Styrets beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2012"

Transkript

1 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013

2 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun, Johannes Neteland og Jan Erik Kjerpeseth. Ordinær generalforsamling Mandag 29. april 2013 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass I forkant av generalforsamlingen, fra kl 15.30, inviteres det til et medlemsmøte der aktiviteten i foreningens ressursgrupper og understyrer presenteres. Til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsregnskap med revisjonsberetning og kontrollkomite ens uttalelse Honorar til styret Understøttelseskassen - beretning og regnskap Fonds/ legater 2. Budsjett Kontingent Nye vedtekter Understøttelseskassen 5. Valg Bergen, 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Styrets beretning var et godt år for næringslivet på Vestlandet. Det var stor aktivitet i de fleste næringer med omfattende byggevirksomhet og ekspansjon. Næringslivets sterke påtrykk mot Fylkesmannen og Bergen kommune i starten av året, bidro til at plansaker for 12 milliarder kroner ble løftet gjennom byråkratiet og kunne påbegynnes. Våre medlemmer uttrykker stor optimisme og vilje til å satse, og to av tre forventer vekst i Krisen i Europa har preget oss i mindre grad enn fryktet. Også i Bergen Næringsråd har det vært høy aktivitet. Vi har styrket posisjonen som regionens viktigste møtearena. I 2012 satte vi ny aktivitetsrekord med 155 medlemsmøter. Det store møtetilbudet og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en fremtidsrettet næringsaktør. En stor del av vår aktivitet er generert gjennom 200 frivillige i 14 ressursgrupper, styrer og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i bergensregionen. Årskonferansen 5+ med tittelen «En fredet øy i opprørt hav» tok opp Norges posisjon og muligheter og trusler i en digital og global verden. Konferansen presenterte et faglig høyt nivå av nasjonale og internasjonale eksperter, i god miks med bergenske næringslivsledere. Arrangementet samlet rekordmange deltakere. Vi har bidratt til å sette viktige næringspolitiske saker i regionen på dagsorden. Våre medlemmer har definert infrastruktur (vei, kollektiv) og kompetanse som næringslivets største utfordringer, og dette har vært våre prioriterte områder gjennom arbeidsåret. Bergen Næringsråd har i løpet av 2012 utarbeidet en helhetlig vei- og transportplan med de viktigste infrastruktursakene fram mot Planen har bidratt til å løfte diskusjonen opp på et overordnet nivå for regionens framtidige vekst- og transportutfordringer. På kompetansefeltet har næringsrådet utviklet egne kompetansekurs, men har også samarbeidet tett med studentorganisasjoner, forskningsmiljøer og ledelsen ved våre universitet og høyskoler. Vi har også videreutviklet Internasjonalt Karrieretorg til en enda viktigere rekrutteringsarena for bedrifter, organisasjoner og høyt kvalifiserte arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. Om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen. Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringspolitikk Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte. Bedriftsbesøk, innspill fra enkeltmedlemmer og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter. Kartlegginger og mulighetsstudier Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. Bergen Næringsråd har i 2012 utført følgende kartlegginger: Undersøkelse om de viktigste sakene for næringslivet i Norge fram mot valget Bergen Næringsråd ledet arbeidet med undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges seks største byer. Undersøkelsen ga noen klare resultater: Det er kamp om kompetent arbeidskraft i Norge, næringslivet ønsker færre kommuner og langt færre fylker, og næringslivet i bergensregionen står i bilkø for 4,6 milliarder kroner. Kartlegging av IT-næringen i regionen og fått tallfestet at det arbeider 5500 i næringen, og fått dokumentert at 60 % av ITbedriftene har behov for økt kompetanse og flere ansatte Kartlegging av behandlingen av plansaker i kommunene i bergensregionen. Undersøkelsen ble utført av Asplan Viak. Resultatet viser at det tar lengre tid å få en plansak gjennom i Bergen enn i kommunene rundt, og at Bergen også bruker lenger tid enn Stavanger. Det er identifisert forbedringspunkter som skal følges opp i nye undersøkelser. Utarbeidet «Transportplan» for Bergen Næringsråd med de viktigste infrastruktursakene de neste 20 år. Planen tar for seg nasjonalt nivå, regionalt nivå og bergensregionen. I bergensregionen bygger vår plan på at infrastrukturen kan forbedres betydelig gjennom et nytt ringveisystem i kombinasjon med bybaneutbygging og økt satsing på buss. Det er gjennomført en internasjonal kompetansekartlegging som skal synliggjøre hvilke land vårt næringsliv har kompetanse om, og hvilke land de opererer i. Kartleggingen skal resultere i en web-løsning som med oppdatert informasjon om hvor regionens bedrifter opererer. Sammen med andre aktører har Bergen Næringsråd fått utarbeidet et samfunnsregnskap for kunst- og kultursektoren. Dette viser at ringvirkningene fra næringen er på 2,4 milliarder kroner i Hordaland. Viktige saker i 2012 Kunnskap og kompetansekraft Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Næringslivet higer etter mer kompetent arbeidskraft, fra fagarbeidere til doktorgradsnivå. Næringsrådet og Sparebanken Vest samarbeider med NHH gjennom forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst», der målet er å identifisere kunnskap om nærings- og talentutvikling i regionen. Næringsrådet arbeider også tett på utdanningsinstitusjonene og høyskoler/universitet. Målet er å videreutvikle fagfelt som næringslivet er opptatt av, og å synliggjøre muligheter for jobb i regionale bedrifter. Vi har også tilrettelagt og gjennomført besøk til olje- og gassklyngen på Sotra for 50 studenter. Sammen med 20 bedrifter fra regionen planla vi gjennom 2012 en rekrutteringsdag på NTNU i Trondheim. Denne ble gjennomført i starten av 2013, og skapte stor interesse for framtidig arbeid i bergensregionen. Dette tiltaket vil bli gjentatt. I 2012 har vi sammen med Næringsalliansen vært pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Bergen Næringsråd mener at kompetanse og infrastruktur på Vestlandet må ses i sammenheng. Infrastruktur binder mennesker sammen og øker «kritisk masse», og det gir regionen en størrelse og et mangfold som utvikler, beholder og tiltrekker kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble gjennomført for tredje gang i Antallet internasjonale arbeidssøkere øker og øker, og i 2012 registrerte vi 550 arbeidssøkende. Vår kopling mellom næringsliv og kompetent arbeidskraft bidrar til at kompetanse blir tatt i bruk. Karrieretorget er en stor suksess og viser oss fram som en moderne og framtidsrettet region. Tiltaket vil bli videreført og videreutviklet. Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet Næringsrådets Transportplan ble lansert 7. desember Regionen skal vokse med mennesker i løpet av de neste 30 årene, og vi må ta grep for å få dette til å fungere. Vårt utgangspunkt er å løse opp trafikale flaskehalser. Offisielle planer viser at antallet biler i Bergen sentrum vil øke med minst 20 prosent i denne perioden. Næringsrådets plan viser en nedgang i antall biler på 24 prosent. Våre tiltak er nye ringveier og effektiv utnyttelse av buss og bybane. Planen har fått stor oppmerksomhet og er i etterkant presentert for alle politiske aktører i kommune og fylke. Den har vært lagt fram for våre stortingspolitikere, og er presentert for øverste ansvarlige ledere i Statens vegvesen. Sammen med Hordaland fylke, Bergen kommune, NHO Hordaland og LO i Hordaland, har Bergen Næringsråd levert felles høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan Vi har denne felles prioriteringen: E 39, med Svegatjønn-Rådal, Hordfast og Nyborgtunnelen Sotrasambandet Oppgradert Bergensbane med Ringeriketunnel og InterCity-tog Bergen-Voss Bergensregionen trenger også et logistikk-knutepunkt som kan bidra til redusert transportbehov og en mer bærekraftig utvikling. Etter vår vurdering bør dette plasseres i Fleslandsområdet. For Vestlandet er det avgjørende at en fergefri Kyststamvei kommer på 2 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

3 plass, og Bergen Næringsråd arbeider aktivt for å få realisert dette. Vi ønsker også at det tas høyde for tog langs samme traseen, for å skape et integrert arbeidsmarked som gir oss konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft og lavere transportkostnader. By- og regionalutvikling Bergen Næringsråd er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen. Vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne by med gode løsninger på næringsvirksomhet, handel og transport. I 2012 har dette blant annet kommet til uttrykk gjennom innspill til planene for Bybanen, Mindemyren og Nygårdstangen. Rask saksbehandling er viktig for næringslivet. I starten av året ble det brukt tid på å finne en løsning for plansaker til 12 milliarder kroner som stod i stampe hos Fylkesmannen, og godt påtrykk ga et vellykket resultat. Det er gjort et grundig arbeid for å kartlegge behandlingstiden i plansaker og spesifiseret hvor disse saker stopper opp i byråkratiet. Analysen er finansiert av våre medlemmer og utført av Asplan Viak, og viste lang behandlingstid i vår region. Den påviste også manglende kommunikasjon internt i kommunen, og at innsigelsesparter (som Grønn etat, Byantikvaren m.flere) kommer for seint inn i prosessen. Bergen Næringsråd har også fått gjennomført et hospiteringsprogram mellom saksbehandlere i privat og offentlig virksomhet. Det var krevende å få realisert hospiteringen, men programmet har nå ført til at det utarbeides et felles kursopplegg for ansvarlige utbyggere/søkere i regi av Høgskolen i Bergen. Finansielle utfordringer Kampen om finansiering har blitt tøffere for våre medlemsbedrifter. Bakgrunnen er nye, særnorske krav til egenkapital for bankene. Vestlandet har kapitalkrevende leverandør- og verftsindustri innen offshore og shipping, og de nye kravene rammer derfor regionen ekstra hardt. To av tre bedrifter i vår region venter vekst, og dette gjør situasjonen ekstra krevende. Næringsrådet har tatt saken opp gjennom media, i samtaler med våre stortingspolitikere og i møte med sentralbanksjefen. Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at dette er et økende problem, spesielt i mindre bedrifter som er i vekst, og vi vil arbeide videre med tanke på å få rammevilkår som kan gi nødvendige lån til våre medlemmer. Internasjonalisering Bergensregionen er Norges største eksportregion, og det jobbes derfor målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder. Bergen Næringsråd har sammen med partnere gjennomført en kartlegging av våre bedrifters internasjonale kontaktnett og deres internasjonale kompetanse. Det gir oss et rammeverk som kan benyttes ved besøk fra ambassader, når vi kontaktes av internasjonale interessenter som vil inn i vår region, og når vi arrangerer delegasjonsreiser. Det har gjennom hele 2012 vært arbeidet med en ny delegasjonsreise til Kina. Denne gjennomføres i mai 2013, og vil ha fokus på bedriftsrelatert kontakt. Næringsrådet har gjennom flere år arbeidet for at det etableres et SUA-kontor (Senter for utenlandsk arbeidskraft) i Bergen. I dag må internasjonale arbeidstakere vandre fra kontor til kontor for å få de nødvendige papirer for å få starte i jobben som de allerede har fått i regionen. Dette er både tid- og ressurskrevende. Planene for et SUA-kontor har vært presentert for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og Hordaland fylkeskommune har også sluttet seg til ønsket. Det er et mål at senteret kommer i drift senest i Næringsrådet er også representert i et utvalg som jobber for å få på plass en ny internasjonal skole i Bergen, som våre bedrifter med internasjonal arbeidskraft har som en svært prioritert sak. Nye lokaler har vært påkrevd i flere år, men ser nå ut til å finne sin løsning gjennom et kommunalt kjøp av den tidligere lærerskolen på Landås. Styrking og lokalisering av nærings- og kompetanseklynger Det er allmenn kunnskap at klyngedannelser gir økt styrke, markedsfordeler og økte muligheter. I Bergen er det mange nye klyngetiltak i gang, og Bergen Næringsråd har på ulike måter vært delaktige i flere av dem. Medieklyngen har gjennom flere år arbeidet målrettet for å lokalisere mediebedriftene på samme sted. Arbeidet ble igangsatt av TV 2 og videreført i vår ressursgruppe Media og kommunikasjon. Etter flere års arbeid har de store aktørene nå besluttet at samlokalisering skal gjennomføres i Lars Hillesgate fra Olje- og gassbransjen har i noen år arbeidet med å samlokalisere messer og konferanser i en stor oljekonferanse. I samarbeid med vår olje- og gassgruppe har eierne av fire av dagens messer besluttet at de ønsker å videreutvikle dette til OTW (Offshore Technology Week) i Bergen, et årlig arrangement som kan ta i mot besøkende. Arbeidet med å utforme en modell for organisering og integrering er påbegynt, der målet er å ha et felles prosjekt i gang fra 2015/16. Marin klynge er sterk i Bergen, med hovedkontor for flere av våre største sjømatprodusenter og offentlige etater som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og med sterke forskningsmiljøer på Universitet i Bergen. Aktørene ser nå på muligheten til å samlokalisere deler av virksomheten knyttet til forskning og forvaltning, og arbeider ut fra mulighetene som finnes på Marineholmen. Prosessen skjer i tett dialog med næringsaktørene, som Bergen Næringsråd, og det forventes at prosessen vil ende i en konklusjon i løpet av Maritim klynge er tradisjonelt definert som regionens sterkeste klynge. I løpet av 2012 ble det innledet et samarbeid mellom Bergens Rederiforening, Stiftelsen Neptun, Maritimt Forum Bergensregionen og Bergen Næringsråd for å markedsføre og fremme den maritime klyngen. Det har så langt resultert i en rapport om næringens størrelse og betydning, og en rekke tiltak som skal iverksettes for å markedsføre og sikre rekruttering til «Maritime Bergen». Nettverksbygging Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Kjernen i nettverksarbeidet er våre egne ressursgrupper. Vi har i 2012 tatt initiativ til, og vært deltaker og samarbeidspartner i en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet: Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandbenken på Stortinget Møter med komiteer på Stortinget Møter med Bergen kommune, byrådet i Bergen, komitéledere og med opposisjonspolitikere Møter med ulike aktører i Hordaland fylkeskommune Møter med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Skyss og NSB Møter med NHH, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og BI i Bergen Møter med nettverksorganisasjoner som NCE Subsea, MediArena, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Designregion Bergen m. flere. Møter med NHO, LO og Business Region Bergen Møter med Innovasjon Norge Møter i Næringsalliansen i Hordaland Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem Vestlandssamarbeid med næringsforeningene i stavanger-regionen, Stord og Haugesund Møteplassen Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Vi var involvert i 155 møter i 2012 med nærmere deltakere. Møtene skaper en kontakt og samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møteinnholdet skal være et speilbilde av våre toppsaker og bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker. Bergen Næringsråd har gjennom flere år etablert noen store konferanser som bærebjelken i vårt møtetilbud. I 2012 har vi blant annet arrangert «Årskonferansen 5+», «Transport- og logistikkdagen», «7-fjellskonferansen», «SMB-dagen» og «Hordaland på Børs». Styret og administrasjonen arbeider for at det jevnlig skal tilbys nye møtetilbud, både i innhold, aktualitet og bredde. I 2012 ble dagskonferansene komplettert med to nykommere. «Bedriftsiaden» er en dagskonferanse der vi presenterer bredden i vårt næringsliv gjennom en hel dag med bedriftspresentasjoner. «Vestlandskonferansen» ble også en del av vårt tilbud i Konferansen er et oppdrag fra Sparebanken Vest som utføres annen hvert år av Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i stavangerregionen. Målet er å løfte Vestlandet, og nyorganiseringen har bidratt til et nytt løft for konferansen og for næringsrådet var også første året der vi utviklet «Lederforum» sammen med BI Bergen. Det ga en møteserie gjennom året med seks møter med høy faglig kvalitet. Tilbudet ble godt mottatt, og er videreført i Vi er stolte over at vi som organisasjon kan tilby en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer gode foredragsholdere, gode tema og gode debatter. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner. 14 ressursgrupper Bergen Næringsråd har 14 ressursgrupper der over 170 personer møtes jevnlig for å fremme saker som er viktige for regionen og vårt lokale næringsliv. Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid har fokus på de rette sakene og problemstillingene. I 2012 hadde Bergen Næringsråd følgende 14 ressursgrupper: Byutvikling, Finans, Fornybar energi, Handel, IKT, Internasjonalt, Kultur og opplevelse, Mangfold og inkludering, Marin, Maritim, Media og kommunikasjon, Nettverk U37, Olje og gass, Transport. Styret er svært takknemlige for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. Ansatte og arbeidsmiljø Bergen Næringsråd hadde 12 fast ansatte, en traineestilling og en lærling ansatt ved utgangen av Av disse 14 var det ni kvinner og fem menn. Organisasjonen har også 0,5 årsverk i en samarbeidsstilling med Business Region Bergen om Kina og om arbeidet med å få etablert et felles mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. En person gikk av med pensjon ved utgangen av 2012, og hennes arbeidsoppgaver er overtatt av andre i organisasjonen. Foreningen har kvinnelig leder og en ledergruppe med to kvinner og to menn. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling. Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet var på 3,9 %, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. Prisutdelinger Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2012 hadde vi gleden av å gi ut følgende priser: «Villsauen», den årlige eksportprisen som utdeles av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke, ble i 2012 delt ut til Solberg Scandinavian AS. Selskapet leverer brannslukkingsskum til hele verden, og arbeider med store oljeselskaper som BP, Exxon Mobile og Statoil. Selskapet er kjent for å arbeide tett sammen med sine kunder på produktutvikling og for hele tiden å være i takt med behovene i bransjen. Bedriften har en årlig omsetning på 40 millioner kroner, derav halvparten eksport. «Kjuagutten» er en bedriftspris som deles ut av DNB, NHH og Bergen Næringsråd. Prisen ble i 2012 tildelt værselskapet StormGeo. Selskapet har gjennom 15 år bygget seg opp fra grunnen til å bli et stort internasjonalt selskap med 156 millioner kroner i omsetning. StormGeo er et av flere eksempler på nyskapingskraften rundt TV 2-miljøet i Bergen. Ved bevisst satsing på forskning og produktutvikling har bedriften klart å skape et storslått produkt som nå utnyttes i internasjonal vekst. «Sunnivaprisen», som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Gjensidige, ble i år tildelt Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Bergensavisen. Gjennom sine tre år i BA har hun klart å snu minus til pluss, og har stått fram som en endringsorientert, engasjert, strukturert og målrettet leder. Hun har som ambisjon å være et forbilde som angir retning for sine medarbeidere, samtidig som hun jobber med å involvere og inkludere ledere og ansatte i arbeidet med å mestre de utfordringene som bedriften står overfor. Hipsinger I god bergensk tradisjon gjennomførte Bergen Næringsråd «hipsinger» på Årsmiddagen 2012 til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd. TV 2 ble hipset for at selskapet gjennom 20 år har etablert seg som motoren i en klynge på nærmere 5000 medarbeidere. Selskapet har i dag nærmere 1000 ansatte, og halvparten jobber ved hovedkontoret i 4 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

4 Bergen. TV 2 har også bidratt til etableringen av store datterselskaper som Vizrt og StormGeo, og selskapet har vært drivkraften i framveksten av det som nå blir MediaCity Bergen. Bybanen ble hipset for å ha gjort Bergen til en moderne by. Den er byens viktigste byutviklingstiltak, og har på kort tid blitt hele byens kjæledegge. En samlet by har nå blitt bybaneforkjempere, og Bybanen har allerede daglige påstigninger. Bybanen er i kontinuerlig utbygging med mål om baner til Flesland, Åsane og Loddefjord. Erik Bøckmann, tidligere styreleder i Bergen Næringsråd, ble tildelt Bergen Næringsråds hederstegn under årsmiddagen. Erik Bøckmann fikk hederstegnet for mangeårig tjeneste for næringsrådet som medlem i BNs ressursgruppe Finans, mangeårig styremedlem, nestleder og styreleder. I alle disse år har han bidratt med sitt store engasjement, sin troverdighet, handlekraft og entusiasme. Bøckmann er nå medlem i Bergen Næringsråds valgkomité. Kommunikasjon Bergen Næringsråd har i løpet av 2012 produsert seks utgaver av vårt magasin «Samspill». Magasinene bidrar til å synliggjøre vårt næringsliv og å sette viktige tema på dagsorden. Tema i år har vært «Mangfold», «Fornybar energi», «Næringslivets spenst og bredde», «Vekstregionen», «Ledelse» og «Transport». Det er også produsert to særtrykk for hvert av temaene «Finansbyen Bergen» og «Olje og gass». Dette er prosjekter som er finansiert og produsert i samarbeid med våre medlemmer i ressursgruppene og bedrifter fra de aktuelle næringene. Samspill og særtrykkene distribueres til næringslivet i bergensregionen, til media, politikere og til rådgivere ved skoler i vår region. Målsetningen er å skape oppmerksomhet rundt de fagtema som opptar næringslivet. Bergen Næringsråd er også svært aktiv på sosiale medier med egne sider på Facebook og LinkedIn. Foreningen er også svært aktiv på Twitter og bruker dette for å vise bredden i vår aktivitet, og for å skape oppmerksomhet om våre saker og våre mange møter. Årsresultat Bergen Næringsråd hadde driftsinntekter i 2012 på kr 25,5 millioner, som er på samme nivå som i Inntektene fra medlemskontingenter er noe høyere enn året før, mens leieinntekter har gått noe ned. Drift, møter, aktiviteter og prosjekter har forløpt som forventet i Bergen Næringsråds regnskap viser et underskudd på kr etter skatt. dette har styret vedtatt å nedskrive hele den aktiverte IT-investeringen knyttet til IT-prosjektet. Styret forventer at de grep som er tatt skal gi administrative forenklinger og forbedringer. Styrking av staben fra sommeren 2012 har gitt god effekt, men også økte personalkostnader. «Møteplassen» viser god utvikling med økt deltakelse og økte inntekter, og denne aktiviteten går nå med overskudd. Årsregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og BN Fond av Fortsatt drift Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. Regnskap Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på kr 19,6 millioner i 2012 mot kr 19,0 millioner i Tallet på medlemmer er stigende og inntekter fra kontingenter er på kr 6,8 millioner mot kr 6,1 millioner året før. Styret ønsker at våre ordinære medlemsmøter skal være gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer og eiendomsdrift. Bidraget fra Fond av 1990 var på kr 1,9 millioner for 2012 og bidraget fra drift av eiendommen Veiten 3 var på kr 2,3 millioner. Til sammen er dette kr 0,5 millioner lavere enn året før. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Fondet hadde ved utgangen av 2012 en verdi på kr 48,9 millioner mot 48,3 millioner året før. Avkastningen i året utgjorde kr 2,6 millioner. Det er overført kr 1,9 millioner til foreningsdriften. For 2011 var overføringen kr 2,3 millioner. Handelens og Sjøfartens Hus AS / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 % av aksjene i Handelens og Sjøfartens Hus AS. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Utsikter for 2013 Styret ser optimistisk på fremtiden til Bergen Næringsråd og for våre bedrifter i Organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte. Medlemsmassen er også stabil, og det er potensiale for medlemsvekst. Dette er organisasjonen i gang med. Medlemskontingenten for 2013 er justert i henhold til vedtak på fjorårets generalforsamling. Det har gitt oss litt større inntekter. For 2014 foreslås det en økt kontingent på 5 %. Næringsrådet har ni store samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan holde oppe vår aktivitet. Sammen med aktører som finansierer våre trykte media, og aktører som bidrar på møteplassen, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Styrkingen av staben i 2012 har vært avgjørende for å kunne utføre de oppgaver som var forventet fra våre medlemmer. Eventuelle nye tiltak må løftes gjennom prosjekter som også vil medføre at det samtidig gis mulighet for styrking av staben. Driften av eiendommen Veiten 3 forventes å gi et bidrag til foreningsdriften i 2013 på sammen nivå som for Det samme gjelder for bidrag fra Fond av Næringslivet har fortsatt utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. Styret er godt fornøyd med den måte organisasjonen har tatt fatt i dette arbeidet, og ønsker at rekrutteringstiltak prioriteres også i Nasjonal Transportplan kommer i april I starten på året har det vært høy aktivitet for å gi innspill ut fra regionens behov, og det er store forventninger i vår medlemsmasse til at Vestlandet prioriteres med midler til veier, jernbane og kollektivtiltak. Vestlandet har i dag et transporttilbud og en infrastruktur som er en konkurranseulempe. Styret ønsker å videreføre aktiviteten på «Møteplassen» og opprettholde et sterkt faglig treffpunkt, en utviklingsarena og en kompetanseformidler. Vi ønsker også en kontinuerlig forbedring med tilbud om nye møtekonsepter og framtidsrettede løsninger. Valget 2013 vil bli viktig for å utfordre våre politikere i forhold til næringslivets behov. Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser, stabilt rentenivå, og konkurranselikhet i forhold til utenlandske aktører. Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået og den agendasettingen som Bergen Næringsråd står for, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen vil være en viktig næringspolitisk påvirker også i Regnskapet belastes med en nedskrivning av IT-investeringer på kr 1,085 millioner. Bergen Næringsråd startet i 2010 en prosess med å utvikle et integrert IT-system for håndtering av medlemsregister, kontakter (CRM), arrangementer/påmeldinger, publisering på nett (web) og fakturering av medlems- og arrangementsavgifter. Målet var å effektivisere administrasjons- og faktureringsoppgaver og forbedre kommunikasjonen mot medlemmene. IT-løsningen ble utviklet gjennom 2011 og ble satt i drift tidlig i IT-systemene er operative, men har feil og mangler som gjør at de forventede, administrative effektiviseringene har uteblitt. En sentral målsetting for IT-systemet var at det skulle bedre kommunikasjonen mot medlemmene gjennom brukerdialog («Min Side»). Heller ikke her har vi kommet i mål som følge av problemer med synkronisering mellom web-portal og CRM. Høsten 2012 ble det arbeidet intensivt for å finne alternative løsninger med hyllevareløsninger som vil dekke Bergen Næringsråds behov. Det er nå valgt ny leverandør som tilbyr dette, og det planlegges implementering av ny IT-løsning før sommeren Med bakgrunn i Fondets investeringsprofil har vært uendret siden 2008, der 20 % av midlene er plassert i aksjer og 80 % i rentepapirer. Drift av eiendommene Eiendommen Veiten 3 Eiendommen Veiten 3 er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen leies ut til næringsvirksomhet og er et eget skatteobjekt. Leieinntektene for 2012 har vært på kr 6,5 millioner og resultatet før overføringer og skatter er på kr 3,5 millioner. Driften i Ricks Stuene opphørte fra sommeren 2012, og det er per dato ikke kommet på plass nye leietakere til lokalene. Styret vedtok i 2012 at driften av Veiten 3 skal overføres til et nystiftet selskap, Veiten 3 AS, og dette er nå iverksatt. Veiten 3 AS ble etablert i desember 2012 og er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen vil fremover bli eid og driftet i nytt selskap, etter de samme retningslinjer som da eiendommen inngikk som en del av Bergen Næringsråd. Det arbeides for tiden med en forretningsplan for det nye selskapet. Johannes D. Neteland Styreleder Stein Olaf Onatheim Inge Husefest Bergen, 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Anne Gine Hestetun Kenneth Nilsen Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Hilde Drønen Marit Warncke Adm. direktør 6 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

5 Bergen Næringsråd Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Finansinntekter Verdiendring markedsaktiva ( ) Finanskostnader ( ) ( ) Sum finansposter Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner 9 Overført til Egenkapital I Overført til Egenkapital III ( ) Sum disponert ( ) Bergen Næringsråd Årsregnskap 2012 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember 2012 / 11. mars 2013 Styret i Bergen Næringsråd Johannes D. Neteland Styreleder Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Anne Gine Hestetun Hilde Drønen Inge Husefest Stein Olaf Onatheim Kenneth Nilsen Marit Warncke Adm. direktør 8 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

6 Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon resultat Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon balanse Note 2012 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter Note 2012 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) (2 375) Finansposter Finansinntekter Overført Bergen Næringsråd ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva ( ) Finanskostnader ( ) (24 280) ( ) - ( ) Sum finansposter ( ) Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer ( ) Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Resultat før skatter ( ) Egenkapital Skattekostnad Årsresultat ( ) ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner 9 Overført til bunden egenkapital Overført egenkapital III ( ) ( ) ( ) Sum disponert ( ) ( ) Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld ( ) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

7 Bergen Næringsråd årsregnskap 2012 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Regnskapet for Bergen Næringsråd utgjøres av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3, et nystiftet selskap Veiten 3 AS og Fond av Veiten 3 er heleiet av Bergen Næringsråd, og fra 2013 vil eiendommen bli driftet fra Veiten 3 AS. Finansporteføljen er plassert i Bergen Næringsråds Fond av Fondet har egne vedtekter som regulerer disponeringen av midlene og er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Prosjekter i Bergen Næringsråds regi, og som pågår over lengre perioder, blir periodisert over foreningens balanse. Aksjer og andeler i fond Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Inntekter Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Det vil si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført. Inntekter regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjon Bergen Næringsråds ansatte er tilknyttet en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddsbasert pensjonsordning. Med virkning fra høsten 2012 blir nye medarbeidere tilsluttet den innskuddsbaserte ordningen. Etter god regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har en egen pensjonsplan for administrerende direktør. Denne blir finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller hvor det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne vurderinger. Skatter Foreningen er skattepliktig for alminnelig inntekt og formue knyttet til eiendomsdriften av Veiten 3. Skattekostnaden utgjøres av betalbar skatt og årets endringer i netto utsatt skatt. Note 2 - Driftsinntekter Leieinntekt fast eiendom er i sin helhet knyttet til eiendommen Veiten 3 Andre inntekter: Annonser/sponsorer/reklame Møteplassen, andre arrangementer Sekretariatstjenester Andre inntekter Synliggjøringsmidler Prosjektinntekt og INN Bestyrergodtgjørelse H&S Hus Sum andre inntekter Note 4 - Varige driftsmidler, BN og eiendommen Veiten 3 Note 5 - Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Inventar/IKT/ kontormaskiner Veiten 3 Bygning Veiten 3 Tomt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivning *) Prosentsats for ordinære avskrivninger 10-30% 2% - *) Bergen Næringsråd har vedtatt å anskaffe et nytt IT-system i Årets regnskap er belastet med kr som ekstraordinær avskrivning knyttet til gamle IT-systemer. Kategori Anskaff.kost Virkelig verdi Kjøp/salg 2012 Sum Res.ført verdi endr Virkelig verdi Holberg Norden Globale aksjer Holberg Global Globale aksjer Aberdeen Global World EF Globale aksjer ( ) BNY Mellon LT Global EF Globale aksjer ( ) Pimco GIS Unconstr. Bond Fund Globale aksjer ( ) Sum globale aksjer ( ) Holberg Norge Norske aksjer Skagen Global (NOK) Norske aksjer ( ) (21 797) - Storebrand Delphi Verden Norske aksjer ( ) Pareto Verdi Norske aksjer ( ) Storebrand Optima Norge A Norske aksjer ( ) (7 591) - Warren Wicklund Norge Norske aksjer ( ) Sum norske aksjer ( ) Holberg Kreditt Globale obligasjoner AllianceBernstein Fund -Global Plus Globale obligasjoner ( ) PIMCO Global Bond Fund, Inst. NOK Globale obligasjoner ( ) Sum obligasjoner ( ) DNB Nor Obligasjon 20 (II) Norske obligasjoner Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Pensjonskostnadspremie Lån til ansatte Lånet er gitt til to medarbeidere. Nedbetalingstiden er to år for det ene lånet og fem år for det andre. Lånene løper uten rente. BN har ikke en generell ordning med lån til ansatte. Pensjon Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Den utgjøres av en kollektiv ytelsesbasert pensjonsplan og, for de sist ansatte, en innskuddsbasert pensjonsplan. Kostnadsført premie for 2012 utgjør kr Det er inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. For denne avtalen er det avsatt kr for opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde for en femårsperiode fra fylte 62 år. Avsetningene inkluderer ordinær opptjening av pensjonsrettigheter i perioden. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr for år Sum markedsbaserte aksjer og obligasjoner ( ) Holberg Likviditet Pengemarked Bergen Næringsråd har i 2012 valgt Holberg Fondene som investerings- og porteføljerådgiver. Avtalen med Gabler Wassum er sagt opp og opphørte med virkning fra juni Note 6 - Skatter, eiendommen Veiten Resultat før skattekostnad Permanent forskjell Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28% 28% Betalbar inntekstskatt Formueskatt Sum betalbar skatt Årets skattekostnad : Betalbar skatt Formuesskatt Årets skattekostnad Note 7 - Langsikige fordringer Bergen Næringsråd har lånt ut til sammen kr til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse med oppgraderingsarbeider på bygget. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 4,4 %. Bergen Næringsråd har i tillegg lånt ut kr til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnitlig rente gjennom året har vært 3,5 %. 12 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

8 Note 8 - Aksjer / langsiktige plasseringer Aksjer vurdert som anleggsmidler Antall Pålyd. Bokført Torget i Bergen AS Bergen Sentrum AS Fjord Norge AS Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen Vitensenter AS Kyststamveien AS Olav Kyrresgate 11 AS Veiten 3 AS Driftsinntekter og -kostnader Gasskonferansen i Bergen Stift.kap. 1 Kulturby år 2000 Stift.kap. 1 Norsk Sjømatsenter Stift.kap. 1 Sum bokført verdi Veiten 3 AS ble stiftet med kr i aksjekapital i desember Selskapet er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen ble ved tinglysing 21. januar 2013, som ledd i en emisjon vedtatt 19. desember 2012, overskjøtet til Veiten 3 AS. Kapitalen i selskapet vil i 2013 bestå av aksjekapital kr og overkursfond kr Selskapet vil overta driften av eiendommen fra 1. januar Note 9 - Egenkapital 1) Egenkapital I er tilført kr og er realverdijustert i henhold til vedtektene for Fond av Av samlet Egenkapital III på kr (2011 kr ) utgjør andelen fra Fond av 1990 kr (2011 kr ). Eierandel Resultat 2012 EK Olav Kyrresgate 11 AS 33,4 % Veiten 3 AS 100,0 % Pr Sum BN Veiten 3 Fond 1990 Egenkapital I Bunden Egenkapital Egenkapital II Egenkapital III Sum egenkapital Resultat 2012 ( ) ( ) Egenkapital Egenkapital I Egenkapital II Egenkapital III Sum Egenkapital ) Egenkapital I ble tilført Fond av 1990 ved nedsalg av aksjer i H&S Hus i Egenkapital II ble tilført fondet ved refinansiernig og frigjøring av midler fra H&S Hus i Avkastning på Fond av 1990s kapital, utover det som er nødvendig for å opprettholde realverdien av Egenkapital I, kan benyttes til å bidra til driften av Bergen Næringsråd. For øvrig forvaltes midlene ihht egne statutter fastsatt på general-forsamling i Bergen Næringsråd den 27. april Driftsinntekter år 2012, kr Kontigenter, 27 % Handelskammer, 6 % Leieinntekter fast eiendom, 25 % Synliggjøringsmidler, 4 % Møter, arrangement, 18 % Andre inntekter, 19 % driftskostnader år 2012, kr Fond/Legater under foreningens administrasjon Regnskap Kapital Inntekter Utdelinger Andre kostnader Kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer PLASSERING AV MIDLENE Bank innskudd Plassering oblig./pantelån Personalkostnader, 44 % Administrasjonskostnader, 14 % Møter, arrangementer, 13 % Plassering annet Skyldig Andre medlemsaktiviteter, 15 % Eiendomsdrift, 6 % Avskrivninger, 8 % Kontroll kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Note 10 - Langsiktig gjeld Bergen Næringsråd har lånt kr av Bergen Næringsråds Understøttelseskasse. Lånet inngår som finansiering av eiendommen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente tillagt en margin. Resterende beløp er lånt i andre fond under foreningens administrasjon. Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Prosjekter - eksternt finansiert Depositum Pensjonsavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

9 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsberetning 2012 Formål og virke Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer innen produksjonslivet i eller utenfor aldershjemmet, samt til deres etterlatte. Virksomheten drives i Bergen med Bergen Næringsråd som forretningsfører. Dens virkeområde omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen Formannsvei 29. I tillegg er det styret i Understøttelseskassen som bestyrer Bergen Næringsråds Sosiale Legat. Legatet er en egen juridisk enhet og inngår ikke i Understøttelseskassen. Generelt Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av en kvinne og fire menn. Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma som utfører tjenester knyttet til drift og tilsyn for eiendommen. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn normalt for leilighetsbygg som nyttes for boligformål. Eiendommen Formannsvei 29 Driften av eiendommen viser for 2012 et overskudd på kr Deler av eiendommen er over tid blitt opprustet og fremstår med moderne og tjenlige leiligheter, fortrinnsvis for eldre medlemmer eller deres etterlatte. Etterspørselen fra medlemmer i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig til å fylle de 36 leilighetene, og de fleste leilighetene er gjennom året leiet ut på markedsmessige vilkår til studenter og andre på oppsigelige (tidsubestemte) leiekontrakter. Dette sikrer fleksibilitet og gir en høy utleiegrad. Eiendommen har gjennom året vært fullt utleiet. Bygget holdes i god stand. Gjennom 2012 er det utført omfattende maler- og murarbeider på byggets fasader og skorsteiner. Det er foretatt rehabilitering av to boenheter. Boenheter blir rehabilitert ved behov, fortrinnsvis i forbindelse med skifte av leietaker. Understøttelseskassens fond Den vesentligste delen av driftsmidlene er bundet opp i eiendommen i Formannsvei 29. Understøttelseskassens fond viser et resultat på kr og egenkapitalen er på kr Det er foretatt utdelinger fra fondet gjennom 2012 med totalt kr Konsolidert regnskap 2012 Eiendommen og Understøttelseskassen er samme juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr som overføres til annen egenkapital. Sum total bokført egenkapital er kr Eiendommen har en bokført verdi på kr Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere. Fremtidsutsikter Styret har som hovedoppgave å drifte og forvalte eiendommen og det sosiale legatet. Styret vil fortsette det planmessige arbeidet med vedlikehold av bygget og rehabilitere boenheter ved behov. Utsiktene for 2013 er gode. Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Noter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Årets resultat BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

10 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 Balanse Noter Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler Fast eiendom - Formannsvei Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Noter til regnskapet for 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader m.v. Det er ingen ansatte i stiftelsen. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2012 kr Note 3 - Varige driftsmidler Formannsvei 29 Ombyggingsprosjekt Rehabilitering leiligheter Sum Anskaffelseskost Tilgang i løpet av året Avgang i løpet av året 0 0 Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Bergen, 31. desember 2012 / 26. februar 2013 Knut Ulveseth M mette Nora Sætre styreleder Note 4 - Langsiktige fordringer Låntaker er Bergen Næringsråd v/bygningen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente + margin 1,0 %. Flytende rente for 1. halvår 2012 er 3,14 %, 2. halvår 2012 er 2,64 %. Note 5 - Langsiktig gjeld Långiver Saldo Saldo BN's Understøttelseskasse - Sosiale legat Fond av 1990 (Bergen Næringsråd) Sum langsiktig gjeld Note 6 - Egenkapital Per Helland Audun Egge Andersen gunnar Gran Innskutt kapital Fri kapital Sum kapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

11 Bergen Næringsråd Budsjett Elimin. Foren. Veiten 3 FOND 1990 Regnskap 2012 Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter ( ) Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) - ( ) (10 000) ( ) Finansposter Finansinntekter Overført BN (foreningen) ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva Finanskostnader ( ) - ( ) ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til bunden egenkapital Overført til annen egenkapital ( ) Sum disponert ( ) 20 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

12 Bergen Næringsråd Understøttelseskasse Budsjett 2013 Resultatregnskap Budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto firnansposter ( ) ( ) Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til egenkapital Sum disponert konstaterer Kontrollkomitèen at den er overensstemmende med generalforsamlingens forvaltningsinstruks av 1991 med senere endring av For så vidt gjelder Fond under foreningens administrasjon, har Kontrollkomitèen fått seg forelagt en oversikt som også gjengir kapital, avkastning, plassering og formålet ved det enkelte fond, foretatte utdelinger i 2012 og disponibel kapital. I henhold til oversikten er midlene disponert som foreskrevet. Bergen 5. mars 2013 Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskap og beretninger. Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar for Sak 2: Budsjett 2013 Styrets forslag til budsjett for 2013 fremgår av regnskapsoppstillingen på side 21. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til det fremlagte budsjettet for Sak 3: Kontingent 2014 Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til kontingentheving for 2014 innenfor en ramme på 5 %. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til kontingentøkning for Jan Erik Kjerpeseth har takket ja til gjenvalg, mens Johannes D. Neteland, Anne Gine Hestetun og Inge Husefest har valgt å tre ut av styret. Øvrige styremedlemmer, Kenneth Nilsen, Hilde Drønen og Stein Olaf Onarheim, står ikke på valg. Valgkomiteen foreslår følgende valgt som styremedlemmer: Valgperiode 2 år: Jan Erik Kjerpeseth (gjenvalg) Lisbeth Nærø (ny) Kurt Rune Andreassen (ny) Veslemøy Fredriksen (ny) Styreleder (valgperiode 1 år): Som styreleder foreslås Jan Erik Kjerpeseth. Nestleder (valgperiode1 år): Som nestleder foreslås Lisbeth Nærø. Kontrollkomiteen Det foreslås gjenvalg på: Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Valgperioden er 1 år. Valgkomiteen Det henvises til vedtektenes 10, hvert år uttrer minst ett av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. I år uttrer i henhold til denne bestemmelsen Bjart Nygaard. Innstillinger 2013 Sak 1: Beretning og regnskap Det vises til sidene foran i årsrapporten med følgende innhold: Bergen Næringsråd Styrets beretning 2012 Resultatregnskap, balanse og noter 2012 Spesifikasjoner av resultatregnskap og balanse 2012 Revisjonsberetning 2012 Budsjett for 2013 Årsregnskap fond/legater Dette forslaget innbefatter en økning av satsene med ca 3 % fra siste justering i Det følger av tidligere vedtak at satsene skal justeres for pris og lønnsvekst. Revisjonsberetning fra Deloitte AS er inntatt i årsrapportens regnskapsdel. Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner forslaget til honorar. Sak 4: Nye vedtekter Understøttelseskassen Dagens vedtekter i Bergen Næringsråds Understøttelseskasse (U-kassen) ble sist justert i U-kassens drift har endret seg de siste årene, og styret i U-kassen har derfor ønsket å endre vedtektene i henhold til dagens oppgaver. Understøttelseskassen driver ikke lenger et aldershjem, men administrerer utleie av leiligheter i Formannsvei. Forslaget til nye vedtekter fra styret i U-kassen har vært til behandling i styret i Bergen Næringsråd, som slutter seg til innstillingen og anbefaler generalforsamlingen å vedta vedtektene. Styrets forslag til nye vedtekter fremgår på side 24 og 25. Gamle vedtekter kan leses på Bergen Næringsråds årsrapport på web. Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til nye vedtekter for Bergen Næringsråds Understøttelseskasse. Som nytt medlem foreslår valgkomiteen Johannes D. Neteland. Det foreslås gjenvalg på: Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann Benedicte S. Fasmer Valgperioden er 1 år. Revisor Valgkomiteen foreslår at Deloitte AS gjenvelges for ett år. Bergen, 1. mars VALGKOMITEEN Understøttelseskassen Styrets beretning 2012 Resultatregnskap, balanse og noter 2012 Revisjonsberetning 2012 Budsjett 2013 Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskaper og beretninger Honorar til styrets medlemmer Styreleder kr Nestleder kr Til hvert av de øvrige styremedlemmer kr KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE I henhold til vedtektenes 9 skal Kontrollkomitèen «vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter, og overensstemmende med gitte fullmakter». Kontrollkomitèen har gjennomgått det reviderte årsregnskap, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre og revisjonsberetningen av statsautorisert revisor Olav Revheim ved Deloitte AS. Kontrollkomitèen konstaterte at midlene er anvendt i samsvar med foreningens formål, beskrevet i vedtektenes 1. For så vidt gjelder disponering av Bergen Næringsråds Fond av 1990, Sak 5: Valg Sammensetningen av foreningens formelle organer: styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, samt styret i Understøttelseskassen, fremgår av årsberetningen foran. Valgkomiteen har gitt følgende innstilling: Styret Fire styremedlemmer står på valg: Johannes D. Neteland Jan Erik Kjerpeseth Anne Gine Hestetun Inge Husefest Bjart Nygaard Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann Benedicte S. Fasmer 22 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

13 LOV FOR BERGEN NÆRINGSRÅDS UNDERSTØTTELSESKASSE (Endret på Generalforsamlinger 13. april 1999 og 29. april 2013) Definisjoner Hvor i denne lov nedenstående betegnelser er anvendt menes: Formannen : Formannen i Understøttelseskassens styre Styret : Understøttelseskassens styre Direksjonen : Bergen Næringsråds styre Foreningen : Bergen Næringsråd Generalforsamlingen : Bergen Næringsråds Generalforsamling 1. Formål og virke Bergen Næringsråds Understøttelseskasse, som er opprettet den , har sitt sete i Bergen, og er en egen juridisk person. Den har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer. Understøttelseskassen er underlagt foreningens kontroll, jfr. 11. Dens virkeområde omfatter: a. Understøttelseskassen fond b. Understøttelseskassens øvrige midler c. Legater underlagt Understøttelseskassen d. Eiendommen Formannsvei 29 Hjelp ytes i form av: a. Direkte økonomisk støtte ved utdeling av legatporsjoner b. Ved at leilighet stilles til disposisjon i Formannsvei 29, uten leie eller mot nedsatt leie 2. Kapital Understøttelseskassens midler og fond kan anbringes: a. I eiendommen Formannsvei 29 b. Som for umyndiges midler bestemt c. På annen måte som styret finner betryggende d. I bankinnskudd eller kontanter til drift av eiendommen Stiftelsens grunnkapital er kr ,60. Grunnkapitalen er urørlig. 5 % av den årlige netto finansavkastningen skal legges til den urørlige grunnkapitalen. Den resterende avkastningen kan anvendes til formålet. Stiftelsen skal ha en sunn kapitalforvaltning og styret plikter å påse at kapitalen ikke forvitrer. Grunnkapitalen skal opprettholde sin inflasjonsjusterte verdi. For øvrig vises til de rammer stiftelsesloven bestemmer. Midler som er eller blir innsamlet til Understøttelseskassens drift (Fri Egenkapital) kan dog anvendes til alle i loven nevnte formål. Midler tilhørende legater underlagt Lotteri- og Stiftelsestilsynet, skal anbringes på den måten som er bestemt for det enkelte legat, eller i mangel av sådan bestemmelse, som for umyndiges midler bestemt. 3. Renter Renter av legater under Lotteri- og Stiftelsestilsynets kontroll, anvendes i henhold til det enkelte legats bestemmelser. Understøttelseskassens øvrige renteinntekter anvendes til: a. Drift av Formannsvei 29 i den utstrekning dette er nødvendig b. Understøttelser som i 1 nevnt c. Kapitaløkning d. Renter som ikke er disponert kan overføres til Fri Egenkapital Når unntas utdeling av renter av legatmidler hvor giveren annerledes har bestemt, skal understøttelser i alminnelighet utdeles på foreningens stiftelsesdag. 4. Vilkår for oppnåelse av støtte Etter ansøkning til styret eller etter eget initiativ, skal hjelp, herunder tildeling av leilighet i Formannsvei 29, fortrinnsvis ytes til den som har bidratt til Understøttelseskassens fremme, er eller har vært medlem av foreningen. Hvis forholdene tillater det, kan hjelp også ytes til medlemmers foreldre eller etterlatte. 5. Eiendommens beboere, Leiligheter Styret skal leie ut leilighetene på vanlige forretningsmessige vilkår. Plikt for beboer til å fraflytte eiendommen kan blant annet oppstå ved: a. At vedkommende gjentagende forser seg mot den for eiendommen gjeldende instruks b. At vedkommende misligholder leiekontrakten 6. Valg av styret Understøttelseskassens styre består av 6 medlemmer. Styremedlemmene utpekes av Direksjonen med en funksjonstid på 4 år. Formann i Understøttelseskassens styre velges av Generalforsamlingen etter innstilling fra Valgkomiteen. Det foreligger ingen begrensning i maksimal funksjonstid for styremedlemmene i Understøttelseskassen. Styrets medlemmer må være medlemmer av Bergen Næringsråd. Medlemmer som nyttiggjør seg Understøttelseskassens tjenester/ bistand, kan ikke velges som styremedlem i Understøttelseskassen. Direksjonen fastsetter instruks for styret. 7. Formannen Formannen leder forhandlingene i styret. I tilfelle stemmelikhet har han den avgjørende stemme. I formannens fravær fungerer viseformannen. 8. Signatur a. Formannen forplikter Understøttelseskassen i alle løpende forretninger b. Formannen sammen med foreningens formann forplikter Understøttelseskassen ved kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom c. De samme som under punkt b. nevnt forplikter Understøttelseskassen i alle andre saker angående verdipapirer. Jfr. 10, 2. ledd Foreningens direktør skal kontrasignere ved de under punkt b. og c. nevnte transaksjoner. 9. Styret Styret skal holde møte minst en gang hvert kvartal eller når formannen eller minst 2 av styremedlemmene ønsker det. Det sammenkalles av formannen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, hvorav enten formannen eller viseformannen. Styret skal selv velge viseformann og behandle: a. Saker som forelegges foreningens styre til uttalelse eller avgjørelse b. Anbringe eller omplassering i verdier av annen art c. Byggeforandringer og reparasjoner i eiendommen som krever uttellinger d. Anvendelse av Fri Egenkapital e. Spørsmål om gjeldsforpliktelser. Jfr. dog 8b. og 10, 4. ledd f. Opptakelse av beboere i eiendommen, og eventuelt fastsettelse av husleie g. Hjelp til trengende h. Regnskap og budsjett. Jfr. 11, 3. og 4. ledd Samt fastsette: Instruks/husordensregler for eiendommens beboere. 10. Saker som skal forelegges foreningens organer De under 8 b. nevnte saker forelegges Generalforsamlingen gjennom direksjonen. De under 8 c. nevnte saker skal ved første anledning refereres for direksjonen. Understøttelseskassens regnskap i revidert stand og budsjett, skal innen 28. februar oversendes direksjonen for videreekspedisjon til foreningens kontrollkomité. Gjennom direksjonen forelegges det for Generalforsamlingen. Vesentlige overskridelser av Understøttelseskassens budsjett må ikke finne sted uten at det har vært forelagt direksjonen til godkjennelse. Styret kan, i den utstrekning det ønsker det, forelegge andre saker enn de forannevnte for direksjonen og Generalforsamlingen, enten for å få deres uttalelse eller dets godkjennelse. Styret kan på eget initiativ fremme saken for Generalforsamlingen gjennom foreningens direksjon. 11. Sekretariat og revisjon Foreningens sekretariat skal også være Understøttelseskassen sekretariat og føre kassens regnskaper. Understøttelseskassens revisor skal være den samme som foreningens. 12. Lovforandringer Forandringer i nærværende lov kan kun foretas av Generalforsamlingen og etter de samme regler som gjelder med hensyn til forandringer i foreningens lov. Alle endringer skal godkjennes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet ihht Stiftelsesloven av 23. mai 1980 kap. VI. 13. Oppløsning Oppløses foreningen skal det sittende styre - med nødvendig selvsupplering - fortsette administrasjonen av Understøttelseskassen, og dessuten overta de funksjoner som er tillagt foreningens organer. Hvis der ikke innen 10 år er opprettet en ny forening - som etter styrets skjønn kan overta de funksjoner som etter denne lov er tillagt foreningens organer - skal styret henvende seg til Lotteri- og Stiftelsestilsynet (eller tilsvarende institusjon) med anmodning om å overta de funksjoner som etter denne lov er tillagt foreningens organer. Det forutsettes at styreformannen blir forandret med et styre av personer innen det private produksjonsliv, og at oppnevningsmyndighetene fastsetter nærmere regler for valg av styre, sekretariat, regnskapsførsel, revisjon, desisjon m.v. 24 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

14 NOTATER NOTATER 26 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

15 Postboks 843 Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: Olav Kyrresgate 11 Telefon: Telefax: E-post:

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer