Årsmelding og rekneskap. 57. driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap. 57. driftsår"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap driftsår 1

2

3 Innkalling til årsmøte i Klepp Rekneskapslag SA Bryne Kro & Hotell Tirsdag 26. februar 2013 kl Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av to medlemmer til å skriva under møteprotokollen 3. Årsmelding frå Styret 4. Godkjenning av rekneskap og budsjett 5. Fastsetjing av godtgjersle til styret 6. Val av 1 styremedlem med personleg varamedlem 7. Val av styreleiar 8. Val av 1 medlem med personleg varamedlem for 3 år til valnemd 9. Val/tilsette revisor Vi legg opp til eit triveleg årsmøte med stor vekt på det sosiale. Det blir enkel varmrett. I tillegg til årsmøtet får vi eit spennande foredrag ved regiondirektør Hallvard Ween i NHO-Rogaland med tema: Trivsel og effektivitet hånd i hånd? Hva kjennetegner den beste bedriftskulturen for små og mellomstore bedrifter. Har landbruket noe å lære herfra? Som vanleg blir det også ei orientering om nye skattereglar m.m. Vi vonar på godt frammøte. Av omsyn til serveringa må vi ha påmelding denne gongen. Frist for påmelding er fredag 22. februar. 3

4 ÅRSMELDING 2012 Årsmøte i Klepp Rekneskapslag var på Høghuset på Bryne den 28. februar. Det møtte 55 medlemer. Medlemstalet var ved utgangen av 2012 på 546 (527 i 2011). Totalt blir det no ført 745 rekneskap (708 i 2011) ved kontoret. Det har vore 4 styremøte dette året, og det er behandla 27 saker. Økonomien i laget Rekneskapen viser eit underskot før skattevirkning dette året på kr Årsakene til underskotet kan vera fleire. I 2012 har vi hatt større endringar i arbeidsstokken enn det vi er vane med dei siste åra. Dette kombinert med utviding av talet på tilsette har medført større kostnader enn forventa til opplæring av nye medarbeidarar. Vi har heller ikkje nådd den innteninga på rådgiving som vi hadde budsjettert med, og registrerer at det må nyttast tid til kompetanseheving og opplæring hjå dei aktuelle rådgjevarane. Styret er ikkje nøgde med resultatet, og vil derfor følgja den økonomiske utviklinga tett i året som kjem. Eigenkapitalprosenten er no på 29,7 av aktiva mot 30,7 % året før. Samla eigenkapital er no på kr , dette inkluderer andelsinnskot Årsoppgjør Årsoppgjøret i 2012 gjekk stort sett greitt. Det var ikkje vesentlege endringar i skjema eller reglar for avslutning av rekneskap, og vi kom greitt i mål i forhold til fristar m.m. Vi har gjennom mange år arbeidd med avslutning av aksjeselskap med utarbeiding av offentleg rekneskap og noter. I samband med regelendringa om rett til å velja bort revisjon for dei minste aksjeselskapa fekk vi dette året for første gang erfaring med avslutning utan revisor. Desse selskapa må etter god rekneskapsskikk kontrollerast noko meir enn om dei hadde hatt revisor. Grunnen er at ansvaret i forhold til mogelege feil blir større som følgje av at vi er siste kontrolledd før rekneskapen blir sendt til Rekneskapsregisteret. 4

5 Driftsanalysar I 2012 har vi vidareført arbeidet med driftsanalysar. Vi ser framleis driftsanalyse som viktig for ein betre oversikt over lønsemd i produksjonane. Vi får utarbeidd statistikk over resultat på dekningsbidragsnivå m.m. saman med dei andre rekneskapslaga i området Budsjett I 2012 var første året vil tilbudde budsjett i større skala, og vi hadde ca 30 som fekk utarbeid budsjett med etterfølgjande rekneskapsrapportering opp mot budsjett. Som del av utviklinga av eit fagmiljø har vi fått utarbeidd eit godt verktøy til dette føremålet., og erfaringane vil vi sjå på som gode. Dette arbeidet blir vidareført Fagmiljøet innan driftsøkonomi, bedriftsrådgiving og strategi Vi har i meldingsåret fullført utviklingsprosjektet som vi starta med i Innhaldet i prosjektet kan grovt summerast opp som Utvikling av nye verktøy Kompetanseheving blant tilsette Testbruk av ulike verktøy Utarbeiding av marknadsplan og informasjonsmateriell Etter endt prosjektperiode kan vi no tilby følgjande tenester: Driftsøkonomisk rådgiving: Optimalisering av driftsresultat innafor grovfôrbaserte produksjonar Driftsplanlegging Budsjettering Likviditetsstyring Strategi og utvikling Veivalg Gardsråd Planlegging Eigarskifte Val av selskapsform Selskapsorganisering Jordbruksnæringa i vårt område er i stor endring med stadig større krav om kompetanse og effektivitet. Dette medfører at framtidas rådgjevarar også vil møta andre krav og utfordringar, der bedriftsleiinga blir ein stadig viktigare del av bonden sin kvardag. Ein sideverknad av prosjektarbeidet er at vi registrerer ein aukande interesse frå nye framtidsretta gardbrukarar som ønskjer medlemsskap. Rogaland Landbrukspark Vi er saman med dei andre forsknings, rådgivings og undervisningsverksemdene på Særheim medeigar i Rogaland Landbrukspark SA Gjennom selskapet registrerer vi ei auka interesse for samhandling mellom dei ulike aktørane, og også eit større fokus på Særheim som kompetansesenter. 5

6 Styret har drøfta utviklinga av Rogaland Landbrukspark ved fleire høve, og er tydelege på at arbeidet på ein eller annan måte må skapa meirverdi for medlemene våre. Informasjon og marknadsføring Vi har sendt ut medlemsskriv for kvar 2 månader. I tillegg har vi også nytta smsmeldingar der dette er naturleg Rådgivingstenestene våre blir også marknadsført gjennom annonser i Bondevennen Vi har ei god heimesida (www.kleppgrl.no) som vi er svært nøgde med. Lønsoppgjøret Lønnsoppgjøret blei i år gjennomført som lokale forhandlingar. Det blei gitt eit generelt tillegg på 3,5 %. I tillegg blei det gitt eit tillegg på 0,5 % som blei delt etter vedtatte kriterier i lønnspolitikken vår Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Vi deltar framleis aktivt i samarbeidet Rekneskapslaga på Jæren og Dalane. Hovudmålet er å samordna arbeidet mellom dei 10 rekneskapslaga / rekneskapskontora i området med Samarbeidsavtale med Bondelaget. Ein samarbeider primært med tilrettelegging, samordning, og intern opplæring av tilsette i laga. Vidare blir organisasjonen også nytta i samband med uttalar av ymse slag. Hå Rekneskapslag har for tida sekretariatfunksjonen i dette arbeidet. Kapasiteten ved kontoret Som følgje av vala som ein gjorde for nokre år sidan ved å fokusera endå tydelegare på landbruk og ved å utvikla rådgivingstilbodet til offensive landbruksføretak registrerer vi ein auke i pågang frå potensielle nye medlemmer. Dette gjer at kontorbygget er blitt for lite, og som ei mellombels løysing har vi fått installert ei brakke med 4 arbeidsplassar. Styret har arbeidd aktivt med ulike alternativ for utviding av kontorbygget, aleine eller saman med andre interessentar i Særheim-miljøet. Elektronisk innrapportering Utviklinga i rekneskapsbransjen tyder på at ein over tid vil henta inn ein vesentleg del av bilaga elektronisk. Dermed slepp ein manuell bokføring av desse. I meldingsåret har vi testa elektronisk innrapportering av avrekningar. Til denne tid har TINE, Nortura og Gartnerhallen/BAMA tilbod om elektronisk innrapportering. Fleire varemottakarar og leverandørar vil koma til etter kvart. I løpet av dei komande åra reknar vi med ei stor omlegging der ein stadig større del av dataene vil bli importerte inn i rekneskapa. Dette vil etter kvart redusera behovet for manuell bokføring av bilag. Styret er opptatt av utviklinga, og ønskjer at vi tar i bruk ny teknologi så snart dette er mogeleg 6

7 Personalet Dette året har dei tilsette saman med styret vore på fagtur til Holland. Her besøkte vi eit rekneskapskontor for landbruk i tillegg til ulike gardsbruk og gartneri. På rekneskapskontoret fekk vi opplyst at dei der fekk importert mellom 80 og 90 prosent av dataene elektronisk. Dette var interessant sett i forhold til vårt arbeid med elektronisk bilagsflyt. Gjennom HMS arbeidet fokuserer vi stadig på både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Rekneskapslaget er medlem av Samko. Elles har dei tilsette også dette året delteke på mange ulike fagkurs. For autoriserte rekneskapsførarar er det krav om ca 4 dagar kurs og oppdatering kvart år. Styret har vore: Varamedlemer Valnemnd Marianne Storhaug Strøm, styreleiar* Per Magne Reve, nestleiar Jone Wiig Odd Braut* Tore Sæland Jarle Hadland Trond Schei; leiar* Morten Bilstad Tormod Frode Ropeid *) På val 7

8 TILSETTE FORDELT PÅ GRUPPER Anne Gro Bilstad, sekretær Siv Erene Dalbye, autorisert rekneskapsførar Solfrid Helleland, autorisert rekneskapsførar, Bente Horpestad, konsulent Glenn Madland, autorisert rekneskapsførar Ada Kind Salte, konsulent Line Ester B Sele, autorisert rekneskapsførar Reidun Ølberg, autorisert rekneskapsførar, Irene Time Grødem, avdelingsleiar/autorisert rekneskapsførar Judith Synnøve Hermansen, konsulent Svein Paulsen, autorisert rekneskapsførar Line Mari Ryvoll, konsulent Marianne Sunde, sekretær Terje Aase, autorisert rekneskapsførar Irene Aase, sekretær (vikar) Åge Bryne, avdelingsleiar/autorisert rekneskapsførar Gro Mabel Anda, sekretær Margunn Reime Finstad, konsulent Brit Håland, konsulent Øyvind Kvam Jakobsen, autorisert rekneskapsførar Janne Beth Ø Sikveland, sekretær Ove Undheim, konsulent Bente Lillebø Østby, økonomisk rådgjevar Torfinn Nærland, avdelingsleiar rådgiving Martin Svebestad, rekneskapssjef I permisjon: Camilla K Gilje, sekretær Ingvild Skretting, autorisert rekneskapsførar 8

9 9

10 REKNESKAP 2012/ BUDSJETT 2013 Rekneskap Rekneskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Grunnkont Medlemmer Timehonorar Medlemspris Grunnkont Andre Timehonorar Andre Kurs-honorar Honorar rådgivingsavdeling Andre oppdrag Tilskudd prosjekt Tilskudd RLP forprosjekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Lønn Ref.sykelønn Styrehonorar Gruppeliv Arbeidsgiveravgift Pensjon Yrkesskadeforsikring O&U + sluttvederlag LO-NHO-ordning AFP Bilgodtgj oppg.plikt/kost Telefon oppg.pl Andre personalkostnader Sum personalkostnader Avskrivninger Leie Brakker Festeavgift Vann/Renovasjonsavgift Straum Renhold Vedlikehald kontorbygg Sum lokaler Leie maskiner Leie datasystemer Vedlikehald inventar Vedlikehald maskiner Vedlikehold data-anlegg Sum leie/vedlikehald utstyr

11 Rekneskap Rekneskap Budsjett Budsjett Programvarer Revisjon Rekvisita Fagbøker/tidsskrift Kurs tilsette Kurs utg. egne arr Telefon Porto Reise etter regning Reklame/Annonser Kontingenter Rekn.laga på Jæren og Dalane Innleid tjenester Reise prosjekt Forsikring Styrekostn Årsmøteutgifter Andre utgifter Andre utgifter RLP forprosjekt Sum andre kostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER: Annen finansinntekt Renteinntekt Renteutgift NETTO FINANSKOSTNADER RESULTAT FØR SKATT: Skattekostnad ÅRSRESULTAT:

12 12

13 Noter 2012 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Nytt kontorbygg vart tatt i bruk 12. juni Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer er oppført til pålydende. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Note 1 - Lønnskostnad Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 23 årsverk. Verksemda er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har avtale som oppfyller krava etter denne lova. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Samlede lønnskostnader Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Revisor, andre oppdrag 13

14 Noter 2012 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Tomter bygninger Driftsløsøre inv og annen fast eie verktøy kontorm Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller -96 Endring i midlertidige forskjeller Inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 + formueskatt = Sum betalbar skatt for lite (- for mye) avsatt tidligere 0 + endring i utsatt skatt (bokført) = Årets skattekostnad

15 Noter 2012 Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: Andelsinnskot Pr Note 5 - Gjeld sikret med pant Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr og pr i fjor kr Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Fast eiendom Fordringer Sum pantsatte eiendeler Regnskapsmessig bokført verdi på pantsatte eiendeler: Fast eiendom Kundefordringer Andre fordringer Sum Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler Selskap Balanseført verdi Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling SA Rogaland Landbrukspark SA Samlet balanseført verdi Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr

16 16

17 17

18 Innstilling frå valnemda: Sak 5. Fastsetjing av godtgjersle til styret. Kr 800 for møte inntil 4 timer (uendra) Kr for møte over 4 timer (uendra) I tillegg får styreleiar ei godtgjersle på kr (uendra) Sak 6. Val av 1 styremedlem med personleg varamedlem. Styremedlem: Marianne Storhaug Strøm Gj.v. 3 år Personleg varamedlem: Odd Braut Gj.v. 3 år Sak 7. Val av styreleiar. Styreleiar: Marianne Storhaug Strøm Gj.v. 1 år Valnemda Trond E Schei Morten Bilstad Tormod Frode Ropeid Sak 8. Val av 1 medlem med personleg varamedlem for 3 år til valnemd. Sak 9. Val/tilsette revisor. Forslag: Bryne Revisjon AS, Meierigata 17, 4340 Bryne Gj.v. 1 år 18

19

20 20

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2010 Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har tatt mykje fokus også i 2010. Turbinhjulet til Generator

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer