Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8"

Transkript

1 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 07/339 Dato 27/8-07 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: Sted: Tromsø Tilstede: Nemnda: Sekretariat/adm: Willy Ørnebakk (leder) Hans Magnus Sætra (FM Finnm. landbruk) Kjell Sverre Myrvoll Cathrine Henaug (FM Troms, miljø) Martin Ness Sveingung Rundberg (Reindriftsforv. Troms) Bjørg Wikan Morten Utsi (Reindriftsforv. Vest-Finnm) Geir Østerengen (FM Finnm. miljø) Harald Muladal (FM Finnm. miljø) Hugo Kalstad (Mattilsynet) Therese Sigurdsen (FM Troms, miljø) Forfall: Runar Sjåstad (nemnda) Gjester:Morten Kjørstad (DN) Sak 09/07 Lisensfelling på jerv 07/08 Vedtak: Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger i all hovedsak fylkesmennenes innstilling og vedtar med dette en kvote på 32 jerv under lisensfellingen 07/08. Kvotene settes med utgangspunkt i forvaltningsgrenser for jerv i forslaget til forvaltningsplan for rovvilt. Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark: Finnmark: kvote på 12 jerv. En frikvote på ett dyr kan fordeles mellom B-sonene. Sonefordeling; Finnmark fylke deles inn i sone A, B1, B2 og B3, hvorav lisensjakten skal gjennomføres i B- sonene, se vedlagte kart. Geografisk fordeling av lisenfellingskvote i Finnmark. Sone A-Prioritert område for yngling av Jerv jfr. kart Ingen dyr.* Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Cathrine Henaug c/o Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

2 Side 2 av 11 Sonering B-Område prioritert for beitedyr på utmarksbeite Jfr. kart B1-4 Jerv B2-4 Jerv B3-3 Jerv Frikvote- 1 dyr** *Dokumenterte skader skal kunne utløse vedtak om skadefelling i A-område og gjennomføres med fokus på felling av skadegjørende individ. **Frikvote kan fordeles mellom B-sonene. Fylkesmannen kan fritt slå sammen soner. Troms: kvote på totalt 20 jerv fordelt på 15 jerv i sone B, og 5 jerv i sone A. I sone A settes en kan det makimalt kan felles 2 tisper. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når to tisper er felt. Felles for både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan fylkesmennene stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr samt dyr på frikvotene skal kunne omfordeles på tvers av fylkesgrensene ved behov. Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. M å s ø y G a m v ik N ordk app L e b es by B er le v å g H a m m er f e s t H a s v ik B å ts f j ord B 1 B 2 K v als un d B 3 Ta na V ar d ø L op pa P o rs a ng er V a ds ø N es s e by A lt a K au t ok e in o A K ara s j o k S ø r - V a r a ng er N k il o m e te r

3 Side 3 av 11 Kart Troms forvaltningsgrense jerv Saksfremstilling: Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. Lisensfelling av jerv Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt av Miljøverndepartementet den 18. mars Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt på fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for rovviltregion 8, er ti ynglinger av Jerv, hvorav tre ynglinger skal være lokalisert til Finnmark og sju ynglinger lokalisert til Troms. Nemndens myndighet skal for jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Jamfør forskriften, har rovviltnemda myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av Jerv jfr. 10, dersom gjennomsnitt av antall ynglinger av jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen (10 ynglinger). Hensikten med å iverksette skademotivert lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og

4 Side 4 av 11 tamreinnæring. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring, jf. St.meld. nr. 15 ( ). Rovviltforskriften sier at felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Sekretariatet ser med dagens bestandssituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å iverksette lisensfelling av jerv for å nå bestandsmålsetningen på 10 ynglinger for regionen. Bestandsstatus Siste årsrapport fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt angående jerv kom i September i fjor; NINA rapport 183 Yngelregistreringer av jerv i Norge i Denne konkluderte med at antallet dokumenterte ynglinger i 2006 var 17 ynglinger i region 8, med et gjennomsnitt for perioden på 15,3 ynglinger dvs. godt over bestandsmålet på 10 ynglinger. (Tabell 1). Tabell 1. Jerveynglinger i perioden og bestandsmål for Jerv i region 8. Ynglinger i 2004 Ynglinger i 2005 Ynglinger i 2006 Snitt tre siste år Avrundet til heltall Bestandsmål Region 8 Jerv 9 20¹ 17² 15, ¹ Inkludert en dokumentert ynglelokalitet hvor tispe og to unger er avlivet. ² Inkludert to dokumenterte ynglelokaliteter hvor tispe og to unger er avlivet i begge lokalitetene. Gjennomsnittet av dokumenterte data over antall ynglinger av Jerv de tre foregående år, er 15 ynglinger. Dette er over bestandsmålsetningen på ti ynglinger for regionen. Dersom en tar hensyn til antall ynglinger som er tatt ut ved hiuttak det enkelte år (to i 2006 og en i 2005) i dokumenterte bestandstall i perioden , får man et gjennomsnitt på 14,3 regionen, som også er over bestandsmålsetningen. Dokumentert bestand og lisensfellingskvoter samt fellingsresultater tidligere år i Region 8 Tabell 2. Dokumentert jervebestand foregående år før lisenskvotevedtak, lisensfellingskvoter for Troms og Finnmark og fellingsresultater År/Fylke 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Finnmark Ynglinger* Kvote Fellinger Felt Troms Ynglinger* Kvote Fellinger Felt Sum Ynglinger* Region 8 Sum Kvote Region 8 * Dokumentert ynglinger foregående år; dvs. antall ynglinger f.eks. år 2000 utgangspunkt for lisensfellingskvote år 2000/2001.

5 Side 5 av 11 Tabell 2. illustrerer at fellingsantallet har vært høyere i Troms enn Finnmark de siste årene, og man har i større grad lyktes i Troms med lisensfellingen. I 2006 ble det tatt ut to jervetisper med unger ved hiuttak, og i 2005 ble ett hi uttatt. Lisensfellingskvoter og antall ynglinger det enkelte år varierer relativt mye i perioden. Bestand, Ynglinger og fellingsresultater Jerv Finnmark Antall Jerv Ynglinger I finnmark Lisensfellingskvote Fellingsresultat /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Lisensfellingsperiode Figur 1. Bestand, antall ynglinger og fellingsresultater ved lisensjakt for jerv i Finnmark i perioden Minimum antall dokumenterte ynglinger av Jerv i Finnmark har hatt en sterkt økende tendens de siste årene, og variable sporingsforhold i yngletida har nok også medført at ikke alle Jervetisper som har ynglet har blitt registrert. Dette i kombinasjon med lav fellingsandel i lisensjakta har gitt et økende antall ynglinger de siste årene. 17 ynglinger i Region 8 våren 2007 Foreløpige bestandstall fra Statens Naturoppsyn pr for region 8 (Rovbasen) viser at man totalt har 17 ynglinger i de to fylkene, hvorav 6 er antatte ynglinger og tre er dokumenterte ynglinger i Troms, mens 7 av ynglingene er dokumenterte og 1 er antatt i Finnmark. Ynglingene er ikke godkjent av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt vil først 1. oktober komme med sin årsrapport for dokumenterte kvalitetssikrede data for antall Jerv som har ynglet i Sekretariatet konkluderer med at rovviltnemda for region 8 med dagens dokumenterte jervebestand, og gjennomsnittlig antall ynglinger på 15 (netto 14), de siste tre år ( ) jfr. Rovviltforskriften, har myndighet til å vedta kvote for lisensfelling av Jerv gjeldende for perioden

6 Side 6 av 11 Avgang av jerv i Finnmark siden september 2006 (NINA Bestandsrapport) (Status per 1. september ynglinger i region 8) Avgang av jerv ved Lisensjakt 2006/2007 (kvote 8 dyr) 1 hunn felt Alta, 1 hann felt Lebesby. Det ble også innvilget fem ulike skadefellingstillatelser på jerv til reinbeitedistrikt 16, 17, 9 og 6 i lisensjaktperioden, uten fellingsresultat. Ekstraordinært uttak vedtatt av DN av 12 februar og 22 Mars (kvote 8 dyr) Ekstraordinær skadefelling av Jerv av SNO, med fokus på felling av enkeltindivider i områder med store tap av rein, med unntak av tisper som ynglet siste år. Tabell 2. Jerv felt i Nord Troms og Finnmark ved ekstraordinært uttak av jerv vedtatt av DN 12. februar April Region Finnmark Karasjok Tispe 11,0 kg Finnmark Tana Tispe 9,0 kg Finnmark Karasjok Hann 15,8 kg Finnmark Karasjok Tispe 9,8 kg Finnmark Tana Hann 13,2 kg Finnmark Nesseby Tispe 10,6 kg Seks individer ble felt ved ekstraordinært uttak i Finnmark hvorav fire var tisper og to var hanner. Det ble felt tilammen 8 jerver i Finnmark i lisensjakten og i de ekstraordinære uttakene (Tabell 2). DN vedtok 1 april et uttak på 6 hi. Tabell 3. Jerv uttatt etter vedtak om hiuttak. Region Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak-voksen Finnmark Lebesby Hann Hiuttak - valp Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak - valp Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak - valp Finnmark Tana Tispe Hiuttak-voksen Finnmark Tana Tispe Hiuttak - valp Finnmark Kvalsund Tispe Hiuttak-voksen Finnmark Kvalsund Hiuttak - valp Finnmark Kvalsund Hiuttak - valp Ved fire ulike vedtak etter 1. April ble det satt som målsetting å ta ut en jervetispe med unger i følgende områder; Lebesby (1), Nesseby(1), Alta/Kvalsund(1), Vadsø/Vardø/Båtsfjord (1) og to jervetisper med unger i Tana kommune. Det lyktes å ta ut kun totalt tre hi i Lebesby, Tana og Kvalsund kommuner. I tillegg ble det funnet en død valp i hi nummer to i Tana. Tre ynglinger lyktes det altså ikke å ta ut.

7 Side 7 av 11 Total kjent avgang av jerv siden september 2006 blir da 11 voksne jerv (8 tisper, 3 hanner) og 7 valper. Avgang av jerv i Troms siden september 2006 (NINA Bestandsrapport) Avgang av jerv ved Lisensjakt 2006/2007 (kvote 17 dyr) Det ble felt totalt 12 jerv under lisensjakta, hvorav 5 tisper. I løpet av den ordinære fellingsperioden ble det gitt 5 skadefellingstillatelser på til sammen fellinga v 6 dyr, av disse ble 2 felt. Ved ekstraordinært uttak i Troms ble det felt ei tispe i Nordreisa. I juli ble det utstedt skadefellingstillatelse på en jerv i Bardu, og ei tispe ble felt. I jaktåret 10. sept til 1. april ble altså 13 jerv felt, mens totalt 14 er felt siden start av forrige fellingsperiode. Tabell 4. Jerv felt i Troms siden Tolv jerv ble felt i løpet av lisensjakta, hvorav to på skadefelling i februar. SNO felte ei tispe i mars og ei tispe ble felt på skadefelling i juli Storvannet Sør Hann Balsfjord Geithamran Tispe Bardu Helberg, Sørdalen Tispe Bardu Istindlia Hann Bardu Strømslia Hann Bardu Kåsen gård, Burfjord Hann Kvænangen Bjørnberget Hann Målselv Mauken Tispe Målselv Iselvdalen Tispe Målselv Rundfjellet Hann Salangen Bardu Tispe Bardu Vassbruna Hann Målselv Nordreisa Tispe Nordreisa Strømslia Tispe Bardu Erstatningsutbetalinger Erstatning av sau Fylkesmannen har samme krav til dokumentasjon for sau og rein når erstatningen skal beregnes. Sauebøndene oppga et totaltap på 1272 sau i 2006, hvorav 1177 ble søkt erstattet som drept av rovilt. Av disse var 45 dokumentert rovviltdrept, noe som utgjorde 3,8 % av de omsøkte dyrene. Fylkesmannen i Finnmark erstattet 806 sau, og de dokumenterte dyrene utgjorde 5,6 % av disse. I Troms søkte 236 saueeiere om erstatning for 1060 sau og 6091 lam. Av de erstattede dyrene er 114 sau dokumentert drept av fredet rovvilt etter kadaverfunn. Av dette ble 501 sau og 3290 lam erstattet. Det ble utbetalt 6,6 millioner i erstatning for sau i Bjørn i Øst-Finnmark har de to siste årene vært den største skadevolderen på sau. Derfor har tapene vært høyere i 2005 og 2006 enn i de foregående årene. I 2006 ble 350 sauer erstattet som tatt av bjørn. Jerv er den nest største skadevolderen med 254 erstattede sau, og deretter følger gaupe med 202 sau. Ingen sauer er erstattet som drept av kongeørn eller ulv i 2006.

8 Side 8 av 11 I Troms er jerv er den største skadevolderen med gaupe som nummer to. Over halvparten av sauene er erstattet som drept av jerv, mens 17 prosent er erstattet som drept av gaupe. Kongeørn og bjørn er hver for seg gitt ansvar for tre prosent av tapene. På grunn av mangelfull dokumentasjon er 23 prosent av erstatningene ikke spesifisert på skadevolder. Erstattet tap og dokumentert tap av rein Beregningen av erstatning for både rein og sau bygger på dokumenterte kadaver, rovviltsituasjonen i området, og det omsøkte tapet. Fylkesmannen i Finnmark erstattet 5917 rein, og de dokumenterte dyrene utgjorde 6,6 % av disse. I Nord-Trøndelag, Nordland og Troms fylker utgjorde de dokumenterte dyrene henholdsvis 5,0 %, 6,7 % og 5,3 %. I Troms ble det i 2006 søkt om erstatning for 3190 rein, hvorav det ble utbetalt erstatning for 1115 rein på til sammen 3,3 millioner kroner. Erstatning fordelt på skadevolder Jerven er den største skadevolderen på rein i Finnmark, med 2749 erstattede dyr i Deretter følger kongeørn med 1755 og gaupe med 1348 erstattede dyr. Det ble i tillegg utbetalt erstatning for 63 dyr drept av ulv. Kongeørn og jerv er gitt ansvar for hoveddelen av tap av tamrein i Troms med henholdsvis 486 og 435 erstattede dyr, mens 144 dyr er erstattet som drept av gaupe og ett dyr som drept av ulv. Av de erstattede dyrene er 49 ikke spesifisert på skadevolder Vurderinger av dagens bestand i forhold til forslag til lisenskvote Foregående år (2006/2007) i Finnmark fylke ble det på bakgrunn av 5 antatte eller dokumenterte ynglinger tildelt en lisenskvote på 8 jerv, hvorav ett fritt dyr. I Troms ble kvoten for 2006/2007 satt til 17 jerv basert på 9 dokumenterte/antatte ynglinger våren Bestandsrapport for jerv fra overvåkningsprogrammet for store rovdyr i september 2006 konkluderte med et gjennomsnitt på 15 ynglinger av jerv i perioden , noe som tilsvarer 98 Jerv for hele Region 8. Siden bestandsrapporten for 2006 kom, har 8 jerv blitt skutt ved lisensfelling i Finnmark, og ekstraordinære uttak av DN. I tillegg er det gjort tre uttak av hi. I Troms er 14 jerv felt i samme periode. Totalt er 25 voksne jerv og 6 valper felt siden 10.september Minimum syv eller åtte jervetisper har ved relativt stor sikkerhet ynglet våren 2007 i Finnmark. Dette er fem flere ynglinger enn bestandsmålsetningen, og skal man sette seg mål om å nå bestandsmålsetningen på tre ynglinger må uttaket være større enn reproduksjonen. Antallet registrerte ynglinger i Finnmark i både 2005 (10), 2006 (5) og 2007 (8 netto- ikke kvalitetssikrede data) ligger godt over bestandsmålet for Finnmark på tre ynglinger de enkelte år, og har for fremtiden tilført bestanden et relativt stort antall valper i forhold til hva som er registrert de foregående årene. I samme periode har fellingsprosenten i lisensjakta vært lav, slik at man ikke har redusert potensielle ynglende tisper. Dersom bestanden da ikke beskattes i stor nok grad ved lisensjakt årlig, vil trenden med et økende antall ynglende tisper og bestandsøkning tilta. Uttaket av jerv våren 2007 var også lavere enn ønsket da man misslyktes

9 Side 9 av 11 med uttak av tre ynglende tisper med unger. DNs ekstraordinære uttak våren 2007 medførte at totalt 8 Jerv ble tatt ut som lisenskvoten tilsa, men kun tre av seks ynglinger lyktes å ta ut. Med bakgrunn i dette innstiller Fylkesmannen i Finnmark på lisenskvote på jerv for 2007 på 12 jerv. I Troms var antall dokumenterte/antatte ynglinger 2005 (10), 2006 (13) og 2007 (9). Differensiering mellom uttak i forvaltningsområder for jerv og utenfor forvaltningsområdet for jerv i Finnmark Forvaltningsområdet for jerv (A-Området) ligger innenfor Kautokeino, Karasjok og sørlige deler av Lebesby kommune. Utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 8, sier at i sone B (Områder hvor beitedyr er prioritert) ønsker nemda at kvotens størrelse ikke skal være en begrensende faktor for det årlige uttaket av jerv i forvaltningssonen. Per tidspunkt er minimum to ynglinger antatt eller dokumentert til sone A (ikke kvalitetssikret av overvåkningsprogrammet). Nemnda sier i utkast til forvaltningsplan at i område A fastsettes kvote for lisensfelling kun i de år bestandsmålet er dokumentert i Troms og/eller Finnmark fylke. Målsetningen for antallet ynglinger innenfor sone A er ikke oppnådd i dag med kun to ynglinger innenfor A området og seks i B området (hvor ynglinger tatt ut ved hiuttak er trukket fra). Differensiering mellom uttak i forvaltningsområder for jerv og utenfor forvaltningsområdet for jerv i Troms I forvaltningssone A er det våren 07 registrert 7 ynglinger, som tilsvarer bestandsmålet for Troms, dette tilsvarer ca 46 individ. 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å opprettholde en stabil bestand. Fylkesmannen anmoder derfor til fastsettelse av en kvote på 5 dyr i A området, med ei tispekvote på 2 dyr for å opprettholde bestandsmålet innen A området. Foregående år er antall ynglinger henholdsvis 8 i 2006 og 6 i 2005 innen A området. I B området er det våren 07 registrert 2 ynglinger. Da kvoten ikke skal være en begrensende faktor for uttaket, anbefaler fylkesmannen ei kvote på 15 dyr i B området. Innstilling til vedtak: Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger i all hovedsak fylkesmennenes innstilling og vedtar med dette en kvote på 32 jerv under lisensfellingen 07/08. Kvotene settes med utgangspunkt i forvaltningsgrenser for jerv i forslaget til forvaltningsplan for rovvilt. Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark: Finnmark: kvote på 12 jerv. En frikvote på ett dyr kan fordeles mellom B-sonene. Sonefordeling; Finnmark fylke deles inn i sone A, B1, B2 og B3, hvorav lisensjakten skal gjennomføres i B- sonene, se vedlagte kart. Geografisk fordeling av lisenfellingskvote i Finnmark. Sone A-Prioritert område for yngling av Jerv jfr. kart

10 Side 10 av 11 Ingen dyr.* Sonering B-Område prioritert for beitedyr på utmarksbeite Jfr. kart B1-4 Jerv B2-4 Jerv B3-3 Jerv Frikvote- 1 dyr** *Dokumenterte skader skal kunne utløse vedtak om skadefelling i A-område og gjennomføres med fokus på felling av skadegjørende individ. **Frikvote kan fordeles mellom B-sonene. Fylkesmannen kan fritt slå sammen soner. Troms: kvote på totalt 20 jerv fordelt på 15 jerv i sone B, og 5 jerv i sone A. I sone A settes en kan det makimalt kan felles 2 tisper. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når to tisper er felt. Felles for både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan fylkesmennene stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr samt dyr på frikvotene skal kunne omfordeles på tvers av fylkesgrensene ved behov. Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. Sak 10/07 Førstegangs godkjenning av forvaltningsplanen for rovvilt region 8 Vedtak: Rovviltnemnda for region 8 godkjenner forvaltningsplanen med de endringer som er presisert i møte 24. august, og ber fylkesmannen utføre endringene før oversendelse av planen til Direktoratet for naturforvaltning. Med hilsen Willy Ørnebakk leder for rovviltnemnda

11 Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, 9321 Moen Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Ávžžiluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/inger Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak flyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok flyttsamelag, v/per John Anti, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/frank Lund, Myrveien 15C, 9511 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges ut på sharepoint Side 11 av 11

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 2009/229 Dato 19.08.09 Kvoter for lisensfelling på jerv 2009/2010 På møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.08.09 i sak 25/09 ble

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 Utdrag fra protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8. Dato: 18.12.2009 Sted: Fylkeshuset, Tromsø. Tilstede:

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 09/1748 ART-VI-MOK 27.02.2009 Arkivkode: 445.23/445.22 Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Med hjemmel i viltloven 12,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 28.08.2013 Vår ref.: 2013/16 Arkivnr: 434.11 adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Fred Johnsen Ketil Omberg 20.1.2005 Region 8 Troms og Finnmark Rovdyrregioner i Norge Avstand Harstad-Kirkenes 1100 km 8 7 150 000 sau på beite 190 000 rein vinterflokk

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kommunalt skadefellingslag v/ Sør - Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1015 ART-VI-LBA 24.01.2013 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2241 ART-VI-KMV 22.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 8 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/1729 ART-VI-MOK 15.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 8 og i samarbeidsområdet med Nordland for lisensfellingsperioden 2017/2018

Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 8 og i samarbeidsområdet med Nordland for lisensfellingsperioden 2017/2018 Rovviltnemnda i region 8 Troms og Finnmark Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.06.2017 2017/440-0 433.52 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Interessenter Kvote for lisensfelling

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS TTITC TS:67:b Dok.nr.(.1V i 7 SFT 7.013 B o Ark.kode43. Saksbeh. AV /Q DIREKTORNI ET Rowiltnemnda i region 8 v/fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø Trondheim, 11.09.2013

Detaljer

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den 23.8.2011 Dato: 23.8.2011 Sted: Tromsø, Fylkeshuset, møterom Senja Møtetid: 09.00-15.30 Tilstede: Rovviltnemnda:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein 29.02.2016 Gunnar Alstad Leder rovviltnemnda region 6 Rovviltnemd region 6 2016-2019 Oppnevnt av KLD (og Sametinget) Leder : Gunnar

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Isak Nils Oskal Andsvatn 9310 SØRREISA Innvilget fellingstillatelse på

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILjØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Var ref Dato 17/2130 8 september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i 2017-2018 av jerv i region Vi viser

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Rovviltnemnda i region 2 Postboks 1604 3007 Drammen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/521 ART-VI-MOK 25.01.2007 Arkivkode: 444.6 Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Direktoratet viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2017 Vurdering av lisensfelling av jerv og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4546 10.01.2014 Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote for ulv i region 2 i 2013/2014 Klima- og miljødepartementet viser til klager fra Foreningen

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Trondheim, 19.08.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4470 Saksbehandler: Susanne Hanssen Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Med

Detaljer

Kvote for betinga skadefelling av gaupe og brunbjørn i 2016/2017

Kvote for betinga skadefelling av gaupe og brunbjørn i 2016/2017 Fylkesmennene i rovviltregion 4, 5, 6, 7, 8 Trondheim, 31.05.016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 016/3058 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for betinga skadefelling av gaupe

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sak 30/16: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 2016/17 Dersom vilkårene i 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er

Detaljer

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015 Rovviltnemnda i region 8 Troms og Finnmark Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.11.2014 2014/195-27 433.52 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 20.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/1432 Saksbehandler: Veronica Sahlén Vedtak om skadefelling av jerv av eget

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 17.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet 18.10.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemd Region 6 2016-2019 Leder : Gunnar Alstad, NT N. leder : Ida Marie Bransfjell, Sametinget

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5161 ART-VI-KMV 03.05.2011 Arkivkode: 445.23 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Det vises til søknader

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017

Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017 Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017 1. Bakgrunn Etter naturmangfoldloven er jerven freda. Det er likevel mogeleg å felle jerv med heimel i naturmangfoldloven sine unntaksreglar, medrekna

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017 Rovviltnemnda i region 7 Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2017/153 Deres ref: Vår dato: 26.06.2017 Deres dato: Arkivkode: 434.11 Saksframlegg møte i Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 02.12.2010 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 7 - Nordland 2011 Rovviltnemnda i region 7 Nordland

Detaljer

Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8

Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Trondheim, 20.08.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4093 Saksbehandler: Susanne Hanssen Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8 Med hjemmel i

Detaljer

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv.

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 21.08.2017 Deres dato Vår ref. 2016/2751 Deres ref. Rogaland Sau og Geit, v/magne Jacob Bjørheim Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Telemark

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016

Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Fellessak 2/15 Fastsetting av fellingskvote samt fellingsområde for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016 Styrende dokumenter Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Detaljer

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Forvaltning av store rovdyr i norsk natur Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Hva skal vi gå gjennom? Norsk rovviltpolitikk rammer, målsetting Hvordan fungerer dette i praktikken? Regioner og bestandsmål

Detaljer

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017

Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag, region 6 i 2017 Adresseliste Trondheim, 02.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11049 Saksbehandler: Anders Braa Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i deler av Nord- Trøndelag,

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark

Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1204 ART-VI-LBA 07.04.2011 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark Med hjemmel i Lov 19. juni 2009

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Adresseliste Trondheim, 23.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5236 Saksbehandler: Marit Gystøl Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Direktoratet

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Miljøvernavdelingen Rogaland Sau og Geit Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2017/7968 18.08.2017 Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner Saksbehandler: Inge Hafstad Deres ref.: Vår dato: 07.08.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 66 E-post: fmntiha@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/5104 Arkivnr: 434.11 Innherred samkommune Postboks 130 7601 Levanger

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Adresseliste Trondheim, 08.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1430 Saksbehandler: Anders Braa Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1- Sogn og Fjordane Miljødirektoratet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2013/693 433.52 29.05.2013 Utkast til referat fra møte 2/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 28. mai 2013 Sted: Statens hus, Bodø

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009 John Thomas Påve Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/4955 ART-VI-SH 03.06.2009 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 1. Forvaltningsplan for region 3/Oppland 2. Konfliktdempende og forebyggende tiltak hvordan kan rovviltnemndene og kommunene samarbeide Sidsel Røhnebæk Ny rovviltnemnd

Detaljer