VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG"

Transkript

1 Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1

2 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring Hovedendringer Dato/Signatur formann Årsmøte Se referat fra årsmøte Årsmøte Se referat fra årsmøte Årsmøte Forslag til årsmøte Formatted Table Deleted: 0 Deleted: 0 Deleted: Årsmøte

3 NB! FOR AT MEDLEMMENE LETTERE SKAL SE HVA SOM ER FORESLÅTT ENDRET ER DET IKKE GJORT ENDRINGER I NUMMERING (NOEN PUNKTER ER DERFOR UTEN NUMMER). ETTER GODKJENNING AV ÅRSMØTET VIL STYRET REDIGERE OG RENSKRIVE VEDTEKTENE LAGETS ETABLERING OG NAVN 1. Laget ble stiftet 8. august 1969 og fikk navnet Bjoa Båtlag (forkortes til BBL) LAGETS FORMÅL A. Samle båteiere og tilby en sikker og lett tilgjengelig båthavn med mulighet for slipping og sjøsetting fra tralle. I hovedsak skal virkeområdet være Bjoastranda. B. Skape et aktivt, godt og tjenelig båtmiljø for båteiere, og med mulighet til sosiale aktiviteter. LAGETS ORGANISASJON OG LEDELSE. Årsmøtet er lagets øverste organ a. Laget ledes av et styre som velges av årsmøtet og sammensettes slik: Deleted: <#>BBL. Organiseres og ledes som følger: Funksjon: Formann Nestformann / Havnesjef Kasserer Sekretær Styremedlem /Ass. Havnesjef Første vararepresentant til styret Andre vararepresentant til styret På valg når: Ulike år. Like år. Like år. Ulike år. Like år. Ulike år. Like år. b. Styret velges for 2 år om gangen. Valgteknisk skal den ene halvparten av styret velges på like år og andre halvparten på ulike år. Sjå punkt a over! c. Styret har ansvar for den daglige drifta av BBL, og skal sørge for at denne er økonomisk forsvarlig og at eventuelle vedtak gjort av årsmøtet blir fulgt opp. d. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. e. Av BBL's vedtekter pkt fremgår styrets ansvarsfordeling av den daglige ledelse, laget og båthavna. Styret har med utgangspunkt i de samme punkter også ansvar for drift og praktisk utførelse av utbyggings- og vedlikeholdsarbeid i BBL s havneområde. f. Andre funksjoner Slippsjef (kan ha en eller flere medhjelpere) Formatted: Bullets and Numbering 3

4 MEDLEMSKAP OG BÅTPLASS. 4.a Medlemskapet er personlig og gyldig når medlemskontingenten er betalt.. Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass må søke styret skriftlig om dette. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå medlemskap i BBL. Unntatt fra dette er stedlige friluftsråd og politi. b Oppsigelse av medlemskap, båtplass eller adresseforandring skal skje skriftlig til styret. c Tildeling av båtplass skjer etter rekkefølge på søknad. Ved to søknader på samme tidspunkt går den med høyest ansiennitet foran. Deleted: ansiennitet og Fast båtplass kan kun tildeles medlemmer med fast bosted og postadresse Bjoa (f.o.m. tidligere skolekrets Haugsgjerd t.o.m. Utbjoa). FLYTTET FRA PKT 4 I HAVNEREGLEMENTET Søknad om båtplass sendes til styret. Kvart medlem kan bare tildelast en plass. Dersom havna ikke er fullt belagt, kan styret dispensere fra denne bestemmelsen. Når alle plassene er belagt opprettes venteliste. b. Medlemmer som kjøper egen båtplass, oppnår medlemskap med alle rettigheter og plikter slik det er fastsett i disse vedtektene. Medlemmene plikter å rette seg etter havnesjefens anvising ved kjøp av båtplass. c. Medlemskap er en betingelse for å leie båtplass i havna. d. Nærmere regler for dette er fastlagt i Reglement for Bjoa Båthavn og priser på tjenester. e. Styret kan ekskludere medlemmer som ikke følger reglementet eller ikke har betalt kontingent. Deleted: Unntak er vinterleige STEMMERETT OG VALGBARHET 5 Alle medlemmer som har. gyldig medlemskap har stemmerett på Årsmøtet og er valgbare til tillitsvalg i laget. MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER 6. Medlemmenes viktigste plikter er: Deleted: betalt medlemskontingenten (alt Deleted:?) 4

5 a. Medlemmene plikter å rette seg etter lagets vedtekter samt påbud, ordninger og tiltak som iverksettes av styret, med hjemmel i lovlige årsmøtevedtak. Medlemmene er pliktige til å påta seg tillitsverv. b. Medlemmer som oppdager uregelmessigheter eller skader av noen art i båthavna, på eiendom eller materiell, eller på andres båter, plikter å melde fra om dette til havnesjefen eller andre i styret. Om mulig skal tilløp til skade forhindres. C. Dersom det på grunn av slitte fortøyninger eller lignende kan bli skade på båter eller Eiendom skal forholdet forsøkes rettet og deretter straks meldes til eier eller havnesjef. Eier av båt som på grunn av manglende tilsyn, utilstrekkelig fortøyning, uansvarlig bruk av elektrisk strøm o.l. forvolder skade på andres båter eller lagets eiendom, er økonomisk ansvarlig. d. BBL dekker ikke skade på medlemmenes båter som er forårsaket av medlemmer eller andre. Det samme gjelder for utstyr og annet som medlemmene oppbevarer på lagets område ute eller inne. Laget dekker heller ikke tyveri. TAP AV MEDLEMSKAP 7. Medlemmer som bryter disse vedtekter eller ikke etterkommer styrets lovlige påbud, eller ved sin opptreden vekker forargelse, eller har restanse ut over det som er beskrevet i pkt. 8c, siste ledd, eller på andre måter er til sjenanse eller skade for de øvrige medlemmer og BBL's renommé, vil bli gitt skriftlig advarsel fra styret. Ved gjentagelse har styret fullmakt til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal meddeles medlemmet skriftlig. Ved vedtak om tap av medlemskap, skal minst 3/4 av styret stemme for dette. ØKONOMISKE FORHOLD 8. BBL's økonomiske forhold fastsettes av årsmøte for et år om gangen. Regnskapsår og kalenderår er sammenfallende. De viktigste økonomiske forutsetninger er nedfelt i følgende: a. Innskudd i båtplass, havneavgift (for de med fast båtplass) eller leie av båtplass, medlemskontingent, strøm, slippavgift o.l.. Se separat prisliste i vedlegg B FLYTTET FRA HAVNEREGLEMENT:Avgiften for fortøyningsplass, fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret og øvrige medlemmer og kan reguleres hvert år. Avgiften må stå i rimelig forhold til driften og skal benyttes til reparasjoner, utbedringer og ellers til havnas beste. b. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å ta opp lån dersom større felles utgifter vert nødvendig. Planer for slike utgifter skal forelegges årsmøtet og godkjennes, før eventuelt lån opptas. c. Dersom innbetaling av årskontingent, havneavgift, strøm o.l. ikke er innbetalt ved forfall, ilegges et purregebyr iht. prislista.. Dersom det inntreffer forhold som forhindrer medlemmet å betale i tide skal forholdet tas skriftlig opp med styret. Ved fortsatt manglende betaling bortfaller medlemskapet i BBL, ÅRSMØTE 9. Årsmøte skal gjennomføres en gong årlig etter følgende regler: a. Ordinært årsmøte holdes normalt innen mars måned. b. Årsmøtet innkalles av styret med minst l måneds varsel, via Bjoanett og en lokal avis.. Dagsorden skal stå på innkallingen. Valgkommiteen tilskrives av styret i god tid før årsmøtet. Komplette medlemslister med opplysninger om hvem som er på valg medfølger. c. Alle medlemmer har adgang og årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. d. Årsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslista senest 1 uke før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte med gyldig medlemskap krever det. Slik beslutning tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. e. Endringer av BBL's vedtekter krever 2/3 flertall og skal behandles som særskilt punkt på Deleted: motta Deleted: Deleted: ansvarlg Deleted: av Deleted: påføres medlemmenes båter, tjueri fra desse eller for... [1] Deleted: Deleted: er til Deleted: bemyndiget til oppsigelse av... [2] Deleted:... [3] Deleted: eit Formatted: Font: Not Bold Deleted:?) Deleted: straum Deleted: "Egen prisliste" Deleted: Denne behandles årleg av... [4] Deleted: straum Deleted: på kr.50,- Deleted: har intruffet etter at ordinert... [5] Deleted:, kan vedkommende ekskluderes... [6] Deleted: Deleted: medlemm Deleted: pkt.7 i vedtekter. Deleted: er BBLs høgaste myndighet og Deleted: gjennomførest Deleted: første del Deleted: Deleted: direkte til medlemmene 5

6 dagsorden. Endringsforslag skal være skriftlig. Deleted: formulert STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE 10. Et vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Foreligg det mer enn ett forslag, eller hvis en eller flere av de fremmøtte medlemmene krever det skal valget være skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan førest opp på stemmeseddelen. Foregår et valg enkeltvis og kandidaten ikke oppnår halvparten av de oppgitte stemmer, foretas det omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. ÅRSMØTETS OPPGAVER 11. a Årsmøtet skal godkjenne fremmøtte representanter mht. gyldig medlemskap b. Godkjenne oppsatt dagsorden c. Valg av ordstyrer og referent d. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll e. Behandle / godkjenne årsberetning og årsregnskap ferdig revidert. f. Forslag til vedtektsendringer dersom slike foreligger g. Handlingsplan, budsjettforslag og avgiftssatser for kommende år h. Behandle innkomne forslag fra medlemmene og / eller styret i. Velge leder, nestleder, kasserer, sekretær styremedlem, vararepresentanter, ymse komiteer, valgkomite samt revisor med vararepresentant j. Eventuelle orienteringssaker som ikke skal tas opp til votering. Deleted: medlemsskap Deleted: Avslutning. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 12 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmene krever dette. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen STYRET 13. Styret skal: a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. b. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg I personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Deleted: Styret ivaretar den daglige driften av BBLBBL ledes av styret som er høgaste myndighet mellom årsmøtene c. Administrere og føre nødvendig kontroll med BBL s økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Styret skal passe på at medlemmer og brukere av båthavna etterlever havnereglene (FLYTTET FRA PKT 27) d. Styret skal representere BBL utad. e. Styret skal holde møter når formann forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger dette. Deleted: a Deleted:. f. Styret kan vedta når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, teller møtelederens stemme dobbelt. 6

7 GRUPPER 14. BBL kan organiseres med forskjellige grupper. De kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av styret. BBLs årsmøte bestemmer opprettelsen av slike grupper og hvordan de skal organiseres og ledes. Gruppers økonomiske forpliktelser hefter heile BBL og kan ikke inngå større avtaler eller representere BBL utad, uten styrets godkjennelse. Deleted: valgte styrer STYREMEDLEMMENES OPPGAVER OG PLIKTER. 15. Formann har følgende myndighet, oppgaver og plikter: a. Han skal påse at BBL styres i samsvar med lagets vedtekter og at vedtak på årsmøte eller på styremøter blir gjennomført. b. Han skal planlegge gjennomføringen med videre utbygging av lagets totale havneanlegg. c. Han skal legga større planar fram for årsmøte sammen med kostnadsoverslag for godkjenning d. Han skal lede styremøter og kalle inn til slike møter når han finner det nødvendig. e. Han plikter å sammenkalle til styremøter når et flertall av styremedlemmene forlanger dette og til medlemsmøter eller ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, eller at styret av andre grunner finner det nødvendig. f. Han har møterett i alle utvalg. Deleted: -medlems Deleted: Deleted: minst Nestformann / Havnesjef har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal sammen med styret, lede og gjennomføre videre utbygging og tyngre vedlikehold av lagets havneanlegg. Han skal lede og kontrollere den daglige drift og vedlikehold av lagets totale havneområde herunder brygger, slipp I slipphus og klubbhus. Til støtte i arbeidet har han styremedlem / ass. havnesjef, som i henhold til sin instruks nedfelt i disse vedtekter, er forpliktet til å samarbeide og assistere. b. Han skal fordele I regulere båtplasser og i samarbeid med styremedlem I ass. havnesjef, organisere og lede vedlikeholds og dugnadsarbeid. Han skal føre lister over fordeling av båtplasser og ved endringer umiddelbart varsle og ajourholde kasserer og sekretær. c. Han skal kontrollere at båtene er ordentlig fortøyet og når dette er mangelfullt, pålegge båteierne å utbedre manglene snarest. 17. Kasserer har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Kasserer skal holde kartotek over medlemmene. b.han skal føre regnskap over BBL's inntekter og utgifter c. Han skal sørge for at avgifter og kontingent blir innbetalt til rett tid og eventuelt purre slik det er bestemt i pkt. 8 c. d. Han skal utbetale regninger til rett tid, etter at de er anvist av formann. 7

8 e. Han skal 14 dager før ordinært årsmøte, legge fram for styret revidert regnskap sammen med liste over medlemmer som står til rest med sine økonomiske forpliktelser overfor BBL. f. Han skal på ordinært årsmøte legge fram revidert regnskap samt oversikt over BBL's økonomiske situasjon og neste års budsjettforslag. g. Han skal i samarbeid med resten av styret foreslå budsjettering av framtidige planar for BBL. h. Han skal i samarbeid med det øvrige styret, legge fram forslag for årsmøte om størrelsen på neste års kontingent, avgifter, timepris for dugnad og priser på øvrige tjenester. i. Han skal legge fram regnskapsoversikt når styret ber om det. Deleted: (eller: de andre styremedlemmene) det øvrige Deleted: leggja 18 Sekretæren har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal føre protokoll I journal over alle styremøter, samt holde arkiv over BBL s forhandlinger, møter og korrespondanse. b. Han skal skrive referater fra alle styremøter og årsmøter. Deleted: -medlems Deleted: -medlems c. Han skal sende referat fr alle styremøter til samtlige i styret, også varamenn. d. Han skal på ordre fra formann forestå innkalling til årsmøter, medlems og styremøter. 19. Styremedlem / ass. Havnesjef har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal i det vesentlige bistå havnesjefen og i dennes fravær også ivareta hans oppgaver. b.han skal foreta innkalling og gjennomføring av dugnadsarbeid i laget. c. Han skal i samarbeid med øvrige i styret, planlegge dager for dugnad og rekkefølge på arbeidsoppgaver i følge handlingsplan. d. Han skal påse at miljøforurensing unngås og at miljøskadelig avfall olje, diesel, batterier e.l. blir forskriftsmessig behandla. e.han skal legge frem for styret forslag til endringer eller fornyelser han finner nødvendig for å ivareta sine oppgaver. 20. Første varamedlem til styret har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal til enhver tid følge opp øvrige styremedlemmer. b.han skal tre inn i styret dersom et av styremedlemmene for en kortere eller lengre periode er forhindret fra å møte til styremøter eller å utføre sine oppgaver og plikter. c. Han har møterett til styremøter Andre varamedlem til styret har følgende myndighet, oppgaver og plikter: Samme oppgave som ovenfor. 21. VALGKOMMITE 3.stk. 8

9 Medlemmene har følgende oppgaver og ansvar: a. Den skal tre i funksjon når styret ber om det og skal utføre sine oppgaver i samsvar med BBL s Vedtekter. b. Den skal framsette forslag til styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg. c. Den skal framsette forslag til komiteer, samt en revisor med vararepresentant. d. Den i valgkomiteen som har stått lengst, fungerer som formann i komiteen. Det velges et nytt medlem i valgkommiteen kvart år og hvor den som har stått lengst går ut. 22. REVISOR SINE OPPGAVER. Han skal revidere BBL s regnskap og legge frem revisjonsrapport for BBL s årsmøte. 23, VALGBARHET. BBL s medlemmer med båtplass, er pliktige til å ta de verv de velges til. Medlemmene kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har innehatt et verv. Det bør også tas hensyn til medlemmets helse og alder, dette gjelder også ved utførelse av dugnadsarbeid. 24. FORSIKRING. a. BBL dekker ikke skade på båter under opptak på slipp, vogn og lignende. b, c. Medlemmenes båter skal som minimum være ansvarsforsikret. Joller og gummibåter som tilhører hovedbåten er unntatt. d. BBL har sine eiendeler på sjø og land forsikret for skadetyper som vanligst kan inntre, for eks. brann, havari m.m. Deleted: Den enkelte båteigar må sjølv ha forsikring som Deleted: egen Deleted: BBL skal ha skade og ulykkesforsikring som dekker normal aktivitet på BBLs område, herunder bruk av slipp. 25. VEDTEKTSENDRING. Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 26. OPPLØSNING AV BBL Oppløsning av BBL skal framlegges for behandling av ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. BBL s eventuelle aktiva eller gjeld skal handteres i samsvar med vedtak som vert gjort av det ekstraordinære årsmøtet og med samme krav til flertall. 27. GENERELLE REGLER.. (FLYTTET OG SLÅTT SAMMEN MED HAVNEREGLEMENT) 9

10 a. Havnereglane beskriver en rekke detaljerte forhold som særleg forplikter den enkelte båteier. b. Styret skal være spesielt påpasseleg med at havnereglane blir etterlevd / fulgt. FLYTTETT TIL PKT 13 c. Medlemmene er personleg ansvarleg for at deres familie, gjester, venner og midlertidige brukere av medlemmets båt, blir grundig orientert om BBL s vedtekter og plikten å følge disse. d. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og septik i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plasering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. f. Slipphus skal altid være låst. Dette for å hindre uvedkommende å komme til skade. g. Elektrisk kabel som brukes mellom straumuttak og båt, skal være heil lengde og typegodkjent for utebruk, uten skade eller sår. Dårlege kabler med feil som forårsaker at jordfeilbryter slår ut vil bli fjernet. Alt elektrisk utstyr ombord skal være godkjent for våtrom, dette på grunn av brannfare. Det skal være kwh måler plassert slik at den er enkel å avlese. h. Ingen får flytte til annen båtplass eller bytte innbyrdes uten forhandsgodkjenning av havnesjef. Havnesjefskal snarast melde frå om permanente endringer til sekretærog kasserer. Ved skifte til større båt, skal havnesjefens godkjennelse foreligge på forhånd. i. Båteigar anvises plass av havnesjefen. Båtplass med tilhørende brygge skal holdes i god orden og skal ikke tjene som lagringsplass for løsøre av noe slag. Tilstand på brygge, koblinger, bolter e.l.c. skal kontroleres med jamne mellomrom. Dersom det skulle bli vinter med ekstra mye snø, må denne fjernes frå båt og brygge. Havnesjefen vurdere dette og melder frå til eigar av båt I plass. j. Ved bruk av BBL s slipp, skal en ta kontakt med slippansvarleg som fører liste over hvem som til enhver tid bruker slipp. Det skal avtales tid for opptrekk og hvor lenge opphold på land vil vare. Slippansvarleg eller stedfortreder skal alltid vere tilstede under slipping. Dersom den som slipper ikke er medlem, skal slippansvarleg føre på navn, adresse, telefon og eventuelt registreringsnummer på båt. Han skal levere komplett liste til kasserer. k. Husk at slippvogn alltid skal sikres og slipphus låses når båt står på slippvogn. Det er også viktig å forsikre seg om at båten står støtt og ikke kan forårsake skade på personer som tilfeldigvis befinner seg i dette området. Ved bruk av BBL s utstyr som høytrykkspyler e.t.c. vis forsiktighet mot personskade og utstyret som finnes i slipphus. Dersom det oppdages feil ved slippvogn I maskineri eller annet utstyr, meld straks fra om dette til slippansvarleg. Husk alltid å rydde etter deg når du er ferdig. VEDTEKTENE ANVENDELSE OG GYLDIGHET. 28. Medlemmer av Bjoa båtlag og I eller personer som på medlemmers ansvar befinner seg i BBL s område, skal uavkortet rette seg etter disse vedtektene. Brudd på vedtektene skal behandles i samsvar med pkt. 7-8 TATT UT OG ERSTATTET AV REVISJONSLISTE PÅ SIDE 2 Disse vedtekene ble godkjent av årsmøtet i Bjoa Båtlag 14.mars 2003, Highlight Deleted: BBLs Deleted: desse Deleted: ikkje, Highlight Deleted: klippet ved støpsel Deleted: endringar, Highlight Deleted: Deleted: ikkje Deleted: BBLs Deleted: ein Deleted: ikkje Deleted: ikkje Deleted: BBLs Deleted: Desse, Highlight, Highlight Deleted: vedtekter vert lagt frem for Deleted: til behandling. Dersom det ved avstemning vert 2/3 flertal, vil samme vedtekter vera gjeldande for Bjoa Båtlag fra samme dato. Deleted: Deleted: Bjoa, den 14.mars 2003 Formannann. Nestformann / havnesjef Kasserer.... [7] 10

11 VEDLEGG A HAVNEREGLEMENT FOR BJOA BÅTHAVN. Formatted: Centered 11

12 PUNKTENE ER IKKE NUMMERERT, VIL BLI GJORT ETTER GODKJENNING AV ÅRSMØTET. DETTE FOR Å GJØRE DET ENKLERE Å SE HVA SOM ER FORESLÅTT ENDRET Havnereglene beskriver en rekke detaljerte forhold som særlig forplikter den enkelte båteier og medlem. Alle båter som har fast plass eller leier plass for begrenset periode skal ha gyldig ansvarsforsikring l. Styret i Bjoa båtlag står for den daglige driften av Bjoa båthavn. Styret er valgt av årsmøte som også godkjenner reglementet. 2. FLYTTET TIL PKT 8: Avgiften for fortøyningsplass, fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret og øvrige medlemmer og kan reguleres hvert år. Avgiften må stå i rimeleg forhold til driften og skal benyttes til reperasjoner, utbedringer og ellers til havnas beste. 3. Unnlatelse av å betale avgift, kan medføre tap av alle rettigheter til plass i havna. Styret kan for båteierens regning i slike tilfeller, fjerne hans båt og utstyr. Vedtekter pkt Søknad om båtplass sendes til styret. Kvart medlem kan bare tildelast en plass. Dersom havna ikke er fullt belagt, kan styret dispensere fra denne bestemmelsen. Når alle plassene er belagt opprettes venteliste. (FLYTTET TIL PKT. 4 I VEDTEKTENE) 5. Styret skal foreta tildeling og sørge for at dette skjer i den rekkefølgje søknaden blir mottatt. Medlemmer som tidligere har hatt fortøyningsplass i havna, skal ha fortrinnsrett ved tildeling. 6. Styret skal sørge for merking og nummerering av alle fortøyningsplasser i havna. Plassene skal ikke gjøres større eller bredere enn forsvarlig fortøyning og god fendring tilsier 7. Styret ved havnesjefen skal påse at båtene er utstyrt med passende fendere og fortøyning, slik at skade på andres båter unngås. Det pålegges båteieren å skifte slik utstyr som havnesjefen finner utilstrekkelig. Styret kan av hensyn til orden og sikkerhet i havna, forlange at alle båteierne benytter likt system I fortøyningsutstyr. Deleted: ein Deleted: ikkje Deleted: ansere Deleted: Dette under forutsetning av at kravene i pkt.3 er oppt)dt. 8. Båteierne plikter å gi styret i båtlaget følgende opplysninger. ( eige skjema) Navn, adresse, telefon Båtens navn og registreringsnummer Båttype, byggeår og materiale i skroget Båtens lengde, bredde, dybde og evt. Motortype Forsikring og evt. selskap Endringer i forestående opplysninger skal straks meldes fra til styret ved havnesjefen Dette er viktig om det skulle oppstå uhell eller problemer i havna. 9. Den tildelte fortøyningsplassen kan av leieren ikke stilles til disposisjon for andre. Den som er tildelt plass i havna, har ingen rett til å foreta fremleie og må stille plassen til styrets disposisjon dersom vedkommende selv ikke benytter denne. Tildelte plasser kan ved spesielle anledninger av havnesjefen forlanges ombyttet. 10. Ledige båtplasser går tilbake til båtlaget 11.. Verdien av en båtplass skal avskrives med 10 % pr. år av den opprinnelige kjøpesummen 12

13 12. Innehaveren eller ektefelle/samboer/partner har rett til å beholde plassen så lenge de ønsker, men får ingenting tilbakebetalt etter 10 år. Dersom det blir mangel på plasser i havna, kan styret inngå avtale med eier av plass som ikke vert nytte, om overtakelse av slik plass. Eier har rett til samme sum han selv har betalt for plassen. Styret kan ikke foreta slike overtakelser, uten ny kjøper til plassen Deleted: 13. Innehaveren I ektefelle/samboer/partner av båtplass, kan vederlagsfritt overdra plassen til foreldre eller eigne barn. Innehaveren må skriftlig melde frå til styret i båtlaget ved overdragelsen av plassen. Den som overtar plassen må være medlem i laget. 14. Medlem som er eier av fast plass i båthavna må betale årlig medlemskontingent for å beholde plassen, selv om han eller hun for tiden ikke har båt. 15. Båtlaget disponerer plassen dersom innehaveren for tiden ikke har båt og ikke betaler havneavgift. 16. Innehaveren må melde fra til styret i god tid dersom han selv vil disponere plassen og må då betale havneavgift. 17. Dersom plassen tillater det, kan styret midlertidig tildele fortøyningsplass for medlemmer uten at vedkommende har betalt innskudd i fortøyningsplass. Vedkommende må då betale månedsleie. ( se priser tjenester) 18. Dersom plassen tillater det, kan styret også tildele fortøyning for vinterleige til ikkje-medlemm. Dette må ikke skape ulempe for innehavere av faste betalte plasser. 19. Brettseiling og vannskisport må ikke foregå innen havneområdet. Max fart er 3 knop innenfor stake. 20. Vanntoaletter på lystbåter uten tank, må ikkje brukast innen havneområdet. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og septiktank i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. Det må heller ikke dumpes søppel av noen slag inne i havna. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plassering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. 21. Alle som har båt i havna (eller betaler avgift) kan styret pålegge inntil 2 dager dugnad kvart år, eller de betaler inn kr 2250,00 til båtlaget dersom de ikke har anledning. ( sjå dugnadsskjema) Opplysning om hva slags arbeid en kan gjøre på dugnad, kan en få ved å henvende seg til styret., Highlight Deleted: ikkje, Highlight 22. Ved bruk av båtlaget sin slipp, må en henvende seg til slippansvarlig i styret. Slippansvarlig eller stedfortreder skal alltid være tilstede under slipping. Sjå vedtekter pkt.27.j 23. De som har strøm til oppvarming i båten, skal ha kwh-måler. Anlegget ombord må være i forskriftsmessig stand, vedtekter pkt.27g. All bruk av strøm betalast etter gjeldende kwh-pris. ( se prisliste) FLYTTET FRA GENERELLE REGLER Medlemmene er personlig ansvarlig for at deres familie, gjester, venner og midlertidige brukere av medlemmets båt, blir grundig orientert om BBL s vedtekter og plikten å følge disse. d. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og Deleted: jå Deleted: prisar Deleted: på tjenester Formatted: Font: Bold 13

14 septik i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plassering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. f. Slipphus skal alltid være låst. Dette for å hindre uvedkommende å komme til skade. g. Elektrisk kabel som brukes mellom strømuttak og båt, skal være heil lengde og typegodkjent for utebruk, uten skade eller sår. Dårlige kabler med feil som forårsaker at jordfeilbryter slår ut vil bli fjernet (klippet ved støpsel). Alt elektrisk utstyr ombord skal være godkjent for våtrom, dette på grunn av brannfare. Det skal være kwh-måler plassert slik at den er enkel å avlese. i. Båteier anvises plass av havnesjefen. Båtplass med tilhørende brygge skal holdes i god orden og skal ikke tjene som lagringsplass for løsøre av noe slag. Tilstand på brygge, koblinger, bolter e.l. skal kontrolleres med jamne mellomrom. Dersom det skulle bli vinter med ekstra mye snø, må denne fjernes frå båt og brygge. Havnesjefen vurdere dette og melder frå til eier av båt I plass. h. Ingen får flytte til annen båtplass eller bytte innbyrdes uten forhandsgodkjenning av havnesjef. Havnesjef skal snarest melde frå om permanente endringer til sekretær og kasserer. Ved skifte til større båt, skal havnesjefens godkjennelse foreligge på forhånd. j. Ved bruk av BBL s slipp, skal en ta kontakt med slippansvarlig som fører liste over hvem som til enhver tid bruker slipp. Det skal avtales tid for opptrekk og hvor lenge opphold på land vil vare. Slippansvarlig eller stedfortreder skal alltid være tilstede under slipping. Dersom den som slipper ikke er medlem, skal slippansvarlig føre på navn, adresse, telefon og eventuelt registreringsnummer på båt. Han skal levere komplett liste til kasserer. k. Husk at slippvogn alltid skal sikres og slipphus låses når båt står på slippvogn. Det er også viktig å forsikre seg om at båten står støtt og ikke kan forårsake skade på personer som tilfeldigvis befinner seg i dette området. Ved bruk av BBL s utstyr som høytrykksspyler etc. vis forsiktighet mot personskade og utstyret som finnes i slipphus. Dersom det oppdages feil ved slippvogn I maskineri eller annet utstyr, meld straks fra om dette til slippansvarlig. Husk alltid å rydde etter deg når du er ferdig. 24. Alle arrangement i havna skal godkjennas av styret, dette gjelder også bålbrenning. 25. Hver båteier skal holde sin båtplass rein for skjell, groe og snø (brygge og utriggere). Revidert Årsmøtet

15 Kasserer. lem/ass havnesjef

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer