STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler 3 DEL 2 GENERELLE BESTEMMELSER 3 4. Krav til og plikter for Budgiver og Aktør 3 5. Informasjon og offentlighet 4 6. Opplysningsplikt 4 DEL 3 TILBUD 5 7. Invitasjon til å gi bud 5 8. Innhold og utforming av bud 5 9. Hvordan gi bud Mottak og registrering av bud Virkningen av å gi bud Avklaringer Avvisning, forkastelse eller avlysning 6 DEL 4 AKSEPT Utvelgelse av bud Tilbakemelding om aksept av bud og avtaleinngåelse 6 DEL 5 AVTALEVILKÅR FOR OPSJONSAVTALE Avtalevilkår og Opsjonsavtaledokument 7 DEL 6 HÅNDTERING AV OPSJONSAVTALE 7 a) Normalår Overvåking av kraftsituasjonen Nedjustering av Innløsningspris 7 b) År med svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) Beslutning om SAKS og om varsling av innløsning og utvelgelse av Opsjonsavtaler Varsel om innløsning av Opsjonsavtale Varslingstid Nedregulering av forbruk Fleksibel innløsning av Opsjonsavtale Varighet av nedregulering 8 DEL 7 UTBETALINGER, AVREGNING OG KONTROLL Opsjonspremie Innløsningsbeløp, avregning og kontroll 8 DEL 8 ØVRIGE BESTEMMELSER Verifikasjon av prosedyrer Force majeure Mislighold fra Aktør Mislighold fra Statnett Ansvar Suspensjon av Aktør Overdragelse Bortfall av Opsjonsavtale Tvisteløsning 9 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Budskjema Skjema for nedjustering av Innløsningspris

2 DEL INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål og virkeområde Standardvilkårene gjelder for ordningen med tilbud og aksept av bud på energiopsjoner i forbruk og håndtering av energiopsjonsavtaler inngått med Statnett SF (Statnett) som kjøper. Standardvilkårene utgjør én del av Energiopsjonsordningen. I tillegg utgjør NVEs vedtak av 7. mai 2014 om godkjenning av ordning med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2013/2014 et grunnlag for ordningen. Standardvilkårene gjelder fra 19.mai Energiopsjonsordningen er ett av Statnetts virkemidler for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner. Energiopsjonsordningen er et supplement til markedet og en forsikring for at sannsynligheten for å komme i en rasjoneringssituasjon reduseres. Ordningen har til hensikt å synliggjøre eksisterende og bidra til økt forbruksfleksibilitet. Energiopsjonsordningen er etablert og vil bli praktisert ut fra kraftsystemets behov. 2. Definisjoner Aktør: Avtalepart i Opsjonsavtale med Statnett. Beslutning om SAKS: Beslutning om at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon innenfor et bestemt geografisk område. NVE tar denne beslutningen basert på tidligere godkjente kriterier. Bortfall: Det tidspunkt hvor rettigheter og plikter etter Opsjonsavtalen bortfaller med virkninger i samsvar med pkt. 35. Budaktiveringsperiode: Tidsrommet fra og med uke 1 til og med uke 20 hvor innløsning av Opsjonsavtaler kan skje. Budfrist: Budgiver: Energiopsjonsordningen: Forbruksenhet: Innløsningsbeløp: Innløsningspris: Den fristen som fastsettes i invitasjon til å gi bud for mottak av bud. Enhver som kan tilby nedregulering av elektrisk forbruk i Forbruksenheter i samsvar med pkt. 4 og på de betingelser som fremgår av Standardvilkårene. Ordning for sesongen 2014/2015 for kjøp av opsjoner som på et senere tidspunkt i kommende vintersesong, i en svært anstrengt kraftsituasjon, kan brukes til nedregulering av elektrisk forbruk i henhold til Standardvilkår og inngått Opsjonsavtale. Ordningen er et virkemiddel som Statnett som systemansvarlig har til rådighet for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner i medhold av systemansvarsforskriften 22 a og etter godkjenning av NVE. Enhet som representerer et elektrisk forbruk som på grunnlag av eierforhold og geografiske forhold naturlig kan grupperes som en enhet. Forbruksenheten kan også representeres ved en samlet forbruksmåling ved en målepunkt ID. Det vederlag som skal betales av Statnett for iverksetting av nedregulering av forbruk og som skal være basert på følgende formel (pr uke): Nedreguleringsvolum x Innløsningspris. Den pris som angis av Budgiver i sitt bud og som forutsettes å dekke Budgivers kostnader knyttet til nedregulering av forbruk. Benevningen er NOK/MWh. Nedreguleringsvolum: Det antall MWh/uke som det er inngått Opsjonsavtale for. Normalforbruk: Referansenivå for forbruk i MWh/uke per Forbruksenhet beregnet i henhold til pkt. 4 gitt i bud som grunnlag for vurdering av faktisk levert volum og avregning i samsvar med pkt. 26.

3 Opsjonsavtale: Avtale som gir Statnett rett til å kreve nedregulering av forbruk i gitt mengde innenfor Budaktiveringsperioden og etter Varsel mot betaling av Opsjonspremie og Innløsningsbeløp på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og disse Standardvilkårene. Opsjonsavtaledokument: Budskjema med bud i ferdig utfylt og undertegnet stand fra Budgivers side påført undertegning fra Statnetts side med angivelse av hvilke bud og særlige vilkår Statnett aksepterer. Opsjonspremie: Standardvilkårene: Varsel: Varslingstid: Den premie som angis av Budgiver i sitt bud og som forutsettes å dekke Budgivers årlige kostnader ved å delta i Energiopsjonsordningen. Benevningen er NOK. Disse standardvilkårene med vedlegg. Varsel om innløsning av Opsjonsavtale gitt fra Statnett. Tidsrommet fra Statnett varsler innløsning av Opsjonsavtale i samsvar med pkt. 21 og til nedreguleringen skal starte. Varighet av nedregulering: Tidsrommet hvor en nedregulering av forbruk i henhold til Opsjonsavtale skal skje. Vedståelsesfrist: Den fristen som fastsettes i invitasjon til å gi bud for hvor lang tid budet skal være bindende for Budgiver. 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler Statnett har som systemansvarlig oppgaver i samsvar med myndighetenes til enhver tid gjeldende regler og pålegg for systemansvaret. Rettigheter og plikter innenfor Energiopsjonsordningen suppleres av til enhver tid gjeldende regler og pålegg for utøvelse av Statnetts systemansvar, herunder at avgjørelser Statnett fatter under utøvelse av systemansvaret er unntatt fra forvaltningsloven kap. IV-VI og VIII. Standardvilkårene og de Opsjonsavtaler som inngås i henhold til Standardvilkårene binder ikke Statnetts bruk av andre virkemidler som den systemansvarlige har til rådighet ut over det som fremgår uttrykkelig av Standardvilkårene og Opsjonsavtaler. Inngåelse og håndtering av avtaler for energiopsjoner i forbruk er ikke til hinder for at Statnett kan inngå bilaterale avtaler om energiopsjoner i forbruk. DEL 2 GENERELLE BESTEMMELSER 4. Krav til og plikter for Budgiver og Aktør Normalforbruket er referansenivå for forbruk som angis som ukegjennomsnittet av høyeste målte forbruk i en sammenhengende 8-ukersperiode innenfor Budaktiveringsperioden de siste 3 år. Med Budaktiveringsperiode menes årets budaktiveringsperiode (uke 1-20). Alle Budgivere må oppgi hvilken 8-ukersperiode som er lagt til grunn i beregningen, og Budgiver skal sende Statnett tall for ukesforbruk for den Forbruksenhet det gis bud på for den valgte 8-ukersperioden. Dersom det er foretatt tekniske endringer siste 3 år som har medført en økning eller reduksjon i forbruk, må Statnett kontaktes i forbindelse med budgivningen for en begrunnet fastsettelse av Normalforbruket. Tilsvarende krav gjelder også dersom det blir foretatt slike endringer opp mot eller i løpet av budaktiveringsperioden. Forbruk som omfattes av bud må omfattes av krav til timemåling i henhold til forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning ved fakturering av nettjenester (FOR nr ) Plassering av måler skal være slik at alt forbruk knyttet til Forbruksenheten måles. Statnett har rett til å kreve endring av plassering av måler uten kostnad for Statnett og/eller kreve at

4 Normalforbruk beregnes ved bruk av flere/færre tekniske installasjoner enn Budgiver/Aktør har gjort. Elektrisitetsmåler til bruk for avregning og kontroll ved innløsning av Opsjonsavtale skal være den samme som benyttes til beregning av Normalforbruk. Forbruk som omfattes av bud i Energiopsjonsordningen kan også brukes til å gi bud i regulerkraftmarkedet og RKOM. Langsiktige bilaterale avtaler om effektreserver er ikke til hinder for å gi bud i energiopsjonsordningen. For tiden etter at nedregulering skal starte i henhold til mottatt Varsel, jf pkt. 20, kan en Aktør bare gi bud i RKOM ukemarked med forbruk fra Forbruksenhet som ikke er omfattet av inngått Opsjonsavtale. Forbruk som er omfattet av avtale om fleksibelt/utkoblbart forbruk med rett til redusert tariff inngått med Statnett eller andre netteiere, skal ikke brukes til å gi bud i Energiopsjonsordningen. Budgiver må innestå for at det kun gis bud på reelt forbruk. Statnett kan avvise Budgivere som ikke oppfyller krav som stilles til Budgivere eller som ikke følger Standardvilkårene. Aktør plikter å levere avtalt Nedreguleringsvolum og lojalt oppfylle de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og disse Standardvilkårene, herunder være i stand til å levere avtalt Nedreguleringsvolum i hele Budaktiveringsperioden. Hvis Aktør i perioden fra inngåelse av Opsjonsavtale frem til Budaktiveringsperioden har grunn til å anta at forventet forbruk i Budaktiveringsperioden vil avvike fra oppgitt Normalforbruk, skal Aktør melde fra til Statnett om forventet endring. Aktør kan ikke flytte forbruk fra én Forbruksenhet som er omfattet av en Opsjonsavtale til en annen Forbruksenhet innenfor/til et geografisk område hvor det er truffet Beslutning om SAKS. Inngåelse av Opsjonsavtale medfører ikke fritak fra forpliktelsen til å planlegge seg i balanse i henhold til forskrift om systemansvar 8 og balanseavtalen mellom Statnett og balanseansvarlig. Aktør uten egen balanseavtale med Statnett, er selv ansvarlig for å informere den balanseansvarlige enhet som representerer Aktørens forbruk og lokal områdekonsesjonær om at det er inngått Opsjonsavtale og koordinere oppsett av innrapportering av måleverdier til balanseavregningen fra første månedsskifte etter inngåelse av Opsjonsavtale. Så lenge det er praktisk håndterbart for Statnett som Avregningsansvarlig, skal måleverdier innrapporteres gjennom balanseavregningen. Aktør plikter av eget tiltak til enhver tid å holde Statnett skriftlig oppdatert om endringer i opplysninger for kontaktpersoner i Opsjonsavtaler. 5. Informasjon og offentlighet Standardvilkår og annen informasjon om Energiopsjonsordningen finnes på internettadresse Enhver Budgiver og Aktør plikter å holde seg oppdatert om endringer og tillegg. Statnett plikter å holde mottatte bud konfidensielle, med mindre offentlige regler eller pålegg krever offentliggjøring. Statnett forbeholder seg retten til å offentliggjøre hvilke Aktører som gis Varsel, men først etter mottak av bekreftelse på at Aktøren har mottatt Varsel. Statnett forbeholder seg videre retten til å offentliggjøre i etterkant av hver sesong hvor stort beløp som ble brukt til opsjonspremie foregående sesong og det totale volumet som ble innkjøpt gjennom Energiopsjonsordningen. 6. Opplysningsplikt Enhver plikter å gi Statnett de opplysninger som Statnett anser nødvendige i forbindelse med håndtering av Energiopsjonsordningen og sikre at disse opplysningene er riktige og fullstendige. Informasjon kan kreves skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist. Enhver Budgiver/Aktør plikter skriftlig å informere Statnett omgående på e-post adresse dersom det inntreffer forhold som vil kunne ha betydning for vurdering av innsendte bud eller håndtering av Opsjonsavtale, for eksempel om planlagte revisjoner og varigheten av disse eller at Forbruksenheten nedreguleres på eget initiativ.

5 DEL 3 TILBUD 7. Invitasjon til å gi bud Statnett fastsetter det årlige tidspunkt hvor Statnett ber om bud på energiopsjoner basert på årlig behovsvurdering. Invitasjon til å gi bud offentliggjøres på internettadressen, jf. pkt. 5 og sendes til enhver som Statnett vurderer hensiktsmessig for å sikre en bredest mulig deltakelse i Energiopsjonsordningen. Invitasjonen til å gi bud vil inneholde krav til innhold i bud, metode for hvordan gi bud, Budfrist, Vedståelsesfrist og Budaktiveringsperioden, samt Standardvilkårene. 8. Innhold og utforming av bud Budene skal inneholde opplysninger om: Navn, m.v. Kontaktperson(er) med angivelse av e-post adresse som kan brukes også på fri- og helligdager. Geografisk plassering av Forbruksenhet. Målerplassering for Forbruksenheten i form av målepunkt ID med vedlagt énlinjeskjema. Normalforbruk med dokumentasjon i henhold til pkt. 4. Budgivers nedreguleringsstruktur ved innløsning (flat nedregulering, variasjon over døgnet eller variasjon over uken), samt maksimalt effektuttak. Nedreguleringsvolum pr uke (MWh). Varighet av nedregulering, jf pkt. 24. Opsjonspremie (NOK) Innløsningspris i (NOK/MWh) Bekreftelse på at Budgiver aksepterer at eventuell Opsjonsavtale inngås og blir bindende for begge parter ved skriftlig aksept fra Statnetts side, jf pkt. 16, og at Opsjonsavtale inngås på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og samt disse Standardvilkårene og at disse blir del av Opsjonsavtalen. Retningslinjer for utforming av bud: Et bud består kun av ett nedreguleringsvolum i MWh/uke med tilhørende innløsningspris og én opsjonspremie. Budgiver kan legge inn betingelse som begrenser samlet tidsrom for nedregulering. Begrensningen må hensynta at varighet av nedregulering regnes i 2 ukers perioder, jf pkt. 24. Det kan gis én innløsningspris for første 2 ukers periode og én innløsningspris for forlengelse utover dette dersom budet har samlet varighet på 4 uker eller mer. Det kan gis inntil fire gjensidig utelukkende bud på samme nedreguleringsvolum med varierende innløsningspris, opsjonspremie og begrensning på samlet tidsrom for nedregulering. Dette må fremgå av følgebrev. Et bud skal gjelde en Forbruksenhet som kan nedreguleres helt eller delvis. Alle bud for en Forbruksenhet skal legges inn i samme budskjema. Det kan legges inn betingelse om at bud henger sammen i trappetrinn slik at ett bud ikke kan innløses uten at et annet bud allerede er innløst. Rekkefølgen av bud skal representere den tekniske muligheten til nedregulering i Forbruksenheten. Dersom det ikke er gitt betingelse om at budene henger sammen, står Statnett fritt ved kjøp og innløsning til å velge egen rekkefølge. 9. Hvordan gi bud Bud skal gis på budskjema fastsatt av Statnett, jf vedlegg 1. Det skal benyttes ett ark for hver Forbruksenhet. Budskjemaet skal ved innsending navngis etter følgende mal: Filen skal ha navnet til Budgiver og hvert ark med bud skal angi Forbruksenheten. Bud skal gis på e-post ved bruk av vedlegg 1 i elektronisk form til e-post adresse: og skal med identisk innhold i løpet av samme kalenderdag sendes i to eksemplarer i posten til Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo i lukket konvolutt merket

6 Energiopsjonsbud og være underskrevet av person som har fullmakt til å forplikte selskapet og hele Forbruksenheten. Vedlegg 1 omfatter ikke dokumentasjonen som skal vedlegges budet i henhold til pkt. 8. Slik dokumentasjon skal sendes i posten, og kan gjerne også sendes som vedlegg til det ferdig utfylte budskjemaet. 10. Mottak og registrering av bud Budgivere vil få tilbakemelding på e-post om at bud er mottatt og registrert. Budene vil bli gjort tilgjengelige for utvalgte personer i Statnett etter utløpet av Budfristen. 11. Virkningen av å gi bud Mottatte bud skal være bindende for Budgiver til utløpet av Vedståelsesfristen oppgitt i invitasjon til å gi bud. Ved å inngi bud aksepterer Budgiver at eventuell Opsjonsavtale inngås og blir bindende for begge parter i henhold til Standardvilkårene og at disse blir del av Opsjonsavtalen. 12. Avklaringer Statnett har rett til å foreta avklaringer vedrørende uklarheter i mottatte bud, men kan ikke endre bud. Budgiver må medvirke slik at eventuelle avklaringer kan skje raskt, og kan ikke holde Statnett ansvarlig dersom avklaringer medfører at bud ikke kan tas med i vurderingen ved utvelgelse av bud. 13. Avvisning, forkastelse eller avlysning Statnett kan avvise ett eller flere bud dersom det er mottatt etter Budfristen, ikke inneholder de opplysninger som kreves, er gitt en utforming ut over det som er tillatt eller dersom innholdet i bud for øvrig er slik at det blir uforholdsmessig vanskelig å foreta en vurdering av budet. Statnett kan forkaste alle innkomne bud, og eventuelt velge å iverksette en ny budrunde, dersom det oppstår forhold som gjør at det ikke er behov for eller ønskelig å inngå opsjonsavtaler for inngitte bud. Statnett kan frem til inngåelse av Opsjonsavtaler avlyse budrunden dersom det oppstår forhold som gjør at det ikke er mulig eller ønskelig å gjennomføre budrunden. Det kan ikke fremmes krav mot Statnett etter avvisning, forkastelse eller avlysning om noen form for vederlag, kompensasjon eller erstatning i eller utenfor kontrakt. DEL 4 AKSEPT 14. Utvelgelse av bud Valg av bud for inngåelse av Opsjonsavtale skjer på grunnlag av en samlet vurdering av den systemdriftsmessige nytten av energiopsjonene. Følgende kriterier vil være særlig viktige: Geografisk plassering av tilbudt Forbruksenhet, Nedreguleringsvolum, fleksibiliteten i budene, Opsjonspremie og Innløsningspris. Statnett kan velge å kjøpe noen av budene gitt for samme Forbruksenhet, men slik at det tas hensyn til krav til avhengighet gitt av budgiver, jf pkt. 8. Statnett kan ikke ved utvelgelse av bud begrense tilbudt varighet. Dersom budene samlet sett vurderes ikke å gi tilstrekkelig systemdriftsmessig nytte i forhold til kostnader, kan Statnett velge å kjøpe et mindre volum enn den årlige behovsvurderingen. 15. Tilbakemelding om aksept av bud og avtaleinngåelse Statnett vil innen utløpet av Vedståelsesfristen gi tilbakemelding ved å sende skriftlig aksept av de bud som velges. Opsjonsavtale inngås ved denne skriftlige aksepten fra Statnett, jf pkt. 16. Statnett vil innen utløpet av samme frist også sende tilbakemelding om hvilke bud som ikke velges. Det kan ikke kreves ytterligere begrunnelse for valg av bud.

7 DEL AVTALEVILKÅR FOR OPSJONSAVTALE 16. Avtalevilkår og Opsjonsavtaledokument Opsjonsavtale mellom Statnett og Budgiver inngås ved at budskjema med bud i ferdig utfylt og undertegnet stand fra Budgivers side undertegnes fra Statnetts side med angivelse av hvilke bud Statnett aksepterer og dette utgjør deretter Opsjonsavtaledokumentet. Det blir ikke opprettet noe ytterligere avtaledokument. Opsjonsavtale inngås på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og i disse Standardvilkårene, som blir del av Opsjonsavtalen. DEL 6 HÅNDTERING AV OPSJONSAVTALE A) NORMALÅR 17. Overvåking av kraftsituasjonen Statnett vil som systemansvarlig løpende overvåke og vurdere kraftsituasjonen og sannsynligheten for at det vil oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon. 18. Nedjustering av Innløsningspris Aktør har rett til å justere Innløsningsprisen nedover på ethvert tidspunkt etter at Opsjonsavtale er inngått og frem til Varsel er mottatt, som tidligst kan være fredag kl. 16:00 og senest søndag kl. 24:00, tidligst uke 51 og senest uke 18. Nedjustering må skje ved bruk av skjema i Vedlegg 2 og i samsvar med retningslinjene gitt i vedlegget. B) ÅR MED SVÆRT ANSTRENGTE KRAFTSITUASJONER (SAKS) 19. Beslutning om SAKS og om varsling av innløsning og utvelgelse av Opsjonsavtaler Beslutning om å varsle innløsning og utvelgelse av hvilke Opsjonsavtaler som innløses blir truffet av Statnett. Slik beslutning skjer på grunnlag av en samlet vurdering av den systemdriftsmessige nytte av og kostnader ved innløsning etter at Statnett har søkt om og NVE har truffet Beslutning om SAKS og godkjent bruk av energiopsjoner for en konkret svært anstrengt kraftsituasjon. 20. Varsel om innløsning av Opsjonsavtale Varsel skal identifisere hvilken Opsjonsavtale som innløses og angi nøyaktig tidspunkt for når nedregulering skal starte, se dog punkt 22. Varsel om innløsning skal gis på e-post til oppgitt kontaktperson. I tillegg skal Statnett forsøke å varsle per telefon til kontaktperson fastsatt i Opsjonsavtaledokumentet. Mottatt varsel skal bekreftes på e-post adresse 21. Varslingstid Varslingstiden er minimum syv kalenderdager. Varslingstiden regnes fra søndag kl. 24:00. Denne frist gjelder også ved forlengelse av Nedregulering. 22. Nedregulering av forbruk Ved innløsning av Opsjonsavtale skal Aktør foreta nedregulering av Forbruksenhet for det antall MWh/uke som det er inngått Opsjonsavtale for. Aktøren kan velge når på døgnet og uken nedreguleringen skal skje, men plikter å foreta nedregulering slik at antall MWh/uke blir som avtalt, samt i henhold til nedreguleringsstruktur og maksimal forbruk som angitt i budet. Nedregulering skal foretas i forhold til det Normalforbruk som er oppgitt i budet. Nedreguleringen vil være levert i henhold til Opsjonsavtalen hvis forbruksnivået ved nedregulering representerer Normalforbruket fratrukket Nedreguleringsvolumet for det innløste budet og eventuelt for de innløste budene som er tatt ut først. 23. Fleksibel innløsning av Opsjonsavtale Innenfor Budaktiveringsperioden kan Statnett foreta fleksibel innløsning av Opsjonsavtaler slik at innløsning kan varsles i en hvilken som helst uke innenfor Budaktiveringsperioden. Innløsning av Opsjonsavtale kan benyttes og varsles kontinuerlig for samme opsjon flere ganger i løpet av

8 Budaktiveringsperioden, gitt at opsjonens varighet er innenfor budaktiveringsperioden og eventuell begrensning av samlet tidsrom for nedregulering. Det kan ikke besluttes å foreta nedregulering flere ganger i løpet av Budaktiveringsperioden. 24. Varighet av nedregulering For hver gang det varsles innløsning av Opsjonsavtale, vil varigheten av nedregulering være 2 uker. DEL 7 UTBETALINGER, AVREGNING OG KONTROLL 25. Opsjonspremie Opsjonspremien betales etter pay-as-bid-prinsippet, dvs. at hver Aktør får betalt Opsjonspremie i henhold til inngått Opsjonsavtale. Opsjonspremien utbetales innen 30 dager etter at faktura, inkl. mva. er mottatt fra Aktør. Det anmodes om at Aktør utsteder faktura innen 14 dager etter inngått Opsjonsavtale. 26. Innløsningsbeløp, avregning og kontroll Innløsningsbeløp utbetales etter pay-as-bid-prinsippet, dvs. at hver Aktør som har mottatt Varsel får betalt ut fra Innløsningspris i henhold til inngått Opsjonsavtale, eventuelt slik Innløsningsprisen senere er justert i samsvar med pkt 18. Innløsningsbeløp beregnes på grunnlag av faktisk levert volum målt opp mot Nedreguleringsvolum i henhold til inngått Opsjonsavtale. Aktør skal sende Statnett faktura basert på ukesmodul med et fakturaunderlag som i tilstrekkelig grad dokumenterer at nedregulering har skjedd i henhold til inngått Opsjonsavtale. Dersom Aktør har benyttet forbruk som omfattes av inngått Opsjonsavtale til å gi bud i regulerkraftmarkedet eller RKOM, skal Aktøren i fakturaunderlaget dokumentere at det forbruket som er tatt ut som effekt, ikke er medregnet i Nedreguleringsvolum etter Energiopsjonsordningen. Innløsningsbeløp utbetales innen 30 dager etter at faktura inkl. mva er mottatt fra Aktør. Aktør kan sende faktura etter hver avsluttet 2 ukers periode jf pkt. 24. Statnett har rett til å kontrollere at faktisk nedregulering samsvarer med Nedreguleringsvolum i henhold til inngått Opsjonsavtale ved bruk av måledata innhentet gjennom balanseavregningen og/eller direkte fra lokal netteier. Hvis Nedreguleringsvolum er større enn avtalt, medfører dette ingen rett til ytterligere utbetaling ut over avtalt Innløsningsbeløp i henhold til det bud som er varslet innløst av Statnett for nedregulering. Innløsningsbeløp skal ikke utbetales i tilfelle der en Aktør, som har inngått Opsjonsavtale, selv velger å redusere sitt forbruk uten å ha mottatt Varsel. Innløsningsbeløp skal likevel utbetales når en Aktør uten å ha mottatt Varsel, helt eller delvis har redusert forbruk som er omfattet av en inngått Opsjonsavtale, og deretter mottar Varsel. Innløsningsbeløp skal i slike tilfelle beregnes fra det tidspunkt hvor nedreguleringen i henhold til Varslingstid skal starte.

9 DEL ØVRIGE BESTEMMELSER 27. Verifikasjon av prosedyrer Statnett har rett til å kreve fremleggelse og verifikasjon av prosedyrer for forberedelse og gjennomføring av nedregulering av Forbruksenheter omfattet av Opsjonsavtale. 28. Force majeure Dersom oppfyllelse av Opsjonsavtale helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor partenes kontroll og som partene ikke med rimelighet kunne forutse da Opsjonsavtale ble inngått og vedkommende part ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen, suspenderes partens plikter så lenge slike forhold foreligger. En part som vil påberope seg force majeure, må uten opphold skriftlig informere den annen part om årsaken til hindringen, samt hvilken innvirkning hindringen forventes å få, og hvor lenge hindringen forventes å vare. Dersom en av partene påføres utgifter som skyldes at den annen part har force majeure, har vedkommende ikke krav på å få erstattet utgiftene. Dersom NVEs godkjenning av Energiopsjonsordningen i tidsrommet fra Statnett har sendt invitasjon til å gi bud og utløpet av uke 20 blir trukket tilbake eller det gis endringer eller tillegg til godkjenningen, regnes dette som force majeure. 29. Mislighold fra Aktør Ved vesentlig mislighold av Aktørens plikter etter Opsjonsavtalen, kan Statnett etter skriftlig varsel heve Opsjonsavtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom en Aktør ikke gjennomfører nedregulering med avtalt MWh/uke i samsvar med Opsjonsavtale og pkt. 22, anses dette som vesentlig mislighold av Opsjonsavtalen. Dersom Aktør forsettlig eller uaktsomt misligholder sine plikter etter Opsjonsavtalen, bortfaller Statnetts plikt til å betale Innløsningsbeløp helt eller delvis for hele det avtalte Nedreguleringsvolumet innenfor den/de uker som er berørt. For øvrig kan Statnett gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende. 30. Mislighold fra Statnett Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. 31. Ansvar Aktøren er selv ansvarlig for håndtering av egne Forbruksenheter og kan ikke rette krav mot Statnett for noen skader som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføring av Opsjonsavtaler. 32. Suspensjon av Aktør Statnett kan suspendere Aktør fra i Energiopsjonsordningen dersom Standardvilkårene eller Opsjonsavtalen ikke blir fulgt. 33. Overdragelse Rettigheter og plikter etter Opsjonsavtale kan ikke omsettes eller overdras på annen måte. 34. Bortfall av Opsjonsavtale Innløsning av inngåtte Opsjonsavtaler kan skje til og med uke 20. Inngåtte Opsjonsavtaler bortfaller deretter når oppgjør i samsvar med pkt. 26 har funnet sted. Det kan ikke fremmes krav mot Statnett om noen form for vederlag, kompensasjon eller erstatning i eller utenfor kontrakt for at inngått Opsjonsavtale ikke innløses. 35. Tvisteløsning Dersom det oppstår en tvist mellom Budgiver eller Aktør og Statnett i forbindelse med Standardvilkårene eller Opsjonsavtale, skal denne så vidt mulig søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolene. Oslo tingrett vedtas som verneting, jf tvisteloven 4-6.

VILKÅR. for tilbud, aksept og bruk av. regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk. Gjeldende fra Statnett SF

VILKÅR. for tilbud, aksept og bruk av. regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk. Gjeldende fra Statnett SF VILKÅR for tilbud, aksept og bruk av regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk Gjeldende fra 1.10.2013 Statnett SF Side 2 av 6 1 Formål og virkeområde Vilkårene gjelder ved tilbud, aksept og bruk av

Detaljer

VILKÅR. for tilbud, aksept og bruk av. regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk. Gjeldende fra Statnett SF

VILKÅR. for tilbud, aksept og bruk av. regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk. Gjeldende fra Statnett SF VILKÅR for tilbud, aksept og bruk av regulerkraftopsjoner i produksjon / forbruk Gjeldende fra 1.10.2012 Statnett SF Side 2 av 6 1 Formål og virkeområde Vilkårene gjelder ved tilbud, aksept og bruk av

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon Juli 2012 Kommentar: Enkelte valg av løsninger er gjort fordi dette er en prøveperiode med enkelte begrensninger.

Detaljer

Varsel om endring av vilkår for Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Varsel om endring av vilkår for Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Saksbeh./tlf.nr.: Rita Berthelsen Johnsen / +4723904508 Deres ref./deres dato: dref / ddato Vår ref.: 16/01204 Vår dato: 09.09.2016 Varsel om endring av vilkår for Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Innledning

Detaljer

Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Gjeldene fra

Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Gjeldene fra Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Gjeldene fra 26.09.2016 Sammendrag Dette dokumentet har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår for regulerkraftopsjoner

Detaljer

Marked for frekvensstyrte reserver

Marked for frekvensstyrte reserver VILKÅR for tilbud, aksept, rapportering og avregning i Marked for frekvensstyrte reserver Statnett SF 22.12.2010 Statnett SF Husebybakken 28B 0379 OSLO Postadresse PO Box 5192 Maj. 0302 OSLO Telefon 22

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon september 2014 til høring i Sammendrag Dette dokument har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

for tilbud, aksept, rapportering og avregning Marked for primærreserver Statnett SF

for tilbud, aksept, rapportering og avregning Marked for primærreserver Statnett SF VILKÅR for tilbud, aksept, rapportering og avregning i Marked for primærreserver Statnett SF 07.05.2013 1. Formål Disse vilkårene gjelder ved tilbud, aksept og rapportering av primærreserver. Vilkårene

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett )

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) Samarbeidsavtale mellom Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( ) og Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) 2 1. Bakgrunn er forpliktet til å holde en viss mengde regulerkraft tilgjengelig

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP) for sesongen 2015/2016.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner. Evalueringsrapporten oversendes

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN)

Transportavtale. for. import av kraft på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN) Transportavtale for import av kraft på utenlandsforbindelsen til Russland mellom Statnett SF (Statnett) og NN (NN) I INNLEDNING Statnett er i brev av 21.12.2010 fra Olje- og Energidepartementet tildelt

Detaljer

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF VILKÅR for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009 Statnett SF Vilkår for regulerkraftmarkedet NVE har pålagt Statnett å drive og utvikle et regulerkraftmarked.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett

Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til Statnett Versjon gjeldende fra 19 mars 2015 Dok. id: 2087614 Side: 1/10 Sammendrag Dette dokument har til hensikt å

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org.

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org. KONTRAKT 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 14-00519 Materialhåndteringsmaskin mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7 Dette utkastet er kun et forslag og ikke bindende for partene, men danner grunnlaget for å vise hvilke retningslinjer som legges til grunn for leveransen og det forretningsmessige samarbeidet. Kontrakten

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet Kontrakt mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av sentralnettet I INNLEDNING Statnett er systemansvarlig og operatør av sentralnettet, både for de anlegg som Statnett

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) BILAG 1 KONTRAKT Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) og Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) For Oppdragsgiver: (Sted/Dato) (Navn) (Tittel)

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Avtale om. om kraftutveksling på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN)

Avtale om. om kraftutveksling på. utenlandsforbindelsen til Russland. mellom. Statnett SF (Statnett) NN (NN) Avtale om om kraftutveksling på utenlandsforbindelsen til Russland mellom Statnett SF (Statnett) og NN (NN) I INNLEDNING Statnett er i brev av 21.12.2010 fra Olje- og Energidepartementet tildelt konsesjon

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR Side 1 av 6 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiver) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region nord Oppdragsgiver

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Kontrakt. vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Kontrakt vedrørende sekretærtjenester for Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Mellom Fylkesmannen i Buskerud og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette kontrakt om sekretærtjenester for Villreinnemnda

Detaljer

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org.

KONTRAKT. Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling. Firmanavn: Org.nr: Org. KONTRAKT Avtale vedr renholdstjenester og lunsjordning mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer