Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019"

Transkript

1 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

2 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet Innleiing og føremål Mandat Føringar og føresetnader for planarbeidet Overordna føringar for planarbeidet Lover Forskrifter m.m Overordna planar / sentrale dokument Lokale føringar: Kommuneplan for Vik kommune , Samfunnsdelen og handlingsplan for Økonomiplan Kunnskap og erfaring frå dei ulike fagmiljø, frivillig sektor og innbyggarane i kommunen Målsetjingar og tema i planen Målsetjingar Hovudmål: Delmål: Tema Tenester som blir omfatta av planen: Særskilde fokusområde:folkehelse Organisering og framdrift Organisering Medverknad Framdrift

3 1. Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Innleiing og føremål Vik kommunestyre vedtok Vik kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen for I kapittel 6.1 er tenesteområde helse og omsorg omtala. Det er peika på at eit av verkemidla for å nå måla for sektoren er å utarbeida ein Helse og omsorgsplan. I handlingsplanen for er utarbeiding av slik plan eit prioritert tiltak. Sak om oppnemning av politisk styringsgruppe for planarbeidet vart vedteke i kommunestyret Planprogrammet syner planen sitt føremål, hovudinnhald og verknad, i tillegg til planen sitt tilhøve til rammer og retningsliner som gjeld for området. Helse og omsorgsplan er ein kommunedelplan som skal følgja retningslinene i vedteken kommuneplan og prosessreglane i plan og bygningslova. Den skal vidare vera overordna eventuelle temaplanar/fagplanar i sektoren. Vik kommune har utarbeida ulike fagplanar / temaplanar innan helse/omsorg/nav. Det kan nemnast psykiatriplan, plan for psykososialt kriseteam, helse- og sosialplan, ruspolitisk handlingsplan, smittevernplan, plan for krisemessig beredskap. Nokre av desse er aktive og oppdatert, andre er ikkje rullert. Der det er tenleg, vil ein no søkja å samordna og kople temaplanar inn i denne kommunedelplanen. Å samarbeida på tvers av fagavdelingar og einingar vil kunna bidra til å utvikle saumlause tenester på ulike nivå. Samhandlingsreforma peikar spesielt på at det er eit føremål at pasientane skal oppleve god kommunikasjon og samarbeid mellom tenesteytarar, også mellom nivå i kommunen og i regionen. Samarbeidsavtalar som Vik kommune har med andre kommunar og med helseforetak vert difor også med på å setja føringar for denne planen. I kommuneplanen sin samfunnsdel er det også peika på at bygningar og utstyr for helse og omsorgstenester skal vera tilpassa føremålet. Mykje av eksisterande kommunal bygningsmasse, treng rehabilitering eller fornying. Dette gjeld både institusjon og kommunale bustader. Ved utarbeiding av ny helse- og omsorgsplan vil også dette området få fokus. I lys av nasjonale og regionale føringer og framskriving av helsprofilar og demografi, er det grunn til å planlegga for ei omstilling der meir av ressursinnsatsen i helse og omsorgstenesta vert dreia frå reparasjon og behandling til meir vekt på førebyggande arbeid og tidleg innsats. Ein samfunnsutvikling som styrkjer innbyggarane og lokalsamfunnet sitt høve til å ta ansvar for eiga helse, trivsel og meistring, har på kort og lang sikt stor verknad for folk si helse. Førebygging og tidlig innsats når sjukdom og skade oppstår, er i dag eit viktig prinsipp for all tjenesteutvikling, uavhengig av alder eller målgruppe. Gjennom ein aktiv folkehelsepolitikk og ein trygg og moderne helse og omsorgsteneste, kan ein legge grunnlaget for ein friskare befolkning Mandat Utarbeide tematisk kommunedelplan for helse og omsorg for Vik kommune Føringar og føresetnader for planarbeidet Både lover, forskrifter og rettleiingar frå nasjonalt hald har føringar på innhaldet i ein slik plan. I dette kapittelet vert det lista opp nokre av dei føringane som er mest aktuelle for helse og omsorgssektoren. Vik kommune sin kommuneplan er også førande dokument. Dette fortel noko om kompleksiteten i helse og omsorgs-forvaltninga i kommunen. 3

4 2.1. Overordna føringar for planarbeidet I juni 2009 la regjeringa fram St.meld nr. 47 ( ); samhandlingsreforma rett behandling på rett stad - til rett tid. Regjeringa fremja fem hovudgrep for å møta dagens og framtida sine utfordringar: 1. klarare pasientrolle 2. Ny kommunerolle 3. Etablering av økonomiske insentiv 4. Spesialisthelsetenesta skal utviklast slik at den i større grad kan bruke si spesialiserte kompetanse 5. Legge til rette for tydelige prioriteringar. I tillegg er det sentralt å styrkje ei meir aktiv brukarrolle, auke fokus på førebygging og tidleg innsats og å arbeide mot heilskaplege og samanhengande helse og omsorgstenester. Stortingsmeldinga vart følgt opp av to nye lover som vart gjort gjeldane frå ; Lov om komunale helse og omsorgstenester og Lov om folkehelsearbeid. Samhandlingsreforma har medført endra oppgåve fordeling mellom kommune og sjukehus. Det krev omstilling i alle avdelingar og på alle nivå for å møte dei nye krava Lover. - Lov om planlegging og byggesaksbehandling - Lov om kommunale helse og omsorgstenester - Lov om folkehelsearbeid - Lov om pasient og brukarrettigheter - Lov om helsepersonell - Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern - Forvaltningslova - Lov om helsemessig og sosial beredskap - Lov om sosiale tenester i NAV - Lov om helsemessig beredskap - Lov om smittevern - Arbeidsmiljølova Forskrifter m.m. - Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordrinator - Forskrift om verdig eldreomsorg - Forskrift om fastlegeordningen i kommunane - Forskrift om sjukeheim og buform med heildøgns pleie og omsorg - Forskrift om pasientjournal - Forskrift om internkontroll i sosial og helse- tenesta - Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstenesta - Forskrift om legemiddelhandtering Overordna planar / sentrale dokument - Kommuneplan for Vik kommune - samfunnsdelen - Økonomiplan for perioden Planen vert rullert kvart år. - St.meld 47 ( ) Samhandlingsreforma 4

5 - St.meld 29 ( ) Morgondagens omsorg - St. meld nr 16 ( ) Nasjonal helse og omsorgsplan - St.meld 25 ( ) Mestring, mulighet og meining o Omsorgsplan 2015 o Demensplan 2015 «den gode dagen» 2.2. Lokale føringar: 2.2.1Kommuneplan for Vik kommune , Samfunnsdelen og handlingsplan for Denne peikar på at det å laga ein temaplan for helse og omsorg vil vera eit viktig styringsverktøy for åra som kjem. Planen omhandlar status og utfordringar som kommunen har og er ei rettesnor og grunnlag for dette planarbeidet Økonomiplan Legg rammer for kva som kan planleggast for i perioden Kunnskap og erfaring frå dei ulike fagmiljø, frivillig sektor og innbyggarane i kommunen. Det er samla mykje erfaringskunnskap i alle avdelingar der ein yter tenester. Denne må nyttast systematisk slik at ein får fram godt grunnlag for å planlegge for framtida. Erfaring kopla opp mot overordna planar og fokus på innovasjon i teneste- planlegginga vil gje eit breidt kunnskapsnivå å ta avgjerder på. Med frivillig sektor meiner ein her brukar- organisasjonar, ideelle organisasjonar, pårørande. I desse gruppene er det mykje kunnskap og erfaring. I tillegg finn ein engasjement for lokalsamfunnet, mange aktørar har eigeninteresse av å delta i utvikling av tenestene. Innbyggarane får, gjennom planprosessen, høve til å påverke og delta i planarbeidet. 3. Målsetjingar og tema i planen 3.1 Målsetjingar Gjennom planarbeidet skal ein søkja å nå dei mål for sektoren som er vedteken i den overordna kommuneplanen: Hovudmål: Vik kommune sine tenester innan helse og omsorg skal fremja trygleik, helse og trivsel, og gje behandling, hjelp og støtte tilpassa individuelle behov. Alle som ynskjer det skal ha høve til å bu heime så lenge som ein kan gje eit forsvarleg tilbod der (samfunnsdelen av vedteken kommuneplan) Delmål: Tilbod om pleie og omsorg skal gjevast i eigen heim så lenge som mogeleg Tilbod om rehabilitering etter skade eller lyte skal gjevast så nær eigen heim som mogeleg. Bygge opp tenester til personar som treng dette i staden for eller etter sjukehusinnlegging Bygningar skal tilpassast nye behov, særskilt gjeld dette VBS Bustadtilbod til menneske med nedsatt funksjonsevne skal betrast / fornyast Tilbodet til menneske med demens skal styrkjast Utvikle gjensidig samarbeid med spesialisthelsetenesta 5

6 Stimulere til samhandling med andre kommunar om tenester Søke å vera del av ei interkommunal legevakt Gjennom ulike tiltak satse på førebygging av skade / sjukdom Folkehelseperspektivet skal stå sentralt i all planlegging Søkje samarbeid med frivillig sektor For å sikre tilstrekkeleg kompetent personell skal ein ha fokus på kompetanseheving, nyrekruttering og å beholde kvalifisert arbeidskraft. Arbeide for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø Tema Kommunedelplanen skal vera eit heilskapleg, overordna styringsdokument som har som formål å klargjera og konkretisera de utfordringar kommunen står overfor, og gi retning for vidareutvikling av helse og omsorgsfeltet. På bakgrunn av nasjonale føringar, mål og strategiar i kommuneplan , samt dei utfordringar Vik står overfor, så kan det synast å vera trong for ei omstilling. Kan ein dreia meir av ressursinnsatsen i helse og omsorgstenesta frå reparasjon og behandling til meir vekt på forebyggande arbeid og tidleg innsats? Tenester som blir omfatta av planen: Pleie- og omsorgstenester for eldre 67 år + Pleie- og omsorgstenester for mennesker under 67 år Helsestasjons- og skulehelseteneste og jordmorteneste Forebyggande arbeid Miljøretta helsevern Diagnose, behandling, legetenester Akuttmedisin, legevakt, akuttplassar i institusjon Rehabilitering, fysioterapi. Psykiske helsetenester/rustenester, fengselshelsetenester Administrasjon, sakshandsaming Servicetenester, kjøkken, vaskeri Særskilde fokusområde:folkehelse Folkehelse Helsefremjande/ forebyggande arbeid, frisklivssentral Partnerskap med familie og lokalsamfunn Interkommunal legevakt Demensomsorg dag og døgntilbod Rus og psykiatri Akuttsenger, intermediærsenger Dimensjonering institusjon heimetenester Velferdsteknologi Aktivitet / dagtilbod Personell, rekruttering, kompetanse Butilbod/ bygningsmasse Organisering/ kontor/ møteplassar Teknologi Innovasjon i omsorg 6

7 Ved å utarbeide ein heilskapeleg helse og omsorgsplan kan dei ulike tenestene bli sett i ein større samanheng. I samsvar med samhandlingsreforma sin intensjon er siktemålet å få til ei betre samhandling innad i kommunen, mellom kommunar og mellom kommunen og spesialisthelsetenesta. 4. Organisering og framdrift 4.1. Organisering Planarbeidet vert organisert med kommunestyret som prosjekteigar (PE) og politisk styringsgruppe valt av Formannskapet (SG). Rådmann står som prosjektansvarleg (PA). Omsorgsjefen er peika ut av rådmannen som prosjektleiar (PL). Rådmannen set ned ei administrativ prosjektgruppe som vil verta leia av prosjektleiaren. Prosjektgruppa vil ha hovudansvaret for framdrifta i planprosessen. Denne vil ha høve til å knyte til seg ekstern prosesshjelp. Dei tilsette skal sikrast medverknad i prosessen i samsvar med reglane i Hovudavtalen. I tillegg til fag / prosjektgruppa, kan det vera aktuelt å bruka referansegrupper for å sikre brei medverknad i prosessen Medverknad For at planen skal vera forankra i heile organisasjonen skal alle partar ha høve til å bli høyrde. Det vil vera naturleg å engasjere fagforbund, tilsette, brukarorganisasjonar, eldreråd og råd for funksjonshema og samarbeidspartar i prosessen og sikre at alle desse vert høyrde. Planprogrammet vert sendt på høyring samstundes med varsling om start av planarbeidet Framdrift Planarbeidet vil verta styrt av planprosessane i plan og bygningslova. Oppstart og framlegg til planrogram, jfr pl.bl. 4.1, vert kunngjort i lokalavisa og på kommunen si heimeside med oppmoding om å koma med innspel. Utkast til planprogram vil verta lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Arbeidet med sjølve kommunedelplanen vil starta etter at planprogrammet er vedteke Ferdig framlegg til kommunedelplan skal så leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Målsetjinga er at det skal vera politisk slutthandsaming av kommunedelplanen i november / desember

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer