FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang. God jul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul"

Transkript

1 Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang God jul

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2004 Neste nummer kommer ut uke Frist for innsending av stoff Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Redaksjonen i Andebu Stikka ønsker sine lesere en god jul og et godt nytt år! Ordføreren har ordet Hva mener innbyggerne? De siste ukene har vi blitt presentert for to lokale spørreundersøkelser. Elevene på ungdomsskolen har fått spørsmål med tema rus og røyk, og 200 innbyggere har fått spørsmål om kommunestruktur. Men det slutter ikke her. I løpet av november - desember skal brukere av pleie- og omsorgstjenestene i Andebu kommune ha mulighet til å si sin mening om tjenestetilbudet i form av en brukerundersøkelse. Rus og Røyk Hva forteller resultatene oss og hvordan har vi tenkt å bruke dem? Svarene på undersøkelsen hos ungdomsskoleelevene våre forteller at mens det de fleste steder i landet er jentene som nå røyker mest og begynner tidligst med alkoholholdige drikkevarer, er det annerledes i Andebu. Guttenes svar er stort sett som ellers i Norge, men jentene røyker mindre og begynner seinere med alkohol. Jeg fikk være med på de to dialogkonferansene på ungdomsskolen der foreldre og ungdommer jobbet sammen i grupper og kom med innspill som vi politikere bør studere nøye når vi legger planer for å utvikle bygda vår videre. Kommunestruktur I de to siste utgavene av Andebustikka har jeg skrevet om kommunestruktur, og jeg kommer ikke utenom det denne gangen heller. Utredningen sammen med Sandefjord og Stokke er ferdig 1. desember og i denne er det også en innbyggerundersøkelse. Hele denne rapporten og rapporten sammen med Re, Hof og Lardal skal vi presentere i 3 folkemøter (et i hvert sogn) på nyåret. Avisene har allerede skrevet om innbyggerundersøkelsen og jeg nevner litt her. Innbyggerne i Andebu føler stor tilhørighet til sin kommune. Det stemmer godt med det inntrykket jeg har fra de møter og samlinger jeg har fått lov til å være med på. Ikke sjelden kommer en av dere bort til meg og ber meg jobbe for at vi fortsatt kan være egen kommune. Undersøkelsen viser videre at det er liten tro på at man kan påvirke utviklingen av nærmiljøene og beslutningene i en større kommune. Troen på at tjenestene blir bedre i en større kommune er også svært liten. Ved behandlingen av økonomiplanen i kommunestyret i juni i år, var det like mange tilhørere som kommunestyremedlemmer. Det vitner om et engasjement som jeg setter stor pris på. Det som gjør det vanskelig er at vi er så hardt presset på økonomi. Det å flytte midler for å styrke eksempelvis skolene er vanskelig fordi de områdene vi kan flytte penger fra også har det tøft. Andebu er kjent for sin nøkternhet. Enkelte nabokommuner sliter med store underskudd i Vår administrasjon gjør en kjempejobb og holder sine budsjett. Med et annet utgangspunkt hadde situasjonen for 2005 i vår kommune vært en helt annen. Til slutt vil jeg si noen ord om alt det positive som skjer i ulike lag og foreninger i Andebu kommune. Den jobben dere gjør på ulike områder er uvurderlig, og gjør bygda vår til et varmere samfunn. Jeg vil gjerne bidra til at vi klarer å utvikle samarbeidet mellom frivillige og kommunen ytterligere. Jeg ønsker dere alle en fin adventstid og god jul! Forsidebilde: Vinter på Håsken. Hans Hilding Hønsvall 2

3 SMÅ- NYTT::: Vi blir flere... Pr var folketallet i Andebu kommet opp i Eiendomskart på Foruten å sjekke grensene på din egen og andres eiendom, kan du ved å gå inn på eiendomskart på kommunens hjemmeside (under Om Andebu) finne en oversikt over næringsområdene i kommunen. Gå inn på Plan/næring på venstresiden når du er inne på kartet, der vil du finne næringsområder. Regnbuen er igjen tilgjengelig på hjemmesida! Regnbuen er Andebu kommunes kulturelle skolesekk, skolebarnas møte med den profesjonelle kunsten. Regnbuen finner du på eller under kulturskolen. I forbindelse med at den nye læreplanen L 97 legger stor vekt på de estetiske fagene i skolen, vedtok kommunestyret at andebuskolene skulle få sin egen kulturplan. Svømmehallen på ungdomsskolen er åpen hver fredag - for barn fra kl for voksne og barn i følge med voksne kl hver tirsdag kl Helselaget arrangerer varmtvannsbading hver tirsdag med instruktør ca. annenhver gang. Åpent for alle. Flyktningeplan for Andebu legges frem for politisk behandling Flyktningeplan og bosetting av flyktninger for perioden ble behandlet i kommunestyret Kommunestyret godkjente planen og vedtok å bosette 8 flyktninger i Dette antallet er inkludert familegjenforening. Du kan lese hele flyktningeplanen på kommunens hjemmeside. Politisk organisering I kommunestyrets møte ble det vedtatt å redusere antall hovedutvalg fra 4 til 3. De nye hovedutvalgene blir: teknisk utvalg, oppvekst- og kulturutvalget og helse- og sosialutvalget, som er i tråd med den administrative organiseringen. Antall medlemmer i hvert utvalg blir sju, som nå. Den nye utvalgsmodellen iverksettes fra og med Det velges én representant med vararepresentant fra hvert parti til hvert utvalg. Ordningen med det politisk valgte forhandlingsutvalg fortsetter ut valgperioden. Friluftslivets år 2005 Neste år er det friluftslivets år, og i den forbindelse er det mange planer på gang. Oppvekst- og kulturetaten jobber med forskjellige tiltak, og kultur, idrett- og friluftslivsutvalget hadde idedugnad på siste møte i november. Mer informasjon vil komme om dette på våre hjemmesider og i Andebu Stikka. 100 års-jubileet for Norge som selvstendig nasjon I 2005 skal 100-års jubileet for Norge som selvstendig nasjon feires på nasjonalt plan. På møte i kultur, idrett- og friluftslivsutvalget og i oppvektsutvalget ble det opprettet en komite som skal forberede feiringen i kommunens regi. Komiteen består av ordfører, utvalgsledere i KIF og OVU, virksomhetsleder kultur og kulturkonsulent. Gang og sykkelveien i Kodal klar Den nye gang- og sykkelveien fra Sti til Prestbyen er nå klar til bruk. Gatelys er på plass og hele strekningen er asfaltert. Noe arbeid gjenstår, som tilsåing osv. som må vente til våren. Det er Andebu kommune som har bekostet denne gang- og sykkelveien for Statens Vegvesen. Fra overtar vegvesenet som også har ansvar for vedlikehold, brøyting og strøing av gangveien. Bispevisitas i Andebu prestegjeld Det blir bispevisitas i Andebu fra 2. til 6. mars. I den forbindelse vil det bli arrangert en folkekirkekveld. Dette vil det komme mer informasjon om bl.a. på våre hjemmesider. Brukere skal si sin mening I løpet av november - desember skal brukere av pleie- og omsorgstjenestene i Andebu kommune ha mulighet til å si sin mening om tjenestetilbudet i form av en brukerundersøkelse. Rådmannens forslag til budsjett og justert økonomiplan Rådmannens budsjettforslag for 2005 har fokus på tjenesteproduksjon, tjenesteutvikling, effektivisering, ressursutnyttelse og styring mot langsiktige økonomiske mål. Det vil fortsatt være bra å bo i Andebu. Budsjettforslaget er særdeles stramt, sårbart og tilpasset kommunens inntekter og øvrige rammebetingelser. Nødvendige innsparinger innebærer at omfanget av kommunens tjenester og tilbud til innbyggerne reduseres innenfor så godt som samtlige sektorer. Budsjettforslaget inneholder lite reserver til uforutsette utgifter. Det vil bli etablert to nye barnehager, for øvrig er investeringsforslagene begrenset til et minimum. Budsjettet ble behandlet i utvalgene og 1.12., i formannskapet og blir endelig behandlet i kommunestyrets møte Positive sider i 2005 og i økonomiplanperioden Det er innarbeidet 18,0 mill. kroner til etablering av to nye barnehager, en tre-avdelingsbarnehage ved Møylandsletta i Andebu sentrum og en to-avdelingsbarnehage i Heimdalåsen i Høyjord. Det er avsatt 1,0 mill. kroner til nødvendig oppgradering av Andebu vannverk. Det planlegges for etappevis tilknytning til Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV). I 2005 er det innarbeidet 2,0 mill. kroner til formålet. Det avsettes 0,5 mill. kroner for å samlokalisere kommunens virksomheter og etablere et felles servicekontor i Herredshuset i samsvar med vedtak om administrativ organisering. Det er avsatt 0,7 mill. kroner i 2005 og ytterligere 1,5 mill. kroner i til utvikling av Andebu sentrum. I økonomiplanperioden avsettes tilstrekkelige midler til å opprettholde realverdien av Kraftfondet. Midler er avsatt slik at kommunen kan knytte seg til interkommunalt arkivsamarbeid (IKA) Negative sider i 2005 og i økonomiplanperioden Skogbrukssjefstillingen reduseres permanent fra 100% til 50%. Landbrukskonsulentstillingen reduseres fra 100% til 60% i 2005 i fbm. permisjon. Avsetningene til vedlikehold av bygninger og anlegg reduseres f.o.m Midler til innkjøp av varer og tjenester reduseres i alle sektorer. Det avsettes mindre midler til interne og eksterne kurs og opplæring for ansatte. Mulighetene for å ta inn vikarer ved sykdom i barnehagene og i helse- og sosialetaten reduseres. Undervisningstilbudet i skolene reduseres ved at timetallet reduseres med 85 timer pr. uke, dvs. ca. 3,3 lærerstillinger. Foreldrebetalingen i kulturskolene øker. Overføringene til Kirkelig Fellesråd reduseres med totalt kr ,-. Tilskudd til lag og foreninger/kulturaktiviteter reduseres med totalt kr ,-. Avsetning til økonomisk sosialhjelp reduseres. Bemanningen på sykehjemmet reduseres med 2,0 årsverk. Sårbart netto driftsresultat. Kommunens lånegjeld øker. 3

4 PRISUTDELINGER PRISUTDELINGER PRISUTDELINGER PRISUTDE Gunnbjørn Tangen tildelt kulturprisen På den årlige kulturkvelden onsdag ble Andebu kommunes kulturpris for 2004 tildelt Gunnbjørn Tangen. Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall som overrakte prisen, det flotte Trollsåsteppet, vevet av Laila Thorud. Med teppet fulgte diplom, og selvfølgelig blomster. En verdig prisvinner - Gunnbjørn Tangen har vært et aktivt kulturmenneske i kommunen i mange år. Han kjenner hver maurtue og hver eneste stein i kommunen, men også de som bor her. Hvis Andebu som friluftskommune kan personifiseres, må det være han som står som modell, sa ordføreren i sin tale til kulturprisvinneren. Ordføreren fremhevet videre Tangens engasjement i Andebu idrettslag og hans mange tillitsverv der, og særlig orienteringsgruppa. Han er opptatt av å få folk til å bli kjent med naturen i egen kommune og kan med rette kalles Det grønne arkets far. I tillegg til engasjement innen idrett og friluftsliv har Gunnbjørn Tangen både i jobb og privat vært opptatt av god byggeskikk i kommunen. Kulturprisvinneren var svært overrasket over tildelingen, men tok det hele med stor ro. Han deltar hvert år på kulturkvelden for å dele ut merker for Andebu I.L s o-gruppe, og ante ingen ting om at det denne gangen var han som skulle få prisen. Det grønne arket «Bli bedre kjent i Andebu», har også i år vært populært både i og utenfor Andebu. Det var 128 personer som hadde levert inn slippen på arket for syv fullførte turer. Fire vinnere ble trukket ut: Vanja og Håkon Haug fra Kodal vant sekken, Elisabeth Rød og Elling Aakre fra Andebu vant hodelykt, Tulla Hansen fra Stokke vant kniv og Geir E. Orerød fra Sandefjord vant sitteunderlag av reinskinn. Vi gratulerer! Kulturprisvinner Gunnbjørn Tangen Biblioteket Biblioteket hadde stilt ut et knippe av høstens bøker og hadde også en konkurranse blant publikum i forbindelse med bokutstillingen. De tre heldige som fikk bokpremier ble: Torbjørn Kjærås, Espen Lian og Hans Bø. Ta en tur innom biblioteket og lån noen av bøkene, eller gå inn på bibliotekets hjemmeside: Allsidig program Kulturkvelden ble også i år arrangert av Folkeakademiet Andebu med Astrid Vindvad i spissen, i samarbeid med Andebu kommune, Andebu bondekvinnelag, Andebu fortidslag og Andebu IL s o- gruppe. Det var fullt hus på menighetshuset, som var dekket til 140 mennesker. Gunnbjørn Tangen stod for overrekkelse av merker til de som hadde deltatt i årets turorientering i regi av Andebu IL s o- gruppe. Trine Lise Aadne og Olaf Haugan sto for den musikalske underholdningen med vakker sang og piano. Kay Arne Sørensens foredrag bygget på egne erfaringer fra arbeidslivet og var både tankevekkende og engasjerende. DROP: Ungdomsrevyen - i full fremmarsj Det spruter, koker og bobler blant Andebu s ungdommer for tiden. Her blir det en kjempeforestilling! Over 30 ungdommer fra 8.klasse til videregående, er i full sving med å leke seg frem til en revy, musikal, krim, farse eller komedie. Hva resultatet blir? Det får dere se til vinteren. Følg med! eldre og andre voksne rollemodeller. Og det er humor! Masse humor!!! Nanette Loennechen, jordmor og produsent Årets instruktører: Heljar Berge kjent fra Gråtassfilmen, regissør, skuespiller og forfatter på høyt nivå. Frode A. Rismyhr kjent som ungdomsleder i Kodal, skuespiller, instruktør og alt-mulig-mann! Vi er ganske sikkert den eneste helsestasjonen i Norge med egen revygruppe! Prosjektet har vi kalt Drop. Målet vårt er å forebygge tidlig alkoholdebut og forhindre at mange begynner å røyke. Det er likevel ungdommen det gjelder. Det handler om enorme mengder hormoner, selvfølelse, gruppepress, for- Dette er et utvalg av de som er med. Flere ungdommer har kommet til etter hvert! 4

5 ELINGER PRISUTDELINGER PRISUTDELINGER PRISUTDELINGER Jan Oddvar Haugerød fikk næringsprisen Det var på temamøte om næringsutvikling at Jan Oddvar Haugerød ble tildelt Andebu kommunes næringspris for Det var en overrasket og glad prisvinner som mottok næringsprisen fra ordfører Hans Hilding Hønsvall. - Dette gir meg inspirasjon til å jobbe mer med næringsutvikling i bygda, sa den alltid optimistiske Jan Oddvar Haugerød. Og ideer har han mange av; nytt engasjement i næringsforeningen, overnattingssteder i Andebu, ja hvorfor ikke hotell? En ildsjel Og det var nettopp engasjementet og optimismen som ordføreren trakk fram i sin tale. - Han har vært en ildsjel i næringsforeningen i Andebu og har i stor grad bidratt til den store aktiviteten og optimismen næringsforeningen hadde i denne perioden, sa ordføreren. Han var aktiv medlem av næringsforeningen under hele nittitallet og var leder fra Hjerte for småbedriftene - Jan Oddvar Haugerød har hatt og har et bankende hjerte for småbedriftene i kommunen og har viet mye arbeid for disse, sa ordføreren videre. - Hans ide var å få småbedriftene ut av hjemmene og samle dem under ett tak, slik at de kan ha felles nytte av hverandre, og dermed få en best mulig start. Ideen med å samle småbedriftene under ett tak virkeliggjorde Haugerød ved å kjøpe det gamle lagerbygget til Anton Hillestad på Gravdal og starte opp Andebu Servicebygg i Nå har huset 11 leietakere. Prisvinneren startet selv opp Print Konsult i 1988 og flyttet dette til servicebygget. Firmaet drev han fram til 1996, og blir nå drevet av hans sønn. Temakveld med mye innhold Det var et omfattende program for temakvelden for næringsutvikling i Andebu. Terje Vangås fra Næringssenteret i Vestfold var første ute, og viste ved hjelp av mange interessante tall hva som kjennetegner Andebu og næringslivet her. Hvem visste at det var hele 506 bedrifter i Andebu, hvorav 377 er enmannsbedrifter? Det har vært 50 nyetableringer i kommunen i løpet av de siste 3 år, og Andebu har 2,5 % av alle virksomheter i fylket. Daglig leder i Holgers produksjon, Rune Myhre fortalte om hvordan han så på det å drive næring i Andebu. Fylkesordfører Anne Rygh Pedersen fortalte oss bl.a. at Andebu faktisk er på 16. plass i landet når det gjelder mest lønnsomme bedrifter. Ordfører Hans Hilding Hønsvall og næringsprisvinner Jan Oddvar Haugerød Til sist, og etter at næringsprisen ble delt ut, var det lagt opp til gruppearbeid og idedugnad. Det var næringssenteret i Vestfold v/ellen Kristine Gran som stod for denne delen av programmet med tema: «Hvordan sammen bidra til næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Andebu.» Det kan se ut som om noen nye ideer er klekket ut. Kanskje kan en slik kveld inspirere noen og enhver til å bidra til et økt engasjement for næringsutviklingen i Andebu. Andebu kommune ble tildelt «Den gyldne Gråtass» Fredag var det førpremiere på den nye filmen om Gråtass Hemmeligheten på gården. Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall som mottok prisen på vegne av kommunen. Alle som hadde medvirket til filmen; skuespillere, statister, stab osv. var invitert til stor fest og førpremiere på den nye filmen om Gråtass på Vonheim ungdomslokale i Kodal. - En koselig film. - En familiefilm. Den var litt skummel, også. Slik lød noen av kommentarene etter filmen. Man kunne høre av stemningen i salen at dette var vellykket. Mange håpet nok å se seg selv eller andre kjente på filmen eller på rulleteksten etterpå. Når rulleteksten gikk over skjermen, var det helt stille i salen. Det er jo ikke hver dag man er på kinofilm! Den gyldne Gråtass Prisen «Den gyldne Gråtass» henger høyt, i alle fall her i bygda. Den blir delt ut hvert år til en eller flere som har gjort en spesiell innsats for Gråtass. Og jammen var det bare så vidt at en av skraphandlerne ikke fikk stjålet hele statuetten! Ut av mørket kom han, og snappet prisen fra bordet den stod på. Heldigvis ble han overmannet og Den gyldne Gråtass kom igjen i de rette hender. Om årets vinner, Andebu kommune, sa juryen: - Årets Gråtasspris går til en vinner som ikke har vært med oss så lenge. En verdig vinner utenom det vanlige. En vinner som har stilt alle sine ressurser til rådighet for Gråtassfilmen i en travel og hektisk innspillingsperiode. Vinneren stilte både hus og mannskap tilgjengelig som den selv rådet over. Videre er årets vinner en kandidat som har evnet å dra med andre i sitt engasjement og sin iver etter å gjøre innspillingen mulig. Kake og grønnsaker Fantasifabrikken, som står bak filmen om Gråtass, hadde laget i stand et flott arrangement for de medvirkende i filmen. I og med at det var så mange barn med som statister, ble champagnen og de høye snittene byttet ut med marsipankake med bilder fra filmen på, brus, kaffe og grønnsaker med dip. Og Gråtass selv var selvfølgelig med på festen og fulgte det hele fra scenekanten. Mange har sett filmen Etter fire uker har små og store vært på kino og sett filmen om Gråtass, og filmen går fortsatt på kinoene. Mon tro om noen har lagt merke til hvor fint det er i Andebu? Fra v: Anne Thowsen, Hans Hilding Hønsvall og Ole Kristian Lima 5

6 Nytt orgel til Andebu kirke Det er nok mange som i forskjellige sammenhenger har vært i kirken og kanskje lurt på hva slags lyder som kommer fra galleriet. La det med en gang være sagt, at det er instrumentet og ikke han som betjener det som er årsaken til ulydene som kommer. Det arter seg i form av støy og pipelyder fra galleriet. Situasjonen er nå blitt slik at det er vanskelig å skaffe vikarer til denne tjenesten. Vår faste organist gir klart uttrykk for at vi når som helst kan bli stående uten orgelmusikk ved kirkelige handlinger i Andebu i tida framover, slik at det kan bli aktuelt å benytte piano. Kan ikke repareres Orgelet i Andebu kirke er ikke eldre enn fra Den gang gjorde de det som vel vi alle av og til gjør, gikk for den billigste løsningen. Mange gjorde det samme og kjøpte orgler som nå etter noen års bruk ikke lenger fungerer slik de skal. Og dessverre viser det seg at disse instrumentene heller ikke lar seg reparere. Løsningen i Andebu kirke er et nytt orgel. Kirkemusikalsk utvalg i bispedømmerådet har vært på befaring og kommet med sine uttalelser. Absolutt alle forhold taler for nytt orgel i Andebu kirke! Og denne gang gjør man klokt i å lære av historien: Det svarer seg aldri å kjøpe billig. Et nytt kvalitetsorgel vil man ha glede av i år, før det trenger en større restaurering. TV-aksjon hjerterom Gjennomføringen av TV-aksjonen 2004 må vi si oss godt fornøyd med. Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse kan innkassere over 151 millioner kroner til sitt arbeid for et varmere Norge. I Andebu kommune samlet frivillige bøssebærere fra Andebu, Kodal og Høyjord inn ca. kr ,- på bøssebæreraksjonen. I tillegg bidro Andebu kommune med et tilskudd på kr ,-, slik at totalt sett havnet vi på en tredje plass blant kommunene i Vestfold. Vi takker alle dere som frivillig stilte opp denne dagen. Uten denne dugnadsånden som var koordinert fra Kodal helselag og Kodal familiemisjon, Andebu røde kors og en nystartet forening for Mental helse avd. Andebu samt Høyjord idrettslag ville resultatet vært uoppnåelig. Forskjellen på denne og tidligere TV aksjoner er at Hjerterom handler om mennesker i vår umiddelbare nærhet. Derfor er det lettere å forstå og forholde seg til problemene. De aller fleste kjenner noen som sliter med noe, kanskje uten å vite det, og hvem som helst kan bli rammet. Vi håper inntektene fra aksjonen vil bli riktig fordelt og disponert slik at de virkelig kan komme til nytte og dermed bidra til et mer inkluderende samfunn. Takk for flott innsats! Komité prosjekt nytt orgel Sammen med kirkelig fellesråd har menighetsrådet tatt konsekvensen av dette og satt ned en komité til å arbeide med et prosjekt for anskaffelse av nytt orgel til Andebu kirke. Komiteen er allerede i gang med å se på typer orgel som kan passe til vår kirke. Et nytt orgel vil i dag koste ca. 2,5 mill. ferdig montert i kirken. Det sees på mulighetene til å finne eksterne midler til finansieringen. Et nytt orgel har en byggetid på to år, og en bestilling kan ikke bli gjort før vi har finansieringen i orden. Vi håper at vi så raskt som mulig skal lykkes med å anskaffe nytt orgel til Andebu kirke. Og så er det vårt håp at nåværende orgel vil fungere fram til et nytt er på plass i kirken. NB: Om det er noen som sitter med bilder fra kirken som viser orgelgalleriet før 1974 er komiteen glad for å kunne låne eller få kopi. For orgelkomiteen i Andebu kirke Ernst-Rolf Andersen Andebu bibliotek Bibliotekets åpningstid: Mandag, tirsdag, torsdag: kl Onsdag, fredag: kl Siste åpningsdag før jul: Onsdag 22.desember Mellom jul og nyttår er biblioteket stengt Første åpningsdag etter nyttår: Mandag 3.januar Vi minner om at du kan sjekke dine egne lån, forlenge lånetiden og bestille bøker via Lånerprofil på bibliotekets hjemmeside: Bokbussen Fra nyttår vil bokbussen ha følgende stopp: Høyjord v/butikken, Høyjord skole, Kodal skole, Sagmyra. Rutetider fåes på bussen eller Andebu bibliotek, og kan leses på kommunens hjemmesider. Stoppene på Bråvold og Tolsrød legges ned, og de som har brukt disse bokbussstoppene ønskes velkommen til Andebu bibliotek. De som p.g.a. høy alder eller sykdom har vanskelig for å komme til biblioteket kan benytte «Boken kommer»- tilbudet. Ta gjerne kontakt med biblioteket på telefon:

7 Kildesortering Tømmerutiner våren 2005 Husholdningsavfall fra husstandene hentes av renovatøren, matavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/ papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (MA - matrester, RA - restavfall, PP - papir/papp/drikkekartong) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Desember 50 MA + PP 4 MA + RA 51 MA + RA 5 MA + PP 52 MA + PP Februar 6 MA + RA 53 MA + RA 7 MA + PP Januar 1 MA + PP 8 MA + RA 2 MA + RA 9 MA + PP 3 MA + PP Vestfold avfall og ressurs (Vesar) utarbeider hvert år en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Hvis du ikke får kalenderen, er det bare å ta kontakt med Vesar på tlf Trenger du poser til matrester, kan du legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kontakte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker Restavfall i det gamle søppelstativet hentes hver 14. dag, og renovatøren vil da kun ta med én restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. Ekstra sekker kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Ny kommunal forskrift for husholdningsavfall Grunnet endringer i Forurensningsloven har Vesar utarbeidet forslag til ny Forskrift for husholdningsavfall, som vil erstatte gjeldene Felles forskrift for renovasjon (Vesar-kommunene) vedtatt av kommunestyret Hovedårsaken til endringene er de nye definisjonene for husholdningsavfall og næringsavfall til erstatning for forbruksavfall og produksjonsavfall, men forurensningsloven endrer også på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til kommunens rolle på avfallsområdet. Forslaget ble behandlet i Teknisk utvalg og lagt ut til høring, men få uttalelser har kommet. Kommunene har imidlertid mange meninger om forslaget, og Vesar arbeider videre med forslaget, som kan leses på kommunens hjemmeside eller ved å kontakte teknisk etat. Næringsavfall Etter endringer i Forurensningsloven gjeldene fra , kan en si at det hovedsakelig er 2 typer vanlig avfall: husholdningsavfall og næringsavfall. Dersom avfallet ikke er fra en husholdning, så er det næringsavfall, og den næringsdrivende er selv ansvarlig for å levere avfallet til godkjent mottak. Kommunen ved Vesar sørger for innhenting av husholdningsavfall, og dersom næringsavfallet er av slik karakter at det kan tas med av renovatøren, kan også næringsavfall leveres ved kommunens ordninger. Dette må imidlertid avtales spesielt med Vesar, som også sørger for fakturering av tjenesten. Matavfallskvern I avisene ser en ofte salgsannonser for matavfallskverner, som er en kvern som monteres i vasken på kjøkkenet og kverner matavfallet slik at det kan skylles ned med avløpsvannet. Det står også ofte at dette er tillatt i landets kommuner. For private sanitæranlegg som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg gjelder Normalreglement for sanitæranlegg vedtatt av teknisk utvalg i Dette er et reglement som er utarbeidet sentralt og som brukes av mange kommuner. Iht. reglementet er det ikke tillatt å skylle oppmalt matavfall ned i avløpsanlegget. Etter det vi kjenner til er det planer om et prøveprosjekt med bruk av matavfallskverner for et boligområde i Stokke, og vi i Andebu ønsker å avvente resultater fra dette før vi selv vurderer eventuelle endringer i reglementet. Husk brannfaren i jula! I adventstiden og i jula hygger vi oss ofte med levende lys. Men levende lys er ikke bare koselig, de kan også føre til brann. Disse tiltakene vil kunne forhindre brann ved bruk av levende lys: IKKE forlat rom med levende lys. Unngå brennbare lysmansjetter. Unngå brennbare lysestaker. Sett aldri telys midt i bokhyller. Telys kan få en flammehøyde på cm. Sett aldri lys i vindusposten når vinduet står åpent. Sjekk boligen før sengetid. Da gjenstår det bare å ønske dere en riktig trygg jul og et godt nytt år! 7

8 Presentasjon av virksomheter i HELSE- OG SOSIALETATEN Virksomhet hjemmetjenester og tiltak funksjonshemmede I Andebu kommune ble det i 2003 lagt ned mye arbeid i en gjennomgang av den administrative organiseringen. Ny organisering trådte i kraft Det som tidligere het seksjon funksjonshemmede og seksjon hjemmetjenester ble slått sammen til en virksomhet og heter nå virksomhet hjemmetjenester og tiltak funksjonshemmede. Virksomheten er den største i kommunen og omfatter 48.5 årsverk fordelt på ca. 90 ansatte. I tillegg har virksomheten oppdragsavtaler med ca. 40 personer. Oppdragene knytter seg til tjenester som bl.a. støttekontakt, avlastning og omsorgslønn. Hovedoppgavene i virksomheten er tjenester i boliger med heldøgns bemanning, hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring (boveiledning/hjemmehjelp) og de nevnte tjenestene som støttekontakt, avlastning og omsorgslønn. Andre viktige områder er arbeidstiltak, ulike dagtilbud, personlig assistent, transport, tildeling av omsorgsboliger og trygdeboliger, veiledning/koordinering, trygghetsalarmer, matombringing og utkjøring og vedlikehold av hjelpemidler. Allsidig virksomhet Virksomheten preges av et aktivt liv i alle gruppene, og den minst forutsigbare hverdagen i hele kommunen finnes nok i hjemmesykepleien. I det ene øyeblikket er alt i rute og under kontroll - i neste øyeblikk er det behov for akutt bistand på flere plasser. Ikke sjelden må hjemmehjelperne trå til i stell og pleie. Dette gjør arbeidsdagen spennende og utfordrende, og det stilles krav til kompetanse og innsats fra alle ansatte. Samtidig stiller det krav til tjenestemottakerne, som ikke alltid får hjelpen til den tiden de forventer. Hjemmetjenesten benytter anledningen til å takke hver enkelt av dere for den tålmodigheten dere viser. Tre boliger med heldøgns bemanning En annen del av hjemmetjenesten er omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det finnes tre slike boliger i kommunen, som hver for seg og sammen gir tjenester til voksne psykisk utviklingshemmede med omfattende hjelpebehov. En av boligene ligger i Kodal, de to andre i Andebu sentrum. I alle boligene er det stort fokus på samhold, medbestemmelse, aktivitet og trivsel. I tillegg til bolig og tjenester i hjemmet, har voksne psykisk utviklingshemmede et tilbud om arbeid eller annen dagaktivitet. Andebu kommune disponerer til sammen 9 plasser på tilrettelagte bedrifter i og utenfor kommunen, 3 personer har arbeid i en kommunal vedgruppe, mens det øvrige tilbudet varierer med alt fra sang, musikk, turer, svømmehall, bingo og fysisk og mental trening. Transport inngår som en del av tjenestetilbudet. De yngste tjenestemottakerne får de fleste behovene dekket av foreldrene. Hjemmetjenesten supplerer med tiltak, som både skal gi muligheter for aktivitet og samtidig hjelpe familiene med de ekstraordinære oppgavene de har fått. I virksomheten er det ansatt en fagkonsulent som ofte er medlem i ansvarsgrupper og den som koordinerer tiltak og individuelle planer. Fagkonsulentens oppgaver Fagkonsulenten har også andre viktige oppgaver, og den mest omfattende er ansvaret for saksopplysninger i forbindelse med vedtak på tjenester. Saksbehandlingsprosessen begynner med søknad som fagkonsulenten mottar. I samarbeid med ansatte i hjemmetjenesten kartlegges behov og ressurser før saken oversendes vedtaksgruppa for avgjørelse. Dette er gjengen som utgjør virksomhetens lederteam: Fra venstre: Torild Hansen - virksomhetsleder, Hilde Skjauff hjemmesykepleien, Marion Næss Møylandtunet, Anne Sofie Fuske hjemmesykepleien, Inger Lise B. Hansen Sagmyra, Kari Elisabeth Ødegården praktisk bistand og Stein Hansen Skjeggerødveien. Innfelt bilde: May Grethe Haraldsen fagkonsulent funksjonshemmede. Virksomheten har felles vedtaksgruppe med virksomhet sykehjem. Det betyr at alle søknader blir mottatt og utredet av hjemmetjenesten, men vedtak blir fattet i samarbeid med sykehjemmet. Dette bidrar til en mer helhetlig vurdering og anses som spesielt nødvendig der flere tjenester må kombineres for å dekke hjelpebehovet. Og hjelpebehovet kan like godt være på natt som på dag. Virksomheten har en døgnkontinuerlig drift både i boliger og i hjemmesykepleien. Det er stor variasjon i oppgaver og gjøremål, og arbeidsplassene domineres av et pulserende liv hele året igjennom. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av samhold, støtte og humør. Og sist, men ikke minst: Vi er stolte av arbeidsplassen og hverandre. Andebu trygdekontor Andebu trygdekontor holder fortsatt til i Sentrumsbygget og for tiden jobber følgende personer ved kontoret: Per J. Furustad, Torunn Vestly, Tove Larssen Dahl, Bodil Linnestad og Hege Birgitte Romøren. Kontoret har 3,4 faste stillingshjemler. I tillegg deler vi en juriststilling og en rådgiverstilling, Anette K. Firing og Kjersti Haukaas Berg, med Stokke og Re trygdekontor. Kontorets arbeidsoppgaver favner over et ganske vidt spekter og skal være trygdeetatens lokale kontor når det gjelder praktisering av flere sentrale lover. For eksempel Folketrygdloven, Lov om barnetrygd, Lov om kontantstøtte, Lov om Krigspensjon, AFPordningen og Barneloven (fastsetting av barnebidrag). I tillegg utbetaler vi også ut pensjoner fra Statens Pensjonskasse og fra Pensjonstrygden for sjømenn. Praktiseringen av Folketrygdlovens bestemmelser er svært omfattende og dreier seg om refusjon av en del utgifter til behandling, medisiner og reiser i forbindelse med sykdom. Videre kommer oppfølging av sykemeldte, rehabiliteringspenger og uføreytelser. 8

9 Andebu sykehjem en viktig del av en fleksibel og helhetlig tjeneste Sykehjemmet representerer en tjeneste for innbyggere som har behov for helsetjeneste med døgnomsorg der hjemmebaserte tjenester ikke er tilstrekkelig. Det kan være for kort eller lang tid. Det tilbys også opphold som skal sikre avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Vedtak om opphold fattes etter at en søknad er grundig behandlet. Vårt mål er å se hele mennesket og bistå hver enkelt med å mestre sine daglige gjøremål. Vi er opptatt av at hver enkelt beholder sin hverdagsmakt slik at de kan ha mulighet til å styre egen hverdag. Når funksjonsevnen ikke strekker til vil vi gi pleie og omsorg. Vi gir veiledning og råd sammen med oppmuntring, og bistår fastlege og tilsynslege med behandling. faring og evne til å være nær slik at beboerne opplever trygghet. Vi legger vekt på å jobbe som et team med fokus på hvordan vi kan bidra til at andre lykkes. Det er en utfordring å sikre at nødvendig informasjon på en sikker måte blir overlevert fra nattvakt til dagvakt og videre til ettermiddagsvakt. Det kan være avgjørende for god behandling og pleie. Mange oppgaver Hver dag sitter det 38 beboere til bords til frokost, middag og kvelds. Maten blir produsert ved eget kjøkken. Og de som har handlet fra vår catering vet at smaken og utseende på maten bidrar til økt matlyst. Sammensetningen av maten er nøye vurdert og tilpasset våre beboere. Sykehjemmet er et stort og effektivt hus, men rasjonelt renhold er viktig. Det stilles ekstra krav til kompetanse om smittevern de gangene vi har fryktede bakterier. Sykehjemmet er også et teknisk litt avansert hus som gjør det funksjonelt til sitt formål. Men ikke minst sikkert å bo i for beboere med begrenset evne til å forflytte seg. Huset trenger daglig vedlikehold og ettersyn som på en utmerket måte blir ivaretatt av vaktmester. Vask av sengetøy, håndklær og arbeidstøy, for å nevne noe, har en høyere frekvens enn i det private hjem. Vaskeriet er effektivt og moderne med høy kvalitet og service. Virksomhetsområdet sykehjem inneholder også tjenestene ergoterapeut og fysioterapeut. I tillegg til enkelte oppdrag på institusjonen jobber disse mye mot hjemmeboende i alle aldre. Deres kompetanse blir også brukt til å vurdere praksis og til hjelp i saksbehandling. Jobber i team Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere. De representerer en uvurderlig ressurs ved gode holdninger og verdier, kunnskap, er- Grunnstønad kan gis til den som på grunn av sykdom har varige ekstrautgifter ut fra en nærmere spesifisert liste. For eksempel; drift av tekniske hjelpemidler, transport, herunder drift av bil, hold av førerhund, hold av teksttelefon, bruk av proteser, støttebandasjer o.l. fordyret kosthold ved diett og ekstra slitasje av klær og sengetøy. Frivillige En like viktig ressurs er alle andre som har glede og nytte av å besøke sykehjemmet. Uten frivillige som stiller opp og gir beboere opplevelser ville det ikke vært så godt å være på sykehjemmet. Vi er mange som ønsker å takke alle som bidrar med å fylle dagene og livet med musikk, spill og en god prat over kaffe og kaker for å nevne noe. Tilgjengelighet Vårt ønske er at sykehjemmet er et levende hus der mange føler seg velkommen og hjemme. Vi legger vekt på å gjøre oss tilgjengelig. Men et åpent hus må også oppleves sikkert, og tilgjengelighet må ikke føre til at primæroppgaven med å hjelpe våre beboere blir forskjøvet. Med god dialog regner vi med å få forståelse og hjelp til å nå våre mål. Det er disse som utgjør virksomhetens lederteam: Foran fra venstre: Thor Henry Thorød virksomhetsleder, Ragna B. Matre Tusenfryd. Bak fra venstre: Ragne Haaland rehabiliteringsavd., Signe Tretteteig sykeavd. Og Fred Yngve Klowning kjøkkenet. Trygdekontorets framtid i kommunen vil være avhengig av stortingsbehandlingen av den såkalte SATS-utredningen der en ny organisering av aetat, t-etat og sosialtjenesten blir utredet. Dette skal etter planen avgjøres i løpet av våren Hjelpestønad kan gis til personer som på grunn av sykdom har behov for særskilt tilsyn, pleie og opptrening. Videre kan det i noen tilfelle gis stønad i forbindelse med barns sykdom. Folketrygdloven inneholder også bestemmelser som gjelder enslige forsørgere, etterlatte og alderspensjon. Til slutt kan nevnes ordningen med helsetrygdkort ved reise til EU-land. Dette varer i 3 år og kan bestilles på internett, trygdeetaten. no eller ved henvendelse til trygdekontoret. Fra v: Bodil Linnestad, Hege Birgitte Romøren, Per J. Furustad, Torunn Vestly og Tove Larssen Dahl 9

10 Mental Helse i Andebu er stiftet Mandag 11. oktober arrangerte Andebu frivillighetssentral det første medlemsmøtet, og 12 personer var til stede. Regionsekretær i Mental Helse, Inger Marit Osland, var sammen med oss denne kvelden, noe som var trygt og godt. Hun har Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder som sitt ansvarsområde og har lang erfaring i organisasjonsarbeid. Inger Marit er særdeles villig til å hjelpe lokallaget vårt videre på vår vei. Overalt i Norge sliter mange med sin psykiske helse. Derfor er vi ganske sikre på at hver eneste kommune trenger et slikt lokallag. I alle fylker finnes Mental Helse, i overkant av 200 kommuner har et lokallag. Og i dag teller lagene over 7000 medlemmer! Mennesker som forstår hverandre kan her komme sammen til samvær. Her er det bare fantasien som setter begrensninger på hyggelige og konstruktive ting man kan gjøre i fellesskap. Møtevirksomheten skal fremme sosial mestring, kontakt, selvhjelp og læring. Alle som har interesse, kan bli medlemmer til enhver tid. Medlemskapet koster kr i året. Det finnes også en familierabatt. Bladet Sinn og samfunn får man tilsendt flere ganger pr. år. Det er opprettet et styre i lokallaget vårt som er sammensatt slik: Leder: Grethe Høifødt Nestleder: John Gunnar Jonstad Kasserer: Grete-Torild Risdal Sekretær: Inger Steen Styremedlem: Sølvi Frydenlund Varamedlem: Dag Kolkinn Nytt fra Frivillighetssentralen Pr har laget 20 medlemmer. Har du spørsmål angående lokallaget eller medlemskap, ring leder Grethe Høifødt tlf eller Frivillighetssentralen tlf Mental Helse, lokallag Andebu ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til hyggemøte onsdag 15. desember kl. 18:00 i atriet på sykehjemmet. Det blir servering av lapskaus og kaffe/kaker, underholdning med sang og musikk, foredrag og utlodning. Prisen vil være kr 25,- for medlemmer og kr 50,- for ikke-medlemmer. Hjertelig velkommen! Hjelp til praktiske tjenester Andebu frivillighetssentral hjelper deg gjerne med praktiske tjenester Flyktningene i Andebu vil gjerne være med på fritidsaktiviteter 8.september arrangerte frivillighetssentralen et stort allmøte i kommunestyresalen. Her var hele 52 lag og foreninger invitert. tanter fra lag og foreninger og frivillighetssentralen. Flyktningekonsulent og kulturkonsulent er støttespillere. Det er allerede avholdt 2 møter. Nå er det snart vinterstid. Trenger du hjelp til snømåking, til å strø i innkjørselen din eller å bære inn ved for deg? Vær ikke redd for å kontakt med sentralen, det er store muligheter for at vi kan skaffe frivillige til jobben! Ellers følger vi deg gjerne til butikken, legen, tannlegen etc. Har du muligens lyst på et besøk i ny og ne? Ta kontakt med sentralen: Mandager, onsdager eller torsdager på telefon / Vi ønsker at flyktningene i Norge skal finne seg til rette på alle måter i samfunnet vårt så fort som mulig. Dette skal de nå få bedre muligheter til etter at den nye introduksjonsloven trådte i kraft 1. september i år. Alle kommuner i landet er fra denne dato forpliktet til å følge de nye reglene. Det settes strengere krav og pålegg til både flyktningene og den enkelte kommune. Foruten informasjon om loven denne kvelden, var det store målet å inspirere foreningslivet. På allmøtet 8. september ble det opprettet et ideforum, som skal jobbe videre med tilbud og aktiviteter som kan passe for den enkelte flyktning, å delta i. Ideforumet består av flyktninger, represen- Forumet tar mer enn gjerne i mot innspill og ideer. Dette bør være en spennende utfordring og en berikelse for Andebu s foreningsliv. Ring gjerne frivillighetssentralen på tlf mandag, onsdag og torsdager Har du et ønske eller en ide som du vil at frivillighetssentralen skal hjelpe til med? - gjerne noe som flere kan ha nytte og glede av! Urealiserte ønsker og behov er sikkert like mange som vi er mennesker i Andebu. Nå har du sjansen!! Sentralen har mulighet til å markedsføre Sentralen kan hjelpe til med lokaler Sentralen får gjerne i gang samarbeid 10 med andre lag og foreninger for å få til ting Sentralen har mulighet til å knytte folk sammen med like interesser folk som ikke nødvendigvis kjenner hverandre så godt fra før. Tips frivillighetssentralen på telefon eller på e-post: Sentralen ser fram til mange spennende forslag!

11 Første planskisse for utvikling av Andebu sentrum Som følge av kommuneplan fra 2002 skal Andebu styrkes som kommunesentrum. En politisk styringsgruppe har utarbeidet de første skisser til en sentrumsplan. Planen har fokus bl.a. på å få til et levende, trivelig og attraktivt sentrum. I den sammenheng er også trafikksikkerhet viktig. Allerede nå er noe i gang i sentrum. Vegvesenet vil redusere farten til 40 km/t og anlegge fem opphøyde gangfelt allerede i Felles bussoppstillingsplass er under opparbeiding og vil stå ferdig i løpet av november. Kartskisse Du kan finne første utkast til kartskissen til sentrumsplanen på Andebu kommunes hjemmeside. Skissen som er utarbeidet har følgende hovedgrep: Binde sentrumsområdene sammen Torg og møteplasser i kjernen av sentrum Grøntstruktur inn i sentrum Organisere og styre trafikk og parkering Felles oppstillingsplass for buss Dempe farten i sentrum Skissen er forelagt næringslivet, politikere, administrasjonen i kommunen og FAU på Andebu skole. På bakgrunn av innspill fra disse vil nye planskisser utarbeides videre. Endelig plan for utvikling av Andebu sentrum vil bli vedtatt 1. halvår Politisk styringsgruppe Kommunestyret har oppnevnt en politisk styringsgruppe på 5 medlemmer som skal arbeide med sentrumsplanen. Disse er: Solveig Tinderholt (SV), leder, Gunnar Gallis (V), Arild Kjærås (SV), Lars Viggo Holmen (H) og Johnny Lian (Ap). Denne gruppen ble gitt følgende hovedspørsmål til utredning: Hvordan kan det utvikles et helhetlig og attraktivt sentrum i Andebu? Hvordan styrke næringsutvikling og tjenester i sentrum? Hvordan sikre god tilgjengelighet og opphold i sentrum både for folk og kjøretøy? Hvordan få til et felles eierskap til utviklingen av Andebu sentrum? Administrativ arbeidsgruppe Det er også oppnevnt en arbeidsgruppe som utarbeider forslag som fremlegges styringsgruppen. Arbeidsgruppen består av teknisk sjef, kulturkonsulent, en ekstern engasjert landskapsarkitekt, en representant fra vegvesenet og organisasjonssjef. Hva synes du? Har du meninger om hvordan sentrum skal se ut og fungere både i nær og fjern framtid, ta gjerne kontakt med organisasjonssjef Inger-Anne Speilberg tlf eller epost: TRAFIKKSIKKERHET - Sammen mot null Trafikksikkerhetstiltak høsten 2004: Tiltak på Håskenveien, Andebu I høst har kommunen gjennomført fysiske trafikksikkerhetstiltak på Håskenveien ved boligfeltene på Hoksrød og Solvang. Her ble det for noen år siden anlagt «en-sidige» trafikkøyer for å redusere farten inn mot boligområdene. Det er imidlertid en del trafikanter (både person- og lastebiler) som kjører på gal side av trafikkøyene for å slippe fartsreduksjon. Dette er selvfølgelig helt forkastelig og øker ulykkesrisikoen, spesielt ved gangfeltet og krysset ved Hauganveien. Trafikkøyene er nå utvidet til «to-sidige» trafikkøyer. 30 km fartsgrense på Hauganveien og Moreneveien, Andebu Det har vært noe usikkerhet vedr. hvilken fartsgrense som gjelder på Hauganveien. Denne veien er imidlertid sett i sammenheng med boligområdet på Solvang, og det er derfor vedtatt å innføre 30 km/t fartsgrense. Dette utføres ved å sette opp 30 km/t-soneskilt ved innkjøring fra Håskenveien og gjelder for hele Solvang boligområde. Fartsgrensen vil også gjelde for Moreneveien, som er blindvei og går inn i Haugan næringsområde. Ventelommer langs riksveier Som et resultat av diverse befaringer sammen med Statens Vegvesen, er det i høst anlagt en del små ventelommer ved busstoppesteder. Dette for at skoleelevene skal slippe å stå ute i veien og vente på bussen. Innkjøring til Statoil, Andebu sentrum Kommunen har anlagt en grønn rabatt mellom gangveien og innkjøringen til Statoil i Andebu sentrum. Dette er pga. liten respekt for oppmerket sperrefelt fra kjørende. Gang- og sykkelvei langs Rv 305, Kodal Ny g/s-vei er anlagt fra Sti til Prestbøen i Kodal og skaper en trygg forbindelse for myke trafikanter langs en sterkt trafikkert riksvei. Bruk refleks! Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! La brøytestikkene stå!!! I tiden framover vil veiene bli merket med pisker/brøytestikk, og dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Piskene er ikke leketøy for barna. Si ifra at brøytestikkene skal stå! 11

12 Møte mellom ungdom og politikere Onsdag 10. november arrangerte ungdomsklubben Cafe Youth Quake møte og inviterte politikere til en diskusjon om å lovbestemme fritidstilbud til ungdom. Det var fullt i peisestua på Solhaug ungdomlokale der ungdomsklubben har sine lokaler. Alle de politiske partiene var invitert, og 12 politikere kom til møtet. Ordfører, oppvekst- og kultursjef, leder for virksomhet kultur og ungdomsleder var selvfølgelig også til stede. Ungdommen hadde møtt sterkt opp denne kvelden hele 19 stykker hadde benket seg sammen i sofaene i peisestua. Ungdomsleder innledet med en apell for bl.a. å lovebestemme fritidstilbud til ungdom. Det ble det naturligvis en del debatt rundt. Politikerne var alle nølende med å lovpålegge, men var veldig positive til ungdomsklubber. Fra venstre: Kjell Madsen, Mikael, Kristoffer Moore og Hans Hilding Hønsvall. Det ble etter hvert en frisk og fin ordveksling rundt temaet. Når ungdommen hadde fått samlet både politikere og administrasjon i stua si, var det en fin anledning til å vise filmen som var tatt opp fra den flotte turen de hadde i sommer med Statsråd Lehmkuhl. Leseprosjektet engasjerer «barn» i alle aldre Gjennom et samarbeid med Frivillighetssentralen har vi nå vært så heldige å skaffe oss noen nye «bestemødre». Disse skal bistå barnehagene og småskolen med leseopplevelser for de minste. I tillegg har de et lunt og godt fang og en god armkrok. Bildet er fra kurset lærer Turid Gregersen hadde for de første «leserav- nene». Der ble det gjennomgått ulik barnelitteratur, hva passer på de ulike alderstrinn og litt om de hensyn en må ta når man leser for barn. På bildet ser dere Karin Næss, Else Filseth, Randi Holm og Rigmor Leifsen i tillegg til Turid Gregersen. Et alternativ til bløte pakker? Hva skal ligge under juletreet til de minste i år? Oppvekst- og kulturetaten kan anbefale bl.a.: Barn fra 0 18 måneder: Den store barnesangboken Alle barns rim og regler Bake kake søte Hva heter det jeg ser ute Barnet fra 1 til 3 år: Albert Åberg Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans Tellevers om tusen ting Den store barnesangboka Du og jeg og dyrene Flere gode tips og brosjyrer fåes på biblioteket. Leseravner 12

13 Egypts ambassadør på besøk i Andebu Fra v: Johanna og Ellya, representanter fra barnehagen i Nagada og Sigrid og Espen, leder og nestleder i elevrådet ved Andebu skole. Andebu skole og stiftelsen SIGNO fikk mandag 18. oktober besøk av Egypts ambassadør i Norge, Wagih Hanafi. Tunsberg bispedømme har et samarbeid med stiftelsen SIGNO og Tønsberg kommune om et opplæringsprosjekt «omsorgsopplæring» der to egyptiske kirkeutsendinger har hospitert bl.a. ved stiftelsen SIGNO. Ambassadøren ønsket i den forbindelse å besøke både Andebu og Tønsberg for å få en orientering om prosjektet. Ambassadøren besøkte først Andebu skole og ble der tatt i mot av ordfører Hans Hilding Hønsvall og rektor Inger Hillestad. Solidarity walk ved Andebu skole Elevrådet og skolen hadde onsdag arrangert solidaritetsaksjon og skolejogg og hadde samlet inn kr. som de ønsket skulle gå til leker til en barnehage i Nagada i Egypt. 7. klasse ved Andebu skole hadde laget et flott program med sang og bilder fra skolens «solidarity walk» og klassens tillitsvalgte overrakte de innsamlede pengene til ambassadøren. Egypts ambassadør, Wagih Hanafi. Ambassadøren takket på vegne av nasjonen og hevdet at dette var en flott måte å vise solidaritet og kontakt over landegrenser. Han tok seg tid til å håndhilse på alle elevene i 7. klasse. og sa at han gjerne ville ha besøk av alle sammen i Egypt! Besøk på SIGNO Etter skolebesøket hastet følget videre til SIGNO der døveprest Arne Christian Halseth ga en innføring i arbeidet ved stiftelsen og et samarbeidsprosjekt i Cairo. Der fikk ambassadøren omvisning og de to hospitantene fikk med seg diplomer og gode ord etter endt opphold i Andebu. Disse to skal selv lede et omsorgsprosjekt i sitt hjemland når de er ferdig utdannet. Ordføreren overrakte ambassadøren et bordflagg med kommunevåpen som en gave fra Andebu kommune. Les og lær i Andebu kommune prosjektet i gang Fordypet i boken. Guttorm Gran og ordfører Hans Hilding Hønsvall Så vel helsestasjon, bibliotek og ordfører var engasjert da vi hadde den offisielle åpningen av prosjektet. Som det fremgår av bildet, ser det ut til tiltaket ble godt mottatt. Nå vil alle som er på helsestasjonen på kontroll når de er ca. 15 måneder motta sin boksjekk, og biblioteksjefen vil sørge for mottagelse på biblioteket der boka vil bli utgitt. Så håper vi at denne starten er med på å bidra til enda mer lesing for de minste. Biblioteket har også litteratur for de aller yngste. Ungdommens Kulturmønstring Det er klart for Ungdommens Kulturmønstring 2005 (UKM), og påmeldingene er allerede i gang! Lokalmønstringen for Andebu, Re og Stokke holdes lørdag på Våle samfunnshus. Vi oppfordrer alle barn og unge mellom 10 og 20 år til å melde seg på for å få vist frem hva de kan, enten med bilde, skulptur, dans, tegning, foto, musikk, sang, drama eller andre uttrykksformer. Frist for påmelding er , og du melder deg på via nettet på siden Hvis det er noe du lurer på, eller om du vil ha hjelp til å melde deg på, så ringer du Marianne Bremnes på oppvekstog kulturkontoret. Telefonnummer eller Send gjerne en SMS, så tar vi kontakt med deg igjen. «Tiger i måneskinn» av Ida Marie Solberg fra Kodal. Bildet gikk videre fra lokalmønstring og fylkesmønstring opp til landsmønstringen i Trondheim i fjorårets UKM! 13

14 ???? Hva skjer i Andebu i vinter? Lørdag 11. desember kl Juleverksted på Vonheim. Søndag 12. desember kl Juleverksted for barn på Solhaug ungdomslokale i regi av Andebu ungdomslag Søndag 12. desember kl. 18 Andebu skolers musikkorps spiller julemelodier i Vivestad kirke. Sang av aspirante Mandag 13. desember Kirkekonsert med 3243 i Kodal kirke. Se nærmere annonsering for tidspunkt. Onsdag 15. desember kl Mental helse arrangerer hyggemøte i atriet på Andebu sykehjem. Alle, både medlemmer og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen. Lørdag 18. desember kl Nissedisco på Haugar ungdomlokale for klasse Lørdag 18. desember kl Nissedisco på Haugar ungdomlokale for klasse Lørdag 18. desember kl Konsert med bygdekoret i Andebu kirke. Søndag 19. desember Nissetog i Andebu sentrum med bål med kaffe og pølser, hest og kjerre-kjøring og gang rundt juletreet nederst i sentrum. Se plakater i sentrum når det nærmer seg. Søndag 19. desember kl Konsert med bygdekoret i Høyjord stavkirke. Tirsdag 28. desember kl Juletrefest på Vonheim. Andakt v/sveinung Danielsen. Underholdning v/ungdomslaget. Juletregang, kaker fra felles bord, kaffe/ brus, poser til barna, utlodning. Arr. Kodal menighet og Kodal ungdomslag. 20 års jubileum - Andebu LHL Lørdag 13. november feiret Andebu LHL sitt 20 års jubileum på Solhaug ungdomslokale. Leder, Elsa Moland ønsket rundt 60 personer velkommen til deilig middag; julemat m/riskrem. Vi ble gjestet av Budstikka, repr. fra region sør samt lederne fra alle laga i Vestfold. Toastmaster, Bjørn Nystuen, holdt orden på hilsningstalene og gaveoverrekkelsene samt resten av programmet på en lun og fin måte. Tidligere leder, Arne Mathisen, som var med å starte laget holdt en enkel beretning. Så var det dans til Bjørns enmanns orkester og litt senere kaffe og bløtekake. Alle hygget seg og det ble en koselig kveld. Møtedager 1. halvår 2005 Alle møtene blir holdt på Andebu pensjonistsenter kl januar, 7. februar, 7. mars, 4. april Tirsdag 28. desember kl Juletrefest på Haugar. Gang rundt juletreet, nissen kommer. Ta med kakeboks kaffe og brus fås. Onsdag 29. desember 5. dagsfest på Haugar med revyen «Da DDE kom til Høyjord». Fredag 31. desember kl Nyttårsfeiring for eldre på Andebu menighetshus i regi av Andebu eldreråd. Servering av varmrett. Vær med å gjøre nyttårsaften til en fin og hyggelig kveld med sosialt samvær. Vi ordner med kjøring for de som ikke kan ta seg fram selv. Hjertelig velkommen! Søndag 2. januar Juletrefest på Solhaug ungdomslokale. Arr. Andebu ungdomslag og Andebu menighetsråd. Mandag 3. januar kl Juletrefest på Andebu Sykehjem mandag 3. januar kl i regi av Andebu bygdekvinnelag. Bygdekoret synger. Alle er hjertelig velkommen! Fredag 7. januar kl Juletrefest i Andebu menighetshus. Menighetens juletrefest. Sang og opplesing v/mary og Alf Pedersen Fredag 14. januar Åpen forestilling på Haugar ungdomlokale Da DDE kom til Høyjord. Lørdag 15. januar Revyfest på Haugar Andebu ul s barneteatergruppe skal vise forestillingen som foreløpig har tittelen «En vinternatt» på Solhaug i februar. Det er de eldste barna i barneteateret som har satt opp denne forestillingen, som er laget i samarbeid mellom instruktør Ann Magritt Tørum og ungdommen selv. Forestillingen «blir til underveis», og det blir lovet mye sang, dans og bevegelse. Se mer informasjon når det nærmer seg. Andebu helselag 90 år! Torsdag 28. oktober feiret Andebu helselag 90-årsjubileum på Andebu menighetshus med 70 innbudte gjester. Hjertekirurg Jan Svennevig, leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, holdt et kort foredrag. Ordfører Hans Hilding Hønsvall gratulerte og overrakte blomster fra Andebu kommune. Det ble overrakt blomster og gaver fra leder i fylkeslaget og ledere fra lokallagene i Vestfold. Gjestene fikk servert både snitter og bløtkake. Bygdekoret med Reidar Møyland ved pianoet bidro med vakker sang og musikk. Styret i jubileumsåret består av: Elina Tobiassen (leder) Elsa Moland (nestleder) Grethe Lian (sekretær) Bjørg Tolsrød (kasserer) Torgunn Hallenstvedt (styremedlem). Neste møte i helselaget, og det siste i år, er 25. november. Vi ønsker gamle og nye medemmer velkommen! 14

15 Telefonnummer Andebu kommune Sentralbordet på Herredshuset Sentralbordet betjener etatene som er stasjonert på Herredshuset, Andebu skole, ungdomsskolen og kirkekontoret: Telefaxnummer: Sentraladministrasjonen fax Sosialkontor fax Oppvekst- og kulturetaten fax Teknisk etat fax Andebu skole fax Helse- og sosialetaten fax Kirkekontor fax Bibliotek fax Barnehager: Korttidsbarnehagen tlf Vesteråt barnehage tlf Kodal barnehage tlf Høyjord barnehage tlf tlf Monte Verde barnehage tlf Smiehavna gårdsbarnehage tlf Biblioteket: Andebu bibliotek tlf Drosjene tlf Frivillighetssentralen tlf Helsestasjonen tlf Legesenteret tlf Lensmannen Vestfold politidistrikt tlf Nødnummer tlf. 112 Ligningskontor og folkeregister tlf Ped.psyk.tjeneste (PPT) Revetal tlf Helse- og sosialetaten tlf tlf Vakttelefon natt tlf Skoler: Andebu barneskole (rektor) tlf Andebu ungd.skole (rektor) tlf Høyjord skole tlf Kodal skole tlf SFO Andebu tlf tlf tlf SFO Høyjord tlf SFO Kodal tlf Skoletannlegen tlf Skagerak Energi AS tlf Feilmelding tlf Sykehjemmet tlf Kommunefysioterapeut tlf Teknisk etat vakttelefon tlf Trygdekontoret tlf Vesar (Vestfold renovasjon) tlf Fornuftig fyring - unngå brannfare Hovedårsaken til pipebranner er at folk fyrer feil. Mange av pipebrannene kunne vært unngått dersom det hadde blitt benyttet tørr ved og fyrt med god trekk sier Anders Sandberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Fire råd for riktig fyring: Fyr med tørr ved. Ikke bruk tennvæske og lignende ved opptenning. Fyr med god trekk. Legg i litt av gangen. Da unngår du at flammen slår opp i pipa og skaper sprekker eller pipebrann. God forbrenning krever mye luft. Unngå rundfyring. Full ovn og gjenskrudd trekk danner fort beksot. Resultatet kan bli pipebrann. Tøm ikke aske i pappeske eller plastpose. Asken kan være varm i lang tid etter at ovnen har sluknet. Fyrverkeri 10 Fyrverkeri-regler: Forbered fyrverkeri-oppskytingen Les bruksanvisningen nøye før bruk Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna Bøy deg aldri over antent fyrverkeri Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk Hold god avstand fra oppskytingen Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen Åpningstider Åpningstider ved de kommunale kontorene på herredhuset, sykehjemmet og helsesenteret i julen. Julaften Romjulen Nyttårsaften Siste skoledag før jul er tirsdag 21. desember og første dag etter nyttår er tirsdag 4. januar. SFO har stengt julaften og nyttårsaften, men har vanlig åpningstid i romjulen ( ) 15

16 Tannlegene samlet i sentrum Det private tannlegekontoret, som før holdt til på helsesenteret og Andebu tannklinikk (skoletannlegen) er nå samlokalisert med felles dør og venterom i 2. etasje på sentrumsbygget som ligger midt i Andebu sentrum. I enden av gangen på sentrumsbygget finner du en dør med et hyggelig rosemalt skilt der det står: Velkommen til tannlegekontoret Tannlege Braco Karahasanovic og tannhelsesekretær Kathrine Låhne De private tannlegene, Ella Aasrum, Gry Bakken Rønningen, Kristin Dalaker Hall og Julianne Michelsen har flyttet inn i nye lyse og fine lokaler, fått større plass, flere ansatte og større kapasitet enn før. - Nå kan vi faktisk ta inn flere pasienter, sier en fornøyd Ella Aasrum. Det private tannlegekontoret har fått nytt telefonnummer: Fra v. Astrid Elisabeth Dahl, Lilian Riis Borch og Eli Gulli er tannhelsesekretærer på det private tannlegekontoret og sørger for at pasientene får en hyggelig velkomst Andebu tannklinikk (skoletannlegen) holder til i de samme lokalene som tidligere, men har nå felles venterom med de private tannlegene. På Andebu tannklinikk arbeider tannlege Braco Karahasanovic, tannpleier Liv Jenny Christensen og tannhelsesekretær Kathrine Låhne. Andebu tannklinikk kan nå også ta inn voksne pasienter. Andebu tannklinikk har det samme telefonnummer som før: Se våre nye websider på: Fagforbundet 17. juni 2003 gikk Norsk helse og sosialforbund og Norsk kommuneforbund sammen til et forbund Fagforbundet, med ca medlemmer i Norge og ca 137 medlemmer i Andebu. Det førte til 2 frikjøpte dager i uka og er historisk i Andebu. Rita Aspvik Fagforbundet har fire seksjoner: seksjon helse og sosial seksjon kirke, kultur og oppvekst seksjon samferdsel og teknisk seksjon kontor og administrasjon Vi arbeider også med yrkespolitiske spørsmål, yrkesutdanning, yrkesetikk og helse, miljø og sikkerhet.

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Turdag Fiskepinner m/potet og grønnsaker 3-åringene på tur med Askeladden 6 7 HURRA FOR LYKKE MARIE 2 ÅR 8 Tortilla wraps

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer