Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Anne Grethe Lund, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Ole Tobias Orvin, Marit Stemland, Jørn Stene, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: Åshild Uhre. Andre: Kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og omsorg, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, økonomisjef, skolefaglig rådgiver, formannskapssekretær. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Anne Grethe Lund utvalgsnestleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Ole Tobias Orvin (SV): Hadde et grunngitt spørsmål i kommunestyret ang. voksenpedagogisk senter (VPS). Er valgt som representant til SU til VPS. Har ikke vært innkallt til SU. Hva er situasjonen i VPS nå og hvorfor er ikke SU orientert? Jørn Stene (FL):

2 Sagatun Ber om orientering på status. Marit Stemland (FRP): 1. Sagatun Ber om orientering ang. bemanning. 2. Måsene har lagt reir på sykehjem og paviljonger. Ber om at tiltak gjennomføres for redusering av plager. Anne Grethe Lund (AP): Valnesfjord skole avd. Kosmo. Bekymring pedagogisk. Ber om orientering. Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. Orienteringer fra rådmannen: Legesamarbeid med Saltdal. Har fått oversendt vedtak fra kommunestyret og hvem som er i forhandlingsutvalg. Saltdal ønsker å opprettholde KAD-plasser. Vi har fått anbefalinger om at KAD-plassene bør være i nærhet av legevakt. Starter forhandlinger til høsten, hvor vi må se på kostnader. Sagatun. Sluttforhandlinger i dag. Vil sende ut pressemelding etter dette. Skal være ferdig i løpet av året. Svar på spørsmål: Ole Tobias Orvin: Kommunalsjef skole og kultur svarte. Ukjent at det har vært SU på VPS. Skal ta det med og sjekke dette opp. Store utfordringer på Integreringsenheten. Fra mars har sammenslåing vært effektuert. Er nå samlokalisert. Marit Stemland: Pkt. 1. Kommunalsjef stab svarte. Sagatun Bemanning. Kan ikke si noen om enkeltheter nå. Skal besette stillinger etter bemanningsmal. Pkt. 2. Kommunalsjef stab svarte. Kommunalsjef helse og omsorg tar seg av saken. Anne Grethe Lund: Kommunalsjef oppvekst og kultur svarte. Vi har ikke hjemmel til å si at det er uforsvarlig, men bekymring for sosialisering. Vi har et politisk vedtak å forholde oss til. Da Kvitblik skole ble nedlagt var det et politisk vedtak at 24 elever var uforsvarlig. Det beste tilbudet vil elever få på Valnesfjord skole. Driftsutvalget dro på slutten av møtet på befaring til Siso Vekst.

3 Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 027/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 028/14 REFERATSAKER I PERIODEN 029/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /14 RESSURSTILDELING TIL SKOLENE. 031/14 SKOLEFRUKTORDNINGEN I FAUSKE SKOLENE 032/14 GRUNNTILSKUDD (LAG OG FORENINGER) /14 GRUNNTILSKUDD KLAGE FRA VALNESFJORD SKOLEKORPS 034/14 GRUNNTILSKUDD KLAGE FRA FAUSKE HELSESPORTSLAG 035/14 ETTERJUSTERING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD KLAGE

4 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5369 Arkiv sakid.: 14/1265 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 027/14 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 5/2014 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING : Vedlagte møtebok nr. 5/2014 godkjennes. DRIF-027/14 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

5 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5472 Arkiv sakid.: 14/1297 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 028/14 DRIFTSUTVALG Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 14/5398 U 14/ Driftsutvalget UTVIKLING MOTTAKERE AV SOSIALHJELP FAUSKE KOMMUNE MAI /5481 U 11/ Driftsutvalget ERFARING FRA BRUKERKONTORET FOR MAI /5515 U 06/ Driftsutvalget BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT MAI 2014 DRIF-028/14 VEDTAK Dokumentene ble tatt til orientering. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær

6 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5098 Arkiv sakid.: 13/661 Saksbehandler: Terje Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 029/14 DRIFTSUTVALG Dato: /14 KOMMUNESTYRE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2013 Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen 2013/2014 Resultater nasjonale prøver Sak 009/14 DRIFT Sammendrag: Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som skole rapporterer til, PAS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra skolene i Fauske i forhold til en årlig lovpålagt rapportering av tilstanden i skole. Tilstandsrapporten er et verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, som tar utgangspunkt i resultater fra 7. og 10. trinn, basert på resultater fra elevundersøkelser, eksamen, standpunkt og nasjonale prøver (5. og 8. trinn). De fleste resultater sammenlignes med kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt nivå, flere år tilbake i tid, men undersøkelsen er omarbeidet av Udir dette året og derfor er ikke alle resultatene sammenlignbare tilbake i tid. Saksopplysninger: Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk. Resultatene gis med tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå. Nasjonale prøver for 8. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk. Resultatene gis med tallverdi 1, 2, 3, 4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer høyeste nivå. I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10. klasse måles disse fra karakter 1 (laveste verdi) til karakter 6 (høyeste verdi).

7 Saksbehandlers vurdering: Årets tilstandsrapport viser mange indikatorer fra elevundersøkelsen som peker i riktig retning. Det er få elever som mobbes, elevene opplever mestring og de får god hjelp og støtte av sine lærere. Over tid vil dette også gi de ønskede utslagene på resultatsiden. Sak 009/14 i DRIFT om nasjonale prøver for 2013 viser variable læringsresultater på 5., 8. og 9. trinn. Internt i skoleenheten har vi sett på resultater for den enkelte skole/klasse, men av personhensyn presenteres resultatene samlet til Driftsutvalget og Kommunestyret. Alle skoler jobber med tiltak knyttet opp mot resultatene fra sine klasser for det enkelte fagområdet, og resultatene var i år veldig variable. Så også tiltakene hver skole setter inn for å rette på dette. Oppsummert viser resultatene at elevene i Fauskeskolen trives, opplever lite mobbing, får passelig med utfordring og hjelp av sine lærere, men ikke har de ønskede resultatene på standpunkt- og eksamenskarakter. Årets 9. trinn har oppnådd gode resultater på nasjonale prøver, og det vil sannsynligvis gi utslag på både eksamenskarakterer og grunnskolepoeng ved neste rapportering. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret tar saken til orientering. DRIF-029/14 VEDTAK Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret tar saken til orientering. Even Ediassen rådmann Utskrift sendes: Enhetsleder skole til videre forføyning

8 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5111 Arkiv sakid.: 14/1198 Terje Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 030/14 DRIFTSUTVALG Dato: RESSURSTILDELING TIL SKOLENE. SKOLEÅRET 2014/2015. Vedlegg: Sammendrag: - Årsverk-ressurs 2013/14 og 2014/15 - Samlet ressursoversikt 2014/15 - Budsjett 2014 skoleenheten. Ressurstildelingen til skolene for skoleåret 2014/2015 legges fram for Driftsutvalget som en orienteringssak. Som vedleggene viser reduserer skolen antall årsverk med i overkant av 7 hele stillinger. Dette utfra kommunestyrets vedtak i forhold til budsjettbehandlingen for Elevtallet er fortsatt synkende, men klassetallet opprettholdes frem mot realisering av skolestruktur for sentrum i Elevtall for 2014/15 vil være ca elever. Tallet varierer i løpet av året. Kosmo skole vil neste skoleår bestå av totalt 4 elever, fordelt på 2 i tredje klasse og 2 i fjerde klasse. Opprinnelig var det 8 elever som skulle ha sitt tilbud der, men 4 av disse har søkt om skoleplass ved Valnesfjord skole. Driftsutvalget er muntlig orientert om utviklingen. Saksopplysninger: Tildelingen er gjort ut fra kriteriene som tildelingsmodellen er bygd opp etter, skolenes rapporterte behov for neste skoleår og kommunestyrets tildeling av ressurs til skolene. Modellen tar opp i seg ulikheter mellom skoleslag, og utfordringer i elevgrunnlag samt andre myndighetskrav vi budsjetterer og fordeler etter. Kompetansekravene og oppgaveløsningen i skolen blir stadig mere utfordrende. Fra innføres skjerpede krav til kompetanse for undervisning i hovedfag, og skoleåret utvides også for 10. trinn for å få på plass valgfag for alle klasser på ungdomstrinnet. Det er et økende antall helsemessige oppgaver som skal løses innenfor skoletiden. Elever med utfordringer i forhold til sin fysiske eller psykiske helse skal hjelpes innenfor skolens rammer. Dette er personell- og ressurskrevende tiltak som må finne sin løsning innenfor den totale rammen.

9 En av skolenes vanskeligheter i forhold til regnskap/budsjett og ressurstildeling er at vi opererer mellom to budsjett/regnskapsår hele tiden, og dermed får 7 og 5 måneder innenfor hvert av disse. Når det da gjøres endringer i forhold til ramme, får ikke vi startet effektueringen av alle disse før vi er 7 måneder inn i regnskapsåret, og da blir det vanskelig å få gjennomført regulerende tiltak på bare 5 måneder. Det er i løpet av skoleåret gjort en omprioritering i forhold til merkantil ressurs mellom skolene. Sulitjelma skole har fått redusert sin merkantile størrelse fra 75 % stilling til 50 % stilling. Valnesfjord skole har fått økt sin merkantile ressurs fra 75 % stilling til 100 % stilling. Dette utfra skolestørrelse og arbeidsoppgaver, og i samråd med tillitsvalgte. For skoleåret 2014/2015 har skolene nå fått regulert sine budsjettall i forhold til skoleskyss. Disse har vært underbudsjettert over år, og sist skoleår med ca. 1 million kroner. Reguleringen gjør at vi har reelle tall å forholde oss til neste skoleår. Saksbehandlers vurdering: Tildelingen for skoleåret 2014/2015 er gjort i tråd med kommunestyrets rammetildeling, og de tiltak for skoleverket som er vedtatt. På grunn av eksisterende struktur, bygningsmasse og klassetall står skolene de kommende to skoleår fremfor store utfordringer med å gi et tilfredsstillende tilbud til alle sine brukere. Tilbudet spenner fra normaleleven i klasse med 8 andre, til enkelteleven som har behov for to voksne ved sin side hele skoledagen, inklusiv SFO tiden og på skolefridager. Dette innebærer at vi ikke alltid kan gi enkeltbarn og klasser den totale ressursen vi mener de trenger i hverdagen, og at utfordringer som oppstår i løpet av skoleåret blir vanskelig å håndtere da ressurs-omfordeling igjen vil bety mindre ressurser til andre. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. DRIF-030/14 VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder skole

10

11 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5109 Arkiv sakid.: 14/1197 Terje Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 031/14 DRIFTSUTVALG Dato: /14 FORMANNSKAP SKOLEFRUKTORDNINGEN I FAUSKE SKOLENE Vedlegg: - Skriv fra Skolefrukt.no - Brosjyre fra Skolefrukt.no Sammendrag: Elever i ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10) har siden skolestart skoleåret 2007 inngått i en statlig finansiert ordning med gratis frukt og grønt. For Fauske kommune sin del har dette da vært en ordning for Vestmyra skole, Sulitjelma skole, Valnesfjord skole og Nordlys Kristen Grunnskole. Andre skoleslag med bare barne- og mellomtrinn har hatt tilbud om en abonnementsordning hvor foresatte kunne betale for daglig frukt til sine barn. Dette gjelder skolene Hauan, Finneid, Erikstad og Kosmo. Det har vært oppfattet som et urettferdig system i og med at barne- og mellomtrinns elever ved de tre ungdomsskolene på den måten har vært en del av gratisordningen mens tilsvarende elever ved de andre skolene som ikke har ungdomstrinn har måttet betale for frukt. Saksopplysninger: Skoleeier har hatt ansvar for å gjennomføre ordningen med gratis frukt. Midler fra staten for å dekke skoleeiers utgifter til innkjøp og administrasjon har vært fordelt gjennom inntektssystemet til kommunene og de øremerkede tilskuddene til private skoler og statlige skoler. Signaler fra Regjeringen tilsier at loven om gratis frukt og grønt for ungdomsskoler skal opphøre fra og med skolestart 2014, og at også disse skolene vil få tilbud om deltakelse i abonnementsordningen. Denne innebærer at staten da subsidierer med 1 krone pr. frukt, og kommune eller foresatte betaler resten. Rest utgjør 2,61 kr. u/moms pr. frukt. Saksbehandlers vurdering: I budsjett for 2014/2015 er det ikke beregnet eller bevilget penger for at kommunen gjennom skolene skal ta denne utgiften fremover. Det er i nåværende stund i overkant av 700 elever av totalt ca som har gratis frukt. For kommunen/skolene vil det beløpe en total utgift på ca. kr u/moms for å videreføre dette tilbudet.

12 Hvis loven endres og gratisordningen for frukt for ungdomstrinn faller bort, vil det være naturlig at alle skoler og alle elever i Fauske kommune har det samme tilbudet. Det innebærer at hvis kommunen skal finansiere gratis frukt til sine elever vil det beløpe seg en utgift for alle 1100 elevene, og da utgjør det ca. kr u/moms pr. skoleår. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Forutsatt at Stortinget vedtar en lovendring som innebærer at gratis-ordningen om frukt for ungdomstrinn opphører, skal alle skolene i Fauske legge til rette for deltakelse i den subsidierte abonnementsordningen. Foresatte skal selv betale egenandelen for frukt til sine barn, slik det har vært praktisert i de skolene som ikke har hørt til under gratisordningen. DRIF-031/14 VEDTAK Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Forutsatt at Stortinget vedtar en lovendring som innebærer at gratis-ordningen om frukt for ungdomstrinn opphører, skal alle skolene i Fauske legge til rette for deltakelse i den subsidierte abonnementsordningen. Foresatte skal selv betale egenandelen for frukt til sine barn, slik det har vært praktisert i de skolene som ikke har hørt til under gratisordningen. Even Ediassen rådmann

13 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5355 Arkiv sakid.: 14/476 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 032/14 DRIFTSUTVALG Dato: GRUNNTILSKUDD (LAG OG FORENINGER) 2014 Vedlegg: Søknad fra IL Malm Alpin Mail som viser sendt-tidspunkt for søknad Saksopplysninger: Søknadsfristen for Grunntilskudd for 2014 var 31. mars. I mai ble kulturkontoret kontaktet av IL Malm om hvorfor deres søknad ikke var blitt behandlet, som var sendt på epost til kl 12:46 den 31. mars. Vi har etter hvert fått oversendt mail som viser at søknad er sendt fra IL Malm innen fristen. (vedlegg 2) Det er gjort undersøkelser hos postmottaket, og de kan ikke finne noen innkomne mail til postmottaket fra IL Malm som er kommet i angitte periode. Det er derfor grunnlag for å tro at det har vært tekniske utfordringer med avleveringa av akkurat denne eposten. Vi har for øvrig ikke grunnlag til å tro at det er flere søknader som ikke er kommet med grunnet dette i denne perioden. Men vi kommer til ved neste søknadsrunde anbefale alle søkere som søker via epost om å be om «Leveringsbekreftelse», samt at det blir utarbeidet rutine for umiddelbart svar om at eposten er mottatt og vil bli journalført. Søknaden anbefales derfor behandlet i etterkant. - I retningslinjer for kulturstøtte står det i 9 Grunntilskudd: Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak kontinuerlig drift. Det stilles krav til egeninnsats i form av medlemskontingent e.l.. Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at aktiviteten integrerer funksjonshemmede eller har minimum 25 % aktive medlemmer som er under 18 år og/eller funksjonshemmet. Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen. Tilskuddets størrelse: Under 20 medlemmer Over 20 medlemmer Grunnbeløp 5000, ,- Beløp pr. medlem under 18 år og/eller funksjonshemmede 200,- 200,- Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget.

14 Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- Beløpene i tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt av Kommunestyret. Søknader om tilskudd skal være innsendt innen 31. mai. Krav til søknaden: Separat søknad på eget søknadsskjema Søknadene må ha følgende vedlegg: Siste årsmelding/siste regnskap Aktivitetsplan og budsjett for kommende år Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer som er under 18 år/og eller funksjonshemming. Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr 2.500,- Driftsutvalget har tidligere i år bevilget kr ,- i Grunntilskudd. Nedenstående tabell og søkernummer blir dermed oppdatert til søker nr 29 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i grunntilskudd til IL Malm Alpin for Beløpet posteres kommunal post for idrett- og friluftsorganisjoner. 2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med organisasjonen. DRIF-032/14 VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i grunntilskudd til IL Malm Alpin for Beløpet posteres kommunal post for idrett- og friluftsorganisjoner. 2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med organisasjonen. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder kultur til videre forføyning

15 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5285 Arkiv sakid.: 14/476 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemnda Sak nr.: 033/14 DRIFTSUTVALG Dato: GRUNNTILSKUDD KLAGE FRA VALNESFJORD SKOLEKORPS Vedlegg: Søknadene ligger i saksmappa Saksopplysninger: I retningslinjer for kulturstøtte står det i 9 Grunntilskudd: Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak kontinuerlig drift. Det stilles krav til egeninnsats i form av medlemskontingent e.l.. Den må være i samsvar med omfanget og typen av aktiviteter organisasjonen driver. De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at aktiviteten integrerer funksjonshemmede eller har minimum 25 % aktive medlemmer som er under 18 år og/eller funksjonshemmet. Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen. Tilskuddets størrelse: Under 20 medlemmer Over 20 medlemmer Grunnbeløp 5000, ,- Beløp pr. medlem under 18 år og/eller funksjonshemmede 200,- 200,- Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget. Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- Beløpene i tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt av Kommunestyret. Søknader om tilskudd skal være innsendt innen 31. mai. Krav til søknaden: Separat søknad på eget søknadsskjema Søknadene må ha følgende vedlegg: Siste årsmelding/siste regnskap Aktivitetsplan og budsjett for kommende år Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer som er under 18 år/og eller funksjonshemming. Nystartede tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr 2.500,- Fauske kommune har totalt kr ,- avsatt til kulturmidler i Av disse er kr ,- avsatt gjennom tidligere vedtak (Sulitjelma Samfunnshus, Tilskudd nasjonaldagsfeiring, Kulturpris/stipend, Fauske kunstforening og Stiftelsen Sjønstå Gård), og partnerskapsavtaler rundt idrettsanlegg og friluftsanlegg, eksempelvis skiløyper og fotballbaner.

16 Det betyr at det er et beløp på kr ,- som skal tildeles i Grunntilskudd, Festivaltilskudd og tilskudd til særskilte kulturtiltak. I de reviderte retningslinjer for kulturstøtte er det også kommet inn et element i 5 om at alle som mottar tilskudd skal skrive partnerskapsavtale med Fauske kommune hvor partene et felles mål eller strategier for aktivitet før mottak av tilskuddet. Partnerskapsavtalen skal inneholde mål, ansvar og oppgavefordeling for et spesifikt tilbud/aktivitet. I utgangspunktet er det foreningens formål som er utgangspunkt for hva partnerskapet innebærer, men skjer i dialog med kommunen og kommunens ulike behov. Annonsering av kulturstøtte for 2014 er gjort i Saltenposten og Avisa Nordland. Det har også vært redaksjonelle notiser i både Saltenposten og Avisa Nordland. Det har også vært offentliggjort gjennom Fauske kommunes nettside, samt på både kommunens og kulturkontorets Facebook-profil. I denne saken behandles kun Grunntilskudd og det foreslås å sette av kr ,- i Festivaltilskudd og kr xxx.xxx,- i tilskudd til særskilte kulturtiltak. Det er innen søknadsfristen kommet inn 28 søknader om driftstilskudd. Saksbehandlers vurdering: Fauske kommune har kr ,- til fordeling i de ulike kategoriene kulturstøtte som kommunen tildeler. Det anbefales at kr ,- disponeres til grunntilskudd jfr 9 i retningslinjer for kulturstøtte Det anbefales at kr ,- settes av til festivalstøtte jfr 11 i retningslinjer for kulturstøtte. Det anbefales at det settes av ,- til særskilte kulturtiltak jfr 10 retningslinjer for kulturstøtte. I denne saken tildeles kun Grunntilskudd. Det fremmes egen sak om festivalstøtte, samt egne saker om tilskudd til særskilte kulturtiltak. Innen hovedfordelingen av kulturtilskudd er det ikke kommet inn egne søknader innenfor 10. Søker nummer Foreningens navn 1 Indre Salten Paragliderklubb 2 Valnesfjord KFUK- KFUM Speidere 3 Diabetesforbundet Indre Salten Antall medlemmer Merknader bosatt i Fauske kommune under 18 år eller funksjonshemmet 0 Nystartet organisasjon 2014, og følger dermed kriteriet om oppstartstilskudd 20 tilsvarer 90 % av medlemstallet 109 utgjør 100 % av medlemsmassen Ikke vedlagt medlemsliste, Anbefalt tilskudd 2.500, , ,-

17 med begrunnelse at Diabetesforbundet ikke offentliggjør sine medlemslister, men har fått opplyst av leder at det 5 under 18 år, og 109 medlemmer totalt. I følge regjeringens definisjon på funksjonshemning er diabetes på denne lista. 4 Fauske 124 tilsvarer 77 % av ,- svømmeklubb medlemsmassen 5 Fauske IL Alpin 10 tilsvarer 100 % av 7.000,- medlemsmassen 6 Fauske IL 82 tilsvarer 55 % av ,- Langrenn medlemsmassen 7 Fauske bluesklubb UL Framsyn Polarstjerna 4H 11 tilsvarer 78 % av 7.200,- medlemsmassen 10 Fauskeeidet 0 0 bygdelag 11 Finneid Idrettslag 145 tilsvarer 84 % av ,- medlemsmassen 12 Fauske 7 tilsvarer 4 % av Under kriteriet på 0 Helsesportslag medlemsmassen medlemstall 25% under 18 år 13 Fauske Inner Wheel 0 Ingen 0 dokumentasjon lagt ved søknaden 14 Valnesfjord 16 tilsvarer 72 % av 8.200,- skolekorps medlemsmassen 15 Fauske Sprint 242 tilsvarer 68 % av ,- medlemsmassen 16 Fauske skolekorps 43 tilsvarer 87 % av ,- medlemsmassen 17 Fauske Redd Barna Dans Fauske 363 tilsvarer 64 % av ,- 19 Fauske og Sørfold Revmatikerforening medlemsmassen I følge regjeringens definisjon på funksjonshemning ,-

18 er revmatisme på denne lista. Totalt 37 medlemmer fra Fauske kommune. 20 Fausk`raderan Sulitjelma og omegn turistforening 22 Formiddagstreff v/diakoniens eldretreffutvalg 23 tilsvarer 6 % av medlemsmassen Under kriteriet på medlemstall 25% under 18 år Ikke en forening, og kan ikke motta tilskudd 23 Salten Karateklubb 31 tilsvarer 83 % av ,- medlemsmassen 24 Valnesfjord 0 0 Pensjonistforening 25 Valnesfjord 225 tilsvarer 56 % av ,- Idrettslag medlemsmassen 26 Fauske 0 0 bygdekvinnelag 27 Fauskeeidet 28 tilsvarer 39 % av ,- Idrettslag total medlemsmassen 28 Moen og Vatnbygda Velforening 22 tilsvarer 21 % av medlemsmassen Under kriteriet på medlemstall 25% under 18 år 0,- TOTALER ,- 0 0 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i grunntilskudd til lag og foreninger for Beløpene posteres kommunale postene for idrett- og friluftsorganisjoner, og for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. Fordeles slik: Søker nummer Foreningens navn Tilskuddsstørrelse 1 Indre Salten 2.500,- Paragliderklubb 2 Valnesfjord KFUK ,- KFUM Speidere 3 Diabetesforbundet ,- Indre Salten 4 Fauske ,- svømmeklubb 5 Fauske IL Alpin 7.000,- 6 Fauske IL Langrenn ,-

19 7 Fauske bluesklubb 0 8 UL Framsyn 0 9 Polarstjerna 4H 7.200,- 10 Fauskeeidet 0 bygdelag 11 Finneid Idrettslag ,- 12 Fauske 0 Helsesportslag 13 Fauske Inner Wheel 0 14 Valnesfjord 8.200,- skolekorps 15 Fauske Sprint ,- 16 Fauske skolekorps ,- 17 Fauske Redd Barna 0 18 Dans Fauske ,- 19 Fauske og Sørfold ,- Revmatikerforening 20 Fausk`raderan 0 21 Sulitjelma og 0 omegn turistforening 22 Formiddagstreff 0 v/diakoniens eldretreffutvalg 23 Salten Karateklubb ,- 24 Valnesfjord 0 Pensjonistforening 25 Valnesfjord ,- Idrettslag 26 Fauske 0 bygdekvinnelag 27 Fauskeeidet ,- Idrettslag 28 Moen og 0,- Vatnbygda Velforening TOTALER ,- 2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. DRIF-018/14 VEDTAK Eirik Barstrand (AP) foreslo på vegne av AP og H: Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:

20 Søkernr. 1: Indre Salten Paragliderklubb fyller ikke vilkår i 9, 2. ledd og er da ikke tilskuddsberettiget. Tilskuddsstørrelse: kr. 0,- Søkernr. 3: Diabetesforbundet Indre Salten fyller ikke vilkårene i 4, 5 punkt 1 og 2, samt kravet i 9 om å levere medlemsliste. Tilskuddsstørrelse: kr. 0,-. Søkernr. 19: Fauske og Sørfold Revmatikerforening fyller ikke vilkårene i 4 og 5 punkt 1 og 2. Tilskuddsstørrelse: kr. 0,-. AP/H s forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i grunntilskudd til lag og foreninger for Beløpene posteres kommunale postene for idrett- og friluftsorganisjoner, og for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. Fordeles slik: Søker nummer Foreningens navn Tilskuddsstørrelse 1 Indre Salten 0,- Paragliderklubb 2 Valnesfjord KFUK ,- KFUM Speidere 3 Diabetesforbundet 0,- Indre Salten 4 Fauske ,- svømmeklubb 5 Fauske IL Alpin 7.000,- 6 Fauske IL ,- Langrenn 7 Fauske bluesklubb 0,- 8 UL Framsyn 0,- 9 Polarstjerna 4H 7.200,- 10 Fauskeeidet 0,- bygdelag 11 Finneid Idrettslag ,- 12 Fauske 0,- Helsesportslag 13 Fauske Inner Wheel 0,- 14 Valnesfjord 8.200,- skolekorps 15 Fauske Sprint ,- 16 Fauske skolekorps ,- 17 Fauske Redd Barna 0,-

21 18 Dans Fauske ,- 19 Fauske og Sørfold 0,- Revmatikerforening 20 Fausk`raderan 0,- 21 Sulitjelma og 0,- omegn turistforening 22 Formiddagstreff 0,- v/diakoniens eldretreffutvalg 23 Salten Karateklubb ,- 24 Valnesfjord 0,- Pensjonistforening 25 Valnesfjord ,- Idrettslag 26 Fauske 0,- bygdekvinnelag 27 Fauskeeidet ,- Idrettslag 28 Moen og 0,- Vatnbygda Velforening TOTALER ,- 2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. NYE OPPLYSNINGER I SAKEN Valnesfjord skolekorps klager på vedtaket om Grunntilskudd tildelt Valnesfjord skolekorps. Bakgrunnen for klagen er tilskuddets størrelse, da de mener at det er et faktum at de har totalt over 20 medlemmer, og grunnbeløpet av tilskuddet da skulle ha vært kr ,- og ikke kr 5.000,-, jfr beregningsmodellen. I alle tildelinger om grunntilskudd har rådmannen tatt utgangspunkt at det er det totale antall medlemmer under 18 år som er basis for utregning basis av grunnbeløpet. Det tallet er også det som er oppført i kolonnen «Antall medlemmer bosatt i Fauske kommune under 18 år eller funksjonshemmet» i første tabell i saksutredningen, etter at alle medlemslister som er vedlagt søknaden er gjennomgått. Bakgrunnen for dette er 3 i retningslinjene: Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene barn, ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte. Rådmannen tolker dette punktet slik at det er kun medlemmer under 18 år som skal telles i det totale antallet, og som skal prioriteres. Valnesfjord skolekorps har for øvrig rett i at dette punktet ikke er entydig, og det bør derfor endres ved den varsla evalueringen av de nye retningslinjene ved årsslutt 2014.

22 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Vedtaket gjort av Driftsutvalget i sak 18/14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. DRIF-033/14 VEDTAK Hilde Dybwad (AP) foreslo tillegg til innstillingen: Driftsutvalget vil evaluere de nye retningslinjene for kulturstøtte innen utgangen av Rådmannens forslag til vedtak med AP s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Vedtaket gjort av Driftsutvalget i sak 18/14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Driftsutvalget vil evaluere de nye retningslinjene for kulturstøtte innen utgangen av Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Klagenemnda

23 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5293 Arkiv sakid.: 14/476 Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemnda Sak nr.: 034/14 DRIFTSUTVALG Dato: GRUNNTILSKUDD KLAGE FRA FAUSKE HELSESPORTSLAG Vedlegg: Klagen fra Fauske helsesportslag Saksopplysninger: Fauske helsesportslag klager på vedtaket gjort av Driftsutvalget i sak 18/14 om Grunntilskudd Fauske helsesportslag grunngir ikke hvorfor det klages. Det fremkommer flere ganger i klagen at Helsesportslaget har tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. I den opprinnelige søknaden er imidlertid ikke dette fylt inn og ei heller identifisert i medlemslista. Det er kun gitt et totalantall av medlemsmassen. Saksbehandlers vurdering: Kulturtilskudd er en rettighet lag og foreninger har gjennom retningslinjene. Det er imidlertid slik at foreningene selv har ansvaret for at opplysninger blir rett slik at saksbehandlingen blir kvalifisert. Det fins ikke grunnlag i de opplysninger som er gitt søknaden fra Fauske Helsesportslag som tilsier at tilskudd skal gis. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : Driftsutvalgets vedtak i sak 18/14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. DRIF-034/14 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo tillegg til innstillingen: Driftsutvalget vil evaluere de nye retningslinjene for kulturstøtte innen utgangen av Rådmannens forslag til vedtak med FL s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

24 VEDTAK: Driftsutvalgets vedtak i sak 18/14 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Driftsutvalget vil evaluere de nye retningslinjene for kulturstøtte innen utgangen av Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Klagenemnda

25 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/5509 Arkiv sakid.: 14/783 Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 035/14 DRIFTSUTVALG Dato: ETTERJUSTERING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD KLAGE Vedlegg: 1) Vedtak om driftstilskudd for 2013 til ikke kommunale barnehager basert på budsjett 2013, inkludert vedlegg 2) Klage datert 2.april fra PBL: Etterjustering av kommunalt driftstilskudd 2013 klage 3) Forhåndsvarslet nytt vedtak 4) Opprettholdelse av klage PBL 5) Kontroll av 25% regel ut fra regnskapstall ) Vedtak om driftstilskudd for 2013 til ikke-kommunale barnehager basert på regnskap 2013, inkludert vedlegg Sammendrag: Fauske kommune fattet vedtak om endelig driftstilskudd for 2013 for ikkekommunale barnehager i kommunen (vedlegg 6). Den 7.april 2014 mottok kommunen klage fra PBL på vegne av ikke-kommunale barnehager i kommunen på vedtaket som ble fattet (vedlegg 2). Det har blitt foretatt en gjennomgang av klagen, og forhåndsvarsel om endret vedtak ble sendt ut 08.mai 2014 (vedlegg 3), innholdet i forhåndsvarsel ligger til grunn i saksopplysningene som følger nedenfor. PBL opprettholder i brev datert 30.mai klagen på vegne av de ikke-kommunale barnehagene (vedlegg 4). Saksopplysninger: Fauske kommune har mottatt klagesak fra PBL på vegne av ikke kommunale barnehager i Fauske kommune. Det fremkommer at følgende punkter påklages/ønskes vurdert på nytt: o Beregning av aktivitet o Kostnader o 25 % regelen PBL ber Fauske kommune fatte nye vedtak hvor: Tilskuddssatsene reflekterer reell drift og reelle kostnader Det ikke er avvik mellom prinsippene som ligger til grunn for budsjettvedtaket og prinsippene som nå ligger til grunn for etterjusteringen. Dokumentere hvilke regnskapsførte kostnader som ikke er med i tilskuddsgrunnlaget med redegjørelse hvorfor Dokumentere grunnlaget for å holde Sulitjelma barnehage utenfor tilskuddsgrunnlaget med kostnader som er i samsvar med kostnadene i resten av grunnlaget.

26 BEREGNING AV AKTIVITET Fauske kommune har egne lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager. Disse retningslinjene er vedtatt av kommunestyret, og er utarbeidet i et godt samarbeid med ikke-kommunale barnehager i kommunen. Punktet i forhold til hvordan barn som fyller 3 år i løpet av tilskuddsåret skal telles har vært tatt opp med de ikke-kommunale barnehagene, og de har selv ønsket at barna skulle telles som små hele året, slik man kunne forstå rundskrivet (Udir ) før presiseringen kom. Etter at presiseringen kom, ble dette på nytt tatt opp med de ikke-kommunale barnehagene, og de ønsket ikke at Fauske kommune skulle endre praksis. Dette er et av punktene som ble påklaget. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd (rundskriv Udir) påpeker at: Kommunen må allerede ved den innledende fastsettelsen av satsene kunne dokumentere hvordan satsene er beregnet, herunder det planlagte aktivitetsnivået og forventede kostnader. Det er viktig at kommunen på dette stadiet klargjør hvordan barn som fyller tre år i tilskuddsåret, håndteres. Dette vil bidra til å skape forutberegnelighet og klarhet for de ikke-kommunale barnehagene, noe som igjen vil kunne bidra til færre klager og uenighet mellom barnehagene og kommunen. Dette er gjort gjennom møter med ikke-kommunale barnehager i forkant av budsjettvedtak i kommunen, samt gjennomgang av lokale retningslinjer for tilskudd. Når dette likevel påklages er Fauske kommune bekvem med at praksis endres. Ut fra dette så gjennomgikk Fauske kommune barnetallene i kommunale barnehager, der barn som fyller 3 år i tilskuddsåret 2013 telles som store barn fra august ved ny tilskuddsberegning. Ut fra et likhetsprinsipp mener Fauske kommune at også barn i ikke-kommunale barnehager må telles på samme måte. Fauske kommune mener at feilen for år 2013 kan korrigeres. Dette på grunn av at barnehagene var vel kjent med hvilke prinsipper som lå til grunn for beregningen av 3-årigene. Barnehagene ga også før klagen positivt uttrykk for at de ikke ønsket å endre praksis. Barnehagene har derfor ikke vært i aktsom god tro ved utbetalingen. Den ulovfestede læren om condicito indebiti kommer derfor ikke til anvendelse. De lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd endres for år 2014 i hht til presiseringen. Barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stort barn fra august i tilskuddsåret. Barn som fyller 3 år i tilskuddsåret, vil bli talt som stor tidligere, både i kommunale og ikke-kommunale barnehager, dersom barnehager tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år kan telles som stor j.fr. pedagognormen. Regelverket er klart på at barnehagene ikke kan motta tilskudd for flere barn enn de er godkjent for. Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. KOSTNADER I klagesaken pekes det på at kommunens samlede kostnader i grunnlaget er 23,85 millioner kroner på funksjon 201. I tillegg til vel 1,75 millioner kroner i kostnader til barnehagen i Sulitjelma som holdes utenfor. Samlede regnskapsførte kostnader fremstår sådan å være 25,6 millioner kroner i 2013.

27 Det vises videre i klagen til at tilsvarende regnskapsførte kostnader er 27,46 millioner kroner på tilsvarende kostnadsarter på funksjon 201 i Kostra, og kommunen bes redegjøre for hvilke regnskapsførte kostnader som ikke er med i grunnlaget for tilskuddsberegning. Også når det gjelder funksjon 221 er det i klagen trukket frem avvik mellom kostratall og tall som er lagt til grunn ved tilskuddsberegningen. Avviket her er på ca ,- For ordens skyld så gjøres det oppmerksom på at alt som omhandler barnehagedrift føres enten på KOSTRA funksjon 201, 211 eller 221. Innenfor denne summen ligger drift av det ordinære barnehagetilbudet i kommunen, i tillegg ligger styrket barnehagetilbud, drift av åpen barnehage, tilskudd til PPT, drift av administrative stillinger knyttet til kommunen som barnehagemyndighet m.m. Ved tilskuddsberegning er tall knyttet til ordinær barnehagedrift, for den enkelte barnehage, tatt med helt ned på kontonivå for å synliggjøre kostnadene som er fordelt i den enkelte barnehage. Det vi ønsker å få frem er at det ikke er mulig å se ensidig på tallene som fremkommer i Kostra, da dette inneholder mer enn bare kostnader knyttet til drift av den enkelte barnehage. Redegjørelse for differansen på funksjon 201 for regnskap 2013 er som følger: Forklaring Pedagogiske tjenester familiesenteret Merkantil tjeneste servicetorg Lønn lærlinger Søskenmoderasjon Til sammen Familiesenteret driftet i 2013 åpen barnehage i tillegg til pedagogiske støttefunksjoner som tilbys alle innbyggerne i Fauske kommune. Dette er kostnadsført på funksjon 201, og kommer således med i kostra på dette området. Servicetorget i Fauske har en merkantil tjeneste som belastes tjeneste 201. Ut fra regelverket skal kommunen gi et påslag på 4 % for administrasjonskostnader som gjelder drift av kommunale barnehager. Dette er sektoruavhengige kostnader knyttet til blant annet regnskap, revisjon, personalfunksjon, IKT, HMS og bedriftshelsetjeneste. Den merkantile tjenesten som føres på funksjon 201, anses å være en del av sektoruavhengige kostnader, da det ikke er knyttet opp til ordinær drift av den enkelte barnehage, og er således ikke med i tilskuddsberegningen. Andre kostnader som ikke skal tas med i tilskuddsberegningen er lønn lærlinger j.fr. rundskriv Udir , og utgifter knyttet til søskenmoderasjon. Utgifter knyttet til søskenmoderasjon utgiftsføres på funksjon 201 sentral i kommunen, og inntektsføres i den enkelte barnehage som foreldrebetaling. Dette gjelder alle barnehager, både kommunale og ikke-kommunale barnehager, som har søsken i barnegruppen. Når det gjelder funksjon 221 skyldes avviket på kostratallene og tallenes som er lagt til grunn i tilskuddsberegningen husleie for brakkeriggen hvor Erikstad barnehage har midlertidig tilhold. Side 8 i rundskriv Udir viser til at kostander til ordinær drift i kommunale barnehager som drives i midlertidige barnehagelokaler skal ikke tas med ved beregning av tilskuddssatsene. Erikstad barnehage driftes i midlertidige lokaler, og kostnaden til dette er ikke tatt med. Husleie u/mva for Erikstad barnehage var kr ,- i 2013, det er denne summen som ikke er tatt med i beregningsgrunnlaget.

28 Fauske kommune er av den oppfattelse at faktiske kostnader til reell drift av ordinært barnehagetilbud er tatt med i tilskuddsberegningen for % REGELEN Regelverket er klar på at hvis kommunen har en eller flere barnehager som ligger 25 % eller mer over gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader, kan kommunen velge å holde disse utenfor beregningsgrunnlaget. Ut fra dokumentasjon som følger tidligere vedtak for tilskuddssats 2013, er alle kostnader knyttet til reell drift av kommunale barnehager tatt med både i budsjettberegningen av tilskuddssats samt regnskapsberegning av satsen. Fauske kommune har dokumentert de utgifter som er reell for ordinær barnehagedrift og disse er tatt med i beregningen. Vedlegg 1 har med seg at Sulitjelma drifter høyere enn 25% av gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager basert på budsjett, vedlegg 5, der regnskapstall og reelle barnetall for 2013 er lagt til grunn, viser det samme. PBL har valgt å opprettholde klagen, da de bl.a. mener at kommunen ikke har anledning til å gå inn og justere aktiviteten til den enkelte ikke-kommunale barnehage ved etterjustering av tilskudd. Fauske kommune mener at likhetsprinsippet faller bort hvis kommunen må telle sine barn som fyller 3 år i tilskuddsåret som stor fra august, hvis ikke dette også får en konsekvens for hvordan barn i ikke-kommunale barnehager skal telles. Merknader til forskrift om likeverdig behandling ( 7) viser til at hvorvidt barn som fyller tre år i tilskuddsåret i ikke-kommunale barnehager skal rapporteres som små eller store barn, vil avhenge av hvordan barn som fyller tre år i tilskuddsåret er definert i kommunale barnehager. Saksbehandlers vurdering: Fauske kommune er av den oppfatning at regelverket ved tildeling av tilskudd er fulgt, både når det gjelder vedtak som er gjort på bakgrunn av budsjetterte satser og endelige vedtak som er gjort med bakgrunn i regnskap. Kommunen har lagt til grunn reelle regnskapstall for sine barnehager, samt reelle barnetall, ved endelig fastsetting av driftstilskudd. Med «driftskostnader» siktes det til kostnader knyttet til den daglige driften av tilsvarende kommunalt barnehagetilbud som er godkjent etter barnehageloven. Grunnlaget for tilskuddet til driftskostnader er alle de budsjetterte (og regnskapsførte) kostnadene for drift i de tilsvarende kommunale barnehagene. Kommunen kan vise til at Sulitjelma barnehage koster 25% mer enn gjennomsnittlige driftskostnader og kan så ledes holdes utenfor beregningsgrunnlaget. At barn skal telles likt i både kommunale og ikke-kommunale barnehager mht når de telles som store barn, er en likhetsprinsipp som kommunen står for. Fauske kommune har hatt en god dialog med de ikkekommunale barnehagene i kommunene mht hvordan tilskuddet beregnes. Det har vært årlige møter i forkant av budsjettprosessen der tilskuddssats ut fra budsjetterte kostnader fastsettes, og det har vært møter i etterkant, når endelig tilskuddssats skal fastsettes basert på regnskap. Hvordan barna som fyller 3 år i tilskuddsåret skulle telles har vært tatt opp med de ikkekommunale barnehagene og det har vært en omforent praksis, for hvordan barna skulle telles ut fra et likhetsprinsipp. Det vil si at telles barna som små i ikke-kommunale barnehager, så må de også telles som små i kommunale barnehager. Det er derfor ønskelig at klagesaken sendes over til fylkesmannen til vurdering.

29 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig vurdering. DRIF-035/14 VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig vurdering. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Enhetsleder barnehage til videre forføyning

30

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 21.04.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/16-044/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16-008/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 053/12-074/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 12:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 016/11-034/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.04.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/13-045/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.01.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 014/16-020/16 Møte nr: 3/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 015/13-019/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15-099/15 Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer