Trener og Lagledermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trener og Lagledermøte"

Transkript

1 TrenerogLagledermøte 24.April2014 Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

2 Innledning Klubbenhariårpåmeldt34lagiåretsserieiregiavOsloFotballKrets. IHlleggblirdetmeldtpå6lagiMicroserien(7 åringer)iregiavholmenif. Antallspillereca.330 Baner Rekru<ererfraBlakstad ogve<reskole Enklubb FriskAsker Fordeltpågu<er,jenterogoldboys 5 er,7 erog11 er BlakstadGress,RisengaKunstgress,Ridderkleiva,BlakstadSkole,RisengaGrus Nærmereom7 erlagenesspillpåkunstgress VierFriskAsker ikkeve<reellerblakstad SamordnendetreningsHder Fellestreningerogte<samarbeidmellomlagene. Vimåståsammenforåbevarelagialleårsklasser. SikreatviklareråmøteovergangenHl11 erfotball Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

3 FriskAskerFotball Klubbenshovedmål: Flestmulig Lengstmulig Bestmulig HerundergietgodtsportsligogsosialtHlbudHlallemedlemmer,uavhengigav ferdigheter,slikatflestmuligønskeråfortse<eifriskaskerfotball. Delmål: AllHdhafokuspåfairplay Fotballskalværegøy LeggeHlre<eforgodsportsligutviklingforalle,uanse<ferdighetsnivå. Fokuserepåtrivselogutviklingfremforresultater. DifferensierepåmengdeogkvalitetslikatallefåretgodtHlpassetHlbud. LeggeHlre<eforengodutviklingavklubbenstrenere,ledereogdommere. Klubbenskalværeforeldredrevet Detskalværeenrødtrådiarbeidetfra5 er 7 er 11 er Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

4 Ny<styre SHgAulid Styreformann SondrePrestegard NK NilsKrisHanKlev Økonomi,Medlemslister LinKarsten Økonomi,Web/FB ansvarlig EspenLång Material,Overganger GunnhildRobøle RobinRørnes HansO<arHekneby BjørnArneLundblad HenrikEinarsson Rollervilblifordeltpånestestyremøte Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

5 Årsmøtevedtak Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

6 Vedtakpåårsmøte18.mars Sammenslåingavlag Blakstad+Ve<re=FriskAskerFotball Anse<elseavsportslig koordinatorpådelhd Avslu<esamarbeidetmedAmasone(9 er fotball) Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

7 SammenslåingavlagBlakstadogVeEre Formål: FraBlakstadogVe<reHlFriskAsker Fra5 erhl7 erhl11 er Beslutning Familiarisering Blikjent Buy in Sosialisering Pizzakveld Treningsleir Vår cup Flestmulig Lengstmulig Bestmulig 26jenter Vi ikke ossogdem ToFAlag

8 Sportslig koordinator KrisHanHalvorsen JobbersommentaltrenerforAskersi<A lag DriverAskercoaching Behandlermangeindividuelleidre<sutøvere.(ski,tennis mm) BehandleriHlleggstoreogsmåplagersomangstogfobier samtrøykeslu<. Sønnpå13somspilleriAskerogpå10somspilleri Frisk LærertreneresomerunderutdanningavUEFArikHg tankegangoghlnærmingiforholdhlfotballspillere(a, B,CogDlisens) Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

9 Flestmulig Lengstmulig Bestmulig JeggledermegveldigHlsesongstartmedmyemorooghøyakHvitet. Sportsplanenskalværenoealletrenerestyrerogre<ersege<er. Synspunkterogmeninger/justeringerangåendesportsplanenervikHgatallekommer med.detviseratvijobbermedetlevendedokument. MinjobbiFriskbliråsørgeforatsportsplanblire<erlevd. Alletrenereskalse<eseginnisportsplanen. BådeforåfåkjennskapHlhvaFrisksomklubbstårfor,menogsåforådanneseget bildeavhvasomervikhgåfokuserepåforvårespillere. Klubbensmo<oerflestmulig lengstmulig bestmulig Foråe<erlevede<eerdetvikHgatvivethvasomervikHgforvårklubbogvåre spillere. Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

10 Flestmulig Friskerdenklubbeniregionensomfostrerflestfotballspillere prskoleogklasse.dvsatdeterheltnaturligåstarteåspille fotballnårdustarterpåskolen. IfølgeOslofotballkretserviheltpåtoppennårdetgjelderå inkluderespillereinærmiljøet.vieraltsåflinkehlåinkludere. Alleskalmed,allefårlovHlåværemedpåde<e. ViskaltavarepåogklappeosspåskulderenavdeHngenevi gjørbra,ogkanskjeerallerbestpå. IkkebarefåralleHlbudomåstartemedfotballiFrisk,mendet erflereeksemplerpåatgu<erellerjenterfraforskjellige klasserstartermedfotballe<erforespørselfraandreforeldre ogbarnsometrentinkluderingshltak. Sidendeterforeldresombådetrenerogdriverdisselagene fremoverfortjenerdissestorhonnørforarbeidetsom nedlegges. Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

11 Lengstmulig HerernoenavunordringeneforFrisksombreddeklubb. IalleklubberutenunntakmøtermandesammeproblemsHllingene. Dettrenesforlite,minsønn/da<erønskeråtrenemer Detbliralvorligforfort,sønnen/da<erensynspressetblirforstort ForåholdespillerelengstmuligienklubberdissepunktenevikRge Differensieringpåtreninger Innsatsogoppmøteskalbelønnesuanse<ferdighetsnivå Klareogtydeligeretningslinjerangoppførselpåtreningogkamp Involversåmangeforeldresommulig,allekanbidramednoe.Entensom dommereellersomtrøsterevedsmåskader. TiltaketmedakHvogsuperakHvernoealleskalse<eseginni Barnatåleråtape,detålerogsådifferensieringpåtrening. Foreldretålerde<eilangtmindregrad Allespillereskalfåprøveflestmuligposisjoner Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

12 Bestmulig Sværtfåvethvadetinnebæreråskulleblientoppfotballspiller Detfinnesca fotballspillereiNorgeidag.0,2%avdissetjenerpengerpååspillefotball Sågodtsomalletalentersomslårigjennomharspiltpåalleposisjonerpåbanen NTGogNFFregistrereratdesomeriferdmedåslåigjennomsomtoppspillereharutelukkendetrentpå sværtsmåflateroverlengerehd. JanDerekSørensen,AndreMurimflvarpå3og4lagetsomjuniorerforsååblomstre Ettrygtoggodtmiljøerenforutsetningforåkunnebligod LeggeHlre<eforatflestmuligtøråfeilebådeitreningogikamp IkkeunderNOENomstendigheterskalenspillerkjeqespåhvishan/hungjørenfeilunderkamp Alledissepunkteneblirpåe<ellerannetHdspunktfle<etihverandre. DetfinnesetutallforeldresomharbarniFrisk.Involverdem. KommuniserutatderetrengerhjelpHlbådeorganiseringavlag,utsendingavmail.Slengogsåpåatdet fakhskikkeergreitåslengeavpodenpåparkeringsplassen,iminusgraderhlvintertreningkuniført shorts.kanskjedetikkeertreningdendagen Jegpåminsidevilse<eigangflereforeldreinvolverendeHltak. Jegstartermedetdommerkursforforeldre. De<ebliretminikursmestberegnetforfemmerfotballen.De<eerhverkenfarligellervanskelig.Vigår igjennomaltfrareglerhlveiledningogselvedømmingen. Disseviljegholdetakislikatdeplutseligogsåkandømmesyverkamper.

13 Bestmuligforts. Detandreerforeldreoppførsel. Herharjegdessverremangeskrekkeksempler. Gåibeinapå`nhanerjobi<eliten DrøyHden,vileder Heydommer.Nr8holder.HvisduikkeblåserfårjegmineHlågjøredetsamme DoommmeeerdedrivermedHlbakespill/Frisk!barespillufintdetandrelagetdrivermedHlbakespill (barnekamplovmedhlbakespill) Hvisikkeminsønnfårspillespisskommerviikke Duløperfrahansmåfeitender IHlleggHlnoenfåeksemplersomde<eerdetenfaktorHlsomervikHg. HvaharderesomtrenerekommunisertHllagetangspillesHlosv? Hardereetfokuspååspilledereutfraforsvarogmidtbane?Erfokusetpåatdeterdetviønskeråtørre ågjøre.ogdeterfulltlovåbomme/ikkeklare.detvikhgsteeråprøve. Hjelperdetdaatdetstårforeldrepåsidelinjensomhylerogskriker Laangballopp Fåånvekk E<spaark Forhvaskjeregentligietsyvellerå<eårighodeda? Detmestautoritæreilivetdereserforeldre,påannenplassfinnervisomregelfotballtreneren. Hvaskaldehørepå?

14 Trening enrødtråd. TreningsmessigviljegogsåseEeigangendelRltak. JegvilbrukemyeHdpååreiserundtpåtreningerogkamperforåsespillereogtrenere oghlbyveiledningosv. JegvilogsåpoengtereårsmøtevedtaketomsammenslåingavBlakstadVe<re. Jegvilfungeresombindeleddmellomlagogårsklassermedtankepåforeksempel hospitering. NomineringHlSUP Viseøvelserideforskjelligeårsklassene(mangårsegoqeli<blind) TidligetreningerpåRisengaeks.15:30 17:00Hrsdagogtorsdag FellestreningerpåLørdager.Flerelaggjørøvelsersammen Kommunikasjonmedandreklubber SåoqejegkanværepåBlakstadfeltetnårdetarrangereskamperforåre<lede banebrukosv. EnRngkanjeguanseElove.Dennelistenerikkefullstendig. VisondererogsåmuligheteneHlålageentekniskparkpåBlakstadgress. De<evilværeetstedmankangjøretekniskeøvelsermedapparaterogball.

15 Formålmedsportsplanen Haklareretningslinjerforhvordanklubbensmålsetninger,bådesportsligeogsosiale,skalnås. Væreetverktøyfortrenerenmedtankepåhvasomforventesavtreningsinnholdidenaktuelle aldersgruppen. VæreethjelpemiddelforåpåvirkespilleremedtankepåholdningerogadferdHltreningogkamp. VæreethjelpemiddelforåkommunisereklubbensmåloggrunnprinsipperHltrenere,ledere, spillereogforeldre. VæreethjelpemiddelforåkommunisereklubbensmåloggrunnprinsipperHleksisterendeog potensiellesamarbeidspartnere. Sikreklubbstyrtdriqogutviklinginnenforspiller,trener oglederutvikling. VærefundamentetoggrunnpilarenforklubbenssportsligeogsosialeakHvitet. VæreetredskapHletmerplanmessigoglangsikHgarbeidiklubben. VæreetverktøyforkonHnuitet,sammenhengogutviklingforspillere,trenereogledere. Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

16 «Spillerkontrakt» jegerpåfotballtreningfordijegvilspillefotballogblibedre jegkommerallhd5minu<erførtreningsstart jegharallhdmedfotball,leggskinnogdrikkeflaske jegviloppmuntreminelagkamerater jegermedpåfotballtreningfordijegharlyst,oghørerderforpå trenerneoggjørsomdesier jegbrukerikkestyggeord,ogtenkeroverhvajegsierhlmine lagkameraterogtrenere jegkommerikkepåtreninghvisjegerskadetellerharvondt...ve<re,17.april2012 Spiller signatur Trener signatur

17 Foreldrestyrtklubb 3. Styretsrolle» Styretskalbla.Hlre<eleggeogunøre: Lagspåmeldinger TreningsHderogbaner Cuper Økonomi Materiell Sponsorer Sosialearrangementersomkick offetc Sportsligeplaner ogretningslinjer(sportsplan) Kursing Klubbutvikling Målsetninger Svarepåinterneogeksternehenvendelser FølgeoppalleloverogreglerfrablaNFF+++ NB!PoliHa<ester Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

18 Foreldrestyrtklubb 4. Trenereoglaglederesrolle Lagledelseogtrenereskalstyresi<lagogværeunørendeiforholdHlde<e» Spillerneifokus» Følgesportsplanen» Holdeoppdatertespillelister» LageoggjennomføreHlpassedetreningsopplegg» Egenutvikling,trenerkursetc.» Bidraividereutviklingavklubben» Kommunikasjonmedforeldreogspillere» Lagledereransvarligforkommunikasjonmedstyret Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

19 Sesongen2014 Cup AllelagblirautomaHskpåmeldtHlLiungenCup 5 erog7 erlagblirogsåautomahskpåmeldtvollencup LagenekanogsåmeldesegpåenselvvalgtCup. Kurs Obligatorisktrenerkursenkveldforalletrenereiklubben. Sportslig koordinatorvilogsåinformereomanbefaltekurs. PoliHa<est AllesomikkelevertepoliHa<esti2013måsendeinnny poliha<est,merinformasjonkommer. Treningsøkta.no EtfantasHskverktøyforåplanleggetrening AllekanfåHlgang Allebørbrukede<everktøyetforåsikrekvalitetogvariasjoni treningene.

20 FriskAskerFotball2014 AkRviteter 10.Januar2014 Påmelding11 erog7 er(ungdom+senior) 31.Januar2014 Påmelding5 erog7 er(barn) 01.Februar InvitereHlÅrsmøte 18.Mars2014 Årsmøte 31.Mars2014 KlubbenharsøknadsfristHlAskerKommunepåinnetreningforvinter14/15. Mars/April2014 TerminlisterHlgjengelige 1.April2014 OppdatereFIKSmedspillerlisterfor11 er. 23.April2014 TreningsHderfordelt/Banefordeling 24.April2014 Lagleder/Trenermøte,terminlister,treningsHder,kurs,sesongen April2014 InfomøteomMikroserien 28.April2014 Oppstartsommertrening 30.April2014 PåmeldingsfristLiungenCup11 er 30.April2014 PåmeldingavlagHlMikroserien(HolmenIF) 5.Mai2014 Blakstadgressåpner 5.Mai2014 LaglederharoppdatertespilllerlisteriTreningsøkta 8.mai2014 Kick off mai2014 PåmeldingsfristLiungenCup5 erog7 er. MedioMai2014 Obligatorisktrener/laglederkursiregiavklubben.

21 FriskAskerFotball2014 AkRviteterforts. Fellestreninger LørdagerpåRisengaKunstgress(KrisHan) Mai2014 Faktureringavmedlemsogtreningsavgiqersommersesongen mai2014 LiungenCup11 er Juni2014 LiungenCup5 erog7 er 30.Juni2014 PåmeldingsfristVollenCup August2014 VollenCup5 erog7 er September2014 FordelingsmøtemedandreklubberogkommunenforRisenga kunstgressvinter14/15 UlHmoSeptember2014 FordelingavtreningsHderinneogkunstgress. TreningpåskoleneerstengtiDesember,pga.skolensegneakHviteter,samtvinterferieog påskeferie. Oktober Avslutningersommersesongen MedioOktober2014 Oppstartvintertrening14/15. MedioOktober2014 NominerespillereHlSUP UlHmoOktober2014 Lagleder/trenermøte oppsummeringav sommersesongen+fagligpåfyll.hvatenkervividere2015+videre. November2014 Fakturerevintertreningsavgiq MedioNovember2014 MeldeinnkamparenaerHlOsloFotballKrets.

22 KICK OFF2014 Festus lokaler8.mai. Kontakter,ideer??Ja,takk!!! GaverHlutlodding

23 TreningsRder ForutsetningforfordelingavtreningsHder Terminlister Tilgjengeligebanerogkapasitetpådisse KamperpåRisengaKunstgress Alder Perårskull/sammenslåingavVe<reogBlakstad Spesiellebehov Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

24 TreningsRderforts. TreningsHderpåRisengaKunstgress Unordringmedoppsa<ekamperogomberammingav kamper. LaglederblirdaansvarligforåfinneledigHdukefor uke.fotball.no\anlegg RisengaKunstgress TirsdagerfremHlkl.20erforbeholdt5 er Torsdagererforbeholdt7 er Alleeransvarligforåutny<ekapasitetenbestmulig. Lørdagererdetfortsa<myeledig,behovmeldesinn Hlklubben. Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

25 Blakstadgress Endretbaneinndeling

26 TreningsRdenefinnesallRdpå: undersportslig >TreningsRder2014 Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

27 Banesituasjonen Blakstadgress Ridderkleiva Risengagrusogkunstgress MulighetsstudieRisenga Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

28 Utstyr 1.klassefårvedoppstart; Ball,Shorts,Strømper 1.klassingersombegynnersenerepååretkanogsåfåde<evedat lagledertarkontakt De<eskalIKKEinnleveressenere,mennoemanfårHlodelogeie. E<er1.klasseermanselvansvarligforåskaffesegovernevnte. Goderaba<erpåG sportasker,somogsåharoransjestrømper Trenere/laglederefårutdeltnødvendigutstyr(herunderdrakter) Førvårsesongen,1 2kvelder Førhøstsesongen,1kveld Utoverde<ekandetre<eshenvendelser,mendetkanIKKEforventesat manfårde<emedengang. Vedønskeomannetutstyrennviharpålageret sendene postså beshllervi(omdetliggerinnenforiøkonomi,ognaturlig klubbansvar). Innleveringavutstyrskjervednærmereinfo. Drakterleveresikkeinnårlig. Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

29 Treningsøkta Spillerlister holdesoppdatertavlagleder. Firstforoppdatertespillerlisterer5.mai Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

30 Gruppearbeidhøst2013 OmråderhvorgruppenemenerdetbørfokuserespåiRdenfremover Miljø/Glede Profil/Klær,effekteretc./ByggeidenHtet LangsikHghet(beholdespillereiklubben) LangsikHghetiforholdHljentelag Rekru<eringfraBondi SamarbeidVe<reogBlakstad Tilhørighet/Klubbhus Anlegg/Banesituasjon/Tilhørighet Trenerkapasitet Kompetansepåtrenersiden Utviklingavtrenere(stø<e) Hvagjørklubbenhvisetlagikkeklareråskaffetrenere? Forenkletinformasjonslisteeks.fra5 erhl7 er «Fotballforalle»7 erog9 erserie Strategiforåbeholdedenestbeste? Enkampdag Utvidelseogrekru<eringHlstyret Flestmulig Lengstmulig Bestmulig

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Intensjonsavtale Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Deltakere SNØGG FOTBALL: Tom Gundersen, Eirill Murtnes og Inger Line Hamre NOTODDEN F0TBALL: Bjarne Sørensen, Inger Danielsen og Terje Hegna

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

AFK. Retningslinjer for hospitering. 10. Januar 2012

AFK. Retningslinjer for hospitering. 10. Januar 2012 AFK Retningslinjer for hospitering 10. Januar 2012 Hospitering vil si at de beste spillerne i en årgang tilbys ytterligere utvikling og utfordringer ved å trene og eventuelt spille kamper for en eldre

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Utviklingsplan 6-16 år

Utviklingsplan 6-16 år 2011 - Hvordan skape fremtidens Blindheimspiller SOH BILFOT 2011 - Utviklingsplan 6-16 år Overordnede utviklingsområder: Spill fotball, ikke spark. 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Pasningskvalitet

Detaljer

Trener og Lagledermøte

Trener og Lagledermøte Trener og Lagledermøte 15. April 2013 Agenda Innledning Sportsplan Sesongen 2013 Region Asker Asfaltering av Risenga Innledning Innledning Klubben har i år påmeldt 36 lag i årets serie i regi av Oslo Fotball

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL Fotball Fotballstyret har i 2015 bestått av: Gert Tonning - styreleder Kristin Langaker - styremedlem Huy Pham - styremedlem Christopher Frigaard - styremedlem

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2018 NFF spillformpilot OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

Heming Akademiet. Treningsinnholdet på akademiet varierer i de forskjellige aldersgruppene, men det er noen fellestrekk for alle sammen.

Heming Akademiet. Treningsinnholdet på akademiet varierer i de forskjellige aldersgruppene, men det er noen fellestrekk for alle sammen. Akademiet Akademiet har gitt et godt sportslig tilbud til ivrige fotballspillere i i mange år. 2014 har ikke vært noe unntak. Bare i sommerperioden har rundt 270 barn deltatt på akademiet! Treningsinnhold

Detaljer

Breddeklubb Bredde skaper topp Glede-Samhold-Drømmer-Opplevelser

Breddeklubb Bredde skaper topp Glede-Samhold-Drømmer-Opplevelser Sponsorprogram Breddeklubb Bredde skaper topp Glede-Samhold-Drømmer-Opplevelser Presentasjon Målsetting Kristiansund håndballklubbs målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes

Detaljer

Foreldremøte U16 Akademi

Foreldremøte U16 Akademi Foreldremøte 13.12.16 U16 Akademi Agenda Velkommen Presentasjon av hovedtrener Støtteapparat 2017 Trening/serie/turneringer 2017 Forventninger til spiller/foresatte Treninger Kamper Utstyr Økonomi Eventuelt

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

-Topp kvalitet Ren idrettsglede

-Topp kvalitet Ren idrettsglede VIND Idrettslag Klubben er sjef!, litt overordnet, sportsplan Trener / lagledelse Sosialt opplegg Dugnader Sportsplan Erfaringer fra 2016 sesongen og sesongen hittil Treninger og gjennomføring Årshjul

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Foreldremøte utviklingslag J 14, J 16 og Damelaget

Foreldremøte utviklingslag J 14, J 16 og Damelaget Velkommen Foreldremøte utviklingslag J 14, J 16 og Damelaget Agenda for foreldremøtet: Velkommen og presentasjon av trenere, støtteapparat og leder av Jentefotballen/utviklingsansvarlig i Viking FK. Sport;

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,-

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,- 20 16 PROGRAM BVH Jentecup 15.-17. april 2016 Kr. 30,- Velkommen til Bærums Verk Hauger IF og BVH-Jentecup 2016 Det er en stor glede å ønske velkommen til den tolvte jentecup'en i regi av Bærums Verk Hauger

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Vedlegg II: Presisering av prinsipper

Vedlegg II: Presisering av prinsipper Side 1 av 12 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Vedlegg II: Presisering av prinsipper A I F Foreldre Ansvar Integrering Respekt R P Positiv L Lagfølelse Allsidighet A Yte Y Side 2 av 12 Innhold Innhold...

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

Handlingsplan for Håndball DFI

Handlingsplan for Håndball DFI Handlingsplan for Håndball DFI Utarbeidet dato: 16.02.2012 Side 1 av 5 1. Visjon En håndballgruppe å være stolt av 2. Målsetning Bli bedre innen våre fokusområder 3. Fokusområder Organisasjon/arrangementer,

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Synkronisering Treningsøkta Fiks (Terminliste) Versjon 1.3

Synkronisering Treningsøkta Fiks (Terminliste) Versjon 1.3 Synkronisering Treningsøkta Fiks (Terminliste) Versjon 1.3 Før vi synkroniserer mot FIKS, må vi koble din klubb i Treningsøkta mot klubben i FIKS. Dersom man ikke har opprettet baner og/eller lag i Treningsøkta,

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2016. Innholdsfortegnelse Innledning...3 Planarbeid i.4 Overordnet

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte

FRØYA IL. MINIPUTT. Foreldremøte FRØYA IL. MINIPUTT Foreldremøte 13.01.2015 HØSTEN 2015 Blitt kjent med gruppa, flere «nye spillere» Kartlagt ferdighetsnivået til spillerne Arbeidet med flere individuelle ferdighetsøvelser Etablert jentelag,

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 18.00 Kampstart Agenda 18.15 Serie- og Kampadministrasjon 19.15 PAUSE 19.45 Klubben som sjef 20.15 Spiller- og Trenerutvikling 20.30 Aktiviteter i 2011 21.00 Kampslutt Buskerud

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer