SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder 2 PRIMÆRVIRKSOMHETEN - En sammenfatning Høyere utdanning 2.2 Forskning 2.3 Forskningsformidling 2.4 Oppfyller BI forskriftens 3-2a 1)? 3 RAMMEVILKÅRENE Organisasjon Organisasjonskart Organisasjonsprinsipper Primæroppgavene: Undervisning, forskning og formidling Stabsfunksjoner Beslutningsorganer Daglig ledelse Faglig styringslinje og kvalitetssikring 3.2 Personale og infrastruktur Personale Infrastruktur 3.3 Studenttjenester og studentvelferd Administrativ oppfølging Studentvelferd 3.4 Studenttall, studentorganisering og deltagelse i BIs styringslinjer Studenttall Studentorganisasjon Studentdeltagelse i BIs styrende organer 3.5 Utvikling av fagpersonale og undervisning i samsvar med fagenes utvikling og studentenes behov Ansvarsforhold Systematiske og kontinuerlige tilbakemeldinger Forskningsrett og plikt Obligatoriske program- og fagseminarer for samtlige studiesteder Årlige plan- og utviklingssamtaler Pedagogisk utviklingsarbeid Forskningstermin Kvalifisering til vitenskapelige stillinger 3.6 Oppfyller BI forskriftens 3-2a 2)? 4 STABIL FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSVIRKSOMHET Vurdering av BIs forskning Vitenskapelig publisering Belønning for forskning Eksternt finansiert forskning Andre indikatorer for vurdering av BIs forskning 4.2 Vurdering av BIs forskningsformidling Elektronisk forskningsformidling Møteplasser for forskningsformidling Belønning for forskningsformidling 4.3 Oppfyller BI forskriftens 3-2 b)? 5 FAGLIG ANSATTE BIs totale fagmiljø 5.2 BIs nettverksmodell for forskningsbasert undervisning Bruk av fagpersonale fra BI i Oslo til andre studiesteder Organisatoriske arenaer og roller som samordner BIs nettverk Høyskoleforelesere uten fast ansettelse ved BI Bruk av faglige ressurseri BIs nettverksorganisasjon 5.3 En fleksibel modell 5.4 Oppfyller BI forskriftens 3-2 c? 4

3 6 AKKREDITERTE UTDANNINGSTILBUD Bachelorstudiene Samlet oversikt Retningslinjer for bachelorstudiene Struktur og profil Utvikling og trender i bachelorstudiene 6.2 Masterstudiene Bakgrunn for BIs masterstudier Samlet oversikt Utvikling og trender i masterstudiene 6.3 Doktorgradsprogrammene 6.4 Etter- og videreutdanningsprogrammene Bachelor of Management Master of Management Master of Business Administration Bransjestudier Bedriftsinterne studier Nettstudier 6.5 Oppfyller BI forskriftens 3-2 d)? 7 STABIL FORSKERUTDANNING Doktorgradsprogrammet Programmer og deltagere Struktur og gjennomføring Nasjonalt og internasjonalt doktorgradssamarbeid Gjennomstrømning i doktorgradsprogrammet 7.2 Oppfyller BI forskriftens 3-2 e)? 8 NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK Nettverk innen utdanning 8.2 Nettverk innen forskning 8.3 Nettverk innen samfunns- og næringsliv 8.4 Oppfyller BI forskriftens 3-2 f)? 9 BIBLIOTEKTJENESTEN Organisering 9.2 Faglige ressurser 9.3 Læringsmiljø og det fysiske bibliotek 9.4 Samlinger og samlingsutvikling 9.5 Teknologi 9.6 Tjenester skreddersydd for målgruppene 9.7 Undervisning og kurs i informasjonssøking og litteraturgjennomgang Tjenester til undervisningen Tjenester til kursutviklingen 9.8 Bibliotektjenester ved BIs studiesteder 9.9 Tjenester til bedrifter, eksterne brukere og BI Alumni 9.10 Internasjonalt perspektiv 9.11 Brukernes vurderinger 9.12 Grunnlaget for videreutvikling av bibliotektjenesten i alle deler av BI 9.13 Oppfyller BI forskriftens 3-2 g)? 10 AVSLUTNING Vedlegg Tabeller WEB-linker for dokumentasjon og informasjon om BI

4 1 INNLEDNING 1.1 Oversikt I denne søknaden om institusjonsakkreditering vil vi dokumentere og begrunne at Handelshøyskolen BI (heretter kalt BI) har et stabilt fagmiljø på de fagområder hvor det drives undervisning, forskning og formidling, og således oppfyller de kravene NOKUT stiller til vitenskapelige høyskoler. Søknaden følger strukturen i NOKUTs søkerhåndbok for institusjonsakkreditering som vitenskapelig høyskole, som i sin tur er tilpasset NOKUTs forskrift av 25. januar 2006, 3 2: Kriterier for akkreditering som vitenskapelig høyskole. I dette innledningskapitlet vil det først, for å etablere et helhetlig bakteppe for den mer detaljerte diskusjon som følger, bli gjort rede for de viktigste særtrekk ved BIs oppbygging og virkemåte. Deretter presenteres BIs fagområder, og det faglige grunnlaget for inndelingen av disse. En slik presisering av fagområdene er nødvendig for å kunne belyse om hvert av områdene har et tilstrekkelig stabilt fagmiljø bak seg. En lang rekke vedlegg følger søknaden, og en oversikt over disse finnes til slutt i dette dokumentet. Innledningsvis er det naturlig å henvise til tre av vedleggene som er viktige for en helhetsforståelse av BI: Vedlegg 1 NOKUTs søkerhåndboks tabellvedlegg, Vedlegg 2 BI Årsrapport 2004, 2005 og 2006, og Vedlegg 3 BIs strategiske program Avslutningsvis i søknaden er det også gitt referanser til webadresser hvor utfyllende opplysninger om BI kan finnes. 1.2 Seks studiesteder én handelshøyskole BI vil fra 2008 bestå av seks studiesteder. Disse er lokalisert i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det er disse seks studiestedene, betraktet som ett BI, som søkes akkreditert som én vitenskapelig høyskole. Studiestedene er kjedet sammen i et nettverk som utgjør ett samlet og helhetlig fagmiljø, og det er dette helhetlige fagmiljøet som nå ønskes vurdert av NOKUT. De siste årene har BI bestått av 13 ulike studiesteder i Norge. Styret vedtok i desember 2006 å legge ned syv av disse. De skolene som skal legges ned fases gradvis ut frem mot sommeren Det er utarbeidet avviklings- og overgangsordninger for ansatte og studenter som berøres av nedleggelsene. Den viktigste årsaken til nedleggelsene er et ønske om å konsentrere faglige og administra - tive ressurser, slik at fagmiljøet styrkes på de gjenværende studie - stedene. Sammen med vedtaket om nedleggelse ble det derfor truffet vedtak om å styrke de gjenværende studiestedene utenom Oslo med fjorten nye faglige stillinger. Nettverksorganisasjonen bestående av seks studiesteder er BIs mest utpregede særtrekk. Sentrum og faglig tyngdepunkt i nettverket er campus i Nydalen i Oslo. Her har de fleste faglige og administra - tive sin hovedarbeidsplass. Her skjer også hovedtyngden av forskning, undervisning og formidling. De institutter som organiserer BIs ni fagområder, og som har hovedansvaret for forskning og undervisning, er også lokalisert i Nydalen. BI i Oslo tilbyr samtlige kurs i BIs studieportefølje fra bachelor- til doktorgradsnivå. De lokale studiestedene utenom Oslo har relativt færre fast faglig ansatte. De har også et mer begrenset undervisningstilbud enn BI i Nydalen, og konsentrerer seg om bachelorstudier og etter- og videreutdanning. Nettverksorganiseringen bidrar til at undervisningen utenom Oslo kan trekke veksler på BIs totale fagmiljø. Dette sikrer at tilgangen på stabile fagressurser er tilfredsstillende for de fagområder det undervises i, uavhengig av om undervisningen skjer i Oslo, eller ved de fem lokale studiestedene. Nettverksorganisasjonen oppviser også høy effektivitet, i den forstand at færre faglig ansatte trengs til å få utført den totale mengden av undervisningsoppgaver, sammenlignet med skoler som opererer som enkeltstående enheter. Senere i denne søknaden, og særlig i kapittel 5, vil det bli nærmere utdypet hvordan BIs nettverksmodell lykkes med både å mobilisere et stabilt og samlet fagmiljø bak sin forskningsbaserte undervisning, og å anvende fagressursene på en effektiv måte. Allerede i denne innledningen kan det imidlertid være på sin plass å nevne de viktigste faktorene og mekanismene som bidrar til BIs særpreg. Det er organisert interne arenaer der personer i fagmiljøet ved instituttene i Oslo kan utveksle kompetanse og ferske forskningsresultater med de som underviser ved de lokale studiestedene. Dette bidrar til kontinuerlig faglig oppdatering av undervisningen lokalt, samtidig som lokale erfaringer gir impulser til fagutviklingen sentralt. Det er opprettet en rekke roller i organisa - sjonen som er tildelt ansvaret for at denne kompetanseutvekslingen faktisk skjer, og som påser at undervisningen ved de lokale studiestedene oppfyller de faglige kvalitetsstandarder og retningslinjer som gjelder for BI som helhet. Fagmiljøet i Oslo bidrar direkte i undervisningen ved lokale studiesteder. Dette skjer dels ved at de periodevis er fysisk til stede ved studiestedene, og dels gjennom nettstudier og fjernundervisning. Den raske teknologiske utvikling gjør det mulig å ta i bruk sistnevnte former for undervisning i økende grad. BI knytter til seg en rekke forelesere med andre arbeidsavtaler enn fast ansettelse. Dette er personer som på BI går under benevnelsen høyskoleforelesere, og de har ofte sin hovedstilling ved andre utdanningsinstitusjoner eller i næringslivet. Til tross for at de ikke er fast ansatte har de fleste undervist ved BI over en lengre tidsperiode, og de bidrar på denne måten til stabilitet i fagmiljøet. Alle som underviser mer enn seks timer per år kompetansevurderes ut fra sine faglige kvalifikasjoner. Med sine hovedtilknytninger utenfor BI, og i mange tilfeller med erfaring fra næringslivet, representerer disse lærekreftene en kompetanse som i tillegg til å være faglig verdifull, øker studienes relevans for de jobber studentene retter seg inn mot. Det finnes en fast fagstab ved de lokale studiesteder som rapporterer faglig til instituttene i Nydalen. Det er således opprettet en direkte forbindelse mellom faglige personer som er ansatt lokalt, og forskningsmiljøet i Oslo. Den faglige staben som er dedikert til lokale studiesteder har hittil vært liten sammenlignet med Nydalen, men er nå i ferd med å styrkes vesentlig. Våren 2007 ble det som tidligere nevnt lyst ut 14 faglige stillinger dedikert til de fem studiestedene utenom Oslo (med 75 søkere til stillingene). Når BI sammenlignes med tilsvarende frittstående utdanningsinstitusjoner, kommer det ofte fram at BI har et høyere forholdstall mellom undervisningsoppgaver og faglige ressurser, for eksempel ved at BI utdanner flere studenter per faglig årsverk. En sammenligning av slike forholdstall mellom BI og andre skoler gir imidlertid ikke et presist uttrykk verken for forskjeller i måten undervisningen skjer på, eller på kvaliteten i undervis - 6

5 ningen. Grunnen er at BIs særpregede nettverksmodell sam - ordner de faglige ressursene på en måte som gir betydelige skalagevinster, og dermed mye kvalifisert undervisning per årsverk. I resten av denne søknaden vil de trekkene ved BI-modellen som er beskrevet ovenfor bli utdypet med sikte på å begrunne og dokumentere at kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole er oppfylt. Først vil imidlertid BIs ulike fagområder bli presentert. 1.3 BIs fagområder Det er to hovedprinsipper som kan anvendes ved inndeling av fagområdene ved universiteter og høyskoler, nemlig fagdisiplin og anvendelsesområde. En inndeling etter fagdisipliner er historisk forankret i hvordan vitenskapen har utviklet seg over tid. Den strukturen som har vokst fram har i stor grad skjedd på vitenskapens og forskningens egne premisser, og er sterkt preget av institusjonelle særpreg ved universiteter og høyskoler. Hovedtendensen har vært en tiltakende spesialisering, der det som en gang var basisdisipliner, har blitt splittet i stadig flere fagområder. En slik spesialisering skyldes ikke minst at etter hvert som tilgjengelig kunnskap har økt, så har det vært nødvendig for forskningen og undervisningen å konsentrere oppmerksomheten og innsatsen for å makte å holde seg faglig à jour. Typiske basisdisipliner med relevans for en handelshøyskole er økonomi, juridiske fag, matematikk, statistikk, sosiologi og psykologi. En inndeling av fag etter anvendelsesområde er, som betegnelsen tilsier, preget av de oppgaver som fagets praktikere skal utøve på samfunnslivets ulike områder. Et anvendt fagområde vil typisk trekke veksler på flere faglige basisdisipliner, slik eksempelvis det anvendte fagområdet finans trekker veksler på både økonomi, matematikk og statistikk. Typiske anvendte fagområder ved en handelshøyskole er markedsføring, strategi, økonomisk styring, organisasjon og ledelse. Handelshøyskoler har tradisjonelt vært sterkt preget av en inn - deling av fagområder etter anvendelsesområde. Dette henger sammen med at handelshøyskoler har hatt og har et sterkt preg av profesjonsutdanning, i den forstand at utdanningen skal forberede studentene på å kunne utføre bestemte oppgaver i bedrifter og på andre samfunnsområder. Noen kjernefag går igjen på de fleste handelshøyskoler, slik som regnskap, finansiering, markedsføring, organisasjon og ledelse, strategi, samfunnsøkonomi og bedrifts - økonomisk analyse. Andre fag, slik som språk, økonomisk historie og økonomisk geografi, er mer varierende representert. Samtidig er inndelingen i fagområder et dynamisk fenomen som stadig endres etter som noen spesialområder vokser og etablerer seg som egne fagområder, mens andre svekkes og dør hen. Fagområdene på den enkelte institusjon vil også være preget av de personer som arbeider der og deres spesielle interesseområder. BIs fagområder er i hovedsak inndelt etter anvendelsesområde, noe som gjenspeiler at institusjonen er en handelshøyskole som fungerer i tett dialog med næringslivet og derfor vil bære preg av de oppgaver som skal utføres i offentlige og private bedrifter og organisasjoner. Samtidig er BI preget av sin særegne historie, der markerte enkeltpersoner har satt og setter sitt preg på hvilke fag som har vokst og etablert seg. Hvilke fagområder som tilbys utenom de basisfag som alltid vil være til stede på en handelshøyskole, vil derfor være i stadig utvikling; dels som et resultat av nye behov i næringsliv og samfunn, og dels som et resultat av utskiftinger i den faglige staben. Som et resultat av de forhold som er nevnt over oppviser BI i dag ni fagområder som også kommer til uttrykk i institusjonens instituttinndeling. Når det senere i denne søknaden vil bli dokumentert at BI har et stabilt fagmiljø på sine fagområder, er det denne inndelingen som vil bli lagt til grunn. Finansiell økonomi. Dette er et klassisk handelshøyskolefag som omfatter blant annet investeringsanalyse, finansieringsbeslutninger, eierformer ( corporate governance ), finansmarkeders virkemåte, risikoanalyse og porteføljeteori. I den grad det er fornuftig å skille mellom teoretisk og empirisk finans, heller BIs faglige profil på dette området i retning av sistnevnte. Markedsføring er et sammensatt og anvendt fagområde som etter hvert har tatt opp i seg mange fagdisipliner som økonomisk teori, psykologi og statistikk. Blant typiske anvendelsesområder kan nevnes markedskommunikasjon, konsumentatferd, kunderela - sjoner og analyser av produkters livssyklus. Samfunnsøkonomi. Dette er et fagområde som er representert i mer varierende grad ved ulike handelshøyskoler. BI har etter hvert bygget opp et betydelig fagmiljø på dette området. I tillegg til emneområder som arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi og konkurranseanalyse, forvalter dette fagmiljøet metode - emnene statistikk og matematikk, også på vegne av behov på andre fagområder. Regnskap, revisjon og jus er fag som ofte anvendes i nær sammenheng med hverandre, og på BI praktiseres derfor disse fagene på anvendelsesområder som eiendomsmekling, økonomisk styring og selskapsutvikling. Ledelse og organisasjon. Organisasjonsfaget dekker emner som organisering, koordinering og endringsprosesser, mens ledelse dreier seg om å bidra til virksomhetens resultater gjennom medarbeidere. Det er en nær kopling mellom organisasjon og ledelse, dels ved at ledelse utøves i en organisatorisk kontekst, og dels ved at ledelsens beslutninger og overveielser former organisasjonen. Strategi og logistikk. Strategi har tilknytning til andre sentrale fagområder som økonomi, organisasjonsteori og markedsføring. En løsning som BI har felles med en rekke handelshøyskoler i USA er at faget ses i sammenheng med logistikk og supply chain management. Begrunnelsen for dette er at organisering av den måten verdiskapningen er konfigurert på, kan være et viktig konkurransefortrinn og derfor må ses i et strategisk perspektiv. Innovasjon og økonomisk organisering. Dette er et fagområde som på BI omfatter emneområdene entreprenørskap, økonomisk historie, opplevelsesøkonomi, samvirkeorganisering, energi og miljø, styrer, e-handel, offentlig infrastruktur, bedriftens samfunnsansvar og innovasjonsteori. Det faglige prinsipp som ligger til grunn for å se disse temaene i sammenheng er at entreprenørskap/nyskapning har relevans på mange samfunns- og anvendelsesområder og kan hente viktige innsikter fra historiske studier. Kommunikasjon, kultur og språk. Dette er et fagområde som er sterkt forankret i ulike humanistiske fagdisipliner, og anvendelsen av disse skjer på områder som næringslivsjournalistikk, ledelse av kulturinstitusjoner, kommunikasjonens effekter på virksomheters renommé, og betydningen av språk i interkulturell kommunikasjon. Offentlige styringsformer. Innen dette fagområdet utvikles og formidles ny kunnskap om hvordan politisk myndighetsutøvelse er under endring, og hvordan dette leder til nye handlingsbetingelser for alle som deltar i beslutninger i det politiske systemet, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på å identifisere betingelsene for effektivitet i offentlig forvaltning og tjenesteyting, blant annet gjennom å analysere ulike tilknytningsformer mellom det politiske system og offentlige virksomheter. 7

6 2 Primærvirksomheten - en sammenfatning 2.1 Høyere utdanning BIs gradsstruktur er fullt ut tilpasset den nye 3+2 modellen. BIs utdanningsvirksomhet omfatter i studieåret bl.a. 16 bachelorstudier, to femårige sivilstudier (3+2) og seks masterstudier. Ett av bachelorstudiene, fem av masterstudiene og masterdelen av begge sivilstudiene undervises på engelsk. De to femårige sivilstudiene er siviløkonomstudiet og sivilmarkedsførerstudiet. Videre omfatter BIs forskerutdanning fem treårige utdanninger som alle fører frem til graden Ph.D. Endelig har BI en omfattende etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) som i hovedsak er knyttet til de to fleksible studiene Bachelor of Management og Master of Management, samt til Master of Business Administration studiet (MBA og EMBA). EVUvirksomheten omfatter også en rekke bransjerettede og bedriftsinterne programmer og tilbud som ikke er gradsrettet. (se Vedlegg 5). BIs gradsrettigheter er dokumentert i Vedlegg 4. BIs internasjonale engasjementer på utdanningssiden er også relativt omfattende. Bla tilbyr BI et MBA-program ved Fudan Universitet, Shanghai, undervist av norske og internasjonale lærerkrefter. Programmet er akkreditert av kinesiske undervisningsmyndigheter. Innen shipping samarbeider BI og Nanyang Technological University, Singapore, om et masterprogram innen shipping management og BI tilbyr også undervisning og hele kurs innen shipping-relaterte fag i Indonesia, Vietnam og Egypt. Sammen med ESCP/EAP, Paris, tilbys en felles Executive MBA. Således kan enkelte av BIs studier gjennomføres dels ved BI og dels ved utenlandske læresteder. Disse er godkjente av NOKUT som del av ordinære, individuelle studieakkrediteringer. Se også kap 8.1. For en detaljert gjennomgang av BIs gradsrettede og akkrediterte studietilbud, henvises til kapittel 6 og Vedlegg Forskning BIs forsknings- og utviklingsvirksomhet er med utgangspunkt i fagområdene som presentert i kapittel 1, organisert i ni institutter: Institutt for finansiell økonomi Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Institutt for ledelse og organisasjon Institutt for markedsføring Institutt for offentlige styringsformer Institutt for regnskap, revisjon og jus Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for strategi og logistikk Per var 342 faglige medarbeidere tilknyttet instituttene. Fordelingen på institutter og stillingskategorier er vist i kapittel 5. For tiden er 15 forskningssentre tilknyttet instituttene. Alle medarbeidere ved forskningssentrene har således sin hovedtilknytning til ett av instituttene. På adressen www. bi.no/forskningssentre finnes en nærmere presentasjon av BIs forskningssentre. BI har bygget opp sterke fagmiljøer innen kjerneområdene for en handelshøyskole: samfunnsøkonomi, finansiell økonomi, markedsføring, ledelse, strategi, innovasjon, regnskap og revisjon. Hovedtyngden av de faglige medarbeiderne har økonomisk-administrativ utdanningsbakgrunn, og både siviløkonomer og samfunnsøkonomer er godt representert. I tillegg er en rekke andre fag innen samfunnsvitenskap og humaniora representert, herunder statsvitenskap, sosiologi, historie, psykologi, jus og språk. BI har en internasjonalt orientert faglig stab med bakgrunn fra mange ulike læresteder. 47% har sin doktorgrad fra norske universiteter og høyskoler. 13% har doktorgrad fra andre nordiske land. 17% har fra andre europeiske land, mens 21% har sin doktorgrad fra USA. Tabell 1: Doktorgrader i BIs faglige stab fordelt på institusjoner og land Antall Norske universiteter 37 Norges Handelshøyskole 18 Nordiske universiteter og høyskoler 18 Andre europeiske universiteter og høyskoler 24 Universiteter og høyskoler i USA 29 Andre internasjonale institusjoner 2 Handelshøyskolen BI 10 I alt 138 Faglige medarbeidere på BI har samme individuelle akademiske frihet innenfor rammene for ansettelsesforholdet som faglige medarbeidere i de offentlige universitetene og høyskolene. Faglige i rene forskerstillinger nytter hele sin tid til forskningsrelatert arbeid. Professorer og førsteamanuenser fordeler arbeidstiden likt mellom forskning og pedagogisk arbeid, mens pedagogisk personell bare har en liten del av sin arbeidstid definert som faglig utvikling/forskning. Ref. Vedlegg 6 Særavtale mellom Forskerforbundet på BI (FBI) og BI. De faglige medarbeiderne er bredt engasjert i nasjonale og internasjonale forskernettverk. Et viktig utgangspunkt for dette har utvilsomt vært at BI har rekruttert medarbeidere med forskerutdanning og forskningspraksis fra et vidt spekter av forskningsog utdanningsinstitusjoner i mange land. Forskningen har flere formål. Ett formål er å bidra til den internasjonale kunnskapsoppbyggingen. BIs forskning skal møte høye internasjonale kvalitetsstandarder gjennom publisering i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene. Forskningen skal slik sett ligge i forskningsfronten og bidra til den kumulative internasjonale kunnskapsutviklingen. Konkret har BI som mål at medarbeiderne i vitenskapelige stillinger gjennomsnittlig skal ha en internasjonal vitenskapelig publikasjon per år. Et annet viktig formål er at forskningen skal legge grunnlaget for den forskningsbaserte undervisningen. BIs ambisjon er å være blant de ledende forskningsbaserte handelshøyskolene i Europa med livslang læring som grunntanke. Egen forskning og deltakelse i sentrale internasjonale forskernettverk er nødvendig for å sikre at kunnskapen som formidles er basert på internasjonalt anerkjent forskning. Forskningen skal dessuten ta opp problemstillinger som grunnlag 8

7 for en best mulig informert samfunnsdebatt og den skal bidra med relevant kunnskap og kunnskapsoverføring som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor. For en handelshøyskole er det viktig at en vesentlig del av kunnskapen som utvikles er nyttig også utenfor akademia. BIs forskning finansieres dels av BI selv gjennom forskningsdelen av faglige stillinger med både forsknings- og undervisningsoppgaver, og dels gjennom eksternt finansierte prosjekter. Som det vil fremgå av kapittel 4 (se særlig 4.1), ligger forskningsaktiviteten blant BIs vitenskapelig ansatte nivåmessig på høyde med det som er tilfellet i U&H-sektoren her til lands generelt, og ved vitenskapelige høyskoler spesielt. Forskningen ved BI er antagelig ikke under sterkere press enn ved andre institusjoner. I den grad tiden til forskning ved BI ikke alltid strekker til, skyldes det at forskning generelt er under press, jfr. evalueringer av Kvalitetsreformens virkninger. En nærmere redegjørelse for og dokumentasjon av BIs forskning, gis i kapittel 4.1, Vedlegg 7 og på web-adressen for forskning, undervisning og marked. Dette er også bakgrunnen for at internasjonale handelshøyskoler - og BI regner seg blant dem - har en åpenhet mot næringslivet som går lengre enn det som er vanlig for mange universiteter og høyskoler. Mot denne bakgrunn, og som det også fremgår av BIs statutter, (ref. Vedlegg 8), er BIs primærvirksomhet høyere utdanning, forskning og formidling. Etter BIs oppfatning er forskriftens 3 2a 1) oppfylt. 2.3 Forskningsformidling I tillegg til den vitenskapelige formidlingen til forskningsverdenen, har BI etablert en egen støtte- og rådgivningsfunksjon for å motivere og dyktiggjøre vitenskapelig ansatte til å spre kunnskap om resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid til brukere i samfunnet og til allmennheten, og til aktivt å delta i samfunnsdebatten med forskningsbasert kunnskap. Det legges vekt på å etablere gode relasjoner med aktører i samfunns- og næringsliv. BI har i denne forbindelse utarbeidet strategi for sin allmenn- og brukerrettede forsknings-kommunikasjon. Hovedinnholdet er at: formidling skal være en naturlig del av alle forskningsprosjekter ved BI. den enkelte forsker har ansvar for å spre kunnskap om resultater av sin forskning til brukere og allmennheten og til aktivt å delta i samfunnsdebatten med forskningsbasert kunnskap. BI som institusjon har ansvar for å motivere og dyktiggjøre sine vitenskapelig ansatte til å formidle til brukere og allmennheten. 2.4 Oppfyller BI forskriftens 3-2a 1? 3-2a 1)- Institusjonens pimærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid Dette kapitlet har sammenfattet BIs brede portefølje av utdanningsprogrammer på alle nivå fra bachelorgrad til doktorgrad. Det har også omhandlet en forskningsaktivitet som kan karakteriseres både ved bredde, kvalitet og internasjonal anerkjennelse. Den tredje av BIs primæraktiviteter, formidling av generert kunnskap til omverdenen, er også viet oppmerksomhet. Disse primæraktivitetene vil bli nærmere belyst og dokumentert senere i søknaden (se særlig kapitlene 4 og 6). En hovedgrunn til at BI har lyktes med å ivareta sine tre primær - aktiviteter er den synergi det er mulig å ta ut mellom de tre aktivitetsområdene. Forskningen berikes av kontakt med næringslivet gjennom eksempelvis finansiering, innspill til temaer, relevanssjekk og tilgang til data. Det samme gjelder undervisningen i form av blant annet bedre tilgang på eksempler og gjesteforelesere, som sikrer at innholdet i tillegg til å oppfylle faglige krav er tilpasset behovet hos studentenes fremtidige arbeidsgivere. Innslaget av timeforelesere og deltidsengasjerte lærere hentet fra næringslivet bidrar til relevant og oppdatert undervisning. Samtidig gir den faglige oppdatering som BI tilbyr disse lærekreftene verdifull innsikt for næringslivet. Her er det tale om en vinn-vinn situasjon både 9

8 3 Rammevilkårene 3.1 Organisasjon BI gjennomførte en organisasjonsendring med virkning fra 1. august Organisasjonen er detaljert beskrevet i Vedlegg 9, og det henvises til dette vedlegget for en nærmere beskrivelse av organisasjonsenheter og roller, samt organisasjonskartet på følgende side Organisasjonskart BIs organisasjonskart viser ansvarsfordeling og rapporteringslinjer som skal sikre at høyere utdanning, forskning og formidling ivaretas i henhold til de strategier, mål og kvalitetskrav som er fastsatt for virksomheten. I dette avsnittet gjøres det nærmere rede for modellen. Etter først å ha beskrevet de overordnede prinsippene som organisasjonen bygger på, beskrives de enkelte ansvarsenheter og rapporteringslinjer Organisasjonsprinsipper BIs organisasjonsform bygger på tre hovedprinsipper: For det første skal det utføres forskning og undervisning og veiledning fundert i faglige og akademiske kriterier. Det krever at forskningen utføres med en betydelig grad av autonomi i forhold til markedsbehov og administrative prosesser. Markedet vet ikke alltid hva det vil ha før forskningen har demonstrert nytteverdien. Det må også unngås at krav til administrativ effektivitet underminerer den eksplorerende og utforskende logikk som kjennetegner vitenskapelig arbeid. For det andre er BIs eksistens avhengig av at det er betalingsvilje for de undervisningsprogrammene som tilbys. Forskningen må før eller senere kunne omsettes i kompetanse som er etterspurt av studenter, bedrifter og det offentlige. Markedets behov må derfor også gis en stemme og en forankring i organisasjonen. Samtidig krever BIs brukere forutsigbarhet, administrativ ryddighet og høy service. Dette betinger høy administrativ effektivitet, slik at også ansvaret for dette må forankres tydelig i organisasjonen. For det tredje utvikles og forbedres programmene slik at de til enhver tid tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles til faglig innhold, pedagogikk og studiemiljø. En slik godkjenningsfunksjon organiseres uavhengig av selve forskningsaktiviteten, og uavhengig av markeds- og administrasjonsfunksjonen. Dette er nødvendig for å sikre at kvalitetshensyn tillegges selvstendig vekt uavhengig av markedsmessige og administrative hensyn, og uavhengig av forskeres institusjonelle interesser. Figur 1: Handelshøyskolen BIs organisasjon KONTROLLUTVALGET STYRET REKTORS STAB REKTOR KOLLEGIET PROREKTOR STYRINGSGRUPPE NYE PROGRAM STRATEGISK ØKONOMISTYRING, IKT, EIENDOMSFORVALTNING OG INTERNSERVICE PERSONAL, ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON FAGLIG TILSYN OG KVALITETSSIKRING FORSKNING OG FAGRESSURSER BEDRIFTSMARKED INDIVIDMARKED Bachelor program Dean Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for strategi og logistikk Corporate Oslo Heltidsstudier - Oslo: Bachelor, Master Master program Dean Institutt for finansiell økonomi Institutt for for innovasjon og økonomisk organisering Corporate Bransje Executive - Oslo: Nettstudier, Bransje, Individ Master, Individ Bachelor, Kompetanseforum Executive program Dean Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Institutt for ledelse og organisasjon Corporate Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen Studiesteder utenfor Oslo: Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen Doktorgradsprogram Dean Institutt for markedsføring Institutt for offentlige styringsformer Corporate - internasjonalt Studiesteder under avvikling: Gjøvik, Lillestrøm Telemark, Tromsø, Østfold, Vestfold Ålesund Studieavdelingen Institutt for regnskap, revisjon og jus Forskningssekretariat Forskningskommunikasjon Internasjonale studiesteder: ISM Litauen, Kina Bibliotek Internasjonalt kontor, Markedsavdelingen, Grafisk Avdeling, Karriereservice, Alumni 10

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i 2012 4 Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer