2626 Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2626 Lillehammer www.ostforsk.no"

Transkript

1 2626 Lillehammer Å R S B E R E T N I N G

2 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU

3 Å RSBERETNING 2001

4 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning (ØF) er et velrenommert forskningsinstitutt etablert i ØF er organisert som en privat selveid stiftelse. Instituttet har hovedsete på Storhove ved Lillehammer, hvor vi er samlokalisert med bl.a. Høgskolen i Lillehammer og Lillehammer Kunnskapspark. Instituttet har i tillegg et kontor i Hamar.

5 Side 5 VIRKSOMHETEN ER OPPDRAGSBASERT OG SPENNER FRA LANGSIKTIGE FORSKNINGSPROSJEKTER TIL FORSKNINGSBASERT UTREDNINGS- OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHET. D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Vår visjon er at: Østlandsforskning skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem, ved å tilføre oppdragsgivere og samfunnet for øvrig nyttig kunnskap og kompetanse. Østlandsforskning skal utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor egne satsingsområder og formidle ny kunnskap mot både allmennhet og brukere. I 2001 hadde instituttet 26 ansatte. Østlandsforskning har et tverrfaglig miljø med hovedtyngden innenfor samfunnsvitenskapene. Forskere har høyere grads utdanning innenfor ulike disipliner som geografi, sosialantropologi, sosiologi, psykologi, filosofi, pedagogikk og planlegging (14), ulike økonomifag (7) og jordskifte og naturforvaltning (2). De fleste har lang erfaring fra oppdragsforskning. I tillegg til egne ansatte er en rekke ansatte ved høgskolene i Oppland og Hedmark knyttet til ØF og ØF-prosjekter på ulike måter. Virksomheten er oppdragsbasert og spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbasert utrednings- og rådgivningsvirksomhet. Vi har mange oppdragsgivere, men hovedtyngden er offentlige instanser som Norges Forskningsråd, departementer og direktorater, fylkeskommuner og regional statlig administrasjon. Vi har også oppdrag for organisasjoner, enkeltkommuner og private bedrifter. ØFs virksomhet er organisert i to fagområder; 1) regionalog næringsforskning og 2) forskning om tjenesteyting og offentlig forvaltning. Hvert fagområde ledes av en forskningsleder. Under hvert av de to fagområdene, er det ett større innsatsområde. Under regional- og næringsforskning har vi studier av naturbruk og næringsmessig utnytting av utmark (inkludert strategisk instituttprogram med støtte fra Norges Forskningsråd). Under tjenesteyting og offentlig forvaltning har vi kommunikasjon og nye medier (inkludert strategisk satsing i samarbeid med innlandshøgskolene, med støtte fra omstillings- og utviklingsprogrammet Morgenlandet). Våre viktigste forskningsområder er i dag: Velferdsforskning, både med brukerperspektiv og styrings-/iverksttelsesperspektiv Studier av offentlig (kommunal) organisering og tjenesteproduksjon Kulturstudier Evalueringer av offentlig politikk og tiltak Analyser av arbeidsmarked og arbeidsmarkedsstiltak Befolknings-og flyttestudier Studier av næringslivets og enkeltbransjers regionale utvikling og næringsmessige omstilling Bransjesstudier innen bl.a. reiseliv samt jord- og skogbaserte næringer Studier av naturbruk og næringsmessig utnytting av utmark Kjønnsforskning Kommunikasjons- og mediestudier Skole/utdanning Resultatene fra våre arbeider publiseres på ulike måter, bl.a. etter oppdragsgivers ønske. Publiseringen spenner fra artikler i vitenskapelige tidsskrift og foredrag på forskerkonferanser via artikler i populærvitenskapelige tidsskrift og bransjetidsskrift til kronikker i dagspresse og allmenn foredragsvirksomhet. I tillegg blir mange av våre arbeider publisert i egen publikasjonsserie som ØF-rapport eller ØF-notat.

6 S T Y R E T S B E R E T N I N G Ole Gunnar Austvik Styreleder

7 Side 7 ØSTLANDSFORSKNING BIDRAR I DAG TIL INNLANDETS KOMPETANSE- OG INNOVASJONSSYSTEM PÅ FLERE MÅTER. S T Y R E T S B E R E T N I N G 2001 var preget av fortsatt ekspansjon for Østlandsforskning (ØF). Utfordringen var å øke instituttets forskerstab, styrke kompetansen og utvide markedet. I denne sammenheng ble også Strategisk plan for utarbeidet. Østlandsforskning bidrar i dag til innlandets kompetanse- og innovasjonssystem på flere måter. Det utføres det en rekke oppdrag for regionale oppdragsgivere. I 2001 hadde Østlandsforskning 12 prosjekter for oppdragsgivere i Oppland og 5 i Hedmark, samt 3 fra oppdragsgivere som dekker begge fylkene. ØF tilbyr solid forskningskompetanse kombinert med god lokalkunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Resultatene av ØFs arbeid blir brukt som beslutningsgrunnlag i lokal og regional forvaltning og politikkutforming, organisasjons- og utviklingsarbeid. På ØFs nye hjemmesider vil derfor alle rapporter og notater legges ut til bruk for alle som er interessert. ØF har en rekke prosjekter for nasjonale oppdragsgivere, som Norges Forskningsråd og statsforvaltningen. Disse kommer regionen til gode bl.a. ved at studieområder for prosjektene ofte legges til innlandet. De nasjonale prosjektene er også svært viktige fordi de gjerne er store og gir rom for kompetanseoppbygging, som regionale oppdragsgivere med lavere betalingsevne nyttiggjør seg direkte i seinere prosjekter. Et eksempel på et slikt prosjekt er det strategiske instituttprogrammet "Utmarksbasert næringsutvikling". ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter både med universitets- og høgskolesektoren og med næringslivet i innlandet. Eksempler på dette er "Program for satsing på kommunikasjon: Utdanning, forskning og innovasjon" som er et samarbeid mellom de tre innlandshøgskolene og ØF, finansiert av Morgenlandet AS. Østlandsforskning bidrar også gjennom foredragsvirksomhet og publiseringsvirksomhet. Et eksempel i 2001 er en serie foredrag for kommuner og lokalt næringsliv, i regi av Sparebanken Hedmark. Videre representerer og fremmer ØF innlandets interesser i nasjonale råd og utvalg. ØF bidrar både til rekruttering av kompetansepersoner til regionen og til forskerutdanning i regionen. Gjennom forskermobilitet i innlandets kompetanse- og innovasjonssystem har ØF på denne måten bidratt til utvikling av innlandshøgskolene, annen FoU-virksomhet, offentlig forvaltning og privat næringsutvikling. Økonomi Det økonomiske resultatet i 2001 ble bedre enn budsjettert. Brutto omsetning beløp seg til kr ,-. Resultat før overføringer viste et årsoverskudd på kr ,-. Styret har vedtatt at årsoverskuddet overføres til annen egenkapital. Den positive resultatutviklingen fra 2000 til 2001 skyldes i første rekke noe høyere inntekter enn budsjettert, dette gjelder ikke minst finansinntekter, samt noe lavere kostnader enn budsjettert. Videre har man arbeidet for å styrke prosjektlederkompetansen i Basisbevilgningen fra Norges forskningsråd har vært viktig for å styrke kompetanse- og utviklingsarbeidet. Tilsvarende har kompetanse- og utviklingstilskuddene fra fylkene Hedmark og Oppland vært av stor betydning. I Hedmark har tilskuddet for 2001 gjort det mulig å starte oppbyggingen av et lokalkontor i Hedmark, mens tilskuddet fra Oppland har gjort det mulig å videreutvikle en aktiv rolle i forhold til innovasjon og kunnskapsformidling. Personal og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2001 hadde instituttet 26 ansatte, hvorav 4 heltids- og deltidsansatte i adminstrasjonen. 6 forskere er i ulike stadier av doktorgradsprogram. Videre ble det i 2001

8 OM LAG 60% AV BUDSJETTERTE TIMEVERK VAR INNDEKT VED INNGANGEN TIL Side 8 S T Y R E T S B E R E T N I N G utviklet en egen politikk for kompetanseutvikling. Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er gjennomgående godt ved Østlandsforskning. Som et tiltak for å redusere sykefraværet har ØF inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten Lillehammer. Avtalen innebærer blant annet en gjennomgang av ergonomiske forhold ved den enkelte arbeidsplass. Sykefravær grunnet egen sykdom ble mer enn halvert fra 2000 til Utsiktene for 2002 Østlandsforskning har i dag et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskapene. I det videre arbeidet vil styret styrke Østlandsforskning som anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Satsingen omfatter en fortsatt styrking av miljøene i Lillehammer og Hamar, faglig oppgradering av forskergruppa, økt satsing på vitenskapelig formidlingsvirksomhet samt videreutvikling av forskningsområder og markeder. Styret vil spesielt satse på vedlikehold og videreutvikling av humankapitalen, i den sammenheng vil det også bli etablert nye regler for kompetanseopprykk. Østlandsforskning har tette relasjoner til innlandshøgskolene og de to fylkeskommunene. Det er et klart mål å utvikle dette samarbeidet videre. Prosjektbeholdningen var ved inngangen av 2002 god på de fleste felt. Om lag 60% av budsjetterte timeverk var inndekket ved inngangen til Planen er å øke staben med 3 forskere i Styret er godt fornøyd med virksomheten i 2001 og ønsker å takke de ansatte i Østlandsforskning for god innsats og godt samarbeid. Lillehammer 15. mars 2002 Ole Gunnar Austvik

9 STYRETS LEDER: FØRSTEAMANUENSIS OLE GUNNAR AUSTVIK HØGSKOLEN I LILLEHAMMER NESTLEDER: FØRSTEAMANUENSIS GERD WIKAN HØGSKOLEN I HEDMARK PROSJEKTDIREKTØR KRISTIN HILLE VALLA OPPLAND FYLKESKOMMUNE (Fram til 1/2-2002) KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER ANNE CHRISTEL JOHNSGAARD HEDMARK FYLKESKOMMUNE FØRSTEAMANUENSIS TONE HARALDSEN (Oppnevnt av Universitetet i Oslo) AVDELINGSLEDER MARIKA KOLBENSTVEDT (Oppnevnt av Norges Forskningsråd) FORSKER MARIT VORKINN ØSTLANDSFORSKNING VARAMEDLEMMER M.V.: REGIONAL UTVIKLINGSSJEF STEIN ERIK THORUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE HØGSKOLELEKTOR THOMAS COTTIS HØGSKOLEN I HEDMARK EKSTRA VARAREPRESENTANT: FORSKER PELLE ENGESÆTER ØSTLANDSFORSKNING OBSERVATØR: FORSKER INGRID GULDVIK ØSTLANDSFORSKNING OBSERVATØR: REKTOR JØRN WROLDSEN HØGSKOLEN I GJØVIK S T Y R E T I Ø S T L A N D S F O R S K N I N G

10 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Side 10 R E S U L T A T-R E G N S K A P Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Endring ikke utfakturerte tjenester Direkte prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Årsoverskudd overført til annen egenkapital ( ) - Årsunderskudd overført fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER ( ) EIENDELER ANLEGGSMIDLER B A L A N S E Note Varige driftsmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte investeringer Sum investeringer Betalingsmidler Bankinnskudd og kontanter Sum betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

11 Side 11 B A L A N S E Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 5, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskudd kunder 1, Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lillehammer 15. mars 2002 Per Hetland Direktør Ole Gunnar Austvik Styreleder Gerd Wikan Nestleder Tone Haraldsen Arne Christel Johnsgaard Stein Erik Thorud Marika Kolbenstvedt Marit Vorkinn

12 Side 12 I N N T E K T SP R O F I L Inntektsprofil 2001 Inntektsprofil 2000 Forsk.råd 24% Grunnbev. 9% Forsk.råd 30% Grunnbev. 13% Komm/fylker 6% Tilskudd 6% Komm/fylker 9% Tilskudd 4% Statsforv. 23% Finansinnt. 3% Statsforv. 30% Finansinnt. 3% Næringsl. etc. 28% Næringsl. etc. 11% N O T E R T I L R E G N S K A P E T Note 1: Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende generelle vurderingsregler og regnskapsprinsipper er anvendt: Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 2: Ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader SUM Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser i 2001 til: Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse

13 Side 13 N O T E R T I L R E G N S K A P E T Kollektiv pensjonsforsikring: Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsikring i VITAL Forsikring ASA. Årets bokførte kostnad utgjør kr Innestående beløp på premiefond utgjør kr pr Stiftelsen plikter ikke å foreta beregning av nåverdien av pensjonsmidler og forpliktelser eller bokføre disse. Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr Note 3: Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger ( ) Akk.nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 4: Markedsbaserte investeringer Pengemarkedsfond er vurdert til markedsverdi. Note 5: Selskapskapital, eiere m.v. Stiftelsens selskapskapital består av et innskuddsbeløp på kr Selskapet er en privat selveid stiftelse. Note 6: Egenkapital Innskuddskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr : Årets resultat: Egenkapital pr : Note 7: Bundne midler Andelen av stiftelsens innskuddskapital er bundet med kr Andel av bank- innskudd er bundet med kr Note 8: Forskudd kunder Posten forskudd kunder er slått sammen av: Ikke utfakturerte tjenester Nedskrivning for prosjektoverskridelser ( ) Forskudd kunder ( ) Tidsavgr. tilskudd Norges Forskningsråd ( ) ( ) Note 9: Pantstillelser Pantstillelser Gjeld sikret Eiendeler stilt Balanseført og lignende ved pant som sikkerhet verdi pant Limit på kassekreditt Pengemarkedsfond E G E N K A P I T A L O G I N N T E K T S U T V I K L I N G Egenkapitalprosent Omsetning Egenkapital Inntektsutvikling

14 Side 14 Ø K O N O M I S K E N Ø K K E L T A L L RESULTATREGNSKAP 2001 % 2000 % 1999 % (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) 1) Netto prosjektinntekter Grunnbevilgning fra NFR Fylkestilskudd Andre inntekter Finansinntekter Nettoinntekter Kostnader Resultat etter overføringer ) Brutto omsetning Bevilgninger BALANSE Anleggsmidler Kortsiktige fordringer Investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Egenkapital Kortsiktig gjeld Driftskapital INVESTERINGER Instrumenter, Maskiner og mobiltelefoner Inventar 0 0 EDB-utstyr REVISJONSBERETNING FOR 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Østlandsforskning for regnskapsåret 2001, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Gjøvik, den 2 8. april 2002 SAMARBEIDENDE REVISORER AS Trond Børresen - Statsautorisert revisor

15 Side 15 TOTALT BLE DET I 2001 ARBEIDET PÅ 70 PROSJEKTER, MANGE AV DE I SAMARBEID MED ANDRE FAGMILJØER. F O R S K N I N G S V I R K S O M H E T E N I 2001 arbeidet vi på i alt 70 prosjekter. Prosjektene hadde en gjennomsnittstørrelse på om lag kroner. Mange av oppdragene ble utført i samarbeid med andre fagmiljø i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Det ble i 2001 publisert 17 rapporter og notater i egen publikasjonsserie. Våre ansatte hadde 2 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. Videre holdt de ansatte 30 foredrag, publiserte 3 kronikker samt 16 rapporter og artikler. P U B L I K A S J O N E R 2001 ØF-Rapporter 2001/01 Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Askheim, O. P. 2001/02 Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovvilt. nemder. Guldvik, I. og Arnesen, T. 2001/03 Bør grensen flyttes? En spørreundersøkelse blant bosatte i Moen skolekrets i kommunene Østre Toten og Vestre Toten angående grenseregulering. Engesæter, P. 2001/04 Mellom brukerstyring og medbestemmelse - Å jobbe som personlig assistent. Guldvik I. 2001/05 Rammebetingelser for tømmer- og flis transport på jernbane. Lein, K. Konfidensiell. 2001/06 Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet Leirvik, B., Hetland, P. og Eide, T.H. 2001/07 Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov. Andersen, J. 2001/08 Mye omsorg - lite lønn? Delrapport fra et forsøksog evalueringsprosjekt om omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn. Andersen, T. 2001/09 Til himmels med Gardermoen? - En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen. Ørbeck, M. og Hagen, S. E. 2001/10 Desentralisert lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark - En evaluering underveis. Nyhus, L. 2001/11 «Samarbeid gir styrke». Evaluering av Felles planprosjekter for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet. Nyhus, L. 2001/12 Ny fornybar varmeenergi i Norge. En utredning om varmemarkedet og Varmeanleggsordningen. Ørbeck, M., Leirvik, B. og Sandberg, E. 2001/13 Evaluering av HeB ESS - Etablerer- og småbedriftsservice. Grefsrud, R. og Lein, K. 2001/14 Regionfelt Østlandet. Temautredning samfunn, delutredning næringsliv og sysselsetting. Lein, K. 2001/15 Regionfelt Østlandet. Temautredning landbruk. Lein, K. ØF-Notater 2001/01 Utmarksbasert næringsutvikling i Stor-Elvdal, Bakgrunnsmateriale. Vorkinn, M. og Vaagland, J. 2001/02 Endringer i konsentrasjon og markedsforhold i det norske tømmermarkedet etter ESA-vedtaket. Størdal, S. og Ørbeck, M.

16 KRONIKKER, FOREDRAG, BOKANMELDELSER OG MYE MER VÅRE RAPPORTER HAR EN STOR SPENNVIDDE Side16 P U B L I K A S J O N E R 2001 Artikler Vittersø, J., Vorkinn, M. & Vistad, O.I Recreational modes and optimal experiences. Journal of Leisure Research, 33(2): * Vorkinn, M. & Riese, H. Environmental concern in a local context - the significance of place attachment. Environment and Behavior, 2001 Vol. 33 (2), pp * Foredrag Andersen, T. og Eriksen, J. Care salary an arrangement of dilemmas. Paper presented at The 5th Annual Research Conference of the Nordic Network of Disability Research, Copenhagen, 4-. October 2001 Arnesen, T. Identity in landscape studies? On metaphors and metonyms. Development of European Landscapes. IALE European Conference Arnesen, T. The social matrix. Risk, uncertainty and communication. A discussion. 11th annual conference for Society for Risk Analysis - Europe. New Risk Frontiers for a New Europe. Lisboa May Bergum, S. «Some experiences from an academic course in telework and flexible work methods». Innlegg på 6th international workshop med tittel «Working in the New Economy». Amsterdam August Grimsrud, G.M. Kvinneflukt fra bygdedyr? Om kvinners syn på bygdelivet gjennom ulike faser i livsløpet. Årsmøte. Tiltakskvinnene i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 24. mars Grimsrud, G.M. Rural - Urban Migration in the Light of Feminist Epistemologies. A Critical Approach to Standpoint Theory, Senter for kvinneforskning, Oslo, mars Grimsrud, G.M. Kontinuitet og endring i forståelsen av kjønn i regionalpolitikken. Gjesteforeleser, Høgskolen i Lillehammer, 18. april 2001 Grimsrud, G.M. Bygdekultur, kjønn og flyttemønstre. Gjesteforeleser, Høgskolen i Lillehammer, 23. april Grimsrud, G.M. The exodus of women from rural Norway - an example of collective behaviour. A paper on the advantages of the life course approach in migration research. The 21st Nordic Symposium in Critical Human Geography. Oslo, October 2001 Guldvik, I. Kvoteringsregler til besvær? Likestillingskonferansen for kommuner og fylkeskommuner Guldvik, I. Blant de få utvalgte? Bergen, 3. april Guldvik, I. Relations between Personal Assistants and Users - harmony or conflict? The 5th annual research conference of Nordic Network on Disability Research: Disability, Life & Quality, Copenhagen, Denmark Hetland, P. «Internet narratives in Norwegian newspapers». Computers at the crossroads: Information society and beyond, Trondheim, February 12-13, Hetland, P. «Digital divide» i Norge og globalt; hvordan oppnå et informasjonssamfunn for alle? Statssekretærutvalget for enorge, Telenor EXPO, Hetland, P. «Communicating the Web: Three routes in science and technology communication». 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, University of Iceland, Iceland, August, Hetland, P. «Brukerperspektiv på elektroniske tjenester». Oslo, 12. og 13. november Hetland, P. «Hva innebærer Digital Divide?» IKT, Makt og demokrati. Oslo, 19. og 20. oktober, Nyhus, L. Studentrefleksjon og evaluering. Foredrag på konferansen Didaktikk og teknologi, på Høgskolen i Lillehammer 7. og 8. februar Størdal, S. og Nyrud, A.Q. Testing for Inefficiencies in the Norwegian Sawlog Market A Cointegration Analysis. Meeting of the Western Forest Economists Oregon Mai 2001 Vorkinn, M. «Verdsetting av rekreasjonsområder». Direktoratet for naturforvaltning. Seminar om Naturbase 3.0 Verdsetting av friluftslivområder. Trondheim Vorkinn, M. «Friluftsliv på randen av fornying - konsekvenser i et helseperspektiv». - Friluftsliv i mulighetenes land. Landskonferanse Friluftsliv Trondheim juni FRIFO, Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsrådenes Landsforbund. Vorkinn, M. «Verdsetting av rekreasjonsområder -en kritisk etterprøving av dagens praksis som grunnlag for forbedrete forvaltningsprosedyrer». Landskap i endring Hvilke forskningsutfordringer gir samfunnsutviklingen? Norges Forskningsråd, Konferanse 27. og 28. mars 2001, Oslo. Vorkinn, M. «Folkelige og smale attraksjoner, og kjennetegn ved turistene som oppsøker de ulike attraksjonene». Reiselivsplanlegging og stedsutvikling. Landskonferansen. Høgskolen i Lillehammer februar Ørbeck, M. Fra pløye til pleie Hedmark i forandring.

17 Side 17 ØSTLANDSFORSKNING BIDRAR I DAG TIL INNLANDETS KOMPETANSE- OG INNOVASJONSSYSTEM PÅ FLERE MÅTER. P U B L I K A S J O N E R 2001 Foredrag på utvidet kommunestyremøte. Kongsvinger Ørbeck, M. Utviklingstrekk og utfordringer for Østerdalen. Foredrag for lokalpolitikere, næringsdrivende mv. i Stor- Elvdal og Rendalen. Koppang samfunnshus, Stor-Elvdal Ørbeck, M. Fra pløye til pleie Hedmark i forandring. Foredrag på frokostmøte for næringsliv og offentlig sektor i Nord-Østerdal. Tynset Hotell Ørbeck, M. Fra pløye til pleie Hedmark i forandring. Foredrag på internseminar i Sparebanken Hedmark. Quality Hotel Hafjell, Øyer Ørbeck, M. Fra pløye til pleie Hedmark i forandring. Våler kommunestyre, Ørbeck, M. Hedmark i forandring veier videre. Foredrag under nettverksamling for Hedmarksbedrifter. Quality Hotel Hafjell, Øyer Ørbeck, M. Åmot i forandring veien videre. Foredrag under åpent miniseminar. Høgskolen i Hedmark, Rena Kronikk og bokanmeldelser Hetland, P. Digitale kløfter nye utfordringer? Gudbrandsdølen Dagningen Vorkinn, M. & Flognfeldt, T, jr Naturen som merkevare. «Debatt & innlegg». Dagens Næringsliv. 3. oktober Vorkinn, M Norsk friluftsliv på randen til modernisering? Tidsskrift for utmarksforskning 2/2001 Rapporter/artikler/notater andre Aas, Ø, Birkelund, H. og Lein, K: Laksefiske som næring noen sentrale forhold. Kap 3.5 i: Laksefiskeboka, Trondheim NINA Temahefte 20. Red: Peder Fiske og Øystein Aas. Aas, Ø, Birkelund, H og Lein, K: Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. Kap 8 i: Laksefiskeboka, Trondheim NINA Temahefte 20. Red: Peder Fiske og Øystein Aas. Amdam, J., Engesæter, P. og Skjeggedal T. Tettsteder i distriktene - situasjon og muligheter. Nord- Trøndelagsforsking, Østlandsforsking og Møreforsking. Eide, T.H. og van der Ros, Janneke. Kvinne- og kjønnsforskning kunnskap på viltre veier? En tre timers «forestilling» om begrep og forståelser fra kvinne-, kjønns-, og mannsforskningen, presentert av «Stand-up Academians» under Kvinner Viser Vei-messen, Hamar /2001, 40 s., Høgskolen i Lillehammer. Grimsrud, G.M Escape from patriachy? Female migration in the light of three feminist epistemologies. In: Lægran, A.S. & Myklebust, F. (eds.): Contemporary debates in the Disipline of geography: Space and place, Landscape and Environment. Papers from The Departement of Geography, University of Trondheim. New series A. no. 29. Trondheim, ISSN Grimsrud, G.M., og Higdem, U. Er «Plan» uinteressant for kvinner, eller er kvinner uinteressante for «Plan»? Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, s , Norvoll, R. Mellom mennesker og samfunn; Kap. 3 Makt og avmakt, 2001, Gyldendal Akademiske Forlag. Norvoll, R. Mellom mennesker og samfunn; Kap. 4 Sosiale avvik, 2001, Gyldendal Akademiske Forlag. Nyhus, L. og Øydvin, A. Om didaktikk og fleksibel undervisning; Konferanserapport: Didaktikk og teknologi 7. og 8. februar Høgskolen i Lillehammer. Forskningsrapport nr. 79/2001. Størdal, S., Hagen, S.E. og Ørbeck, M. Regional Structure and Future Prospects of the Forest Industries in Norway. Skógræktarritid Størdal, S. og Ørbeck, M.: Struktur og konsentrasjon i norsk tømmeromsetning etter ESA-vedtaket. Landbruksøkonomisk forum 18(4): Vorkinn, M. & Aamelfot Hjelle (red.) Friluftsliv. Delrapport 2 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges Forskningsråd. Vorkinn, M. Reviewer, Forest Science.

18 Ansatte pr. 31. desember 2001

19 ANSATTE På bildet: Bak fra venstre: Lene Nyhus, Marit Vorkinn, Ann Iren Linnerud Bråthen, Kristian Lein, Reidun Grefsrud, Vigdis Mathisen, Simen Kristian Flygind, Birgitta Ericsson, Morten Ørbeck, Torhild Andersen, Kari Vangsgraven Stubberud, Jorid Vaagland, Trude Hella Eide, Pelle Engesæter, Svein Erik Hagen, Ingrid Guldvik, Tor Arnesen, Inger-Lise Hansen, Svein Bergum, Foran fra venstre: Otto Kaltenborn, Ståle Størdal, Birgit Leirvik, Per Hetland. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Signe Lise Olsen, Gro Marit Grimsrud, Øyvind Jaer, Kjell Vaagen. Vitenskapelig ansatte: Torhild Andersen, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Tor Arnesen, siv.ing., mag.art. (filosofi) Svein Bergum, siv.øk.hae, M.PS., Ek.Lic. Trude Hella Eide, cand.philol. (sosialantropologi) Birgitta Ericsson, diplomkandidat (planlegging) Pelle Johnstad Engesæter, cand.polit. (geografi) Simen Kristian Flygind, cand.agric. (naturforvalter) Reidun Grefsrud, cand. oecon. Gro Marit Grimsrud, cand.polit. (samfunnsgeografi) Ingrid Guldvik, cand.polit. (samfunnsvitenskap) Svein Erik Hagen, siv.ing. (økonomi) Øyvind Jaer, dr.philos. (sosialantropologi) Otto F. Kaltenborn, siv.ing. (næringsutvikling) Kristian Lein, cand.oecon. Birgit Leirvik, cand.polit. (psykologi) Vigdis Mathisen, mag.art. (sosiologi) Lene Nyhus, cand.polit. (sosialpedagogikk) Ståle Størdal, cand.agric. (forstkandidat) Kjell Vaagen, cand.philol. (samfunnsgeografi) Jorid Vaagland, cand.polit. (sosialantropologi) Marit Vorkinn, cand.agric. (jordskifte) Morten Ørbeck, cand.oecon. Administrasjon: Per Hetland, Ph.D., direktør Inger-Lise Hansen, økonomikonsulent Signe Lise Olsen, rengjøringshjelp Ann Iren Linnerud Bråthen, kontormedarbeider Permisjon: Martin Rønningen, dr.polit. (sosiologi) Sluttet 2000: Hugo Birkelund, cand.oecon. Elisabeth Irene Bjørnstad, kontorassistent Reidun Norvoll, cand.sociol.

20

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2

2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2 2 6 26 L i ll eh a m m e r w w w. o s t f o r s k. n o Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 2 Design, foto og produksjon: Sandbeck Reklamebyrå AS - Gjøvik Trykk: BT Grafiske - Kolbu Å R S B E R E T N I N G 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9

Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 2 6 0 5 L i l le h am m er w w w. o s t f o r s k. n o D E T T E E R Ø S T L A N D S F O R S K N I N G Østlandsforskning (ØF) er et velrennomert forskningsinstitutt etablert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer