Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013"

Transkript

1 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013

2 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner. Evalueringsrapporten oversendes Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Statnett vil understreke at evalueringen er foretatt i uke 10, og at det fremdeles gjenstår deler av budaktiveringsperioden, som er uke Oslo, Øivind K Rue Konserndirektør Nettdrift

3 side 3 av 12 OPPSUMMERING AV EVALUERING AV SESONGEN 2012/2013 Formålet med energiopsjonsordningen er å redusere sannsynligheten for rasjonering ved en reduksjon av forbruket i en svært anstrengt kraftsituasjon. Ordningen med energiopsjoner i forbruk innebærer at Statnett ber om bud og kjøper opsjoner som i vintersesongen kan brukes til nedregulering av forbruk. Ordningen har eksistert siden sesongen 2006/2007. ÅRETS KJØP Det ble ved budrunden sommeren/høsten 2012 inngått avtaler om kjøp av energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 med flere bedrifter. Det ble inngått avtaler som samlet sett ville kunne gi maksimalt 442 MW effektreduksjon (532 MW for sesongen 2011/2012) og med et samlet energivolum på 555 GWh (500 GWh for sesongen 2011/2012). Det ble kjøpt energiopsjoner i hele landet. Samlet opsjonspremie for energiopsjonene var 29,8 million kr. Statnett mottok bud med et samlet volum på nærmere 1,2 TWh, hvilket er på nivå med mottatte bud forrige sesong. Det var til sammen 10 konsern (9 for sesongen 2011/2012) som ga bud på til sammen 18 industrianlegg (19 i sesongen 2011/2012). Det er en god geografisk spredning i budene. Maksimalt tilbudt effekt var 839 MW (838 MW for sesongen 2011/2012). ANBEFALING OM VIDEREFØRING OG VIDEREUTVIKLING Statnett vil søke NVE om videreføring av ordningen med energiopsjoner i forbruk med bakgrunn i: Behovsvurderingen for sesongen 2013/2014 viser at det er behov for virkemidler for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner. Energiopsjoner i forbruk er et tiltak som reduserer sannsynligheten for rasjonering i en svært anstrengt kraftsituasjon. Statnett har i evaluering av sesongen 2012/2013 kommet fram til å videreføre ordningen med standardproduktet. Tidligere sesongers erfaring er at bud med lang varighet ikke har tilstrekkelig nytteverdi. Behovet dekkes best gjennom opsjoner med høy effekt og kortere varighet, og dette bidrar til et mer treffsikkert og effektivt virkemiddel både for håndtering av regionale og nasjonale SAKS-situasjoner. I en videreføring av ordningen vil Statnett kommunisere at bud på standardprodukt med høy effekt og varighet på 2-6 uker ansees å gi størst nytte for kraftsystemet. Erfaringene de siste vintrene viser at ordning med energiopsjoner i forbruk er en forsikringsordning som vil kunne avhjelpe svært anstrengte kraftsituasjoner i regioner/landet som helhet. Samtidig ble det registrert (særlig vintersesongen 2010/2011) flere lokale områder med svært lav magasinfylling hvor det kunne oppstått vesentlig energiknapphet ved feil i nett- eller produksjonsanlegg. Ordning med energiopsjoner i forbruk ville i liten grad kunne avhjelpe slike situasjoner. Statnett har ikke identifisert forhold ved ordningen som har virket vesentlig annerledes enn forutsatt eller motvirket hensikten med ordningen. Ordningen foreslås videreført som nasjonal ordning med innkjøp av energiopsjoner før sommeren Statnett vil initiere en budprosess i løpet av mai/juni dersom søknad om videreføring godkjennes. Søknad om videreføring for sesongen 2012/2013 sendes NVE samtidig med oversendelse av denne rapport.

4 side 4 av 12 Innholdsfortegnelse Oppsummering av evaluering av sesongen 2012/ Formål og mandat Generelt om energiopsjonsordningen Et av tiltakene ved svært anstrengte kraftsituasjoner Samfunnsøkonomisk nytteverdi av energiopsjoner Behovsvurdering Utvelgelseskriterier Ordning med energiopsjoner i forbruk 2012/ Generelt Budrunde Sommeren/høsten Deltakelse og mottatte bud sesongen 2012/ Inngåtte avtaler for sesongen 2012/ Kraftsituasjonen sesongen 2012/ Erfaringer fra sesongen 2012/ God energisituasjon gjennom sesongen 2012/ Lokale utfordringer som ikke håndteres av ordning med energiopsjoner Prisutvikling og forbruksfleksibilitet i industrien Ønsket budutforming ved videreføring av ordning Opsjon med høy effekt og kortere varighet foretrukket Innkjøpstidspunkt før sommeren Videreføre mulighet for gjensidig utelukkende bud Oppsummering om videreføring Ønsket prosess for videreføring av ordningen sesongen 2012/

5 side 5 av 12 1 FORMÅL OG MANDAT FORMÅL MED ENERGIOPSJONSORDNINGEN Hensikten med energiopsjonsordningen er å redusere sannsynligheten for rasjonering i det norske kraftsystemet. Ordningen skal gi systemansvarlig sikkerhet for forbruksreduksjon i en svært anstrengt kraftsituasjon. Energiopsjonsordningen er et virkemiddel Statnett som systemansvarlig har til rådighet i slike situasjoner. MANDAT OG EVALUERINGSKRAV I vedtak av 30. mai 2012 godkjente NVE en ordning for energiopsjoner i henhold til forskrift om systemansvar 22a. Dette vedtaket fastsatte videre at Statnett innen 1. april 2013 skal sende NVE en evalueringsrapport som beskriver hvordan ordningen har fungert og utviklet seg i forhold til forrige periode. På bakgrunn av at gjeldende energiopsjonsordning kun er godkjent for sesongen 2012/2013 er det nødvendig med ny søknad og godkjenning fra NVE for videreføring av ordningen for sesongen 2013/2014. Evalueringen har som formål å utgjøre grunnlag for vurdering av videreutvikling og videreføring av energiopsjonsordningen. INNHOLD I ÅRETS RAPPORT Fra prøveordningen med energiopsjoner i forbruk sesongen 2006/2007 og for hver av de påfølgende sesongene har Statnett utarbeidet evalueringsrapporter som er sendt NVE. Årets evaluering støtter seg til del på de drøftinger og analyser som er gjort i tidligere evalueringer. Årets rapport inneholder: en del om energiopsjonsordningen generelt (kapittel 2), en del om gjennomføringen denne sesongen (kapittel 3), en oppsummering av utviklingen av kraftsituasjonen gjennom sesongen 2012/2013 (kapittel 4) og en evaluering av årets ordning (kapittel 5). Kapittel 6 gir en anbefaling til videreføring av ordningen. 2 GENERELT OM ENERGIOPSJONSORDNINGEN Ordningen med energiopsjoner i forbruk innebærer at Statnett ber om bud og kjøper opsjoner som i vintersesongen kan brukes til nedregulering av forbruk. Aktører som blir valgt til å delta i ordningen garanterer Statnett et gitt volum for nedregulering. For dette får de en fast inntekt (opsjonspremie) samt en variabel inntekt (innløsningspris) som tilfaller tilbyder ved en eventuell innløsning av opsjonen. Kjøpte opsjoner kan kun brukes etter at Statnett har søkt og fått godkjent anvendelse av NVE. 2.1 ET AV TILTAKENE VED SVÆRT ANSTRENGTE KRAFTSITUASJONER En svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS) kan oppstå som følge av et tørrår alene eller et tørrår kombinert med en langvarig reduksjon i importkapasitet, og kan i verste fall medføre et behov for rasjonering av forbruk. Formålet med SAKS-tiltak generelt er å redusere sannsynligheten for slik rasjonering, eventuelt å redusere omfanget av en rasjonering. Aktuelle virkemidler skal være målrettet, ha en sikker og rask virkning i en svært anstrengt kraftsituasjon og skal også bidra til fleksibilitet i forbruk. Statnett har følgende virkemidler til bruk i en SAKS-situasjon: energiopsjoner i forbruk (ENOP) og reservekraftverk (i Midt-Norge). 2.2 SAMFUNNSØKONOMISK NYTTEVERDI AV ENERGIOPSJONER En eventuell rasjoneringssituasjon vil medføre to typer samfunnsøkonomiske kostnader. Den ene typen samfunnsøkonomiske kostnader er forbrukernes direkte nyttetap som følge av at de må redusere sitt kraftforbruk. De forbrukerne som rammes direkte vil oppleve en ulempe knyttet til at de må redusere kraftforbruket. Estimater på forbrukernes kostnader ved rasjonering er gjennomført ved undersøkelser av avsavnsverdier ved rasjonering og ved

6 side 6 av 12 mer kortvarige avbrudd i forsyningen (KILE-kostnader). Fordelen med forbruksreduksjoner ved energiopsjoner fremfor rasjonering er blant annet at ENOP-ordningen velger ut de aktørene med lavest betalingsvilje for kraft og at aktørene kan planlegge for muligheten av redusert forbruk, blant annet ved inngåelse av salgskontrakter for deres produkter, lagerhold osv. Viktigst for Statnett er imidlertid sikkerhet om at aktørene faktisk vil redusere sitt forbruk i en SAKS. Den andre typen samfunnsøkonomiske kostnader er eventuelle tilleggskostnader som kan oppstå for samfunnet som helhet i en rasjoneringssituasjon. Eksempler på slike tilleggskostnader er: - Økte transaksjonskostnader for aktørene under rasjonering, for eksempel i forbindelse med sikkerhetsstillelse ved krafthandel - Irrasjonelle beslutninger og tilpasninger hos aktører under og etter en krise - Konsekvenser av redusert tillit til det markedsbaserte kraftsystemet som sådan, noe som kan medføre at markedet blir mindre effektivt, og at det gjennomføres kostbare institusjonelle endringer - Kostnader til administrasjon av rasjoneringen Kostnadene ved disse virkningene kan bli store, men utfallet er samtidig såpass usikkert at en verdsetting blir svært spekulativ, og er derfor ikke foretatt. Den samfunnsøkonomiske nytten av energiopsjoner er dermed primært å oppnå en sikkerhet for at rasjonering unngås eller at omfanget reduseres. 2.3 BEHOVSVURDERING Som utgangspunkt for utforming og omfang av ordningen er det foretatt analyser som avdekker behov for fleksibilitet i en svært anstrengt kraftsituasjon. Behovsvurderingen er foretatt med utgangspunkt i produksjonskapasitet, eksisterende forbruk, importkapasitet og sårbarhet for langvarige feil i hvert område og bygger på simuleringer i samkjøringsmodellen supplert med erfaringer fra kraftsystemdriften. Det er tatt utgangspunkt i situasjonen i nær fremtid i alle behovsvurderingene. Dette betyr at ved forbruksøkning eller andre endringer i forutsetningene kan tallene bli forandret. Behovsvurderingen gir føringer for volumer og geografiske prioriteringer. Behovsvurderingen omfatter behov for SAKS-tiltakene energiopsjoner i forbruk og/eller reservekraftverk. Behovsvurderingen tar ikke hensyn til den aktuelle kraftsituasjon. Med kraftsituasjon menes den samlede vurdering av aktuell magasinbeholdning og aktuelle forhold knyttet til produksjon, forbruk og overføringskapasitet. 2.4 UTVELGELSESKRITERIER Kriteriene for utvelgelse av bud er i standardvilkårene fastsatt å skulle skje som en samlet vurdering av den systemmessige nytten av energiopsjonene. Det er angitt at følgende kriterier vil være særlig viktige: geografisk plassering av forbruksenheten, nedreguleringsvolum, fleksibilitet i budene, opsjonspremie og innløsningspris. SAKS kan oppstå som følge av et tørrår alene eller et tørrår kombinert med en langvarig reduksjon i importkapasitet. En slik importreduksjon kan oppstå som følge av feil på transformatorer i eller i nærheten av det utsatte området, feil på HVDC-kabler eller reduksjoner i importkapasitet på grunn av andre nettbegrensninger i eller utenfor området. Konsekvensen av en langvarig reduksjon i importkapasitet vil variere fra område til område. Generelt vil konsekvensen bli større i mindre områder, blant annet fordi store områder oftest har flere alternative importkanaler og er mindre avhengige av enkeltkomponenter. 3 ORDNING MED ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2012/ GENERELT Ordningen er beskrevet i brev til NVE av 12. desember 2005, samt søknader og evalueringsrapporter i perioden fra 2006 til En ytterligere detaljering og beskrivelse av ordningen finnes på Statnetts nettside. I tillegg danner standardvilkårene og veileder for ordningen et viktig grunnlag for hvordan ordningen fungerer.

7 side 7 av 12 Det produktet som aktørene kunne tilby sesongen 2012/2013 var det såkalte standardproduktet. Der gjelder en varslingstid på en uke og en varighet av nedreguleringen på minst to uker. Aktørene har mulighet for selv å spesifisere maksimal samlet varighet av en nedregulering (fra 2 uker til 20 uker). Budaktiveringsperioden (dvs. periode for innløsning av opsjonsavtaler) for ordningen er fra og med uke 1 til og med uke 20. Fra sesongen 2011/2012 var det kun mulig å gi bud i standardproduktet. Tilleggsproduktet, med varslingstid på to uker og med varighet på nedregulering på åtte uker, ble altså fjernet for denne sesongen. For å stimulere til økte volumer i ordningen ble for sesongen 2010/2011 åpnet for noe mer fleksibel budgiving innenfor standardproduktet, noe som også ble vektlagt i ordningen for sesongen 2012/2013. Det er nå mulig å utforme og by inn gjensidig ekskluderende bud. Begrunnelsen for dette er gitt i evaluering av ordningen for sesongen 2010/ BUDRUNDE SOMMEREN/HØSTEN 2012 Budinvitasjon ble sendt og annonsert på Statnetts websider 20. juni Budfrist ble satt til 4. september og vedståelsesfrist var 18. september I søknad til NVE 30. mars 2012 anbefalte Statnett å foreta innkjøp av energiopsjoner før sommeren Godkjenning av ordning forelå tidlig i juni, og for at aktørene skulle få tilstrekkelig med tid for å regne på budene ble budprosess initiert før sommer med budfrist tidlig i september. 3.3 DELTAKELSE OG MOTTATTE BUD SESONGEN 2012/2013 Det ble mottatt bud fra 9 budgivere (konsern), som dekker 19 industrianlegg. Noen konsern/selskap bød inn flere forbruksenheter, som igjen kunne gi flere bud (dvs. flere nedreguleringstrinn). Nærmere detaljer er gitt i tabell / / / / / / / 2007 Antall budgivere (konsern) Bud i standardproduktet Bud i tilleggsproduktet NA NA Tilbudt volum totalt i TWh 1,15 1,16 2,0 1,9 1,8 2,0 2,7 Tilbudt volum totalt i MW Opsjonspremie intervall (kr/mwh) Innløsningspris intervall (kr/mwh) Justert for de som er gjensidig utelukkende; - det ble gitt totalt 43 ulike bud. 2 Justert for de som er gjensidig utelukkende; - det ble gitt totalt 38 ulike bud. 3 Gjensidig utelukkende bud er ekskludert. 4 Gjensidig utelukkende bud er ekskludert.

8 side 8 av 12 Tabell 1 Oversikt over tilbudte bud i ordning med energiopsjoner i forbruk Budene hadde god spredning mellom industrier og budene dekket både treforedling, kjemisk, aluminium, ferro og annen metallindustri. Budene hadde også en god geografisk spredning. Sammenlignet med den ordinære budrunden forrige sesong mottok Statnett nesten samme antall bud. Deltagelsen synes å være stabil både med hensyn til deltagere og budgiving. Tilbudt volum i energi er lavere de to siste sesongene sammenlignet med tidligere år. Dette har sammenheng med at tilleggsproduktet ble fjernet; - dette var typisk bud som hadde lav/moderat effekt, men lang varighet. 3.4 INNGÅTTE AVTALER FOR SESONGEN 2012/2013 Det ble ved budrunden høsten 2012 inngått avtaler om kjøp av energiopsjoner med flere bedrifter. Geografisk plassering, volum, opsjonspremie og innløsningspris ble de avgjørende vurderingskriteriene ved innkjøp i denne budrunden. Det ble inngått avtaler som samlet sett ville kunne gi 442 MW effektreduksjon (532 MW for sesongen 2011/2012) og med et samlet energivolum på 555 GWh (500 GWh for sesongen 2011/2012). Det ble kjøpt energiopsjoner i hele landet, med utgangspunkt i behovsvurderingen. Samlet opsjonspremie for energiopsjonene var 29,8 million kr. 4 KRAFTSITUASJONEN SESONGEN 2012/2013 Fyllingsgraden i norske magasiner var ved innkjøpstidspunktet i uke 36 på 89 prosent, som var nærmere 5 prosent høyere enn medianverdien for tilsvarende uke. Magasinutviklingen før årsskiftet 2012/2013 var over median for 1993/2012, mens den etter årsskiftet har vært under median, som helhet, som vist i figur 1. Figur 1 Magasinutvikling Norge, historiske verdier (kilde: NVE). 5 Gjeldende for de to første ukene for noen bud var det avtakende innløsningspris over lengre perioder.

9 side 9 av 12 Gjennom store deler av 2012 lå den hydrologiske balansen 6 over det normal, men en kald og tørr avslutning på året førte til at den hydrologiske balansen svekket seg og var negativ ved utgangen av Kaldt og tørt vær preget også starten på 2013, og den hydrologiske balanse viste derfor et underskudd på rundt 13 TWh i uke 9. Det var først og fremst lite snø i fjellet som bidro til dette underskuddet (underskudd på over 10 TWh). Ved innkjøpstidspunktet for energiopsjoner i september 2012 var den hydrologiske balansen +7 TWh. Figur 2 Hydrologisk balanse Norge Det var høy eksport til utlandet gjennom store deler av 2012 (kun to uker hvor det var netto import) pga. god energisituasjon i Norge. Denne eksporten har avtatt ut over vinteren 2012/2013, og netto eksporten de to første månedene av 2013 var på kun 59 GWh, mot 3591 GWh i de to første månedene av Denne nedgangen i eksport skyldes den negative utviklingen vi har hatt i den hydrologiske balansen. Høy kjernekraftproduksjon i Sverige har også bidratt til at netto eksporten har avtatt. 5 ERFARINGER FRA SESONGEN 2012/2013 Ordning med energiopsjoner i forbruk er en forsikringsordning. Virkemidlet skal være en forsikring og gi oss et virkemiddel i form av sikkerhet for forbruksreduksjon i en situasjon som er mer ekstrem enn noen situasjon vi har opplevd til nå. OED skriver i sitt vedtak av den 15. september 2008 at: Det kan være hensiktsmessig å forsikre seg mot en uønsket hendelse selv om sannsynligheten for at den inntreffer er lav, dersom konsekvensene av at den inntreffer er store. Departementet deler Statnetts vurdering at ordningen kan redusere konsekvensene av en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon, uten at ordningen i seg selv er noen garanti for at situasjonen ikke oppstår. 5.1 GOD ENERGISITUASJON GJENNOM SESONGEN 2012/2013 Hele landet har hatt god energisituasjon og magasinfylling gjennom hele vintersesongen, og det har ikke vært fare for energiknapphet i noen områder. God energisituasjon og god tilgjengelighet på utenlandsforbindelsene har bidratt til at det ikke vært aktuelt å igangsette noen SAKS-søknad til NVE. 6 Hydrologisk balanse er gitt som sum energi lagret i vannmagasin, snømagasin og markvann (øverste laget vann i bakken)

10 side 10 av LOKALE UTFORDRINGER SOM IKKE HÅNDTERES AV ORDNING MED ENERGIOPSJONER Ordning med energiopsjoner i forbruk er en forsikringsordning som skal bidra til redusert sannsynlighet for rasjonering eller redusert omfang av rasjonering for større regioner/landet som helhet. Erfaringer fra tidligere vintersesonger er at det er flere lokale sårbare områder innenfor regionene som har opplevd svært lav magasinfylling og hvor det kunne oppstått vesentlig energiknapphet ved feil i overføringsanlegg. Det vil si at lav lokal produksjon/magasinfylling og begrenset importkapasitet til området gir sårbarhet for utfall av nett- eller produksjonsanlegg. Dette er typisk mindre områder som i liten grad er aktuelt å skille ut som egne bud-/prisområder, på grunn av manglende konkurranse og størrelse. Prisene vil da ikke i vesentlig grad være et aktivt styringssignal for importen til og forbruket i det lokale området. Ordning for energiopsjoner i forbruk vil i mindre grad være anvendbar i slike situasjoner. Flere av områdene har ikke forbruksenheter som deltar i ordning med energiopsjoner. Statnett har i dag begrensede virkemidler for å håndtere slike sårbare lokale områder. 5.3 PRISUTVIKLING OG FORBRUKSFLEKSIBILITET I INDUSTRIEN Kraftprisen har holdt seg relativt lav gjennom vinteren. Etter nedgangen i 2009 som følge av finanskrisen har kraftforbruket fra kraftkrevende industri (inklusiv papirindustrien) holdt seg relativt stabilt for Forbruket i vintersesongen 2012/2013 har vært stabilt. I tidligere evalueringer av ordningen er det påpekt at noe forbruksreduksjon sannsynligvis vil kunne bli realisert i en SAKS gjennom generelt høye priser i kraftmarkedet. I praksis har man hatt liten erfaring med hvordan forbruket tilpasser seg i slike situasjoner. Etter sesongen 2010/2011 var erfaringen at prisen i en anstrengt kraftsituasjon vil ligge på et nivå som gjør at importkapasiteten i stor grad utnyttes. Ellers ser den kortsiktige tilpasningen til industrien (innenfor en sesong) ut til å være mer påvirket at konjunktursituasjonen og produktmarkedene enn kraftprisen. Dette er trolig knyttet til at kraftkrevende industri i stor grad er sikret mot prissvingninger i spotmarkedet. Erfaringene fra vintrene 2009/2010 og 2010/2011 gir mindre grunn til å tro at frivillig forbruksreduksjon fra kraftkrevende industri vil finne sted på grunnlag av høye kraftpriser inn mot en SAKS. Variasjoner i kraftforbruk i industrien avhenger i stor grad av andre faktorer som har mindre sammenheng med kraftsituasjonen i Norge og Norden. Dette støtter vurderingen av behovet for en ordning med energiopsjoner i forbruk for å sikre fleksibilitet i en SAKS.

11 side 11 av 12 Figur 3 - Forbruksutvikling kraftkrevende industri (kilde: Nord Pool Spot). 6 ØNSKET BUDUTFORMING VED VIDEREFØRING AV ORDNING 6.1 OPSJON MED HØY EFFEKT OG KORTERE VARIGHET FORETRUKKET Den viktigste erfaringen fra vintrene 2009/2010 og 2010/2011 var at en SAKS med svært liten sannsynlighet vil kunne oppstå tidlig i vintersesongen. Oppfatningen var tidligere at lange opsjoner vil kunne være nyttig i nasjonal tørrårssituasjon hvor krisen vokser langsomt fram mens at korte opsjoner med høy effekt vil være nyttige for mindre regionale områder hvor en svært anstrengt kraftsituasjon kan oppstå raskt. Statnetts vurdering er at en SAKS, dersom det inntreffer, sannsynligvis vil oppstå forholdsvis sent i tappesesesongen. Det vil kunne trigges av mindre sannsynlige hendelser og forløp som er utenfor det utfallsrommet aktører i kraftmarkedet tar hensyn til i sine disponeringer. Kraftforbruket innenfor alminnelig forsyning vil være lavere i april sammenlignet med februar/mars. For kraftkrevende industri vil de til stor del være på samme nivå gjennom hele vinteren. Vår vurdering er at industriforbruk som vil kunne kobles ut i tråd med standardproduktet (en ukes varsling, minimum 2 ukers varighet) vil kunne gi et vesentlig bidrag for å hindre rasjonering eller gi en vesentlig reduksjon av omfang av rasjonering. Videre er vurderingen at energiopsjoner vil være et mer effektivt virkemiddel når de gir et stort bidrag over en kortere periode. Det vil si at bud med høy effekt og kortere varighet, typisk 2-6 uker, vil være å foretrekke fremfor bud med samme energivolum men som har lavere effekt og lang varighet. Statnett anbefaler standardproduktet ved en videreføring av ordningen. 6.2 INNKJØPSTIDSPUNKT FØR SOMMEREN I utformingen av ordningen ble det vektlagt å inngå opsjonsavtaler i forkant av det hydrologiske året. Innkjøpstidspunktet var ment å være nøytralt i forhold til forventning om den hydrologiske situasjonen i budaktiveringsperioden. I

12 side 12 av /2007, 2007/2008, 2011/2012 og 2012/2013 ble avtaler inngått i begynnelsen/midten av september, mens det for sesongen 2008/2009 ble inngått avtaler i midten av november. Sesongen 2010/2011 er eneste gang innkjøp ble foretatt før sommeren. En fordel med å kjøpe før sommeren er at det da vil være lettere å kjøpe med utgangspunkt i behovsvurderingen og at kjøp i mindre grad vil bli påvirket av den aktuelle kraftsituasjon. Man skaffer da en grunnstamme av energiopsjoner fordelt rundt i de ulike potensielle problemområdene. Dette innkjøpet blir gjort når fleksibiliteten i industrien er størst. Dette er i tråd med intensjonen om en forsikringsordning, som ligger til grunn for Statnetts arbeid og myndighetenes godkjenning av ordningen. Det vil fremdeles være mulighet for, hvis behovet skulle oppstå, å etablere og inngå bilaterale avtaler med enkelte aktører og for enkelte regioner i løpet av høsten og vinteren. Statnett anbefaler innkjøp av energiopsjoner før sommeren ved en videreføring. 6.3 VIDEREFØRE MULIGHET FOR GJENSIDIG UTELUKKENDE BUD For å stimulere til økte volumer i ordningen ble det i ordningen for 2010/2011 åpnet for noe mer fleksibel budgiving innenfor standardproduktet, noe som ble videreført i ordningen for 2012/2013. Det er nå mulig å utforme og by inn gjensidig ekskluderende bud. Begrunnelsen er at ved å tillate dette kan aktører som ønsker det by inn bud med ulik samlet maksimal varighet (sum av 2-ukers blokker i standardproduktet) på sammenfallende volum med ulike opsjonspremier. Det kan være store forskjeller i opsjonspremien som en aktør må ha for å kunne stille et gitt nedreguleringsvolum i 2 uker kontra 20 uker. Dersom en aktør er tvunget til å velge kun ett bestemt format på hele eller deler av sitt nedreguleringsvolum kan dette føre til at det budet aktøren velger å gi ikke er i godt samsvar med Statnetts forventede behov. Statnett anbefaler at det skal være mulig å gi gjensidig utelukkende bud i standardproduktet ved en videreføring. 6.4 OPPSUMMERING OM VIDEREFØRING Det er grunn til å anta at aktørene i kraftmarkedet tilpasser seg en forventet utvikling, men i mindre grad tar høyde for en kombinasjon av uforutsette hendelser og de mest ekstreme erfarte forløp av vær- og tilsigsutvikling. Som en forsikring mot denne risikoen mener Statnett det er behov for SAKS-tiltak i form av energiopsjoner i forbruk. Statnett har i evaluering av sesongen 2012/2013 kommet fram til at nåværende produktutforming videreføres. Aktørene har tilpasset seg bra til at tilleggsproduktet er tatt bort, og nåværende portefølje av bud har i sum større nytte for kraftsystemet enn tidligere. Bud på standardprodukt med så høy effekt som mulige og varighet på 2-6 uker ansees å være det mest hensiktsmessig virkemiddelet som kan fremskaffes gjennom ordningen med energiopsjoner i forbruk. Dette vil bli vektlagt i innkjøpsprosessen videre. Som tidligere vil Statnett søke om videreføring av ordningen på nasjonal basis for ett år. Det legges opp til å foreta innkjøp før sommeren ØNSKET PROSESS FOR VIDEREFØRING AV ORDNINGEN SESONGEN 2012/2013 Samtidig med denne evalueringsrapport vil Statnett også sende søknad om videreføring til NVE. Gitt godkjenning fra NVE om videreføring, vil Statnett igangsette budprosess i mai med budfrist i juni. Statnett tar da sikte på å inngå avtaler før utgangen av juni. Tilpasninger i ordningen vil innarbeides i standardvilkårene.

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer