Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke ( )...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke (2009-2020)..."

Transkript

1 Handlingsprogram for klima og energi 2016

2 Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke ( )... 4 Gjennomføring i partnarskap... 5 Moglege tilskotsordningar Energiproduksjon... 7 Resultatmål: «Elektrisitetsproduksjonen frå fornybare kjelder skal aukast med 0,7 TWh»... 7 Innsatsområde 1: Auke elektrisitetsproduksjon frå fornybare energikjelder... 7 Innsatsområde 2: Auke produksjon og bruk av fornybar energi... 7 Resultatmål: «Varmeproduksjonen frå varmepumper og bioenergi skal aukast med 0,2 TWh»... 7 Innsatsområde 1: Varmeproduksjon frå fornybare energikjelder Stasjonær energibruk... 8 Resultatmål: «Dei stasjonære klimagassutsleppa i byggsektoren skal reduserast med 10 %» «Det stasjonære elektrisitetsforbruket skal reduserast med 0,4TWh»... 8 Innsatsområde 1: Energieffektivisering... 8 Innsatsområde 2: Bruk av fornybar energi Landbruk... 8 Resultatmål: «Binding av CO 2 i trevirke og skog skal aukast»... 8 Innsatsområde 1: Skogkultur... 8 Innsatsområde 2: Auka bruk av tre som bygningsmaterial... 9 Resultatmål: «Lystgassutsleppa (N 2O) skal reduserast med 10 %»... 9 Innsatsområde 1: Betre agronomi... 9 Resultatmål: «Metanutsleppa (CH 4) skal reduserast med 10 %»... 9 Innsatsområde 1: Jordbruk... 9 Resultatmål: «Bruken av fossilt brensel i landbruket skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Biovarme Marin og maritim industri Resultatmål: «Klimagassutsleppa i marin sektor skal reduserast med 10 % / produksjonseining». 10 Innsatsområde 1: Transport Innsatsområde 2: «Biogass og alternativ produksjon i havrommet» Resultatmål: «Energiforbruket i marin sektor skal reduserast med 10 prosent / produksjonseining Innsatsområde 1: Energieffektivisering Petroleumsindustri

3 Resultatmål: «Det skal nyttiggjerast 0,2 TWh meir spillvarme» Innsatsområde 1: Utnytting av spelvarme Resultatmål: «Klimagassutsleppa i petroleumsindustrien skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Reduksjon av klimagassutslepp Anna landbasert industri Resultatmål: «Klimagassutsleppa frå den landbaserte industrien skal reduserast med 10 prosent» «Energiforbruket i den landbaserte industrien skal reduserast med 0,5 TWh*» * Korrigert for produksjonseiningar Innsatsområde 1: Meir bruk av fornybar energi Samferdsel* Resultatmål: «Klimagassutsleppa frå transportsektoren skal reduserast med 10%» Innsatsområde 1: Meir bruk av fornybar energi Folkehelse Innsatsområde 1: Kommunal planlegging Kultur og reiseliv Innsatsområde 1: Gjenbruk og istandsetting av eldre bygningsmasse Innsatsområde 2: Eit meir berekraftig reiseliv Innsatsområde 1: Partnarskap i Grøn Fjord Kompetanse Innsatsområde 1: Vidaregåande opplæring Innsatsområde 2: Kompetanseutvikling og nettverksbygging Andre tiltak i fylkeskommunal og kommunal verksemd Innsatsområde 1: Vidareutvikle elektroniske konkurranse-, kontrakts- og bestillingsprosessar i fylkeskommunen si verksemd Innsatsområde 2: Reiser og transport i fylkeskommunen si verksemd Innsatsområde 3: Kommunikasjonsteknologi i fylkeskommunen si verksemd Innsatsområde 4: Innsatsområde 4: Nettverk og samarbeid om klimaarbeid i kommunane Innsatsområde 5: Klimatilpassing

4 Innleiing Kva er Handlingsprogram for klima og energi? Regional delplan for klima og energi vart vedteken i fylkestinget 15. juni 2015, sak T- 24/15. Planen er utarbeidd etter Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunane, der det under Nasjonale mål heiter m.a.: «Kommunane, herunder fylkeskommunane, skal gjennom planlegging og anna myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.» Vedtaket av den regionale delplanen føreset at det blir utarbeidd handlingsprogram for gjennomføring av planen, at dette blir vedtatt av fylkesutvalet og rullert årleg. Dette er det første handlings-programmet til planen, utarbeidd av ei arbeidsgruppe med deltaking frå alle avdelingar i fylkeskommunen og frå landbruksavdelinga og miljøvernavdelinga hjå i Møre og Romsdal. Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke ( ) Hovudmåla for reduksjon av klimagassutslepp og for energiproduksjon og energibruk i Møre og Romsdal tar utgangspunkt i nivåa for 2009, då den første «Fylkesdelplan for energi og klima» vart vedtatt. Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal, i forhold til utsleppa i 2009, reduserast med meir enn 10% innan Summen av ny fornybar energi, energieffektivisering og energiomlegging skal tilsvare 2 TWh elektrisitet. «Ungdommens miljøkrav» er også nedfelt i klima- og energiplanen: Innan 2020 skal det vere gjennomført minst fem -5- konkrete tiltak i kvar kommune i fylket for å betre miljøet og redusere klimagassutslepp. Alle kommunane i Møre og Romsdal har utarbeidd klima- og energiplanar med tiltak for eigen organisasjon og kommunesamfunnet. Gjennomføring av kommunale planar vil gi viktige bidrag til å oppnå hovudmåla og resultatmåla for Møre og Romsdal. Oppfølginga av planane er eit kommunalt ansvar, medan fylkeskommunen og fylkesmannen mfl. har ei rettleiingsrolle. Regionale tilskotsordningar vil også kunne bidra til gjennomføring av tiltak i kommunane. 4

5 Ungdomspanelet får eit særskilt ansvar for å vere pådrivarar ovanfor kommunane og få oversikt over gjennomførte tiltak. Sak om status for ungdommens miljøkrav blir sett opp på Ungdommens fylkesting i november Gjennomføring i partnarskap For å gjennomføre tiltaka i handlingsprogrammet er det i stor grad behov for samarbeid mellom fylkeskommunen, i Møre og Romsdal, andre statlege etatar som Innovasjon Norge og Enova, næringslivsaktørar og kommunar, samt institusjonar og organisasjonar. I dette første handlingsprogrammet er ansvar for gjennomføring av tiltak fordelt på avdelingar i fylkeskommunen og/eller hos fylkesmannen. Etablering av samarbeid og partnarskap med andre konkrete aktørar i fylket vil vere ein føresetnad for å løfte klima- og energiarbeidet vidare i planperioden, og dette er difor i seg sjølv ei viktig oppgåve i

6 Moglege tilskotsordningar Fylkeskommunale tilskotsordningar 2016: 1. Tilskotsordning regional delplan for energi og klima. Formål: Medverke til at offentleg og privat sektor gjennomfører tiltak som er med på å nå måla i regional delplan for energi og klima, anten energieffektivisering eller miljø. Vilkår: Vilkår for støtte vert annonsert i utlysinga Målgruppe: Både private og offentlege aktørar kan søke Tilskotsramme: kroner Søknadsfrist: Eiga utlysing vert annonsert første halvår Tilskotsordning hurtigladestasjonar Formål: For å legge til rette for at alle i Møre og Romsdal skal ha høve til å bruke elbil, har fylkestinget vedteke eit mål om at ingen skal bu meir enn fem mil frå ein hurtiglader i Vilkår: Det vert prioritert inntil 4 nye ladestasjonar i 2016, Ladestasjonen skal vere tilgjengeleg for alle. Søknadar frå følgande kommunar vert prioritert først: o o o o Nesset Smøla Haram, Midsund, Sandøy eller Aukra Vanylven Ytterlegare vilkår vert presisert i utlysinga. Målgruppe: Både private og offentlege aktørar kan søke Tilskotsramme: Inntil kr per ladestasjon. Søknadsfrist: Eiga utlysing vert annonsert andre halvår 2016 s tilskotsordningar: Enova: Innovasjon Norge: Regionalt forskingsfond Midt-Norge: Tilskotsordningar frå Klima- og miljødepartementet: 6

7 1. Energiproduksjon Resultatmål: «Elektrisitetsproduksjonen frå fornybare kjelder skal aukast med 0,7 TWh» Innsatsområde 1: Auke elektrisitetsproduksjon frå fornybare energikjelder Stimulere til meir utnytting av solenergi, vindenergi, bioenergi, vasskraft og havenergi Innsatsområde 2: Auke produksjon og bruk av fornybar energi Gjennomføre biogass og hydrogenseminar/arrangement Legge til rette for etablering av nye biogassanlegg Utgreie, initiere og delta i prosjekt innan bioøkonomi i havrommet Resultatmål: «Varmeproduksjonen frå varmepumper og bioenergi skal aukast med 0,2 TWh» Innsatsområde 1: Varmeproduksjon frå fornybare energikjelder Etablere prosjekt for gardsvarmeanlegg/ flisfyringsanlegg Legge til rette for varmeproduksjon og distribusjon frå varmepumper, fjernvarmeanlegg basert fornybare energikjelder Legge til rette for auka utnytting av geotermisk energi Fylkeskommunale bygg, som t.d. dei vidaregåande skulane i Ørsta og Tingvoll skal koplast til nærvarmeanlegga som leverer bioenergi Norsøk Innovasjon Norge Byggje- og vedlikehaldsseksjonen 7

8 2. Stasjonær energibruk Resultatmål: 1. «Dei stasjonære klimagassutsleppa i byggsektoren skal reduserast med 10 %» 2. «Det stasjonære elektrisitetsforbruket skal reduserast med 0,4TWh» Innsatsområde 1: Energieffektivisering Stimulere næringslivet og offentlig sektor til energieffektivisering, og overgang til meir berekraftige energiformer gjennom støtte til energianalyser/ energinettverk. Vidareføre eksisterande strategi med rehabilitering av fasadar og vinduer innan den eldre fylkeskommunale bygningsmassen Redusere elforbruket i den fylkeskommunale bygningsmassen gjennom betre og meir effektiv styring av forbruket. Vektlegge kompetanseheving og val av organisering for arbeidet med styring av forbruket Miljøfyrtårnsertifisering av alle fylkeskommunale einingar Proaktiv innsats for miljøsertifisering av minimum fem kommunale einingar/ rådhus Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Utdanningsavdelinga Tannhelsetenesta Innsatsområde 2: Bruk av fornybar energi Vurdere solenergi og andre fornybare energikjelder som energibærer for varmebehov ved framtidige nybygg Byggje- og vedlikehaldsseksjonen 3. Landbruk Resultatmål: «Binding av CO2 i trevirke og skog skal aukast» Innsatsområde 1: Skogkultur Auke CO₂-binding i skog: Stimulere til meir bruk av støtteordninga til tett planting og gjødsling av skog. Kommunane 8

9 Innsatsområde 2: Auka bruk av tre som bygningsmaterial Auke bruk av tre i driftsbygningar gjennom å etablere tilskottsordning Vidareføre og synleggjere tilbod om kompetansebygging for meir bruk av tre i offentlege og private bygningar, samt kartlegge kommande byggeprosjekt i kommunane i samarbeid med Tredrivaren Innovasjon Norge Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Resultatmål: «Lystgassutsleppa (N2O) skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Betre agronomi Stimulere til tidleg spreiing av husdyrgjødsel i vekstsesongen Bidra til auka bruk av tilførselsslangar for spreiing av husdyrgjødsel Bidra til større bruk av tilskott til grøfting og omgraving av myr Bøndene Kommunane Bøndene Kommunane Bøndene Kommunane Resultatmål: «Metanutsleppa (CH4) skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Jordbruk Legge til rette for etablering av biogassanlegg gjennom; - Gjennomføring av prosjekt med samhandsaming av gjødsel og fiskeslam - Drift og utvikling av pilotar på biogass både på gardsnivå på Tingvoll og for settefisknæringa på Smøla - Utgreiing av fleire biogassanlegg i fylket, blant anna moglege anlegg knytt til Volda og Ørsta reinhaldsverk og Nyhamna Gjennomføre arrangement retta mot auka bruk av biogass og hydrogen Redusere avgang av dyrkajord Unngå nydyrking av myr der det finst andre areal tilgjengeleg Kommunane Kommunane 9

10 Resultatmål: «Bruken av fossilt brensel i landbruket skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Biovarme Etablere prosjekt for gardsvarmeanlegg/ flisfyringsanlegg Norsøk Innovasjon Norge 4. Marin og maritim industri Resultatmål: «Klimagassutsleppa i marin sektor skal reduserast med 10 % / produksjonseining» Innsatsområde 1: Transport Legge til rette for meir miljøvenleg drivstoff innan maritim sektor i form av infrastruktur for bruk av gass til transport på sjø Synleggjere støtteordningar retta mot utvikling av meir energieffektive framdriftskjelder og klimavennlege løysingar til skip Utarbeide ei oversikt over status i arbeidet med å etablere båtruter for transport av sjømat frå Midt-Norge og andre deler av landet Arbeide for at ein større del av transporten av sjømat produsert i Møre og Romsdal blir flytta frå bil til båt og bane Regional og Innsatsområde 2: «Biogass og alternativ produksjon i havrommet» Stimulere til forsking som vil bidra til at ein auka del av mengda slam frå oppdrettsindustrien kan nyttast til biogassproduksjon Stimulere til prosjekt og forsking som vil auke vitskapen om dyrking av algar til fôrproduksjon Regionalt forskingsfond Midt-Norge Arbeide for at det blir etablert anlegg for dyrking av mikroalgar i Møre og Romsdal 10

11 Resultatmål: «Energiforbruket i marin sektor skal reduserast med 10 prosent / produksjonseining Innsatsområde 1: Energieffektivisering Synleggjere støtteordningar og vise til gode døme som kan bidra til utvikling av nye kjølemedium og meir energieffektive og klimavennlege løysingar for kjøling av vatn i skip Synleggjere støtteordningar og vise til gode døme som kan bidra til utvikling av meir energieffektive løysingar i prosessindustri og fôrproduksjon 5. Petroleumsindustri Resultatmål: «Det skal nyttiggjerast 0,2 TWh meir spillvarme» Innsatsområde 1: Utnytting av spelvarme Legge til rette for utnytting av spelvarme på Nyhamna Resultatmål: «Klimagassutsleppa i petroleumsindustrien skal reduserast med 10 %» Innsatsområde 1: Reduksjon av klimagassutslepp Arbeide for at meir naturgass skal prosesserast på Nyhamna Følge opp moglegheita for boring frå land 11

12 6. Anna landbasert industri Resultatmål: 1. «Klimagassutsleppa frå den landbaserte industrien skal reduserast med 10 prosent» 2. «Energiforbruket i den landbaserte industrien skal reduserast med 0,5 TWh*» * Korrigert for produksjonseiningar Innsatsområde 1: Meir bruk av fornybar energi Legge til rette for etablering av nye biogassanlegg Stimulere bedrifter i landbasert industri til overgang til meir berekraftige energiformer Stimulere bedrifter i landbasert industri til energieffektivisering gjennom mellom anna støtte til energianalysar 7. Samferdsel* Resultatmål: «Klimagassutsleppa frå transportsektoren skal reduserast med 10%» Innsatsområde 1: Meir bruk av fornybar energi Arbeide for tilrettelegging av nullutsleppstransport både på land og til sjøs gjennom støtte til utgreiingar Utgreie logistikk, produksjons- og forretningsmoglegheiter for bruk av hydrogen, og utvikle eit pilotprosjekt for hydrogen Utarbeide standard for miljøkravsspesifikasjon under utarbeiding av del 2 av ny ferjestrategi. Utgreie potensialet for låg- og nullutsleppsteknologi i rutepakke 1, Ålesund, Sula og Giske Utgreie behov for lade- og/eller fylle- infrastruktur i rutepakke 1, Ålesund, Sula og Giske Gjennomføre test av hydrogenkøyretøy i FRAM FLEX område Gjennomføre test av nullutsleppskøyretøy i ruteområde som er i drift i bruttoanbod Avklare potensial og kostnader for innføring av lav- og nullutslippsferger på samband i Møre og Romsdal. Vere ein pådrivar for å få utløyst statleg støtte til meir miljøvennleg fergemateriell Regional og Regional og Regional og 12

13 Utgreie potensialet for etablering av landstraum for skip ved havnene i Ålesund, Molde og Kristiansund, herunder kapasitet i eksisterande straumnett og kostnader ved utbygging Stimulere til at frakt av gods vert flytta frå veg til sjø og bane * For anna tiltak knytt til samferdselssektoren vises det til dei aktuelle innsatsområda i «Handlingsprogram for Samferdsel 2016» for Møre og Romsdal fylkeskommune. 8. Folkehelse For resultatområdet folkehelse er det i den regionale delplana for klima og energi ikkje definert eigne resultatmål. I handlingsprogrammet er det difor sett opp tiltak som skal bidra til å nå hovudmåla i plana. Innsatsområde 1: Kommunal planlegging Styrke kompetansen hos planleggarar i kommunane gjennom å vektlegge klima- og energi i plannettverka, samt i den fortløpande sakshandsaminga i plansaker Stille krav i kommune- og reguleringsplaner om utgreiing og etablering av gang- og sykkelvegar, samt turvegar/ snarvegar Plan- og analyseavdelinga Plan- og analyseavdelinga Kommunane 9. Kultur og reiseliv For resultatområdet kultur og reiseliv er det i den regionale delplana for klima og energi ikkje definert eigne resultatmål. I handlingsprogrammet er det difor sett opp tiltak som skal bidra til å nå hovudmåla i plana. Innsatsområde 1: Gjenbruk og istandsetting av eldre bygningsmasse Kartlegge tilstand og sårbarheit på kulturminner og kulturmiljø av Kulturavdelinga nasjonal og regional verdi Tilskot til istandsetting og vedlikehald av verneverdige bygg Kulturavdelinga 13

14 Innsatsområde 2: Eit meir berekraftig reiseliv Arbeide for at reiselivsnæringa blir meir berekraftig og gje støtte bedrifter og destinasjonar som satsar på berekraftig reiseliv, mat og opplevingar Fylkeskommunen Innovasjon Norge Innsatsområde 1: Partnarskap i Grøn Fjord 2020 Bidra til eit nytt steg mot sporlaus ferdsel, og gjennomføring av eit konkret tiltak innan miljø- og klimavenleg aktivitet Bidra til erfaringsdeling gjennom partnarskapet 10. Kompetanse I den regionale delplana for klima og energi er det ikkje knytt særskilte mål til resultatområdet kompetanse. Utdanning er sentralt innan feltet kompetanse, og dei fleste tiltaka i handlingsprogrammet for 2016 er retta mot den vidaregåande skulen. Behovet for kompetanseheving innan klima- og energiområdet gjeld også innanfor andre sektorer, og det er difor definert eit eige innsatsområde for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Innsatsområde 1: Vidaregåande opplæring Fortsette sertifiseringa og resertifiseringa av dei vidaregåande skulane etter ordninga Miljøfyrtårn Undersøke behovet for samlingar for skulane i samband med krava til sertifiseringa til Miljøfyrtårn Arrangere gründer-campar for vidaregåande skular med tema havrommet Vurdere om mandatet til fagnettverka også skal inkludere tema knytt til Miljøfyrtårn Arrangere kurs og samlingar for skulane om bruk av digital teknologi og smart læring Vurdere behovet for kurs på kompetansesentra for alternativ energi for dei vidaregåande skulane Lage relevante oppdrag for innovasjonscampar med bakgrunn i klimaplanen Utdanningsavdelinga Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Utdanningsavdelinga Byggje- og vedlikehaldsseksjonen Ungt Entreprenørskap Utdanningsavdelinga Utdanningsavdelinga Utdanningsavdelinga Utdanningsavdeling Andre avdelingar 14

15 Innsatsområde 2: Kompetanseutvikling og nettverksbygging Kartlegge behovet og definere tiltak for kompetanseheving og nettverksbygging Alle avdelingar 11. Andre tiltak i fylkeskommunal og kommunal verksemd Dei sektorvise tiltaka i kap over omfattar tiltak som til dels er retta mot kommunane og fylkeskommunen si eiga verksemd og bygningsmasse. I tillegg til dette er det i dette kapittelet definert fleire tiltak for fylkeskommunal verksemd, og for organisering av kommunalt arbeid med klima og energi. Det er også sett opp eit innsatsområde for klimatilpassing med tiltak for å få oversikt over nettverksog kompetansebehovet i fylket, samt førebu moglege konkrete prosjekt frå Innsatsområde 1: Vidareutvikle elektroniske konkurranse-, kontrakts- og bestillingsprosessar i fylkeskommunen si verksemd Auke bruken av elektroniske kontraktar Den enkelte rådgivar Elektronisk overføring av kontraktar frå Mercell til ephorte Innkjøpsseksjonen Innføre elektronisk signering av kontraktar i Mercell Sentraladministrasjonen Innkjøpsseksjonen Auke bruken av videokonferanse ved avtaleoppfølging Den enkelte rådgivar Auke bruken av elektroniske faktura Økonomiseksjonen Andre avdelingar Innsatsområde 2: Reiser og transport i fylkeskommunen si verksemd Utarbeide oversikt over fylkeskommunale tenestebilar og utgreie Sentraladministrasjonen moglegheit for og kostnader ved innkjøp/ bruk av miljøvenlege tenestebilar Innsatsområde 3: Kommunikasjonsteknologi i fylkeskommunen si verksemd Auke bruken av videokonferanse ved all møteverksemd IT-seksjonen Informasjonsseksjonen Alle fagavdelingar 15

16 Innsatsområde 4: Innsatsområde 4: Nettverk og samarbeid om klimaarbeid i kommunane Kartlegge kva som er status for klima- og energiplanar i kommunane, og rettleie dei til gode løysingar bl.a. gjennom å auke kompetansen, vise til gode døme og synleggjere finansieringsmoglegheiter Kartlegge kva som finst av nettverk for klimaarbeid i kommunane, samt initiere/ stimulere og eventuelt drive nettverk for klimaarbeid i kommunar der det er behov for dette Arrangere seminar/fagsamlingar for kompetanseheving i kommunane Deltaking og gjennomføring av EU-prosjektet BEAST som går på gjennomføring/erfaringsutveksling av klimaplaner Plan- og analyseavdelinga Plan- og analyseavdelinga Plan- og analyseavdelinga Innsatsområde 5: Klimatilpassing Kartlegge status, samt kompetanse- og nettverksbehovet angåande klimatilpassing i kommunar og fylkeskommunen. Utgreie moglegheita for etablering av eit eller fleire prosjekt på klimatilpassing frå 2017 Plan- og analyseavdelinga 16

17 Julsundvn Molde Tlf.: mrfylke.no

Fylkeskommunale tilskotsordningar 2017 Andre aktuelle tilskotsordningar

Fylkeskommunale tilskotsordningar 2017 Andre aktuelle tilskotsordningar Handlingsprogram for klima og energi Innhald Innleiing... 2 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 2 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke (2009-)... 2 Gjennomføring i partnarskap... 3 Tilskotsordningar

Detaljer

RAPPORTERING Handlingsprogram klima og energi 2016

RAPPORTERING Handlingsprogram klima og energi 2016 RAPPORTERING Handlingsprogram klima og energi 2016 1 Innhald 1. Energiproduksjon...5 Resultatmål: «Elektrisitetsproduksjonen frå fornybare kjelder skal aukast med 0,7 TWh»...5 Innsatsområde 1: Auke elektrisitetsproduksjon

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Tiltaksdel Energi - og klimaplan for Gol kommune

Tiltaksdel Energi - og klimaplan for Gol kommune L1 Landbruk Kostnad - Sørgje for at sluttavverka areal vert forynga med optimalt treantal. Auke plantetalet i regionen til 1,2 mill planter årleg (20-25%) vurderar tilskott til planting i sine NMSK (nærings-

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet - Føringar - Regionale roller og oppgåver - Føresetnader i Sogn og Fjordane Synnøve Stalheim fylkeskommunen Føringar -Statlige planretningslinjer

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

PLP - PROSJEKTPLAN GRØN VARME I TELEMARK

PLP - PROSJEKTPLAN GRØN VARME I TELEMARK Prosjektnamn: GRØN VARME I TELEMARK 2010-2012 Prosjekteigarar (PE): Den regionale partnarskapen Innovasjon Norge Telemark, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune Prosjektansvarleg

Detaljer

PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles - 22.03.2010 Felles, K3-&30//RSK

PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles - 22.03.2010 Felles, K3-&30//RSK t37 ØYGARDEN KOMMUNE TEKNISK PLAN OG FORVALTNING Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE S,2km.c^{:>vBoc6S^'Do\i.nt. W\ 2^ MÅRS 2010 1 Arkivnr. H^' Saksh. Eksp. i U.off.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Klimaplan for Hordaland 2010-2020 v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Hordaland fylkeskommune - organisering Administrativ hovudstruktur i Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Regional plan Plan-

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet

Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet 1 tonn CO2-ekvivalentar Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet Fylkestinget vedtok i 214 ny klimaplan for 214-23 med mål og strategiar for reduserte klimagassutslepp frå energiproduksjon, bygningar,

Detaljer

Fornybar energi i Energiregion Møre

Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar Forum 22.09.2010 Joralf Flataukan Leiar Energiregion Møre Bakgrunn for etablering av Energiregion Møre Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal med underskot

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse oktober 2017

Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse oktober 2017 Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse 23-24 oktober 2017 Bakgrunn Arbeidet byggjer på tidlegare interkommunal planstrategi i SiS og ein felles ROS analyse for Sunnfjord

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/11270-1 Saksbehandlar: Gudrun Mathisen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Høyringsutkast Samandrag Klimaplan

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Informasjons- og motivasjonsprosjektet Bioenergi i Sogn og Fjordane

Informasjons- og motivasjonsprosjektet Bioenergi i Sogn og Fjordane Temadag FDP for klima og miljø Førde 30.9.08 Informasjons- og motivasjonsprosjektet Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 Epost: kjellgur@online.no Målsetjing

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007)

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007) VEDLEGG 4 KORT ÅRLEG OVERSYN OVER KLIMASTATUS HORDALAND Vi vil her rapportere om utviklinga for nokre faktorar som er sentrale for klimautfordringane. Det er ikkje faktorar som Klimaplan for Hordaland

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring)

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Kommuneplanen sin tekstdel om Landbruk (Jordbruk og skogbruk), Miljø og Næring LANDBRUK Produksjonsareala skal ikkje takast i bruk til andre føremål

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Arbeidsverkstad 1 Gruppe A

Arbeidsverkstad 1 Gruppe A Arbeidsverkstad 1 Gruppe A Beslutningsgrunnlag i gode prosessar Introduksjon: 1. Deltakarane presenterer seg kort og informerer samtidig om dei har eit konkret prosjekt enten i gang eller under planlegging

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Noreg som bærekraftig energinasjon

Noreg som bærekraftig energinasjon Noreg som bærekraftig energinasjon Klima- og miljøutfordringa etter København Mads Løkeland 17. Februar 2010 København eit steg attende? Alle løfte om utsleppskutt fjerna siste natta både dei kortsiktige

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming 2010-2012 Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Innhald Bakgrunn Forankring Organisering Nasjonale hovudmål for pilotprosjektet Regionale mål for pilotprosjektet

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012

Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane. Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen 10.11.2012 Fornybar energi-satsing i landbruket i lys av klimautfordringane Frå fossil til fornybar energi Agro Nordvest Loen Foredragshaldaren Prosjektleiar Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Versjon pr 15.02.10. Tiltaksområde: Haldningsskapande arbeid Stor - medium Stor - medium

Versjon pr 15.02.10. Tiltaksområde: Haldningsskapande arbeid Stor - medium Stor - medium Versjon pr 15.02.10 Fargekoder Stor Medium På lang sikt, sett i høve til dei andre tiltaka i planen Klima-effekt Kost effektivitet H1 Tiltaksområde: Haldningsskapande arbeid Minst ei kommunale verksemd

Detaljer

Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK

Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK Miljømessig bakgrunn for klimaplanen Miljøbelastning Grense for hva naturen

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SØR-TRØNDELAG

NATURVERNFORBUNDET I SØR-TRØNDELAG NATURVERNFORBUNDET I SØR-TRØNDELAG Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf. 73 51 52 24 Fax 73 51 27 27 e-post sortrondelag@naturvern.no 01.10.2009 Sør Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Uttale til høyringsutkast

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

I tillegg til regional delplan er det også tatt omsyn til føringar i andre avtalar og vedtak.

I tillegg til regional delplan er det også tatt omsyn til føringar i andre avtalar og vedtak. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.02.2017 18526/2017 Line Thorvik Thue Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 13.03.2017 Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Utdanningsutvalet

Detaljer

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013

Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar. Fagkonferanse og nettverksamling i Florø juni 2013 Frå strategisk plan til handling - bruk av handbok for fylke og kommunar Fagkonferanse og nettverksamling i Florø 3.-4. juni 2013 Satsingsområde i Møre og Romsdal Kompetanseheving Informasjon internt og

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009 Miljørapport 2008 Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 4-09 Mai 2009 Miljørapport Hordaland fylkeskommune 2008 Samandrag: Statistisk sentralbyrå sin klimagasstatistikk viser at medan prosessutslepp

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søre Sunnmøre landbrukskontor for kommunene Hareid, Herøy og Ulstein. Herøy kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg

Søre Sunnmøre landbrukskontor for kommunene Hareid, Herøy og Ulstein. Herøy kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg Herøy kommune Postboks 274 6099 Fosnavåg Landbruks- og Matdepartementet Pb. 8007 Dep. 0030 Oslo Dykkar dato: 17. 02.2010 Vår dato:27.04.2010 Saksbeh.: Jørn Agersborg Dykkar ref.:201000067-/iaa Vår ref.:

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. VOLDA KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

K104 Romsdal vgs. Fylkeskommunalt perspektiv Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1

K104 Romsdal vgs. Fylkeskommunalt perspektiv Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1 K104 Romsdal vgs Fylkeskommunalt perspektiv 01.11.2016 Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1 Regionale planer Fylkesplan Tannhelse Folkehelse Kulturminne Attraktive byar og tettstader Klima og

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011

Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011 Søknadskjema Lokal Agenda 21-midlar, 2011 Søknad vert å senda til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan- og Samfunnsavdelinga Askedalen 2, 6863 LEIKANGER Søknadsfrist: 15. januar 2011 1. Søkar: Namn på

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer