styrets beretning, regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets beretning, regnskap"

Transkript

1 styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011

2 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes Neteland. Ordinær generalforsamling Onsdag 18. april 2012 kl Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass I forkant av generalforsamling, fra kl 15.00, vil det bli et medlemsmøte der aktiviteten i foreningenes ressursgrupper og understyrer presenteres. Til behandling: 1. Styrets beretning Årsregnskap med revisjonsberetning og kontrollkomitéens uttalelse Honorar til styret Understøttelseskassen - beretning og regnskap Fond/ legater 3. Budsjett Kontingent Valg Sosialt samvær etter generalforsamlingen. Bergen, 5. mars 2012 Styret i Bergen Næringsråd Styrets beretning 2011 var et aktivt år for Bergen Næringsråd med over 100 medlemsmøter. Med god hjelp fra 170 frivillige gjennom 14 ressursgrupper har vi satt dagsorden for viktige næringspolitiske saker, vært visjonære og medvirket til å skape oppmerksomhet på de saker som er viktige for regionen og for vårt næringsliv. Deler av næringslivet har i 2011 kjempet med et tøft internasjonalt marked, spesielt innen maritim og marin næring. I olje/gass og innen bygningsbransjen var 2011 et sterkt år preget av optimisme og høy aktivitet. Krisen i EU har så langt preget vårt næringsliv i mindre grad enn man hadde fryktet. Samtidig er vårt internasjonale næringsliv tett knyttet mot Europa, og utviklingen der vil ha betydning for suksessen til vårt lokale næringsliv utover i Bergen Næringsråd har på ny befestet og styrket posisjonen som regionens viktigste møtearena. Årskonferansen 5+ om «Globale megatrender» ble årets største arrangement og en konferanse med foredragsholdere på høyt nasjonalt nivå. Møteplassen i Bergen Næringsråd har vært aktuell og satt dagsorden for viktige saker med statsråder, politikere og profilerte næringslivsledere. Dette er fulgt opp gjennom saker på vår nettside og gjennom intervjuer og reportasjer i vårt magasin Samspill. Våre medlemmer har definert infrastruktur (vei, bane og kollektiv) og tilgang på rett kompetanse som næringslivets største utfordringer. Dette har vært vår rettesnor i Om Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen. Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Disse representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringspolitikk Bergen Næringsråds viktigste oppgave er å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og status for næringspolitiske saker er fast tema på hvert styremøte. Gjennom regelmessige undersøkelser blant våre medlemmer og ved besøk til våre bedrifter, får organisasjonen innspill fra medlemmene på saker som bør prioriteres i dialogen med lokale og sentrale myndigheter. Kartlegginger og mulighetsstudier Beslutninger fattes gjerne på grunnlag av bred og objektiv tilgang på informasjon. Rapporter og analyser er gode hjelpemidler til dette, og i 2011 har Bergen Næringsråd utført følgende tiltak: - Kartlagt de viktigste sakene for næringslivet i Norge. Bergen Næringsråd stod for undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges største byer. Undersøkelsen ga to klare resultat: Næringslivet i storbyene står i bilkø for 10 mrd. kroner. Samtidig står vi foran en kompetansekrise i Norge i årene som kommer, særlig gjelder dette teknisk kompetanse. - Fått utarbeidet en rapport om Intercitytog Bergen-Stord-Haugesund- Stavanger sammen med Business Region Bergen. Rapporten viser at det er fullt mulig å samle over 1 million mennesker og 4 byer til en felles bo- og arbeidsregion. - Kartlagt handelsnæringen i Bergen sammen med BI. Rapporten viste at sentrum mister terreng og som handelssentrum, og at sentrumsutvikling må gis økt fokus hos våre lokale politikere. - Utarbeidet en mulighetsstudie for Vågsbunnen for å synliggjøre hvilke potensiale som finnes i området. Utredningen ble overlevert til byråd for miljø og ga god omtale i lokale media. - Kartlagt finansbyen Bergen og dokumentert vekst på tross av tøffe finanstider. Bergens finansnæring utgjør en komplett klynge på 5500 ansatte, og er i fortløpende vekst. - Kartlagt muligheten for å samle oljemessene og oljekonferanse i Bergen under en felles paraply og ett arrangement. Rapporten viser at det er fullt mulig å få til et slikt arrangement i Bergen, betydelig større enn i dag, og det er nå opp til aktørene om de vil følge rådet om samling. - Utført en mulighetsstudie for samlokalisering av medieklyngen i Bergen på et sted. Den konkluderer med at samling gir betydelige innovasjonseffekter. Viktige saker i 2011 Kunnskap og kompetansekraft Bergen Næringsråd arbeider for å utvikle Vestlandet til en stor kompetanseregion. En styrking av samarbeidet mellom næringsliv og utdanning utgjør en viktig del av dette, der næringsrådet arbeider om felles tiltak sammen med utdannings- og studentorganisasjonene. Næringsrådet er en del av det store forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» i regi av NHH, som blant annet ser på suksessfaktorer i næringslivet og hva kunnskap og talentutvikling betyr for bedriftenes evne til utvikling og vekst. I 2011 har vi sammen med Næringsalliansen vært pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Bergen Næringsråd mener at kompetanse og infrastruktur på Vestlandet må ses i sammenheng. Infrastruktur binder mennesker sammen og øker «kritisk masse», og det gir regionen en størrelse og et mangfold som utvikler, beholder og tiltrekker kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble i 2011 gjennomført for 2.gang. I regionen finnes det betydelig internasjonal og kompetent arbeidskraft som næringslivet ikke tar i bruk i stor nok grad. Med stort kompetansebehov i bedriftene har det vært naturlig for Bergen Næringsråd å skape en nødvendig møteplass. Karrieretorget er en stor suksess, flere flerkulturelle har fått jobb, og tiltaket vil videreføres og videreutvikles. Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet Regionen skal vokse med mennesker i løpet av de neste 30 år. For å få regionen til å fungere trengs en forlengelse av Bybanen til alle bydeler, kombinert med et godt bussnett. Det er behov for et 4-felt hovedveisystem i alle retninger til/fra Bergen, knyttet sammen i et godt ringveisystem i vest og øst. For å redusere miljøbelastninger og begrense transportbehovet er det sterkt behov for at det snarest etableres et nytt logistikk-knutepunkt for regionen med vei, bane, fly og havn. For Vestlandet er det avgjørende at en fergefri Kyststamvei kommer på plass. Bergen Næringsråd arbeider aktivt for at Hordfast kommer inn i NTP for Vi ønsker også at det planlegges for en framtidig togforbindelse langs Vestlandskysten i den samme trasèen. I dette arbeidet samarbeider vi med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger. Bergen Næringsråd har i løpet av året levert høringer om Kyststamveien, om videreføring av Bybane i Bergen, og om Regionpakke Bergen. By- og regionalutvikling Tilgang på areal og bygg er avgjørende for at næringslivet skal utvikle seg. Vi arbeider for økt forutsigbarhet i byutviklingen fra kommune, fylkeskommune og fylkesmann. Det må tilrettelegges for at næringslivet kan vokse og utvikle seg og ha minst like gode vilkår som ellers i landet. Derfor trengs det en overordnet plan for hvor bergensregionen skal vokse og utvikle seg, og bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene. Næringslivet etterspør også raskere saksbehandlingstid i byggesaker i Bergen kommune. Handelsbyen Bergen har dessuten behov for en handlingsplan for tiltak i Bergen sentrum. Styret i Bergen Næringsråd har hatt møte både med fylkesmann Lars Sponheim og med Bergen kommune om utfordringene som en ikke vedtatt Kommuneplan for Bergen medfører. Styret vil fortløpende følge opp dette arbeidet for å få fortgang i saker som i dag stopper opp som følge av uenigheten mellom kommune og fylkesmann. I 2011 ble det også avtalt at Bergen kommune og utbyggere igangsetter et tosidig hospiteringsprogram for saksbehandlere. Tiltaket skal bidra til økt forståelse mellom utbygger og kommune, og iverksettes fra våren Internasjonalisering Hordaland er Norges største eksportregion, der vårt næringsliv hver dag deltar i en global konkurranse. Vi arbeider for gode relasjoner til BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika). Forholdet til Kina har vært vanskelig siste året. Interessen for Kina er imidlertid voksende i vårt næringsliv, og næringsrådet gjennomførte i 2011 et fulltegnet kurs i kinesisk språk og kultur. Kurset er fulgt opp med nytt kurs i starten av Næringsrådet er også opptatt av et godt mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. For at næringslivet skal være attraktivt for internasjonal kompetanse, må den internasjonale skolen i Bergen styrkes og det må tilrettelegges for nye lokaler. Styrking og samordning av olje- og gassmiljøet Energisektoren er den største næringen i bergensregionen med nærmere arbeidsplasser. Miljøet er i vekst, særlig i leverandørindustrien, og det er behov for å synliggjøre og koordinere aktiviteter i klyngen. Næringsrådet arbeider for en samling av oljemessene til en «offshore week». Det skjer viktig oljeforskning ved CIPR (senter for oljeforskning) ved UNI Research, og det er viktig for regionen at dette miljøet videreføres og styrkes som et av to sentre som den nye oljemeldingen legger opp til. Medie- og kommunikasjonsbyen Bergen er en sterk medieby, der bedrifter har vokst opp i et stort antall i etterkant av etableringen av TV2. Det er viktig for regionen og for hele medie- Norge at TV2s hovedkontor blir værende i Bergen utover konsesjonen som går ut om 4 år. Bergen Næringsråd har vært medvirkende til arbeidet om samlokalisering av alle de største medieaktørene og av utdanningsmiljøet innen media i en medielandsby. Det vil skape et innovativt miljø med betydelig synergier, ikke minst på innovasjonssiden. Klima, miljø og fornybar energi Bergensregionen er stor på fornybar energi (vannkraft), og denne posisjonen kan videreutvikles. Aktiviteten innen olje/gass og maritim virksomhet kan naturlig videreføres i fornybare energiprosjekter, særlig vind. Den fornybare næringen har behov for bedre rammevilkår for å få internasjonal konkurranselikhet. Bergen har forutsetninger for å bli den naturlige «fornybarhovedstaden», og sammen med Norsk Industri arrangerte vi i 2011 den første 7-fjellskonferansen i Bergen. Konferansen tar mål av seg til å bli den største fornybare konferansen i Norge. Møteplassen Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Vi arrangerte over 100 medlemsmøter i 2011 med nærmere deltakere. Møtene skaper en 2 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

3 kontakt og samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vi arbeider for at møteinnholdet skal være et speilbilde av våre toppsaker og bidra til å belyse sakenes betydning. Bergen Næringsråd har gjennom noen år opparbeidet en del konferanser som en naturlig del av vårt tilbud. I 2011 har vi blant annet arrangert «Årskonferansen 5+», «Manifestasjon 2011», «Transport- og logistikkdagen», «7-fjellskonferansen», «SMB-dagen» og «Hordaland på Børs», I 2011 innledet vi samarbeid om møter med Studentersamfunnet i Bergen. Det har gitt flere svært gode møter og medført et spennende møtetilbud med attraktive foredrag og aktuelle debatter. Dette samarbeidet vil vi videreføre. I forbindelse med valget 2011 arrangerte Bergen Næringsråd tre valgmøter med stort oppmøte. Vi hadde et møte sammen med Studentersamfunnet der partienes ungdomskandidater var i fokus. Partitoppene i Hordaland møttes i en debatt som ble arrangert som samsending med NRK Hordaland. Og Bergens fremste kandidater møttes i debatt arrangert sammen med BT. Styret og administrasjonen arbeider for at det jevnlig skal tilbys nye møtetilbud, både i innhold, aktualitet og bredde. Vi er stolt over at vi nå tilbyr en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer gode foredragsholdere, gode tema og gode debatter. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner. Nettverksbygging Bergen Næringsråd arbeider som en brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Kjernen i vårt nettverksarbeid er våre egne ressursgrupper. Vi har i 2011 tatt initiativ til og vært deltaker og samarbeidspartner i en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet: Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandsbenken på Stortinget Møter med byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere Møter med ulike aktører i Hordaland fylkeskommune Møter med NHH, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og BI i Bergen Møter med nettverksorgan som HOG, Maritimt Forum, Designregion Bergen m flere Møter med NHO og møter med Business Region Bergen Møter med Innovasjon Norge Møter i Næringsalliansen i Hordaland Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge Vestlandssamarbeid med næringsforeningene i Stavanger, Stord og Haugesund 14 ressursgrupper Bergen Næringsråd har 14 ressursgrupper der 170 personer møtes jevnlig for å fremme saker som er viktige for regionen. Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid har fokus på de rette saker og problemstillinger. I 2011 hadde Bergen Næringsråd følgende 14 ressursgrupper: Byutvikling, Finans, Fornybar energi, Handel, IKT, Internasjonalt, Kultur og opplevelse, Mangfold og inkludering, Marin, Maritim, Media og kommunikasjon, Nettverk U37, Olje og gass, Transport. Styret er svært takknemlig for at over 170 personer bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. Ansatte og arbeidsmiljø Bergen Næringsråd hadde 11 fast ansatte, 1 prosjektstilling og 1 lærling ansatt ved utgangen av 2011, 8 kvinner og 5 menn. Organisasjonen har også 0,5 årsverk i en samarbeidsstilling med Business Region Bergen om Kina og arbeidet med å få etablert et felles mottaksapparat for internasjonale delegasjoner. Foreningen har kvinnelig leder og en ledergruppe med 2 kvinner og 2 menn. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling. Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet er 1,4%, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. Prisutdelinger Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2011 hadde vi gleden av å dele ut følgende priser: «Villsauen», den årlige eksportprisen som utdeles av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke, ble i 2011 delt ut til Fjord Tours. Juryen ønsket å fremheve reiselivsnæringen og den stor samfunnsmessige betydningen den har for alt næringsliv i regionen. Fjord Tours har utviklet helårsprodukter som Norway in a Nutshell og hotellpasset Fjord Pass. «Kjuagutten» er en bedriftspris som deles ut av DnB, NHH og Bergen Næringsråd. Prisen ble i år tildelt Grieg Gruppen. Grieg Gruppen er en solid bedrift med flere forretningsområder og sterk forankret i Bergen, og godt kjennelig i bybildet gjennom sitt bygg Grieg Gaarden. Gruppens hovedområder i dag er shipping, skipsmegling, fiskeoppdrett og maritim service. Ved utgangen av 2010 var det ansatte, spredd over store deler av verden. «Sunnivaprisen», som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Gjensidige, ble i år tildelt Linn Cecilie Moholt. Hun fikk prisen for sin inkluderende og uformelle lederstil med utarbeidelse av fem ledelsesprinsipper som hun til enhver tid prøver å etterleve. Hun har som mål å videreutvikle bedriften til en organisasjon med fordelt ansvar på alle nivå. Hipsinger I god bergensk tradisjon gjennomførte Bergen Næringsråd «hipsinger» på Årsmiddagen 2011 til personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd. Marine Harvest ble hipset for å ha flyttet sitt konsernhovedkontor fra Oslo til Bergen. Med det symboliserer de at Bergen er en viktig marin by, og at nærhet til marked og kompetanse er viktig. Tove Olsen ble hipset for å ha arbeidet trofast og målrettet i 25 år i Bergen Næringsråd. Hun har ansvar for næringsrådets handelskammertjenester og for tjenester til blant annet Bergens Rederiforening og Bergen Sentrum. Her er også en krumtapp i forberedelse og avvikling av 17.mai i byen, et svært viktig arrangement for byens stolthet og særpreg. Kommunikasjon, web og IT Bergen Næringsråd har i løpet av 2011 produsert 6 utgaver av vårt magasin «Samspill». Magasinene bidrar til å synliggjøre vårt næringsliv og sette viktige tema på dagsorden. Tema i år har vært «Fremtidens næringsliv», «Ka ve vi med Bergen», «Valg 2011», «Internasjonalisering», «Kunnskap og fagkompetanse» og «MediaCity Bergen». Det er også produsert 2 særtrykk for hvert av temaene «Finansbyen Bergen», «Olje og gass» og «Fornybar energi». Dette er prosjekter som er finansiert og produsert i samarbeid med våre medlemmer innen de aktuelle næringene. Samspill og særtrykkene distribueres til næringslivet i Bergenregionen, til media, politikere og til rådgivere ved skoler i vår region. Målsetningen er å skape oppmerksomhet rundt de fagtema som opptar næringslivet. Bergen Næringsråd startet i 2011 et IT-prosjekt for å forbedre en foreldet løsning, øke arbeidsflyten i organisasjonen og få en CRM-løsning. Kombinert med dette lanserte organisasjonen ny webside med forbedret medlemsservice. Den nye hjemmesiden har gitt bedre oversikt og økt funksjonalitet. Medlemsdelen med ny påmeldingsfunksjon og «Min Side»-funksjonalitet har hatt en utfordrende oppstart og fungerer ikke tilfredsstillende per dato. Årsresultat Bergen Næringsråd hadde driftsinntekter i 2011 på kr 25,5 millioner mot kr 21,7 millioner i Inntektsøkningen er forårsaket av økte inntekter fra samarbeidsprosjekter med våre medlemmer, kombinert med endring til bruttoføring av prosjektinntekter/kostnader. Økt aktivitet har derfor medvirket både til økte inntekter og økte kostnader. Drift, møter, aktiviteter og prosjekter har forløpt som forventet i Leieinntekter fra fast eiendom viser en liten nedgang fra året før. Møteplassen har hatt en sterk utvikling de siste årene med økt deltakelse, og møteaktiviteten går i balanse. Organisasjonen presenterer et resultat i balanse for 2011 med et overskudd på kr etter finansavkastning. Resultatet overføres egenkapital. Årsregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og BN Fond av Fortsatt drift Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. Regnskap Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på kr 19,0 millioner i 2011 mot kr 15,2 millioner i Tallet på medlemmer er stigende og inntekter fra kontingenter er på kr 6,1 millioner mot kr 5,6 millioner for året før. Styret ønsker at våre ordinære medlemsmøter skal være gratis for medlemmene, og våre gode samarbeidspartnere bidrar i stor grad til å dekke disse møtekostnadene. Også på store arrangement har vi arrangementsstøtte som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer og eiendomsdrift. Bidraget fra Fond av 1990 var på kr 2,3 millioner for 2011 og bidraget fra drift av eiendommen Veiten 3 var på kr 2,450 millioner. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Fondet hadde ved utgangen av 2011 en verdi på kr 48,3 millioner. Avkastningen i året utgjorde kr 0,6 millioner. Det er overført kr 2,3 millioner til foreningsdriften. Fondets investeringsprofil har vært uendret siden 2008, der 20% av midlene er plassert i aksjer og 80% i rentepapirer. Drift av eiendommene Eiendommen Veiten 3 Veiten 3 er heleid av Bergen Næringsråd. Eiendommen leies ut til næringsvirksomhet og er et eget skatteobjekt. Leieinntektene for 2011 har vært på kr 6,8 millioner og resultatet før overføringer og skatter er på kr 4,7 millioner. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Johannes D. Neteland Styreleder Stein Olaf Onatheim Inge Husefest Bergen, 5. mars 2012 Styret i Bergen Næringsråd A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 % av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. Utsikter for 2012 Styret ser optimistisk på fremtiden til Bergen Næringsråd. Det er høy aktivitet i organisasjonen og stor stabilitet i medlemsmassen. Det er fortsatt store utfordringer i arbeidet med økonomiske rammevilkår for næringslivet. Dette vil vi følge opp. Det kommer en ny Nasjonal Transportplan i 2013, og aktivt arbeid inn mot denne vil være viktig for våre medlemmer og de veier, baner og kollektivtiltak som kommer til vår region. Den tiltakende internasjonalisering og globalisering skaper nye markeder og nye utfordringer for våre medlemmer. Etableringen i nye verdensdeler, kombinert med nye oljefunn i Nordsjøen, gir signal om at næringslivet går lysere tider i møte. Vi ser at behov for ny kunnskap og kompetanse øker, og faglige oppdateringer som innføringskurs i kinesisk språk og kultur er svært godt mottatt. Møteplassen har etablert seg som det viktigste faglige møtepunktet og samtidig viktigste treffstedet i regionen. Vi vil jobbe videre for å videreutvikle den høye faglige kvalitet, for å trekke til oss de gode foredragsholdere, og for å kunne tilby de mest dagsaktuelle tema. Arrangementene så langt i 2012 har vist god kvalitet kombinert med nyskaping. I januar startet Bergen Næringsråds lederforum i samarbeid med BI Bergen, et tiltak som har fått stor tilslutning. I februar gjennomførte vi for første gang Vestlandskonferansen for Sparebanken Vest og Vestlandsrådet, et arrangement som ga oss god respons og positive tilbakemeldinger. Og i slutten av april lanserer vi «Bedriftsiaden», et profileringstiltak av bedrifter i regionen vår som ikke er børsnotert. Medlemskontingenten for 2012 er justert i henhold til vedtak på fjorårets generalforsamling. Det gir en liten justering i strukturen med flere medlemmer for store bedrifter. Organisasjonen har et jevnt tilsig av nye medlemmer, men ønsker å prioritere sterkere en medlemsvekst gjennom nye tiltak. Samarbeidet med vårt næringsliv på vår møteplass og gjennom våre trykte media, har gikk oss økte inntekter i Denne praksis videreføres i nye avtaler for Alle våre hovedsamarbeidspartnere har valgt å følge oss videre inn i 2012, og det bidrar til å sikre vår drift og vårt inntektsgrunnlag. Organisasjonen opprettholder en stram kostnadsstyring og en lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. I løpet av 2012 er det behov for å styrke staben for å opprettholde og videreutvikle kvalitet og høy nok fokus på våre viktigste næringslivsaker. Driften av eiendommen Veiten 3 forventes å gi et bidrag til foreningsdriften i 2012 på samme nivå som det var budsjettert for år Det samme gjelder for bidrag fra Fond av Anne Gine Hestetun Gunnar Gran Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Mette Krohn-Hansen Marit Warncke Adm. direktør 4 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

4 Bergen Næringsråd Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) Finansposter Finansinntekter Verdiendring markedsaktiva 5 ( ) Finanskostnader ( ) ( ) Sum finansposter Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner 9 Overført til Egenkapital I Overført til Egenkapital III Sum disponert Bergen Næringsråd Årsregnskap 2011 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktig lån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløspmidler Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember 2011/5. mars 2012 Styret i Bergen Næringsråd Johannes D. Neteland Styreleder Jen Erik Kjerpeseth Nestleder Anne Gine Hestetun Mette Krohn-Hansen Inge Husefest Stein Olaf Onatheim Gunnar Gran Marit Warncke Adm. direktør 6 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

5 Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon resultat Bergen Næringsråd Årsregnskap Spesifikasjon balanse Note 2011 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter ( ) Note 2011 Elimin. Foren. Veiten 3 Fond Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Tomt Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) (2 375) ( ) Finansposter Finansinntekter Overført Bergen Næringsråd ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva 5 ( ) ( ) Finanskostnader ( ) (23 126) ( ) (75) ( ) Sum finansposter ( ) ( ) Resultat før skatter ( ) Finansielle anleggsmidler Langsiktig lån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløspmidler Kundefordringer Andre fordringer (37 741) Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler (37 741) SUM EIENDELER (37 741) EGENKAPITAL OG GJELD 2011 Elimin. Foren. Veiten 3 FOND Egenkapital Skattekostnad Årsresultat ( ) Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til bunden egenkapital Overført til annenegenkapital Sum disponert Egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld (37 741) Sum kortsiktig gjeld (37 741) Sum gjeld (37 741) SUM EGENKAPITAL OG GJELD (37 741) BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

6 Bergen Næringsråd årsregnskap 2011 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Regnskapet for Bergen næringsråd utgjøres av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og Fond av Veiten 3 er heleiet av Bergen Næringsråd. Finansporteføljen er plassert i Bergen Næringsråds Fond av Fondet har egne vedtekter som regulerer disponeringen av midlene og er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Prosjekter som pågår over lengre perioder, og som administreres av Bergen Næringsråd, blir periodisert over foreningens balanse. Aksjer og andeler i fond Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Inntekter Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Det vil si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført. Inntekter regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjon Foreningens ansatte er tilknyttet en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning. Etter god regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har egne pensjonsplaner for nåværende og tidligere administrerende direktør. Disse blir begge finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller hvor det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne vurderinger. Skatter Foreningen er skattepliktig for alminnelig inntekt og formue knyttet til eiendomsdriften av Veiten 3. Skattekostnaden utgjøres av betalbar skatt og årets endringer i netto utsatt skatt. Note 2 - Driftsinntekter Leieinntekt fast eiendom er i sin helhet knyttet til eiendommen Veiten 3 Andre inntekter: Annonser/sponsorer/reklame Møteplassen, andre arrangementer Sekretariatstjenester Andre inntekter Synliggjøringsmidler Prosjektinntekt og INN Bestyrergodtgjørelse H&S Hus Sum andre inntekter Note 4 - Varige driftsmidler, BN og eiendommen Veiten 3 *) Herav aktivering av IT-arbeider med ny web, Min Side og CRM-basert administrativ programvare. Note 5 - Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Inventar/IKT/ kontormaskiner Veiten 3 Byggning Veiten 3 Tomt Anskaffelseskost pr Tilgang i året *) Avgang i året Anskaffelseskost pr Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivning Prosentsats for ordinære avskrivninger 10-30% 2% - Kategori Anskaff.kost Virkelig verdi Kjøp/salg 2011 Sum Res.ført verdi endr Virkelig verdi NaviGate Clobal C Globale aksjer ( ) ( ) - Aberdeen Global World EF Globale aksjer BNY Mellon LT Global EF Globale aksjer Pimco GIS Unconstr. Bond Fund Globale aksjer Sum globale aksjer ( ) ( ) Holberg Norge Norske aksjer ( ) Skagen Global (NOK) Norske aksjer (38 296) Storebrand Delphi Verden Norske aksjer (75 756) Pareto Verdi Norske aksjer ( ) Storebrand Optima Norge A Norske aksjer ( ) Warren Wicklund Norge Norske aksjer ( ) Sum norske aksjer ( ) AllianceBernstein Fund -Global Plus Globale obligasjoner ( ) PIMCO Global Bond Fund, Inst. NOK Globale obligasjoner ( ) Sum globale obligasjoner ( ) DnB Nor Obligasjon 20 (II) Norske obligasjoner Sum markedsbaserte aksjer ( ) ( ) og obligasjoner Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Pensjonskostnadspremie Lån til ansatte Lånet er gitt til èn medarbeider og løper til oktober Lånet løper uten rente. BN har ikke en generell ordning med lån til ansatte. Pensjon Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Ordningen er en kollektiv ytelsesbasert pensjonsplan. Kostnadsført premie for 2011 utgjør kr Det er inngått førtidspensjonsavtaler med tidligere og nåværende administrerende direktører. Tidligere adm. direktørs avtale utløper ved årsslutt i For nåværende adm. direktør er det avsatt kr for opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde for en femårsperiode fra fylte 62 år. Avsetningene inkluderer ordinær opptjening av pensjonsrettigheter i perioden. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr for år Holberg Likviditet Pengemarked Bergen Næringsråd har inngått en avtale med Gabler Wassum AS for oppfølging av og rådgivning knyttet til foreningens finansportefølje som ligger i BN s Fond av Gabler Wassum honoreres med et basishonorar på kr samt et forvaltningshonorar på 0.25 % av porteføljeverdien, fratrukket beholdningen i NaviGate Global C. Netto avkastning for fond av 1990 er kr etter verdijusteringer. Note 6 - Skatter, eiendommen Veiten Resultat før skattekostnad Permanent forskjell Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28% 28% Betalbar inntekstskatt Formueskatt Sum betalbar skatt Årets skattekostnad : Betalbar skatt Formuesskatt Regulering tidligere år 32 0 Årets skattekostnad Note 7 - Langsikig lån (fordringer) Bergen Næringsråd har lånt til sammen kr til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse med oppgraderingsarbeider på bygget. Lånet løper til flytende rente tillagt margin, gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 4,3% Bergen Næringsråd har i tillegg lånt kr til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin, gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 3,4% 10 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

7 Note 8 - Aksjer / langsiktige plasseringer Aksjer vurdert som anleggsmidler. Antall Pålyd. Bokført Torget i Bergen AS Bergen Sentrum AS Fjord Norge AS Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen Vitensenter AS 18 2 Kyststamveien AS Olav Kyrresgate 11 AS Driftsinntekter og -kostnader Gasskonferansen i Bergen Stift.kap. 1 Kulturby år 2000 Stift.kap. 1 Norsk Sjømatsenter Stift.kap. 1 Sum bokført verdi Eierandel Resultat 2011 EK Driftsinntekter år 2011, kr Fordeling av driftskostnader år 2011, kr Olav Kyrresgate 11 AS 33,4 % Kontigenter, 24% Synliggjøringsmidler, 5% Personalkostnader, 44% Andre medlemsaktiviteter, 12% Møter, arrangementer, 18% Handelskammer, 7% Administrasjonskostnader, 17% Eiendomsdrift, 6% Leieinntekter fast eiendom, 27% Andre inntekter, 19% Møter, arrangementer, 19% Avskrivninger, 2% Note 9 - Egenkapital Pr Sum BN Veiten 3 Fond 1990 Egenkapital I Bunden Egenkapital Egenkapital II Egenkapital III Sum egenkapital Resultat ( ) Egenkapital pr Egenkapital I Egenkapital II Egenkapital III Sum Egenkapital ) ) Egenkapital I er tilført kr og er realverdijustert i henhold til vedtektene for Fond av Innskutt kapital I ble tilført fondet ved nedsalg av aksjer i H&S Hus i Innskutt kapital II ble Note 10 - Langsiktig gjeld Bergen Næringsråd har lånt kr i Bergen Næringsråd s Understøttelseskasse. Lånet inngår i finansieringen av eiendommen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente tillagt en margin. Resterende sum er lånt i andre fond under foreningens administrasjon. tilført fondet ved refinansiernig av og frigjøring av midler fra H&S Hus i Avkastning på kapitalen, utover det som er nødvendig for å opprettholde realverdien av Innskutt kapital I, kan benyttes til å bidra til driften av Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Bergen Næringsråd. For øvrig forvaltes midlene ihht egne statutter fastsatt på generalforsamling i Bergen Næringsråd den 27. april Prosjekter - eksternt finansiert Depositum Pensjonsavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Fond/Legater under foreningens administrasjon Regnskap Kapital Inntekter Utdelinger Andre kostnader Kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer PLASSERING AV MIDLENE Bank innskudd Plassering oblig./pantelån Plassering annet Skyldig Kontroll kapital Skolefondet/Jubileumsfondet Utstillings/Kulturfondet BHF Jubileumsfondet Bergens Læregutthjems Fond Fondet av Æolus Fond for BN Finansforum Fond Johan Jebsens stipendielegat H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

8 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsberetning 2011 Formål og virke Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdige trengende personer innen produksjonslivet i eller utenfor aldershjemmet, samt til deres etterlatte. Virksomheten drives i Bergen med Bergen Næringsråd som forretningsfører. Dens virkeområde omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen Formannsvei 29. I tillegg er det styret i Understøttelseskassen som bestyrer Bergen Næringsråds Sosiale Legat. Legatet er en egen juridisk enhet og inngår ikke i Understøttelseskassen. Generelt Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av 1 kvinne og 5 menn. Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma som utfører tjenester knyttet til drift og tilsyn for eiendommen. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn normalt for beboelsesleiligheter. Eiendommen Formannsvei 29 Driften av eiendommen viser for 2011 et resultat på kr Deler av eiendommen er over tid blitt opprustet slik at man kan tilby moderne og tjenlige leiligheter fortrinnsvis til eldre medlemmer eller deres etterlatte. Etterspørselen fra medlemmene i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig til å fylle alle leilighetene. Leilighetene i bygget leies ut til markedsleie. Ordinært vedlikehold utføres løpende og bygningen er i god stand. Leiligheter som blir ledige leies ut til studenter og andre på oppsigelige (tidsubestemte) leiekontrakter for å sikre fleksibilitet og høy utleiegrad. Eiendommen har gjennom året vært fullt utleiet. Understøttelseskassen fond Den vesentligste delen av driftsmidlene er bundet opp i eiendommen i Formannsvei 29. Understøttelseskassens fond viser et resultat på kr og egenkapitalen er på kr Det er foretatt utdelinger fra fondet i 2011 med totalt kr Konsolidert regnskap 2011 Eiendommen og Understøttelseskassen er samme juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr som overføres til annen egenkapital. Sum total bokført egenkapital er kr Eiendommen er bokført til kr Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere. Fremtidsutsikter Styret har som hovedoppgave å drifte og forvalte eiendommen og det sosiale legatet. Det er blitt utført omfattende vedlikeholdsarbeider på bygningen gjennom 2011 og det foreligger tilsvarende planer for inneværende år. Utsiktene for 2012 er gode. Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Noter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Årets resultat BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

9 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2011 Balanse Noter EIENDELER Anleggsmidler Fast eiendom - Formannsvei Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Årsregnskap 2011 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for evt. avsetning til forventet tap. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt Egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader m.v. Det er ingen ansatte i stiftelsen. Note 3 - Varige driftsmidler Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2011 kr Formannsvei 29 Ombyggingsprosjekt Rehabilitering leiligheter Anskaffelseskost Tilgang i løpet av året Avgang i løpet av året 0 0 Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Sum Bergen, 31. desember 2011 / 9. mars 2012 Knut Ulveseth Mette Nora Sætre Arne J. Wiederstrøm styreleder Note 4 - Langsiktige fordringer Låntaker er Bergen Næringsråd v/eiendommen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente + margin 1,0%. Gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 3,8%. Note 5 - Langsiktig gjeld Långiver Saldo Saldo BN's Understøttelseskasse - Sosiale legat Fond av 1990 (Bergen Næringsråd) Sum langsiktig gjeld Per Helland Audun Egge Andersen Gunnar Gran Note 6 - Egenkapital Innskutt kapital Fri kapital Sum kapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

10 Bergen Næringsråd Budsjett Elimin. Foren. Veiten 3 FOND 1990 Regnskap 2011 Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter ( ) Sum driftsinntekter ( ) Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom ( ) Avskrivninger Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) - ( ) (10 000) Finansposter Finansinntekter Overført BN (foreningen) ( ) ( ) - Verdiendring markedsaktiva ( ) Finanskostnader ( ) - ( ) ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skatter Skattekostnad Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til bunden egenkapital Overført til annenegenkapital Sum disponert BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

11 Bergen Næringsråd Understøttelseskasse Budsjett 2012 Resultatregnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto firnansposter ( ) ( ) Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til egenkapital Sum disponert Innstillinger 2011 Sak 1 og 2: Beretning og regnskap Det vises til sidene foran med følgende: Bergen Næringsråd Styrets beretning 2011 Resultatregnskap, balanse og noter 2011 Spesifikasjon av resultatregnskap og balanse 2011 Revisjonsberetning 2011 Budsjett for 2012 Årsregnskap fond/ legater Understøttelseskassen Styrets beretning 2011 Resultatregnskap, balanse og noter 2011 Revisjonsbereting 2011 Budsjett 2012 Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskaper og beretninger honorar til styrets medlemmer Styreleder kr Nestleder kr Til hvert at de øvrige styremedlemmer kr Forslaget innbefatter en økning av satsene med 3 % fra siste justering i Det følger av tidligere vedtak at satsene skal justeres for pris og lønnsvekst. Revisjonsberetning fra Deloitte AS er inntatt i årsberetningsheftets regnskapsdel. KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE I henhold til vedtektenes 9 skal kontrollkomiteen «vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter, og overensstemmende med gitte fullmakter». Kontrollkomiteen har gjennomgått det reviderte årsregnskap som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre og revisorberetningen av statsautorisert revisor Olav Revheim ved Deloitte AS. Kontrollkomiteen konstaterte at midlene er anvendt i samsvar med foreningens formål, beskrevet i vedtektenes 1. For så vidt gjelder disponering av Bergens Næringsråds Fond av 1990, konstaterer kontrollkomiteen at den er overensstemmende med generalforsamlingens forvaltningsinstruks av 1991 med senere endring av For så vidt gjelder andre fond under foreningens administrasjon, har kontrollkomiteen fått seg forelagt en oversikt som også gjengir kapital, avkastning, plassering og formålet med det enkelte fond, foretatte utdelinger i 2011 og disponibel kapital. I henhold til oversikten er midlene disponert som foreskrevet. Bergen 7. mars 2012 Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskap og beretninger. Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar for Sak 3: Budsjett 2012 Styrets forslag til budsjett for 2012 fremgår av regnskapsoppstillingen på s. 19. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til det fremlagte budsjett for Sak 4: Kontingent 2013 Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til kontingentheving for 2013 innenfor en ramme på 5 %. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om økning av kontingentsatser for Sak 5: Valg Sammensetningen av foreningens formelle organer, styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, samt styret i Understøttelseskassen, fremgår av årsberetningene foran. Valgkomiteen har gitt følgende innstilling: Styret 4 medlemmer står på valg Johannes D Neteland Mette Krohn-Hansen Stein Olaf Onarheim Gunnar Gran Johannes D. Neteland og Stein Olaf Onarheim har sagt ja til gjenvalg. Mette Krohn-Hansen ønsker ikke gjenvalg. Gunnar Gran har valgt å tre ut av styret. Øvrige styremedlemmer Anne Gine Hestetun, Inge Husefest og Jan Erik Kjerpeseth står ikke på valg. Valgkomiteen foreslår følgende valgt som styremedlemmer: Valgperiode 2 år: Stein Olaf Onarheim - gjenvalg Hilde Drønen - ny Kenneth Nilsen ny Valgperiode 1 år Johannes D. Neteland - gjenvalg Styreleder - valgperiode 1 år Som styreleder foreslås Johannes D. Neteland Nestleder - valgperiode 1 år Som nestleder foreslås Jan Erik Kjerpeseth Kontrollkomiteen Det foreslås gjenvalg på: Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Valgperioden er 1 år. Valgkomiteen Det henvises til vedtektenes 10, hvert år uttrer minst ett av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. I år uttrer i henhold til denne bestemmelsen Reidun Brekke. Som nytt medlem foreslår valgkomiteen Benedicte Schilbred Fasmer. Det foreslås gjenvalg på: Bjart Nygaard Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann Valgperioden er 1 år. Revisor Valgkomiteen foreslår at Deloitte AS gjenvelges for ett år. Bergen, 3. mars 2012 VALGKOMITEEN Reidun Brekke Bjart Nygaard Gisle Johanson Per J. Helland Erik Bøckmann 20 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

12 Notater Notater 22 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2011 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

13 Postboks 843 Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: Olav Kyrresgate 11 Telefon: Telefax: E-post:

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer