1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134, No. 17 Semimonthly NORWEGIAN DETTE BLADET, Vakttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med det gode budskap om at Guds himmelske rike snart skal gjøre slutt paaltdetondeog gjøre jorden til et paradis. Det styrker troen pa Jesus Kristus, som døde for at vi skulle kunne oppna evig liv, og som na hersker som Konge i Guds rike. Den engelske utgaven av dette bladet er blitt utgitt uavbrutt siden Bladet er upolitisk og bruker Bibelen som autoritet. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til ( Samlet opplag: PA 209 SPRAK SEPTEMBER 1, 2013 FORSIDETEMA Hvorfor skjer det samyevondt? Nar tar det slutt? Sa mange uskyldige liv gatt tapt! 3 Hvorfor skjer det samyevondt? 4 Snart slutt pa alt det vonde som skjer! 6 I DETTE NUMMERET OGSA Materielt fattig, men andelig rik 8 Kan sprakene knyttes til Babels tarn? 10 Nærm deg Gud: «Gud elsker en glad giver» 13 Undervis barna dine: Gud kan bli lei seg hvordan vi kan gjøre ham glad 14 Svar pa bibelske spørsmal 16 Jehovas vitner Stenhusvej 28 DK-4300 HOLBÆK DANMARK (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØN- LAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. ( s LES MER P ANETT r OFTE STILTE SPØRSM AL OM JEHOVAS VITNER: Hvordan blir arbeidet deres finansiert? (Se under OM OSS OFTE STILTE SPØRSM AL) The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis panorskav Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. LAST NED DETTE BLADET I FORSKJELLIGE FORMATER FRA VART NETTSTED 8 VAKTTARNET HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

3 FORSIDETEMA Sa mange uskyldige liv gatt tapt! Lille Noelle var et kjærlig barn som var glad i ategne. En sommerkveld gikk hun ut i hagen, og pa en eller annen mate falt hun ut i familiens svømmebasseng. Hundruknetbaretoukerførsinfjerdefødselsdag. Charlotte,Daniel,Olivia,Josephine...Detteernavnene pa noen av de 20 barna i seks-sjuarsalderen som var blant de 26 som ble skutt og drept paenskolei Connecticut i USA den 14. desember Under minneseremonien leste president Obama opp barnas navn og sa til den sørgende forsamlingen: «Det mabli slutt pa disse tragediene.» Den 18 ar gamle Bano forlot Irak i 1996 og flyttet til Norge sammen med familien. Vennene hennes sa at hun var en solstrale. Den 22. juli 2011 var Bano en av de 77 som ble offer for en ekstremist, som provoserende sa: «Jegvilbeklage...atjegikkeklartea henrette flere.» Gang pa gang er det blitt rapportert om lignende hjerteskjærende hendelser over hele verden. Tenk pa den sorg og smerte som har oppstatt i kjølvannet av ulykker, kriminalitet, krig, terrorisme, naturkatastrofer og andre tragedier. Sa mange uskyldige liv borte paetøyeblikkog sa mye lidelse, ofte uten noen apenbar grunn! Noen gir Gud skylden. De tenker at Skaperen ikke bryr seg om menneskene. Andre trekker den slutning at Gud ser at vi lider, men ganske enkelt velger aikkegripeinn.andreigjen sier at slike tragedier er forutbestemt. Det er tydeligvis utallige meninger om dette. Hvor kan vi finne palitelige og tilfredsstillende svar? I de neste artiklene skal vi ga til Guds Ord, Bibelen, for a finne svaret pahvasomer arsaken til alt det vonde som skjer, og hvordan det vil ta slutt. 1. SEPTEMBER

4 Hvorfor skjer det samyevondt? For aforst ahvorfordeters a mye nød og elendighet i verden, og hvorfor menneskenes forsøk pa af aslutt padetikkeharlyktes,m a vi finne ut hva som er de egentlige arsakene til alt sammen. Selv om arsakene er mange og komplekse, kan Bibelen hjelpe oss til a finne dem. I denne artikkelen skal vi ta for oss fem grunnleggende arsaker til at det skjer samyevondt.laoss se nærmere pa hva Bibelen sier. Guds Ord lar oss nemlig se lenger enn til overflaten, slik at vi kan forstahva som er den underliggende arsaken. 2.Timoteus3:16. DARLIG STYRE «Nar den onde hersker, sukker folket», sier Bibelen. Ordsprakene 29:2. Historien forteller om en lang rekke diktatorer som har styrt med jernhand, noe som har ført til ufattelige lidelser for folket. Det gjelder naturligvis ikke alle herskere. Noen kan ha de beste intensjoner om a hjelpe sine medmennesker. Men sa snart de kommer til makten, oppdager de ofte at de ikke lykkes som følge av konflikter og maktkamp. Eller kanskje de misbruker sin makt til egen fordel, noe som gar ut over folket. USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger sa en gang: «Historien er en beretning om bestrebelser som slo feil, om forhapninger som ikke ble innfridd.» Bibelen sier ogsa: «Det star ikke til en mann som vandrer, a styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Ufullkomne mennesker mangler den nødvendige visdom og forutseenhet til a kunne klare ataseg av alle forhold pajordenp aengodm ate. Hvis menneskeneikkekanstyresineegneskritt,hvordan skal de da kunne styre en hel nasjon? Kan du se hvorfor menneskelige herskere ikke klarer a gjøre slutt pa alt det vonde som skjer? Ikke sarent sjelden er et darlig styre faktisk det som er arsaken! FALSK RELIGION «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet», sa Jesus. Johannes 13:35. Religiøse ledere innenfor alle trosretninger forkynner om kjærlighet og enhet. Men sannheten er at de ikke har klart ahjelpesinetilhengeretil ahasterknokkjærlighettilatdetkanblislutt pa fordommer. Religion bidrar ikke til a fremme kjærlighet, men er tvert imot ofte arsak til splittelse, trangsynthet og strid blant folk og folkegrupper.denkatolsketeologenhansk ung sier i boken Christentum und Weltreligionen: «De mest fanatiske og mest grusomme politiske stridighe- 4 VAKTT ARNET

5 tene er de som er blitt farget, inspirert og legitimert av religion.» I mange religioner har dessuten prester apenlyst tolerert homoseksuelle handlinger og sex før og utenfor ekteskapet. Det har bidratt til sterk økning i antall sykdommer, aborter, uønskede svangerskap, ødelagte ekteskap og splittede familier, noe som igjen har ført til ufattelig sorg og smerte. UFULLKOMMENHET OG EGOISME «Men enhver blir prøvd ved at han blir dratt og lokket av sitt eget begjær. Deretter, nar begjæret er blitt fruktbart, føder det synd.» Jakob 1:14, 15. Fordi vi alle har arvet ufullkommenhet, er vi tilbøyelige til agjørefeil.vim akjempemotønsket om a gjøre de ting som kjødet vil. (Efeserne 2:3) Dette kan være spesielt vanskelig nar muligheten til af a oppfylt urette ønsker er til stede. Hvis vi giretterforskadeligeønsker,kandetf a katastrofale følger. Forfatteren P.D. Mehta skriver i boken The Heart of Religion: «Svært mange av lidelsene er en følge av vare egne lyster, av var febrilske søken etter fornøyelser og nytelser, av var gradighet og vare ambisjoner.» Sterk trang til og avhengighet av for eksempel alkohol, narkotika, pengespill og sex har ruinert mange «respektable borgere», noe som har gatt ut over familien deres, vennene deres og andre. I betraktning av menneskenes ufullkommenhet mavisiossenigidetbibelen sier: «Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.» Romerne 8:22, NO 1978/85. ONDE ANDERS MAKT Bibelen viser at Satan er «denne tingenes ordnings gud», og at mektige onde ander, som blir kalt demoner, samarbeider med ham. 2.Korinter4:4; Apenbaringen 12:9. I likhet med Satan er demonene aktivt engasjert i a kontrollere og villede menneskene, noe apostelen Paulus viste da han sa: «Vi har en kamp, ikke mot blod og kjød, men mot regjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørke, mot de onde andemaktene i de himmelske regioner.» Efeserne 6:12. Selv om demonene finner glede i aplagemenneskene, er det ikke det som er deres viktigste mal. De ønsker a vende dem bort fra Den Høyeste Gud, Jehova. (Salme 83:18) Slike ting som astrologi, magi, trolldom og spadomskunst er bare noe av det demonene bruker for a bedra og kontrollere mennesker. Jehova advarer oss mot disse farene, og han beskytter alle som star imot Satan og demonene. Jakob 4:7. VI LEVER I «DE SISTE DAGER» For omkring 2000 ar siden forutsa Bibelen: «Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her.» Den peker videre pa hva som gjør at det er slike kritiske tider: «For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige,... uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblast av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» En viktig arsak til all den nød og elendighet vi ser i dag, er altsa at vi lever i «de siste dager». 2. Timoteus 3:1 4. Er det ikke i betraktning av det vi naharsett pa, tydelig hvorfor menneskene ikke er i stand til agjøresluttp a nød og lidelse, trass i gode intensjoner? Hvor kan vi da fahjelp?vim asehentil Skaperen, som har lovt «agjøreendep adjevelens gjerninger» og hans tilhengere. (1. Johannes 3:8) Den neste artikkelen tar for seg hva Gud skal gjøre for a fjerne alle arsaker til det vonde som skjer. 1. SEPTEMBER

6 Snart slutt p a alt det vonde som skjer! Tenk deg a kunne leve i en verden uten kriminalitet, krig, sykdom og naturkatastrofer. Tenk deg a kunne vakne hver morgen uten abehøve abekymresegfor diskriminering, undertrykkelse eller økonomisk usikkerhet. Høres alt dette for godt ut til aværesant?ikkenoe menneske eller noen organisasjon som mennesker star bak, kan klare a innføre slike forhold. Men Gud har lovt at han skal fjerne alle arsaker til at menneskene lider, deriblant de arsakene vi sap a i den forrige artikkelen. Legg merke til disse løftene i Guds Ord, Bibelen: Silke Woweries/Corbis ET GODT STYRE «Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende pa alle disse rikene, og selv skal det besta til uavgrensede tider.» Daniel 2:44. Guds rike er en himmelsk regjering med Jesus Kristus som Konge. Det skal erstatte alle menneskelige styresmakter og sørge for at Guds vilje skjer, ikke bare i himmelen, men ogsaherp ajorden. (Matteus 6:9, 10) Denne regjeringen vil ikke bli erstattet av noen menneskelig regjering, for den er «var Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike». Dette utgjør en garanti for at det vil bli varig fred. 2. Peter 1:11. FALSK RELIGION VIL VÆRE BORTE «Satan selv gjør seg stadig om til en lysets engel. Det er derfor ikke noe stort om ogsa hans tjenere stadig gjør seg om til rettferdighets tjenere. Men deres ende skal være i samsvar med deres gjerninger.» 2. Korinter 11: 14, 15. Falsk religion vil bli avslørt som Djevelens verk og vil bli fjernet fra jorden. Alle religiøse fanatikere og de blodsutgytelsene de star bak, vil være borte. Dette vil gjøre det mulig for alle som elsker den levende og sanne Gud, atilbehami«en tro» og «med and og sannhet». Tenk hvilken fred og enhet det vil føre til! 1. Tessaloniker 1:9; Efeserne 4:5; Johannes 4:23. SLUTT PA MENNESKENES UFULLKOMMENHET «Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tare fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» Apenbaringen 21:3, 4. Jehova Gud gjør dette mulig ved hjelp av sin Sønn, Jesus, som har gitt sitt liv for menneskene. (Johannes 3:16) Under Jesu ledelse vil menneske- 6 VAKTT ARNET

7 heten bli gjort fullkommen. Alt det vonde som skjer i dag, vil være borte fordi «Gud selv skal være hos dem» og «tørke bort hver tare fra deres øyne». Ufullkommenhet og lidelse vil altsasnart høre fortiden til, for «de rettferdige skal ta jorden ieie,ogdeskalbop a den for evig». Salme 37:29. ONDE ANDER VIL VÆRE BORTE «Han [Jesus Kristus] grep dragen, den opprinnelige slange, som er Djevelen og Satan, og bandt ham for tusen ar. Og han kastet ham i avgrunnen og lukket den og forseglet den over ham, for at han ikke skulle villede nasjonene lenger.» Apenbaringen 20:2, 3. All satanisk innflytelse vil være borte nar Satan og demonene blir bundet og kastet i «avgrunnen», en fullstendig uvirksom tilstand. De kommer ikke lenger til a øve ondsinnet kontroll over menneskene. For en befrielse det blir a leve i en verden uten pavirkning fra Satan og de onde andene! «DESISTEDAGER»VILVÆREOVER «De siste dager» ender med det Jesus kalte den store trengsel. Han sa: «Da skal det bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil na, nei som det heller ikke mer skal bli.» Matteus 24:21. Denne trengselen er stor i den forstand at den kommer til a medføre ødeleggelser som savner sidestykke. De nar sitt klimaks i «krigen pa Guds, Den Allmektiges, store dag», bedre kjent som «Harmageddon». Apenbaringen 16:14, 16, fotnote. Mennesker overalt som elsker det som er rett, ser fram til slutten pa denne onde verden. La oss se pabarenoenavdevelsignelsenedevilf a oppleve under Guds rikes styre. GUD SKAL GJØRE ENDA MER! «En stor skare» far komme inn i en fredelig, ny verden: Guds Ord sier at «en stor skare» som ingen kan telle, vil komme «ut av den store trengsel» og fa overleve og komme inn i en rettferdig, ny verden. ( Apenbaringen 7:9, 10, 14; 2. Peter 3:13) De gir Jesus Kristus, «Guds Lam som tar bort verdens synd», æren for sin frelse. Johannes 1:29. Opplæring fra Gud fører til store velsignelser: I den nye verden skal jorden «i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova». (Jesaja 11:9) Denne opplæringen fra Gud vil innbefatte undervisning i hvordan man skal leve i fred med alle mennesker og i harmoni med miljøet. Gud lover: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg agjøredetsomer til gagn for deg, den som lar deg gap adenveien som du bør vandre.» Jesaja 48:17. Døde far livet tilbake: Da Jesus var pajorden, vekket han sin venn Lasarus til live igjen. (Johannes 11:1, 5, 38 44) Padenm aten viste han hva han kommer til a gjøre i mye større malestokk under Gudsrikesstyre. Johannes5:28,29. Fred og rettferdighet i all evighet: Under Kristi styre vil lovløshet høre fortiden til. Hvordan vet vi det? Jo, fordi Jesus har evnen til a lese hjerter, og han vil bruke denne evnen til a dømme mellom de rettferdige og de onde. De som nekter aforandre sin onde kurs, vil ikke falovtil aleveigudsnye verden. Salme 37:9, 10; Jesaja 11:3, 4; 65:20; Matteus 9:4. Vi har bare sett panoenf aavdemangeprofetieneibibelensompekerframmotdenfantastiske tiden som skal komme. Nar Guds rike hersker over jorden, vil menneskene finne sin dypeste glede i «den store fred» for alltid. (Salme 37:11, 29) Alle arsaker til den smerte og lidelse som har plaget menneskene, vil være borte. Vi har Guds egen forsikring om dette: «Se, jeg gjør alle tingnye...disseordertroverdigeogsanne.» Apenbaringen 21:5. ˇ 1. SEPTEMBER

8 LIVSHISTORIE Materielt fattig, men andelig rik FORTALT AV ALEXANDER URSU Bestefaren min og faren min bodde i et halvferdig hus i Cotiujeni, en fattig landsby i den nordlige delen av det som na er Moldova. Der ble jeg født, i desember I begynnelsen av 1930-arene var bestefar og far blitt Jehovas vitner, og etter at mor innsa at bestefar var bedre kjent i Bibelen enn landsbypresten, ble ogsahunetvitne. P a Dzjankoy togstasjon, omkring 1974 Da jeg var tre ar, ble far, onkel og bestefar deportert til arbeidsleirer pa grunn av sin kristne nøytralitet. Den eneste som overlevde, var far. I 1947, etter den andre verdenskrig, kom han tilbake med brukket rygg. Fysisk sett var han helt ødelagt, men andelig sett var han sterk. DRAMATISKE FORANDRINGER Da jeg var ni, ble familien var og hundrevis av andre vitner fra Moldova forvist til Sibir. Den 6. juli 1949 ble vi stuet sammen i kuvogner. Etter tolv dager og en sammenhengende togreise pa over 640 mil stoppet vi pa togstasjonen i Lebjazje. Lokale myndighetspersoner stod og ventet pa oss. Vi ble delt opp i mindre grupper og straks spredt rundt om i omradet. En liten nedlagt skole ble hjem for gruppen var. Vi var utmattet og dypt fortvilet. En eldre kvinne blant oss nynnet paen sang som var blitt komponert av vitner under den andre verdenskrig. Snart sang alle av full hals sammen med henne: «Sa mange brødre ble tatt med langt av sted. De førte dem langt mot nord og mot øst. For Guds gjerning ble de dømt. Dødlignende prøver utholdt de.» Med tiden klarte vi a komme oss pabibelske møter hver søndag et sted som la 13 kilometer fra der vi bodde. Om vinteren drog vi ofte hjemmefra tidlig om morgenen. Det var mørkt, og vi gikk gjennom snø opp til livet i 40 kuldegrader. Vi var 50 eller flere og presset oss sammen paet 19 kvadratmeter stort rom. Møtene begynte med at vi sang en sang, to sanger eller tre. Det ble bedt en inderlig bønn, og vi drøftet bibelske spørsmal. Dette pagikk i omkring en time. Vi sang flere sanger, og sa drøftet vi enda flere bibelske spørsmal. Det var virkelig en tid davi ble styrket andelig sett! NYE UTFORDRINGER I 1960 hadde de vitnene som var blitt forvist, fatt større frihet. Selv om vi var fattige, fikk jeg mulighet til a besøke Moldova. Der traff jeg Nina. Foreldrene og besteforeldrene hennes var ogsa Jehovas vitner. Vi giftet oss og drog tilbake til Sibir, hvor datteren var, Dina, ble født i 1964, og sønnen var, Viktor, i To ar senere flyttet vi til Ukraina og bodde i et lite hus i Dzjankoy, en by omkring 16 mil fra Jalta, pakrimhalvøya. Pa Krimhalvøya var Jehovas vitners virksomhet forbudt, slik tilfellet var i resten av Sovjetunio- 8 VAKTT ARNET

9 nen. Men restriksjonene paarbeidetv art var ikke sa strenge, og vi ble heller ikke aktivt forfulgt. Det utviklet seg derfor en selvtilfreds and blant noen av vitnene. De tenkte som sa at de hadde gjennomgatt sa mye i Sibir at de na kunne tillate seg aarbeidehardtfora skaffe seg en viss materiell komfort. EN SPENNENDE UTVIKLING Den 27. mars 1991 ble var virksomhet juridisk anerkjent overalt i det som da var kjent som Sovjetunionen. Det ble straks lagt planer for sju todagers stevner i hele landet. Vi tilhørte det stevnet som skulle holdes i Odessa i Ukraina, og som skulle begynne den 24. august. Jeg drog dit en ma- ned i forveien for aværemedp a asetteistanddet store fotballstadionet til stevnet. Fordi vi arbeidet lange dager, overnattet vi ofte pabenkenep a stadionet. Grupper av søstre ryddet og gjorde det pent i parken utenfor. Omkring 70 tonn søppel ble kjørt bort. De som arbeidet i losjiavdelingen, saumfarte byen for af atakilosji til de stevnedeltakerne man regnet med ville komme. Men sa, plutselig, kom den sjokkerende meldingen! Den 19. august bare fem dager før stevnet skullebegynne blemikhailgorbatsjov,som da var president i Sovjetunionen, satt i husarrest mens han var pa ferie i nærheten av Jalta. Tillatelsen til a holde stevnet ble inndratt. Stevnedeltakerne begynte a ringe til stevnekontoret. De spurte: «Skal vi avbestille buss- og togbillettene?» Etter a ha bedt intenst sa de som var ansvarlig for a organisere stevnet: «Kom uansett!» Fire generasjoner av familien min Forberedelsene og bønnene fortsatte. Transportavdelingen begynte ataimotdestevnedeltakerne som kom fra mange deler av Sovjet- unionen, og kjørte dem til losjiene deres. Hver morgen drog brødrene i stevnekomiteen fra kontorene sine for a snakke med representanter for byens myndigheter. Hver kveld kom de tilbake med uforrettet sak. SVAR PA BØNNENE VARE Om torsdagen, den 22. august to dager før stevnet skulle begynne kom medlemmer av stevnekomiteen tilbake med gode nyheter: Vi hadde fatt tillatelse til a holde stevnet! Da vi sang den første sangen og kunne forene vare hjerter i bønn, følte vi en enorm glede. Etter programmets slutt om lørdagen ble vi værende igjen til sent pa StevnetiOdessai1991 kveld for a prate og fornye gamle vennskap. Her var det virkelig trofaste kristne, som hadde bestatt de hardeste prøver. Ideover22arene som har gatt etter dette stevnet, har det funnet sted en fantastisk andelig vekst. Det er blitt bygd Rikets saler over hele Ukraina, og antall Rikets forkynnere har økt fra i 1991 til over i dag! FORTSATT ANDELIG RIK ViborfortsattidetsammehusetiDzjankoy,n a en by med omkring innbyggere. Selv om det bare var noen fa familier som var Jehovas vitner her da vi kom fra Sibir i 1968, er det naseks menigheter i Dzjankoy. Familien min har ogsa vokst. Det er nafirege- nerasjoner av oss som tjener Jehova min kone og jeg, barna vare, deres barn og deres barnebarn. ˇ 1. SEPTEMBER

10 Kan sprakene knyttes til Babels tarn? «Jehova [spredte] dem derfra ut over hele jordens overflate, og de holdt etter hvert opp med abyggep a byen. Derfor fikk den navnet Babel, for der hadde Jehova forvirret hele jordens sprak.» 1. Mosebok 11:8, 9. HAR det som dette bibelsitatet forteller om, virkelig skjedd? Begynte folk helt plutselig a snakke forskjellige sprak? Noen fnyser av Bibelens beretning om hvordan menneskenes sprak oppstod og spredte seg. En forfatter sier: «Myten om Babels tarn er avgjort en av de mest absurde historiene som noen gang er blitt fortalt.» Til og med en jødisk rabbiner har kalt denne beretningen «et naivt forsøk pa a forklare folkeslagenes opprinnelse». Hvorfor avviser folk det som star i Bibelen om Babels tarn? For a si det enkelt: Det stemmer ikke med visse teorier om sprakenes opprinnelse. Noen forskere mener for eksempel at sprakgrup- pene ikke oppstod plutselig, men at de utviklet seg gradvis fra ett «modersprak». Andre tror at flere opprinnelige sprak utviklet seg uavhengig av hverandre, at de gradvis gikk fra enkle gryntelyder til komplisert tale. Disse og andre motstridende teorier har fatt mange til a si seg enig med professor W.T. Fitch, som sier i boken The Evolution of Language: «Vi har fortsatt ikke fullt ut overbevisende svar.» Hva har arkeologer og andre forskere funnet ut nar det gjelder sprakenes opprinnelse og utvikling? Bekrefter deres oppdagelser noen av de teoriene som holdes fram? Eller støtter de beretningen om Babels tarn? La oss først se nærmere pa det Bibelen sier. HVOR OG NAR SKJEDDE DET? Bibelen forteller at det at sprakene ble forvirret og menneskene ble spredt, fant sted «i landet Sinear», som senere ble kalt Babylonia. (1. Mosebok 11:2) Nar skjedde det? Bibelen sier at jorden [«jordens befolkning», fotnote] ble delt i Pelegs dager. Peleg ble født omkring 250 ar før Abraham. Sadet 10 VAKTT ARNET

11 som skjedde ved Babels tarn, fant tydeligvis sted for omkring 4200 ar siden. 1. Mosebok 10:25; 11: Noen forskere har en teori om at moderne sprak har sitt utspring i ett opprinnelig sprak det sakalte moderspraket, som de tror menneskene brukte for nesten ar siden. 1 Andre hevder at sprakene i dag er beslektet med flere ursprak som folk snakket for minst 6000 ar siden. Men hvordan kartlegger sprakforskerne utviklingen av utdødde sprak? «Det er problematisk», sier bladet Economist. «I motsetning til biologene har ikke sprakforskerne fossiler som kan guide dem gjennom fortiden.» Bladet tilføyer at en sprakforsker med et evolusjonistisk syn trekker sine slutninger ved hjelp av beregninger basert pa informert gjetning. Men det finnes faktisk «spraklige fossiler». Hva slags fossiler er det, og hva viser de nar det gjelder opprinnelsen til menneskenes sprak? The New Encyclopædia Britannica sier: «De eldste skriftlige opptegnelser man har, de eneste spraklige fortidslevninger som menneskene kan hape a finne, gar ikke lenger enn 4000 til 5000 ar tilbake.» Hvor har arkeologene funnet slike spraklige fortidslevninger, eller fossiler, det vil si opptegnelser av et skriftsprak? I nedre Mesopotamia der det gamle Sinear la. 2 Det fysiske bevismaterialet som er tilgjengelig, stemmer altsaoverensmeddefakta- opplysningene som finnes i Bibelen. FORSKJELLIGE SPRAK, FORSKJELLIGE TENKEMATER Bibelen forteller at Gud grep inn i det tarnbyg- gerne i Babel holdt pamed,for a forvirre deres 1 Teorier om sprak tar vanligvis utgangspunkt i at menneskene har utviklet seg fra apelignende skapninger. Dette blir drøftet nærmere pa sidene i brosjyren Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille, utgitt av Jehovas vitner. 2 Arkeologene har avdekket flere tempeltarn bygd som trappepyramider i nærheten av Sinear. Bibelen sier at tarnbyggerne i Babel bygde med teglstein, ikke med naturstein, og brukte asfalt som mørtel. (1. Mosebok 11:3, 4) Ifølge The New Encyclopædia Britannica var det «lite eller nesten ikke noe» stein i Mesopotamia, mens det var rikelig med asfalt. En leirtavle med kileskrift, fra Mesopotamia, 3000 fvt. Erich Lessing/Art Resource, NY sprak, sa de ikke kunne forsta hverandres sprak. (1. Mosebok 11:7) Som følge av det «holdt [de] etter hvert opp med a bygge pabyen»,ogdeble spredt «ut over hele jordens overflate». (1. Mosebok 11:8, 9) Bibelen sier altsa ikke at alle sprak iv ar tid kan spores tilbake til ett «modersprak». Det den beskriver, viser snarere at det plutselig oppstod mange tydeligvis fullt utviklede, nye sprak, som det var mulig a uttrykke alle menneskelige følelser og tanker pa, og som skilte seg tydelig ut fra de andre sprakene. Hva sameddespr akgruppene vi har i dag? Er de fundamentalt like eller ulike? Lera Boroditsky, som arbeider med kognitiv forskning, har skrevet: «Etter hvert som sprakforskerne trengte lenger inn i studiet av verdens sprak (omkring 7000, hvorav bare noen fa er blitt analysert), dukket det opp utallige uforutsigbare ulikheter.» Innenfor en sprakfamilie finnes det riktignok forskjellige sprak og dialekter som ligner hverandre, for eksempel kantonesisk og hakka i det sørlige Kina. De er imidlertid fundamentalt forskjellige fra andre sprakfamiliers sprak og dialekter, for eksempel vestkatalansk eller valensiansk i Spania. Sprak former folks tenkemate og den maten de beskriver verden rundt seg pa farge,mengde, beliggenhet og retning. Paettspr ak, for eksempel, kanenpersonsi:«duharetinsektp adenhøyre handen din.» Men pa et annet sprak vil en si: «Du haretinsektp adensørvestlige handen din.» Slike 1. SEPTEMBER

12 forskjeller er mildt sagt forvirrende. Det er ikke rart at bygningsarbeiderne i Babel fant det umulig a fortsette med prosjektet sitt. GRYNTELYDERELLERKOMPLISERTTALE? Hvordan var menneskenes opprinnelige sprak? Bibelen viser at det første mennesket, Adam, kunne lage nye ord, for han gav alle dyrene og de flygende skapningene navn. (1. Mosebok 2:20) Adam laget ogsapoesifor a gi uttrykk for sine følelser for sin kone. Og hun forklarte tydelig hva Gud hadde befalt dem, og hvilke konsekvenser det ville fa a være ulydig mot ham. (1. Mosebok 2: 23; 3:1 3) Det første spraket gjorde det altsamu- lig for menneskene a kommunisere fullt ut med hverandreoguttrykkesegp aenkreativm ate. Sprakforvirringen i Babel begrenset menneskenes muligheter til a samarbeide intellektuelt og fysisk. Men de nye sprakene var, i likhet med det første spraket, kompliserte. Etter noen fa arhundrer hadde menneskene bygd travle byer, organi- sert mektige hærer og begynt a drive internasjonal handel. (1. Mosebok 13:12; 14:1 11; 37:25) Ville de ha hatt slik framgang uten a kunne gjøre bruk av et omfattende ordforrad og en avansert grammatikk? Ifølge Bibelen var verken menneskenes opprinnelige sprak eller de sprakene som oppstod i Babel, primitive gryntelyder, men kompliserte sprak. Moderne forskning støtter denne konklusjonen. Oppslagsverket The Cambridge Encyclopedia of Language sier: «Alle de kulturene som er blitt gransket, uansett hvor primitive de matte være kulturelt sett, viser seg a ha et fullt utviklet sprak, med en kompleksitet som kan sammenlignes med kompleksiteten i siviliserte nasjoners sprak.» I trad med dette sier Steven Pinker, som er professor i psykologi ved Harvard universitet, i sin bok The Language Instinct: «Det finnes ikke noe slikt som et steinaldersprak.» SPRAK OG FRAMTIDEN Hvilken fornuftig konklusjon kan vi trekke etter ahasettp adespr aklige «fossilenes» alder og LEGENDER SOM MINNER OM BIBELENS BERETNING «En gang for lenge, lenge siden bodde alle mennesker i en stor landsby og snakket ett sprak», sier en legende fortalt av et fjellfolk i Myanmar. Mens de bygde et stort tarn, «utviklet [de] gradvis ulike vaner, skikker og talemater og ble [til slutt] spredt ut over hele landet». Det finnes lignende legender blant innfødte folkegrupper i bade Afrika, Øst-Asia, Mexico og andre steder. Ville beretningen om Babels tarn ha dukket opp i legender blant folk og sprakgrup- persombefinnersegs alangtfrahveran- dre, hvis Moses, den hebreeren som skrev 1. Mosebok, hadde diktet den opp? Det er lite sannsynlig. Det at det finnes slike forskjellige legender og oppdiktede historier, vitner om at det Bibelen forteller om Babels tarn, er troverdig. funnsteder, de grunnleggende forskjellene mellom sprakgrupper og kompleksiteten i de gamle sprakene? Mange trekker den konklusjon at det som Bibelen sier fant sted i Babel, absolutt er en troverdig forklaring. Bibelen forteller at Jehova Gud forvirret folkenes sprak i Babel fordi de gjorde opprør mot ham. (1. Mosebok 11:4 7) Men han har lovt at han skal «gi folkeslag en forandring sadef ar et rent sprak, for at de alle skal pakalle Jehovas navn, for at de skal tjene ham skulder ved skulder». (Sefanja 3:9) Dette rene spraket, sannheten i Guds Ord, knytter na sammen et folk fra hele verden. Det virker logisk at Gud i framtiden skal forene menneskene ytterligere ved a gi dem ett felles sprak og paden maten oppheve den forvirringen som oppstod i Babel. ˇ 12 VAKTT ARNET

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer