdom. Konkret går forslaget på at enkeltbedrifter eller næringsmiljøer deltar mer med aktivt og målrettet rådgivning på skolene, i mindre fora men også i større allmøter. Alternativt legge til rette for skoleklasser på bedriftsbesøk. Målet er å legge til rette for en møteplass for eventuelle individuelle interesser. Det som foreslås er å se på en organisering av en ordning som kan ivareta slike koordinerende oppgaver, og i tillegg utvikle piloter som kan vise mulighetene

18 4. Kunnskapsutvikling om regionalt viktige næringsmiljø og «klyngegovernance» I analysen pekes det på Skogmo Industripark som et eksempel på næringsmiljø som har lykkes med å skape vekst. Dette sees i et klyngeperspektiv hvor bedrifter har hatt et nært utviklingssamarbeid i mange år. «Klyngegovernance» er trukket frem som en faktor for å lykkes. Klynger kan ikke ledes på samme måte som organisasjoner, deltagerne her er selvstendige bedrifter og organisasjoner som er knyttet sammen gjennom ulike former for koblinger. I analysen brukes Normann & Isaksens (2009) for å forklare klyngeledelse: «Ledelse kan i slike situasjoner ikke foregå gjennom å instruere aktører og utøve direkte makt. De kan resultere i motreaksjoner og kanskje konflikt. Relasjonene mellom aktørene i en klynge er ofte basert på felles forståelse av regler og normer for forretningsmessige oppførsel, det vil si at det utvikles sosial kapital. Ledelse av klynger omfatter dermed å lede organisasjoner som inngår i formelle og uformelle nettverk. Det omtales som governance på fagspråket, og ledelse, organisering og styring av klynger betegnes for klyngegovernance» Klyngeledelse skiller seg altså fra ledelse basert på administrativ og formell autoritet. Det handler om nettverksledelse og å utvikle og styrke ønskede relasjoner mellom aktører i og utenfor et spesifikt prosjekt for å utvikle et næringsmiljø. Det kan handle om arbeid for å styrke innovasjonsevnen, produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraften his deltagerne i klyngen. Tiltaket som foreslås er å øke kunnskapen om slike faktorer i en Namdals kontekst (eks Skogmo-miljøet). Kunnskapsbehovet handler om å finne suksesskriterier for å lykkes med å etablere å drifte en klynge. Samtidig er det vesentlig at man også bevisstgjør at suksessen er betinget av de rammer man befinner seg innenfor. Lokal kunnskap og kompetanse, næringsmessige, demografiske, økonomiske og kulturelle faktorer kan ikke uten videre overføres fra en kontekst til en annen. Prioriterte områder og prosjektmål Prioriterte områder Vi ser at alle områder det er pekt på i samfunnsanalysen er viktige for å fremme økonomisk vekst i vår regionen, og ikke minst er flere områder sentrale for å styrke samspillet mellom byen og omlandet. Skal vi klare å gjennomføre valgte områder må noen prioriteres. Det er i samfunnsanalysen pekt ut fire utfordringsområder som vi ønsker å fokusere på, samtidig som vi også tar med de forslag som samfunnsanalysen peker på i forhold til å øke økonomisk vekst. Vi velger her ut tre områder, dette med bakgrunn i de strategier Region Namdal allerede har i sitt strategiske kart. Disse områdene er de vil mener har størst relevans i forhold til utfordringer regionen har. Disse tre områdene prioriteres: Moderne infrastruktur En moderne infrastruktur er helt avgjørende for at regionen skal styrke sin vekstkraft. Beskrivelse av regionen i samfunnsanalysen viser at det fortsatt er en vei å gå får vi har en moderne infrastruktur. Målet er at vi skal ha bredbånd i alle kommuner som gir like muligheter til næringsutvikling i hele regionen. Vegene må være av en slik standard at disse er ikke er et hinder for vårt næringsliv i å konkurrere med annet næringsliv i landet. Vilkårene må være de samme. Flytilbud må være tilpasset 7-18-

19 næringslivets behov. Vi har også sett at til og med dette med strømtilførsel kan være et hinder for næringsutvikling (eks Sørli i Lierne kommune) På mange måter er dette snakk om «gammel infrastruktur» men likevel er den helt avgjørende for at vår region skal kunne utvikle seg. Det er mye snakk om digital infrastruktur, som klart er viktig i en «moderne region», men fortsatt satsing også på grunnleggende infrastruktur, som bl.a. veg, vil fortsatt være en forutsetning for at vi skal kunne styrke samhandlingen i regionen. Koordinert og profesjonelt næringsapparat Næringsapparatet skal koordineres og profesjonaliseres og innrette seg på en effektiv måte til det beste for næringslivet. Samhandling mellom næringslivet, offentlige myndigheter og FOU-miljøene må styrkes for å oppnå størst mulig vekstkraft i regionen. Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene Regionens naturgitte forhold skal utnyttes til å skape vekst i hele regionen. Namdalen posisjon som matprodusent i blå sektor skal forsterkes. Mineralressursene, hovedsakelig i Indre Namdal, skal kartlegges ferdig og målet skal være ny virksomhet i drivverdige forekomster. En god infrastruktur blir da en viktig faktor for at dette skal lykkes. Videre skal vind- og vannkraftressursene bidra til fortsatt utviklingen i regionen. Videre skal opplevelsesnæringa fortsatt utvikle seg gjennom samhandling og produktutvikling. Dette skal skje fortsatt nettverksbygging og en fellesarena for aktørene gjennom Visit Namdal og merkevarebygging gjennom Fiske, Friluftsliv og Fellesskap. HINT anbefaler gjennom samfunnsanalysen å velge ett eller to av de fire områdene som er angitt på side 53 og 54. For å få veksten i hele regionen vil det bli feil å ta bort noen av disse. Vi velger derfor å legge alle disse inn under dette tiltaket. En beskrivelse av hvilke tiltak/aktiviteter som ønskes lagt inn under dette blir gitt under måldelen. Det vil være viktig i starten å ha et fokus på å øke kunnskapen omkring klyngeledelse. Målbeskrivelser Ut i fra gjennomgangen av samfunnsanalysen og de områder vi velger ut for fase 2 er det satt følgende målsettinger for Namsosregionen i fase 2 av «Utviklingsprogram for byregioner» Hovedmål Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namsosregionens styrkes og regionens økonomiske vekstkraft skal øke. Delmål 1 Øke samhandlingen mellom næringsapparatet, offentlige myndigheter og FOU- institusjonene. Delmål 2 Øke kunnskapen om og mulighetene for å skape nye arbeidsplasser basert på utnyttelse av naturressursene 8-19-

20 Dette prøver vi å illustreres i følgende figur: Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namdalsregionen styrkes og regionens økonomiske vekst skal øke Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene Koordinert og profesjonelt næringsapparat Øke kunnskapen om og mulighetene for å skape nye arbeidsplasser basert på utnyttelse av naturressursene Moderne infrastruktur Aktiviteter og resultatmål Prosjektmål danner grunnlaget for følgende aktiviteter og resultatmål innenfor utvalgte områder: Moderne infrastruktur Aktiviteter: - Bygge videre på det arbeidet og de konklusjoner som infrastrukturprosjektet har gjort. (Må beskrives her hva hovedtrekkene går ut på) Følge opp Region Namdals plan for infrastrukturområdet. - Utvikle ekstern kommunikasjonsstrategi. Politisk samhandling. Bidra i samfunnsdebatten. Fremme Namdalens saker overfor myndigheter og ulike samferdselsaktører - Utvikle gode infrastrukturprosjekter i Namdalen som f.eks. søknader om mobil og bredbåndsdekning til post og teletilsynet, regionale utviklingsprosjekter sammen med fylkeskommunen. - Bedre kunnskapsgrunnlaget initiere utredninger og FOU om infrastrukturspørsmål i Namdalen - Gjennomføre erfaringskonferanse for alle kommunestyrene 2 ganger i prosjektperioden - Resultatmål: Næringslivet i Namsosregionen har tilgang til infrastruktur som utjevner avstandsulempene. 9 Øke samhandlingen mellom næringsapparatet, offentlige myndigheter og FOU- -20-

21 Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet - Bedre samhandlingen mellom 13 kommuner og de mange aktører som driver på næringsutviklingsområdet. Bedre samhandling i et trippelhelix-perspektiv gjennom nettverksbygging og arenabygging. - Øke samhandlingen med næringslivet og mellom ulike næringslivsaktører gjennom å legge til rette for møteplasser - Øke kunnskap og kompetanse gjennom: o Deling av kunnskap o Seminarer, kurs o Utdanning (HiNT) Resultatmål: Et koordinert og profesjonelt næringsapparat i regionen som næringslivet kjenner og vet hvordan de kan nytte seg av. Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene - Utvikle regionale strategier for utvikling av o Havbruk o Vind og vannkraft o Utvinning av mineraler o Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat o Effektiv skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet. - Bedre samhandlingen mellom næringsaktørene gjennom å tilrettelegge for møteplasser/arenaer for kompetanse og erfaringsutveksling - Initiere utviklingsprosjekter i disse næringene gjennom kunnskapsøking til aktørene med tanke på klyngeledelse - Bedre kunnskapsgrunnlaget gjennom å initiere utredninger og FOU om naturbaserte næringer Resultatmål: Få på plass nærings-/utviklingsarenaer innenfor 2 av de naturbaserte næringene. Prosjektet skal i tillegg til ordinær prosjektrapportering, dokumenteres, evalueres og formidles via et følgeforskningsprosjekt utført av HiNT som en del av partnerskapsavtalen mellom HiNT og kommunene i Namdalen. Organisering, roller og ansvar Prosjekteier Namsos kommune står som søker på vegne av Region Namdal som er prosjekteier Ansvar - Overordnet ansvar for at prosjektet har midler til gjennomføring. - Fastsette prosjektets mandat. - Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater. - Etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke fremgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak som nødvendig. - Størst eierinteressen i prosjektets resultat

22 Styringsgruppe Region Namdal har organisert sitt arbeid i komiteer. Komite for næring er styringsgruppe for fase 2 av byregionprosjektet. For tiden består denne av: Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune Arnt Mickelsen, ordfører Røyrvik kommune Per Helge Johansen, ordfører Leka Kommune Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune Steinar Lyngstad, ordfører Namdalseid kommune Etter valget høsten 2015 vil det kunne bli endringer i denne sammensetningen. Ansvar - Besluttende organ - Forankring mot prosjekteier - Godkjenne prosjektets mandat og rammer i samråd med prosjekteier. - Beslutninger som påvirker omfang, tidsplan eller kostnad - Engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for prosjektledere for diskusjoner og beslutninger. - Tilsetter prosjektleder - Styringsgruppas leder er ansvarlig for at prosjekteier orienteres - Styringsgruppas leder er ansvarlig for at prosjektleders rapportering og internkontroll gjennomføres på en tilfredsstillende måte - Styringsgruppas leder rapporterer til prosjekteier Prosjektleder Det vil bli tilsatt egen prosjektleder. Ansvar - Operativt ansvarlig for å gjennomføre prosjektet etter rammer gitt av styringsgruppen og arbeidsutvalg - Rapporterer til styringsgruppens leder - Er sekretær for styringsgruppen - Kontakt opp mot HINT Samarbeidsparter - 13 kommuner i Namdalsregionen - Nord Trøndelag Fylkeskommune - Næringsapparatet i kommunene i Namdalen - Regionrådene i Namdalen - Næringsliv - Kompetansesenter for distriktsutvikling Forankring Prosjektet er forankret gjennom vedtak i alle 13 kommuner. Vedtak ligger vedlagt

23 Målgrupper Målgruppene vil i stor grad være de samme som våre samarbeidsparter. Særlig kommunene ved næringsapparatet og næringslivet i regionen. Effekter Effektene på lang sikt av dette prosjektet er at Namdalen skal være en attraktiv region som tar del i veksten som landet for øvrig har, både med tanke på økonomisk vekst og med tanke på befolkningsvekst. En styrking av de områder vi har valgt ut med tanke på bedre samhandling for økt økonomisk vekst skal gjøre vår region mer attraktiv, både for næringslivet, for de som bor her og for de som ønsker å tilbringe ferie/fritid i regionen. Kostnader og finansiering Byregionprosjektet fase 2 Namsosregionen Kostnader Sum Prosjektledelse Ledelse underprosjekter -bidrag i møter, seminarer og lignende Styringsgruppe Nettverksarbeid, møter, seminarer osv Underprosjekter, analyser, FoU-arbeid Felles kommunestyremøte (erfaringskonferanse) Reiser, drift Følgeforskning Sum Finanansiering Sum KMD Egenfinansiering - bidrag til underprosjekter, møter, seminarer osv Egenfinansiering -Region Namdal Egenfinansiering - kommunene Verdi av arbeid fra private parter (næringsliv) HiNT Sum Kostnader og finansiering er satt topp med utgangspunkt i tre år, prosjektet vil settes i gang så snart ev. tilsagn foreligger før sommeren Prosjektet vil dermed gå over første halvår av

24 -24-13

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0030 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Namsosregionen Kort beskrivelse Utgangspunktet er utfordringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-28 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fylkesveg 17, del 2 Sprova - Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Namdalseid

Detaljer

Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlaget for økt samhandlingog økonomisk vekst»

Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlaget for økt samhandlingog økonomisk vekst» Namsosregionen «Infrastruktur som grunnlaget for økt samhandlingog økonomisk vekst» RegionNamdal Februar2015 Fase2 av«utviklingsprogrammetfor byregioner» < Innholdsfortegnelse Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil Namdalen i lag og Byregionprogrammet Susanne Bratli og Bente Estil Strategisk kart for Region Namdal - Namdalen 2025 Namdalen et godt sted å leve, en attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region

Detaljer

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5720-7 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal

Namdalen 2025. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Region Namdal Namdalen 2025 Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025 Region Namdal Namdalen mot 2025 Namdalen en attraktiv region I 2025 er Namdalen en attraktiv region å bo i, drive privat og offentlig virksomhet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Partnerskap Namdal Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Region Namdal Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, Grong, Lierne, Røyrvik,

Detaljer

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal»

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Region Namdal (RN) startet som et kollegialt samarbeid mellom ordførerne, men har etter hvert utviklet seg

Detaljer

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder

Prioriteringer. «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Prioriteringer «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet» Susanne Bratli, prosjektleder Målsetting Bli enige om prioriteringer på infrastrukturområdet for lettere å få gjennomslag for

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse kommune Ordfører i Saksmappe: 2008/10552-34 Saksbehandler: Morten Stene Saksframlegg Fv17 Steinkjer -, bomvegprosjektet - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap 22.09.2015 kommunestyre 24.09.2015

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BYER SOM REGIONAL VEKSTKRAFT

UTVIKLINGSPROGRAM FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BYER SOM REGIONAL VEKSTKRAFT UTVIKLINGSPROGRAM FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BYER SOM REGIONAL VEKSTKRAFT Hvordan kan Namsos som regionby skape positive effekter for distriktene omkring? Fase 1 av programmet, med analysedel av utfordringer

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Byregionprogrammet (KMD) - Samfunnsanalyse Namdalen. Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft

Byregionprogrammet (KMD) - Samfunnsanalyse Namdalen. Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft Byregionprogrammet (KMD) - Samfunnsanalyse Namdalen Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft Anne Wally Ryan, Høgskolen i Nord-Trøndelag Avd. Næring Samfunn Natur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen INN-TRØNDELAGSREGIONEN - SØKNAD OM DELTAGELSE I BYREGIONPROGRAMMET

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Ranaregionen fase 2 byregionprogrammet Kort beskrivelse

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0042 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Bodø og Salten - Næringssamarbeid for økt vekst. Kort

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag.

Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag. Dato: 10.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag. Sammendrag Det søkes om 8 millioner kr i støtte til bygging av vei i forbindelse med utbygging

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.01.2005 Tidspunkt: 8:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Namsos Kommune. Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer Namsos samt ny Fv 720 til Malm.

Namsos Kommune. Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer Namsos samt ny Fv 720 til Malm. Kommune Saksmappe: 2008/10552-12 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer samt ny Fv 720 til Malm. Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap kommunestyre

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 15:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE BYR INN-TRØNDELAG FASE 2, 2015 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE BYR INN-TRØNDELAG FASE 2, 2015 2017 PROSJEKTBESKRIVELSE BYR INN-TRØNDELAG FASE 2, 2015 2017 Bakgrunn Kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran har siden 2003 utviklet det interkommunale samarbeidet; først gjennom samarbeidsavtaler, deretter

Detaljer

Avvikling av bompengesamarbeidet fv17/fv720; Vegprosjektet Steinkjer - Malm - Namsos

Avvikling av bompengesamarbeidet fv17/fv720; Vegprosjektet Steinkjer - Malm - Namsos Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/871-4 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Avvikling av bompengesamarbeidet fv17/fv720; Vegprosjektet Steinkjer - Malm - Namsos Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

PS 5/12 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2012-1016 Frikort knyttet til tannhelse, syn og hørsel

PS 5/12 Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2012-1016 Frikort knyttet til tannhelse, syn og hørsel Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Møterom Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 15.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som

Detaljer

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Klimanettverk Østfold Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Agenda Klima- og energiarbeidet i Østfold Bakgrunn for Klimanett Østfold Sosial kapital og erfaring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C.

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8241-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Byregionprogrammet (ByR)

Byregionprogrammet (ByR) Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad- samspill imella bygd og by (Harstad, Kvæfjord, Ibestad,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer