Styrets beretning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2012"

Transkript

1 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013

2 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun, Johannes Neteland og Jan Erik Kjerpeseth. Ordinær generalforsamling Mandag 29. april 2013 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass I forkant av generalforsamlingen, fra kl 15.30, inviteres det til et medlemsmøte der aktiviteten i foreningens ressursgrupper og understyrer presenteres. Til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsregnskap med revisjonsberetning og kontrollkomite ens uttalelse Honorar til styret Understøttelseskassen - beretning og regnskap Fonds/ legater 2. Budsjett Kontingent Nye vedtekter Understøttelseskassen 5. Valg Bergen, 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Styrets beretning var et godt år for næringslivet på Vestlandet. Det var stor aktivitet i de fleste næringer med omfattende byggevirksomhet og ekspansjon. Næringslivets sterke påtrykk mot Fylkesmannen og Bergen kommune i starten av året, bidro til at plansaker for 12 milliarder kroner ble løftet gjennom byråkratiet og kunne påbegynnes. Våre medlemmer uttrykker stor optimisme og vilje til å satse, og to av tre forventer vekst i Krisen i Europa har preget oss i mindre grad enn fryktet. Også i Bergen Næringsråd har det vært høy aktivitet. Vi har styrket posisjonen som regionens viktigste møtearena. I 2012 satte vi ny aktivitetsrekord med 155 medlemsmøter. Det store møtetilbudet og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en fremtidsrettet næringsaktør. En stor del av vår aktivitet er generert gjennom 200 frivillige i 14 ressursgrupper, styrer og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i bergensregionen. Årskonferansen 5+ med tittelen «En fredet øy i opprørt hav» tok opp Norges posisjon og muligheter og trusler i en digital og global verden. Konferansen presenterte et faglig høyt nivå av nasjonale og internasjonale eksperter, i god miks med bergenske næringslivsledere. Arrangementet samlet rekordmange deltakere. Vi har bidratt til å sette viktige næringspolitiske saker i regionen på dagsorden. Våre medlemmer har definert infrastruktur (vei, kollektiv) og kompetanse som næringslivets største utfordringer, og dette har vært våre prioriterte områder gjennom arbeidsåret. Bergen Næringsråd har i løpet av 2012 utarbeidet en helhetlig vei- og transportplan med de viktigste infrastruktursakene fram mot Planen har bidratt til å løfte diskusjonen opp på et overordnet nivå for regionens framtidige vekst- og transportutfordringer. På kompetansefeltet har næringsrådet utviklet egne kompetansekurs, men har også samarbeidet tett med studentorganisasjoner, forskningsmiljøer og ledelsen ved våre universitet og høyskoler. Vi har også videreutviklet Internasjonalt Karrieretorg til en enda viktigere rekrutteringsarena for bedrifter, organisasjoner og høyt kvalifiserte arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. Om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen. Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringspolitikk Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte. Bedriftsbesøk, innspill fra enkeltmedlemmer og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter. Kartlegginger og mulighetsstudier Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. Bergen Næringsråd har i 2012 utført følgende kartlegginger: Undersøkelse om de viktigste sakene for næringslivet i Norge fram mot valget Bergen Næringsråd ledet arbeidet med undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges seks største byer. Undersøkelsen ga noen klare resultater: Det er kamp om kompetent arbeidskraft i Norge, næringslivet ønsker færre kommuner og langt færre fylker, og næringslivet i bergensregionen står i bilkø for 4,6 milliarder kroner. Kartlegging av IT-næringen i regionen og fått tallfestet at det arbeider 5500 i næringen, og fått dokumentert at 60 % av ITbedriftene har behov for økt kompetanse og flere ansatte Kartlegging av behandlingen av plansaker i kommunene i bergensregionen. Undersøkelsen ble utført av Asplan Viak. Resultatet viser at det tar lengre tid å få en plansak gjennom i Bergen enn i kommunene rundt, og at Bergen også bruker lenger tid enn Stavanger. Det er identifisert forbedringspunkter som skal følges opp i nye undersøkelser. Utarbeidet «Transportplan» for Bergen Næringsråd med de viktigste infrastruktursakene de neste 20 år. Planen tar for seg nasjonalt nivå, regionalt nivå og bergensregionen. I bergensregionen bygger vår plan på at infrastrukturen kan forbedres betydelig gjennom et nytt ringveisystem i kombinasjon med bybaneutbygging og økt satsing på buss. Det er gjennomført en internasjonal kompetansekartlegging som skal synliggjøre hvilke land vårt næringsliv har kompetanse om, og hvilke land de opererer i. Kartleggingen skal resultere i en web-løsning som med oppdatert informasjon om hvor regionens bedrifter opererer. Sammen med andre aktører har Bergen Næringsråd fått utarbeidet et samfunnsregnskap for kunst- og kultursektoren. Dette viser at ringvirkningene fra næringen er på 2,4 milliarder kroner i Hordaland. Viktige saker i 2012 Kunnskap og kompetansekraft Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Næringslivet higer etter mer kompetent arbeidskraft, fra fagarbeidere til doktorgradsnivå. Næringsrådet og Sparebanken Vest samarbeider med NHH gjennom forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst», der målet er å identifisere kunnskap om nærings- og talentutvikling i regionen. Næringsrådet arbeider også tett på utdanningsinstitusjonene og høyskoler/universitet. Målet er å videreutvikle fagfelt som næringslivet er opptatt av, og å synliggjøre muligheter for jobb i regionale bedrifter. Vi har også tilrettelagt og gjennomført besøk til olje- og gassklyngen på Sotra for 50 studenter. Sammen med 20 bedrifter fra regionen planla vi gjennom 2012 en rekrutteringsdag på NTNU i Trondheim. Denne ble gjennomført i starten av 2013, og skapte stor interesse for framtidig arbeid i bergensregionen. Dette tiltaket vil bli gjentatt. I 2012 har vi sammen med Næringsalliansen vært pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Bergen Næringsråd mener at kompetanse og infrastruktur på Vestlandet må ses i sammenheng. Infrastruktur binder mennesker sammen og øker «kritisk masse», og det gir regionen en størrelse og et mangfold som utvikler, beholder og tiltrekker kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble gjennomført for tredje gang i Antallet internasjonale arbeidssøkere øker og øker, og i 2012 registrerte vi 550 arbeidssøkende. Vår kopling mellom næringsliv og kompetent arbeidskraft bidrar til at kompetanse blir tatt i bruk. Karrieretorget er en stor suksess og viser oss fram som en moderne og framtidsrettet region. Tiltaket vil bli videreført og videreutviklet. Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet Næringsrådets Transportplan ble lansert 7. desember Regionen skal vokse med mennesker i løpet av de neste 30 årene, og vi må ta grep for å få dette til å fungere. Vårt utgangspunkt er å løse opp trafikale flaskehalser. Offisielle planer viser at antallet biler i Bergen sentrum vil øke med minst 20 prosent i denne perioden. Næringsrådets plan viser en nedgang i antall biler på 24 prosent. Våre tiltak er nye ringveier og effektiv utnyttelse av buss og bybane. Planen har fått stor oppmerksomhet og er i etterkant presentert for alle politiske aktører i kommune og fylke. Den har vært lagt fram for våre stortingspolitikere, og er presentert for øverste ansvarlige ledere i Statens vegvesen. Sammen med Hordaland fylke, Bergen kommune, NHO Hordaland og LO i Hordaland, har Bergen Næringsråd levert felles høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan Vi har denne felles prioriteringen: E 39, med Svegatjønn-Rådal, Hordfast og Nyborgtunnelen Sotrasambandet Oppgradert Bergensbane med Ringeriketunnel og InterCity-tog Bergen-Voss Bergensregionen trenger også et logistikk-knutepunkt som kan bidra til redusert transportbehov og en mer bærekraftig utvikling. Etter vår vurdering bør dette plasseres i Fleslandsområdet. For Vestlandet er det avgjørende at en fergefri Kyststamvei kommer på 2 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

3 plass, og Bergen Næringsråd arbeider aktivt for å få realisert dette. Vi ønsker også at det tas høyde for tog langs samme traseen, for å skape et integrert arbeidsmarked som gir oss konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft og lavere transportkostnader. By- og regionalutvikling Bergen Næringsråd er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen. Vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne by med gode løsninger på næringsvirksomhet, handel og transport. I 2012 har dette blant annet kommet til uttrykk gjennom innspill til planene for Bybanen, Mindemyren og Nygårdstangen. Rask saksbehandling er viktig for næringslivet. I starten av året ble det brukt tid på å finne en løsning for plansaker til 12 milliarder kroner som stod i stampe hos Fylkesmannen, og godt påtrykk ga et vellykket resultat. Det er gjort et grundig arbeid for å kartlegge behandlingstiden i plansaker og spesifiseret hvor disse saker stopper opp i byråkratiet. Analysen er finansiert av våre medlemmer og utført av Asplan Viak, og viste lang behandlingstid i vår region. Den påviste også manglende kommunikasjon internt i kommunen, og at innsigelsesparter (som Grønn etat, Byantikvaren m.flere) kommer for seint inn i prosessen. Bergen Næringsråd har også fått gjennomført et hospiteringsprogram mellom saksbehandlere i privat og offentlig virksomhet. Det var krevende å få realisert hospiteringen, men programmet har nå ført til at det utarbeides et felles kursopplegg for ansvarlige utbyggere/søkere i regi av Høgskolen i Bergen. Finansielle utfordringer Kampen om finansiering har blitt tøffere for våre medlemsbedrifter. Bakgrunnen er nye, særnorske krav til egenkapital for bankene. Vestlandet har kapitalkrevende leverandør- og verftsindustri innen offshore og shipping, og de nye kravene rammer derfor regionen ekstra hardt. To av tre bedrifter i vår region venter vekst, og dette gjør situasjonen ekstra krevende. Næringsrådet har tatt saken opp gjennom media, i samtaler med våre stortingspolitikere og i møte med sentralbanksjefen. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at dette er et økende problem, spesielt i mindre bedrifter som er i vekst, og vi vil arbeide videre med tanke på å få rammevilkår som kan gi nødvendige lån til våre medlemmer. Internasjonalisering Bergensregionen er Norges største eksportregion, og det jobbes derfor målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder. Bergen Næringsråd har sammen med partnere gjennomført en kartlegging av våre bedrifters internasjonale kontaktnett og deres internasjonale kompetanse. Det gir oss et rammeverk som kan benyttes ved besøk fra ambassader, når vi kontaktes av internasjonale interessenter som vil inn i vår region, og når vi arrangerer delegasjonsreiser. Det har gjennom hele 2012 vært arbeidet med en ny delegasjonsreise til Kina. Denne gjennomføres i mai 2013, og vil ha fokus på bedriftsrelatert kontakt. Næringsrådet har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et SUA-kontor (Senter for utenlandsk arbeidskraft) i Bergen. I dag må internasjonale arbeidstakere vandre fra kontor til kontor for å få de nødvendige papirer for å få starte i jobben som de allerede har fått i regionen. Dette er både tid- og ressurskrevende. Planene for et SUA-kontor har vært presentert for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og Hordaland fylkeskommune har også sluttet seg til ønsket. Det er et mål at senteret kommer i drift senest i Næringsrådet er også representert i et utvalg som jobber for å få på plass en ny internasjonal skole i Bergen, som våre bedrifter med internasjonal arbeidskraft har som en svært prioritert sak. Nye lokaler har vært påkrevd i flere år, men ser nå ut til å finne sin løsning gjennom et kommunalt kjøp av den tidligere lærerskolen på Landås. Styrking og lokalisering av nærings- og kompetanseklynger Det er allmenn kunnskap at klyngedannelser gir økt styrke, markedsfordeler og økte muligheter. I Bergen er det mange nye klyngetiltak i gang, og Bergen Næringsråd har på ulike måter vært delaktige i flere av dem. Medieklyngen har gjennom flere år arbeidet målrettet for å lokalisere mediebedriftene på samme sted. Arbeidet ble igangsatt av TV 2 og videreført i vår ressursgruppe Media og kommunikasjon. Etter flere års arbeid har de store aktørene nå besluttet at samlokalisering skal gjennomføres i Lars Hillesgate fra Olje- og gassbransjen har i noen år arbeidet med å samlokalisere messer og konferanser i en stor oljekonferanse. I samarbeid med vår olje- og gassgruppe har eierne av fire av dagens messer besluttet at de ønsker å videreutvikle dette til OTW (Offshore Technology Week) i Bergen, et årlig arrangement som kan ta i mot besøkende. Arbeidet med å utforme en modell for organisering og integrering er påbegynt, der målet er å ha et felles prosjekt i gang fra 2015/16. Marin klynge er sterk i Bergen, med hovedkontor for flere av våre største sjømatprodusenter og offentlige etater som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og med sterke forskningsmiljøer på Universitet i Bergen. Aktørene ser nå på muligheten til å samlokalisere deler av virksomheten knyttet til forskning og forvaltning, og arbeider ut fra mulighetene som finnes på Marineholmen. Prosessen skjer i tett dialog med næringsaktørene, som Bergen Næringsråd, og det forventes at prosessen vil ende i en konklusjon i løpet av Maritim klynge er tradisjonelt definert som regionens sterkeste klynge. I løpet av 2012 ble det innledet et samarbeid mellom Bergens Rederiforening, Stiftelsen Neptun, Maritimt Forum Bergensregionen og Bergen Næringsråd for å markedsføre og fremme den maritime klyngen. Det har så langt resultert i en rapport om næringens størrelse og betydning, og en rekke tiltak som skal iverksettes for å markedsføre og sikre rekruttering til «Maritime Bergen». Nettverksbygging Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Kjernen i nettverksarbeidet er våre egne ressursgrupper. Vi har i 2012 tatt initiativ til, og vært deltaker og samarbeidspartner i en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet: Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandbenken på Stortinget Møter med komiteer på Stortinget Møter med Bergen kommune, byrådet i Bergen, komitéledere og med opposisjonspolitikere Møter med ulike aktører i Hordaland fylkeskommune Møter med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Skyss og NSB Møter med NHH, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og BI i Bergen Møter med nettverksorganisasjoner som NCE Subsea, MediArena, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Designregion Bergen m. flere. Møter med NHO, LO og Business Region Bergen Møter med Innovasjon Norge Møter i Næringsalliansen i Hordaland Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem Vestlandssamarbeid med næringsforeningene i stavanger-regionen, Stord og Haugesund Møteplassen Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Vi var involvert i 155 møter i 2012 med nærmere deltakere. Møtene skaper en kontakt og samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møteinnholdet skal være et speilbilde av våre toppsaker og bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker. Bergen Næringsråd har gjennom flere år etablert noen store konferanser som bærebjelken i vårt møtetilbud. I 2012 har vi blant annet arrangert «Årskonferansen 5+», «Transport- og logistikkdagen», «7-fjellskonferansen», «SMB-dagen» og «Hordaland på Børs». Styret og administrasjonen arbeider for at det jevnlig skal tilbys nye møtetilbud, både i innhold, aktualitet og bredde. I 2012 ble dagskonferansene komplettert med to nykommere. «Bedriftsiaden» er en dagskonferanse der vi presenterer bredden i vårt næringsliv gjennom en hel dag med bedriftspresentasjoner. «Vestlandskonferansen» ble også en del av vårt tilbud i Konferansen er et oppdrag fra Sparebanken Vest som utføres annen hvert år av Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i stavangerregionen. Målet er å løfte Vestlandet, og nyorganiseringen har bidratt til et nytt løft for konferansen og for næringsrådet var også første året der vi utviklet «Lederforum» sammen med BI Bergen. Det ga en møteserie gjennom året med seks møter med høy faglig kvalitet. Tilbudet ble godt mottatt, og er videreført i Vi er stolte over at vi som organisasjon kan tilby en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer gode foredragsholdere, gode tema og gode debatter. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner. 14 ressursgrupper Bergen Næringsråd har 14 ressursgrupper der over 170 personer møtes jevnlig for å fremme saker som er viktige for regionen og vårt lokale næringsliv. Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid har fokus på de rette sakene og problemstillingene. I 2012 hadde Bergen Næringsråd følgende 14 ressursgrupper: Byutvikling, Finans, Fornybar energi, Handel, IKT, Internasjonalt, Kultur og opplevelse, Mangfold og inkludering, Marin, Maritim, Media og kommunikasjon, Nettverk U37, Olje og gass, Transport. Styret er svært takknemlige for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. Ansatte og arbeidsmiljø Bergen Næringsråd hadde 12 fast ansatte, en traineestilling og en lærling ansatt ved utgangen av Av disse 14 var det ni kvinner og fem menn. Organisasjonen har også 0,5 årsverk i en samarbeidsstilling med Business Region Bergen om Kina og om arbeidet med å få etablert et felles mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. En person gikk av med pensjon ved utgangen av 2012, og hennes arbeidsoppgaver er overtatt av andre i organisasjonen. Foreningen har kvinnelig leder og en ledergruppe med to kvinner og to menn. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling. Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet var på 3,9 %, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. Prisutdelinger Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2012 hadde vi gleden av å gi ut følgende priser: «Villsauen», den årlige eksportprisen som utdeles av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke, ble i 2012 delt ut til Solberg Scandinavian AS. Selskapet leverer brannslukkingsskum til hele verden, og arbeider med store oljeselskaper som BP, Exxon Mobile og Statoil. Selskapet er kjent for å arbeide tett sammen med sine kunder på produktutvikling og for hele tiden å være i takt med behovene i bransjen. Bedriften har en årlig omsetning på 40 millioner kroner, derav halvparten eksport. «Kjuagutten» er en bedriftspris som deles ut av DNB, NHH og Bergen Næringsråd. Prisen ble i 2012 tildelt værselskapet StormGeo. Selskapet har gjennom 15 år bygget seg opp fra grunnen til å bli et stort internasjonalt selskap med 156 millioner kroner i omsetning. StormGeo er et av flere eksempler på nyskapingskraften rundt TV 2-miljøet i Bergen. Ved bevisst satsing på forskning og produktutvikling har bedriften klart å skape et storslått produkt som nå utnyttes i internasjonal vekst. «Sunnivaprisen», som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Gjensidige, ble i år tildelt Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Bergensavisen. Gjennom sine tre år i BA har hun klart å snu minus til pluss, og har stått fram som en endringsorientert, engasjert, strukturert og målrettet leder. Hun har som ambisjon å være et forbilde som angir retning for sine medarbeidere, samtidig som hun jobber med å involvere og inkludere ledere og ansatte i arbeidet med å mestre de utfordringene som bedriften står overfor. Hipsinger I god bergensk tradisjon gjennomførte Bergen Næringsråd «hipsinger» på Årsmiddagen 2012 til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd. TV 2 ble hipset for at selskapet gjennom 20 år har etablert seg som motoren i en klynge på nærmere 5000 medarbeidere. Selskapet har i dag nærmere 1000 ansatte, og halvparten jobber ved hovedkontoret i 4 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

4 Bergen. TV 2 har også bidratt til etableringen av store datterselskaper som Vizrt og StormGeo, og selskapet har vært drivkraften i framveksten av det som nå blir MediaCity Bergen. Bybanen ble hipset for å ha gjort Bergen til en moderne by. Den er byens viktigste byutviklingstiltak, og har på kort tid blitt hele byens kjæledegge. En samlet by har nå blitt bybaneforkjempere, og Bybanen har allerede daglige påstigninger. Bybanen er i kontinuerlig utbygging med mål om baner til Flesland, Åsane og Loddefjord. Erik Bøckmann, tidligere styreleder i Bergen Næringsråd, ble tildelt Bergen Næringsråds hederstegn under årsmiddagen. Erik Bøckmann fikk hederstegnet for mangeårig tjeneste for næringsrådet som medlem i BNs ressursgruppe Finans, mangeårig styremedlem, nestleder og styreleder. I alle disse år har han bidratt med sitt store engasjement, sin troverdighet, handlekraft og entusiasme. Bøckmann er nå medlem i Bergen Næringsråds valgkomité. Kommunikasjon Bergen Næringsråd har i løpet av 2012 produsert seks utgaver av vårt magasin «Samspill». Magasinene bidrar til å synliggjøre vårt næringsliv og å sette viktige tema på dagsorden. Tema i år har vært «Mangfold», «Fornybar energi», «Næringslivets spenst og bredde», «Vekstregionen», «Ledelse» og «Transport». Det er også produsert to særtrykk for hvert av temaene «Finansbyen Bergen» og «Olje og gass». Dette er prosjekter som er finansiert og produsert i samarbeid med våre medlemmer i ressursgruppene og bedrifter fra de aktuelle næringene. Samspill og særtrykkene distribueres til næringslivet i bergensregionen, til media, politikere og til rådgivere ved skoler i vår region. Målsetningen er å skape oppmerksomhet rundt de fagtema som opptar næringslivet. Bergen Næringsråd er også svært aktiv på sosiale medier med egne sider på Facebook og LinkedIn. Foreningen er også svært aktiv på Twitter og bruker dette for å vise bredden i vår aktivitet, og for å skape oppmerksomhet om våre saker og våre mange møter. Årsresultat Bergen Næringsråd hadde driftsinntekter i 2012 på kr 25,5 millioner, som er på samme nivå som i Inntektene fra medlemskontingenter er noe høyere enn året før, mens leieinntekter har gått noe ned. Drift, møter, aktiviteter og prosjekter har forløpt som forventet i Bergen Næringsråds regnskap viser et underskudd på kr etter skatt. dette har styret vedtatt å nedskrive hele den aktiverte IT-investeringen knyttet til IT-prosjektet. Styret forventer at de grep som er tatt skal gi administrative forenklinger og forbedringer. Styrking av staben fra sommeren 2012 har gitt god effekt, men også økte personalkostnader. «Møteplassen» viser god utvikling med økt deltakelse og økte inntekter, og denne aktiviteten går nå med overskudd. Årsregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og BN Fond av Fortsatt drift Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. Regnskap Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på kr 19,6 millioner i 2012 mot kr 19,0 millioner i Tallet på medlemmer er stigende og inntekter fra kontingenter er på kr 6,8 millioner mot kr 6,1 millioner året før. Styret ønsker at våre ordinære medlemsmøter skal være gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer og eiendomsdrift. Bidraget fra Fond av 1990 var på kr 1,9 millioner for 2012 og bidraget fra drift av eiendommen Veiten 3 var på kr 2,3 millioner. Til sammen er dette kr 0,5 millioner lavere enn året før. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Fondet hadde ved utgangen av 2012 en verdi på kr 48,9 millioner mot 48,3 millioner året før. Avkastningen i året utgjorde kr 2,6 millioner. Det er overført kr 1,9 millioner til foreningsdriften. For 2011 var overføringen kr 2,3 millioner. Handelens og Sjøfartens Hus AS / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 % av aksjene i Handelens og Sjøfartens Hus AS. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Utsikter for 2013 Styret ser optimistisk på fremtiden til Bergen Næringsråd og for våre bedrifter i Organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte. Medlemsmassen er også stabil, og det er potensiale for medlemsvekst. Dette er organisasjonen i gang med. Medlemskontingenten for 2013 er justert i henhold til vedtak på fjorårets generalforsamling. Det har gitt oss litt større inntekter. For 2014 foreslås det en økt kontingent på 5 %. Næringsrådet har ni store samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan holde oppe vår aktivitet. Sammen med aktører som finansierer våre trykte media, og aktører som bidrar på møteplassen, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Styrkingen av staben i 2012 har vært avgjørende for å kunne utføre de oppgaver som var forventet fra våre medlemmer. Eventuelle nye tiltak må løftes gjennom prosjekter som også vil medføre at det samtidig gis mulighet for styrking av staben. Driften av eiendommen Veiten 3 forventes å gi et bidrag til foreningsdriften i 2013 på sammen nivå som for Det samme gjelder for bidrag fra Fond av Næringslivet har fortsatt utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. Styret er godt fornøyd med den måte organisasjonen har tatt fatt i dette arbeidet, og ønsker at rekrutteringstiltak prioriteres også i Nasjonal Transportplan kommer i april I starten på året har det vært høy aktivitet for å gi innspill ut fra regionens behov, og det er store forventninger i vår medlemsmasse til at Vestlandet prioriteres med midler til veier, jernbane og kollektivtiltak. Vestlandet har i dag et transporttilbud og en infrastruktur som er en konkurranseulempe. Styret ønsker å videreføre aktiviteten på «Møteplassen» og opprettholde et sterkt faglig treffpunkt, en utviklingsarena og en kompetanseformidler. Vi ønsker også en kontinuerlig forbedring med tilbud om nye møtekonsepter og framtidsrettede løsninger. Valget 2013 vil bli viktig for å utfordre våre politikere i forhold til næringslivets behov. Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser, stabilt rentenivå, og konkurranselikhet i forhold til utenlandske aktører. Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået og den agendasettingen som Bergen Næringsråd står for, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen vil være en viktig næringspolitisk påvirker også i Regnskapet belastes med en nedskrivning av IT-investeringer på kr 1,085 millioner. Bergen Næringsråd startet i 2010 en prosess med å utvikle et integrert IT-system for håndtering av medlemsregister, kontakter (CRM), arrangementer/påmeldinger, publisering på nett (web) og fakturering av medlems- og arrangementsavgifter. Målet var å effektivisere administrasjons- og faktureringsoppgaver og forbedre kommunikasjonen mot medlemmene. IT-løsningen ble utviklet gjennom 2011 og ble satt i drift tidlig i IT-systemene er operative, men har feil og mangler som gjør at de forventede, administrative effektiviseringene har uteblitt. En sentral målsetting for IT-systemet var at det skulle bedre kommunikasjonen mot medlemmene gjennom brukerdialog («Min Side»). Heller ikke her har vi kommet i mål som følge av problemer med synkronisering mellom web-portal og CRM. Høsten 2012 ble det arbeidet intensivt for å finne alternative løsninger med hyllevareløsninger som vil dekke Bergen Næringsråds behov. Det er nå valgt ny leverandør som tilbyr dette, og det planlegges implementering av ny IT-løsning før sommeren Med bakgrunn i Fondets investeringsprofil har vært uendret siden 2008, der 20 % av midlene er plassert i aksjer og 80 % i rentepapirer. Drift av eiendommene Eiendommen Veiten 3 Eiendommen Veiten 3 er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen leies ut til næringsvirksomhet og er et eget skatteobjekt. Leieinntektene for 2012 har vært på kr 6,5 millioner og resultatet før overføringer og skatter er på kr 3,5 millioner. Driften i Ricks Stuene opphørte fra sommeren 2012, og det er per dato ikke kommet på plass nye leietakere til lokalene. Styret vedtok i 2012 at driften av Veiten 3 skal overføres til et nystiftet selskap, Veiten 3 AS, og dette er nå iverksatt. Veiten 3 AS ble etablert i desember 2012 og er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen vil fremover bli eid og driftet i nytt selskap, etter de samme retningslinjer som da eiendommen inngikk som en del av Bergen Næringsråd. Det arbeides for tiden med en forretningsplan for det nye selskapet. Johannes D. Neteland Styreleder Stein Olaf Onatheim Inge Husefest Bergen, 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Anne Gine Hestetun Kenneth Nilsen Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Hilde Drønen Marit Warncke Adm. direktør 6 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

5 Bergen Næringsråd Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Finansinntekter Verdiendring markedsaktiva ( ) Finanskostnader ( ) ( ) Sum finansposter Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner 9 Overført til Egenkapital I Overført til Egenkapital III ( ) Sum disponert ( ) Bergen Næringsråd Årsregnskap 2012 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember 2012 / 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Johannes D. Neteland Styreleder Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Anne Gine Hestetun Hilde Drønen Inge Husefest Stein Olaf Onatheim Kenneth Nilsen Marit Warncke Adm. direktør 8 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

6 Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon resultat Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon balanse Note 2012 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter Note 2012 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) (2 375) Finansposter Finansinntekter Overført Bergen Næringsråd ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva ( ) Finanskostnader ( ) (24 280) ( ) - ( ) Sum finansposter ( ) Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer ( ) Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Resultat før skatter ( ) Egenkapital Skattekostnad Årsresultat ( ) ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner 9 Overført til bunden egenkapital Overført egenkapital III ( ) ( ) ( ) Sum disponert ( ) ( ) Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld ( ) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

7 Bergen Næringsråd årsregnskap 2012 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Regnskapet for Bergen Næringsråd utgjøres av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3, et nystiftet selskap Veiten 3 AS og Fond av Veiten 3 er heleiet av Bergen Næringsråd, og fra 2013 vil eiendommen bli driftet fra Veiten 3 AS. Finansporteføljen er plassert i Bergen Næringsråds Fond av Fondet har egne vedtekter som regulerer disponeringen av midlene og er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Prosjekter i Bergen Næringsråds regi, og som pågår over lengre perioder, blir periodisert over foreningens balanse. Aksjer og andeler i fond Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Inntekter Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Det vil si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført. Inntekter regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjon Bergen Næringsråds ansatte er tilknyttet en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddsbasert pensjonsordning. Med virkning fra høsten 2012 blir nye medarbeidere tilsluttet den innskuddsbaserte ordningen. Etter god regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har en egen pensjonsplan for administrerende direktør. Denne blir finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller hvor det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne vurderinger. Skatter Foreningen er skattepliktig for alminnelig inntekt og formue knyttet til eiendomsdriften av Veiten 3. Skattekostnaden utgjøres av betalbar skatt og årets endringer i netto utsatt skatt. Note 2 - Driftsinntekter Leieinntekt fast eiendom er i sin helhet knyttet til eiendommen Veiten 3 Andre inntekter: Annonser/sponsorer/reklame Møteplassen, andre arrangementer Sekretariatstjenester Andre inntekter Synliggjøringsmidler Prosjektinntekt og INN Bestyrergodtgjørelse H&S Hus Sum andre inntekter Note 4 - Varige driftsmidler, BN og eiendommen Veiten 3 Note 5 - Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Inventar/IKT/ kontormaskiner Veiten 3 Bygning Veiten 3 Tomt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivning *) Prosentsats for ordinære avskrivninger 10-30% 2% - *) Bergen Næringsråd har vedtatt å anskaffe et nytt IT-system i Årets regnskap er belastet med kr som ekstraordinær avskrivning knyttet til gamle IT-systemer. Kategori Anskaff.kost Virkelig verdi Kjøp/salg 2012 Sum Res.ført verdi endr Virkelig verdi Holberg Norden Globale aksjer Holberg Global Globale aksjer Aberdeen Global World EF Globale aksjer ( ) BNY Mellon LT Global EF Globale aksjer ( ) Pimco GIS Unconstr. Bond Fund Globale aksjer ( ) Sum globale aksjer ( ) Holberg Norge Norske aksjer Skagen Global (NOK) Norske aksjer ( ) (21 797) - Storebrand Delphi Verden Norske aksjer ( ) Pareto Verdi Norske aksjer ( ) Storebrand Optima Norge A Norske aksjer ( ) (7 591) - Warren Wicklund Norge Norske aksjer ( ) Sum norske aksjer ( ) Holberg Kreditt Globale obligasjoner AllianceBernstein Fund -Global Plus Globale obligasjoner ( ) PIMCO Global Bond Fund, Inst. NOK Globale obligasjoner ( ) Sum obligasjoner ( ) DNB Nor Obligasjon 20 (II) Norske obligasjoner Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Pensjonskostnadspremie Lån til ansatte Lånet er gitt til to medarbeidere. Nedbetalingstiden er to år for det ene lånet og fem år for det andre. Lånene løper uten rente. BN har ikke en generell ordning med lån til ansatte. Pensjon Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Den utgjøres av en kollektiv ytelsesbasert pensjonsplan og, for de sist ansatte, en innskuddsbasert pensjonsplan. Kostnadsført premie for 2012 utgjør kr Det er inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. For denne avtalen er det avsatt kr for opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde for en femårsperiode fra fylte 62 år. Avsetningene inkluderer ordinær opptjening av pensjonsrettigheter i perioden. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr for år Sum markedsbaserte aksjer og obligasjoner ( ) Holberg Likviditet Pengemarked Bergen Næringsråd har i 2012 valgt Holberg Fondene som investerings- og porteføljerådgiver. Avtalen med Gabler Wassum er sagt opp og opphørte med virkning fra juni Note 6 - Skatter, eiendommen Veiten Resultat før skattekostnad Permanent forskjell Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28% 28% Betalbar inntekstskatt Formueskatt Sum betalbar skatt Årets skattekostnad : Betalbar skatt Formuesskatt Årets skattekostnad Note 7 - Langsikige fordringer Bergen Næringsråd har lånt ut til sammen kr til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse med oppgraderingsarbeider på bygget. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 4,4 %. Bergen Næringsråd har i tillegg lånt ut kr til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnitlig rente gjennom året har vært 3,5 %. 12 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

8 Note 8 - Aksjer / langsiktige plasseringer Aksjer vurdert som anleggsmidler Antall Pålyd. Bokført Torget i Bergen AS Bergen Sentrum AS Fjord Norge AS Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen Vitensenter AS Kyststamveien AS Olav Kyrresgate 11 AS Veiten 3 AS Driftsinntekter og -kostnader Gasskonferansen i Bergen Stift.kap. 1 Kulturby år 2000 Stift.kap. 1 Norsk Sjømatsenter Stift.kap. 1 Sum bokført verdi Veiten 3 AS ble stiftet med kr i aksjekapital i desember Selskapet er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen ble ved tinglysing 21. januar 2013, som ledd i en emisjon vedtatt 19. desember 2012, overskjøtet til Veiten 3 AS. Kapitalen i selskapet vil i 2013 bestå av aksjekapital kr og overkursfond kr Selskapet vil overta driften av eiendommen fra 1. januar Note 9 - Egenkapital 1) Egenkapital I er tilført kr og er realverdijustert i henhold til vedtektene for Fond av Av samlet Egenkapital III på kr (2011 kr ) utgjør andelen fra Fond av 1990 kr (2011 kr ). Eierandel Resultat 2012 EK Olav Kyrresgate 11 AS 33,4 % Veiten 3 AS 100,0 % Pr Sum BN Veiten 3 Fond 1990 Egenkapital I Bunden Egenkapital Egenkapital II Egenkapital III Sum egenkapital Resultat 2012 ( ) ( ) Egenkapital Egenkapital I Egenkapital II Egenkapital III Sum Egenkapital ) Egenkapital I ble tilført Fond av 1990 ved nedsalg av aksjer i H&S Hus i Egenkapital II ble tilført fondet ved refinansiernig og frigjøring av midler fra H&S Hus i Avkastning på Fond av 1990s kapital, utover det som er nødvendig for å opprettholde realverdien av Egenkapital I, kan benyttes til å bidra til driften av Bergen Næringsråd. For øvrig forvaltes midlene ihht egne statutter fastsatt på general-forsamling i Bergen Næringsråd den 27. april Driftsinntekter år 2012, kr Kontigenter, 27 % Handelskammer, 6 % Leieinntekter fast eiendom, 25 % Synliggjøringsmidler, 4 % Møter, arrangement, 18 % Andre inntekter, 19 % driftskostnader år 2012, kr Fond/Legater under foreningens administrasjon Regnskap Kapital Inntekter Utdelinger Andre kostnader Kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer PLASSERING AV MIDLENE Bank innskudd Plassering oblig./pantelån Personalkostnader, 44 % Administrasjonskostnader, 14 % Møter, arrangementer, 13 % Plassering annet Skyldig Andre medlemsaktiviteter, 15 % Eiendomsdrift, 6 % Avskrivninger, 8 % Kontroll kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Note 10 - Langsiktig gjeld Bergen Næringsråd har lånt kr av Bergen Næringsråds Understøttelseskasse. Lånet inngår som finansiering av eiendommen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente tillagt en margin. Resterende beløp er lånt i andre fond under foreningens administrasjon. Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Prosjekter - eksternt finansiert Depositum Pensjonsavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

9 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsberetning 2012 Formål og virke Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer innen produksjonslivet i eller utenfor aldershjemmet, samt til deres etterlatte. Virksomheten drives i Bergen med Bergen Næringsråd som forretningsfører. Dens virkeområde omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen Formannsvei 29. I tillegg er det styret i Understøttelseskassen som bestyrer Bergen Næringsråds Sosiale Legat. Legatet er en egen juridisk enhet og inngår ikke i Understøttelseskassen. Generelt Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av en kvinne og fire menn. Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma som utfører tjenester knyttet til drift og tilsyn for eiendommen. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn normalt for leilighetsbygg som nyttes for boligformål. Eiendommen Formannsvei 29 Driften av eiendommen viser for 2012 et overskudd på kr Deler av eiendommen er over tid blitt opprustet og fremstår med moderne og tjenlige leiligheter, fortrinnsvis for eldre medlemmer eller deres etterlatte. Etterspørselen fra medlemmer i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig til å fylle de 36 leilighetene, og de fleste leilighetene er gjennom året leiet ut på markedsmessige vilkår til studenter og andre på oppsigelige (tidsubestemte) leiekontrakter. Dette sikrer fleksibilitet og gir en høy utleiegrad. Eiendommen har gjennom året vært fullt utleiet. Bygget holdes i god stand. Gjennom 2012 er det utført omfattende maler- og murarbeider på byggets fasader og skorsteiner. Det er foretatt rehabilitering av to boenheter. Boenheter blir rehabilitert ved behov, fortrinnsvis i forbindelse med skifte av leietaker. Understøttelseskassens fond Den vesentligste delen av driftsmidlene er bundet opp i eiendommen i Formannsvei 29. Understøttelseskassens fond viser et resultat på kr og egenkapitalen er på kr Det er foretatt utdelinger fra fondet gjennom 2012 med totalt kr Konsolidert regnskap 2012 Eiendommen og Understøttelseskassen er samme juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr som overføres til annen egenkapital. Sum total bokført egenkapital er kr Eiendommen har en bokført verdi på kr Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere. Fremtidsutsikter Styret har som hovedoppgave å drifte og forvalte eiendommen og det sosiale legatet. Styret vil fortsette det planmessige arbeidet med vedlikehold av bygget og rehabilitere boenheter ved behov. Utsiktene for 2013 er gode. Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Noter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Årets resultat BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

10 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 Balanse Noter Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler Fast eiendom - Formannsvei Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Noter til regnskapet for 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader m.v. Det er ingen ansatte i stiftelsen. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2012 kr Note 3 - Varige driftsmidler Formannsvei 29 Ombyggingsprosjekt Rehabilitering leiligheter Sum Anskaffelseskost Tilgang i løpet av året Avgang i løpet av året 0 0 Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Bergen, 31. desember 2012 / 26. februar 2013 Knut Ulveseth M mette Nora Sætre styreleder Note 4 - Langsiktige fordringer Låntaker er Bergen Næringsråd v/bygningen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente + margin 1,0 %. Flytende rente for 1. halvår 2012 er 3,14 %, 2. halvår 2012 er 2,64 %. Note 5 - Langsiktig gjeld Långiver Saldo Saldo BN's Understøttelseskasse - Sosiale legat Fond av 1990 (Bergen Næringsråd) Sum langsiktig gjeld Note 6 - Egenkapital Per Helland Audun Egge Andersen gunnar Gran Innskutt kapital Fri kapital Sum kapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

11 Bergen Næringsråd Budsjett Elimin. Foren. Veiten 3 FOND 1990 Regnskap 2012 Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter ( ) Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) - ( ) (10 000) ( ) Finansposter Finansinntekter Overført BN (foreningen) ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva Finanskostnader ( ) - ( ) ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til bunden egenkapital Overført til annen egenkapital ( ) Sum disponert ( ) 20 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

12 Bergen Næringsråd Understøttelseskasse Budsjett 2013 Resultatregnskap Budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto firnansposter ( ) ( ) Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til egenkapital Sum disponert konstaterer Kontrollkomitèen at den er overensstemmende med generalforsamlingens forvaltningsinstruks av 1991 med senere endring av For så vidt gjelder Fond under foreningens administrasjon, har Kontrollkomitèen fått seg forelagt en oversikt som også gjengir kapital, avkastning, plassering og formålet ved det enkelte fond, foretatte utdelinger i 2012 og disponibel kapital. I henhold til oversikten er midlene disponert som foreskrevet. Bergen 5. mars 2013 Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskap og beretninger. Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar for Sak 2: Budsjett 2013 Styrets forslag til budsjett for 2013 fremgår av regnskapsoppstillingen på side 21. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til det fremlagte budsjettet for Sak 3: Kontingent 2014 Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til kontingentheving for 2014 innenfor en ramme på 5 %. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til kontingentøkning for Jan Erik Kjerpeseth har takket ja til gjenvalg, mens Johannes D. Neteland, Anne Gine Hestetun og Inge Husefest har valgt å tre ut av styret. Øvrige styremedlemmer, Kenneth Nilsen, Hilde Drønen og Stein Olaf Onarheim, står ikke på valg. Valgkomiteen foreslår følgende valgt som styremedlemmer: Valgperiode 2 år: Jan Erik Kjerpeseth (gjenvalg) Lisbeth Nærø (ny) Kurt Rune Andreassen (ny) Veslemøy Fredriksen (ny) Styreleder (valgperiode 1 år): Som styreleder foreslås Jan Erik Kjerpeseth. Nestleder (valgperiode1 år): Som nestleder foreslås Lisbeth Nærø. Kontrollkomiteen Det foreslås gjenvalg på: Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Valgperioden er 1 år. Valgkomiteen Det henvises til vedtektenes 10, hvert år uttrer minst ett av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. I år uttrer i henhold til denne bestemmelsen Bjart Nygaard. Innstillinger 2013 Sak 1: Beretning og regnskap Det vises til sidene foran i årsrapporten med følgende innhold: Bergen Næringsråd Styrets beretning 2012 Resultatregnskap, balanse og noter 2012 Spesifikasjoner av resultatregnskap og balanse 2012 Revisjonsberetning 2012 Budsjett for 2013 Årsregnskap fond/legater Dette forslaget innbefatter en økning av satsene med ca 3 % fra siste justering i Det følger av tidligere vedtak at satsene skal justeres for pris og lønnsvekst. Revisjonsberetning fra Deloitte AS er inntatt i årsrapportens regnskapsdel. Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner forslaget til honorar. Sak 4: Nye vedtekter Understøttelseskassen Dagens vedtekter i Bergen Næringsråds Understøttelseskasse (U-kassen) ble sist justert i U-kassens drift har endret seg de siste årene, og styret i U-kassen har derfor ønsket å endre vedtektene i henhold til dagens oppgaver. Understøttelseskassen driver ikke lenger et aldershjem, men administrerer utleie av leiligheter i Formannsvei. Forslaget til nye vedtekter fra styret i U-kassen har vært til behandling i styret i Bergen Næringsråd, som slutter seg til innstillingen og anbefaler generalforsamlingen å vedta vedtektene. Styrets forslag til nye vedtekter fremgår på side 24 og 25. Gamle vedtekter kan leses på Bergen Næringsråds årsrapport på web. Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til nye vedtekter for Bergen Næringsråds Understøttelseskasse. Som nytt medlem foreslår valgkomiteen Johannes D. Neteland. Det foreslås gjenvalg på: Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann Benedicte S. Fasmer Valgperioden er 1 år. Revisor Valgkomiteen foreslår at Deloitte AS gjenvelges for ett år. Bergen, 1. mars VALGKOMITEEN Understøttelseskassen Styrets beretning 2012 Resultatregnskap, balanse og noter 2012 Revisjonsberetning 2012 Budsjett 2013 Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskaper og beretninger Honorar til styrets medlemmer Styreleder kr Nestleder kr Til hvert av de øvrige styremedlemmer kr KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE I henhold til vedtektenes 9 skal Kontrollkomitèen «vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter, og overensstemmende med gitte fullmakter». Kontrollkomitèen har gjennomgått det reviderte årsregnskap, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre og revisjonsberetningen av statsautorisert revisor Olav Revheim ved Deloitte AS. Kontrollkomitèen konstaterte at midlene er anvendt i samsvar med foreningens formål, beskrevet i vedtektenes 1. For så vidt gjelder disponering av Bergen Næringsråds Fond av 1990, Sak 5: Valg Sammensetningen av foreningens formelle organer: styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, samt styret i Understøttelseskassen, fremgår av årsberetningen foran. Valgkomiteen har gitt følgende innstilling: Styret Fire styremedlemmer står på valg: Johannes D. Neteland Jan Erik Kjerpeseth Anne Gine Hestetun Inge Husefest Bjart Nygaard Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann Benedicte S. Fasmer 22 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

13 LOV FOR BERGEN NÆRINGSRÅDS UNDERSTØTTELSESKASSE (Endret på Generalforsamlinger 13. april 1999 og 29. april 2013) Definisjoner Hvor i denne lov nedenstående betegnelser er anvendt menes: Formannen : Formannen i Understøttelseskassens styre Styret : Understøttelseskassens styre Direksjonen : Bergen Næringsråds styre Foreningen : Bergen Næringsråd Generalforsamlingen : Bergen Næringsråds Generalforsamling 1. Formål og virke Bergen Næringsråds Understøttelseskasse, som er opprettet den , har sitt sete i Bergen, og er en egen juridisk person. Den har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer. Understøttelseskassen er underlagt foreningens kontroll, jfr. 11. Dens virkeområde omfatter: a. Understøttelseskassen fond b. Understøttelseskassens øvrige midler c. Legater underlagt Understøttelseskassen d. Eiendommen Formannsvei 29 Hjelp ytes i form av: a. Direkte økonomisk støtte ved utdeling av legatporsjoner b. Ved at leilighet stilles til disposisjon i Formannsvei 29, uten leie eller mot nedsatt leie 2. Kapital Understøttelseskassens midler og fond kan anbringes: a. I eiendommen Formannsvei 29 b. Som for umyndiges midler bestemt c. På annen måte som styret finner betryggende d. I bankinnskudd eller kontanter til drift av eiendommen Stiftelsens grunnkapital er kr ,60. Grunnkapitalen er urørlig. 5 % av den årlige netto finansavkastningen skal legges til den urørlige grunnkapitalen. Den resterende avkastningen kan anvendes til formålet. Stiftelsen skal ha en sunn kapitalforvaltning og styret plikter å påse at kapitalen ikke forvitrer. Grunnkapitalen skal opprettholde sin inflasjonsjusterte verdi. For øvrig vises til de rammer stiftelsesloven bestemmer. Midler som er eller blir innsamlet til Understøttelseskassens drift (Fri Egenkapital) kan dog anvendes til alle i loven nevnte formål. Midler tilhørende legater underlagt Lotteri- og Stiftelsestilsynet, skal anbringes på den måten som er bestemt for det enkelte legat, eller i mangel av sådan bestemmelse, som for umyndiges midler bestemt. 3. Renter Renter av legater under Lotteri- og Stiftelsestilsynets kontroll, anvendes i henhold til det enkelte legats bestemmelser. Understøttelseskassens øvrige renteinntekter anvendes til: a. Drift av Formannsvei 29 i den utstrekning dette er nødvendig b. Understøttelser som i 1 nevnt c. Kapitaløkning d. Renter som ikke er disponert kan overføres til Fri Egenkapital Når unntas utdeling av renter av legatmidler hvor giveren annerledes har bestemt, skal understøttelser i alminnelighet utdeles på foreningens stiftelsesdag. 4. Vilkår for oppnåelse av støtte Etter ansøkning til styret eller etter eget initiativ, skal hjelp, herunder tildeling av leilighet i Formannsvei 29, fortrinnsvis ytes til den som har bidratt til Understøttelseskassens fremme, er eller har vært medlem av foreningen. Hvis forholdene tillater det, kan hjelp også ytes til medlemmers foreldre eller etterlatte. 5. Eiendommens beboere, Leiligheter Styret skal leie ut leilighetene på vanlige forretningsmessige vilkår. Plikt for beboer til å fraflytte eiendommen kan blant annet oppstå ved: a. At vedkommende gjentagende forser seg mot den for eiendommen gjeldende instruks b. At vedkommende misligholder leiekontrakten 6. Valg av styret Understøttelseskassens styre består av 6 medlemmer. Styremedlemmene utpekes av Direksjonen med en funksjonstid på 4 år. Formann i Understøttelseskassens styre velges av Generalforsamlingen etter innstilling fra Valgkomiteen. Det foreligger ingen begrensning i maksimal funksjonstid for styremedlemmene i Understøttelseskassen. Styrets medlemmer må være medlemmer av Bergen Næringsråd. Medlemmer som nyttiggjør seg Understøttelseskassens tjenester/ bistand, kan ikke velges som styremedlem i Understøttelseskassen. Direksjonen fastsetter instruks for styret. 7. Formannen Formannen leder forhandlingene i styret. I tilfelle stemmelikhet har han den avgjørende stemme. I formannens fravær fungerer viseformannen. 8. Signatur a. Formannen forplikter Understøttelseskassen i alle løpende forretninger b. Formannen sammen med foreningens formann forplikter Understøttelseskassen ved kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom c. De samme som under punkt b. nevnt forplikter Understøttelseskassen i alle andre saker angående verdipapirer. Jfr. 10, 2. ledd Foreningens direktør skal kontrasignere ved de under punkt b. og c. nevnte transaksjoner. 9. Styret Styret skal holde møte minst en gang hvert kvartal eller når formannen eller minst 2 av styremedlemmene ønsker det. Det sammenkalles av formannen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, hvorav enten formannen eller viseformannen. Styret skal selv velge viseformann og behandle: a. Saker som forelegges foreningens styre til uttalelse eller avgjørelse b. Anbringe eller omplassering i verdier av annen art c. Byggeforandringer og reparasjoner i eiendommen som krever uttellinger d. Anvendelse av Fri Egenkapital e. Spørsmål om gjeldsforpliktelser. Jfr. dog 8b. og 10, 4. ledd f. Opptakelse av beboere i eiendommen, og eventuelt fastsettelse av husleie g. Hjelp til trengende h. Regnskap og budsjett. Jfr. 11, 3. og 4. ledd Samt fastsette: Instruks/husordensregler for eiendommens beboere. 10. Saker som skal forelegges foreningens organer De under 8 b. nevnte saker forelegges Generalforsamlingen gjennom direksjonen. De under 8 c. nevnte saker skal ved første anledning refereres for direksjonen. Understøttelseskassens regnskap i revidert stand og budsjett, skal innen 28. februar oversendes direksjonen for videreekspedisjon til foreningens kontrollkomité. Gjennom direksjonen forelegges det for Generalforsamlingen. Vesentlige overskridelser av Understøttelseskassens budsjett må ikke finne sted uten at det har vært forelagt direksjonen til godkjennelse. Styret kan, i den utstrekning det ønsker det, forelegge andre saker enn de forannevnte for direksjonen og Generalforsamlingen, enten for å få deres uttalelse eller dets godkjennelse. Styret kan på eget initiativ fremme saken for Generalforsamlingen gjennom foreningens direksjon. 11. Sekretariat og revisjon Foreningens sekretariat skal også være Understøttelseskassen sekretariat og føre kassens regnskaper. Understøttelseskassens revisor skal være den samme som foreningens. 12. Lovforandringer Forandringer i nærværende lov kan kun foretas av Generalforsamlingen og etter de samme regler som gjelder med hensyn til forandringer i foreningens lov. Alle endringer skal godkjennes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet ihht Stiftelsesloven av 23. mai 1980 kap. VI. 13. Oppløsning Oppløses foreningen skal det sittende styre - med nødvendig selvsupplering - fortsette administrasjonen av Understøttelseskassen, og dessuten overta de funksjoner som er tillagt foreningens organer. Hvis der ikke innen 10 år er opprettet en ny forening - som etter styrets skjønn kan overta de funksjoner som etter denne lov er tillagt foreningens organer - skal styret henvende seg til Lotteri- og Stiftelsestilsynet (eller tilsvarende institusjon) med anmodning om å overta de funksjoner som etter denne lov er tillagt foreningens organer. Det forutsettes at styreformannen blir forandret med et styre av personer innen det private produksjonsliv, og at oppnevningsmyndighetene fastsetter nærmere regler for valg av styre, sekretariat, regnskapsførsel, revisjon, desisjon m.v. 24 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

14 NOTATER NOTATER 26 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

15 Postboks 843 Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: Olav Kyrresgate 11 Telefon: Telefax: E-post:

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Velkommen til Flytogets årsrapport for 2014, og en behagelig reise gjennom tall

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer