Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module"

Transkript

1 Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module Bruksanvisning Delenummer M01-022E-01 Revisjon Original Publisert

2 Merkenavnet for produkter som er registrert av eller varemerker som eies av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd., og Sakura Finetek Europe B.V., er angitt her: Sakura Tissue-Tek 2018 Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Med enerett Trykket i Japan. Besøk nettsidene våre på Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Produsert av: Sakura Seiki Co., Ltd., Nagano, , Japan 2

3 Innhold 1. Introduksjon Bruksformål Sikkerhetsregler Forholdsregler ved bruk Oversikt over instrumentet Instrumentets konfigurasjon Spesifikasjoner Tilbehør Standardtilbehør (Cryo Module) Beskrivelse av instrumentets deler Instrument (forside) Instrument (bakside) Installasjon Installasjon Generell informasjon om installasjon av instrumentet Installasjonsmiljø Utpakking av Cryo Module Installasjonsmetode Konfigurere instrumentet Temperaturinnstilling for hver del av instrumentet Stille inn tidsplan for autodrift (med Auto Cryo-modus) Driftsoversikt Driftsmetode Forklaring av operasjoner Forklaring av operasjoner Grunnleggende betjening Feillogg Feillogg Vise feilloggen Feilsøking Feilsøking Instrumenttilstander og løsninger Meldingsvindu Tiltak etter et strømbrudd

4 5.2 Rengjøring Inspeksjon og rengjøring Rengjøre Cryo Module Reservedeler Reservedeler Cryo Module Terminologiordliste Terminologiordliste

5 5 Innhold

6 1. Introduksjon

7 1. Introduksjon 1.1 Bruksformål Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module (heretter omtalt som «instrumentet») er ment for innstøping av vev fra mennesker eller dyr i parafin ved å kjøle ned blokker som inneholder vev og parafin på kassetter etter dispensering av smeltet parafin. Dette instrumentet brukes til tilrettelegging som en del av fremstillingen av vevsprøver til histologiske studier og tester innen feltene patologi, anatomi, klinisk patologi osv. Cryo Module styres via Embedding Module, og må være tilkoblet med en styrekabel. Dette dokumentet er bruksanvisningen for Cryo Module. Du finner mer informasjon om betjening av instrumentet i bruksanvisningen for Tissue- Tek TEC 6 Embedding Module. Kassering eller vedlikehold av instrumentet skal utføres i overensstemmelse med nasjonale, regionale og lokale lover og bestemmelser for utstyr som inneholder hydrofluorokarbon, for å sikre riktig innsamling og håndtering av HFC. Les denne bruksanvisningen nøye, og bruk instrumentet på riktig måte for å sikre best mulig funksjonalitet. All annen bruk av dette instrumentet regnes som feil bruk. 7

8 1.2 Sikkerhetsregler Utnevn en «ansvarlig for instrumentkontroll». Bruk av instrumentet forutsetter sakkyndig kunnskap om bruksområde, arbeidsmetode osv. Derfor skal det utnevnes en «ansvarlig for instrumentkontroll» for å sikre at instrumentet brukes riktig og sikkert. Når instrumentet leveres, skal ansvarlig for instrumentkontroll motta en beskrivelse av hvordan instrumentet håndteres, direkte fra personale som har fått opplæring i bruk av instrumentet eller fra vår distributør. Les «Sikkerhetsregler» før instrumentet tas i bruk for å sikre korrekt bruk av instrumentet. Forsiktighetsanvisningene angitt i denne bruksanvisningen er til for å sørge for at instrumentet brukes på sikker måte, slik at operatøren ikke utsettes for personskade og at det ikke forekommer skade på eiendom. Disse instruksjonene gir viktig sikkerhetsinformasjon som skal overholdes til enhver tid. Instruksjonene i denne bruksanvisningen er klassifisert og merket som henholdsvis Fare, Advarsel, Forsiktig og Obs!, avhengig av de ulike potensielle farenivåene. Definisjonen av hver fare presiseres nedenfor. FARE FARE gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre død eller alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. ADVARSEL ADVARSEL gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. FORSIKTIG FORSIKTIG gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre skade på instrumentet eller annet utstyr eller påvirke resultatet av prosessen. OBS! gjelder et punkt man skal være oppmerksom på eller annen nyttig informasjon. 8

9 1. Introduksjon Symbolene som brukes på merkene festet til instrumentet er forklart. Merker med ett av følgende symboler gir spesielt viktig informasjon man må vite for å sikre operatørens sikkerhet, forbedre effektivitet i arbeidet og beskytte instrumentet mot skade. Les disse etikettene og forsikre deg om at du forstår de angitte instruksjonene før du starter arbeidet Et merke med dette symbolet angir en handling som må utføres. Bruksanvisningen må alltid følges. Et merke med dette symbolet angir noe som er forbudt. Bruksanvisningen må alltid følges. Et merke med dette symbolet angir en forholdsregel. Feil håndtering i forhold til bruksanvisningen kan sette operatøren i fare eller føre til skade på instrumentet. Følg derfor instruksjonene. Et merke med dette symbolet brukes i nærheten av områder med høy temperatur. Ta forholdsregler mot brannskader forårsaket av høye temperaturer. Hvis biologisk farlige stoffer håndteres, skal du følge lokale regler og forskrifter for å ivareta sikkerheten. 9

10 ADVARSLER: Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen. Hvis instrumentet ikke brukes på riktig måte, kan det føre til feil på instrumentet, personskade på brukerne og/eller skade på eiendom. Følg instruksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen. Hvis det ikke gjøres, fører det til feil på instrumentet, risiko for personskade på brukeren og skade på eiendom. Instrumentet må ikke demonteres eller modifiseres. Instrumentet skal ikke demonteres eller endres, bortsett fra områdene som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Det kan føre til at instrumentet ikke fungerer som det skal eller forårsaker en ulykke, slik at en farlig situasjon oppstår. Instrumentet må ikke fuktes. Instrumentet skal ikke vætes, bortsett fra områdene som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Hvis instrumentet blir vått, kan det føre til lekkasjestrøm som forårsaker brann eller elektrisk støt. Unngå å betjene bryterne med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Støpselet skal ikke kobles til eller trekkes ut med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Hold i støpslet ved tilkobling/frakobling av strømledningen. Hvis strømledningen trekkes ut ved å holde et annet sted enn i støpselet, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Strømledningen må ikke skades. Unngå å bøye, trekke i, vri eller vikle opp strømledningen med makt. Hvis en skadet strømledning brukes, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis strømledningen eller støpselet er oppskrapet eller har andre skader. Kontroller strømledningen og stikkontakten regelmessig for skade og støv. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til brann, avhengig av forholdene. 10

11 1. Introduksjon FORSIKTIG! Støpselet skal kobles til en jordet stikkontakt. Koble støpselet til en separat stikkontakt med jording. Hvis støpselet ikke jordes, kan det føre til elektrisk støt. Bruk den medfølgende strømledningen. Hvis en annen strømledning enn den medfølgende brukes, kan det føre til elektrisk støt eller feil. Spesielt bruk av en strømkabel med lavere kapasitet kan føre til brann eller elektrisk støt. Slå av strømmen før instrumentet rengjøres. Slå av instrumentet før det rengjøres, hvis ikke annet er angitt i dette dokumentet. Hvis instrumentet rengjøres mens strømmen er på, kan det føre til en ulykke. Slå av strømmen hvis instrumentet oppfører seg unormalt. Trekk ut støpselet og kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis du merker uvanlig lukt eller lyd fra instrumentet, eller det oppfører seg unormalt på annen måte. Ikke fjern etiketter eller merker med advarsler eller forsiktighetsregler. Ikke fjern etiketter med advarsler/forsiktighetsregler fra instrumentet. Uten disse etikettene får operatørene ingen påminnelse om de nødvendige advarslene/forsiktighetsreglene i den daglige håndteringen av instrumentet, noe som kan resultere i uventede problemer. Foreta regelmessig inspeksjon av instrumentet hver 6. måned. Foreta regelmessig inspeksjon av instrumentet hver 6. måned for å sikre at instrumentet er trygt og fungerer som det skal. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis du trenger mer informasjon om regelmessig inspeksjon. Hold på begge sider på baksiden av instrumentet når det skal flyttes. Hold på begge sider på baksiden av instrumentet når det skal flyttes. Instrumentet bør bæres av to personer. Cryo Module veier ca. 22 kg. *Ikke hold Cryo Module med hendene på forsiden. Det kan skade resindelen og føre til personskade eller at instrumentet faller ned. 11

12 Forholdsregler ved installasjon av instrumentet (installasjon) Ikke sett instrumentet på ustabilt underlag eller på gulv eller annet underlag som ikke tåler instrumentets vekt. Fjerne duggkondensvann. Fjern duggkondens på kjøleplaten før kondensvannet renner ut av rammen. (Se Rengjøre Cryo Module.) Hold avstand til instrumentet under jordskjelv. Instrumentet kan velte og forårsake personskade. 12

13 1. Introduksjon 1.3 Forholdsregler ved bruk FORSIKTIG! Forholdsregler ved installasjon av instrumentet (installasjon) Ikke sett instrumentet på ustabilt underlag eller på en benk eller annet underlag som ikke tåler instrumentets vekt. Det kan føre til personskade. Installer instrumentet på et sted som oppfyller installasjonskravene. Duggkondens osv. kan føre til funksjonsfeil. (Se Installasjonsmiljø) Forholdsregler ved rengjøring (Forsiktig kjemikalier) Ikke bruk andre kjemikalier enn de som er spesifisert til rengjøring. Uautoriserte kjemikalier kan skade instrumentet eller føre til helseproblemer. Bruk verneutstyr ved rengjøring. Forholdsregler for infeksjoner Pass på at sekundærinfeksjoner unngås hvis instrumentet brukes på et sykehus. Forsiktig elektromagnetisk miljø Instrumentet er utformet for bruk i et normalt elektromagnetisk miljø. Bruk av instrumentet i andre elektromagnetiske miljøer skjer på brukerens ansvar. Koble et støpsel fra en stikkontakt Strømbryteren på instrumentet skal være slått av før støpselet trekkes ut. Forholdsregler for forebygging av feil Ikke bruk organiske løsemidler (xylen) til å rengjøre instrumentet. Belegget og materialene på de utvendige panelene kan bli skadet. Ikke sett noe på instrumentet. Det kan føre til feil eller uventede problemer. Ikke bruk skjøteledning til å forlenge strømledningen. Strømledningen på instrumentet skal kobles direkte til en stikkontakt. Skjøteledning osv. skal ikke brukes. Ved bruk av skjøteledning kan forsyningsspenningen bli redusert, og kompressoren kan slutte å virke, spesielt for Cryo Module. Ventilasjonspanelet på baksiden må ikke blokkeres. Det fører til at kjøleeffekten reduseres, og kan forårsake feil på instrumentet. 13

14 1.4 Oversikt over instrumentet Instrumentets konfigurasjon Instrumentet består av kjøleplaten som kjøler ned/størkner de innstøpte parafinblokkene. FORSIKTIG FORSIKTIG: Cryo Module styres av Embedding Module, som er koblet til Cryo Module med en styrekabel. Cryo Module kan ikke brukes alene. 14

15 1. Introduksjon Spesifikasjoner Fellesnavn Merkenavn System for klargjøring av parafinblokker Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module Modell TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 Produktkode Produksjonsnummer 20B2X Mål Vekt 330 (B) 617 (D) 377 (H) mm (Kjøleplatens størrelse: 300 (B) 370 (D)) Ca. 22 kg Nominell strømforsyning 100 VAC 50/60 Hz 3,0 A 115 VAC 60 Hz 2,0 A 230 VAC 50 Hz 1,0 A 230 VAC 50 Hz 1,0 A Sikkerhetsenhet Oppvarmet område og programmeringsområde Laveste oppnåelige temperatur Tid før innstillingen - 5 C nås Plassering av instrumentet Nødvendige fasiliteter Driftsforhold Temperaturstyring Lagringsforhold -10 til 0 C -5 C ± 3,5 C eller lavere (Romtemperatur på 25 C, ingen vind, målt på midten av kjøleplaten uten last) Innen 30 minutter etter oppstart (Romtemperatur på 25 C, ingen vind, målt på midten av kjøleplaten uten last) Sikring (kretsbryter) Overlastvern for kompressor (overlast-vernerelé) Registrering av vifterotasjon (innebygd viftesensor) Bruk innendørs Spenning 100 VAC ±10 % 115 VAC ±10 % 230 VAC ±10 % 230 VAC ±10 % Frekvens 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz Kapasitet 15 A eller høyere 15 A eller høyere 10 A eller høyere 10 A eller høyere Omgivelsestemperatur 10 til 35 C Relativ fuktighet Høyde over havet 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 2000 m eller lavere Omgivelsestemperatur -10 C til 60 C Relativ fuktighet Overspenningskategori II (2) Overspenningspuls opp til Elektromagnetisk miljø Forurensningsgrad* Støy* 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 1500 V Normalt elektromagnetisk miljø 2 (*ifølge IEC61010) 60 db eller mindre (A-vektet nivå) (*ifølge JIS Z8737-2:2000) Vibrasjon/fall Vibrasjonstest ifølge JIS Z 0200, JIS Z 0232 Kjølemiddel Lovmessige og gjeldende standarder Kjølemiddeltype Kjølemiddelnr. GWP-verdi 1430 Hydrofluorokarbon (HFC) HFC-134a Mengde 110 g 105 g 105 g 105 g Lov Vurdering av elsikkerhet Risikostyring Programvare til medisinsk utstyr Farmasøytloven (hvis relevant) JIS C :2014 JIS C :2013 JIS T 14971:2012 IEC 62366:2007 FDA-klasse 1 IVD UL ; 3. utg.: 2012 CSA-C22.2 nr IEC :2014 IEC :2015 CE-merking EMC/LVD/RoHSdirektivet EN JIS T 2304: Kvalitetsstyring ISO13485: Elektromagnetisk kompatibilitet CFDA GB (IEC :2001) GB (IEC :2005) YY (IEC :2002) JIS C : EN :2013 GB/T (IEC :2005) GB/T (IEC :2005) Annet - - EN 50581:2012(RoHS) - Sakura Seiki Co., Ltd. 75-5, Imojiya, Chikuma Nagano Japan Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Nederland Sakura Finetek USA, Inc W 214th Street Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo, , Japan Produsert i Japan (TEC 6-CM-A1) Sakura Seiki Co., Ltd. 75-5, Imojiya, Chikuma Nagano Japan Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Nederland Sakura Finetek USA, Inc W 214th Street Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo, , Japan Produsert i Japan (TEC 6-CM-E2) 15

16 1.5 Tilbehør Standardtilbehør (Cryo Module) [TEC 6-EM-J0] [1] [2] [TEC 6-CM-E2(JC2)] [TEC 6-CM-A1] Antall Elementnavn Produktkode TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 [1] Strømledning A A A [2] Styrekabel A Bruksanvisning

17 1. Introduksjon 1.6 Beskrivelse av instrumentets deler Instrument (forside) [1] [2] [1] Strømbryter Hovedbryter for strømforsyning. Lampen er tent når strømmen er på. [2] Kjøleplate En kjøleplate som kjøler ned / størkner de innstøpte parafinblokkene Instrument (bakside) [3] [1] [2] [1] Strøminntak Koble til strømledningen her [2] Styrekabelkontakt Brukes til å koble til Embedding Module [3] Inntaks- og utblåsingsåpninger Ventilasjonsåpninger for kompressoren. 17

18 2. Installasjon

19 2. Installasjon 2.1 Installasjon Generell informasjon om installasjon av instrumentet Dette kapittelet inneholder informasjon om valg av plassering og installering av instrumentet. Installasjonen skal utføres av personer som har fått opplæring i instrumentet. Dette instrumentet må installeres korrekt for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker instrumentet. Alle instruksjoner i dette dokumentet må følges nøye. FORSIKTIG: Dette er et presisjonsinstrument, som må håndteres med forsiktighet. Hvis instrumentet håndteres uforsiktig eller mistes i gulvet, kan dets innvendige komponenter svikte eller ta skade. Utvis alltid forsiktighet ved håndtering av instrumentet. FORSIKTIG Installasjonsmiljø Installer instrumentet på et sted som oppfyller følgende krav: Ingen brann- eller tennkilder i nærheten Ikke eksponert for direkte sollys Horisontalt og stabilt underlag Minst mulig vibrasjoner Beskyttet mot vannsprut Borte fra flyktige stoffer og brannfarlige materialer Borte fra etsende kjemikalier (syre, alkalier osv.) Uten utstyr som bruker høy spenning eller trekker mye strøm F.eks. store kjøleskap, ultralyd-rensemaskiner, kjølesentrifuge osv. Temperaturen og fuktigheten i omgivelsene oppfyller følgende krav til bruksmiljø: Omgivelsestemperatur: 10 til 35 C Relativ fuktighet: 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 19

20 2.1.3 Utpakking av Cryo Module Dette dokumentet beskriver hvordan instrumentet skal tas ut av emballasjen er fraktet i og hvordan beskyttende materialer skal fjernes. For å utføre alt arbeidet på en sikker og korrekt måte må du følge prosedyren slik den står forklart nedenfor. FORSIKTIG FORSIKTIG! Før du pakker ut instrumentet, må du kontrollere at det ikke er tegn til skade på emballasjen som følge av bruk av makt under transporten. Instrumentet skal pakkes ut av kvalifisert servicepersonell. Selve instrumentet veier ca. 22,0 kg. Det kreves minst to personer for å løfte eller flytte instrumentet. Bøy knærne helt eller bruk en annen naturlig stilling ved løfting av instrumentet. Slik pakker du ut instrumentet 1. Skjær over båndene med en tapetkniv e.l. og fjern lokket. Bånd Lokk 2. Trekk opp den øvre beskyttelsen for å fjerne den. Øvre beskyttelse Omslag MERK: Fjern den øvre beskyttelsen mens emballasjen rundt instrumentet holdes på plass. 20

21 2. Installasjon 3. Ta ut bruksanvisningen, strømledningen i den beskyttende emballasjen og styrekabelen fra baksiden av instrumentet. Bruksanvisning Strømledning Styrekabel 4. Fjern emballasjen rundt instrumentet. 5. Fjern plasttrekket på instrumentet. 6. Ta ut instrumentet. Resindel FORSIKTIG: Vær forsiktig når instrumentet løftes. Tyngdepunktet ligger mot baksiden (kompressorsiden) av instrumentet. Ikke hold i instrumentet med hendene på forsiden (resindelen). FORSIKTIG 7. Fjern den elektrisk ledende tapen på styrekabelkontakten bak på instrumentet. Elektrisk ledende tape 21

22 Kontroll etter utpakking Kontroller at alt tilbehøret er på plass (se tabellen nedenfor), og at instrumentet og tilbehøret er uskadet. Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis instrumentet er skadet eller noe av tilbehøret mangler eller er skadet. Navn på del Antall Merknade Strømledning 1 Innebygd i instrumentet Styrekabel 1 Bruksanvisning 1 I kassen Installasjonsmetode Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis du har spørsmål om hvordan instrumentet skal installeres. Hvis instrumentet har vært i bruk tidligere og skal flyttes, må du kontrollere at det ikke finnes smeltet parafin i Embedding Module eller at eventuell parafin i modulen er avkjølt og i fast form. Installere instrumentet 1. Velg et arbeidsbord som har tilstrekkelig plass til å plassere Embedding Module og Cryo Module, og som er sterkt nok til å tåle vekten av instrumentet med parafin (ca. 55 kg). Venstre og høyre side samt baksiden av instrumentet kan berøre vegger o.l. Det må være minst 80 cm avstand over arbeidsbordet, slik at det er mulig å fylle på parafin. Cryo Module クライオ モジュール Embedding Module エンベディング モジュール 約 65cm Ca. 65 cm Ca. 91 cm MERK: Instrumentet kan plasseres på et arbeidsbord med en dybde på minst 60 cm. 2. Velg hvilken side av innstøpingskonsollen Cryo Module skal 22

23 2. Installasjon plasseres på, avhengig av ønsket arbeidsflyt. (Kablene kobles til på baksiden av instrumentet. Vent derfor med å plassere instrumentet inntil veggen.) Arbeidsflyt 作業の流れ Arbeidsflyt 作業の流れ Koble til kablene 1. Kontroller at strømbryterne på Embedding Module og Cryo Module er slått AV. 2. Koble til styrekabelen. Pass på at den settes inn riktig vei. 3. Koble strømledningene fra hver modul til strømkontaktene. 23

24 4. Sett støpselet til hver modul i en stikkontakt med jording. Støpslene skal kobles til et strømforsyningssystem som oppfyller følgende krav: Spenning: 100 VAC 115 VAC 230 VAC Kapasitet: EM 15 A eller mer 15 A eller mer 10 A eller mer CM 15 A eller mer 15 A eller mer 10 A eller mer FORSIKTIG FORSIKTIG: Strømledningen på instrumentet skal kobles direkte til en stikkontakt. Skjøteledning osv. skal ikke brukes. Ved bruk av skjøteledning kan forsyningsspenningen bli redusert, og kompressoren kan slutte å virke, spesielt for Cryo Module. FORSIKTIG FORSIKTIG! Støpselet skal ikke kobles til eller trekkes ut med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Hold i støpslet ved tilkobling/frakobling av strømledningen. Hvis strømledningen trekkes ut ved å holde et annet sted enn i støpselet, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Koble støpselet til en separat stikkontakt med jording. Hvis støpselet ikke er jordet via stikkontakten, kan det føre til elektrisk støt. 5. Finn instrumentets endelige plassering. (Baksiden og sidene på instrumentet kan berøre vegger o.l.) 6. En korrigeringsverdi for temperaturkompensering angis på Embedding Module av kvalifisert personale, i henhold til merkingen på baksiden av Cryo Module. 24

25 2. Installasjon 2.2 Konfigurere instrumentet Still inn kontrolltemperaturen for hver del av instrumentet, autodrift og gjeldende klokkeslett. Disse innstillingene foretas på betjeningspanelet på Embedding Module Temperaturinnstilling for hver del av instrumentet Temperaturen i varme- og kjøledelene av instrumentet reguleres i henhold til de innstilte verdiene. Stille inn temperaturen i denne delen inneholder informasjon om hvordan de innstilte temperaturene endres. [1] [5] [2] [3] [4] [6] MERK: Eksempelet over viser Auto-skjermbildet. Temperaturinnstilling, sted Innstillingsområde Temperaturvisningsområde Instrumentets fabrikkinnstilling Merknader [1] Parafinkammer 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [2] Venstre varmekammer 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [3] Høyre varmekammer 50 til 75 C -99 til 99 ºC 62 C [4] Varmeplate 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [5] Kjøleplate -10 til 0 C -99 til 99 C -5 C [6] Kjølepunkt Kan ikke stilles inn. Vises ikke. Temperaturen vises separat for venstre og høyre side, men de innstilte temperaturene er like. OBS! Temperaturen i pinsettholderen er innstilt på 8 C over den innstilte temperaturen for varmeplaten. Legg merke til at den øvre grensen er 80 C. Ved en romtemperatur på 25 C, uten vind og uten last (ingenting på kjølepunktet), skal temperaturen i kjølepunktet være mellom 0 og 15 C når hver av temperaturene er innstilt på 62 C. 25

26 Status for temperaturvisningsområdet Temperaturstatus for parafinvarmedelen indikeres med fargen på temperaturvisningsområdet. Temperaturreguleringen er inaktiv (satt på pause) > Grå Temperaturreguleringen er aktiv (klargjøring, drift) > Oransje MERK: Hver av temperaturvisningene blinker under klargjøring. Det har oppstått en feil > Rød 26

27 2. Installasjon Stille inn temperaturen 1. Slå på strømbryteren på Embedding Module MERK: Strømbryteren på Cryo Module kan være slått av. Legg også merke til at Cryo Modules temperatur kan stilles inn selv om styrekabelen ikke er tilkoblet. 2. Trykk på plasseringen du vil stille inn temperaturen for. 3. Trykk på knappene «"/"» for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på knappen for å lagre innstillingen. Displayet går deretter tilbake til driftsskjermbildet. Trykk på knappen for å tilbakestille displayet til driftsskjermbildet uten å lagre innstillingen. MERK: Temperaturen som vises i driftsskjermbildet blinker til den avviker fra den innstilte temperaturen med mindre enn +3/-1 C. FORSIKTIG: Still inn temperaturen på varmedelene av instrumentet slik at vev, parafin, kassetter og baseformene holdes mest mulig på samme egnede temperatur. Stor temperaturforskjell fører til variasjoner i parafinblokken, noe som kan føre til at blokken sprekker. FORSIKTIG 27

28 2.2.2 Stille inn tidsplan for autodrift (med Auto Cryo-modus) Instrumentet kan brukes i automatisk eller manuell modus. I auto-modus aktiveres instrumentet automatisk, slik at parafinen er tilstrekkelig smeltet på starttidspunktet. Instrumentet settes automatisk på pause på sluttidspunktet. Den neste delen beskriver innstilling av ukedager der autodrift skal brukes, samt start- og sluttidspunkter for autodrift. MERK: Gjeldende dato/klokkeslett må stilles inn før autodrift kan brukes. 1. Trykk på knappen «Main Menu» (Hovedmeny) [1] i skjermbilde 2. Operation (Drift). 2. Trykk på «Auto»-knappen [2] i skjermbildet Main Menu (Hovedmeny). 3. Skjermbildet for autodrift vises. Start- og sluttidspunkter for søndag til og med lørdag vises. Trykk på «"/"» på skjermen for å bytte mellom visning av første del av uken og siste del av uken. 4. autodriften kan stilles inn separat for hver ukedag. Symbolet til venstre for ukedagfeltet viser at autodrift er aktivert for den aktuelle ukedagen. Symbolet indikerer at autodrift er slått av. [2] * Siden som viser første del av uken, viser søndag til og med onsdag. Siden som viser siste del av uken, viser torsdag til og med lørdag. Trykk på venstre side av ukedag-feltet for å slå autodrift på eller av. [1] 28

29 2. Installasjon 5. Trykk på klokkeslettet for den aktuelle ukedagen for å stille inn separate tidspunkter for hver ukedag. Skjermbildet for innstilling av autodrift vises. Feltet øverst indikerer starttidspunktet. Feltet nederst indikerer sluttidspunktet. Trykk på / for tidspunktet du vil endre for å stille inn ønsket tidspunkt. Trykk på knappen for å lagre innstillingen. Displayet går deretter tilbake til skjermbildet for autodrift. Trykk på knappen for å tilbakestille displayet til driftsskjermbildet uten å lagre innstillingen. 6. Gjenta fra trinn 3 for å stille inn en annen ukedag. * «Hours» (Timer) endres med 1 om gangen. «Minutes» (Minutter) endres med 5 om gangen. 7. Trykk på knappen «Auto Cryo» slik at det merkes av for Auto Cryo for å slå Cryo Module på og av automatisk sammen med Embedding Module i autodriftsmodus. 8. Når alle ukedager og tilhørende tidspunkter er innstilt, trykker du på knappen på skjermbildet for autodrift for å starte automatisk drift. Hvis du trykker på knappen, går skjermbildet tilbake til den valgte driftsmetoden uten at endringene i innstillingene for autodrift blir lagret. MERK: Hvis det angis et sluttidspunkt som er tidligere enn starttidspunktet, fortsetter autodriften til sluttidspunktet neste dag. 29

30 2.3 Driftsoversikt Driftsmetode Velg én av de to driftsmetodene på instrumentet: manuell eller auto. Instrumentets status Cryo Module har én av statusene som er angitt i tabellen nedenfor. På pause Status Beskrivelse Merknader Temperaturreguleringen er stanset. Aktiv Klargjøring Temperaturregulering er aktiv (til kjøleplatens temperatur er under 5 C) Denne prosessen tar minst 2 5 minutter I drift Temperaturregulering er aktiv (etter at kjøleplatens temperatur har nådd 5 C eller lavere) MERK: Hver av temperaturindikasjonene blinker under klargjøring, også når den innstilte temperaturen er nådd. Detaljert informasjon om manuell driftsmodus Cryo Module Brukeren trykker på «Cryo»-knappen på skjermen for å endre Cryo Modules status mellom aktiv og pause. (Aktiv) (Aktiv) Instrumentets status TEC 6-CM På pause Klargjøring I drift På pause Klargjøring I drift På pause Strøm på Cryoknapknapknapp Cryo- Cryo- Cryoknapp Strøm av 30

31 2. Installasjon Detaljert informasjon om autodriftsmodus Cryo Module Autodrift av Cryo Module kan brukes med Auto Cryo-modus på eller av, avhengig av valgt alternativ. * Auto Cryo-modus på: Cryo Module aktiveres / settes på pause automatisk når Embedding Module brukes med autodrift. I tidsrommet der Cryo Module er i drift, kan modulen også aktiveres / settes på pause med «Cryo»-knappen. Instrumentets status TEC 6-CM På pause I drift På pause I drift På pause 30 minutter 30 minutter 0 AM TEC 6-EM starttid 1 TEC 6-EM sluttid 1 0 AM TEC 6-EM starttid 2 TEC 6-EM sluttid 2 0 AM Dag 1 Neste dag * Auto Cryo-modus av: Brukeren trykker på «Cryo»-knappen på skjermen for å endre Cryo Modules status mellom aktiv og pause. Cryo Module settes automatisk på pause når Embedding Module settes på pause. 31

32 3. Forklaring av operasjoner

33 3. Forklaring av operasjoner 3.1 Forklaring av operasjoner Grunnleggende betjening Se informasjon om grunnleggende betjening av Cryo Module i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 33

34 4. Feillogg

35 4. Feillogg 4.1 Feillogg Vise feilloggen Se flere detaljer om visning av feilloggen i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 35

36 5. Feilsøking

37 5. Feilsøking 5.1 Feilsøking Instrumenttilstander og løsninger Kontroller instrumentets tilstand ved å følge tabellen nedenfor før reparasjon bestilles. Kontakt en Sakura-distributør eller representant hvis problemet vedvarer eller den aktuelle tilstanden ikke står i listen. Instrumenttilstand Kontroller Løsning Instrumentet fungerer ikke. Strømbryteren er AV. Støpselet er trukket ut. Slå på strømbryteren. Koble støpselet til en stikkontakt. Det tilføres ikke strøm. Kretsbryteren er utløst. Kontroller sikringen osv. i laboratoriet. Ved unormal strøm gjennom instrumentet aktiveres kretsbryteren, og strømbryteren slås av automatisk. Slå på strømbryteren igjen. Hvis problemet forekommer igjen når strømbryteren er slått på igjen, kan det være feil på instrumentet. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant. «Cryo»-knappen vises ikke i driftsskjermbildet. Styrekabelen er ikke tilkoblet. Koble sammen Cryo Module og Embedding Module med styrekabelen. Instrumentet er dekket av rim. Fuktigheten i omgivelsene er for høy og/eller innstilt temperatur for kjøleplaten er for lav. Foreta regelmessig avriming. Hvis det er rim eller is på kjøleplaten som gjør det vanskelig å fortsette driften, kan temperaturreguleringen for kjølingen slås av en stund for å smelte rim og is. 37

38 5.1.2 Meldingsvindu Hvis det oppstår en feil, høres en summerlyd og meldingsvinduet vises samtidig i det aktuelle skjermbildet. Det finnes to typer meldinger: forsiktig-meldinger og advarselsmeldinger. MERK: Hvis det oppstår en ny feil mens meldingsvinduet fortsatt vises, settes den nye meldingen på vent. Når det gjeldende meldingsvinduet er lukket, vises meldingsvinduet som ble satt på vent. Meldingsvinduet viser en feilkode og en melding. Trykk på knappen for å stoppe summervarslingen. Trykk på knappen for å lukke meldingsvinduet. Forsiktig-melding Advarselsmelding Feilkodens oppbygging E 000 (00) Feiltype Tilleggskode MERK: Enkelte feiltyper har ingen tilleggskode. 38

39 5. Feilsøking Feilmeldinger og feiltyper Feilkode E001 E002 Oversikt Ugyldig fast minne Vist melding Unable to restore setting data (Kan ikke gjenopprette innstilte data). The operation status has been initialized (Driftsstatus er initialisert) E003 The record has been initialized (Registreringen er initialisert) E004 Strømbrudd Power outage occurred (Et strømbrudd har forekommet) E010 E011 Forsiktig høy temperatur Forsiktig lav temperatur Temperature is too high (Temperaturen er for høy). Temperature has fallen (Temperaturen har sunket) Beskrivelse Datainnstillingene i det faste minnet er ikke gyldige. Driftsstatusen i det faste minnet var ikke gyldig. Loggdataene i det faste minnet er ikke gyldige. Instrumentdrift når feilen oppstår Driften fortsetter basert på fabrikkinnstilte data. Hvis de fabrikkinnstilte dataene er ugyldige, fortsetter driften med standardverdiene. Driften fortsetter i manuell modus («Pause»-status). Driften fortsetter. Strømmen ble brutt mens Driften fortsetter fra Kontroller instrumentet var i driftsskjermbildet. Hvis klargjørings- eller lyset var slukket da driftsmodus. strømmen ble brutt, (Hvis strømmen brytes fortsetter driften med eller støpselet trekkes ut lyset slukket. uten at driften er stanset først, registrerer instrumentet et strømbrudd.) Temperaturen på hvert sted er for høy sammenlignet med den innstilte temperaturen. Smeltet parafin med høy temperatur er tilsatt. Temperaturen på hvert sted er for lav sammenlignet med den innstilte temperaturen. Parafin i fast form er tilsatt. Usmeltet parafin har sunket ned i parafinkammeret. En kassettkurv er plassert i varmekammeret. Det står noe på varmeplaten. Omgivelsestemperaturen er for lav. Lokket på parafinkammeret er åpent. Lokket på varmekammeret er åpent. Hvis problemet er i parafinkammeret, parafinledningen, dispenseren eller dispensermagnetventilen, kan ikke parafinen dispenseres. Hvis problemet er i det venstre/høyre varmekammeret eller venstre/høyre varmeplate, fortsetter driften som normalt. Hvis problemet er i parafinkammeret, parafinledningen, dispenseren eller dispensermagnetventilen, kan ikke parafinen dispenseres. Hvis problemet er i det venstre/høyre varmekammeret eller venstre/høyre varmeplate, fortsetter driften som normalt. Løsning Kontakt en Sakuradistributør eller - representant. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer etter at strømmen er slått på igjen. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer etter at strømmen er slått på igjen. parafinens smeltestatus, og gjenoppta deretter bruken av instrumentet. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Lukk lokket på parafinkammeret hvis det er åpent. Lukk lokket på varmekammeret hvis det er åpent. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) 39

40 Feilkode E012 Oversikt Oppvarming sfeil E020 Forsiktig unormal Cryo-drift E021 Vist melding Warming operation failure (Advarsel driftsfeil) Cryo Module Error (Feil på Cryo Module) Beskrivelse Temperaturen på hvert sted stiger ikke selv om hver oppvarming er startet. Parafin i fast form er tilsatt. Usmeltet parafin har sunket ned i parafinkammeret. En kassettkurv er plassert i varmekammeret. Det står noe på varmeplaten. Omgivelsestemperaturen er for lav. Lokket på parafinkammeret er åpent. Lokket på varmekammeret er åpent. Kjøleviften i Cryo Module er ikke i drift. Kjøleviften i Cryo Module stopper ikke. E022 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module synker ikke. E023 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module har steget. E024 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module stiger ikke. Omgivelsestemperaturen er for lav. Det er rim på kjøleplaten. Instrumentdrift når feilen oppstår Oppvarmingen fortsetter. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Løsning Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Lukk lokket på parafinkammeret hvis det er åpent. Lukk lokket på varmekammeret hvis det er åpent. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Kontroller om det er rim på kjøleplaten, og fjern eventuelt rim. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer. 40

41 5. Feilsøking Feilkode Oversikt E025 Forsiktig unormal Cryo-drift Vist melding Cryo Module Error (Feil på Cryo Module) Beskrivelse Kjøleplaten på Cryo Module når ikke den spesifiserte verdien. Omgivelsestemperaturen er for høy. Instrumentdrift når feilen oppstår Driften fortsetter. Løsning Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Kontroller om det er rim på kjøleplaten, og fjern eventuelt rim. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer. E040 Forsiktig lavt batterinivå Battery voltage has dropped (Batterispennin gen har falt) Spenningen i klokkebatteriet har falt under spesifisert verdi Driften fortsetter. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant for å få skiftet batteriet innen en måned. E041 Nullstilling av klokke The clock was reset (Klokken er nullstilt). Kan ikke gjenopprette klokkeslettdata. Knappbatteriet er utladet. Driften settes på pause hvis instrumentet var i drift i auto-modus. Driften fortsetter hvis instrumentet var i drift i manuell modus. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant for å få skiftet batteriet. E042 Ugyldig klokke The time data is incorrect (Klokkeslettet er feil) Klokken har generert en feil. Batterihuset har løsnet. Driften fortsetter. Kontroller om datoen og klokkeslettet som vises på skjermen er riktige. Still inn riktig dato og klokkeslett hvis de ikke er riktige. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant for å få skiftet batteriet hvis problemet vedvarer. E050 E100 E101 E102 Kortvarig strømbrudd Temperaturse nsor unormal Momentary power outage (Kortvarig strømbrudd) Temperature sensor error (Feil på temperatursens or) Et kortvarig strømbrudd har oppstått. Det mottas ikke signaler fra temperatursensoren. Et unormalt signal ble mottatt fra temperatursensoren. Driften fortsetter fra driftsskjermbildet. Hvis lyset var slukket da strømmen ble brutt, fortsetter driften med lyset slukket. Kontroller parafinens smeltestatus, og gjenoppta deretter bruken av instrumentet. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet. Slå på strømmen igjen når parafinen på stedet der problemet forekommer begynner å stivne (under 60 C, veiledende verdi). (Strømmen må være avslått i minst 10 sekunder.) Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis problemet vedvarer. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) 41

42 Feilkode E103 E901 E902 E903 E904 Oversikt Unormalt høy temperatur Unormalt fast minne Vist melding Abnormally high temperature (Unormalt høy temperatur) Memory error during data update (Minnefeil ved dataoppdatering) Beskrivelse Temperaturen på hvert sted overstiger den tillatte verdien. (Temperaturen er høyere enn E010-nivået.) Smeltet parafin med høy temperatur er tilsatt. Dataene kunne ikke lagres fordi det faste minnet fungerer unormalt. Instrumentdrift når feilen oppstår Løsning Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet. Slå på strømmen igjen når parafinen på stedet der problemet forekommer begynner å stivne (under 60 C, veiledende verdi). (Strømmen må være avslått i minst 10 sekunder.) Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis problemet vedvarer. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Driften avbrytes. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller -representant. 42

43 5. Feilsøking Beskrivelse av tilleggskoder Tilleggskode Beskrivelse (aktuell plassering) 01 Kjøleplate (Cryo Module) 02 Parafinkammer (Embedding Module) 03 Venstre varmekammer (Embedding Module) 04 Høyre varmekammer (Embedding Module) 05 Venstre varmeplate (Embedding Module) 06 Høyre varmeplate (Embedding Module) 07 Parafinledning (Embedding Module) 08 Dispenseringsmagnetventil (Embedding Module) 09 Dispenser (Embedding Module) 10 Pinsettholder (Embedding Module) 11 Varmeelement for varmeplate 21 Angitte verdidata 22 Data for driftsstatus 23 Dispenseringsloggdata 24 Feilloggdata 25 Temperaturloggdata Summervarsling Instrumentet varsler om følgende hendelser med en summerlyd. Type varsling Varslingslyd Betingelse for varsling Stoppmetode Oppstartsvarsling Kort pipelyd Displayet er aktivert etter at strømmen ble slått på. (Ca. 15 sekunder senere) Stopper automatisk. Startvarsling Kort pipelyd TEC 6-EM er i drift. Stopper automatisk. Sluttvarsling Kort pipelyd Autodrift er avsluttet. Stopper automatisk. Feilvarsling (Forsiktig) Kontinuerlig pipelyd i ett minutt En feil på Forsiktig-nivå har oppstått Stoppes automatisk eller ved å trykke på knappen (stopp). Feilvarsling (Advarsel) Kontinuerlig pipelyd En feil på Advarsel-nivå har oppstått. Trykk på knappen (stopp). MERK: Summervarslingen kan ikke deaktiveres. Summerens lydstyrke er fast. 43

44 5.1.3 Tiltak etter et strømbrudd Hvis det oppstår et strømbrudd mens Cryo Module ikke er i «Pause»-modus, stopper temperaturreguleringen og kjøleplatens temperatur begynner å stige. Hvis strømbryteren slås av eller støpselet trekkes ut, har det samme virkning som et strømbrudd. Se tiltak som må utføres etter et strømbrudd i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 44

45 5. Feilsøking 5.2 Rengjøring Inspiser og rengjør instrumentet, og skift forbruksartikler som beskrevet i denne bruksanvisningen for å forebygge feil på instrumentet Inspeksjon og rengjøring Vær forsiktig for å unngå at du brenner deg på smeltet parafin eller varmt vann ved inspeksjon eller rengjøring av instrumentet. Ikke bruk organiske løsemidler som xylen til å rengjøre instrumentet. Det kan skade belegget på og materialet i de utvendige panelene, displayet på betjeningspanelet og etikettene Rengjøre Cryo Module Vedlikeholdstiltak Rengjør kjøleplaten Frekvens Etter hver bruk Følg trinnene nedenfor for å rengjøre Cryo Module hvis den er blitt skitten. Ha følgende gjenstander tilgjengelig: Skrape (tilbehør) Lofritt papir 1. Slå av bryteren på Cryo Module og Embedding Module. 2. Vent til temperaturen i Cryo Module har sunket til romtemperatur. 3. Fjern parafin som har festet seg på kjøleplaten og de utvendige panelene med skrapen innpakket i lofritt papir. FORSIKTIG: Unngå å ripe opp overflaten på kjøleplaten. Hvis kjøleplaten blir ripet opp, kan vann trenge inn i ripene og føre til at overflatebelegget løsner. FORSIKTIG Skrape innpakket i lofritt papir 4. Bruk lofritt papir til å tørke bort eventuelle vanndråper eller fremmedmaterialer på kjøleplaten. 45

46 6. Reservedeler

47 6. Reservedeler 6.1 Reservedeler Bruk delene som er spesifisert i denne bruksanvisningen ved utskifting av forbruksartikler eller tilbehør. Bruk av andre deler kan føre til funksjonsfeil Cryo Module Beskrivelse Strømledning (til Cryo Module) Produktkode Antall TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 A A A Styrekabel A

48 7. Terminologiordliste

49 7.1 Terminologiordliste Arbeidslampe En LED-lampe som belyser arbeidsflaten. 7. Terminologiordliste Autodrift En driftsmodus der instrumentet starter automatisk, slik at det er klart for innstøping på det forhåndsinnstilte starttidspunktet og settes på pause på det forhåndsinnstilte sluttidspunktet. Baseformbrett Et brett med plass til baseformer av ulike størrelser som brukes i innstøpingsprosessen. Den sitter i varmekammeret, og blir varmet opp. Baseform-varmekammer Et varmekammer der et innstøpingsbrett er satt inn. Baseformene kan lagres umiddelbart. CM Dette gjelder Cryo Module. Dispenser En dispenser som dispenserer parafin til innstøping i henhold til brukerens betjening. En mekanisme brukes til å justere parafinflyten. Dispensering For å helle smeltet parafin i en baseform. EM Dette gjelder Embedding Module. Fingerplate En bryter for dispensering av parafin til innstøping. Trykk på bryteren for å starte dispensering, og slipp den for å stoppe dispenseringen. Dispenseringen stopper når brukeren har vært holdt inne i 1 minutt. Forstørrelsesglass (tilleggsutstyr) Forstørrelsesglasset gjør det lett å støpe inn små vevsprøver. Fotpedal (tilleggsutstyr) En fotpedal for dispensering av parafin til innstøping. Trykk på bryteren for å starte dispensering, og slipp den for å stoppe dispenseringen. Fingerplaten fungerer også når fotpedalen er tilkoblet. Håndleddsstøtte (tilleggsutstyr) Et resindeksel som kan settes foran varmeplaten slik at operatørens hånd ikke berører varmeplaten ved et uhell i innstøpingsprosessen. 49

50 Håndleddspute (tilleggsutstyr) Denne myke puten kan festes på oversiden av håndstøtten eller håndleddsstøtten (tilleggsutstyr) for å unngå overbelastning av hånden. Puten er fremstilt av selvklebende uretan-gel, og kan festes og løsnes mange ganger. Parafinrester på puten kan fjernes med varmt vann (under 70 C). Justeringsratt for parafinflyt Et ratt som brukes til å justere parafinflyten fra dispenseren. Kjøleplate En kjøleenhet på siden av Cryo Module. En kjøleplate som kjøler ned/størkner den innstøpte parafinblokken. Kjølepunkt En kjøleenhet på siden av Embedding Module. Det er en lokal kjøleplate som brukes til rask avkjøling av bunnen av baseformen i innstøpingsprosessen for å bidra til posisjonering av vevet. Manuell drift En driftsmodus der brukeren slår instrumentet på og av manuelt med knappene på betjeningspanelet. Parafindryppbrett Et brett for oppsamling av overflødig parafin fra innstøpingsprosessen. Det er ett parafindryppbrett på høyre side og et annet på venstre side under varmeplaten. Hvert brett har en kapasitet på 500 ml. Parafinkammer En beholder for smeltet parafin som brukes til innstøping, og som er utstyrt med et varmeelement. Parafinkammeret har også et lokk for å holde støv osv. ute og unngå temperaturfall. Det er et nettfilter nederst i kammeret som filtrerer ut støv fra parafinen som skal dispenseres. Kapasiteten er 4 liter smeltet parafin. Det er graderinger på innsiden av kammeret for avlesning av det gjenværende nivået. Parafinlinje En slange inne i instrumentet som kobler sammen parafinkammeret og dispenseren. Pinsettholder En pinsettholder til ulike typer pinsetter som brukes i innstøpingsprosessen, varm (temperaturen kan ikke stilles inn). Det er én holder på hver side av dispenseren, med plass til total seks pinsetter. Pinsettholderne har også plass til stampere. Skjerm til betjeningspanel Brukes til å betjene/stoppe instrumentet og stille inn ulike parametre og betingelser. Den fungerer også som en skjerm som viser instrumentets driftsstatus. 50

51 7. Terminologiordliste Sluttidspunkt Et tidspunkt der instrumentet settes på pause i autodriftsmodus. Stamper En stamper er et redskap som brukes til å fiksere vevsprøvens posisjon i baseformen under innstøping. Starttidspunkt Tidspunktet der instrumentet er klart for bruk i autodriftsmodus. Instrumentet beregner automatisk et oppstartstidspunkt ut fra det nåværende starttidspunktet. Varmekammer Varmekammeret der vevsprøvene og baseformene oppbevares, har et varmeelement og et lokk for å holde støv osv. ute og unngå temperaturfall. Det sitter et varmekammer på hver side av dispenseren, og disse kamrene brukes til oppvarming av vevsprøver eller baseformer avhengig av hvilken hånd eller arbeidsretning du foretrekker. Varmekammerbrett Et brett som sitter i et varmekammer. Det brukes enten som baseformbrett eller vevsprøvebrett avhengig av formålet. Et stort brett har plass til én kurv for 150 kassetter eller to kurver for 75 kassetter i VIP-serien (Vacuum Infiltration Processor). Det lille brettet (tilleggsutstyr) har plass til én kurv for 75 kassetter. Varmeplate En arbeidsflate der innstøpingsprosessen utføres. Varmeplaten er utstyrt med et varmeelement. Vevsprøvebrett Et brett med plass til uinnstøpte kassetter som inneholder parafininfiltrerte vevsprøver. Den sitter i et varmekammer sammen med smeltet parafin med riktig temperatur, og holdes varm. Vevsvarmekammer Et varmekammer der et vevsprøvebrett er satt inn. 51

52 52

53 M01-022E-01

54 Besøk nettstedene våre:

Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module

Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module Bruksanvisning Delenummer M01-021E-01 Revisjon Original Publisert 2018-08-03 Merkenavnet for produkter som er registrert av eller varemerker som eies av Sakura Finetek

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000.

VSK Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. VSK 2000 Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn VSK 2000. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for å ivareta din sikkerhet

Detaljer

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 ADVARSEL Tau Steril Mini Automatic er en varmluftssterilisator: Du må derfor aldri legge fuktige gjenstander inn i steriliseringskammeret.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2. Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING

Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2. Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING Lagre disse instruksjonene CZ-RE2C2 Forenklet fjernkontroll for splitt-system-klimaanlegg BRUKSANVISNING 85464609074024 1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Før du bruker dette systemet, sørg for at du leser

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U

Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U Installeringsveiledning Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/208/230 Vac Stativmontert 2U Sikkerhetsmeldinger TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGENE Håndbøkene inneholder viktige instruksjoner som skal følges

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Vannmålerdatamaskin. Avmineralisert varmtvann er perfekt til alle anlegg. Installasjon Funksjon Drift Service. I samsvar med VDI 2035 SWKI BT

Vannmålerdatamaskin. Avmineralisert varmtvann er perfekt til alle anlegg. Installasjon Funksjon Drift Service. I samsvar med VDI 2035 SWKI BT NO Avmineralisert varmtvann er perfekt til alle anlegg Vannmålerdatamaskin Installasjon Funksjon Drift Service I samsvar med VDI 2035 SWKI BT 102-01 ELYSATOR vannmålerdatamaskin kontrollerer kontinuerlig

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Kjøleseksjon A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Lampe eller LED-lys (avhengig av modell)

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Infrarød Elektrisk Grill

Infrarød Elektrisk Grill Infrarød Elektrisk Grill Model: IB2017-1 BRUKSANVISNING LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET DETTE PRODUKTET ER DESIGNET KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON Ved

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24 HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer IP24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Hurtigveiledning. Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet.

Hurtigveiledning. Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Produktblad Hurtigveiledning Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Betjeningspanel med LED-lys C. Hyller D. Plate som dekker frukt-

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Varmetårn Mini 1500w Brukermanual

Varmetårn Mini 1500w Brukermanual Varmetårn Mini 1500w Brukermanual Mod. HF MINI Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. A B D E F G H I L M N O C P Q R Kjøleseksjon A. Betjeningspanel B. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader

Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader Denne guiden er ment til å instruere i riktig bruk av alle Viridian ladestasjoner. Installasjon av dette utstyret skal kun utføres av en kvalifisert elektriker.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha gulvovn FG 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha gulvovn FG 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha gulvovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for gulvovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Semko for sertifisering av ovnen. Dette for å ivareta

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1

MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1 MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1 2 / NORTH BEDS MONTERINGSANVISNING Sov godt i en seng fra North Beds Alle våre senger har 25 års garanti mot ramme- og fjærbrudd

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

ELEKTRISK LUFTPUMPE WECAMP PERFORMANCE

ELEKTRISK LUFTPUMPE WECAMP PERFORMANCE ELEKTRISK LUFTPUMPE WECAMP PERFORMANCE Bruksanvisning Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Først når veiledningen er forstått fullstendig, kan pumpen benyttes korrekt. Spesifikasjoner: Modell:

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer