STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler 3 DEL 2 GENERELLE BESTEMMELSER 3 4. Krav til og plikter for Budgiver og Aktør 3 5. Informasjon og offentlighet 4 6. Opplysningsplikt 4 DEL 3 TILBUD 5 7. Invitasjon til å gi bud 5 8. Innhold og utforming av bud 5 9. Hvordan gi bud Mottak og registrering av bud Virkningen av å gi bud Avklaringer Avvisning, forkastelse eller avlysning 6 DEL 4 AKSEPT Utvelgelse av bud Tilbakemelding om aksept av bud og avtaleinngåelse 6 DEL 5 AVTALEVILKÅR FOR OPSJONSAVTALE Avtalevilkår og Opsjonsavtaledokument 7 DEL 6 HÅNDTERING AV OPSJONSAVTALE 7 a) Normalår Overvåking av kraftsituasjonen Nedjustering av Innløsningspris 7 b) År med svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) Beslutning om SAKS og om varsling av innløsning og utvelgelse av Opsjonsavtaler Varsel om innløsning av Opsjonsavtale Varslingstid Nedregulering av forbruk Fleksibel innløsning av Opsjonsavtale Varighet av nedregulering 8 DEL 7 UTBETALINGER, AVREGNING OG KONTROLL Opsjonspremie Innløsningsbeløp, avregning og kontroll 8 DEL 8 ØVRIGE BESTEMMELSER Verifikasjon av prosedyrer Force majeure Mislighold fra Aktør Mislighold fra Statnett Ansvar Suspensjon av Aktør Overdragelse Bortfall av Opsjonsavtale Tvisteløsning 9 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Budskjema Skjema for nedjustering av Innløsningspris

2 DEL INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål og virkeområde Standardvilkårene gjelder for ordningen med tilbud og aksept av bud på energiopsjoner i forbruk og håndtering av energiopsjonsavtaler inngått med Statnett SF (Statnett) som kjøper. Standardvilkårene utgjør én del av Energiopsjonsordningen. I tillegg utgjør NVEs vedtak av 7. mai 2014 om godkjenning av ordning med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2013/2014 et grunnlag for ordningen. Standardvilkårene gjelder fra 19.mai Energiopsjonsordningen er ett av Statnetts virkemidler for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner. Energiopsjonsordningen er et supplement til markedet og en forsikring for at sannsynligheten for å komme i en rasjoneringssituasjon reduseres. Ordningen har til hensikt å synliggjøre eksisterende og bidra til økt forbruksfleksibilitet. Energiopsjonsordningen er etablert og vil bli praktisert ut fra kraftsystemets behov. 2. Definisjoner Aktør: Avtalepart i Opsjonsavtale med Statnett. Beslutning om SAKS: Beslutning om at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon innenfor et bestemt geografisk område. NVE tar denne beslutningen basert på tidligere godkjente kriterier. Bortfall: Det tidspunkt hvor rettigheter og plikter etter Opsjonsavtalen bortfaller med virkninger i samsvar med pkt. 35. Budaktiveringsperiode: Tidsrommet fra og med uke 1 til og med uke 20 hvor innløsning av Opsjonsavtaler kan skje. Budfrist: Budgiver: Energiopsjonsordningen: Forbruksenhet: Innløsningsbeløp: Innløsningspris: Den fristen som fastsettes i invitasjon til å gi bud for mottak av bud. Enhver som kan tilby nedregulering av elektrisk forbruk i Forbruksenheter i samsvar med pkt. 4 og på de betingelser som fremgår av Standardvilkårene. Ordning for sesongen 2014/2015 for kjøp av opsjoner som på et senere tidspunkt i kommende vintersesong, i en svært anstrengt kraftsituasjon, kan brukes til nedregulering av elektrisk forbruk i henhold til Standardvilkår og inngått Opsjonsavtale. Ordningen er et virkemiddel som Statnett som systemansvarlig har til rådighet for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner i medhold av systemansvarsforskriften 22 a og etter godkjenning av NVE. Enhet som representerer et elektrisk forbruk som på grunnlag av eierforhold og geografiske forhold naturlig kan grupperes som en enhet. Forbruksenheten kan også representeres ved en samlet forbruksmåling ved en målepunkt ID. Det vederlag som skal betales av Statnett for iverksetting av nedregulering av forbruk og som skal være basert på følgende formel (pr uke): Nedreguleringsvolum x Innløsningspris. Den pris som angis av Budgiver i sitt bud og som forutsettes å dekke Budgivers kostnader knyttet til nedregulering av forbruk. Benevningen er NOK/MWh. Nedreguleringsvolum: Det antall MWh/uke som det er inngått Opsjonsavtale for. Normalforbruk: Referansenivå for forbruk i MWh/uke per Forbruksenhet beregnet i henhold til pkt. 4 gitt i bud som grunnlag for vurdering av faktisk levert volum og avregning i samsvar med pkt. 26.

3 Opsjonsavtale: Avtale som gir Statnett rett til å kreve nedregulering av forbruk i gitt mengde innenfor Budaktiveringsperioden og etter Varsel mot betaling av Opsjonspremie og Innløsningsbeløp på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og disse Standardvilkårene. Opsjonsavtaledokument: Budskjema med bud i ferdig utfylt og undertegnet stand fra Budgivers side påført undertegning fra Statnetts side med angivelse av hvilke bud og særlige vilkår Statnett aksepterer. Opsjonspremie: Standardvilkårene: Varsel: Varslingstid: Den premie som angis av Budgiver i sitt bud og som forutsettes å dekke Budgivers årlige kostnader ved å delta i Energiopsjonsordningen. Benevningen er NOK. Disse standardvilkårene med vedlegg. Varsel om innløsning av Opsjonsavtale gitt fra Statnett. Tidsrommet fra Statnett varsler innløsning av Opsjonsavtale i samsvar med pkt. 21 og til nedreguleringen skal starte. Varighet av nedregulering: Tidsrommet hvor en nedregulering av forbruk i henhold til Opsjonsavtale skal skje. Vedståelsesfrist: Den fristen som fastsettes i invitasjon til å gi bud for hvor lang tid budet skal være bindende for Budgiver. 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler Statnett har som systemansvarlig oppgaver i samsvar med myndighetenes til enhver tid gjeldende regler og pålegg for systemansvaret. Rettigheter og plikter innenfor Energiopsjonsordningen suppleres av til enhver tid gjeldende regler og pålegg for utøvelse av Statnetts systemansvar, herunder at avgjørelser Statnett fatter under utøvelse av systemansvaret er unntatt fra forvaltningsloven kap. IV-VI og VIII. Standardvilkårene og de Opsjonsavtaler som inngås i henhold til Standardvilkårene binder ikke Statnetts bruk av andre virkemidler som den systemansvarlige har til rådighet ut over det som fremgår uttrykkelig av Standardvilkårene og Opsjonsavtaler. Inngåelse og håndtering av avtaler for energiopsjoner i forbruk er ikke til hinder for at Statnett kan inngå bilaterale avtaler om energiopsjoner i forbruk. DEL 2 GENERELLE BESTEMMELSER 4. Krav til og plikter for Budgiver og Aktør Normalforbruket er referansenivå for forbruk som angis som ukegjennomsnittet av høyeste målte forbruk i en sammenhengende 8-ukersperiode innenfor Budaktiveringsperioden de siste 3 år. Med Budaktiveringsperiode menes årets budaktiveringsperiode (uke 1-20). Alle Budgivere må oppgi hvilken 8-ukersperiode som er lagt til grunn i beregningen, og Budgiver skal sende Statnett tall for ukesforbruk for den Forbruksenhet det gis bud på for den valgte 8-ukersperioden. Dersom det er foretatt tekniske endringer siste 3 år som har medført en økning eller reduksjon i forbruk, må Statnett kontaktes i forbindelse med budgivningen for en begrunnet fastsettelse av Normalforbruket. Tilsvarende krav gjelder også dersom det blir foretatt slike endringer opp mot eller i løpet av budaktiveringsperioden. Forbruk som omfattes av bud må omfattes av krav til timemåling i henhold til forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning ved fakturering av nettjenester (FOR nr ) Plassering av måler skal være slik at alt forbruk knyttet til Forbruksenheten måles. Statnett har rett til å kreve endring av plassering av måler uten kostnad for Statnett og/eller kreve at

4 Normalforbruk beregnes ved bruk av flere/færre tekniske installasjoner enn Budgiver/Aktør har gjort. Elektrisitetsmåler til bruk for avregning og kontroll ved innløsning av Opsjonsavtale skal være den samme som benyttes til beregning av Normalforbruk. Forbruk som omfattes av bud i Energiopsjonsordningen kan også brukes til å gi bud i regulerkraftmarkedet og RKOM. Langsiktige bilaterale avtaler om effektreserver er ikke til hinder for å gi bud i energiopsjonsordningen. For tiden etter at nedregulering skal starte i henhold til mottatt Varsel, jf pkt. 20, kan en Aktør bare gi bud i RKOM ukemarked med forbruk fra Forbruksenhet som ikke er omfattet av inngått Opsjonsavtale. Forbruk som er omfattet av avtale om fleksibelt/utkoblbart forbruk med rett til redusert tariff inngått med Statnett eller andre netteiere, skal ikke brukes til å gi bud i Energiopsjonsordningen. Budgiver må innestå for at det kun gis bud på reelt forbruk. Statnett kan avvise Budgivere som ikke oppfyller krav som stilles til Budgivere eller som ikke følger Standardvilkårene. Aktør plikter å levere avtalt Nedreguleringsvolum og lojalt oppfylle de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og disse Standardvilkårene, herunder være i stand til å levere avtalt Nedreguleringsvolum i hele Budaktiveringsperioden. Hvis Aktør i perioden fra inngåelse av Opsjonsavtale frem til Budaktiveringsperioden har grunn til å anta at forventet forbruk i Budaktiveringsperioden vil avvike fra oppgitt Normalforbruk, skal Aktør melde fra til Statnett om forventet endring. Aktør kan ikke flytte forbruk fra én Forbruksenhet som er omfattet av en Opsjonsavtale til en annen Forbruksenhet innenfor/til et geografisk område hvor det er truffet Beslutning om SAKS. Inngåelse av Opsjonsavtale medfører ikke fritak fra forpliktelsen til å planlegge seg i balanse i henhold til forskrift om systemansvar 8 og balanseavtalen mellom Statnett og balanseansvarlig. Aktør uten egen balanseavtale med Statnett, er selv ansvarlig for å informere den balanseansvarlige enhet som representerer Aktørens forbruk og lokal områdekonsesjonær om at det er inngått Opsjonsavtale og koordinere oppsett av innrapportering av måleverdier til balanseavregningen fra første månedsskifte etter inngåelse av Opsjonsavtale. Så lenge det er praktisk håndterbart for Statnett som Avregningsansvarlig, skal måleverdier innrapporteres gjennom balanseavregningen. Aktør plikter av eget tiltak til enhver tid å holde Statnett skriftlig oppdatert om endringer i opplysninger for kontaktpersoner i Opsjonsavtaler. 5. Informasjon og offentlighet Standardvilkår og annen informasjon om Energiopsjonsordningen finnes på internettadresse Enhver Budgiver og Aktør plikter å holde seg oppdatert om endringer og tillegg. Statnett plikter å holde mottatte bud konfidensielle, med mindre offentlige regler eller pålegg krever offentliggjøring. Statnett forbeholder seg retten til å offentliggjøre hvilke Aktører som gis Varsel, men først etter mottak av bekreftelse på at Aktøren har mottatt Varsel. Statnett forbeholder seg videre retten til å offentliggjøre i etterkant av hver sesong hvor stort beløp som ble brukt til opsjonspremie foregående sesong og det totale volumet som ble innkjøpt gjennom Energiopsjonsordningen. 6. Opplysningsplikt Enhver plikter å gi Statnett de opplysninger som Statnett anser nødvendige i forbindelse med håndtering av Energiopsjonsordningen og sikre at disse opplysningene er riktige og fullstendige. Informasjon kan kreves skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist. Enhver Budgiver/Aktør plikter skriftlig å informere Statnett omgående på e-post adresse dersom det inntreffer forhold som vil kunne ha betydning for vurdering av innsendte bud eller håndtering av Opsjonsavtale, for eksempel om planlagte revisjoner og varigheten av disse eller at Forbruksenheten nedreguleres på eget initiativ.

5 DEL 3 TILBUD 7. Invitasjon til å gi bud Statnett fastsetter det årlige tidspunkt hvor Statnett ber om bud på energiopsjoner basert på årlig behovsvurdering. Invitasjon til å gi bud offentliggjøres på internettadressen, jf. pkt. 5 og sendes til enhver som Statnett vurderer hensiktsmessig for å sikre en bredest mulig deltakelse i Energiopsjonsordningen. Invitasjonen til å gi bud vil inneholde krav til innhold i bud, metode for hvordan gi bud, Budfrist, Vedståelsesfrist og Budaktiveringsperioden, samt Standardvilkårene. 8. Innhold og utforming av bud Budene skal inneholde opplysninger om: Navn, m.v. Kontaktperson(er) med angivelse av e-post adresse som kan brukes også på fri- og helligdager. Geografisk plassering av Forbruksenhet. Målerplassering for Forbruksenheten i form av målepunkt ID med vedlagt énlinjeskjema. Normalforbruk med dokumentasjon i henhold til pkt. 4. Budgivers nedreguleringsstruktur ved innløsning (flat nedregulering, variasjon over døgnet eller variasjon over uken), samt maksimalt effektuttak. Nedreguleringsvolum pr uke (MWh). Varighet av nedregulering, jf pkt. 24. Opsjonspremie (NOK) Innløsningspris i (NOK/MWh) Bekreftelse på at Budgiver aksepterer at eventuell Opsjonsavtale inngås og blir bindende for begge parter ved skriftlig aksept fra Statnetts side, jf pkt. 16, og at Opsjonsavtale inngås på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og samt disse Standardvilkårene og at disse blir del av Opsjonsavtalen. Retningslinjer for utforming av bud: Et bud består kun av ett nedreguleringsvolum i MWh/uke med tilhørende innløsningspris og én opsjonspremie. Budgiver kan legge inn betingelse som begrenser samlet tidsrom for nedregulering. Begrensningen må hensynta at varighet av nedregulering regnes i 2 ukers perioder, jf pkt. 24. Det kan gis én innløsningspris for første 2 ukers periode og én innløsningspris for forlengelse utover dette dersom budet har samlet varighet på 4 uker eller mer. Det kan gis inntil fire gjensidig utelukkende bud på samme nedreguleringsvolum med varierende innløsningspris, opsjonspremie og begrensning på samlet tidsrom for nedregulering. Dette må fremgå av følgebrev. Et bud skal gjelde en Forbruksenhet som kan nedreguleres helt eller delvis. Alle bud for en Forbruksenhet skal legges inn i samme budskjema. Det kan legges inn betingelse om at bud henger sammen i trappetrinn slik at ett bud ikke kan innløses uten at et annet bud allerede er innløst. Rekkefølgen av bud skal representere den tekniske muligheten til nedregulering i Forbruksenheten. Dersom det ikke er gitt betingelse om at budene henger sammen, står Statnett fritt ved kjøp og innløsning til å velge egen rekkefølge. 9. Hvordan gi bud Bud skal gis på budskjema fastsatt av Statnett, jf vedlegg 1. Det skal benyttes ett ark for hver Forbruksenhet. Budskjemaet skal ved innsending navngis etter følgende mal: Filen skal ha navnet til Budgiver og hvert ark med bud skal angi Forbruksenheten. Bud skal gis på e-post ved bruk av vedlegg 1 i elektronisk form til e-post adresse: og skal med identisk innhold i løpet av samme kalenderdag sendes i to eksemplarer i posten til Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo i lukket konvolutt merket

6 Energiopsjonsbud og være underskrevet av person som har fullmakt til å forplikte selskapet og hele Forbruksenheten. Vedlegg 1 omfatter ikke dokumentasjonen som skal vedlegges budet i henhold til pkt. 8. Slik dokumentasjon skal sendes i posten, og kan gjerne også sendes som vedlegg til det ferdig utfylte budskjemaet. 10. Mottak og registrering av bud Budgivere vil få tilbakemelding på e-post om at bud er mottatt og registrert. Budene vil bli gjort tilgjengelige for utvalgte personer i Statnett etter utløpet av Budfristen. 11. Virkningen av å gi bud Mottatte bud skal være bindende for Budgiver til utløpet av Vedståelsesfristen oppgitt i invitasjon til å gi bud. Ved å inngi bud aksepterer Budgiver at eventuell Opsjonsavtale inngås og blir bindende for begge parter i henhold til Standardvilkårene og at disse blir del av Opsjonsavtalen. 12. Avklaringer Statnett har rett til å foreta avklaringer vedrørende uklarheter i mottatte bud, men kan ikke endre bud. Budgiver må medvirke slik at eventuelle avklaringer kan skje raskt, og kan ikke holde Statnett ansvarlig dersom avklaringer medfører at bud ikke kan tas med i vurderingen ved utvelgelse av bud. 13. Avvisning, forkastelse eller avlysning Statnett kan avvise ett eller flere bud dersom det er mottatt etter Budfristen, ikke inneholder de opplysninger som kreves, er gitt en utforming ut over det som er tillatt eller dersom innholdet i bud for øvrig er slik at det blir uforholdsmessig vanskelig å foreta en vurdering av budet. Statnett kan forkaste alle innkomne bud, og eventuelt velge å iverksette en ny budrunde, dersom det oppstår forhold som gjør at det ikke er behov for eller ønskelig å inngå opsjonsavtaler for inngitte bud. Statnett kan frem til inngåelse av Opsjonsavtaler avlyse budrunden dersom det oppstår forhold som gjør at det ikke er mulig eller ønskelig å gjennomføre budrunden. Det kan ikke fremmes krav mot Statnett etter avvisning, forkastelse eller avlysning om noen form for vederlag, kompensasjon eller erstatning i eller utenfor kontrakt. DEL 4 AKSEPT 14. Utvelgelse av bud Valg av bud for inngåelse av Opsjonsavtale skjer på grunnlag av en samlet vurdering av den systemdriftsmessige nytten av energiopsjonene. Følgende kriterier vil være særlig viktige: Geografisk plassering av tilbudt Forbruksenhet, Nedreguleringsvolum, fleksibiliteten i budene, Opsjonspremie og Innløsningspris. Statnett kan velge å kjøpe noen av budene gitt for samme Forbruksenhet, men slik at det tas hensyn til krav til avhengighet gitt av budgiver, jf pkt. 8. Statnett kan ikke ved utvelgelse av bud begrense tilbudt varighet. Dersom budene samlet sett vurderes ikke å gi tilstrekkelig systemdriftsmessig nytte i forhold til kostnader, kan Statnett velge å kjøpe et mindre volum enn den årlige behovsvurderingen. 15. Tilbakemelding om aksept av bud og avtaleinngåelse Statnett vil innen utløpet av Vedståelsesfristen gi tilbakemelding ved å sende skriftlig aksept av de bud som velges. Opsjonsavtale inngås ved denne skriftlige aksepten fra Statnett, jf pkt. 16. Statnett vil innen utløpet av samme frist også sende tilbakemelding om hvilke bud som ikke velges. Det kan ikke kreves ytterligere begrunnelse for valg av bud.

7 DEL AVTALEVILKÅR FOR OPSJONSAVTALE 16. Avtalevilkår og Opsjonsavtaledokument Opsjonsavtale mellom Statnett og Budgiver inngås ved at budskjema med bud i ferdig utfylt og undertegnet stand fra Budgivers side undertegnes fra Statnetts side med angivelse av hvilke bud Statnett aksepterer og dette utgjør deretter Opsjonsavtaledokumentet. Det blir ikke opprettet noe ytterligere avtaledokument. Opsjonsavtale inngås på de vilkår som fremkommer i Opsjonsavtaledokumentet og i disse Standardvilkårene, som blir del av Opsjonsavtalen. DEL 6 HÅNDTERING AV OPSJONSAVTALE A) NORMALÅR 17. Overvåking av kraftsituasjonen Statnett vil som systemansvarlig løpende overvåke og vurdere kraftsituasjonen og sannsynligheten for at det vil oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon. 18. Nedjustering av Innløsningspris Aktør har rett til å justere Innløsningsprisen nedover på ethvert tidspunkt etter at Opsjonsavtale er inngått og frem til Varsel er mottatt, som tidligst kan være fredag kl. 16:00 og senest søndag kl. 24:00, tidligst uke 51 og senest uke 18. Nedjustering må skje ved bruk av skjema i Vedlegg 2 og i samsvar med retningslinjene gitt i vedlegget. B) ÅR MED SVÆRT ANSTRENGTE KRAFTSITUASJONER (SAKS) 19. Beslutning om SAKS og om varsling av innløsning og utvelgelse av Opsjonsavtaler Beslutning om å varsle innløsning og utvelgelse av hvilke Opsjonsavtaler som innløses blir truffet av Statnett. Slik beslutning skjer på grunnlag av en samlet vurdering av den systemdriftsmessige nytte av og kostnader ved innløsning etter at Statnett har søkt om og NVE har truffet Beslutning om SAKS og godkjent bruk av energiopsjoner for en konkret svært anstrengt kraftsituasjon. 20. Varsel om innløsning av Opsjonsavtale Varsel skal identifisere hvilken Opsjonsavtale som innløses og angi nøyaktig tidspunkt for når nedregulering skal starte, se dog punkt 22. Varsel om innløsning skal gis på e-post til oppgitt kontaktperson. I tillegg skal Statnett forsøke å varsle per telefon til kontaktperson fastsatt i Opsjonsavtaledokumentet. Mottatt varsel skal bekreftes på e-post adresse 21. Varslingstid Varslingstiden er minimum syv kalenderdager. Varslingstiden regnes fra søndag kl. 24:00. Denne frist gjelder også ved forlengelse av Nedregulering. 22. Nedregulering av forbruk Ved innløsning av Opsjonsavtale skal Aktør foreta nedregulering av Forbruksenhet for det antall MWh/uke som det er inngått Opsjonsavtale for. Aktøren kan velge når på døgnet og uken nedreguleringen skal skje, men plikter å foreta nedregulering slik at antall MWh/uke blir som avtalt, samt i henhold til nedreguleringsstruktur og maksimal forbruk som angitt i budet. Nedregulering skal foretas i forhold til det Normalforbruk som er oppgitt i budet. Nedreguleringen vil være levert i henhold til Opsjonsavtalen hvis forbruksnivået ved nedregulering representerer Normalforbruket fratrukket Nedreguleringsvolumet for det innløste budet og eventuelt for de innløste budene som er tatt ut først. 23. Fleksibel innløsning av Opsjonsavtale Innenfor Budaktiveringsperioden kan Statnett foreta fleksibel innløsning av Opsjonsavtaler slik at innløsning kan varsles i en hvilken som helst uke innenfor Budaktiveringsperioden. Innløsning av Opsjonsavtale kan benyttes og varsles kontinuerlig for samme opsjon flere ganger i løpet av

8 Budaktiveringsperioden, gitt at opsjonens varighet er innenfor budaktiveringsperioden og eventuell begrensning av samlet tidsrom for nedregulering. Det kan ikke besluttes å foreta nedregulering flere ganger i løpet av Budaktiveringsperioden. 24. Varighet av nedregulering For hver gang det varsles innløsning av Opsjonsavtale, vil varigheten av nedregulering være 2 uker. DEL 7 UTBETALINGER, AVREGNING OG KONTROLL 25. Opsjonspremie Opsjonspremien betales etter pay-as-bid-prinsippet, dvs. at hver Aktør får betalt Opsjonspremie i henhold til inngått Opsjonsavtale. Opsjonspremien utbetales innen 30 dager etter at faktura, inkl. mva. er mottatt fra Aktør. Det anmodes om at Aktør utsteder faktura innen 14 dager etter inngått Opsjonsavtale. 26. Innløsningsbeløp, avregning og kontroll Innløsningsbeløp utbetales etter pay-as-bid-prinsippet, dvs. at hver Aktør som har mottatt Varsel får betalt ut fra Innløsningspris i henhold til inngått Opsjonsavtale, eventuelt slik Innløsningsprisen senere er justert i samsvar med pkt 18. Innløsningsbeløp beregnes på grunnlag av faktisk levert volum målt opp mot Nedreguleringsvolum i henhold til inngått Opsjonsavtale. Aktør skal sende Statnett faktura basert på ukesmodul med et fakturaunderlag som i tilstrekkelig grad dokumenterer at nedregulering har skjedd i henhold til inngått Opsjonsavtale. Dersom Aktør har benyttet forbruk som omfattes av inngått Opsjonsavtale til å gi bud i regulerkraftmarkedet eller RKOM, skal Aktøren i fakturaunderlaget dokumentere at det forbruket som er tatt ut som effekt, ikke er medregnet i Nedreguleringsvolum etter Energiopsjonsordningen. Innløsningsbeløp utbetales innen 30 dager etter at faktura inkl. mva er mottatt fra Aktør. Aktør kan sende faktura etter hver avsluttet 2 ukers periode jf pkt. 24. Statnett har rett til å kontrollere at faktisk nedregulering samsvarer med Nedreguleringsvolum i henhold til inngått Opsjonsavtale ved bruk av måledata innhentet gjennom balanseavregningen og/eller direkte fra lokal netteier. Hvis Nedreguleringsvolum er større enn avtalt, medfører dette ingen rett til ytterligere utbetaling ut over avtalt Innløsningsbeløp i henhold til det bud som er varslet innløst av Statnett for nedregulering. Innløsningsbeløp skal ikke utbetales i tilfelle der en Aktør, som har inngått Opsjonsavtale, selv velger å redusere sitt forbruk uten å ha mottatt Varsel. Innløsningsbeløp skal likevel utbetales når en Aktør uten å ha mottatt Varsel, helt eller delvis har redusert forbruk som er omfattet av en inngått Opsjonsavtale, og deretter mottar Varsel. Innløsningsbeløp skal i slike tilfelle beregnes fra det tidspunkt hvor nedreguleringen i henhold til Varslingstid skal starte.

9 DEL ØVRIGE BESTEMMELSER 27. Verifikasjon av prosedyrer Statnett har rett til å kreve fremleggelse og verifikasjon av prosedyrer for forberedelse og gjennomføring av nedregulering av Forbruksenheter omfattet av Opsjonsavtale. 28. Force majeure Dersom oppfyllelse av Opsjonsavtale helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor partenes kontroll og som partene ikke med rimelighet kunne forutse da Opsjonsavtale ble inngått og vedkommende part ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen, suspenderes partens plikter så lenge slike forhold foreligger. En part som vil påberope seg force majeure, må uten opphold skriftlig informere den annen part om årsaken til hindringen, samt hvilken innvirkning hindringen forventes å få, og hvor lenge hindringen forventes å vare. Dersom en av partene påføres utgifter som skyldes at den annen part har force majeure, har vedkommende ikke krav på å få erstattet utgiftene. Dersom NVEs godkjenning av Energiopsjonsordningen i tidsrommet fra Statnett har sendt invitasjon til å gi bud og utløpet av uke 20 blir trukket tilbake eller det gis endringer eller tillegg til godkjenningen, regnes dette som force majeure. 29. Mislighold fra Aktør Ved vesentlig mislighold av Aktørens plikter etter Opsjonsavtalen, kan Statnett etter skriftlig varsel heve Opsjonsavtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom en Aktør ikke gjennomfører nedregulering med avtalt MWh/uke i samsvar med Opsjonsavtale og pkt. 22, anses dette som vesentlig mislighold av Opsjonsavtalen. Dersom Aktør forsettlig eller uaktsomt misligholder sine plikter etter Opsjonsavtalen, bortfaller Statnetts plikt til å betale Innløsningsbeløp helt eller delvis for hele det avtalte Nedreguleringsvolumet innenfor den/de uker som er berørt. For øvrig kan Statnett gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende. 30. Mislighold fra Statnett Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. 31. Ansvar Aktøren er selv ansvarlig for håndtering av egne Forbruksenheter og kan ikke rette krav mot Statnett for noen skader som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføring av Opsjonsavtaler. 32. Suspensjon av Aktør Statnett kan suspendere Aktør fra i Energiopsjonsordningen dersom Standardvilkårene eller Opsjonsavtalen ikke blir fulgt. 33. Overdragelse Rettigheter og plikter etter Opsjonsavtale kan ikke omsettes eller overdras på annen måte. 34. Bortfall av Opsjonsavtale Innløsning av inngåtte Opsjonsavtaler kan skje til og med uke 20. Inngåtte Opsjonsavtaler bortfaller deretter når oppgjør i samsvar med pkt. 26 har funnet sted. Det kan ikke fremmes krav mot Statnett om noen form for vederlag, kompensasjon eller erstatning i eller utenfor kontrakt for at inngått Opsjonsavtale ikke innløses. 35. Tvisteløsning Dersom det oppstår en tvist mellom Budgiver eller Aktør og Statnett i forbindelse med Standardvilkårene eller Opsjonsavtale, skal denne så vidt mulig søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolene. Oslo tingrett vedtas som verneting, jf tvisteloven 4-6.

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK INNHOLD 1. Introduksjon... 4 2. Definisjoner... 4 3. Kvalifisering av Banker... 8 3.1. Forvaltning av Vergemålsmidler

Detaljer