VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG"

Transkript

1 Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1

2 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring Hovedendringer Dato/Signatur formann Årsmøte Se referat fra årsmøte Årsmøte Se referat fra årsmøte Årsmøte Forslag til årsmøte Formatted Table Deleted: 0 Deleted: 0 Deleted: Årsmøte

3 NB! FOR AT MEDLEMMENE LETTERE SKAL SE HVA SOM ER FORESLÅTT ENDRET ER DET IKKE GJORT ENDRINGER I NUMMERING (NOEN PUNKTER ER DERFOR UTEN NUMMER). ETTER GODKJENNING AV ÅRSMØTET VIL STYRET REDIGERE OG RENSKRIVE VEDTEKTENE LAGETS ETABLERING OG NAVN 1. Laget ble stiftet 8. august 1969 og fikk navnet Bjoa Båtlag (forkortes til BBL) LAGETS FORMÅL A. Samle båteiere og tilby en sikker og lett tilgjengelig båthavn med mulighet for slipping og sjøsetting fra tralle. I hovedsak skal virkeområdet være Bjoastranda. B. Skape et aktivt, godt og tjenelig båtmiljø for båteiere, og med mulighet til sosiale aktiviteter. LAGETS ORGANISASJON OG LEDELSE. Årsmøtet er lagets øverste organ a. Laget ledes av et styre som velges av årsmøtet og sammensettes slik: Deleted: <#>BBL. Organiseres og ledes som følger: Funksjon: Formann Nestformann / Havnesjef Kasserer Sekretær Styremedlem /Ass. Havnesjef Første vararepresentant til styret Andre vararepresentant til styret På valg når: Ulike år. Like år. Like år. Ulike år. Like år. Ulike år. Like år. b. Styret velges for 2 år om gangen. Valgteknisk skal den ene halvparten av styret velges på like år og andre halvparten på ulike år. Sjå punkt a over! c. Styret har ansvar for den daglige drifta av BBL, og skal sørge for at denne er økonomisk forsvarlig og at eventuelle vedtak gjort av årsmøtet blir fulgt opp. d. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. e. Av BBL's vedtekter pkt fremgår styrets ansvarsfordeling av den daglige ledelse, laget og båthavna. Styret har med utgangspunkt i de samme punkter også ansvar for drift og praktisk utførelse av utbyggings- og vedlikeholdsarbeid i BBL s havneområde. f. Andre funksjoner Slippsjef (kan ha en eller flere medhjelpere) Formatted: Bullets and Numbering 3

4 MEDLEMSKAP OG BÅTPLASS. 4.a Medlemskapet er personlig og gyldig når medlemskontingenten er betalt.. Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass må søke styret skriftlig om dette. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå medlemskap i BBL. Unntatt fra dette er stedlige friluftsråd og politi. b Oppsigelse av medlemskap, båtplass eller adresseforandring skal skje skriftlig til styret. c Tildeling av båtplass skjer etter rekkefølge på søknad. Ved to søknader på samme tidspunkt går den med høyest ansiennitet foran. Deleted: ansiennitet og Fast båtplass kan kun tildeles medlemmer med fast bosted og postadresse Bjoa (f.o.m. tidligere skolekrets Haugsgjerd t.o.m. Utbjoa). FLYTTET FRA PKT 4 I HAVNEREGLEMENTET Søknad om båtplass sendes til styret. Kvart medlem kan bare tildelast en plass. Dersom havna ikke er fullt belagt, kan styret dispensere fra denne bestemmelsen. Når alle plassene er belagt opprettes venteliste. b. Medlemmer som kjøper egen båtplass, oppnår medlemskap med alle rettigheter og plikter slik det er fastsett i disse vedtektene. Medlemmene plikter å rette seg etter havnesjefens anvising ved kjøp av båtplass. c. Medlemskap er en betingelse for å leie båtplass i havna. d. Nærmere regler for dette er fastlagt i Reglement for Bjoa Båthavn og priser på tjenester. e. Styret kan ekskludere medlemmer som ikke følger reglementet eller ikke har betalt kontingent. Deleted: Unntak er vinterleige STEMMERETT OG VALGBARHET 5 Alle medlemmer som har. gyldig medlemskap har stemmerett på Årsmøtet og er valgbare til tillitsvalg i laget. MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER 6. Medlemmenes viktigste plikter er: Deleted: betalt medlemskontingenten (alt Deleted:?) 4

5 a. Medlemmene plikter å rette seg etter lagets vedtekter samt påbud, ordninger og tiltak som iverksettes av styret, med hjemmel i lovlige årsmøtevedtak. Medlemmene er pliktige til å påta seg tillitsverv. b. Medlemmer som oppdager uregelmessigheter eller skader av noen art i båthavna, på eiendom eller materiell, eller på andres båter, plikter å melde fra om dette til havnesjefen eller andre i styret. Om mulig skal tilløp til skade forhindres. C. Dersom det på grunn av slitte fortøyninger eller lignende kan bli skade på båter eller Eiendom skal forholdet forsøkes rettet og deretter straks meldes til eier eller havnesjef. Eier av båt som på grunn av manglende tilsyn, utilstrekkelig fortøyning, uansvarlig bruk av elektrisk strøm o.l. forvolder skade på andres båter eller lagets eiendom, er økonomisk ansvarlig. d. BBL dekker ikke skade på medlemmenes båter som er forårsaket av medlemmer eller andre. Det samme gjelder for utstyr og annet som medlemmene oppbevarer på lagets område ute eller inne. Laget dekker heller ikke tyveri. TAP AV MEDLEMSKAP 7. Medlemmer som bryter disse vedtekter eller ikke etterkommer styrets lovlige påbud, eller ved sin opptreden vekker forargelse, eller har restanse ut over det som er beskrevet i pkt. 8c, siste ledd, eller på andre måter er til sjenanse eller skade for de øvrige medlemmer og BBL's renommé, vil bli gitt skriftlig advarsel fra styret. Ved gjentagelse har styret fullmakt til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal meddeles medlemmet skriftlig. Ved vedtak om tap av medlemskap, skal minst 3/4 av styret stemme for dette. ØKONOMISKE FORHOLD 8. BBL's økonomiske forhold fastsettes av årsmøte for et år om gangen. Regnskapsår og kalenderår er sammenfallende. De viktigste økonomiske forutsetninger er nedfelt i følgende: a. Innskudd i båtplass, havneavgift (for de med fast båtplass) eller leie av båtplass, medlemskontingent, strøm, slippavgift o.l.. Se separat prisliste i vedlegg B FLYTTET FRA HAVNEREGLEMENT:Avgiften for fortøyningsplass, fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret og øvrige medlemmer og kan reguleres hvert år. Avgiften må stå i rimelig forhold til driften og skal benyttes til reparasjoner, utbedringer og ellers til havnas beste. b. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å ta opp lån dersom større felles utgifter vert nødvendig. Planer for slike utgifter skal forelegges årsmøtet og godkjennes, før eventuelt lån opptas. c. Dersom innbetaling av årskontingent, havneavgift, strøm o.l. ikke er innbetalt ved forfall, ilegges et purregebyr iht. prislista.. Dersom det inntreffer forhold som forhindrer medlemmet å betale i tide skal forholdet tas skriftlig opp med styret. Ved fortsatt manglende betaling bortfaller medlemskapet i BBL, ÅRSMØTE 9. Årsmøte skal gjennomføres en gong årlig etter følgende regler: a. Ordinært årsmøte holdes normalt innen mars måned. b. Årsmøtet innkalles av styret med minst l måneds varsel, via Bjoanett og en lokal avis.. Dagsorden skal stå på innkallingen. Valgkommiteen tilskrives av styret i god tid før årsmøtet. Komplette medlemslister med opplysninger om hvem som er på valg medfølger. c. Alle medlemmer har adgang og årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. d. Årsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslista senest 1 uke før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte med gyldig medlemskap krever det. Slik beslutning tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. e. Endringer av BBL's vedtekter krever 2/3 flertall og skal behandles som særskilt punkt på Deleted: motta Deleted: Deleted: ansvarlg Deleted: av Deleted: påføres medlemmenes båter, tjueri fra desse eller for... [1] Deleted: Deleted: er til Deleted: bemyndiget til oppsigelse av... [2] Deleted:... [3] Deleted: eit Formatted: Font: Not Bold Deleted:?) Deleted: straum Deleted: "Egen prisliste" Deleted: Denne behandles årleg av... [4] Deleted: straum Deleted: på kr.50,- Deleted: har intruffet etter at ordinert... [5] Deleted:, kan vedkommende ekskluderes... [6] Deleted: Deleted: medlemm Deleted: pkt.7 i vedtekter. Deleted: er BBLs høgaste myndighet og Deleted: gjennomførest Deleted: første del Deleted: Deleted: direkte til medlemmene 5

6 dagsorden. Endringsforslag skal være skriftlig. Deleted: formulert STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE 10. Et vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Foreligg det mer enn ett forslag, eller hvis en eller flere av de fremmøtte medlemmene krever det skal valget være skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan førest opp på stemmeseddelen. Foregår et valg enkeltvis og kandidaten ikke oppnår halvparten av de oppgitte stemmer, foretas det omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. ÅRSMØTETS OPPGAVER 11. a Årsmøtet skal godkjenne fremmøtte representanter mht. gyldig medlemskap b. Godkjenne oppsatt dagsorden c. Valg av ordstyrer og referent d. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll e. Behandle / godkjenne årsberetning og årsregnskap ferdig revidert. f. Forslag til vedtektsendringer dersom slike foreligger g. Handlingsplan, budsjettforslag og avgiftssatser for kommende år h. Behandle innkomne forslag fra medlemmene og / eller styret i. Velge leder, nestleder, kasserer, sekretær styremedlem, vararepresentanter, ymse komiteer, valgkomite samt revisor med vararepresentant j. Eventuelle orienteringssaker som ikke skal tas opp til votering. Deleted: medlemsskap Deleted: Avslutning. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 12 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmene krever dette. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen STYRET 13. Styret skal: a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. b. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg I personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Deleted: Styret ivaretar den daglige driften av BBLBBL ledes av styret som er høgaste myndighet mellom årsmøtene c. Administrere og føre nødvendig kontroll med BBL s økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Styret skal passe på at medlemmer og brukere av båthavna etterlever havnereglene (FLYTTET FRA PKT 27) d. Styret skal representere BBL utad. e. Styret skal holde møter når formann forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger dette. Deleted: a Deleted:. f. Styret kan vedta når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, teller møtelederens stemme dobbelt. 6

7 GRUPPER 14. BBL kan organiseres med forskjellige grupper. De kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av styret. BBLs årsmøte bestemmer opprettelsen av slike grupper og hvordan de skal organiseres og ledes. Gruppers økonomiske forpliktelser hefter heile BBL og kan ikke inngå større avtaler eller representere BBL utad, uten styrets godkjennelse. Deleted: valgte styrer STYREMEDLEMMENES OPPGAVER OG PLIKTER. 15. Formann har følgende myndighet, oppgaver og plikter: a. Han skal påse at BBL styres i samsvar med lagets vedtekter og at vedtak på årsmøte eller på styremøter blir gjennomført. b. Han skal planlegge gjennomføringen med videre utbygging av lagets totale havneanlegg. c. Han skal legga større planar fram for årsmøte sammen med kostnadsoverslag for godkjenning d. Han skal lede styremøter og kalle inn til slike møter når han finner det nødvendig. e. Han plikter å sammenkalle til styremøter når et flertall av styremedlemmene forlanger dette og til medlemsmøter eller ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, eller at styret av andre grunner finner det nødvendig. f. Han har møterett i alle utvalg. Deleted: -medlems Deleted: Deleted: minst Nestformann / Havnesjef har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal sammen med styret, lede og gjennomføre videre utbygging og tyngre vedlikehold av lagets havneanlegg. Han skal lede og kontrollere den daglige drift og vedlikehold av lagets totale havneområde herunder brygger, slipp I slipphus og klubbhus. Til støtte i arbeidet har han styremedlem / ass. havnesjef, som i henhold til sin instruks nedfelt i disse vedtekter, er forpliktet til å samarbeide og assistere. b. Han skal fordele I regulere båtplasser og i samarbeid med styremedlem I ass. havnesjef, organisere og lede vedlikeholds og dugnadsarbeid. Han skal føre lister over fordeling av båtplasser og ved endringer umiddelbart varsle og ajourholde kasserer og sekretær. c. Han skal kontrollere at båtene er ordentlig fortøyet og når dette er mangelfullt, pålegge båteierne å utbedre manglene snarest. 17. Kasserer har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Kasserer skal holde kartotek over medlemmene. b.han skal føre regnskap over BBL's inntekter og utgifter c. Han skal sørge for at avgifter og kontingent blir innbetalt til rett tid og eventuelt purre slik det er bestemt i pkt. 8 c. d. Han skal utbetale regninger til rett tid, etter at de er anvist av formann. 7

8 e. Han skal 14 dager før ordinært årsmøte, legge fram for styret revidert regnskap sammen med liste over medlemmer som står til rest med sine økonomiske forpliktelser overfor BBL. f. Han skal på ordinært årsmøte legge fram revidert regnskap samt oversikt over BBL's økonomiske situasjon og neste års budsjettforslag. g. Han skal i samarbeid med resten av styret foreslå budsjettering av framtidige planar for BBL. h. Han skal i samarbeid med det øvrige styret, legge fram forslag for årsmøte om størrelsen på neste års kontingent, avgifter, timepris for dugnad og priser på øvrige tjenester. i. Han skal legge fram regnskapsoversikt når styret ber om det. Deleted: (eller: de andre styremedlemmene) det øvrige Deleted: leggja 18 Sekretæren har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal føre protokoll I journal over alle styremøter, samt holde arkiv over BBL s forhandlinger, møter og korrespondanse. b. Han skal skrive referater fra alle styremøter og årsmøter. Deleted: -medlems Deleted: -medlems c. Han skal sende referat fr alle styremøter til samtlige i styret, også varamenn. d. Han skal på ordre fra formann forestå innkalling til årsmøter, medlems og styremøter. 19. Styremedlem / ass. Havnesjef har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal i det vesentlige bistå havnesjefen og i dennes fravær også ivareta hans oppgaver. b.han skal foreta innkalling og gjennomføring av dugnadsarbeid i laget. c. Han skal i samarbeid med øvrige i styret, planlegge dager for dugnad og rekkefølge på arbeidsoppgaver i følge handlingsplan. d. Han skal påse at miljøforurensing unngås og at miljøskadelig avfall olje, diesel, batterier e.l. blir forskriftsmessig behandla. e.han skal legge frem for styret forslag til endringer eller fornyelser han finner nødvendig for å ivareta sine oppgaver. 20. Første varamedlem til styret har følgende myndighet, oppgaver og ansvar: a. Han skal til enhver tid følge opp øvrige styremedlemmer. b.han skal tre inn i styret dersom et av styremedlemmene for en kortere eller lengre periode er forhindret fra å møte til styremøter eller å utføre sine oppgaver og plikter. c. Han har møterett til styremøter Andre varamedlem til styret har følgende myndighet, oppgaver og plikter: Samme oppgave som ovenfor. 21. VALGKOMMITE 3.stk. 8

9 Medlemmene har følgende oppgaver og ansvar: a. Den skal tre i funksjon når styret ber om det og skal utføre sine oppgaver i samsvar med BBL s Vedtekter. b. Den skal framsette forslag til styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg. c. Den skal framsette forslag til komiteer, samt en revisor med vararepresentant. d. Den i valgkomiteen som har stått lengst, fungerer som formann i komiteen. Det velges et nytt medlem i valgkommiteen kvart år og hvor den som har stått lengst går ut. 22. REVISOR SINE OPPGAVER. Han skal revidere BBL s regnskap og legge frem revisjonsrapport for BBL s årsmøte. 23, VALGBARHET. BBL s medlemmer med båtplass, er pliktige til å ta de verv de velges til. Medlemmene kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har innehatt et verv. Det bør også tas hensyn til medlemmets helse og alder, dette gjelder også ved utførelse av dugnadsarbeid. 24. FORSIKRING. a. BBL dekker ikke skade på båter under opptak på slipp, vogn og lignende. b, c. Medlemmenes båter skal som minimum være ansvarsforsikret. Joller og gummibåter som tilhører hovedbåten er unntatt. d. BBL har sine eiendeler på sjø og land forsikret for skadetyper som vanligst kan inntre, for eks. brann, havari m.m. Deleted: Den enkelte båteigar må sjølv ha forsikring som Deleted: egen Deleted: BBL skal ha skade og ulykkesforsikring som dekker normal aktivitet på BBLs område, herunder bruk av slipp. 25. VEDTEKTSENDRING. Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 26. OPPLØSNING AV BBL Oppløsning av BBL skal framlegges for behandling av ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. BBL s eventuelle aktiva eller gjeld skal handteres i samsvar med vedtak som vert gjort av det ekstraordinære årsmøtet og med samme krav til flertall. 27. GENERELLE REGLER.. (FLYTTET OG SLÅTT SAMMEN MED HAVNEREGLEMENT) 9

10 a. Havnereglane beskriver en rekke detaljerte forhold som særleg forplikter den enkelte båteier. b. Styret skal være spesielt påpasseleg med at havnereglane blir etterlevd / fulgt. FLYTTETT TIL PKT 13 c. Medlemmene er personleg ansvarleg for at deres familie, gjester, venner og midlertidige brukere av medlemmets båt, blir grundig orientert om BBL s vedtekter og plikten å følge disse. d. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og septik i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plasering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. f. Slipphus skal altid være låst. Dette for å hindre uvedkommende å komme til skade. g. Elektrisk kabel som brukes mellom straumuttak og båt, skal være heil lengde og typegodkjent for utebruk, uten skade eller sår. Dårlege kabler med feil som forårsaker at jordfeilbryter slår ut vil bli fjernet. Alt elektrisk utstyr ombord skal være godkjent for våtrom, dette på grunn av brannfare. Det skal være kwh måler plassert slik at den er enkel å avlese. h. Ingen får flytte til annen båtplass eller bytte innbyrdes uten forhandsgodkjenning av havnesjef. Havnesjefskal snarast melde frå om permanente endringer til sekretærog kasserer. Ved skifte til større båt, skal havnesjefens godkjennelse foreligge på forhånd. i. Båteigar anvises plass av havnesjefen. Båtplass med tilhørende brygge skal holdes i god orden og skal ikke tjene som lagringsplass for løsøre av noe slag. Tilstand på brygge, koblinger, bolter e.l.c. skal kontroleres med jamne mellomrom. Dersom det skulle bli vinter med ekstra mye snø, må denne fjernes frå båt og brygge. Havnesjefen vurdere dette og melder frå til eigar av båt I plass. j. Ved bruk av BBL s slipp, skal en ta kontakt med slippansvarleg som fører liste over hvem som til enhver tid bruker slipp. Det skal avtales tid for opptrekk og hvor lenge opphold på land vil vare. Slippansvarleg eller stedfortreder skal alltid vere tilstede under slipping. Dersom den som slipper ikke er medlem, skal slippansvarleg føre på navn, adresse, telefon og eventuelt registreringsnummer på båt. Han skal levere komplett liste til kasserer. k. Husk at slippvogn alltid skal sikres og slipphus låses når båt står på slippvogn. Det er også viktig å forsikre seg om at båten står støtt og ikke kan forårsake skade på personer som tilfeldigvis befinner seg i dette området. Ved bruk av BBL s utstyr som høytrykkspyler e.t.c. vis forsiktighet mot personskade og utstyret som finnes i slipphus. Dersom det oppdages feil ved slippvogn I maskineri eller annet utstyr, meld straks fra om dette til slippansvarleg. Husk alltid å rydde etter deg når du er ferdig. VEDTEKTENE ANVENDELSE OG GYLDIGHET. 28. Medlemmer av Bjoa båtlag og I eller personer som på medlemmers ansvar befinner seg i BBL s område, skal uavkortet rette seg etter disse vedtektene. Brudd på vedtektene skal behandles i samsvar med pkt. 7-8 TATT UT OG ERSTATTET AV REVISJONSLISTE PÅ SIDE 2 Disse vedtekene ble godkjent av årsmøtet i Bjoa Båtlag 14.mars 2003, Highlight Deleted: BBLs Deleted: desse Deleted: ikkje, Highlight Deleted: klippet ved støpsel Deleted: endringar, Highlight Deleted: Deleted: ikkje Deleted: BBLs Deleted: ein Deleted: ikkje Deleted: ikkje Deleted: BBLs Deleted: Desse, Highlight, Highlight Deleted: vedtekter vert lagt frem for Deleted: til behandling. Dersom det ved avstemning vert 2/3 flertal, vil samme vedtekter vera gjeldande for Bjoa Båtlag fra samme dato. Deleted: Deleted: Bjoa, den 14.mars 2003 Formannann. Nestformann / havnesjef Kasserer.... [7] 10

11 VEDLEGG A HAVNEREGLEMENT FOR BJOA BÅTHAVN. Formatted: Centered 11

12 PUNKTENE ER IKKE NUMMERERT, VIL BLI GJORT ETTER GODKJENNING AV ÅRSMØTET. DETTE FOR Å GJØRE DET ENKLERE Å SE HVA SOM ER FORESLÅTT ENDRET Havnereglene beskriver en rekke detaljerte forhold som særlig forplikter den enkelte båteier og medlem. Alle båter som har fast plass eller leier plass for begrenset periode skal ha gyldig ansvarsforsikring l. Styret i Bjoa båtlag står for den daglige driften av Bjoa båthavn. Styret er valgt av årsmøte som også godkjenner reglementet. 2. FLYTTET TIL PKT 8: Avgiften for fortøyningsplass, fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret og øvrige medlemmer og kan reguleres hvert år. Avgiften må stå i rimeleg forhold til driften og skal benyttes til reperasjoner, utbedringer og ellers til havnas beste. 3. Unnlatelse av å betale avgift, kan medføre tap av alle rettigheter til plass i havna. Styret kan for båteierens regning i slike tilfeller, fjerne hans båt og utstyr. Vedtekter pkt Søknad om båtplass sendes til styret. Kvart medlem kan bare tildelast en plass. Dersom havna ikke er fullt belagt, kan styret dispensere fra denne bestemmelsen. Når alle plassene er belagt opprettes venteliste. (FLYTTET TIL PKT. 4 I VEDTEKTENE) 5. Styret skal foreta tildeling og sørge for at dette skjer i den rekkefølgje søknaden blir mottatt. Medlemmer som tidligere har hatt fortøyningsplass i havna, skal ha fortrinnsrett ved tildeling. 6. Styret skal sørge for merking og nummerering av alle fortøyningsplasser i havna. Plassene skal ikke gjøres større eller bredere enn forsvarlig fortøyning og god fendring tilsier 7. Styret ved havnesjefen skal påse at båtene er utstyrt med passende fendere og fortøyning, slik at skade på andres båter unngås. Det pålegges båteieren å skifte slik utstyr som havnesjefen finner utilstrekkelig. Styret kan av hensyn til orden og sikkerhet i havna, forlange at alle båteierne benytter likt system I fortøyningsutstyr. Deleted: ein Deleted: ikkje Deleted: ansere Deleted: Dette under forutsetning av at kravene i pkt.3 er oppt)dt. 8. Båteierne plikter å gi styret i båtlaget følgende opplysninger. ( eige skjema) Navn, adresse, telefon Båtens navn og registreringsnummer Båttype, byggeår og materiale i skroget Båtens lengde, bredde, dybde og evt. Motortype Forsikring og evt. selskap Endringer i forestående opplysninger skal straks meldes fra til styret ved havnesjefen Dette er viktig om det skulle oppstå uhell eller problemer i havna. 9. Den tildelte fortøyningsplassen kan av leieren ikke stilles til disposisjon for andre. Den som er tildelt plass i havna, har ingen rett til å foreta fremleie og må stille plassen til styrets disposisjon dersom vedkommende selv ikke benytter denne. Tildelte plasser kan ved spesielle anledninger av havnesjefen forlanges ombyttet. 10. Ledige båtplasser går tilbake til båtlaget 11.. Verdien av en båtplass skal avskrives med 10 % pr. år av den opprinnelige kjøpesummen 12

13 12. Innehaveren eller ektefelle/samboer/partner har rett til å beholde plassen så lenge de ønsker, men får ingenting tilbakebetalt etter 10 år. Dersom det blir mangel på plasser i havna, kan styret inngå avtale med eier av plass som ikke vert nytte, om overtakelse av slik plass. Eier har rett til samme sum han selv har betalt for plassen. Styret kan ikke foreta slike overtakelser, uten ny kjøper til plassen Deleted: 13. Innehaveren I ektefelle/samboer/partner av båtplass, kan vederlagsfritt overdra plassen til foreldre eller eigne barn. Innehaveren må skriftlig melde frå til styret i båtlaget ved overdragelsen av plassen. Den som overtar plassen må være medlem i laget. 14. Medlem som er eier av fast plass i båthavna må betale årlig medlemskontingent for å beholde plassen, selv om han eller hun for tiden ikke har båt. 15. Båtlaget disponerer plassen dersom innehaveren for tiden ikke har båt og ikke betaler havneavgift. 16. Innehaveren må melde fra til styret i god tid dersom han selv vil disponere plassen og må då betale havneavgift. 17. Dersom plassen tillater det, kan styret midlertidig tildele fortøyningsplass for medlemmer uten at vedkommende har betalt innskudd i fortøyningsplass. Vedkommende må då betale månedsleie. ( se priser tjenester) 18. Dersom plassen tillater det, kan styret også tildele fortøyning for vinterleige til ikkje-medlemm. Dette må ikke skape ulempe for innehavere av faste betalte plasser. 19. Brettseiling og vannskisport må ikke foregå innen havneområdet. Max fart er 3 knop innenfor stake. 20. Vanntoaletter på lystbåter uten tank, må ikkje brukast innen havneområdet. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og septiktank i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. Det må heller ikke dumpes søppel av noen slag inne i havna. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plassering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. 21. Alle som har båt i havna (eller betaler avgift) kan styret pålegge inntil 2 dager dugnad kvart år, eller de betaler inn kr 2250,00 til båtlaget dersom de ikke har anledning. ( sjå dugnadsskjema) Opplysning om hva slags arbeid en kan gjøre på dugnad, kan en få ved å henvende seg til styret., Highlight Deleted: ikkje, Highlight 22. Ved bruk av båtlaget sin slipp, må en henvende seg til slippansvarlig i styret. Slippansvarlig eller stedfortreder skal alltid være tilstede under slipping. Sjå vedtekter pkt.27.j 23. De som har strøm til oppvarming i båten, skal ha kwh-måler. Anlegget ombord må være i forskriftsmessig stand, vedtekter pkt.27g. All bruk av strøm betalast etter gjeldende kwh-pris. ( se prisliste) FLYTTET FRA GENERELLE REGLER Medlemmene er personlig ansvarlig for at deres familie, gjester, venner og midlertidige brukere av medlemmets båt, blir grundig orientert om BBL s vedtekter og plikten å følge disse. d. Det er strengt forbudt å sløye eller dumpe fisk, tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann og Deleted: jå Deleted: prisar Deleted: på tjenester Formatted: Font: Bold 13

14 septik i havneområdet. Oppdages dette, skal det straks rapporteres til havnesjef / styre. e. Havneområdet skal holdes ryddig og fritt for skjemmende gjenstander. Slik plassering tillates ikke og vil bli fjernet uten varsel. f. Slipphus skal alltid være låst. Dette for å hindre uvedkommende å komme til skade. g. Elektrisk kabel som brukes mellom strømuttak og båt, skal være heil lengde og typegodkjent for utebruk, uten skade eller sår. Dårlige kabler med feil som forårsaker at jordfeilbryter slår ut vil bli fjernet (klippet ved støpsel). Alt elektrisk utstyr ombord skal være godkjent for våtrom, dette på grunn av brannfare. Det skal være kwh-måler plassert slik at den er enkel å avlese. i. Båteier anvises plass av havnesjefen. Båtplass med tilhørende brygge skal holdes i god orden og skal ikke tjene som lagringsplass for løsøre av noe slag. Tilstand på brygge, koblinger, bolter e.l. skal kontrolleres med jamne mellomrom. Dersom det skulle bli vinter med ekstra mye snø, må denne fjernes frå båt og brygge. Havnesjefen vurdere dette og melder frå til eier av båt I plass. h. Ingen får flytte til annen båtplass eller bytte innbyrdes uten forhandsgodkjenning av havnesjef. Havnesjef skal snarest melde frå om permanente endringer til sekretær og kasserer. Ved skifte til større båt, skal havnesjefens godkjennelse foreligge på forhånd. j. Ved bruk av BBL s slipp, skal en ta kontakt med slippansvarlig som fører liste over hvem som til enhver tid bruker slipp. Det skal avtales tid for opptrekk og hvor lenge opphold på land vil vare. Slippansvarlig eller stedfortreder skal alltid være tilstede under slipping. Dersom den som slipper ikke er medlem, skal slippansvarlig føre på navn, adresse, telefon og eventuelt registreringsnummer på båt. Han skal levere komplett liste til kasserer. k. Husk at slippvogn alltid skal sikres og slipphus låses når båt står på slippvogn. Det er også viktig å forsikre seg om at båten står støtt og ikke kan forårsake skade på personer som tilfeldigvis befinner seg i dette området. Ved bruk av BBL s utstyr som høytrykksspyler etc. vis forsiktighet mot personskade og utstyret som finnes i slipphus. Dersom det oppdages feil ved slippvogn I maskineri eller annet utstyr, meld straks fra om dette til slippansvarlig. Husk alltid å rydde etter deg når du er ferdig. 24. Alle arrangement i havna skal godkjennas av styret, dette gjelder også bålbrenning. 25. Hver båteier skal holde sin båtplass rein for skjell, groe og snø (brygge og utriggere). Revidert Årsmøtet

15 Kasserer. lem/ass havnesjef

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer