Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 7/15 AU-protokoll januar ii Sak 8/15 Protokoller til behandling i februar... 6 Sak 9/15 Anmodning om uttalelse - Idioten/ Anton Schjøths gate 13 C - Rehabilitering av barnehagebygg gnr/bnr 217/ Sak 10/15 Forslag om ny forkjørsvei - Waldemar Thranes gate Sak 11/15 Det grønne skiftet - Klima- og energistrategi for Oslo- Høring Sak 12/15 Saker til behandling mars Referatsaker... 5 Bydel St. Hanshaugen leder sekretær

2 Sak 7/15 AU-protokoll januar 2015 Arkivsak: Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /15 AU-PROTOKOLL JANUAR 2015 Protokoll 1/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 22. januar 2015 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Torunn Husvik (A) Karl Arthur Giverholt (V) Torill Fiskerstrand (H) Runa Fjellanger (R) Marthe Bay Haugen (SV) Sindre Buchanan (MdG) bydelsdirektør Ellen Oldereid Kristin Kaus Åpen halvtime Til sak 2/15 Tullinkvartalet: Geir Graff-Kallevåg, prosjektsjef Entra og Hans Petter Graver, dekan på Juridisk fakultet Godkjenning av innkalling Godkjent Godkjenning av sakskart Godkjent

3 Informasjon Bydelsdirektøren informerte om nye kontorlokaler i Holberg Terrasse og viste tegninger over lokalene iii

4

5 Sak 1 /15 AU-protokoll desember 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 2 /15 Anmodning om uttalelse - Idioten/ Anton Schjøths gate 13 C - Rehabilitering av barnehagebygg gnr/bnr 217/410 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget er enig med Plan- og bygningsetatens synspunkter og konklusjon, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. Behandling: Bydelsutvalget mener tiltaket vil bidra til aktivitet i en bygning som ellers kanskje hadde blitt stående ubrukt, med fare for forfall. Bydelsutvalget mener at bygget etter tiltaket vil fremstå med byggefasader med bedre visuelle kvaliteter enn dagens bygg. Bydelsutvalget mener at tiltaket er begrenset og at det vil bli til minimal sjenanse for naboer. Bydelsutvalget mener at friarealets størrelse, bruksmuligheter og egenart vil opprettholdes da endringen av bygget kun berører en svært liten del av inngjerdet uteareal for dagens barneparkbygg og ikke friområdet forøvrig. Ikke behandlet Sak 3 /15 Kunngjøring om offentlig ettersyn, - Universitetsgata 7-9 m.fl -Tullinkvartalet, sentrum Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetatens planforslag med reguleringsbestemmelser, med lavere utnyttelse og byggehøyder, mer romlige passasjer og felles adkomst til området fra Universitetsgata. 2. Bydelsutvalget er enig med Plan- og bygningsetaten i at dimensjonene på foreslått nybygg mot Tullinløkka forrykker tyngdepunktet i dette nasjonalt viktige området og vil endre forholdet mellom plassen Tullinløkka og bebyggelsen rundt. Ny bebyggelse vil også løse opp kvartalsstrukturen og den store forskjell i skala på foreslåtte nybygg og bevaringsverdige bygninger vil kunne få mange av de bygningene som bevares til å fremstå som «ubetydelige». Bydelsutvalget mener det er viktig å tilpasse ny bebyggelse til den eksisterende, bevaringsverdige bebyggelsen. 1

6 Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser i saken om byggehøyder i kvartalet, og mener de foreslåtte høyder i forslaget fortsatt er problematiske. Nybygg på 42m og opp mot 60 meter høyde, vil endre gatesnittet og forringe lesbarheten av aksen. Høydene bryter kraftig med de dominerende byggehøyder i teppebyen, og planforslaget er derfor i strid med høyhusstrategien. 3. Bydelsutvalget mener fasadene mot Fredriks gate og St. Olavs gate kan aktiviseres mer enn i dag, og at det bør etableres passasjer også i denne delen av planområdet. Bydelsutvalget mener passasjer gjennom planområdet er viktig for å knytte området bedre sammen med byen rundt, og at gjennomganger helt gjennom kvartalet må være etablert når nybygg i felt 1, mot Krisitan Augusts gate, tas i bruk. Dette må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og privatrettslige avtaler. 4. Da det er stor trafikk på fire av kvartalets fem sider mener bydelsutvalget at avkjørsler til kvartalet bør samles i Universitetsgata. 5. Bydelsdirektøren mener at det på grunn av svært god kollektivtivtilgjengelighet i området ikke bør legges opp til større parkeringskapasitet enn dagens 104 plasser. Ved etableringen av parkeringsplasser på området bør det avsettes plasser til nullutslippsbiler og ladestasjoner for el- bil. 6. Ved alle foreslåtte formål innenfor planområdet må forutsettes universell utforming av bebyggelse og uteområder. 7. Da planområdet har små utearealer mener bydelsutvalget det er viktig å spesifisere undervisningsformålet i reguleringsbestemmelsene, slik at det ikke kan etableres grunnskole innenfor planområdet. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetatens planforslag med reguleringsbestemmelser, med lavere utnyttelse og byggehøyder, mer romlige passasjer og felles adkomst til området fra Universitetsgata. 2. Bydelsutvalget er enig med Plan- og bygningsetaten i at dimensjonene på foreslått nybygg mot Tullinløkka forrykker tyngdepunktet i dette nasjonalt viktige området og vil endre forholdet mellom plassen Tullinløkka og bebyggelsen rundt. Ny bebyggelse vil også løse opp kvartalsstrukturen og den store forskjell i skala på foreslåtte nybygg og bevaringsverdige bygninger vil kunne få mange av de bygningene som bevares til å fremstå som «ubetydelige». Bydelsutvalget mener det er viktig å tilpasse ny bebyggelse til den eksisterende, bevaringsverdige bebyggelsen. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser i saken om byggehøyder i kvartalet, og mener de foreslåtte høyder i forslaget fortsatt er problematiske. Nybygg på 42m og opp mot 60 meter høyde, vil endre gatesnittet og forringe lesbarheten av aksen. Høydene bryter kraftig med de dominerende byggehøyder i teppebyen, og planforslaget er derfor i strid med høyhusstrategien. 3. Bydelsutvalget mener fasadene mot Fredriks gate og St. Olavs gate kan aktiviseres mer enn i dag, og at det bør etableres passasjer også i denne delen av planområdet. 2

7 Bydelsutvalget mener passasjer gjennom planområdet er viktig for å knytte området bedre sammen med byen rundt, og at gjennomganger helt gjennom kvartalet må være etablert når nybygg i felt 1, mot Krisitan Augusts gate, tas i bruk. Dette må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og privatrettslige avtaler. 4. Da det er stor trafikk på fire av kvartalets fem sider mener bydelsutvalget at avkjørsler til kvartalet bør samles i Universitetsgata. 5. Bydelsdirektøren mener at det på grunn av svært god kollektivtivtilgjengelighet i området ikke bør legges opp til større parkeringskapasitet enn dagens 104 plasser. Ved etableringen av parkeringsplasser på området bør det avsettes plasser til nullutslippsbiler og ladestasjoner for el- bil. 6. Ved alle foreslåtte formål innenfor planområdet må forutsettes universell utforming av bebyggelse og uteområder. 7. Da planområdet har små utearealer mener bydelsutvalget det er viktig å spesifisere undervisningsformålet i reguleringsbestemmelsene, slik at det ikke kan etableres grunnskole innenfor planområdet. Sak 4 /15 Protokoller til behandling i januar Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Tatt til orientering Sak 5 /15 Saker til februarmøte 2015 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ingen innstilling Behandling: Brukermedvirkning på systemnivå Boligarbeid i bydelen familier og barn Årsmelding Årsstatistikk Økonomisk status januar Øvingsrom for band Navnsetting av plasser Fairtrade/miljøfyrtårn/rettferdig handel Sjekk ut hvor står sakene i dag: Lokalt bibliotek Siste ferdigstillelse av Lille Bislett Ila uteområder Falk Ytters plass og Evald Ryghs plass 3

8 Grønne midler Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Brukermedvirkning på systemnivå Boligarbeid i bydelen familier og barn Årsmelding Årsstatistikk Økonomisk status januar Øvingsrom for band Navnsetting av plasser Fairtrade/miljøfyrtårn/rettferdig handel Sjekk ut hvor står sakene i dag: Lokalt bibliotek Siste ferdigstillelse av Lille Bislett Ila uteområder Falk Ytters plass og Evald Ryghs plass Grønne midler Sak 6 /15 Fagerborg skole - nytt driftsstyre Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ingen Behandling: Det kommer forslag på fordeling av plasser og navn på representanter og vararepresentanter Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Det kommer forslag på fordeling av plasser og navn på representanter og vararepresentanter 4

9 Referatsaker Periode: 12. desember januar 2015 Sak nr. Arkivsak Tittel 1/ Sak trukket - Thereses gate - Dispensasjon fra regulert veiformål - Sceneskift Thereses gate 2/ Fastsettelse av planprogram Oslo S - Gangkulvert langs Akerselva under sporene 3/ Underretning om politisk planvedtak - detaljregulering med konsekvensutredning - nytt Munch-museum - Bjørvika Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 5

10 Sak 8/15 Protokoller til behandling i februar Arkivsak: Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /15 PROTOKOLLER TIL BEHANDLING I FEBRUAR Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering 6

11 Sak 9/15 Anmodning om uttalelse - Idioten/ Anton Schjøths gate 13 C - Rehabilitering av barnehagebygg gnr/bnr 217/410 Arkivsak: Arkivkode: 531 Saksbehandler: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /15 Arbeidsutvalget /15 Tidligere vedtak i saken: Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: Ikke behandlet ANMODNING OM UTTALELSE - IDIOTEN/ ANTON SCHJØTHS GATE 13 C - REHABILITERING AV BARNEHAGEBYGG GNR/BNR 217/410 Sammendrag: Bydelen har av Plan- og bygningsetaten fått oversendt brev fra Byrådsavdeling for byutvikling hvor det bes om uttalelse fra bydelen slik at klagesaken hos dem kan viderebehandles (vedlagt). Byrådsavdeling for byutvikling viser til samarbeidsavtalen mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten i plan- og byggesaker. Det følger av pkt. 4.2, bokstav b at byggesaker med bygninger med særskilt allmennyttig formål hvor bydelen ikke er byggherre, som f.eks. barnehage, skal oversendes bydelen. Av pkt. 4.2 bokstav f følger at søknader som innebærer at regulert friområde omdisponeres eller berøres skal oversendes bydelen. Saken gjelder utbedring av eksisterende barnehagelokaler, samt en mindre utvidelse av bruksarealet i hovedsak under eksisterende takoverbygg. Rammetillatelsen (vedlagt) ble gitt av Plan- og bygningsetaten den Plan- og bygningsetaten mener at oppgradering av bygget med beskjeden utvidelse ikke vil endre eksisterende situasjon, der ca. 950 m2 av regulert friområde allerede er inngjerdet og tidligere benyttet som barnehage. Omsøkt utvidelse vil også i beskjeden grad påvirke bebygd areal og ikke redusere friarealets bruksmuligheter eller egenart ytterligere i forhold til dagens situasjon. Saken har ikke tidligere blitt sendt til bydelen for uttalelse. Saksframstilling: Det ble av Plan- og bygningsetaten gitt rammetillatelse den Det forelå protester til søknaden. Rammmetillatelsen er nå påklaget av naboer til eiendommen. Søknaden: Tiltaket er lokalisert i Anton Schøths gate 13 C. Søknaden omfatter mindre utvidelse av eksisterende bygning. Eksisterende bebyggelsesareal er på 135,00 m2 og det foreslåtte tiltaket har tilleggsareal på 29,00 m2. Beregnet utnyttelsesgrad blir 1,46%. 7

12 Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Byggetiltaket medfører dispensasjon fra reguleringsplanens formål. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er regulert til friområde gjennom reguleringsplan S vedtatt Uttalelser fra annen myndighet: Oslo kommunes Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har i brev datert bekreftet tilskudd til barnehagen. Protester/bemerkninger: Det har kommet protester fra tre naboer. I protester datert 29. januar 2014 og 31. januar 2014, fra Kari Monsen og Inga Mererthe Vik som bor i Anton Schjøths gate 15, sies det at utvidelsen av barnehagen ikke er målsatt på bilder og tegninger. Det disponible friområdet er av begrenset størrelse og at de ønsker derfor ikke den utvidelse av bygget som tiltaket innebærer. Det vises også til en servitutt (byggeforbud) på friområdet. Videre hevdes det at det pga. adkomsten til barnehagen vil oppstå et trangt oppsamlingssted mellom deres eiendom og inngangen til barnehagen særlig om morgenen og ettermiddagen. I protest datert 24. januar 2014 fra Knut Berg-Jacobsen fra Adamsatuen garasjer AS, General Birchsgate 16, hevdes det at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan. I protest datert 28. januar 2014 fra Finn Magnus Rasmussen på vegne av styrelederne i General Birchs gate 20, 22 og 24 hevdes det at barnehagens fasade og uttrykk er visuelt lite innbydende. Det foreligger også protest fra Kari Monsen, Inga Mererthe Vik og Alf Glad datert For mer utfyllende informasjon vises det gjeldende protestbrev (vedlegg). Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Ansvarlig søker mener at det er viktig å gjenopprette driften av barnehagen, da dette vil være et godt tilbud til barna i nabolaget. Eksisterende bygg har stått tomt en stund. Det er uheldig for området å ha et bygg som ikke er i bruk. Tilsendt dokumentasjon belyser de omsøkte endringene på en tilfredsstillende måte og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at naboer kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Utvidelsen av bygget som i hovedsak er planlagt under eksisterende takflater vil i ubetydelig grad påvirke bebygd areal og vil ikke redusere friarealets bruksmuligheter og egenart. Ansvarlig søker mener videre at byggets formspråk er et kurant uttrykk for tidsepoken og at planlagte endringer ikke vil forringe byggets utforming og egenart. Plan- og bygningsetatens vurdering: Ved oppføring av det foreslåtte tiltaket vil eksisterende BYA øke med 29,00 m². Beregnet utnyttelsesgrad etter tiltak blir 1,46%. Barnehagen er planlagt for barn og tilfredsstiller gjeldende arealkrav for oppholds- og lekeareal. Uteoppholdsareal er godt over anbefalt størrelse som er seks ganger innvendig lekeareal. Etter nabovarsling og under omprosjektering har taket til det omsøkte tiltaket blitt hevet med 20 cm. Plan- og bygningsetaten mener at dette er ikke til sjenanse for naboer og har bedt om denne omprosjekteringen slik at tiltaket oppfyller kravene i TEK 10. Tiltaket medfører fasadeendringer gjennom utskifting av yttervegger på nordvestre, nordøstlige og sydøstlige fasader. I tillegg innsettes nye fasadevinduer, dører og takvinduer. Plan- og bygningsetaten anser at de foreslåtte endringene gir en god og funksjonell planløsning som tilfredsstiller krav til daglys, utsyn og inneklima og adkomst til uteareal i barnehagen. 8

13 Plan- og bygningsetaten har følgende vurdering av naboprotestene. Angitt tegninger/ opplysninger er tilstrekkelige for å forstå konsekvenser av tiltaket for naboers interesser. Det vil oppstå et oppsamlingssted mellom barnehagen og naboeiendommen pga. adkomst til barnehagen, særlig om morgenen og ettermiddagen. De negative konsekvensene for naboene vil imidlertid være forholdsvis begrenset da barnehagen er liten. Med henvisning til eksisterende servitutt, gjøres det oppmerksom på at en tillatelse etter planog bygningsloven kun tar stilling til den offentligrettslige siden av saken og ikke til privatrettslige forhold Under oppføring av det foreslåtte tiltaket forutsettes det at øvrig byggefasader ryddes opp for å sikre et arkitektonisk velegnet sluttprodukt. Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv Det foreslåtte tiltaket medfører endring av fasadene til det eksisterende bygget. Ihht. Plan og bygningsloven 29-2 skal kommunen se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det får en god arkitektonisk utforming som etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltaket vurderes å tilfredsstille pbl 29-2 krav vedrørende visuelle kvaliteter. Utformingen synes også å være i samsvar med tiltakets funksjon. Universell utforming Eksisterende innvendige trapper i 1. etasje blir erstattet av rampe. Størrelsen på toalettet tilfredsstiller plassbehov for rullestolbrukere. Det er direkte tilgang til uteareal fra 1. etasje. Plan- og bygningsetaten anser at de foreslåtte endringene gir en god og funksjonell planløsning som tilfredsstiller krav til daglys, utsyn, inneklima, adkomst til uteareal i barnehagen og krav om universell utforming. Dispensasjon Tiltaket er i strid med formål i reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Plan og bygningsloven 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens formål. Eiendommen er regulert til friområde. Det er nå søkt om dispensasjon fra regulert formål til barnehage for deler av eiendommen hvor det allerede er oppført en eksisterende bygning. Tiltaket vil være nødvendig for å kunne gjenopprette barnehagedrift og medfører en vesentlig forbedring av barnehagens miljøkvaliteter både for barn og personale. Friarealets størrelse, beskaffenhet og brukskvalitet opprettholdes. Barnehagedrift er et allmennyttig formål og omsøkt endring vil derfor også være et samfunnsnyttig tiltak. Gevinsten med å gjenopprette barnehagen for nærområdet bør vektlegges. Etatens vurdering av om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: Hensynet til reguleringsformålet er at området skal bli brukt til friområde. Del av eksisterende bygning er nødvendig som rømningstrapp og ventilasjonskanal fra garasjeanlegget som ligger under friområdet. Plan- og bygningsetatens arkiv viser at garasjeanlegget ble oppført sent på tallet. Barnehagen ble bygget som øverste etasje av garasjeanlegget tidlig på tallet. Omsøkt oppgradering av bygget med noe utvidelse vil ikke endre eksisterende situasjon der ca 950 m² av regulert friområde er inngjerdet og benyttet som barnehage. Omsøkt utvidelse vil i beskjeden grad påvirke bebygd areal og ikke redusere friarealets bruksmuligheter og egenart. 9

14 Basert på ovenstående vil hensynet bak reguleringsplanen etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke bli vesentlig tilsidesatt av det omsøkte tiltaket. De negative konsekvensene for naboene vil imidlertid være forholdsvis begrenset da barnehagen er liten. Med henvisning til eksisterende servitutt, gjøres det oppmerksom på at en tillatelse etter planog bygningsloven kun tar stilling til den offentligrettslige siden av saken og ikke til privatrettslige forhold. Under oppføring av det foreslåtte tiltaket forutsettes det at øvrig byggefasader ryddes opp for å sikre et arkitektonisk velegnet sluttprodukt. Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: Barnehager ivaretar en viktig samfunnsmessig funksjon. Bydel St. Hanshaugen / område Adamstuen har et stort behov for barnehageplasser og det er positivt for kommunen at eksisterende barnehagelokaler blir utnyttet. Bygningen har tidligere blitt brukt som barnehage, men har stått tom en stund. Omsøkt tiltak vil bidra til aktivitet i en bygning som ellers hadde blitt stående ubrukt, noe som kan innebære fare for forfall. Bruk av lokalene vil bidra til at bygningen får nødvendig vedlikehold. Det påpekes videre at rømningsvei og ventilasjon fra eksisterende garasje i kjelleren er i samme bygning. Ved fortsatt bruk som barnehagebygg, får også denne rømningsveien nødvendig vedlikehold. Fordelene vurderes som klart større enn ulempene. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Konklusjon Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Bydelsdirektørens vurdering Bydelsdirektøren er i denne saken enig med Plan- og bygningsetatens synspunkter og konklusjon. Bydelsdirektøren mener som Plan- og bygningsetaten at tiltaket er begrenset og at det vil bli til minimal sjenanse for naboer. Det vil kunne bli noe oppsamling av foreldre med barn på parkområdet mellom barnehagen og naboeiendommen pga. adkomst til barnehagen, særlig om morgenen og ettermiddagen. Dette vil trolig ikke få særlig negativ betydning. Tiltaket vil bidra til aktivitet i en bygning som ellers kanskje hadde blitt stående ubrukt, med fare for forfall. Selve bygget vil etter det foreslåtte tiltaket fremstå med byggefasader med bedre visuelle kvaliteter enn dagens bygg. Bydelsdirektøren er enig med Plan- og bygningsetaten i at friarealets størrelse, beskaffenhet og brukskvalitet opprettholdes da endringen av bygget kun berører en svært liten del av inngjerdet uteareal for dagens barneparkbygg og ikke friområdet forøvrig. Bydelsdirektøren vurderer at endringen ikke vil redusere friarealets bruksmuligheter og egenart. Barnehagen er liten og de negative konsekvensene for naboene vil derfor være forholdsvis begrenset. Bydelsdirektøren er enig med Plan- og bygningsetaten i at fordelene vurderes må vurderes som klart større enn ulempene og anbefaler dispensasjonen og at klagen ikke tas til følge. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 2. Bydelsutvalget er enig med Plan- og bygningsetatens synspunkter og konklusjon, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. 10

15 Bydelsutvalget mener tiltaket vil bidra til aktivitet i en bygning som ellers kanskje hadde blitt stående ubrukt, med fare for forfall. Bydelsutvalget mener at bygget etter tiltaket vil fremstå med byggefasader med bedre visuelle kvaliteter enn dagens bygg. Bydelsutvalget mener at tiltaket er begrenset og at det vil bli til minimal sjenanse for naboer. Bydelsutvalget mener at friarealets størrelse, bruksmuligheter og egenart vil opprettholdes da endringen av bygget kun berører en svært liten del av inngjerdet uteareal for dagens barneparkbygg og ikke friområdet forøvrig. Ellen Oldereid bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Plan- og bygningsetaten, brev fra Byrådsavdeling for byutvikling, Rammetillatelsen Situasjonsplan, plan, fasader 11

16 Sak 10/15 Forslag om ny forkjørsvei - Waldemar Thranes gate Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /15 FORSLAG OM NY FORKJØRSVEI - WALDEMAR THRANES GATE Saksframstilling: I forbindelse med prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken ønsker Bymiljøetaten å bedre fremkommeligheten for bussene i Waldemar Thranes gate og Sannergata. Det foreslås at Waldemar Thranes gate og Sannergata blir skiltet som forkjørsvei på strekningen mellom Ullevålsveien og Fagerheimgata som vist på vedlagte kart. Bymiljøetaten håper at dette vil gi prioritet til bussene som trafikkerer veien. Det ventes også at dette vil bedre trafikksikkerheten noe. Bymiljøetaten sender forslaget til høring til politiet og Ruter AS samt berørte bydeler. Etter at uttalelsene er innhentet, vil Bymiljøetaten vurdere saken på nytt, før forslaget eventuelt sendes til Statens vegvesen Region øst. Det er denne instansen som har myndighet til å fatte vedtak for forkjørsvei. Det bes om bydelens tilbakemelding innen 10. mars Bydelsdirektørens vurderinger Bymiljøetaten ønsker forkjørsvei i Waldemar Thranes gate. Det er en kjensgjerning at med forkjørsvei så øker farten for både busser og andre bilister. Dette vil slik bydelsdirektøren ser det føre til redusert, ikke bedret trafikksikkerhet, særlig for skolebarna i området som krysser Waldemar Thranes gate på skoleveien og i forbindelse med gymaktiviteter på Falck Ytters plass. Det må derfor gjøres trafikkfaglige vurderinger av forkjørsvei i Waldemar Thranes gate, hvor også hensynet til skolebarna og trafikksikkerheten for de som må krysse den svært trafikkerte veien flere ganger daglig må vurderes. Innkjøring i fra Brandts gate og Ungers gate syd kan bli problematisk på grunn av at begge gatene har stigning inn mot påkjørsel i Waldemar Thranes gate. Sammen med litt dårlig frisikt inn i Waldemar Thranes gate vil dette kunne medføre dårligere trafikksikkerhet. Det er krav om at trafikkantene i en viss avstand inn på sideveiene skal kunne se kjøretøyer i tilstrekkelig avstand på hovedvegen. Avstandene vil variere etter trafikkmengde og fart. Bydelsdirektøren mener frisikten i kryssene /påkjøringsveiene til Waldemar Thranes gate må vurderes. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget mener at når farten øker for busser og andre bilister, så vil dette føre til en redusert, ikke bedret trafikksikkerhet. Særlig gjelder dette for skolebarna i området, som krysser Waldemar Thranes gate på skoleveien og til og fra gymaktiviteter på Falck Ytters plass. Det må derfor gjøres trafikkfaglige vurderinger av forkjørsvei i Waldemar Thranes gate, hvor også hensynet til skolebarna og trafikksikkerheten for andre som må krysse den svært trafikkerte veien daglig vurderes. 12

17 2. Bydelsutvalget mener at innkjøring i Waldemar Thranes gate fra Brandts gate og Ungers gate syd kan bli problematisk etter innføring av forkjørsvei på grunn av at begge gatene har stigning og dårlig frisikt inn i Waldemar Thranes gate. Bydelsutvalget mener frisikten i kryssene /påkjøringsveiene til Waldemar Thranes gate må vurderes før innføring av forkjørsvei. Ellen Oldereid Bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Bymiljøetaten m/vedlagt kart 13

18 Sak 11/15 Det grønne skiftet - Klima- og energistrategi for Oslo- Høring Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /15 DET GRØNNE SKIFTET - KLIMA- OG ENERGISTRATEGI FOR OSLO- HØRING Sammendrag: Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål, og ønsker å bidra i arbeidet med å snu trenden med global oppvarming. Oslos kommuneplan, Oslo mot 2030 Trygg, Smart og Grønn, beskriver en byutvikling der dette kan gjøres mulig. For å nå klimamålsetningene kreves det imidlertid tydeliggjøring av klimautfordringer og -muligheter i byutviklingen, og det er nødvendig å gjennomføre et skifte Det grønne skiftet. Klima- og energistrategien skal peke ut en tydelig retning og målsetning i klimaarbeidet, og skal vise mulige tiltak for å få til en nødvendig reduksjon av klimagassutslippene. I Oslo skal klimagassutslippene være halvert innen 2030, og byen skal være fossilfri i Strategien legges nå ut på høring. Endelig versjon skal legges frem av byrådet til våren. Tidligere vedtak av betydning for saken: BUsak 44/14 Kommuneplan Oslo mot smart, trygg og grønn til offentlig ettersyn Vedtaket følger som vedlegg til saken. BUsak 29/13 Revisjon av handlingsplan for miljø og klima Vedtak: 1. Bydelsutvalgets vurdering av forslag til Handlingsplan for miljø og klima har mange og gode tiltak innenfor alle innsatsområdene. 2. Bydelsutvalget mener at planen i større grad bør omtale tiltak som bidrar til å begrense biltrafikken i sentrum av Oslo. I forbindelse med nye utbygginger i sentrum må utbygger pålegges å planlegge slik at mye av trafikkøkningen skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller til fots. Det innebærer blant annet at parkeringskapasiteten i området i hovedsak ikke skal utvides som følge av nye byggeprosjekter, og det må planlegges sikre og tilgjengelige parkeringsmuligheter for sykkel. 3. Bydelsutvalget mener at antallet gågater og bilfrie områder i sentrum bør økes, og ber om at dette arbeidet omtales i planen. Det vises i den forbindelse til bystyrets vedtak av 28. september 2011 om å opprette et kommunalt parkeringsorgan. Bydelsutvalget mener det er behov for å erstatte gateparkeringsplasser med underjordisk parkering, dog at parkeringskapasiteten i området i hovedsak ikke skal utvides. Dette for å frigjøre arealer til gange, sykkel og kollektiv, og ønsker derfor at det kommunale parkeringsorganet opprettes så raskt som mulig. 4. Bydelsutvalget peker også på at stadig flere bruker bildelingsordninger i Oslo som alternativ til å eie bil selv. Dette betyr færre biler i gatene og mindre trafikk. Oslo kommune bør støtte opp under denne utviklingen, blant annet ved å reservere flere parkeringsplasser spesielt for slike ordninger. 14

19 5. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør tilstrebe universell utforming av ladestasjoner for el-biler og miljøstasjoner, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser i større grad kan ta disse i bruk. 6. Bydelsutvalget mener bydelens miljø- og klimahandlingsplan på en god måte støtter opp under de sentrale tiltakene. Etter revisjonen av den sentrale planen vil det kunne tas inn eller endres på punkter der hvor dette er naturlig i forhold til det lokale miljøarbeidet. Saksframstilling: Bakgrunn Oppdraget om etablering av en Klima- og energistrategi for Oslo er gitt av Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel. Klima- og energistrategi for Oslo skal peke ut en tydelig retning i klimaarbeidet, og vise mulige tiltak for å få til en nødvendig reduksjon av klimagassutslippene. I etableringen av en klima- og energistrategi har det vært viktig å få frem et flerfaglig og tverrsektorielt bilde på hvordan det grønne skiftet skal kunne gjennomføres. Strategien er utarbeidet av Klima- og energiprogrammet, med oppstart og avslutning høsten Klima- og energistrategien for Oslo er utviklet i dialog og samspill med 40 virksomheter fra Oslo kommune, næringsliv og statlige virksomheter, og rundt 120 personer har vært involvert i arbeidet. Dette fordi målsetningene i en klima- og energistrategi ikke kan nås uten et samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. Prosjektarbeidet har i hovedsak foregått i fire sektorgrupper; Transport, Bygg, Ressursutnyttelse og Energiproduksjon og distribusjon, i tillegg til egen temagruppe for Sektorovergripende energiforhold. Byøkologisk program, høringsutkast for plansamarbeidet Oslo Akershus, og spesielt høringsutkastet til ny kommuneplan for Oslo har vært spesielt sentrale dokumenter i arbeidet med denne strategien. Klima- og energistrategi for Oslo er etablert som et veikart for hvordan det grønne skiftet i Oslo kan gjennomføres for å oppnå Oslos klimamål for 2030 og Mål og visjon Klima- og energistrategien beskriver hvordan klimamålsetningene kan nås, samtidig som man oppnår et bysamfunn der den lokale trivselen og miljø, næringsutvikling og bærekraft legger grunnlaget for en levende og fremtidsrettet by. Mål for klimautslippsreduksjon og energibruk: I 2030 skal Oslos direkte klimagassutslipp være redusert med 50 %, sett i forhold til 1991-nivå. Dette tilsvarer en utslippsreduksjon ned til tonn CO2. I 2050 skal Oslos direkte klimagassutslipp være null. Energiforbruk i bygg skal effektiviseres med 27 % innen 2030, sett i forhold til nivå. Visjon for klima- og energiarbeidet i Oslo Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt anerkjent miljø- og klimaby Oslo skal være en stødig pådriver og tilrettelegger for nye løsninger og endringer som kan bane vei for et fossilfritt og bærekraftig bysamfunn Oslo skal være en smart og fremtidsrettet by, der innbyggere og næringsliv trives og er stolte av byen 15

20 Klima- og energistrategien for Oslo har satt opp strategier og virkemidler for å nå målene som er satt. Det vises til vedlagt strategiutkast. En kortfattet oversikt over strategier og tiltaksplaner følger under. Byutvikling 1. Byområdeplanlegging av transport- og annen infrastruktur: Oslo kommune vil som planmyndighet gjennomføre areal-, logistikk- og transportplanlegging av byen i et klimaperspektiv. All økning av persontransport i Oslo og Akershus skal løses ved gange, sykkel og kollektivtrafikk. Areal- og transportplaner og infrastrukturinvesteringer i Oslo vil derfor gjennomføres i henhold til følgende prioriteringer: Trygghet for myke trafikanter og framkommelighet for beredskapskjøretøy skal prioriteres først. Deretter prioriteres gjennomføring av kollektivtrafikk foran varetransport, som igjen prioriteres foran personbiltrafikk. Klimavennlige prioriteringer i infrastrukturinvesteringer gjøres for å sikre at dagens utbyggingsmønster ikke låser den fremtidige byen til bruk av løsninger som ikke er bærekraftige. 2. Grønn byutvikling rundt kollektivknutepunkter: For å ivareta boligbehovet ved befolkningsvekst vil all utbygging av byen skje gjennom fortetting rundt kollektivknutepunkter og langs kollektivtraseer, slik det forankres i Kommuneplanen. Utbygging rundt knutepunktene planlegges med effektive lokale energiløsninger for byggeområdene, og blågrønne løsninger ivaretas for å sikre trivsel, ren luft, rent vann og natur. Utbygging rundt knutepunkter må kombineres med utbygging av Osloregionens skinnegående kollektivtransport. Ferdigstillelse av ny baneinfrastruktur som sikrer nødvendig økt kapasitet innen 2030 vil fremme en levemåte der transportbehovet kan løses med kollektivtrafikk, og personbilbruken reduseres. Oslo kommune legger slik til rette for en utvikling der det etter hvert ikke lenger vil være nødvendig å eie egen bil i store deler av byen. For å bygge opp under dette vil Oslo kommune arbeide sammen med aktører for å få etablert gode bildelingsløsninger, og levende næringsmiljøer rundt knutepunktene og i sentrum. Det etableres en egen mobilitetsplan for person- og godstransport. Kommunen vil benytte utbygging av lokale områdepiloter for å oppnå nødvendig erfaring og kompetanse på klimavennlig områdeutbygging, for å få til en helhetlig transformasjon av byen på lang sikt. Transport 3. Fossilfri kollektivtrafikk: Alle Ruters busser vil være fossilfrie fra 2020, ved at Ruter benyttes sin innkjøpsposisjon og stiller krav til fossilfrie drivstoffer på alle busser. Kommunen vil stille miljøkrav til løyvehavere, samt etablere pilotprosjekter med fossilfrie soner i indre by, for å sikre at alle nye taxier er fossilfrie eller ladbare hybrider fra Oslo kommune vil påvirke nasjonale myndigheter for å få hjemmel til innføring av varige løsninger for fossilfrie soner i byen. 4. Bysykling: Oslos sykkelstrategi gjennomføres for å sikre at andel hverdagsreiser med sykkel er 16 % i Innfasing av fossilfrie kjøretøy: Oslo kommune vil tilrettelegge for at alle nye personbiler i Oslo er fossilfrie (elbiler, hydrogen eller biodrivstoff), eller ladbare hybridbiler, fra Dette vil gjøres ved følgende: Etablering av pilotprosjekter med økende grad av fossilfrie soner i deler av byen, videreføring av insentivordningen der fossilfrie biler får kjøre i kollektivfelt, innføring av miljøfelt på enkelte veier, bomringen benyttes for miljødifferensierte og trafikkregulerende avgifter, ITS (intelligente transportsystemer) som prioriterer ønsket trafikk, og utbygging av energistasjoner. Oslo kommune vil legge til rette for og bidra til etablering av energistasjoner som fyrtårnprosjekt, for å sikre tilgjengelig 16

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS kommune kommune Planog 95 V/ V/ Stig Stig sn0rd@0n1ine.n0 sn0rd@0n1ine.n0 Dato: 19.06.2014 Dato: 19.06.2014 Deres ref: Deres ref: Vår ref Vår ref (saksnr): (saksnr): 201404510-8 201404510-8 Oppgis Oppgis

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/15. Sakskart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/15. Sakskart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/15 Sakskart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 23. februar 2015 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Det grønne skiftet. Klima- og energistrategi for Oslo

Det grønne skiftet. Klima- og energistrategi for Oslo Det grønne skiftet Klima- og energistrategi for Oslo FORORD Oslo har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og vi skal være fossilfrie i 2050. Oslo ønsker å spille

Detaljer

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Klima- og energiprogrammet Øystein Ihler Oslo en smart by i endring

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A)

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Oppvekst-, miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. januar 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 6/12 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201500078 Arkivkode: 930 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 10.02.2015 7/2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 19. oktober 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Protokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: onsdag 18. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Kjartan

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 15. februar 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 41 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON Grønn strategi for Bergen Grønn strategi Klima- og energihandlingsplan for Bergen bygger på Bergen 2030 Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 14. oktober 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 8/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 22. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Møteinnkalling 2/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: tirsdag 24. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016 Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Mer bærekraftige og energieffektive

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Audun Halvorsen (H) Lars-Erik Becken (H) Helene Aronsen Wickholm (A) Runa Fjellanger (R) Olav Bye (H) Thordis Marie Widvey Haugen (H)

Audun Halvorsen (H) Lars-Erik Becken (H) Helene Aronsen Wickholm (A) Runa Fjellanger (R) Olav Bye (H) Thordis Marie Widvey Haugen (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka ENDELIG INNKALLING 1/15 Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 19. februar kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 19. mars 2013 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 6/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. august 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Torunn K. Husvik

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200914912/13 200914913 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 6/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Vinkel, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 58 SAKSKART Åpen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken.

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset(Planstrategi kl. 11.00) Møtedato: 09.01.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jann-Arne Løvdahl FO Varaordfører Mildrid

Detaljer

Erlend Sølvberg (F) Aud Gundersen (SV) Andreas Meeg-Berntzen (H) Beate Svenningsen (A) Åsmund Strand Johansen (SV) Stian Haldsrud (F)

Erlend Sølvberg (F) Aud Gundersen (SV) Andreas Meeg-Berntzen (H) Beate Svenningsen (A) Åsmund Strand Johansen (SV) Stian Haldsrud (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/08 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 9/05

Oslo kommune. Protokoll 9/05 Oslo kommune Protokoll 9/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Kari Haug Warberg (H) Kjetil

Detaljer

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 12. februar 2015. 2/15 15/00024-1 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24.

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 12. februar 2015. 2/15 15/00024-1 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: 26.01.2015 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Bydelsdirektør Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Bydelsdirektør Tone Frønes Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer