2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: www.aquateam.no"

Transkript

1 Petter Wang 2013

2 Miljø og forurensning FAGLIG VIRKSOMHET Styrets årsberetning for 2013 Aquateam COWI hadde i 2013 betydelig aktivitet forbindelse med utslippssøknader og konsekvensvurderinger og ved utvidelse av virksomhetene. med vurderinger av miljø og forurensing i ferskvanns- og sjøvannsforekomster og luft, samt Aquateam COWIs rådgivnings- Aquateam COWI har i 2013 kologiske grunn- og resipientog FoU-virksomhet drives fra bistått renseanlegg og kommuner undersøkelser. Risikoanalysene økotoksikologiske vurderinger av kjemikalier. Forurenset grunn kontorer Eksempler i Hasleveien på prosjekter 10 i er Oslo. vist under. med å dokumentere Aquateam sine COWI har omfatter også i dannelse, 2013 gjennomført spredning, Her er det også eget laboratorium Avrenning som brukes og kjemikaliebruk til spesial- ved lufthavner krav fra Fylkesmannen. beidet I tiltaksplaner 2013 utslipp for arealer av som miljøfarlige er forurenset. stoffer, internkontrollsystem grunnundersøkelser, i forhold til eksponering tilstandsvurderinger og tiltak og knyttet utar- til analyser Aquateam og testing COWI av har prosesser vurdert effekter gjennomførte av organisk selskapet Dette gjelder en stor spesielt sulfid, barnehageutbyggingsarealer. smittestoffer, toksiner, lukt og stoff produkter og tilsetningsstoffer på vegne i avisingsmidler nasjonal brukt ved undersøkelse for etc. til luft og ulike typer vannresipienter. for myndigheter kundene. norske lufthavner. I tillegg gjennomfører I 2013 ble det gjort miljøvurdering innhold av organiske Veiledninger miljøgifter i og utredninger Aquateam av utslipp COWI av avisingsmidler en rekke tester til resipientene avløpsslam. ved Aquateam COWI utarbeidet for Norsk Vann en På vegne av Norsk Stavanger og Fagernes lufthavner. Kjemisk og biologisk langtidsovervåking av resipientene til Har- avløpsanlegg. Veiledningen er basert på norsk veiledning for miljørisikovurdering av utslipp fra i pilot- og fullskala under realistiske forhold. veiledning for miljørisikovurdering Vann ble det i 2013 utviklet en Aquateams COWIs aktiviteter på stad/narvik lufthavn, Tårstadvassdraget, fortsatte standard for risikovurderinger dette feltet med har fokus i 2013 på klimaendringer, hendelser overvåkning og konsekvenser av avrenning utslipp. fra omfattet også i Basert på tidligere undersøkelse av avløpsanlegg. Aquateam resipienter COWI ved er: Svalbard lufthavn, ble det gjort en Veiledningen er myntet flyplasser på store og små undersøkelser kommuner. av Et spesialvurdering selvstendig og av nedbrytning uavhengig av formiat Petroleumsvirksomhet fra baneavising i kaldt klima. med fokus Aquateams virksomhet Aquateam for petro- COWI utarbeidet lufthavn forslag og for Avinor. Miljødirekto- Det ble resipienteffekter, bl.a. for Oslo rådgivningsfirma på spisskompetanse, tverrfaglighet Oslo lufthavn og fleksibilitet har i samarbeid til å med knyttet større uten- både mot oppstrøms standarder, og EQS-verdier, risikovurderinger for tungmetaller og og sprednings- priorileumssektoren har ratet i 2013 til nye vært tiltaksgrenseverdier gjennomført flere og miljøkvalitets- prosjekter med kunne landske bidra lufthavner til å og løse lufthavnorganisasjoner miljørelaterte utfordringer for våre og på land. Oppgavene har ulike typer virksomheter. nedstrøms utarbeidet et fakta-dokument om baneavisingsmidler. sediment og biota (TA-3001/2012). I etterkant av terte organiske miljøgifter for ferskvann, sjøvann, virksomhet offshore beregninger for utslipp av lukt fra Aquateam COWI har utarbeidet kapitlet om kjemikalienes miljøeffekter og evaluert bakgrunnsdata for til videre arbeid gitt. dette er høringskommentarer sammenstilt og forslag kunder. inkludert konsept- og skisseprosjekter, ble også i felt- og laboratorie- Forskningsaktivitet (FoU) En korrosjon robust på og flyenes lønnsom karbonbremser. bedrift Det innrettet 2013 gjennomført mot krevende miljøvurdering kunder av arbeid, brannskum opplæring og Konsekvenser utleie av av utslipp Teknologiutvikling fra renseanlegg innen VARmed (uten vannrelaterte perfluorerte forbindelser) utfordringer til bruk utstyr. ved Oslo I 2013 ble Aquateam det avholdt COWI har området utarbeidet var ulike høy typer i konsekvensvurderinger. på Ekofisk I vært 2013 ble gjennomført følgende bl.a. pilotskala gjen- Det har innenfor lufthavn, OSL. petroleums- VAR- og kurs for 60 operatører annen industriell virksomhet. området innen injeksjonsvannshåndtering. Konsekvensanalyse nomført: testing av teknologi for høsting En attraktiv arbeidsplass for av for Oslofjorden alger for (Vestfjorden) bioenergiproduksjon. Aquateam COWI var høyt kvalifiserte, løsningsorienterte medarbeidere. studier omkring vannkvalitet, forskningspartner i PREPARED, Aktiviteten i 2013 har ved omfattet planlagt utvidelse av VEAS renseanlegg. Miljørisikovurdering av utslipp av overløp fra Søndre Follo Renseanlegg til lokale bekker. renseteknologi, prøvetaking, drift, Miljøvurdering av et utslipp stort av EU kjemikalier prosjekt, fra renseanlegg som ble VAR og industri miljø- og helserisiko knyttet til kommunalt til avsluttet nett og resipient Fokus er gjennomført, blant av pro- annet er prosessforståelse kjemikalier til bruk i varmeveks- og tiltak som var på De viktigste prosjekttyper i 2013 vanninjeksjon, håndtering har vært konsept-, skisse-, forprosjekter og utredninger ved- borekaks. Aquateam COWI bisto dusert vann og lere oljebasert vurdert. rørende rehabilitering, utvidelser Norsk Olje og Gass med å og nyanlegg innenfor behandling sammenstille erfaringer med TTC av avløpsvann og slam. Vi har teknologien mht. rensing av driftsbistand og er ansvarlig for oljebasert borekaks. Prøvetaking, akkreditert prøvetaking ved en analyser og økotoksikologisk kan møte klimautfordringene på avløpsrenseanlegg. To nye FoU prosjekt om biogass ble etablert sammen med to universiteter i Polen i Innen ballastvannsrensing ble det avsluttet to prosjekter i 2013; rekke Prøvetaking avløpsrenseanlegg. og feltmålinger I elv. Sampling testing and field investigations av renset borekaks Atlantis og UV-Mon. NEFELE of a river etterfulgt av miljørisikovurdering som omhandlet bruk av Utredningene har i stor grad vært av utslipp av renset oljebasert nanoteknologi for rensing av Luktutslipp knyttet til VEAS og Bekkelaget borekaks offshore ble drikkevann til fly ble også Aquateam COWI har i 2013 utført risikovurdering av ra. Mesteparten driftsprosjektenningsverktøyene har vært AEMOD forankret og CALPUFF i vedlagt hvor sist- en utslippssøknad som Aquateam COWI avsluttet i 2013 gjennomført. Resultatene ble luktutslipp ved bruk av de atmosfæriske luktspred- avsluttet i Utfelling av jern i elvesediment. Precipitation of iron in river de nevnte to driftsassistanseordningene er tilpasset norske forhold med inkluderer kompleks dokumentasjon under sediments. fase II av FoU for å redusere som topografi Aquateam og varierende COWI vindforhold. har i Modellverktøyet offshore bruk av teknologien. miljørisiko knyttet til økt Vestfold gir mer og presise Akershus. anslag Aquateam over spredning av luktutslipp oljeutvinning (EOR) med COWI og gir har større gjennomført sikkerhet. flere Det betyr kurs, at man Aquateam ikke trenger COWI bisto BP under polymerflømming. Prosjektet har bl.a. å benytte innen like prøvetaking store sikkerhetsfaktorer av oppstart i beregningene, og tiltakene kan spesifiseres bedre. av det nye renseanlegget Aquateam for produsert vann på av polymere som benyttes og inkludert studier av nedbrytning avløpsvann samt drift og COWI har gjennomført beregninger for luktutslipp sikkerhet av biogassanlegg. Nye Valhall. polymere som returneres med og luktrisikovurderinger for en rekke bedrifter bl.a. anlegg Aleris har Aluminium, blitt innlemmet Norsk Kylling i vårt og Nordre Follo produsert vann fra reservoaret. akkrediterte renseanlegg. system Vi har for bistått prøve- med overvåking Miljø og av forurensning utslipp av av avløpsvann, svovelforbindelser og Norsk fra opprydding Aquateam av syre- COWIs prosjekter renseteknologier som kan bidra Laboratorieforsøk med ulike taking akkreditering bek på Vallø gjennomførte samt kartlagt luktutfordringer i innen for dette utbyggere en omfattende av boligområder revisjon som av er i risiko- nærheten og av sårbarhetsanalyser av utslipp av produsert vann til sjø området omfatter til å redusere miljørisiko ved 2013 prøvetakingsvirksomheten. luktkilder i Kristiansand. Notodden har utslipp også benyttet av kommunalt og har også vært studert. våre tjenester. Vurderingene har bl.a. vært industrielt benyttet avløpsvann, i Eutofiering. økotoksi- Eutrophication. Side 1:2 2 Side 3:20 Dok.ref: STYRETS A RSBERETNING 2013, 2.DOCX

3 Environment and pollution Ledelse Eilen Arctander Vik Mona Weideborg (asst.) In 2013, Aquateam COWI completed several projects concerning assessments of environmental status of freshwater and Økonomi marine water Henri Koli bodies, soil and air, as well as ecotoxicological evaluations of chemicals. Selected example projects are summarised below. Data Ragnar Storhaug Discharge and use of chemicals at airports Aquateam COWI has evaluated the Kontor effects of organic substances and additives in de-icing agents Mona Falkum used at Norwegian airports. Environmental assessment of discharges of de-icing agents to the recipients of Stavanger and Fagernes airports were carried out in 2013, Petroleum along with biological and VAR chemical surveillance of the recipients at Harstad/Narvik airport. Based Tony Dinning on previous investigations Elisabeth Lyngstad of the recipients Ashish at Svalbard Sahu airport, Longyearbyen, Arne Lundar a Frøydis K. Garshol Beata Szatkowska special evaluation of the biodegradation of formate Michael S Nilan Bjørn Rusten from airway de-icers in cold climate was performed. Ocelie Kjønnø Eilen Arctander Vik Bjarne Paulsrud Charles L Otis Ragnar Storhaug emissions and risk assessments for a variety of businesses including Aleris Aluminium, Norsk Kylling (Norwegian Chicken) and Nordre Follo sewage treatment plant. We have assisted with monitoring the emission of sulphur compounds from the clean-up of acid tar at Vallø and mapped odour challenges for developers of residential areas near Kvalitetssikring odour sources in Kristiansand. The municipality of Liv Notodden Bruås Henninge has also used our services. The assessments have been used in conjunction with emission permits HMSand documentation for when expansions of businesses are evaluated. Arne Lundar Contaminated Lab/feltutstyr sites In Ocelie 2013, Kjønnø Aquateam COWI performed site investigations along with condition and measure assessments for potential contaminated sites. Line Diana Blytt Liv Bruås Henninge Mona Weideborg Pascale Stang Karina Elise Ødegård Oslo airport, Gang together Xin with their established consortium of large international airports and Wei Shi Odd Paulsbo Carsten U Schwermer Anders airport Gåre Søraunet organisations, in Alizada 2013 Bruskeland prepared a document about airway A major project in 2012 was the evaluation of new de-icing chemicals. Aquateam COWI prepared the ORGANISASJON ordningen for ansatte, and noe updated som environmental ker i løpet quality av året, standards og sykefraværet (EQS) chapter concerning environmental properties and Aquateam ble 1. august solgt til belastet regnskapet for med the om Norwegian lag var på pollution 0,85 %. authority. Aquateam evaluated background data on corrosion of carbon COWI has suggested Norwegian EQS values for COWI brakes AS. of Selskapet the airplanes. endret Aquateam i den COWI 3,5 mill has kr also, før skatt. Etter styrets fresh water, sea water, sediments and biota for forbindelse on behalf of navn Oslo Airport, til Aquateam performed oppfatning environmental gir årsregnskapet heavy metals, et rett and YTRE prioritised MILJØ organic micro pollutants. After COWIs this Selskapet work, hearings har were ingen collated aktiviteter and COWI. evaluations Det har of det fire-fighting siste halvåret agents bilde (without av perfluorinated Aquateam vært lagt ned compounds). mye arbeid for å eiendeler og gjeld, proposed finansielle further med work given nevneverdig in forurensning av. integrere selskapet med resten av stilling og resultat. Forutsetning for ytre miljø. Virksomheten er direkte COWI. fortsatt drift er lagt Consequences til grunn for engasjert of discharges med from rådgivingstiltak wastewater utarbeidelse av årsregnskapet. treatment plants innen miljøsektoren for våre Aquateam COWI carries out different consequential ØKONOMI kunder. Selskapet har hatt positiv utvikling i Regnskapet viser et analyses underskudd of discharges. In 2013, the following activities were performed: 2013 til tross for at mye arbeid er på som styret foreslår Consequence LIKESTILLING analysis for the Oslo fjord as a lagt ned i å finne nye eiere og disponert slik: result of the planned Ved utgangen expansion of av the 2013 VEAS var sewage treatment plant, enn 50 % ansatte kvinner. Styret mer implementere nye rutiner. Selskapet har hatt god likviditet og Fra annen egenkapital: Environmental har risk to assessment kvinner. Kvinner of overflow og discharge from Søndre har lik Follo lønn for treatment likt arbeid. plant Ledelsen to riv- menn høy egenkapitalandel i Avsatt til utbytte; Selskapet fikk ny revisor i 2013 og SUM disponert: ers, består av 2 kvinner. Styret mener Evaluation of effect of the discharge of different tilpasset regnskapet til COWI at selskapet ikke forskjellsbehandler ansatte eller ansettelser konsernets rutiner. Selskapets ARBEIDSMILJØ chemicals used in heat exchangers at sewage God badevannskvalitet er viktig. Clean water bodies for treatment plants to municipal sewer systems and omsetning økte med 2 % fra 36,6 Styret anser arbeidsmiljøet i swimming and recreation are important. catchments. på grunnlag av etnisk, nasjonal mill kr i 2012 til 37,2 i Årets selskapet som godt. Det er ikke opprinnelse, avstamming, hudfarge, religion eller livssyn. I 2013 resultat er negativt (0,2 mill kr før iverksatt spesielle tiltak på dette Odour emission skatt). Dette skyldes i hovedsak at området. Det har ikke vært hadde Aquateam COWI ansatte Aquateam COWI has, in 2013, conducted selskapet i 2013 avsluttet 100 % personalskader risk assessments of odour emissions using the atmospher- eller arbeidsulyk- fra 10 ulike nasjoner. av ic den odour ytelsesbaserte dispersion models pensjons- AEMOD and CALPUFF, the latter being adapted to Norwegian conditions Oslo with complex topography and variable winds. Complex modelling tools provide more precise estimates of the Egil spreading Bøckmann of odour emissions as well Anders as Meldalen Barbro Johanne Sørlid providing Styreleder a higher degree of security. This means Styremedlem Engh Styremedlem that the safety factors normally used in the calculations and actions can be reduced since the odour can be more accurately specified. Aquateam COWI has Helle used Vang the model Andersen tool to determine the Per odour Gerhard Grini Styremedlem Styremedlem Guidelines Miljø og and reports Utenlandskontorer for authorities Aquateam Forurensning COWI prepared a guideline on risk assessment for discharges from wastewater treatment USA plants on behalf of Norsk Vann Bjørn (Norwegian Rusten Water). The guideline was based on the Norwegian standard for risk assessments with Polen a focus on climatic changes, events and consequences Beata Szatkowska of discharges. The guideline was aimed at small and large municipalities. Eilen Arctander Vik Daglig leder Prøvetaking av sediment. Sediment sampling. 3 Side 4:20

4 Miljø og forurensning Aquateam COWI hadde i 2013 betydelig aktivitet med vurderinger av miljø og forurensing i ferskvanns- og sjøvannsforekomster og luft, samt økotoksikologiske vurderinger av kjemikalier. Eksempler på prosjekter er vist under. Avrenning og kjemikaliebruk ved lufthavner Aquateam COWI har vurdert effekter av organisk stoff og tilsetningsstoffer i avisingsmidler brukt ved norske lufthavner. I 2013 ble det gjort miljøvurdering av utslipp av avisingsmidler til resipientene ved Stavanger og Fagernes lufthavner. Kjemisk og biologisk langtidsovervåking av resipientene til Harstad/Narvik lufthavn, Tårstadvassdraget, fortsatte også i Basert på tidligere undersøkelse av resipienter ved Svalbard lufthavn, ble det gjort en spesialvurdering av nedbrytning av formiat fra baneavising i kaldt klima. Oslo lufthavn har i samarbeid med større utenlandske lufthavner og lufthavnorganisasjoner utarbeidet et fakta-dokument om baneavisingsmidler. Aquateam COWI har utarbeidet kapitlet om kjemikalienes miljøeffekter og evaluert bakgrunnsdata for korrosjon på flyenes karbonbremser. Det ble også i 2013 gjennomført miljøvurdering av brannskum (uten perfluorerte forbindelser) til bruk ved Oslo lufthavn, OSL. forbindelse med utslippssøknader og konsekvensvurderinger og ved utvidelse av virksomhetene. Forurenset grunn Aquateam COWI har også i 2013 gjennomført grunnundersøkelser, tilstandsvurderinger og utarbeidet tiltaksplaner for arealer som er forurenset. Dette gjelder spesielt barnehageutbyggingsarealer. Veiledninger og utredninger for myndigheter Aquateam COWI utarbeidet for Norsk Vann en veiledning for miljørisikovurdering av utslipp fra avløpsanlegg. Veiledningen er basert på norsk standard for risikovurderinger med fokus på klimaendringer, hendelser og konsekvenser av utslipp. Veiledningen er myntet på store og små kommuner. Aquateam COWI utarbeidet forslag for Miljødirektoratet til nye tiltaksgrenseverdier og miljøkvalitetsstandarder, EQS-verdier, for tungmetaller og prioriterte organiske miljøgifter for ferskvann, sjøvann, sediment og biota (TA-3001/2012). I etterkant av dette er høringskommentarer sammenstilt og forslag til videre arbeid gitt. Konsekvenser av utslipp fra renseanlegg Aquateam COWI har utarbeidet ulike typer konsekvensvurderinger. I 2013 ble følgende bl.a. gjennomført: Konsekvensanalyse for Oslofjorden (Vestfjorden) ved planlagt utvidelse av VEAS renseanlegg. Miljørisikovurdering av utslipp av overløp fra Søndre Follo Renseanlegg til lokale bekker. Miljøvurdering av utslipp av kjemikalier fra renseanlegg til kommunalt nett og resipient er gjennomført, blant annet er kjemikalier til bruk i varmevekslere vurdert. Prøvetaking og feltmålinger I elv. Sampling and field investigations of a river Luktutslipp Aquateam COWI har i 2013 utført risikovurdering av luktutslipp ved bruk av de atmosfæriske luktspredningsverktøyene AEMOD og CALPUFF hvor sistnevnte er tilpasset norske forhold med kompleks topografi og varierende vindforhold. Modellverktøyet gir mer presise anslag over spredning av luktutslipp og gir større sikkerhet. Det betyr at man ikke trenger å benytte like store sikkerhetsfaktorer i beregningene, og tiltakene kan spesifiseres bedre. Aquateam COWI har gjennomført beregninger for luktutslipp og luktrisikovurderinger for en rekke bedrifter bl.a. Aleris Aluminium, Norsk Kylling og Nordre Follo renseanlegg. Vi har bistått med overvåking av utslipp av svovelforbindelser fra opprydding av syrebek på Vallø samt kartlagt luktutfordringer for utbyggere av boligområder som er i nærheten av luktkilder i Kristiansand. Notodden har også benyttet våre tjenester. Vurderingene har bl.a. vært benyttet i Utfelling av jern i elvesediment. Precipitation of iron in river sediments. Eutofiering. Eutrophication. Side 3:20 4

5 Environment and pollution In 2013, Aquateam COWI completed several projects concerning assessments of environmental status of freshwater and marine water bodies, soil and air, as well as ecotoxicological evaluations of chemicals. Selected example projects are summarised below. Discharge and use of chemicals at airports Aquateam COWI has evaluated the effects of organic substances and additives in de-icing agents used at Norwegian airports. Environmental assessment of discharges of de-icing agents to the recipients of Stavanger and Fagernes airports were carried out in 2013, along with biological and chemical surveillance of the recipients at Harstad/Narvik airport. Based on previous investigations of the recipients at Svalbard airport, Longyearbyen, a special evaluation of the biodegradation of formate from airway de-icers in cold climate was performed. Oslo airport, together with their established consortium of large international airports and airport organisations, in 2013 prepared a document about airway de-icing chemicals. Aquateam COWI prepared the chapter concerning environmental properties and evaluated background data on corrosion of carbon brakes of the airplanes. Aquateam COWI has also, on behalf of Oslo Airport, performed environmental evaluations of fire-fighting agents (without perfluorinated compounds).. God badevannskvalitet er viktig. Clean water bodies for swimming and recreation are important. Odour emission Aquateam COWI has, in 2013, conducted risk assessments of odour emissions using the atmospheric odour dispersion models AEMOD and CALPUFF, the latter being adapted to Norwegian conditions with complex topography and variable winds. Complex modelling tools provide more precise estimates of the spreading of odour emissions as well as providing a higher degree of security. This means that the safety factors normally used in the calculations and actions can be reduced since the odour can be more accurately specified. Aquateam COWI has used the model tool to determine the odour emissions and risk assessments for a variety of businesses including Aleris Aluminium, Norsk Kylling (Norwegian Chicken) and Nordre Follo sewage treatment plant. We have assisted with monitoring the emission of sulphur compounds from the clean-up of acid tar at Vallø and mapped odour challenges for developers of residential areas near odour sources in Kristiansand. The municipality of Notodden has also used our services. The assessments have been used in conjunction with emission permits and documentation for when expansions of businesses are evaluated. Contaminated sites In 2013, Aquateam COWI performed site investigations along with condition and measure assessments for potential contaminated sites. Guidelines and reports for authorities Aquateam COWI prepared a guideline on risk assessment for discharges from wastewater treatment plants on behalf of Norsk Vann (Norwegian Water). The guideline was based on the Norwegian standard for risk assessments with a focus on climatic changes, events and consequences of discharges. The guideline was aimed at small and large municipalities. A major project in 2012 was the evaluation of new and updated environmental quality standards (EQS) for the Norwegian pollution authority. Aquateam COWI has suggested Norwegian EQS values for fresh water, sea water, sediments and biota for heavy metals, and prioritised organic micro pollutants. After this work, hearings were collated and proposed further work given in Consequences of discharges from wastewater treatment plants Aquateam COWI carries out different consequential analyses of discharges. In 2013, the following activities were performed: Consequence analysis for the Oslo fjord as a result of the planned expansion of the VEAS sewage treatment plant, Environmental risk assessment of overflow discharge from Søndre Follo treatment plant to rivers, Evaluation of effect of the discharge of different chemicals used in heat exchangers at sewage treatment plants to municipal sewer systems and catchments. Prøvetaking av sediment. Sediment sampling. Side 4:20 5

6 Avløpsvann, slam og organisk avfall Aquateam COWI hadde i 2013 stor aktivitet innenfor områdene avløpsvann, slam og organisk avfall. Prosjektene har variert fra ren driftsbistand for kommunale avløpsrenseanlegg til større utredninger knyttet til framtidig strategi og valg av nye renseløsninger for å klare fremtidens utfordringer. Det ble også gjennomført flere prosjekter knyttet til utslipp av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Kommunalt avløpsvann Aquateam COWI har driftsassistanse på mange renseanlegg rundt Oslofjorden, og bistår anleggene med å løse ulike driftsproblemer, oppfølging av renseresultater og rapportering til myndighetene. Mange kommunale avløpsrenseanlegg har et stort behov for oppgradering, både med tanke på kapasitet og renseløsning. I 2013 har Aquateam COWI bistått flere kommuner med tilstandsvurdering og utarbeidelse av planer for oppgradering og utvidelse av deres renseanlegg. Aquateam COWI har blant annet gjennomført standardiserte siltester som skal inngå i dimensjoneringsgrunnlaget ved rehabilitering og utvidelse av eksisterende renseanlegg. For Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har Aquateam COWI hatt ansvaret for å vurdere fire forskjellige forslag til framtidig avløpsrensing og slambehandling, samt komme med et eget forslag til hvilke kombinasjoner av eksisterende og nye prosesser som anses å være de beste for NRA. Aquateam COWI har gjennomført en ROS-analyse for driften av Bekkelaget renseanlegg med en vurdering av belastningen på anlegget etter tilknytning av Midgardsormen. Siltester på kommunalt renseanlegg. Sieve tests at a municipal wastewater plant. Industrielt avløpsvann Aquateam COWI gjennomførte i 2013 flere prosjekter knyttet til påslipp av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Industrielt avløpsvann har en annen sammensetning enn «normalt» kommunalt avløpsvann, og dette kan skape utfordringer og merkostnader for det kommunale avløpsrenseanlegget. Aquateam COWI har bistått både bedrifter og kommuner i denne sammenheng. Vurdering av vannføringsmåling på en bedrift. Investigating flowrate measurements. Prøvetaking Aquateam COWI tilbyr akkreditert prøvetaking av kommunalt avløpsvann i henhold til kravene i forurensningsforskriften. I 2013 var det 19 avløpsrenseanlegg som tok prøver innenfor vårt kvalitetssystem for akkreditert prøvetaking. Aquateam COWI kan i tillegg bistå industribedrifter med å oppfylle sine krav til et tilfredsstillende måleprogram og prøvetakingsrutiner, slik at de kan dokumentere sine utslipp til kommunalt ledningsnett eller direkte til resipient. Slam og organisk avfall I 2013 gjennomførte Aquateam COWI en undersøkelse av organiske miljøgifter i norsk avløpslam. Tilsvarende undersøkelser er gjort tre ganger tidligere med ca. 5 års mellomrom. Undersøkelsen denne gang omfattet 15 renseanlegg, og resultatene er publisert i Norsk Vann rapport R198 «Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 2012/13». Aquateam COWI har gjennomført validering i forhold til biproduktsforskriften av ny slamtørke ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren. Aquateam COWI har også hatt flere prosjekter for bedriftskunder. Det ble bl.a. gjennomført en vurdering av behandlingsløsninger for slam/gjødsel fra kyllingproduksjon, en vurdering av slambehandling og disponering av slam fra renseanlegget på Ormen Lange, samt en vurdering av mulighetene og forutsetningene for å utvikle et renseanlegg for rejektvann fra mobil avvanning av slam fra minirenseanlegg. Polen Aquateam COWI har i mange år jobbet tett mot det polske markedet. I 2012 var Aquateam COWI norsk FoU-partner på to prosjekter som fikk tildelt EØSmidler fra Norge. Prosjektene som startet opp i 2013 og avsluttes i 2016, omfatter følgende aktiviteter: Kartlegging og valg av substrater (primært organisk avfall fra husholdninger og næringsliv), prosessering og bruk av biogass og biorest i Pommern (nord Polen). Integrert avløpsrensing og slambehandling for redusert energiforbruk, redusert klimagassutslipp og økt biogassproduksjon. Side 5:20 6

7 Wastewater, sludge, organic waste In 2013, Aquateam COWI was very active within the areas of wastewater, sludge and organic waste. The projects spanned from operational support for municipal WWTP's to large projects on strategy and decision making regarding the evaluation of new treatment processes to cope with future challenges. A number of projects dealt with industrial wastewater discharged to municipal sewage networks. Municipal wastewater Aquateam COWI offers operational support to many treatment plants in the Oslo fjord region. Support includes various problem solving services, follow-up of treatment results, as well as preparation of annual reports to the authorities. Many municipalities need to upgrade their treatment plants, with regards to both capacity and process solutions. In 2013, Aquateam COWI supported a number of municipalities with evaluations of discharge permits and development of plans for upgrading and extending the life of their treatment facilities. Aquateam COWI performed standardized sieve tests as a part of the design basis for new treatment units at existing wastewater treatment plants. On behalf of Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), Aquateam COWI evaluated four different proposals suggested for the future planned extensions of the wastewater and sludge treatment plant. The task was also to propose which combinations of new and existing processes should be considered as most suitable for the future NRA plant. Aquateam COWI performed a risk and vulnerability assessments for the operation of the Bekkelaget WWTP in Oslo. This included an assessment of the loading of the plant after connecting it to the "Midgardsormen" wastewater network. Sampling at a wastewater treatment plant. Prøvetaking på et avløpsrensenalegg. Industrial wastewater In 2013, Aquateam COWI completed a number of projects focusing on the discharge of industrial wastewater into municipal sewage systems. The composition of industrial wastewater differs from that of "normal" municipal wastewater. This can cause various challenges and additional costs at the municipal WWTP. Aquateam COWI has advised both the industry and municipalities in this connection. Internal revision at a wastewater treatment plant. Internrevisjon på et avløpsrenseanlegg. Sampling Aquateam COWI offers support for accredited sampling of municipal wastewater according to the legislation. In 2013, 19 municipal wastewater treatment plants were connected to Aquateam's quality system. Aquateam COWI provides services to industries to help them meet the requirements for measurement plans and sampling routines for documentation of discharges to the municipal sewage system or directly to a catchment. Sludge and organic waste In 2013, Aquateam COWI examined the presence of organic micropollutants in Norwegian sewage sludge. This type of examination had been performed three times before with 5 year intervals. The investigation included 15 WWTP's, and the results were published in Norsk Vann report R198: "Micropollutants in Norwegian sewage sludge results from an investigation in 2012/2013". Aquateam COWI conducted a validation with respect to the Animal by-product regulations for a new sludge dryer at North-Jæren central WWTP. In the area of sludge handling, Aquateam COWI has performed many projects for private clients. Example projects are: the evaluation of treatment solutions for sludge/manure from chicken production, the evaluation of sludge treatment and disposal from the WWTP at Ormen Lange, the evaluation of possibilities and conditions for the development of a WWTP for reject water from mobile sludge dewatering from small on-site WWTP s. Poland Aquateam COWI has worked closely with the Polish market for many years. In 2012, Aquateam COWI became the Norwegian R & D partner for two projects that had received EEA-funding from Norway. The projects started in 2013, and will be finished in The projects are: Mapping and selection of substrates (primarily organic waste from households and industry), processing and use of biogas and digestate in Pomerania (Northern Poland). Integrated wastewater and sludge treatment for reduced energy consumption, reduced climate gas emissions and increased biogas production. Side 6:20 7

8 Rapporter, foredrag, publikasjoner 2013 Reports, presentations and publications 2013 Miljø og forurensning Rapporter Henninge, L.B., Xin, G. and Vik, E.A. (2013): Evaluating the market for treating polluted water, Aquateam COWI report O Håøya, A.O. og Schwermer, C.U. (2013): Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan - Pastor Fangens vei 41. Aquateamrapport Håøya, A.O. og Schwermer, C.U. (2013): Miljøteknisk undersøkelse - Charlotte Andersens vei 2, Vinderen. Aquateamrapport Schwermer, C.U. and Dinning, A.J. (2013): Biofilm Management for the Oil Industry - Produced water anaerobic biofilm model no. 1. Aquateam interim report, Schwermer, C. (2013): Innvendig korrosjon av rørledninger i et sentralvarmeanlegg - Vannanalyse I. Aquateam COWIrapport Weideborg, M. (2013): Konsekvensutredning VEAS: Renseprosesser og konsekvenser for vannkvaliteten i Oslofjorden. Aquateam-rapport O Weideborg, M., Vik, E.A. og Henninge, L.B (2013): Miljørisikovurdering: Utslipp til sjø av Smøreolje (Turbo T32) fra avvanningspumpe på Draugen. Aquateam-rapport O Weideborg, M. (2013): Miljøforhold relatert til bruk av avisingsmidler ved Fagernes lufthavn. Revidert vurdering, august Aquateam COWI-rapport O Weideborg, M., Stang, P. og Blytt, L.D. (2013): Kommentarer til høringsuttalelser til EQS-verdier. Aquateam COWI-rapport O Weideborg, M. og Blytt, L.D. (2013): Miljørisikovurdering av overløp fra SFR til Krombekken og Ringbekken. Aquateam COWI-rapport O Weideborg, M. (2013): Konsekvensutredning VEAS: Renseprosesser og konsekvenser for vannkvaliteten i Oslofjorden. Aquateam-rapport O Weideborg, M. (2013): Undersøkelser av resipienter ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Sluttrapport fra avisingssesongen 2012/2013 med sammenstilling av data fra tidligere år. Aquateam COWI-rapport O Weideborg, M. (2013): Resipientvurdering relatert til bruk av avisingsmidler ved Stavanger lufthavn, Sola. Aquateam COWI-rapport O Ødegård, K. and Henninge, L.B. (2013): Atmospheric dispersion modeling of emissions from Aleris Aluminium Norway in Raudsand. Aquateam report O Ødegård, K. (2013): Konsekvensutredning VEAS - Temautredning spredning av lukt. Aquateam-rapport O Ødegård, K. (2013): Exposure and correlation assessment for sulphur dioxide and related odours during excavation of upland acid tar at Valløy. Aquateam COWI report O Ødegård, K. (2013): Beregning av luktimmisjon ved to nivåer av tiltak ved Norsk Kylling AS. Aquateam COWI-rapport O Ødegård, K. (2013): Atmospheric dispersion modeling of emissions from Aleris Aluminium Norway in Raudsand - location and height of discharge points, Aquateam COWI report O Ødegård, K. (2013): Luktrisikovurdering Franzefoss Kristiansund, Aquateam COWI-rapport O Ødegård, K. (2013): Luktanalyse Nybuåsen / Goasholt på Notodden. Aquateam COWI-rapport O Notater og publikasjoner Blytt, L.D. (2013): Faglig grunnlag for EQS i Norge - Scientific basics for EQS in Norway, Presentasjon på miljøforum sept Oslo Helsfyr. Weideborg, M. (2013): Nedbrytning av formiat ved Svalbard lufthavn - tålegrense. Aquateam-notat O Weideborg, M., Lundar, A. og Storhaug, R. (2013): Utslipp av vann med NaOH fra OSLs varmevekslere for renset avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg til Leira. Aquateam COWInotat, O Weideborg, M. og Storhaug, R. (2013): Vurdering av utslipp av kjemikalie fra varmevekslere ved Gardermoen renseanlegg til Leira. Aquateam- notat O Ødegård, K. (2013): Resultater - spredningsberegninger ERAS - Høyanger. Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Vurdering av lukt fra mellomlager / omlastehall for avfall ved Lindum. Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Vurdering av luktbelastning ved endring av drift - Norsk Biogassubstrat AS. Hovednotat. O Ødegård, E. (2013): Bekkelaget renseanlegg. Lukt og luktutslipp. En vurdering i forhold til påregnelig krav til luktutslipp. Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Vurderinger av Bekkelaget RA: mulige tiltak i forhold til lukt - innledende studie. Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap (LiBiR) - luktrisiko- og tiltaksvurdering. Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Luktberegning, Grønn Vekst Telemark, Hovednotat. O Ødegård, K. (2013): Vurdering av lukt i forbindelse med mulig etablering av infiltrasjonsanlegg for avløp på Langmoen. Aquateam-rapport O Ødegård, K. (2013): Spredningsberegning for lukt - Nordre Follo RA. Aquateam-rapport O Side 7:20 8

9 Avløpsvann, slam og organisk avfall Rapporter Blytt, L.D., Bruskeland, A.B. og Stang, P. (2013): Organiske miljøgifter i norsk slam - resultater fra undersøkelse i 2012/13, Norsk vann rapport. Aquateam-rapport Blytt L.D. og Lyngstad, E. (2013): Avløpsanlegg - vurdering av risiko for ytre miljø. Norsk vann rapport O Håøya, A.O., Storhaug, R. og Schwermer, C. (2013): Internasjonale renseløsninger for vegavrenning, Litteraturstudie, Aquateam-rapport O Lyngstad, E. og Storhaug, R. (2013): Prøvetaking ved næringsmiddelbedrifter tilknyttet TAU renseanlegg for å innhente utslippstall som skal benyttes til innkreving av tilleggsgebyr til Tønsberg kommune. Aquateam-rapport O Lyngstad, E. (2013): Tilførsler til NRA. Beregning av antall pe fra eierkommunene basert på data for Aquateamrapport Paulsrud, B. og Rusten, B. (2013): Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Framtidig avløpsrensing og slambehandling. Sluttrapport for Masterplaner Aquateam-rapport O-12048, mars Paulsrud, B. (2013): Vurdering av behandlingsløsninger for slam fra rensing av avløpsvann fra kyllingslakteri Norsk Kylling AS. Aquateam COWI-rapport O Paulsrud, B. (2013): Sammenligning av årskostnader for eksisterende slambehandling og et framtidig biogassanlegg Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS. Aquateam-rapport O Sahu, A.K., Bedoya, H., Wesche, T., Stang, P., Rusten, B. (2013): Report on bench scale algae harvesting using polymers and Salsnes filter. Deliverable 3.9. Operation SWAT. Aquateam report Sahu, A.K., Bedoya, H., Wesche, T., Rusten, B. (2013): Report on bench and pilot scale performance of flocculator for different algae species Supplement to Deliverable 2.8. Operation SWAT. Aquateam report Sahu, A.K., Bedoya, H., Wesche, T., Rusten, B. (2013): Proceedings showing SWAT results in leading algae and water conferences. Deliverable Operation SWAT. Aquateam COWI report Sahu, A.K., Rusten, B. (2013): Report on design of filter mesh size for group of algae species. Deliverable D Operation SWAT. Aquateam COWI report Sahu, A.K., Rusten, B. (2013): Report on design manual. Deliverable D Operation SWAT Aquateam COWI report Sahu, A.K., Ramos, G., Otis, C., Rusten, B. (2013): Report on energy consumption and configuration and performance of SWAT. Deliverable Operation SWAT. Aquateam COWI report Sahu, A.K., Otis, C., Ramos, G., Rusten, B. (2013): Report on energy utilisation and improving energy efficiency with a set cleaning protocol. Deliverable D3.11. Operation SWAT. Aquateam COWI report Sahu, A.K., Bedoya, H., Nilan, M., Ramos, G., Otis, C., Rusten, B. (2013): Report on operation of SWAT technology for high algae recovery at Test sites 1 and 2. Deliverable D4.12, Operation SWAT. Aquateam COWI report Storhaug, R., Paulsrud, B., Rusten, R. (2013): ROS-analyse for driften av Bekkelaget renseanlegg. En vurdering av belastningen på anlegget etter tilknytning av Midgardsormen. Aquateam COWI-rapport O Storhaug, R. (2013): Integrated real time control of sanitation systems in Oslo, PREPARED report no , May Storhaug, R. (2013) Increasing the capacity of a wastewater treatment plant in Oslo by process transitions during high flows, Demonstration Report, PREPARED report no , November Ødegård, K. (2013): Spredningsberegning for lukt - Nordre Follo RA. Aquateam-rapport O Ødegård, K. (2013): Konsekvensutredning VEAS - Temautredning spredning av lukt. Aquateam-rapport O Ødegård, K. (2013): Luktanalyse Nybuåsen / Goasholt på Notodden. Aquateam-rapport O Notater og publikasjoner Amlinger, F. and Blytt, L. D. (2013): How to comply with the EU Animal By-Products Regulations at Composting and Anaerobic Digestion Plants, Good Practice Guide, European Compost Network (ECN) e.v., June 2013, Bochum, Germany. Blytt, L.D. (2013): Forslag til dokumenter som mangler i IK håndboken for Søndre Follo RA, Hovednotat 30. oktober Blytt, L.D. (2013): Forslag til energistyringssystem og energiplan for SFR, Hovednotat 30. oktober Blytt, L. (2013): Forslag til søknad om nasjonale metoder for biogass- og komposteringsanlegg. Notat 30. mai O Blytt, L.D. (2013): Påvirkning av ytre miljø fra avløpsanlegg. Hvordan skal vi møte Fylkesmannes krav til dokumentasjon ved tilsyn Norsk Vann Årskonferanse 2013, september i Bergen. Blytt, L.D. (2013): Nasjonale metoder for kompostering og utråtning av matavfall, Avfall Norge seminar Biologisk avfallsbehandling, Gardermoen september Razafimanantsoa, V., Rusten, B., Bilstad, T., Ydstebø, L., Sahu, A.K. (2013): Effect of selective organic fractions on denitrification rates using Salsnes Filter as a primary treatment. Proc of the Nutrient removal IWA-WEF, Vancouver, Canada, July Razafimanantsoa, V., Sahu, A.K., Bilstad, T., Rusten, B. (2013): Effect of particulate organic fractions on denitrification rates using Salsnes Filter fine mesh sieves for primary treatment. Proc of the 10th International Water Association (IWA) LET, Bordeaux, France, June 2-6. Rusten, B., Lundar, A. og Storhaug, R. (2013): Siltester av avløpsvann fra Odderøya renseanlegg i Kristiansand kommune, Aquateam COWI-notat. O-13133, Sahu, A.K., Bedoya, H., Wesche, T., Rusten, B. (2013): Recovering microalgae using a Salsnes Filter. Proc. of the 10th International Water Association (IWA) LET, Bordeaux, France, June 2-6. Sahu, A.K., Ng, H., Bilstad, T., Rusten, B. (2013): Separation of biofilm solids from MBBRs using Salsnes Filter. Proc. of the 10th International Water Association (IWA) LET, Bordeaux, France, June 2-6. Side 8:20 9

10 Sahu, A.K., Siljudalen, J., Trydal, T. Rusten, B. (2013): Utilisation of wastewater nutrients for microalgae growth for anaerobic co-digestion. Journal of Environmental Management, 122: Storhaug, R. (2013): Eksempler på utfordringer med morgendagens VA-systemer, eksempler fra PREPARD-prosjektet. Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening "Mål og ambisjoner for framtidens vann- og avløpssystemer", 14. oktober, 2013, Miljødirektoratet. Storhaug, R. (2013): "Oljeutskilleren; virkemåte, krav iht. kapittel 15 i forurensningsforskriften, krav til drift". Innlegg på Miljødirektoratet og Norsk Vanns workshop om oljeutskillere, Miljødirektoratets konferansesenter, 29. august Szatkowska, B. and Paulsrud, B. (2013): Expertise and solutions in the field of environmental engineering, Norwegian Wastewater Network Seminar, POL-EKO Fair, October 2013, Poznan. Szatkowska, B. and Paulsrud, B. (2013): Co-digestion of sewage sludge with other organic waste fractions, Międzynarodowa wspólpraca interregionalna Województwa Lubelskiego i norweskiej Prowincji Telemark, 3rd March 2013, Lublin. Wang, M., Sahu, A.K., Rusten, B., Park, C. (2013): Anaerobic codigestion of microalgae Chlorella sp. and waste activated sludge. Bioresource Technology, 142: Weideborg, M. (2013): Utslipp av kjemikalier til ledningsnett Sørum og videre til NRA. Aquateam-notat, O Yuan, X., Wang, M., Park, C., Sahu, A.K., Ergas, S.J (2012): Microalgae growth using high strength wastewater followed by anaerobic co-digestion. Water Environment Research, 84(5): Shi, W. and Xin, G. (2013): Advanced oxidation processes (AOPs) to remove HPAM from polymer flooded produced water. Aquateam report Shi, W. and Xin, G. (2013): Coagulation/flocculation to remove HPAM from polymer flooded produced water. Aquateam report Vik, E.A., Blytt, L.D., Stang, P., Henninge, L.B. og Kjønnø, O. (2013): Karakterisering av varmebehandlet oljebasert borekaks. Prøvetaking, karakterisering, miljøanalyser og miljørisikoanalyse av offshore utslipp. Aquateam COWI-rapport Norsk Olje & Gass Xin, G., Shi, W. and Vik, E.A. (2013): Feasibility study for effluent water treatment at Skrugard oil terminal on Veidnes. Aquateam report Notater og publikasjoner Garshol, F.K. (2013): EPCON CFU Produced water treatment at Gjøa (GDF SUEZ). Vik, E.A. (2013): Norsk olje og gass prosjekt - Miljøkonsekvenser av utslipp av renset kaks boret med oljebasert borevæske. Presentasjon på Miljøforum hos Miljødirektoratet Vik, E.A. (2013): Produced water management - present and future challenges. Abstract for the presentation at the TUV NEL produced water & environmental Conference, Aberdeen Marriott Hotel on 5th and 6th June. Miljøteknologi Rapporter Petroleumsvirksomhet Rapporter Blytt, L.D. (2013): Slambehandling og disponering av slam fra renseanlegget på Ormen Lange, Aquateam-rapport O Bruskeland, A.B., Vik, E.A., Kjønnø, O. (2013): Environmental properties of HPAM, HPAM in PFPW and treated PFPW. Results of environmental testing in 2012 and 2013 with focus on aerobic and anaerobic biodegradation in marine systems. Aquateam report O Dinning, A.J. (2013): Draugen potable water system, Hygienemapping, Legionella risk assessment and assessment of the comparison between bunkering and water making as the main water source. Aquateam report Garshol, F.K. and Vik, E.A. (2014): Results from Commissioning of the New Valhall PWT Plant. Aquateam report O Henninge, L.B. (2013): Overvåking av prosessvann oppstrøms og nedstrøms av vannrenseanlegget før og under oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2012, Aquateam-rapport Henninge, L.B. og Vik, E.A. (2013): Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet Aquateam-rapport Schwermer, C. og Vik, E.A. (2013): Innvendig korrosjon av rørledninger i et sentralvarmeanlegg -Vannanalyse II. Aquateam COWI-rapport Dinning, A.J. & Garshol, F. (2013): Biofilm management for the oil industry. Task 7. Litterature and industry survey of new environmentally friendly active molecules. Aquateam COWI report Schwermer, C.U. and Dinning, A.J. (2013): Biofilm Management for the oil Industry - Produced water anaerobic biofilm model no. 1. Aquateam report Schwermer, C.U. and Dinning, A.J. (2013): Development of a method for the cultivation of anaerobic produced water biofilms for testing the antibiofouling activity of thiophenones. Aquateam COWI report Notater og publikasjoner Dinning, A.J. (2012): Input to D1.2 (task 1.7) Create an initial test protocol for NEFELE. NEFELE RF7 Project. Nano- Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D3.3 (Tasks 3.3 & 3.4). NEFELE RF7 Project. Nano-Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D5.1 - Preliminary test design procedure. NEFELE RF7 Project. Nano- Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Side 9:20 10

11 Dinning, A.J & Schwermer, C.U. (2013): D5.2 - Final test design procedure. NEFELE RF7 Project. Nano-Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NE- FELE). RF7 project Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D5.3 - Preliminary sampling & monitoring programme. Nano-Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NE- FELE). RF7 project Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D5.4 - Fully documented sampling and monitoring programme. Nano- Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Weideborg, M. and Henninge, L. B. (2013): Theoretical evaluation of bioaccumulation potential for the mineral oils in Turbo T32. Aquateam COWI report O Notater og publikasjoner Weideborg, M. and Vik, E.A. (2013): Proposed ecotoxicological test programme for the components in Shell Turbo 32, Aquateam COWI memo O Weideborg, M., Vik, E.A. og Dawick, J. (2013): Resultater fra Daphnia testing av smøreolje (produkt og hovedkomponenter) benyttet i dewatering-pumpe på Draugen. Notat O Weideborg, M. (2013): Miljøvurdering av nytt brannskum, for bruk på OSL, Gardemoen. Aquateam COWI-rapport O Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D5.5 & 5.6 A report on the results from a long term test using variable and high microbial and particle loading. Nano-Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Dinning, A.J. & Schwermer, C.U. (2013): D5.7 - A report on the industry integration study. Nano-Electrospun Filter for Efficient Liberation and Encapsulation of acticides for water treatment in transportation applications (NEFELE). RF7 project Garshol, F.K., Nilan, M.S. & Dinning, A.J. (2013): D6.4 Ballast Water Treatment Validation Report. Garshol, F.K., Nilan, M.S. & Dinning, A.J. (2013): D6.2 Ballast Water Treatment Validation Methodology. Garshol, F.K., Nilan, M.S. & Dinning, A.J. (2013): D6.3 Ballast Water Treatment System Test Report. Garshol, F.K., Dinning, A.J. & Wanstall, Z. (2013): D3.4 A Prototype of the Biomonitoring System for ballast water treatment. Kjemikalier Rapporter Henninge, L.B. (2013): Miljøvurdering av restklor i kjølevannsutslipp til Frierfjorden. Aquateam- rapport Henninge, L.B. and Vik, E.A. (2013): Review of the Market for Chemicals to the Offshore market. Aquateam COWI report Weideborg, M. and Henninge, L. B. (2013): Theoretical evaluation of bioaccumulation potential for the substance Additive A. Aquateam COWI report O Weideborg, M. and Henninge, L. B. (2013): Theoretical evaluation of bioaccumulation potential for the substance Additive B. Aquateam COWI report O Weideborg, M. and Henninge, L. B. (2013): Theoretical evaluation of bioaccumulation potential for the substance Additive C. Aquateam COWI report O Weideborg, M. and Henninge, L.B. (2013): Theoretical evaluation of bioaccumulation potential for the substance Additive D. Aquateam COWI report O Side 10:20 11

12 Petroleum Aquateam COWI hadde i 2013 en betydelig virksomhet innenfor petroleumssektoren både offshore og onshore. Fokus var på miljøprosjekter, vannkvalitet, vannbehandling av produsertvann (PW), injeksjonsvann og drikkevann, miljørisiko, rensing av borekaks, FoU og vurderinger av beste tilgjengelige teknologier (BAT). Prosjektene spenner fra arbeid med helt nye felt under planlegging, spesialundersøkelser, problemløsing ved driftsproblemer i modne felt, FoU knyttet til EOR og ny teknologi og rådgiving i forbindelse med prøvetaking, utslipp og regelverk. Noen eksempler er gitt nedenfor. Oppstart av ny teknologi for rensing av PW I 2013 assisterte Aquateam COWI med teknisk og analytisk støtte i forbindelse med oppstart og optimalisering av det nye vannrenseanlegget på Valhall PH. Siden 2006 har Aquateam COWI bistått BP som uavhengig tredjepart i Valhall Re-Development prosjektet i forbindelse med utviklingen av det nye renseanlegget for produsertvann. Prosjektet har inkludert vannkvalitetsundersøkelser, teknologivurdering, laboratorietester offshore, bistand under konsept, design ( ) og testing av aktuelle teknologier ( ), samt assistanse under fullskalatesting av valgt løsning (2012). Det valgte anlegget består av CTour og EPCON CFU i kombinasjon, en kombinasjon av kondensatekstraksjon og gassflotasjon. Borekaks På vegne av Norsk olje og gass undersøkte Aquateam COWI miljømessige problemer knyttet til varmebehandling av oljebasert borekaks offshore. Formålet var å forstå miljøkonsekvensene av utslipp etter rensing med varmebehandling offshore. Utslipp av TCC-renset oljebasert kaks har siden 2003 vært godkjent på britisk sokkel. Flere alternative renseteknologier er under utvikling nasjonalt og internasjonalt. På norsk sokkel er, iht. Aktivitetsforskriften, utslipp av solids til sjø ikke tillatt dersom oljeinnholdet på solids > 10 g/kg t.s. Studien konkluderte med at miljørisiko forbundet med utslipp av varmebehandlet oljebasert kaks vil tilsvare den man har sett ved utslipp av vannbasert borekaks. I samråd med Miljødirektoratet er det anbefalt at teknologien som skal benyttes må kvalifiseres offshore og miljøeffekter undersøkes under reelle forhold. TURBIDITET NTU :00 0:14 24:00 TIMER ETTER FORSØKSTART Sedimenteringshastighet av renset borekaks. Sedimentation rate of treated cuttings. Drikkevannshygiene og- kapasitet offshore Også i 2013 bisto Aquateam COWI Norske Shell med kompetanse innenfor drikkevannshygiene og kapasitetsvurderinger på eksisterende vannproduksjon og lagringsmuligheter i forbindelse med økende behov til nytt boligkvartal på Draugen. I tillegg til dette prosjektet, har Aquateam COWI bistått BP Norge og Statoil som konsulenter innenfor drikkevannshygiene, kapasitetsvurderinger og Legionella-sikkerhet både offshore og på land. Under igangkjøringen i During commissioning in Økt oljegjenvinning (EOR)-FoU Aquateam COWI var prosjektleder for FoU i fase III av JIP samarbeidet mellom Statoil, Shell og Total: «konsekvenser av EOR kjemikalier i produsert vann». Fokus har vært på polymerflømming med hydrolysert polyakrylamid (HPAM). I 2013 ble det gjennomført laboratorietester med ulike renseteknologier og økotoksikologiske studier med HPAM med fokus på nedbrytning under aerobe og anaerobe forhold. Opplæring av driftspersonell innen mikrobiell kontroll av sjøvannssystemer En serie med opplæringskurs ble i 2013 gjennomført for driftspersonell på Ekofisk på vegne av ConocoPhillips. Dette var et tilbud til personell involvert i driften av vanninjeksjonssystemet. Det var mer enn 60 deltagere på 6 ulike kurs, både instrumentteknikere og prosessingeniører fikk opplæring i mikrobiell kontroll og partikkelfjerning. Erfaringsmateriell og målinger fra feltet ble gjennomgått sammen med de rutinene som skal følges for å sikre mikrobiellkontroll i systemene. Eksempler fra Ekofisk og andre felt ble brukt til å illustrere hvordan mikrobiell aktivitet kan komme ut av kontroll dersom ikke nøkkelindikatorer (KPIs) følges opp. Side 11:20 12

13 Petroleum Aquateam COWI supported the petroleum industry considerably during Work included produced water management, water injection and hygiene. Projects included work in new fields under development, trouble shooting in existing fields, R&D, Best Available Techniques (BAT) assessment, technology qualification and commissioning studies. Additionally, considerable consultancy was undertaken in connection with sampling standards, discharge permits and regulations. Examples of projects are summarized below. Commissioning new PW treatment technology In 2013, Aquateam COWI provided technical and analytical support to BP during the start-up and optimisation of their new produced water treatment system at Valhall PH. Since 2006, we have assisted BP in the VRD (Valhall Re-Development) project as an independent third-party during technology assessment, development, design ( ), testing of potential technologies ( ), as well as technical and analytical support during commissioning and full-scale testing of their new produced water treatment (PWT) plant (2012). The chosen produced water treatment system combines, for the first time, condensate extraction (CTour) with gas flotation (EPCON CFU) technologies. Drill cuttings from oil based mud Aquateam COWI conducted studies for the Norwegian Oil & Gas Association having to do with environmental aspects of offshore discharges of thermally treated cuttings from oil-based mud. Discharges of TCC-treated cuttings have, since 2003, been accepted on the UK Continental Shelf. Several new technologies are under development. According to Norwegian regulations, solids discharged offshore should have less than 10 g oil/kg dry solids. The study concluded that the environmental impact of discharging thermal treated oil based cuttings would be similar to when discharging water based cuttings. It was concluded that the technology needed qualification for offshore use and that impact and discharge investigations should be carried out under real operating conditions. Mikroskopibilder av renset borekaks. Microscopy of cuttings (Shape and size) after treatment Feltarbeid under igangsetting av nytt renseanlegg i Iran. Field work during commissioning of new technology for treating produced water in Iran. Enhanced Oil Recovery (EOR) In 2013, Aquateam COWI was the project manager for Phase II of the JIP R&D cooperation between Statoil, Shell and Total: «Environmental impact of EOR chemicals in produced water». Focus has been on polymer flooding with HPAM. In 2013, laboratory tests of different produced water treatment technologies were carried out along with ecotoxicological studies focusing on biodegradation of the polymer in produced water under aerobic and anaerobic conditions. AOP og koagulering med flotasjon studert i labforsøk. AOP and coagulation with flotation investigated at the lab-scale. Drinking water hygiene and - capacity offshore Aquateam COWI has continued to aid Norske Shell with competence in drinking water hygiene and drinking water capacity assessments for their existing water making and water storage facilities in connection with increasing the capacity of the living quarters on Draugen. Aquateam COWI has also helped BP Norge and Statoil with drinking water hygiene and Legionella safety offshore and onshore. Prøvetaking og analyser offshore. Offshore sampling and analyses. Microbiology training course in SW systems More than 60 operators, instrument technicians and process engineers of the Greater Ekofisk Area seawater injection systems participated in a series of six courses. Participants discovered the importance of microbial control in the field. Real data from the field was used as case studies to illustrate how microbiological activity can spiral out of control when key performance indicators (KPI s) are not followed. Side 12:20 13

14 Miljøteknologi Aquateam COWI hadde en betydelig virksomhet innen miljøteknologi både for kommuner, myndigheter og industri inkl. petroleumsindustrien i Aquateam var forskningspartner i flere forskningsprosjekter med SME partnere både finansiert av EU, av norsk forskning og av industrien. Eksempler på prosjekter er presentert under Algehøsting Operation SWAT Gjennom Operation SWAT prosjektet (finansiert av EUs FP7) fikk Aquateam COWI muligheten til å utvikle en teknologi for høsting av mikroalger ved bruk av finmaskede roterende filterbelter (Salsnes Filter SF500). Høy innhøstingseffektivitet ble oppnådd for alle testede algetyper. Pilottester ble utført i Norge, Tyskland og Spania. UV-Mon I UV-Mon prosjektet (finansiert av EUs FP7) ble det utviklet energibesparende vannrenseteknologi for ballastvann basert på UV-behandling, som har som mål å tilfredsstille IMOs D2 krav til utslipp av ballastvann fra skip. Kontinuerlig finjustering av UVdoseringen er basert på automatiske biologiske analyser utført i sanntid. Dette sparer energi da effektiviteten av vannrensingen kontinuerlig overvåkes, da kun den nødvendige UV-dosen benyttes. Automatisk flowcytometri ble benyttet, og hardføre indikator organismer ble benyttet som testorganismer for å teste effektiviteten av den nye teknologien. Resultatene viste effektiv fjerning av bakteriene og presis detektering av levende celler med flowcytometri. O-WaR Oljeholdig avløpsvann genereres fra olivenmøller, metalbehandling og olje- og gassindustrien. Målet for O-WaR prosjektet er å utvikle en integrert renseprosess som effektivt fjerner olje fra avløpsvann med gjenbruk av renset vann, for å begrense mengden oljeholdig avfall. Teknologien tar i bruk en anti-mikrobiell keramisk membran, gassflotasjon og en nanofiltrering/revers osmose enhet. Målet er å fjerne >99% av olje og partikler. Dette vil føre til at oljeholdig avfall når utslippskravet. Mikroalger høsting med Salsnes Filter SF500 Microalgae harvesting with SF 500 Salsnes Filter. NEFELE Drikkevannshygiene om bord på fly er en viktig utfordring i flytrafikken. I NEFELE prosjektet (finansiert av EUs FP7) ble det utviklet ny renseteknologi for drikkevann om bord i fly. Teknologien tar i bruk polymerbundne biosider som er vevd inn i filtermembraner. Siden biosid ikke løses i drikkevannet er det ikke farlig for mennesker. Aquateam COWI utviklet en testrigg og ny filterdesign. Testing be utført i Norge og Storbritannia. Resultatene viste effektiv fjerning av Vibrio cholerae og ingen biosidlekkasje fra filtrene. UV-mon testriggen under bygging på Aquateam COWIs lab. The UV-Mon test rig under construction at the Aquateam COWI lab. BARITECH BARITECH prosjektet er en del av Aquateam CO- WIs satsning i Polen. Formålet for BARITECH, et polsk drevet prosjekt, er å integrere ulike teknologier for å øke energibalansen og redusere utslipp av drivhusgasser ved kommunale avløpsrenseanlegg. Biogassproduksjon og algehøsting kombineres med slamrensing. Aquateam COWIs rolle i BARITECH er å tilby ekspertise innen biogass og Anamoxprosesser, og å utføre testing. Aerocare International filter i bruk på NEFELE testrigg Aerocare International filter in the NEFELE test rig. Side 13:20 14

15 Environmental technology Aquateam COWI has had substantial activity in environmental technology development in In addition to EU and NRC funded projects, Aquateam COWI has also been active in this area for the petroleum industry and technology suppliers. Examples of key projects from 2013 are presented below. Microalgae Harvesting- Operation SWAT The FP7 funded Operation SWAT allowed Aquateam COWI to develop technology for the harvesting of microalgae using fine mesh rotating belt sieves. High harvesting efficiency was achieved for all tested algae species. Pilot tests were performed in Norway, Germany and Spain. UV-Mon The UV-Mon project from the FP7 developed the use of LP UV light treatment of seawater for ballast to meet the IMO D2 demands for the international transport of marine ballast water. Automatic, continuous adjustment of the UV energy used is based on real-time analysis of the efficacy of the water treatment. This saves energy in continuous ballast water treatment and maximizes the effect. Automated flow cytometry was developed and typical stringent marker pathogens were used to test this new technology. Through the use of flow cytometry we were able to obtain results illustrating good kill rates with the tested bacterial strains, and excellent identification of the live:dead ratios of bacteria and phytoplankton (algae). Mikroalgehøsting med Salsnes Filter SF 500 Microalgae harvesting using SF500 Salsnes Filter. NEFELE Drinking water hygiene on aircraft is a major issue in air transport. The NEFELE project developed the incorporation of polymer-bound biocides onto electrospun membranes for the treatment of drinking water in flight. Being that this is a non-hazardous treatment, the biocide is not released into the drinking water. Aquateam COWI constructed a test rig and developed the filter s design. Testing was performed in Norway and the UK. Results illustrated good kill rates of Vibrio cholerae without leakage of biocide into the water from the filters. Testing av elektrospunnet membran I NEFELE. Initial testing of electrospun membranes in NEFELE. Klassifisering av levende:døde alger. Classification of live:dead algae using flow cytometry. O-WaR Oily wastewater is generated from olive mills, metal processing and offshore oil and gas. O-WaR intends to develop an integrated process able to efficiently remove oil from wastewater, reusing treated water to recover by-products and to reduce oily waste for disposal. The technology applied and being further developed, consists of an anti-fouling SiC membrane, induced Gas Flotation and a NF/RO unit. The aim was to remove >99% of oil, solids and chemical oxygen demand. This will allow oily waste to meet discharge or reuse requirements. BARITECH BARITECH, a Polish driven project, is part of Aquateam COWI's investment in the Polish Market. The aim is to integrate technologies for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants. Biogas production and algal harvesting is combined with sludge treatment. Aquateam COWI is present to apply biogas and Anamox expertise, and is also responsible for the testing during the project. Side 14:20 15

16 Kjemikalier Aquateam hadde i 2013 en betydelig virksomhet innen miljøvurdering av kjemikalier, både ved testing på eget laboratorium, i felt og teoretiske vurderinger. Eksempler er vist nedenfor. Ormen Lange Aquateam COWI bisto Norske Shell AS i forbindelse med det midlertidige installerte avsaltingsanlegget på MEG-linjen på Ormen Langes landanlegg på Nyhamna. Anlegget fjernet bl.a. organiske salter og korrosjonshemmere som over tid har akkumulert i MEG. Avfallet fra avsaltingen ble behandlet i det biologiske vannrenseanlegget. Aquateam COWI bisto ifm. giftighetsvurderinger og prosessreguleringer av anlegget. Det var ingen nye brønner som ble åpnet mot Nyhamna i 2013, men Aquateam COWI fortsatte rapporteringen av foregående års brønnåpninger, samt utførte nye kjemikalievurderinger for neste års tilkoblinger. Disse kjemikaliene er ofte klassifisert som røde da de ikke er lett bionedbrytbare. Fokus har vært på biologisk nedbrytning (i sjøvann og marine sedimenter) av polymere i produsert vann og gjenværende polymere etter behandling av produsert vann med avanserte oksidasjonsprosesser. Det er i 2013 gjort forsøk for vurdering av fordeling i miljøet, samt forbedrede metoder for økotokstesting og måling av "inherent" bionedbrytbarhet. Skal dette produktet klassifiseres som rødt eller svart? Will this product be classified as black or red according to the Norwegian Authorities? Prøvetaking på Ormen Langes landanlegg. Sampling at Ormen Lange onshore plant, Nyhamna. Økotoksikologiske vurderinger Aquateam COWI gjennomfører en rekke ekspertvurderinger på kjemikaliers økotoksikologiske egenskaper som giftighet, bioakkumulerbarhet og bionedbrytbarhet. Kundene for slike prosjekter er hovedsakelig kjemikalieleverandører, oljeselskap og annen industri som brukere. Ønsket er ofte å få en vurdering for å sammenligne ulike alternative produkter for å velge det mest miljøvennlige alternativet. Laboratoriearbeid på Aquateam COWIs laboratorium. Laboratory work at Aquateam COWI s laboratory. Aquateam har gjennomført miljørisikovurdering av utslipp av smøreolje fra pumpe ved offshore plattform til sjø, planlagt testprogram og HOCNF-testing, samt foreslått miljøklassifisering. Teoretiske vurderinger av potensiale for bioakkumulering for spesielt vanskelige stoffer er inkludert i dette arbeidet. EOR kjemikalier Aquateam COWI har siden 2012 gjennomført miljøstudier i laboratoriet av polymere som injiseres med sjøvann for å oppnå økt oljegjenvinning (EOR). Oppfølging på Nyhamna - Ormen Lange i forbindelse med økt påslipp fra avsaltingsanlegget. Follow-up at Nyhamna regarding the MPR desalinisation plant Side 15:20 16

17 Chemicals In 2013, Aquateam COWI completed several projects involving the environmental evaluation of chemicals. This was done by testing at our laboratory as well as by conducting field and theoretical assessments. Examples of projects are summarised below. Ormen Lange Aquateam COWI assisted Norske Shell AS in the implementation of the temporary desalination plant installed at MEG line on the Ormen Lange onshore plant at Nyhamna. The plant removed organic salts and corrosion inhibitors which over time have accumulated in the ME. The waste from the desalination process was treated at a biological wastewater treatment plant. Aquateam COWI assisted with ecotoxicological assessments and regulatory processes at the facility. evaluations of bioaccumulation potential for difficult substances have been included. EOR Chemicals Since 2012, Aquateam COWI has conducted environmental studies in the laboratory of polymers injected with seawater to achieve enhanced oil recovery (EOR). These chemicals are often classified as red, because that they are not readily biodegradable. The focus has been on biodegradation (in seawater and marine sediments) of the polymers in produced water and residual polymers after the treatment of produced water with advanced oxidation processes. In 2013, methods measuring partitioning in the environment were evaluated, as well as improved methods for ecotoxicological testing and the measuring of "inherent" biodegradability. There were no new wells opened at Nyhavna in 2013, but Aquateam COWI continued reporting on last year's well openings, as well as performing new chemical assessments for next year's commissionings. Behovet for EOR I olje- og gassindustrien The need for EOR in the oil and gas industry Anaerobe nedbrytningstester av EOR kjemikalier Anaerobic biodegradation testing of EOR chemicals. Ecotoxicological evaluations Aquateam COWI carried out a number of expert assessments on chemicals, ecotoxicological properties such as ecotoxicity, bioaccumulation and biodegradation. Customers for such projects are primarily chemical manufacturers, oil companies and other industries using chemicals. It is often desirable to compare different alternative products in order to select the most environmentally friendly option. Aquateam COWI has performed environmental risk assessment of discharge of lubricating oil from a pump at an offshore platform, planned the analytical test program and HOCNF testing, as well as proposed environmental classification. Theoretical Oppkonsentrering av bakterier for Inherent sjøvannstest. Concentration of bacteria for Inherent seawater testing. Inherent sjøvann bionedbrytningstester Inherent seawater biodegradation testing. Side 16:20 17

18 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader (Note 8) Avskrivninger (Note 1) Andre driftskostnader (Note 8) Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad (Note 7) Årsresultat Oppskrivninger og overføringer: Avsetning til utbytte Avsetning til annen egenkapital Sum oppskrivninger og overføringer BALANSE PR Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, o.a. utstyr ( (Note 1) Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter (Note 3) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (Note 4) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 5) Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt (Note 7) Kortsiktig gjel Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Utbytte Betalbar skatt (Note 7) Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer (Note 2) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Igangværende prosjekter Igangværende prosjekter er vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden (løpende avregning metode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Selskapet har en kollektiv innskuddsordning for alle ansatte som ikke balanseføres. Premie inkludert arbeidsgiveravgift kostnadsføres løpende. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt bregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til framføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Utsatt skatt er beregnet med 27 % pr Side 18:20 18

19 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og driftsløsøre Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan: Lineær Avskriningssats: 10-30% Økonomiske forutsetninger: 2012 Diskonteringsrente 4,2 % Forventet lønnsregulering 3,25 % Forventet G-regulering 3,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,6 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. NOTE 2 FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år NOTE 3 BUNDNE MIDLER Skattetrekksmidler NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen på kr består av på aksjer á kr 10. Alle aksjer er eid av morselskapet COWI AS. Der kan konsernregnskapet som inkluderer Aquateam COWI AS fås utlevert. NOTE 5 EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen kapital fond egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat (underskudd) Avsatt utbytte Egenkapital pr Selskapet kjøpte i egne aksjer til en verdi av kr Kjøpet er gjennomført etter at to av selskapets ansatte sluttet i NOTE 6 PENSJONER Selskapet hadde en lukket foretakspensjonsordning som er avviklet i sin helhet i Regnskapsmessig effekt av dette er resultatført i Selskapet har etter avvikling av foretakspensjonsordningen etablert ny innskuddspensjonsordning for alle ansatte. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift Resultatført estimatavvik Kostnadsført avvikling pensjonsordning Kostnadsført premie innskuddspensjon Netto pensjonskostnad IInvesteringer i pensjonsmidler mv Estimert nåverdi av påløpte pensjons forpliktelser pr Estimerte pensjonsmidler pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler NOTE 7 SKATT Skatt i balansen Betalbar skatt Betalbar skatt i balansen Skatt i resultatregnskapet Betalbar skatt Endring i utsatt skatt med gml. sats på 28% Endring utsatt skatt med ny sats på 27% Skattekostnad (-inntekt) Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Netto skatteøkende forskjeller Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt i balansen (27% i 2013) NOTE 8 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MV. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Sysselsatte årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Andre tjenester Sum godtgjørelse til revisor Side 19:20 19

20 Aquateam COWI AS Aquateam COWI AS Postadresse: Mail address: Postboks 6875, Rodeløkka P.O.Box 6875, Rodeløkka 0504 Oslo NO-0504 Oslo Norway Besøksadresse: Office address: Hasleveien 10 Hasleveien Oslo NO-0571 Oslo Norway Telefon: Phone: Telefaks: Fax: Foretaksregisteret: NO MVA Enterprise No: NO MVA

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer