OSO modul M IP44. Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar MADE IN NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSO modul M IP44. Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar MADE IN NORWAY 145027-02 05-13"

Transkript

1 N OSO modul M Montasjeanvisning, bruksanvisning og reservedeler Monteringsanvisning, bruksanvisning och reservdelar IP44 MADE IN NORWAY

2 N Plassering Tekniske data 595 H 635 Plassering Sett produktet inn i rommet der det skal brukes og fjerne emballasjen forsiktig så produktet ikke skades. Berederen plasseres på en plan gulvflate og justeres med de stillbare bena (fabrikkmonterte) så den står i lodd og vater. Pass på å sette av tilstrekkelig plass for service foran berederen, ca. 100 cm. anbefales. 260 OSO anbefaler at produktet monteres av en autorisert rørlegger og at el-montasjen utføres av en autorisert elektriker Montering - VIKTIG: 1. Berederen bør monteres i rom med sluk. Dersom dette ikke er mulig skal et overløpsrør føres fra sikkerhetsventilens utløp (se pkt. 3) til sluk eller annet avløp. Vannstopp-ventil med føler må ellers monteres. 2. Inngående kaldtvannstrykk anbefales å være max. 6 bar. Ved høyere trykk må reduksjonsventil monteres. OBS: ved montasje av trykkreduksjonsventil må også ekspansjonskar monteres. Berederens blandeventil har en 1/2 anslutning for ekspansjonskar som standard - se neste side. 3. Sikkerhetsventilens overløpsrør, dim. min. 18 mm. innv., føres med fall til sluk/avløp. Overløpsrøret må legges frostfritt og være uvstengbart. NB: Følgeskadeansvar gjelder kun når dette er utført. OSO anbefaler at alt rør- og elektrisk arbeide utføres av autorisert personell. 4. Berederen må fylles opp med vann før strøm påsettes, ellers bortfaller garantien. Fylling, se side 3. 2 Tekniske data Produktnavn - kw Volum l. Utv. mål i mm. Ansl. kv/vv Oppv. tid Varmetap Vekt M³ Vare nr. M 200-1,95 kw 1x230V x635x1355 H ø22 mm 3,8 t 1,3 kwh 73 0, B x D x H Klemringskobl C Pr. 24 timer Kg. Fraktvol. Forandringer forbeholdes

3 Montering Garanti Rørmontasje Tilkople 22 mm. kaldt- og varmtvannsrør til blandeventilens klemringskoblinger som vist nedenfor. Overløpsrør min. 18 mm. innv. føres frostfritt og uavstengbart til sluk/avløp om berederen ikke er montert i rom med sluk. Det sorte rattet (K) på kv-inntaket kan brukes for å stenge kv-tilførselen ved f.eks. service. Blandeventilen har en innebygget blandingsfunksjon som gjør at vanntilførselen til husets kraner kan justeres til ønsket temperatur (38-65 C) med rattet (B). Viktig: Fyll opp berederen med vann før strøm påsettes, ellers bortfaller garantien. N Fylling: Tanken fylles ved å åpne stengeventilen (K) helt ved å vri mot klokken. Åpne samtidig en høyereliggende varmtvannskran og la denne være åpen helt til en jevn strøm av vann kommer ut. Steng kranen og kontrollér alle rørkoblinger for lekkasje (skal også gjøres årlig). Strøm kan nå påsettes. Sikkerhetsventilens ratt (S) brukes for å teste ventilen, og for tømming av tanken (se nedenfor). Test av sikkerhetsventil (første gang etter 3 mnd. drift, deretter årlig): Vri rattet (S) mot klokken til ventilen åpner. Kontrollér at en jevn strøm av vann renner ut. Steng ventilen ved å vri videre mot klokken til ventilen stenges. Tømming: 1. Steng av el-tillførselen. 2. Steng rattet (K) ved å dreie det med klokken. 3. Åpne sikkerhetsventilen (S) ved å vri mot klokken til ventilen står åpen. Åpne varmtvannskraner og la disse være åpne til tanken er tom. Når tanken er tømt, steng ventilen ved å vri videre mot klokken til ventilen stenges. Til/fra tank K B S Kaldtvann inn Overløp IP44 Varmtvann ut 1/2 anslutning for ekspansjonskar. Garanti OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 10 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen 2 uker. Garantivilkår: 1. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 250 mg. Cl./l., bortfaller garantien. 2. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 15 min.) minst én gang i uken de 4 første ukene etter installasjon. 4. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien. 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. MONTASJE - VIKTIG: 1. Berederen skal monteres i rom med sluk. Vannstopp-ventil med føler må ellers monteres. 2. Benkberedere skal i tillegg til pkt. 1 ha vanntett spillbakke og ha adkomst som sikrer tilgang til ventiler og elektrisk utstyr. 3. Inngående KV-trykk bør ha maxtrykk på 6 bar. Hvis høyere må trykkreduksjon-ventil monteres. 4. Sikkerhetsventilens overløpsrør skal være minst 18 mm. innv., med fall til sluk hvis mulig. NB: Følgeskadeansvar gjelder kun når dette er fulgt. OSO anbefaler at montering utføres av aut. rørlegger. GENERELL BRUK - VIKTIG: Dette apparat er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kjennskap til apparatet, med mindre de har blitt gitt instruksjoner eller opplæring vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør observeres og instrueres til å ikke leke med apparatet. Forandringer forbeholdes 3

4 N El-kobling - reservedeler El-kobling: Produktets el-sentral er ferdig koblet fra fabrikk, se el-skjema til høyre. Berederen leveres med fabrikkmontert strømkabel med plugg, bare å sette i kontakten. NB: Strøm må ikke påsettes før berederen er fylt opp med vann, se Montering side 3. El-tilførsel 230V 1-fas. Berederen har element på 1,95 kw. L 1 3 RESET N sikkerhetstermostat reset-knapp Feilsøking el: Intet varmtvann: Koble fra el-tilførselen og demontér el-lokket. Trykk inn den røde Reset-knappen. Om denne har slått ut kjennes et tydelig knepp når den slår inn. Om dette ikke er tilfelle må en autorisert elektriker kontrollere termostaten og elementet. Montér el-lokket tilbake før strøm påsettes. + temperaturinnstilling eltilførsel 230V 1-fas Ikke nok varmtvann: Koble fra el-tilførselen og demontér el-lokket. Still opp temperaturen på temperaturinnstillings-skalaen på termostaten med en skrutrekker. NB: Temperaturen i berederen må aldri stilles ned under 65 C da dette kan forårsake bakterievekst i tanken. element 5/4 1,95 kw 1-rørs 230V Årlig inspeksjon: Rør og koblinger: Kontrollér alle rørkoblinger for lekkasje. Trekk til eller bytt kuplinger om nødvendig. Sikkerhetsventil: Kontrolleres årlig, se Test av dikkerhetsventil på side 3. El-koblinger: Utføres årlig: Koble fra el-tilførselen og demontér el-lokket. Trekk til alle koblingsskruer. Kontrollér at alle ledninger og innfestninger er uskadde. Evt. skadede komponenter må byttes snarest av autorisert elektriker. Husk å montere el-lokket tilbake på plass før strømtilførsel tilkobles. Reservedeler Reservedel Type Produktkode Beskrivelse OSO nr. NRF nr. Element 1-rørs RG 5/4-1,95kW 230V 1-fas Elementnøkkel KN 5/4 Stål, hvitlakkert (for bruk ved utskiftning av elementet) El. termostat TS V 1-3 fas Blande/ Med innebygget avstengnings-, sikkerhetsventil LK 548 og tilbakeslagsventil, sikkerhets- For undermontasje. ventil 9 bar og bl. ventil C. Forandringer forbeholdes

5 Placering Tekniska data S 595 H Placering Ta in produkten i rummet där den ska monteras och ta bort förpackningsmaterialet försiktigt så att produkten inte skadas. Beredaren ställs på en plan golvyta och justeras med dom ställbara benen (fabriksmonterade) så att produkten står våg- och lodrät. Passa på att avsätta tillräckligt utrymme för service framför beredaren, min. 100 cm. rekommenderas. OSO rekommenderar att produkten monteras av en auktoriserad rörmokare och at el-montage utförs av en auktoriserad elektriker Montering - VIKTIGT: 1. Beredaren monteras i ett rum med golvbrunn. Om detta inte är möjligt ska ett överloppsrör föras från säkerhetsventilens utlopp till golvbrunn eller annat ohindrad avlopp (se pkt. 3).Vattenstopp-ventil med givare måste annars monteras. 2. Ingåande kallvattentryck rekommenderas vara max 6 bar. Vid högre tryck måste reduktionsventil monteras. OBS: Vid montage av tryckreduksjonsventil måste även ekspansionskarl monteras. På blandningsventilen finns en 1/2 tillslutning för expansionskärl, se s Säkerhetsventilens överloppsrör, dim. min. 18 mm. inv., föras med hällning till golvbrunn. Överloppsröret måste dras frostfritt och vara oavstängbart. OBS: Följskadesansvar gäller kun när detta är utförd. OSO rekommenderar att all el- och rörmontage utförs av auktoriserad personell. 4. Tanken måste fyllas upp med vatten innan el påsätts, annars bortfallar garantin. Tekniska data Produkt namn - kw Volym l. Utv. mål i mm. Ansl. kv/vv Uppv. tid Värmeförlust Vikt M³ Vare nr. M kw 2x400V x635x1355 H ø22 mm 3,8 t 1,3 kwh 73 0, M kw 2x400V x635x1820 H ø22 mm 6,0 t 1,7 kwh 96 0, B x D x H Klämringskoppl C Pr. 24 timmar Kg. Fraktvol. Ändringar kan förekomma 5

6 S Montering Garanti Rörmontage Ansluta 22 mm. kall- och varmvattensrör till blandningsventilens kompressionskopplingar som visad nedan. Överloppsrör min. 18 mm. inv. förs frostfritt och oavstängbart till avlopp/golvbrunn om beredaren inte står i rum med golvbrunn. Den svarta ratten (K) på kv-intaget används för att stänga kallvattenstillförseln vid t. ex. service. Blandningsventilen har en inbyggd blandningsfunktion som gör att vattentemp. till kranerna i huset kan justeras till önskad temperatur (38-65 C) med ratten (B). Viktigt: Fyll upp tanken med vatten innan el påsätts, annars bortfallar garantin. Fyllning: Tanken fylls genom att öppna stängningsventilen (K) helt moturs. Öppna samtidigt en varmvattenskran och låt kranen vara öppen tills en jämn ström av vatten kommer ur. Stäng kranen och kontrollera alla rörkopplingar för läckage (ska även göras årligen). El kan nu påsättas. Säkerhetsventilens ratt (S) används för att testa ventilen och för tömmning av tanken (se nedanför). Test av säkerhetsventil (första gång efter 3 mnd. drift, därefter årligen): Vrid ratten (S) moturs tills ventilen öppnar. Kontrollera att en jämn ström av vatten rinner ur. Stäng ventilen genom att vrida vidare moturs tills ventilen stängs. Tömning: 1. Stäng av el-tillförseln. 2. Stäng ratten (K) genom att vrida medurs. 3. Öppna säkerhetsventilen (S) genom att vrida moturs tills ventilen håller öppet. Öppna vv-kraner och låt dom vara öppna tills tanken är tömd. När tanken tömts, stäng ventilen genom att vrida vidare moturs tills ventilen stängs. Till/från tank K B S Kallvatten in Överlopp IP44 Varmvatten ur 1/2 tillslutning för expansionskärl Garanti: OSO rostfria trycktankar garanteras fria från material- och/eller fabrikationsfel i 10 år från inköpsdatum. Elektriska komponenter och ventiler garanteras i 2 år. OSO levererar en ny eller reparerad del fraktfritt till kund, förutsatt att defekt del har levererats till OSO inom 2 veckor. 6 Garantivillkor: 1. Vattenkvaliteten skall vara inom EU s dricksvattendirektiv 98/83 EC, eller reviderad version. (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/en/consleg/1998/ L/01998L en.pdf). Clouridinnehåll: Max. 250 mg/l Sulfatinnehåll: Max. 250 mg/l Kombination clourid/sulfat: Max. 300 mg/l (totalt) 2. Montage och service är utfört enl. föreskriven anvisning (se montage- och bruksanvisning) och att vatten har fyllts på innan ström tillkopplas. 3. Om varmvattenberedaren inte är i kontinuerligt bruk efter installationen, skall den genomspolas med rent vatten, minst 1 gång i veckan, de första 4 veckorna efter installation. Öppna varmvattenskranen i 15 min och låt vattnet rinna. 4. Fel grundat på felaktigt montage eller reparation, frost, övertryck, överspänning, åsknedslag eller utsättning för salthärdande processer, täcks inte av garantin. 5. Originaldelar från OSO skall användas. Laboratorieundersökning av eventuell skada kan beställas. MONTAGE - VARNING: 1. Beredaren ska monteras i rum med golvbrunn. Vattenstopp-ventil med sensor måste annars monteras. 2. Benkberedare ska i tillägg till pkt. 1 ha vattentät spillbotten och ha åtkomst som säkrar tillgång till ventiler och elektrisk utstyr. 3. Ingående KV-tryck bör ha maxtryck på 6 bar. Vid högre tryck måste trykkreduktions-ventil monteras. 4. Säkerhetsventilens överloppsrör åt minstonde 18 mm. innv., med fall till golvbrunn. NB: Följskadeansvar gäller kun när detta är utförd. OSO rekommenderar att montage utförs av aut. rörmokare. GENERELL ANVÄNDNING - VARNING: Denna apparat ska inte användas av personer (barn inkluderad) med reducerad fysisk eller mental förmåga, eller bristande kännskap till apparaten, om dom inte har blivit instruerade eller upplärda i användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska efterses och instrueras om att inte leka med apparaten. Ändringar kan förekomma

7 El-koppling - reservdelar El-koppling: Produktens el-box är fabrikskopplad som visas i el-schemat här inntil. Auktoriserad elektriker monterar tillförselsledning. El-tillförsel 400V 2-fas. Beredaren har elpatron på 3 kw. Felsøkning el: Inget varmvatten: Bryt el-tillförseln och demontera el-locket. Tryck in den røda återställningsknappen. Om denna slagit ur känns ett snäpp när den kopplas in igen. Om detta inte är tilfelle måste en elektriker kontrollera termostaten och elpatronen. Inte nog varmvatten: Bryt el-tillförseln och demontera el-locket. Ställ upp temperaturen på temperaturinställningsskalan med en skruvmejsel. OBS: Temperaturen i beredaren bör aldrig ställas ner under ca. 65 C då dette kan orsaka bakteriell tillväxt i tanken. L 1 3 RESET NL säkerhetstermostat S återställningsknapp temperaturinställning el-tillförsel 400v 2-fas elpatron 5/4 3 kw 1-rörs 400V Årlig inspektion: Rör och kopplingar: Kontrollera alla rörkopplingar för läckage. Återdra eller byt kopplingar om nödvändigt. Säkerhetsventil: Kontrolleras årligen, se metod på föregåande side. El-kopplingar: Utförs årligen: Bryt el-tillförseln och demontera el-locket. Drag åt alla kopplingsskruvar. Kontrollera att alla ledningar är oskadda, Ev. skadade ledningar måste bytas av aukt. elektriker.. El-locket måste monteras tillbaks på plats innan el påsätts igen. Reservdelar Reservdel Typ Produktkod Beskrivning OSO nr. RSK nr. Elpatron 1-rörs RG 5/4-3 kw 400V 2-fas 1-rörs Elpatron-nyckel KN 5/4 Stål, vitlakkerad (för utskiftning av elpatronen) El. termostat TS V 1-3 fas Blandnings/ Med inbyggd avstängnings-, säkerhetsventil LK 548 och bakslagsventil, säkerhets- För undermontage. ventil 9 bar och bl. ventil C. Ändringar kan förekomma 7

8 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 MADE IN NORWAY 8 OSO HOTWATER AS h u v u d ko n to r/pä ä ko n t to r i: industriveien 1, n-3300 hokksund, norway t e l.: fa x: w w w.osohot wat e r.com

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Manual 570751 12-04-12 09:43 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Art.no. 570751 Art.no. 570760

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto SE NO DK FI Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje www.myson.se SE Installationsmanual DK Installationsmanual

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK S45 N N S ÅNDSG NDSÅG INSTRUKSJONSOK INSTRUKTIONSOK DETTE HEFTET MÅ OPPEVRES FOR SENERE RUK OG MÅ LLTID FØLGE MED MSKINEN DENN RUKSNVISNING SK FÖRVRS FÖR FRMTID KONSULTTIONER OH SK LLTID FÖLJ MED MSKINEN

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer