I innholdslisten skal følgende føyes til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I innholdslisten skal følgende føyes til:"

Transkript

1 Forskrift om endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2006, med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) 12, 15 og 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2004/68/EF og vedtak 1979/542/EØF). I forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler gjøres følgende endringer: I I innholdslisten skal følgende føyes til: Vedlegg C. Helsesertifikatmodeller for innførsel av dyr fra land innenfor EØS. (Del 1 og 2) Vedlegg D. Helsesertifikatmodell for import av fugler fra tredjestat til EØS. Vedlegg E. Lister over tredjestater godkjent for import av bi- og humledronninger til EØS, og helsesertifikatmodeller for import av bi-/humledronninger ledsaget av arbeidere. (Del 1, 2, 3 og 4) Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for hunder, katter og ildrer. (Del 1 og 2) Vedlegg G. Liste over godkjente tredjestater for import av levende klauvdyr til EØS, jf. 15. Vedlegg H. Helsesertifikatmodeller for import av klauvdyr til EØS fra tredjestat. (Del 1, 2 og 3) Vedlegg I. Oppsamlingssentraler i land utenfor EØS. Vedlegg J. Erklæring til bruk ved sjøtransport av dyr utover ti dager jf. 18 tredje ledd. Nytt hjemmelsfelt skal lyde: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 5, 7, 12, 15, 19 og 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 (direktiv 92/65/EØF, vedtak 94/273/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 2000/462/EF, vedtak 2000/666/EF, vedtak 2001/298/EF, vedtak 2001/383/EF, vedtak 2002/279/EF, forordning (EF) nr. 1282/2002, forordning (EF) nr. 1802/2002, forordning (EF) nr. 1398/2003, vedtak 2003/881/EF, vedtak 2005/60/EF, forordning (EF) nr. 998/2003 artikkel 22, vedtak 2004/595/EF artikkel 2, vedtak 2004/595/EF, direktiv 2004/68/EF og vedtak 79/542/EØF). Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359 (bl.a tittel), 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr nytt første ledd skal lyde: 2. Virkeområde Forskriften gjelder dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr (Mammalia) 1 som ikke reguleres av andre særforskrifter, transitt av klovdyr gjennom EØS, 1

2 fugler (Aves), reptiler (Reptilia), 1 amfibier (Amphibia), 1 bier (Apis mellifera) og humler (Bombus ssp.) innenfor EØS, samt forbud mot eller dyrehelsemessige vilkår for import av slike dyr fra land utenfor EØS. 3 ny punkt 7 skal lyde: 7. Godkjent tredjestat: Land utenfor EØS, eller område i land utenfor EØS, som er gitt tillatelse til å eksportere levende dyr til EØS, jf. vedlegg G. Nåværende punkt 7 til 9 blir nye punkt 8 til 10. Ny 14 skal lyde: 14. Forbud Med mindre annet er bestemt er det forbudt å importere levende pattedyr, reptiler og amfibier fra land utenfor EØS, inkludert Svalbard og Jan Mayen. Nåværende kapittel IV blir nytt kapittel VII. Nåværende blir henholdsvis nye Ny overskrift til kapittel IV skal lyde: Kapittel IV. Vilkår ved import av enkelte klauvdyr fra tredjestater utenfor EØS Ny 15 skal lyde: 15. Dyrehelsemessige betingelser Det er bare tillatt å innføre klauvdyr fra godkjente tredjestater eller områder i tredjestater i henhold til listen som er inntatt i vedlegg G. Dyrene skal oppfylle kravene som er angitt i det relevante helsesertifikatet inntatt i vedlegg H. Det er i vedlegg G kolonne 4 angitt hvilket helsesertifikat som skal anvendes. Dyrene skal i tillegg oppfylle alle tilleggskrav som gjelder for den aktuelle godkjente tredjestaten, jf. vedlegg G kolonne 5 og 6. Ny 16 skal lyde: 16. Helsesertifikat Med enhver dyreforsendelse fra godkjent tredjestat til eller gjennom EØS, skal det følge et helsesertifikat på det eller de offisielle språk i bestemmelseslandet og i det EØSlandet som utfører grensekontrollen. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyrene tilfredsstiller de dyrehelsemessige kravene i denne forskriften kapittel IV og i den standardsertifikatmodellen som det medfølgende helsesertifikatet er basert på. Helsesertifikatet skal være utformet tilsvarende den mal som er angitt for vedkommende dyr i vedlegg G kolonne 4 til denne forskrift og samtidig inneholde attestasjon 2

3 for eventuelle tilleggsgarantier eller andre særskilte krav (kolonne 5 og 6) som i følge sertifikatet skal være oppfylt. Helsesertifikatet skal enten bestå av ett enkelt ark, av to eller flere sider som utgjør ett udelelig ark eller av flere etterfølgende sider som er nummerert på en slik måte at det framgår at hvert ark representerer en bestemt av et begrenset antall sider. Helsesertifikatet skal ha et individuelt identifikasjonsnummer, være utfylt, undertegnet og stemplet av offentlig veterinær i avsenderlandet. Hvis sertifikatet består av flere ark, gjelder dette for hvert ark. Originalt helsesertifikat, skrevet ut innen 24 timer før lasting, skal være undertegnet av offentlig veterinær. Fargen på underskrift og stempel skal avvike fra den øvrige tekstfargen. Sertifikatet er gyldig i 10 dager og skal følge dyrene helt frem til endelig bestemmelsessted. Helsesertifikatet kan i tillegg inneholde erklæringer som kreves i henhold til andre EØS-rettsakter som angår folkehelse, dyrehelse eller dyrevelferd. Ny 17 skal lyde: 17. Kontroll, undersøkelse, prøvetaking og isolat Dyrene skal kontrolleres i henhold til forskrift av 31. desember 1998 nr om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS. Dyrene skal etter innførsel isoleres og undersøkes i samsvar med bestemmelsene i forskrift av 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer og forskrift av 31. januar 1995 nr. 107 om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende dyr. Dyr som det skal tas prøve av i samsvar med denne forskrift, skal fra første prøvetaking fram til forsendelse være isolert fra klauvdyr som ikke skal sendes til EØS, eller som har lavere helsestatus. Testingen skal utføres i samsvar med vilkårene i vedtak 79/542/EØF vedlegg I, del 3, C. Offentlig veterinær i utreiselandet skal godkjenne og føre tilsyn med isolatet. Ny 18 skal lyde: 18. Transport Klauvdyr som omfattes av denne forskrift skal ikke transporteres på transportmiddel sammen med klauvdyr som ikke skal eksporteres til EØS eller sammen med klauvdyr som har en lavere helsestatus. Under transporten til EØS skal dyrene ikke losses av transportmiddelet eller transporteres på vei eller jernbane i en tredjestat eller i en del av tredjestat som ikke er godkjent for eksport av tilsvarende dyr til EØS. Transporten av dyrene skal ikke overstige 10 dager unntatt ved sjøtransport, hvor 10- dagersperioden kan forlenges med det antall dager sjøreisen varer og dersom det i tillegg til helsesertifikatet foreligger en erklæring, tilsvarende vedlegg J, fra skipets kaptein. I løpet av de siste 24 timene før dyr sendes til EØS, skal offentlig veterinær kontrollere at dyrene er friske og at transportreglene i direktiv 91/628/EØF overholdes, særlig med hensyn til vanning og fôring. Ved undersøkelsen skal dyrene ikke ha vist kliniske tegn på sykdom, og de skal være funnet egnet til å gjennomføre hele transporten. 3

4 Hvis dyr transporteres via en oppsamlingssentral før ankomst til EØS, skal oppsamlingssentralen på forhånd være godkjent av Kommisjonen og oppfylle kravene i vedlegg I. Ny 19 skal lyde: 19. Krav som skal oppfylles etter innførselen Klauvdyr som er innført for slakting umiddelbart etter import, skal sendes direkte til mottaksslakteriet. Dyrene skal slaktes så snart som mulig og senest innen fem arbeidsdager. Klauvdyr som er innført til avl eller produksjon og klauvdyr til dyrepark og lignende og jakt- eller viltreservat skal sendes direkte til bestemmelsesbesetningen hvor de skal forbli i minst 30 dager før de kan flyttes fra virksomheten, unntatt i de tilfeller hvor de sendes direkte til et slakteri. Nåværende kapittel V blir nytt kapittel VI. Nåværende blir henholdsvis nye Nåværende kapittel VI blir nytt kapittel VII. Nåværende blir henholdsvis nye Nåværende kapittel VII blir nytt kapittel VIII. Nåværende blir henholdsvis nye Ny del 1 til vedlegg C, skal lyde: VEDLEGG C Del 1 HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT/EKSPORT AV DYR FRA VIRKSOMHETER INNENFOR EØS I HENHOLD TIL DENNE FORSKRIFTEN (DIREKTIV 92/65/EØF)(1) 1. Opprinnelsesland i EØS og 2.1. Helsesertifikat nr. ORIGINAL(2) kompetent myndighet 2.2. CITES-sertifikat nr. KOPI(3) (hvis relevant) A. DYRENES OPPRINNELSE 3. Virksomhetens navn og adresse 4. Avsenderens navn og adresse 5. Avsendelsessted 6. Transportmiddel B. DYRENES DESTINASJON 7. Land i EØS 8. Virksomhetens navn og adresse 9. Mottakerens navn og adresse C. DYRENES IDENTITET 4

5 Dyreart 11. Kjønn 12. Alder 13. Individuell identifikasjon/ forsendelsens identifikasjon (4) (5) C. HELSEOPPLYSNINGER 14. Jeg, undertegnede offentlige veterinær(6)/veterinær som er ansvarlig for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av kompetent myndighet(6), attesterer at: På kontrolltidspunktet var ovennevnte dyr egnet til å bli transportert som planlagt, jf. direktiv 91/628/EØF Vilkårene i artikkel 4 i direktiv 92/65/EØF er oppfylt (attestasjon)(7) Tilleggsgarantiene vedrørende sjukdommer listet i vedlegg B(8) i direktiv 92/65/EØF er som følger(9): Svinet/(ene)* drøvtyggeren/ (ene)* (som ikke omfattes av 64/432) i. tilhører arten ii. ved undersøkelsen ikke viste kliniske tegn på sykdommer den/de* er mottakelig for. iii. kommer fra en bestand som er offisielt fri for tuberkulose*/ brucellose*/ fra en driftsenhet* som ikke er omfattet av restriksjoner på grunn av svinepest, eller fra en bedrift hvor dyret (ene)* har testet negativt på testen som er utført i henhold til 7 annet ledd nr (Fortsettes etter behov).... *(Det som ikke er relevant strykes over) E. GYLDIGHET 15. Dette sertifikatet er gyldig i 10 dager. 16. Sted og dato 17. Den offentlige/godkjente veterinærens navn og tittel 18. Den offentlige/godkjente veterinærens underskrift og stempel (10). 1 Dokument som omhandlet i 7, 8, 10, 12 og 13 (artikkel 6, 7, 9 og 10 i direktiv 92/65/EØF), som skal 5

6 utstedes i løpet av de siste 24 timer før avsendelse. 2 Originaleksemplaret skal følge med forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. 3 Originalen, eller en kopi, skal oppbevares av mottakeren i minst tre år. 4 Når det er mulig skal dyrene individmerkes, men hvis det gjelder små dyr kan forsendelsen merkes. 5 Fortsett ved behov. 6 Stryk det som ikke er relevant. 7 Suppleres i henhold til 7, 8, 10, 12 eller 13 (artikkel 6, 7, 9 eller 10 i direktiv 92/65/EØF). 8 Etter krav fra et land, som har krav på tilleggsgarantier i henhold til EØS-lovgivningen. 9 Stryk det som ikke er relevant. 10 Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn trykksverten. 6 Stryk det som ikke er relevant. 7 Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn trykksverten. Vedlegg E skal ha følgende overskrift: Vedlegg E Lister over tredjestater og områder i tredjestater godkjent for import av bi-og humledronninger til EØS, og helsesertifikater for bi-/humledronninger ledsaget av arbeidere. Vedlegg F skal ha følgende overskrift: Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for hunder, katter og ildrer Nytt vedlegg G skal lyde: Vedlegg G. Liste over godkjente tredjestat for import av levende klauvdyr til EØS, jf. 15. (direktiv 2004/68/EF art. 3 nr. 1 jf. art. 20, vedtak 79/542/EØF vedlegg I, del 1 (sist endret ved vedtak 2005/620/EF ). (*) 6

7 Land Områdekode Området Sertifikat- Tilleggskrav Særlige modell vilkår BG Bulgaria BG-0 Hele landet - BG-1 Provinsene Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distriktet Sofia, byen Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana og Vidin RUM CA Canada CA-1 Hele landet unntatt regionen RUM (**) Okanagan Valley i British Columbia som følgjer: frå eit punkt på grensa mellom Canada og USA som ligg 120º 15 lengde, 49º bredde mot nord til et punkt som ligg 119º 35 lengde, 50º 30 bredde mod nordaust til et punkt som ligg 119º lengde, 50º 45 bredde mod syd til et punkt på grensa mellom Canada og USA som ligg 118º 15 lengde, 49º bredde CH Sveits CH-0 Hele landet RUM CL Chile CL-0 Hele landet RUM GL- Greenland GL-0 Hele landet RUM V HR Kroatia HR-0 Hele landet RUM IS Island IS-0 Hele landet RUM I NZ New Zealand NZ-0 Hele landet RUM I MK- Den Tidligere MK-0 Hele landet X Jugoslavske Republikk Makedonia(****) PM Saint Pierre og Miquelon PM-0 Hele landet RUM CAM RO Romania RO-0 Hele landet RUM V XM- Montenegro(***) XM-0 Hele tollområdet (a) X XS-Serbia (***) XS-0 Hele tollområdet (a) X SUI SUI A A B B Sertifikatmodell (jf. kolonne 4 i lista ovenfor): (*): Uten at eventuelle særlige sertifikatkrav fastsett ved relevante EU-avtaler med tredjestat berøres. (**): Bare for andre levende dyr enn dyr av hjortefamilien (Cervidae spp.). (***): Unntatt Kosovo, som definert i FN`s Sikkerhetsråds resolusjon nr av 10. juni 1999 (****): Den Tidligere Jugoslavske republikk Makedonia; foreløpig kode som ikke har noe å si for landets endelige navn som skal vedtas når (a): de pågående forhandlingene i FN er avsluttet. Serbia og Montenegro er en statsunion bestående av to republikker med hvert sitt tollsystem og er derfor oppført hver for seg. 7

8 SUI: Standard helsesertifikatmodell for ikke-domestiserte dyr av svinefamilien jf. 17 og 18 jf. vedlegg G del 1. RUM: CAM: Standard helsesertifikatmodell for ikke-domestiserte dyr, unntatt svinefamilien jf. 17 og 18 jf. vedlegg G del 2. Standard helsesertifikatmodell for dyr som importeres fra Saint Pierre og Miquelon på de betingelser som følger av vedtak 79/542/EF vedlegg I del 4, jf. 17 og vedlegg G del 3, Tilleggskrav (jf. kolonne 5 i lista ovenfor): A: Dyrene skal være testet for bluetongue og epizootisk haemorrhagisk syke i samsvar med reglene i helsesertifikatmodell RUM pkt. 10. B: Dyrene skal være testet for smittsomt blæreutslett hos svin og klassisk svinepest i samsvar med reglene i helsesertifikatmodell SUI pkt. 10.4a. Særlige vilkår (jf. kolonne 6 i lista ovenfor og fotnoter i det enkelte helsesertifikat): I V X Område der forekomst av BSE hos kveg som er født i området vurderes som høyst usannsynlig, i forbindelse med eksport til EØS av dyr ledsaget av helsesertifikat utfylt i henhold til standardsertifikatmodellene BOV-X og BOV-Y Område med status som offisielt fritt for brucellose når det gjelder eksport til EØS av dyr ledsaget av helsesertifikat i henholde til standardsertifikatmodell OVI-X. Gjelder kun til for transitt gjennom området av dyr ment for omgående slakting, sendt til medlemsstat fra Bulgaria eller Romania i lastebiler forseglet med en plombe med løpenummer. Plombens løpenummer skal være angitt i helsesertifikatet, den skal være intakt ved ankomst til angitte grensekontrollstasjon der dyrene tas inn i EØS og plumbens nummer skal også være registrert i TRACES. Før transitten gjennom en tredjestat skal helsesertifikatet være stemplet av offentlig veterinær på utførselsstedet i Bulgaria eller Romania, med følgende ordlyd: KUN FOR TRANSITT TIL EU/EØS FRA BULGARIA/ROMANIA (det ikke relevante strykes) GJENNOM DEN TIDLIGERE JUGOSLAVSKE REPUBLIKKEN MAKEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (det ikke relevante strykes). 8

9 Nytt vedlegg H skal lyde: Vedlegg H Helsesertifikatmodeller for import av klauvdyr til EØS fra tredjestat Del 1 Modell SUI Helsesertifikatmodell for import av ikke-domestiserte dyr av svinefamilien til EØS fra tredjestat 0 1. Avsender (fullt navn og adresse): HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV IKKE-DOMESTISERTE DYR AV SVINEFAMILIEN 1 TIL EØS FRA TREDJESTAT: Nr. 2 ORIGINAL 2. Mottager (fullt navn og adresse): 3. Dyrenes opphav Land: 3.2. Områdekode: 4. Kompetent myndighet 4.1. Departement: 4.2: Forvaltningsorgan: 4.3. Forvaltningsorgan på lokalt/regionalt nivå: 5. Dyrenes planlagte destinasjon 5.1. EØS-land: 5.2. Virksomhetens navn, adresse og registreringsnummer: 6. Virksomhet og opplastingssted med henblikk på eksport: (virksomheten(e)s navn og adresse) 6.1. virksomhet(er): 7. Transportmiddel og identifikasjon av forsendelsen (Lastebil, jernbanevogn, skip eller fly) Registreringsnummer, skipsnavn eller rutenummer for fly: 6.2. Godkjent oppsamlingssentral: Opplysninger til identifikasjon av forsendelsen: 6 8. Identifikasjon og kontroll av dyrene: 8.1. Dyreart: 8.2. Individuell identifikasjon av dyrene i denne forsendelsen 7 Offisielt identifikasjonsnummer 7 Alder og kjønn 5 Prøver

10 8.3. Totalt antall dyr i denne forsendelsen (i tall og i bokstaver): 9. Folkehelseerklæring: Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene som omfattes av dette sertifikatet tilfredsstiller følgende krav: 9.1. Dyrene kommer fra dyrehold som ikke har vært omfattet av offentlig forbud av helsemessige årsaker de siste 42 dager når det gjelder brucellose, de siste 30 dager når det gjelder miltbrann og de siste 6 måneder når det gjelder rabies. Dyrene har ikke vært i kontakt med dyr fra dyrehold som ikke tilfredsstiller disse krav De har ikke blitt behandlet med: stilbener eller stoffer med thyreostatisk virkning stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning, eller beta-agonister unntatt i terapeutisk eller zooteknisk øyemed (i samsvar med direktiv 96/22/EF) 10. Dyrehelseerklæring: Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene nevnt ovenfor tilfredsstiller følgende krav: De kommer fra området med følgende kode: 3 hvor det på sertifikatets utstedelsesdato: a) de siste 24 måneder ikke har forekommet,munn-og klauvsjuke, og de siste 12 måneder ikke har forekommet kvegpest, afrikansk svinepest, klassisk svinepest, smittsomt blæreutslett hos svin og vesikulært exanthem, og der det de siste 6 måneder ikke har forekommet vesikulær stomatitt. b) hvor det de siste 12 månedene ikke er vaksinert mot disse sykdommene og det er forbudt å innføre klauvdyr som er vaksinert mot sykdommene nevnt i pkt. a) De har oppholdt seg i området som er oppgitt i pkt i minst 6 måneder eller siden fødselen før de sendes til EØS, og de har ikke vært i kontakt med klauvdyr som er importert til området for mindre enn 6 måneder siden De har siden fødselen eller i minst 40 dager før forsendelse oppholdt seg i virksomheten omhandlet i pkt I løpet av de siste 40 dager har det ikke forekommet noe tilfelle/utbrudd av sykdommene omhandlet i pkt i et område med omkrets av 20 km rundt virksomheten A Dyrene er ikke pålagt nedslaktet i henhold til nasjonalt bekjempelsesprogram eller vaksinert mot sykdommene nevnt i pkt. 10.1, og de har i løpet av de siste 30 dager reagert negativt på en Brucellaantigentest for Brucella suis B 5+10 Dyrene har i løpet av de siste 30 dager blitt testet for antistoff mot smittsomt blæreutslett hos svin og for antistoffer mot klassisk svinepest, i begge tilfeller med negativt resultat Dyrene kommer fra besetninger som: a) ikke er pålagt restriksjoner i henhold til nasjonalt bekjempelsesprogram mot brucellose eller ondartet smittsom griselammelse (Teschen disease) og b) er omfattet av et offentlig system for meldeplikt for disse sykdommene De er sendt direkte fra opprinnelsesvirksomheten nevnt i punkt 6 til EØS og inntil ankomst: a) har de ikke vært i kontakt med andre klauvdyr som ikke minst oppfyller de samme helsemessige kravene som beskrives i dette sertifikatet og b) har de ikke vært på noe sted, der det innenfor en radius på 20 km har forekommet noe tilfelle/utbrudd av sykdommene nevnt i pkt i løpet av de siste 40 dagene. 10

11 10.7. Transportmiddel og containere skal være rengjort og desinfisert med offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel før dyrene lastes ombord Dyrene er undersøkt av offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timer før opplasting, uten å ha vist kliniske tegn på sykdom Den er dyrene lastet på transportmiddel som nevnt i pkt. 7 for å sendes til EØS. Transportmiddelet var da rengjort og desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og konstruert slik at ekskrementer, urin, strø, annet avfall og fôr ikke kan flyte ut eller falle av kjøretøyet eller containeren under transport. 11. Dyretransporterklæring Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor både før og under opplasting er behandlet i henhold til de relevante bestemmelser i direktiv 91/628/EØF, spesielt hva vanning og fôring angår, og at de er egnet til å transporteres som planlagt Særlige vilkår 12.1 Aujeszkys sykdom er meldepliktig i landet oppgitt i pkt I henhold til offisiell informasjon har det i løpet av de siste 12 måneder verken vært registrert kliniske, patologiske eller serologiske tegn på Aujeszkys sykdom i opprinnelsesbesetningen/virksomheten nevnt i pkt. 6.1 eller i andre dyrehold innenfor en radius av 5 kilometer fra denne Dyrene nevnt i pkt. 8: a) har før forsendelse oppholdt seg i opprinnelsesbesetningen oppgitt i pkt. 6.1 siden fødselen, eller i denne de siste 3 måneder og i andre med likeverdig status siden fødselen, b) har vært isolert i stasjon godkjent av kompetent myndighet i minst de siste 30 dager umiddelbart før forsendelse, uten direkte eller indirekte kontakt med andre dyr av svinefamilien, c) har gjennomgått en ELISA-test for gl antistoffer 13 på sera tatt minst 21 dager etter å ha ankommet isolasjonsstedet, med negative resultater, og alle andre dyr på isolasjonsstedet har også negative resultater og d) skal ikke være vaksinert mot Aujeszkys sykdom, skal ikke ha vært i kontakt med vaksinerte dyr og opprinnelsesbesetningen skal ikke ha vaksinert mot sykdommen i løpet av de foregående 12 måneder. Offisielt stempel og underskrift Sted., den. (stempel) (offentlig veterinærs underskrift) (navn med blokkbokstaver, stilling og tittel) 0 Vedtak 79/542/EØF, vedlegg I, del 2, modell SUI (sist endret ved vedtak 2005/620/EF). 1 Levende dyr av svinefamilien unntatt svin. Etter importen skal dyrene straks sendes til bestemmelsesbedriften hvor de skal oppholde seg i minst 30 dager før de flyttes til et annet sted, unntatt hvis de sendes direkte til slakteri. 2 Tildelt av kompetent myndighet. 3 Land og område i henhold til vedlegg G, kolonne Før opp registreringsnummer for jernbanevogner og biler, rutenummer for fly og navn på skip. Dersom forsendelsen foregår ved hjelp av containere eller esker, skal totalt antall, registrerings- og eventuelt plombenummer føres opp i pkt

12 5 Stryk det som ikke passer. 6 Fylles ut hvis aktuelt. 7 Dyrene må ha: a) Individuelt nummer som muliggjør sporing tilbake til opprinnelsesvirksomheten. Spesifiser identifiseringssystemet (f. eks. tagg, brennmerke, chip) og hvor på dyret det finnes. b) Øremerke som inneholder eksportlandets ISO-kode. 8 Alder (måneder), kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr), kastrert = K. 9 Eventuelle prøver tatt av dyret før forsendelse for eksport. Bruk bokstavkodene i vedlegg I, del 3C til vedtak 79/542/EØF til identifikasjon av de sykdommer som dyrene er undersøkt for i henhold til Tilleggskrav. Skal oppfylles, dersom det er angitt B i tredjelandslisten i forskriftens vedlegg G, kolonne Dato for opplasting. Dyrene kan ikke importeres dersom de er opplastet enten før datoen da området nevnt i pkt. 3 ble godkjent for utførsel til EØS, eller i en periode som EF har innført restriksjoner på innførsel av dyr fra dette området. 12 Hvis det forlanges av bestemmelseslandet i henhold til bestemmelsene i vedtak 2001/618/EF (med senere endringer). Norges tilleggsgarantier for Aujeszkys sykdom er basert på ESA-vedtak 226/96/COL, vedlegg II. 13 Skal utføres i henhold til de regler som er fastsatt i samsvar med vedtak 2001/618/EF, vedlegg III. Når det gjelder svin eldre enn 4 måneder, skal helvirus-elisa anvendes. 14 Finland stiller ytterligere betingelser vedrørende smittsom gastroenteritt Del 2 Modell RUM HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV IKKE-DOMESTISERTE DYR FRA ORDENENE PROBOSCIDAE ELLER ARTIODACTYLA, UNNTATT DYR FRA SVINEFAMILIEN, BOS TAURUS, BISON BISON, BUBALUS BUBALIS, OVIS ARIES OG CAPRA HIRCUS, TIL EØS FRA TREDJESTAT 0 1. Avsender (fullt navn og adresse): HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV IKKE- DOMESTISERTE DYR ( 1 ) UNNTATT DYR AV SVINEFAMILIEN, BOS TAURUS, BISON BISON, BUBALUS BUBALIS, OVIS ARIES OG CAPRA HIRCUS TIL EØS FRA TREDJESTAT: Nr Mottager (fullt navn og adresse): 3. Dyrenes opphav 3 ORIGINAL 3.1. Land: 3.2. Områdekode: 4. Kompetent myndighet 4.1. Departement: 4.2: Forvaltningsorgan: 5. Dyrenes planlagte destinasjon 5.1. EØS-land: 5.2. Bedriftens navn, adresse og registreringsnummer: 4.3. Forvaltningsorgan på lokalt/regionalt nivå: 6. Virksomhet og opplastingssted med henblikk på eksport: (virksomhetens navn og adresse) 7. Transportmiddel og identifikasjon av forsendelsen (Lastebil, jernbanevogn, skip eller fly) Registreringsnummer, skipsnavn eller rutenummer for fly: 12

13 7.3. Opplysninger til identifikasjon av forsendelsen: 6 8. Identifikasjon av dyrene og foretatte undersøkelser 8.1. Dyreart:. (kun en dyreart pr. helsesertifikat) 8.2. Individuell identifikasjon av dyrene i denne forsendelsen 7 Offisielt identifikasjonsnummer 7 Alder og kjønn (evt. kastrert) 8 Undersøkelser Totalt antall dyr i denne forsendelsen (i tall og i bokstaver): 9. Folkehelseerklæring: Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene som omfattes av dette sertifikatet tilfredsstiller følgende krav: 9.1. Dyrene kommer fra virksomheter som ikke har vært omfattet av offentlige restriksjoner av helsemessige årsaker de siste 42 dager når det gjelder brucellose og tuberkulose, de siste 30 dager når det gjelder miltbrann og de siste 6 måneder når det gjelder rabies. Dyrene har ikke vært i kontakt med dyr fra virksomheter som ikke tilfredsstiller disse krav De har ikke blitt behandlet med: stilbener eller stoffer med thyreostatisk virkning stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning, eller beta-agonister unntatt i terapeutisk eller zootekninsk øyemed (i samsvar med direktiv 96/22/EF). 10. Dyrehelseerklæring: Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene nevnt ovenfor tilfredsstiller følgende krav: De kommer fra området med følgende kode 3 : hvor det på sertifikatets utstedelsesdato: c) i de siste 24 måneder ikke har forekommet munn-og klauvsjuke, de siste 12 måneder ikke har forekommet kvegpest, bluetongue, Rift Valley feber, ondartet lungesjuke hos storfe, lumpy skin disease, småfepest, saue- eller geitekopper, ondartet lungesjuke hos geit og epizootic haemorrhagic disease og i de siste 6 måneder har vært fritt for vesiculær stomatitt, og d) hvor det de siste 12 måneder ikke er vaksinert mot disse sykdommene og heller ikke er tillatt å innføre klauvdyr som er vaksinert mot disse sykdommene De har oppholdt seg 5 enten a) i området som er oppgitt i pkt i minst 6 måneder eller siden fødselen før de sendes til EØS, og de har ikke vært i kontakt med importerte klauvdyr som er importert for mindre enn 6 måneder siden. 5 eller b) i avsenderlandet i minst 60 dager etter innførsel dit, dersom det dreier seg om dyr av de relevante arter oppført i del 4 i vedlegg IV til vedtak 79/542/EØS, som ble importert direkte fra et tredjeland på de betingelser som er oppført i del 4 i vedlegg IV til vedtak 79/542/EØS mindre enn 6 måneder før de ble lastet opp for transport til en medlemsstat, og dersom de har blitt holdt atskilt fra dyr med 13

14 annen helsestatus etter at de ble frigitt i eksportlandet og fram til de ble eksportert til EØS. (10) De har siden fødselen eller i minst 40 dager før forsendelse oppholdt seg i den/de virksomhet(er) nevnt i pkt. 6: a) på, og omkring den/disse, i et område med en radius på 150 km det i løpet av de siste 100 dager ikke har forekommet noe tilfelle/utbrudd av bluetongue eller epizootic heamorrhagic disease, og b) på, og omkring den/disse, i et område med en radius på 20 km det i løpet av de siste 40 dager ikke har forekommet noe utbrudd, ikke forekommet noe tilfelle/utbrudd av de andre sykdommene omhandlet i pkt Dyrene er ikke pålagt nedslaktet i henhold til nasjonalt bekjempelsesprogram, og er heller ikke vaksinert mot sykdommer nevnt under punkt 10.1, og enten eller de kommer fra en besetning som er offisielt fri for tuberkulose, og de har reagert negativt på en intradermal tuberkulinprøve foretatt i løpet av de siste 30 dager, og de er ikke vaksinert mot brucellose, og 5+11 enten de kommer fra en besetning som er offisielt fri for brucellose, og 5+12 eller det er foretatt en serumagglutinasjonstest på dem i løpet av de siste 30 dager som har vist et agglutinasjonstiter på under 30 IE/ml 5 eller det er kastrerte hanndyr av ulik alder Så langt undertegnede kjenner til og i henhold til skriftlig erklæring fra eieren a) kommer dyrene ikke fra en besetning, og har ikke vært i kontakt med dyr fra en besetning, hvor noen av følgende sykdommer er blitt påvist klinisk: 1) smittsom agalakti hos småfe (Mycoplasma agalctiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycodies var. mycodies large colony ) i løpet av de siste 6 måneder 2) paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitis i løpet av de siste 12 måneder 3) lungeadenomatose i løpet av de siste 3 år 4) mædi/visna eller caprin viral artritt/encephalitt: 5 enten i løpet av de siste 3 år 5 eller i løpet av de siste 12 måneder dersom alle de angrepne dyrene er blitt slaktet og de resterende deretter har reagert negativt på to tester med minst 6 måneders mellomrom. b) er dyrene omfattet av en offentlig ordning for meldeplikt og bekjempelse av disse sykdommene, og c) dyrene har vært fri for kliniske tegn eller andre tegn på tuberkulose og brucellose i løpet av de siste 3 år før eksport De er sendt direkte fra den virksomhet som er nevnt under punkt 6 til EØS, og inntil da a) har de ikke vært i kontakt med klauvdyr som ikke minst oppfyller de samme helsemessige kravene som beskrives i dette sertifikatet, og b) har de ikke vært på noe sted, hvor det innenfor en radius på 20 km har forekommet noe tilfelle/utbrudd av sykdommene nevnt i pkt i løpet av de siste 30 dagene Transportkjøretøy og containere er forut for transporten rengjort og desinfisert med offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel Dyrene er undersøkt av offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timer før oppasting sendes uten å ha vist 14

15 kliniske tegn på sykdom Den er dyrene lastet på transportmiddel som nevnt i pkt. 7 for å sendes til EØS. Transportmiddelet var da rengjort og desinfisert med offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel og konstruert slik at ekskrementer, urin, strø, annet avfall og fôr ikke kan flyte ut eller falle av kjøretøyet eller containeren under transport. 11. Dyretransporterklæring Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor både før og under opplasting er behandlet i henhold til de relevante bestemmelser i direktiv 91/628/EØF, spesielt hva vanning og fôring angår, og at de er egnet til å transporteres som planlagt. 12. Spesielle betingelser I henhold til offentlige opplysninger, har det ikke blitt registrert noen kliniske eller patologiske symptomer på bovint herpesvirus 1 (IBR) i opprinnelsesbesetningen nevnt i punkt 6 i løpet av de siste 12 måneder De dyrene som er nevnt i punkt 8: a) har vært isolert i de siste 30 dager før forsendelsen i lokaler som er godkjent av offentlig myndighet b) har reagert negativt på en serologisk test for IBR på sera uttatt minst 21 dager etter er dyrene ble isolert. Alle andre dyr som er isolert samme sted, har også negative resultater på denne testen c) er ikke blitt vaksinert mot IBR Ytterligere betingelser og/eller undersøkelser Offentlig stempel og underskrift Sted., den. (offentlig veterinærs underskrift) (stempel) (navn med blokkbokstaver, stilling og tittel) Fotnoter 0 Vedtak 79/542/EØF, vedlegg I, del 2, modell RUM (sist endret ved vedtak 2005/620/EF. 1 Levende dyr av ordenen Proboscidae eller Artiodactyla (unntatt dyr av svinefamilien, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries og Capra hircus). 2 Tildelt av myndigheten. 3 Landsnavn og områdekode, vedlegg F, kolonne For lastebil og jernbanevogner oppgis registreringsnummeret, for skip skipets navn. For fly oppgis rutenummer hvis det er kjent. Ved transport i containere eller esker, oppgis det samlede antall colli samt deres registreringsnummer og eventuelt plombenummer i punkt Ikke gjeldende overstrykes. 6 Utfylles bare hvis det er relevant. 7 Dyrene skal ha: a) et individuelt nummer slik at det kan spores tilbake til opprinnelsesbesetningen. Oppgi hva slags identifikasjonssystem som er benyttet (f. eks. øremerke, tatovering, brennmerking, mikrochip eller transponder) og hvor på dyret merket befinner seg. b) et øremerke med eksportlandets ISO-kode. 8 Alder ( i måneder). Kjønn (M=hann, F=hunn, K=kastrert. 9 Undersøkelser som har vært foretatt i løpet av siste 30 dager før eksport. Sykdommer som det er undersøkt for i henhold til 17 eller etter krav fra importlandet, oppgis i henhold til bokstavkodene i vedlegg I, del 3C. 10 Helsesertifikatet skal ledsages av offentlige dokumenter vedrørende karantene og undersøkelser, jf. vedlegg D del 3 CAM. 15

16 11 Offisielt tuberkulosefritt/brucellosefritt område eller besetning som oppfyller kravene i vedlegg A til Rådets direktiv 64/432/EØF og for hvilke det i kolonne 6, del I i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF (med senere endringer) står VII for tuberkulose og VIII for brucellose. 12 Undersøkelser som er foretatt i henhold til 17. I forbindelse med tuberkulinprøven ansees en fortykkelse av hudfolden på 2 mm eller mer, eller kliniske tegn som ødem, eksudasjon, nekroser, smerte eller betennelse, også som positiv reaksjon. 13 Forsendelsesdato. Dyrene kan ikke importeres hvis de er opplastet enten før den dato da området i punkt 3 ble godkjent for eksport, eller i en periode hvor det er innført restriksjoner for import av dyr fra dette området. 14 Kun når dette forlanges av mottakerlandet. De norske tilleggskravene er basert på ESA-vedtak 74/94/COL. Del 3 MODELL CAM Spesielt helsesertifikat for klauvdyr av familien Camelidae som har vært i karantene i Saint Pierre og Miquelon før eksporten til EØS 0 1. Erklæring om karantenevilkår Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at de dyr 1 som omfattes av helsesertifikatet 2 nr..., og som er frigitt den.., fra den (dato for innsett i karantenen 3 ) har oppholdt seg på Saint Pierre og Miquelons karantenestasjon under de vilkår som er beskrevet i del 4 i vedlegg IV til vedtak 79/542/EØF i.. dager før de er frigitt for eksport til EØS og at de i løpet av denne periode har gjennomgått følgende undersøkelser 4 med negativt resultat 5 foretatt av et laboratorium godkjent av EU: 1.2. BRUCELLOSE a) B. abortus: SAT og RBT innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager b) B. ovis: CFT innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager c) B. melitensis: SAT og RBT innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager 1.3. BLUETONGUE og EPIZOOTIC HAEMORRHAGIC DISEASE enten eller to undersøkelser ved bruk av bluetongue kompetitiv ELISA-test innen 2 dager etter ankomst og etter minst 21 dager 6 dyrene har vært i karantene i mer enn 100 dager og karantenestasjonen har i denne perioden vært fri for bluetongue-vektorer (Culicoides) og det har ikke blitt påvist kliniske tegn på sykdomen TUBERKULOSE to intradermale tuberkulinprøver i henhold til vedlegg B til direktiv 64/432/EF ved bruk av bovint og aviært tuberkulin utført innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager etter den første testen MUNN- OG KLAUVSJUKE: ELISA-test for påvisning av antistoffer og en virusnøytralisasjonstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager KVEGPEST: Kompetitiv ELISA innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager VESIKULÆR STOMATITT: ELISA- eller virusnøytralisasjonstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager RIFT VALLEY FEVER: ELISA- eller virusnøytralisasjonstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager LUMPY SKIN DISEASE: ELISA- eller virusnøytralisasjonstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager. 16

17 1.10. KRIM-CONGO HEAMORRHAGIC FEVER: ELISA- eller virusnøytralisasjonstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager SURRA (Trypanosoma evansi): Mikroskopi av blodutstryk innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager ONDARTET KATARRFEBER: Immunfluorescenstest innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager. 2. Supplerende garantier 2.1. STORFELEUKOSE: AGID-test eller ELISA-test innen 2 dager etter ankomsten og etter minst 42 dager (i de tilfeller det kreves av mottakerlandet 6 ). 3. Behandlinger Dyrene er blitt 3.1. behandlet mot ekto- og endoparasitter i karanteneperioden 3.2. enten en behandling med streptomycin 25mg/kg 6 eller en antibiotikabehandling som er effektiv mot Leptospire spp (angi mg/kg en rabiesvaksinasjon (dersom det er krav om det) den. (dd.mm.åå) ved bruk av vaksinen.. (type, produsent og batchnr.) med prøveresultat.. 6. Offentlig stempel og underskrift Sted., den. (stempel). (offentlig veterinærs underskrift).. (navn med blokkbokstaver, stilling og tittel) Fotnoter (0) Vedtak 79/542/EØF, vedlegg I, del 2, modell CAM (sist endret ved vedtak 2004/882/EF) (1) Levende dyr av familien Camelidae. (2) Helsesertifikat for ikke-domestiserte dyr, unntatt dyr av svinefamilien, som skal sendes til EØS, jf. del 2 i vedlegg L til vedtak 79/542/EØF. (3) Dato for når det siste dyret i en gruppe ble innsatt på karantenestasjonen. (4) Undersøkelser som er utført i overensstemmelse med de krav som fremgår i del 4, kapittel 2 punkt 1.1, i vedlegg I til Rådets vedtak 79/542/EØF. (5) Originaleksemplarene av resultatene fra testene vedlegges dette helsesertifikatet. (6) Ikke gjeldende overstrykes. NB: Prosedyrer for prøvetaking og undersøkelser grupperes mest mulig samtidig som minimumsintervallene overholdes slik at man unngår unødig håndtering av dyrene. 17

18 Nytt vedlegg I skal lyde: Vedlegg I. Oppsamlingssentraler i land utenfor EØS 0 Oppsamlingssentralen skal være godkjent for den aktuelle dyrekategorien og tildelt et godkjenningsnummer av offentlig myndighet. For å bli godkjent må oppsamlingssentralen minst oppfylle følgende vilkår: 1) Den skal være under tilsyn av offentlig veterinær. 2) Hver oppsamlingssentral skal ligge midt i et område med diameter på 20 km hvor det i henhold til offentlige opplysninger ikke har forekommet noe tilfelle av munn- og klauvsjuke i minst 30 dager før den tas i bruk som godkjent oppsamlingssentral. 3) Oppsamlingssentralen skal, før hver gang den tas i bruk, være rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som i eksportlandet er offentlig godkjent som effektivt for å bekjempe sykdom som nevnt i betingelse 2) over. 4) Avhengig av kapasiteten, skal oppsamlingssentraler ha: a) lokaler som kun er beregnet til dette formål, b) egnede lokaler og utstyr, som er enkle å rengjøre og desinfisere, for lasting, lossing og oppstalling av dyrene med tilstrekkelig god standard, for vanntilførsel og fôring av dyrene, og for å kunne gi alle typer nødvendig behandling og stell, c) egnede lokaler for inspeksjon og isolasjon, d) egnet utstyr for rengjøring og desinfisering av lokaler og transportmidler, e) egnede lokaler for oppbevaring av fôr, strø og gjødsel, f) et egnet system for oppsamling og forsvarlig behandling av avløpsvann, og g) et kontorlokale til den offentlige veterinæren. 5) Når oppsamlingssentralen er i drift skal den ha et tilstrekkelig antall veterinærer til at alle oppgaver kan utføres. 6) Oppsamlingssentralene skal kun ta i mot dyr som er individuelt merket, slik at sporbarheten kan sikres. Oppsamlingssentralens eier eller den som er ansvarlig for oppsamlingssentralen, skal derfor forsikre seg om at dyrene er korrekt merket og følges av de helsedokumenter og sertifikater som kreves for vedkommende dyreart og -kategori. Denne personen skal dessuten føre opp følgende opplysningar i et register eller en database og oppbevare dem i minst tre år: dyreeiers navn, dyrenes opprinnelsesbesetning, mottaksdato og forsendelsesdato, antall dyr og identifikasjon av dyrene, eller opprinnelsesbesetningens registreringsnummer, deres påtenkte bestemmelsested, transportørens organisasjonsnummer eller registreringsnummer og registreringsnummer på de transportmidlene som leverer og henter dyr ved sentralen. 7) Alle dyr som passerer gjennom oppsamlingssentralene skal oppfylle helsekravene som gjelder for import av den aktuelle dyrekategorien til EØS. 8) Dyr som skal eksporteres til EØS og som passerer gjennom en oppsamlingssentral må, innen 6 dager etter ankomst, lastes og sendes direkte til eksportlandets grense: 18

19 a) uten å komme i kontakt med klauvdyr som ikke oppfyller helsekravene som gjelder for import av den aktuelle dyrekategorien til EØS; b) være inndelt i forsendelser slik at ingen forsendelse inneholder både dyr til avl eller produksjon og dyr som skal slaktes umiddelbart etter importen; c) i transportmidler eller containere som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som i eksportlandet er offentlig godkjent som effektivt for å bekjempe sykdom som nevnt i betingelse 2) over, og som er konstruert slik at gjødsel, urin, strø eller fôr ikke kan renne ut eller falle av under transport. 9) Hvis betingelsene for eksport av dyr til EØS krever at en test skal være gjennomført innen en bestemt tidsperiode før lasting, inkluderes enhver tid på oppsamlingssentralen i denne tidsperioden, opp til 6 dager, etter at dyrene har ankommet det godkjente oppsamlingsstedet. 10) Eksportlandet skal bestemme hvilke oppsamlingssentraler som er godkjent for avls- og produksjonsdyr og hvilke oppsamlingssentraler som er godkjent for slaktedyr, meddele navn og adresser på disse til Kommisjonen og medlemsstatenes sentrale myndigheter, og oppdatere denne informasjonen jevnlig. 11) Eksportlandet fastsetter prosedyren for offentlig tilsyn med godkjente oppsamlingssentraler og skal sørge for at slikt tilsyn blir utført. 12) Oppsamlinssentralene skal ha regelmessig tilsyn for å kontrollere at vilkårene for godkjenning oppfylles. Om vilkårene ikke oppfylles og godkjenningen trekkes tilbake eller oppheves, kan tildeling av ny godkjenning bare skje hvis offentlig veterinærmyndighet har forsikret seg om at oppsamlingssentralen overholder samtlige bestemmelser nevnt i dette vedlegget. 0 jf. vedtak 79/542/EØF vedlegg I del 3 B. Nytt vedlegg J skal lyde: Vedlegg J. Erklæring til bruk ved sjøtransport av dyr utover ti dager jf. 18 tredje ledd. Erklæring fra skipets kaptein Undertegnede kaptein på (skipets navn). erklærer at dyrene som er nevnt i det vedlagte helsesertifikatet nr, ikke har forlatt skipet fra.. i....(eksportlandet) til.i EØS, og at skipet ikke har anløpt andre lokaliteter utenfor..(eksportlandet) på vei til EØS enn (havner der skipet har anløpt underveis) Under sjøreisen har dyrene ikke vært i kontakt med andre dyr om bord med lavere sunnhetsstatus. 19

20 Utferdiget i., den. (ankomsthavn) (ankomstdato) (Stempel) kapteinens underskrift (Navn med blokkbokstaver og stillingsbetegnelse) II Forskriften trer i kraft straks. 20

Vedlegg H. Helsesertifikatmodeller for import av klauvdyr til EØS fra tredjestat. Del 1 Modell SUI

Vedlegg H. Helsesertifikatmodeller for import av klauvdyr til EØS fra tredjestat. Del 1 Modell SUI Vedlegg H Helsesertifikatmodeller for import av klauvdyr til EØS fra tredjestat Del 1 Modell SUI Helsesertifikatmodell for import av ikke-domestiserte dyr av svinefamilien til EØS fra tredjestat 0 1. Avsender

Detaljer

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater.

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Del 1 Modell: POR-X Jf. direktiv 2004/68/EF art. 7 litra e), art. 11 og art. 20, jf. vedtak 79/542/EØF, vedlegg

Detaljer

Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1. Modell BOV-X 0

Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1. Modell BOV-X 0 Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1 Modell BOV-X 0 HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV AVLS- OG PRODUKSJONSDYR TIL EØS FRA TREDJELAND 1. Avsender (fullt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.

Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe. Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe. Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2006, med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS

Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS NORGE Veterinærsertifikat OVI-X for import til EØS Del I: Nærmere om sendingen 1.1.Avsender I.2. referansenr. I.2.a Navn Postnr. I.3. Sentral kompetent myndighet I. 4. Lokal kompetent myndighet Tel. Nr.

Detaljer

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002 Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/28 av 25. mars 2002 om endring av vedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a.

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.1. Avsender Tlf. nr. Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Opplysninger om forsendelsen

Detaljer

Vedlegg D. HELSESERTIFIKATMODELLAR FOR IMPORT AV SMÅFE TIL EØS FRÅ TREDJELAND. Modell OVI-X

Vedlegg D. HELSESERTIFIKATMODELLAR FOR IMPORT AV SMÅFE TIL EØS FRÅ TREDJELAND. Modell OVI-X Vedlegg D. HELSESERTIFIKATMODELLAR FOR IMPORT AV SMÅFE TIL EØS FRÅ TREDJELAND Del 1. Helsesertifikat for import av avls- og produksjonsdyr til EØS frå tredjeland 0 Modell OVI-X 1. Avsendar (fullt namn

Detaljer

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr.

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr. Del I: Opplysninger om forsendelsen MODELL I Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 7. oktober 2003

Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 7. oktober 2003 Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/14 av 7. oktober 2003 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I og II til vedtak 93/198/EØF

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

Veterinærsertifikat BOV-X for import til EØS

Veterinærsertifikat BOV-X for import til EØS NORGE Veterinærsertifikat BOV-X for import til EØS Del I: Nærmere om sendingen 1.1.Avsender I.2. referansenr. I.2.a Postnr. I.3. Sentral kompetent myndighet I. 4. Lokal kompetent myndighet Tel. Nr. I.5.Mottaker

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Modell I HELSESERTIFIKAT FOR HANDEL MED SLAKTEDYR AV SMÅFE MELLOM EØS-LAND 1

Modell I HELSESERTIFIKAT FOR HANDEL MED SLAKTEDYR AV SMÅFE MELLOM EØS-LAND 1 Modell I HELSESERTIFIKAT FOR HANDEL MED SLAKTEDYR AV SMÅFE MELLOM EØS-LAND 1 1. Avsendar (fullt namn og adresse): HELSESERTIFIKAT 2 FOR HANDEL MED SMÅFE MELLOM EØS-LAND: Slaktedyr Nr. ORIGINAL 2. Mottakar

Detaljer

Veterinærsertifikat RUM for import til EØS

Veterinærsertifikat RUM for import til EØS Norge Veterinærsertifikat RUM for import til EØS Del I: Nærmere om sendingen 1.1.Avsender I.2. referansenr. I.2.a Postnr. I.3. Sentral kompetent myndighet I. 4. Lokal kompetent myndighet Tel. Nr. I.5.Mottaker

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002 Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/30 av 12. april 2002 om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF med hensyn til fastsettelse av en modell

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 3/329 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/90 av 26. juli 1999 om endring av vedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

SERTIFIKAT av 22.03.2013 TILLEGGSKRAV VED IMPORT AV LEVENDE STORFE TIL NORGE

SERTIFIKAT av 22.03.2013 TILLEGGSKRAV VED IMPORT AV LEVENDE STORFE TIL NORGE SERTIFIKAT av 22.03.2013 TILLEGGSKRAV VED IMPORT AV LEVENDE STORFE TIL NORGE Del 1. Opplysninger om eksportbesetning (Skal sendes importør/koorimp før dyrene kan flyttes til Norge) A. Opplysninger om besetning

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Vedlegg I. Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter

Vedlegg I. Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter Vedlegg I Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. ISO kode

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002 Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.2.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002 2005/EØS/9/27 av 15. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010 Nr. 76/363 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/46 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 av 13. juni

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998 Nr. 3/153 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 16. november 1998 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i

Detaljer

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 2009/EØS/63/30 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat KAPITTEL 2 Hygienesertifikat for melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union LAND I.1. Avsender Telefonnr. Veterinærattest

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

Vedlegg I. Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. Tilleggsgarantier. Modell(er)

Vedlegg I. Del 1 Liste over tredjestater, områder eller soner. Tilleggsgarantier. Modell(er) Vedlegg I Fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger, spesifikt patogen frie egg, kjøtt, kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, egg og eggprodukter (sist endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008) Del 1 Liste

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

med mistanke om klassisk svinepest Side 1

med mistanke om klassisk svinepest Side 1 Dato utskrift 18. desember 2012, sist endret 1. november 2003 Opplysninger om dyrehold med mistanke om klassisk svinepest Side 1 FØRSTE MELDING TIL REGIONAL MYNDIGHET: Fylles ut og refereres omgående over

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider VEDLEGG I REGISTER OVER DYR PÅ SIRKUS eller I DYRENUMMER (i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005)( 1 ) 1.1. Navn på sirkus eller dyrenummer. 1.2. Eier av sirkus eller dyrenummer... 1.3.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Veterinærsertifikat for import til EU. Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Veterinærsertifikat for import til EU. Del I: Nærmere opplysninger om sendingen Land Del I: Nærmere opplysninger om sendingen I.1. I.5. Avsender Navn Adresse Tel. Nr. Mottaker Navn Adresse Postnr. Tel. nr. I.7 Opprinnelsesland ISOkode I.11. Opprinnelsessted Navn Adresse I.13. Lastested

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2005 nr 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2005 nr 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe. Forskrift om endring av forskrift 14. mars 2005 nr 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe. Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2006, med heimel i lov 19. desember

Detaljer

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 DEL A LAND Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003 Nr. 27/45 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003 2008/EØS/27/11 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av

Detaljer

Veterinærsertifikat for import til EU. Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Veterinærsertifikat for import til EU. Del I: Nærmere opplysninger om sendingen Land Del I: Nærmere opplysninger om sendingen I.1. I.5. Avsender Tel. Nr. Mottaker Postnr. Tel. nr. I.7 Opprinnelsesland ISOkode I.11. Opprinnelsessted I.13. Lastested Veterinærsertifikat for import til

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/17 av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999 Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 LAND Del B Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvariedyr beregnet på lukkede Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender Telefonnr. I.2. Sertifikatets referansenr.

Detaljer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer VEDLEGG II M2 DEL A Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, DEN EUROPEISKE UNION I.1. Avsender Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet I.2. Sertifikatets

Detaljer

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode Del I: Nærmere opplysninger om forsendelsen DEL 1 Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/271 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/80 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Litauen(*) [meddelt under nummer K(1999) 4762] (2000/87/EF)

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 Commission Regulation (EC) No 829/2007 of 28 June 2007 amending Annexes I, II, VII, VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn

I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender/Eksportør I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. Navn

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL B DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 Forklarende merknader til sertifiseringen a) Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende

Detaljer

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE Ugradert - Høringsinstanser, jf. vedlagt liste Deres ref: Vår ref: 2012/31174 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 3/314 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 1999

Nr. 3/314 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 1999 Nr. 3/314 EØS-legget De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med vising traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, KOMMISJONSVEDTAK

Detaljer

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EC) No 789/2009 of 28 August 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards protection against attacks by vectors and minimum requirements

Detaljer

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001 Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK av 9. november 2001 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor

Detaljer

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold Kapittel I Veterinære forhold 32003 D 0322 Kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003

Detaljer

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007 Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/29/08 av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL A DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

Faglig bekjempelsesplan (FBP)

Faglig bekjempelsesplan (FBP) Faglig bekjempelsesplan (FBP) FVS Høstkurs 19.11.2015 Ole-Herman Tronerud Veterinær / Seniorrådgiver Seksjon dyrehelse, Mattilsynet Hjemmel for bekjempelse Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)

Detaljer