Plan- og miljøutvalget Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og miljøutvalget Protokoll"

Transkript

1 Møtedato: Møtested: Samfunnssalen Møtetid: 17:30-20:00 Plan- og miljøutvalget Protokoll Frammøte: Kristin Victoria Jansen Tom Olsen Nina P. Sjølie Lauritzsen Elisabeth Klever Oddvar Hansen Per Christian Gomnæs Marte Dons Rognlien Fra administrasjonen møtte: Nina Halsne Roger Sørslett Åge-Andre Sandum Ingri Thingelstad Møteleder Elisabeth Klever Annet Parti AP AP FRP H H H SP Stilling Kommunalsjef Tjenesteleder teknisk/eiendom Tjenesteleder areal, byggesak og miljø Arealplanlegger Møtesekretær Agnete Linde Det fremkom ingen merknader til innkalling eller til saklisten. Protokollen fra ble godkjent uten merknader. Presentasjon av utbyggere I forkant av det offisielle møtet hadde utvalgsleder invitert Blink Hus og XPND til å presentere sine planer for utvikling av Helgelandsmoen. Utvalgsleder informerte om at hun fremover ønsker å invitere utbyggere til å presentere tanker og ideer i forkant av møtene. Til neste møte inviteres utbygger av Storøya. Utvalget må gjerne komme med forslag til presentasjoner. Vik, Elisabeth Klever Utvalgsleder Agnete Linde Sekretær

2 Orienteringer Status for videre fiberutbygging v/roger Sørslett Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har fiberkart som viser hvor det er utbygget fiber og brebånd i kommunen. Det er fortsatt dårlig med fiber rundt Bønsnes, men de fleste har tilgang på 10 Mb bredbånd. En del flere har fått 30Mb i 2019 i forhold til i Tilgang på 100Mb har også økt, slik at det går fremover, men vi får mange henvendelser fra innbyggere som fortsatt ikke har fiber. Kommunen kan søke om støtte fra NKOM, men vi må ha 25 % egenfinansiering. Fristen for å søke støtte i 2020 utløp den 29. mai. En mulighet er å legge inn et vedtak om egenandel i budsjettet for 2021 slik at kommunen kan søke om støtte til fiberutbygging. Per Christian Gomnæs (H) mente at vi bør sondere interessen for bredbånd på Nes og Sollihøgda. Kommunen bør ta initiativet til å sjekke ut interessen og betalingsviljen, og legge det frem for fiberutbyggerne slik at vi kan komme videre med fiberdekningen i kommunen. Status for utvidelse av VA-nettet på Sollihøgda v/roger Sørslett Hole- og Bærum kommune samarbeider om VA-løsninger på Sollihøgda. Det er laget et utkast til en intensjonsavtale, hvor kommunegrensen er grensesnittet for prosjektet. Avtalen innebærer at Hole betaler Bærum et anleggsbidrag på 15 mill. kroner av en totalkostnad på 240 mill. kr. Vi vil betale etter en forbruksmåler til Bærum, og så viderefakturerer vi våre abonnenter. Teknisk avdeling planlegger og kostnadsberegner nå infrastrukturløsninger på vår side av kommunegrensen for å få robuste løsninger, som f.eks. et høydebasseng for sikker vannforsyning. Planen er å ha ferdige løsninger før 2024, men det betinger at prosjektet ikke blir stoppet av tunnelprosjekter for ny E16/Ringeriksbanen. Status for svartskifer på Helgelandsmoen v/åge-andre Sandum Saken er hos fylkesmannen og sakens status er uendret. Direktoratet for strålevern har derimot gitt et pålegg til grunneier (næringsparken). Mer informasjon kommer når fylkesmannen foretar seg noe i saken. Lamyra, status - befaring v/åge-andre Sandum Administrasjonen har befart området sammen med Landbrukskontoret. I etterkant har kommunen sendt brev til grunneier med en del spørsmål med svarfrist Massene i området er skiftet ut, og det er tilbakeført masse, men det er usikkert hvor disse kommer fra, og hva de inneholder. Vi ser på hva som er gjort av tidligere tillatelser fra kommunen. Grunneier må videre gjøre rede for om han har oversikt over mottatte masser, og hva de inneholder. Kommunen følger opp saken. Flere orienteringer v/åge-andre Sandum: Røysehall Bygget er i matrikkelen registrert som samfunnshus/grendehus. Administrasjonen vil legge opp til en befaring sammen med grunneier i løpet av kort tid. Storøya arealplanen Kommunen har bedt fylkesmannen om å trekke sin innsigelse til Storøya i arealplanen, men det gjør de ikke. De gir derimot en begrunnelse for innsigelsen. Fylkesmannen mener at boliger på Storøya må baseres på bilkjøring. Og dette er ikke i tråd med statlig og regional plan for utbyggingsmønster og transportsystem. De viser også til kommunedelplanen for Sundvollen hvor det er lagt inn store arealer for boligbygging, og fortetning rundt stasjonsområdet. Fylkesmannen hevder at ved å bygge på Storøya strekkes sentrum for langt ut. Fylkesmannen mener videre at kommunen ikke bør åpne opp for nye områder for boligbygging p.t.

3 Gjennom kommunedelplanen for Sundvollen er det avsatt rikelig med boligområder mener fylkesmannen, og det er dermed ikke ønskelig å utvikle nye områder. Administrasjonen vil vurdere innsigelsene og presentere løsningsforslag for utvalget. Spredt boligbygging på Røyse Kommunen fikk innsigelse fra fylkesmannen til spredt boligbygging på Røyse den I ny redegjørelse om Storøya, utdyper de også denne innsigelsen. Fylkesmannen viser til at det ikke er gjort en tilstrekkelig konsekvensvurdering av jordvern og matproduksjon i området. Fylkesmannen mener dessuten at kommunen har lite utbyggingspress slik at innsigelsen opprettholdes. Administrasjonen kommer tilbake til mulige løsninger. KPDL Helgelandsmoen Vi ser behov for politiske innspill til planen, og vi vil be om dette over sommeren. Kapasitet på arealplanleggere er en utforfordring, men det planlegges for å intensivere arbeide med planen til høsten. Første steg er å utarbeide et planprogram.

4 Saksliste Saksnr Tittel 030/20 Delegerte saker 031/20 221/6 og 218/21 - fradeling av eiendom - arealoverføring 032/20 Delegasjonsreglement og reglementer for hovedutvalg - revidering 033/20 Detaljplan for Dronninggård - nytt offentlig ettersyn 034/20 Endring av detaljplan for Nedre Rudshøgda Syd - vedtak 035/20 Endringer i reguleringsplan - 192/1 - Vikslia - Vedtak av plan 036/20 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - Steinsletta Nordrehov - Høringsuttalelse 037/20 Kommunedelplan for Sundvollen - vedtak av plan

5 030/20 : DELEGERTE SAKER Delegerte saker tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 030/20: Delegerte saker ble tatt til orientering. 031/20 : 221/6 OG 218/21 - FRADELING AV EIENDOM - AREALOVERFØRING 1 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag). Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltaket på følgende vilkår: 1. Tiltaket skal utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Tegninger/foto, beskrivelser, kart m.v. som legges til grunn for tillatelsen fremgår av vedlegg. 3. Det gis tillatelse til å arealoverføre ca. 5 daa fra gbnr. 218/21 til 221/6, maks. 5,5 daa. Det arealet som overføre skal ikke bestå av fulldyrka jord. 4. Det skal tinglyses veirett for gbnr. 218/21 over gbnr. 221/6, fram til offentlig vei. 5. Det forutsettes at det ikke blir økt bruk av avkjøringen fra privat veg til fylkesvei. 6. Dersom gbnr. 218/21 sin tilkobling til vann og/eller avløp etter arealoverføringen går over gbnr. 221/6, skal dette tinglyses på 221/6. 7. Søknaden oversendes kommunens oppmålingsavdeling for behandling etter matrikkelloven. Tiltaket må gjennomføres i henhold til den tillatelsen som er gitt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må det søkes om endring av tillatelse, og endringen må være godkjent før den gjennomføres. ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 031/20: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag). Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltaket på følgende vilkår:

6 1. Tiltaket skal utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 2. Tegninger/foto, beskrivelser, kart m.v. som legges til grunn for tillatelsen fremgår av vedlegg. 3. Det gis tillatelse til å arealoverføre ca. 5 daa fra gbnr. 218/21 til 221/6, maks. 5,5 daa. Det arealet som overføre skal ikke bestå av fulldyrka jord. 4. Det skal tinglyses veirett for gbnr. 218/21 over gbnr. 221/6, fram til offentlig vei. 5. Det forutsettes at det ikke blir økt bruk av avkjøringen fra privat veg til fylkesvei. 6. Dersom gbnr. 218/21 sin tilkobling til vann og/eller avløp etter arealoverføringen går over gbnr. 221/6, skal dette tinglyses på 221/6. 7. Søknaden oversendes kommunens oppmålingsavdeling for behandling etter matrikkelloven. Tiltaket må gjennomføres i henhold til den tillatelsen som er gitt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må det søkes om endring av tillatelse, og endringen må være godkjent før den gjennomføres. 032/20 : DELEGASJONSREGLEMENT OG REGLEMENTER FOR HOVEDUTVALG - REVIDERING Rådmannnens forslag til vedtak 1. Vedlagt forslag til delegasjonsreglement vedtas. 2. Vedlagt forslag til reglement for kommunestyre vedtas. 3. Vedlagt forslag til reglement for formannskap vedtas. 4. Vedlagt forslag til reglement for hovedutvalg vedtas. 5. Tittelen «kommunedirektør» tas formelt i bruk og erstatter tidligere tittel «rådmann». 6. Reviderte reglement og endringer i tittel gjøres gjeldende f.o.m Utvalgsleder foreslo å utsette saken da hun mente det var behov for å bruke mer tid til diskusjon i gruppene om delegasjonsreglementet. Flere utvalg har de samme sakene, og vi må se om det er en enklere måte å ta opp sakene før de kommer til kommunestyret. Vi må ha mere tid til å gå nøye igjennom delegasjonsreglementet og reglementene for utvalgene. Saken utsettes til over sommeren. Utvalgsleder ba om votering over forslaget. Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 032/20: Plan- og miljøutvalget vedtok å utsette saken. 033/20 : DETALJPLAN FOR DRONNINGGÅRD - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN I medhold av pbl og legges forslag til detaljplan for Dronninggård, slik vist på plankart datert , og planbestemmelser og planbeskrivelse datert , ut til offentlig ettersyn.

7 Per Christian Gomnæs (H) viste til beslutningen i forrige møte, hvor prosjektet kom tilbake med syv etasjer når det tidligere var vedtatt i utvalget seks etasjer. Han syntes dette var direkte "umusikalsk". Det blir mange boenheter på en liten tomt, og lite uteareal pr. boenhet. Og han mente at utearealet fortsatt er for lite, men han ville støtte å legge saken ut på høring. Marte D. Rognlien (SP) mente at 1,3 parkeringsplasser pr. husstand er litt snaut. Utvalgsleder viste til en parkeringsnorm på 1,2 plasser i saksopplysningene. ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 033/20: I medhold av pbl og legges forslag til detaljplan for Dronninggård, slik vist på plankart datert , og planbestemmelser og planbeskrivelse datert , ut til offentlig ettersyn. 034/20 : ENDRING AV DETALJPLAN FOR NEDRE RUDSHØGDA SYD - VEDTAK Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av Pbl og vedtas endring av detaljplan Nedre Rudshøgda Syd slik som vist på vedlagte plankart datert og planbestemmelser datert *** Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 034/20: Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av Pbl og vedtas endring av detaljplan Nedre Rudshøgda Syd slik som vist på vedlagte plankart datert og planbestemmelser datert *** Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til

8 035/20 : ENDRINGER I REGULERINGSPLAN - 192/1 - VIKSLIA - VEDTAK AV PLAN Rådmannnens forslag til vedtak Plan- og miljøutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av Pbl og -14 vedtas endring av detaljplan for Vikslia slik som vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert Marte D. Rognlien (Sp) påpekte at halvparten av parkeringsplassene ved Aleksandergården, Vikstunet blir borte når planen vedtas. Hvordan skal dette løses? Administrasjonen sjekker ut spørsmålet om parkering til neste møte. ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 035/20: Plan- og miljøutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av Pbl og -14 vedtas endring av detaljplan for Vikslia slik som vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert /20 : KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE - STEINSLETTA NORDREHOV - HØRINGSUTTALELSE Rådmannen anbefaler Plan- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 1. Hole kommune vil gi sin tilslutning til høringsforslaget til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)- Steinsletta Nordrehov 2. Merkandene fra Steinsletta Grunneierlag vedr. besrivelse av området viderformidles til Riksantikvaren 3. Avgrensningen av KULA-området bør sammenfalle med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) Steinsletta for Hole sin del 4. KULA vurderes innarbeidet i kommende planprosesser 5. Det bør søkes samarbeid med Ringerike kommune slik at en sikker en felles håndtering av KULA området. ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 036/20: Plan- og miljøutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Hole kommune vil gi sin tilslutning til høringsforslaget til Kulturhistoriske landskap av

9 nasjonal interesse (KULA)- Steinsletta Nordrehov 2. Merkandene fra Steinsletta Grunneierlag vedr. besrivelse av området viderformidles til Riksantikvaren 3. Avgrensningen av KULA-området bør sammenfalle med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) Steinsletta for Hole sin del 4. KULA vurderes innarbeidet i kommende planprosesser 5. Det bør søkes samarbeid med Ringerike kommune slik at en sikker en felles håndtering av KULA området. 037/20 : KOMMUNEDELPLAN FOR SUNDVOLLEN - VEDTAK AV PLAN Plan- og miljøutvalget anbefaler formannskapet å anbefale kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret kommunedelplan for Sundvollen, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Per Christian Gomnæs (H) påpekte at det er en stor svakhet i planen, og det er trafikkvurderingen på eksisterende/gamle E16. Gjennom Sundvollen sentrum vil det passere mellom ÅDT. Det står i planen at denne veien skal skiltes ned med lavere hastighet, og at den skal avvikle lokaltrafikken. Men det vil fortsatt bli betydelig med trafikk på gamle E16, selv med et kryss på Helgelandsmoen, så vil det bli stor lokaltrafikk og kø gjennom Sundvollen. Dette er bagatellisert i denne planen. Dette ber jeg administrasjonen se nærmere på, ellers så bygger vi oss en enorm flaskehals. Marte D. Rognlien (Sp) mente at med denne planen så bygger vi ned matjord, til tross for at det er enighet om at matjord skal bevares. Hun mente også at planen ikke bør åpne opp for så høye boenheter i Sundvollen sentrum, men heller mindre enheter og mer grøntområder "nede på flata" i Sundvollen. ble vedtatt mot 1 stemme, Sp. VEDTAK Plan- og miljøutvalget - 037/20: Plan- og miljøutvalget anbefaler formannskapet å anbefale kommunestyret å gjøre følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret kommunedelplan for Sundvollen, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

10

Kommunestyret Protokoll

Kommunestyret Protokoll Kommunestyret Protokoll Møtedato: 17.09.2018 Møtested: Samfunnssalen Møtetid: 18:00-19:00 Frammøte: elene Bøsei Olsen Jørn-Inge Frøshaug Kristin Victoria Jansen Tom Olsen Atle aglund Christopher Wand Elisabeth

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2016 Tid: 10:00-10:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Grethe Bakkland MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Grethe Bakkland MEDL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 21.03.2018 Tid: 09:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.2017 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen KRF Medlem Klevstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 20.09.2016 Møtetid: 10:00 12:15 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Sp: Ap: Frp: Navn: Trude Lind Aage Hilmar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona Møtedato: 03.04.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 10.00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 27.03.17

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: 19.06.2019 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Rådhuset møterom 1 Møtetid: 07.06.2017 Kl. 12:00-14:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

HOLE KOMMUNE Kommunestyret. Møteprotokoll

HOLE KOMMUNE Kommunestyret. Møteprotokoll HOLE KOMMUNE Kommunestyret Møteprotokoll Møtedato: 04.11.2013 Møtetid: Kl. 18:00-19:20 Møtested: Samfunnssalen Saksnr.: 057/13-063/13 Frammøte: Medlemmer: H - Berger, Per R. (Ordfører) SP - Bjella, Kristin

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden

Møtetid: Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 25.01.2013 Fra og med sak: 1/13 Til og med sak: 12/13 Møtetid: 09.15 12.15 Av utvalgets

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg kl. 09:00 13:15 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Nils Rodegård. Kommunalsjef Anders Halland

Møteprotokoll. Teknisk utvalg kl. 09:00 13:15 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Nils Rodegård. Kommunalsjef Anders Halland Nes Kommune Møteprotokoll 0M Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: Møtende medlemmer: 27.08.2019 kl. 09:00 13:15 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Nils Rodegård Nils Rodegård (Nes bygdeliste),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 04.06.2018 RS 11/18 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 04.06.2018 Saksprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/19 Møtedato: 03.06.2019 Tid: Kl. 09.00 12.00 Kl. 12.00-13.30 virksomhetsbesøk hos NAV Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/19

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Berg MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Berg MEDL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 12.09.2019 Tid: 09:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre Rådgiver Bjørn Kristian Sveen. Møtesekretær Eva Bueie Nygård

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre Rådgiver Bjørn Kristian Sveen. Møtesekretær Eva Bueie Nygård Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09:00 13.25 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møtet er kunngjort i avisa Sør-Trøndelag og på kommunens hjemmeside.

Møtet er kunngjort i avisa Sør-Trøndelag og på kommunens hjemmeside. Orkdal kommune Møteprotokoll Hovedutvalg Forvaltning Dato: 21.08.2019 kl. 11:30 Sted: Orkdal rådhus Arkivsak: 19/02390 Følgende representanter møtte: Rasmus Skålholt Anders Husdal Hanne Haldogard Bjørkli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan

MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 25.04.2017 PS 12/17 Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag PS

Detaljer

Møteprotokoll Planutvalget

Møteprotokoll Planutvalget Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: 03.05.2018, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Fra til saksnr.: 47/18 51/18 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/53-51 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/53-51 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/53-51 Roger Andersen, 74 39 33 13 20110002 12.11.2015

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 22.01.2013 Tid: kl. 13:00 14:45 Funksjon Navn Forfall Leder John Berge Nestleder Ola Håkon Sætha Ourom Medlem Ole Kristian

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp: Trude Lind Ap: Aage Hilmar Rusten

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /18 Grong kommunestyre /18

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /18 Grong kommunestyre /18 Grong kommune Arkiv: GNR Gnr/bnr 23/282 Arkivsaksnr.: 17/1734 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 22.06.2018 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 21.06.2018 84/18 Grong

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.09.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/09

Møteprotokoll nr. 2/09 Møteprotokoll nr. 2/09 Plan-teknisk utvalg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Fra: 1000 Til: 1230 Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Leder Anne Kristin Sagmo AP Nestleder Jan

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato:

LEKA KOMMUNE Dato: LEKA KOMMUNE Dato: 15.02.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Th. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.03.12 Saknr:

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Vingelen skole-og barnehage Møtedato: 04.06.2015 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Odd Arne Skjæret Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Tina Ødegård Holt

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Tina Ødegård Holt MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 18.04.2018 Tid 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

åu^^ifo^ta^i^ Gunn Heidi Hallaren Leder Hovedutvalg for forvaltning: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

åu^^ifo^ta^i^ Gunn Heidi Hallaren Leder Hovedutvalg for forvaltning: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen Frå og med sak: Til og med sak: Møtedato: 14. 03.2019 37/19 48/19 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 09:00-11:40

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 rådhuset Møtetid: 22.08.2018 Kl. 12.00-14.00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Først i møte befaring i sak PS 1/14 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 18.10.2016 Tid: 12:00 15:40 Funksjon Navn Forfall Leder Arne Skogli Nestleder John Berge Medlem Inger Synnøve Bratt Forfall Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Drangedal kommune. Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling)

Drangedal kommune. Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling) Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/00580-30 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning (sluttbehandling) Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 29.05.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:40 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona 3 etg, Kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:13 Møteleder: Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 16.06.2009 Tid: 09:00-14:00 Til stede: 7 representanter. Repr. Knut Fortun

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 rådhuset Møtetid: 10.04.2019 Kl. 12.00-15.15 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 18:30 20:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING LUND KOMMUNE Arkiv FE-142 Sak 09/1044 Saksbehandler Øystein Brennsæter Dato 24.11.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 071/15 Kommunestyret 03.12.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 13:00 15.50 Funksjon Navn Forfall Leder Arne Skogli Nestleder John Berge Inger Synnøve Bratt Anne Kristine

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/788 REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50485 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/13 Formannskap 11.06.2013 85/13 Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: Tid: kl. 13:00 15:00. Funksjon Navn Forfall

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: Tid: kl. 13:00 15:00. Funksjon Navn Forfall Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 12.03.2013 Tid: kl. 13:00 15:00 Funksjon Navn Forfall Leder John Berge Nestleder Ola Håkon Sætha Ourom Ole Kristian

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 04.12.2012 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 06.12.2017 Kl. 12:00-15:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre Rådgiver Bjørn Kristian Sveen, TO-leder Kjell Arve Bråtesveen

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre Rådgiver Bjørn Kristian Sveen, TO-leder Kjell Arve Bråtesveen Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09:00 13:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Utvalg for plan og samfunnsutvikling

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Utvalg for plan og samfunnsutvikling Lillehammer kommune Utvalg for plan og samfunnsutvikling PROTOKOLL Utvalg: Utvalg for plan og samfunnsutvikling Møtedato: 27.06.2019 Tid: 10:00 15:40 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/275-37 Arkiv: 201504 SAKSFRAMLEGG Dato: 27.03.2018 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.03.2019 RS 1/19 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.03.2019 Saksprotokoll

Detaljer