Årsrapport anskaffelser Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport anskaffelser Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet"

Transkript

1 Årsrapport anskaffelser 2018 Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Innhold 1. INNLEDNING ANSKAFFELSESSEKSJONEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FORBRUKSTALL FORBRUKSANALYSE PÅ DRIFTSOMRÅDET FORBRUKSANALYSE PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET FORBRUKSANALYSE ARBEIDSMARKEDSTILTAK ANSKAFFELSER OG AVTALER Driftsområdet Eiendom Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak

3 DOKUMENTINFORMASJON Versjon Godkjent Rolle Navn Seksjonsleder anskaffelser Hege Brinchmann Distribusjon Versjon Dato Rolle Navn Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng Økonomi og styringsdirektør Marianne Nordby Fålun IT- direktør Jonas Slørdahl Skjærpe Ytelsesdirektør Kjersti Monland Arbeid og tjenestedirektør Kjell Hugvik Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt HR-direktør Inger-Johanne Stokke Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes Revisjonsdirektør Terje Klepp 2

4 1. INNLEDNING NAV kjøpte varer og tjenester for 15,9 mrd.kr i I årsrapporten gir vi en samlet oversikt over anskaffelsesområdet i NAV. Innledningsvis gir vi en kort omtale av innsatsområdene i anskaffelsesstrategien som det har vært jobbet med i Vi har inndelt anskaffelsesporteføljen i tre hovedkategorier; Drift, Hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Rapporten følger denne strukturen, og viser nøkkeltall, forbrukstall, leverandører, avtaler, samt oversikt over anskaffelsesporteføljen med gjennomførte anskaffelser og oppnådde resultater. Forbruksanalyser per kategori gir en god innsikt i forbruksmønsteret, og dermed et godt grunnlag for kategoristyring. For å aktivt kunne jobbe med tallene som fremstilles i denne rapporten, har vi utviklet et styringsverktøy for å kunne drille i forbruksanalysene. Mer informasjon om verktøyet og tilgang til dette finnes på nye navet, under støttetjenester, anskaffelser. Rapporten er basert på regnskapstall fra etatens økonomisystemer, OeBS, Ebasys og Abetal. Anskaffelser er teamarbeid. For å få gode avtaler som støtter opp under målene til NAV, kreves god samhandling mellom mange aktører, både internt og eksternt. I 2018 var det i alt 245 personer som deltok i de ulike anskaffelsesprosesser som ble gjennomført sentralt. Hege Brinchmann Seksjonssjef Anskaffelsesseksjonen / Økonomi- og styringsavdeling // Arbeids- og velferdsdirektoratet 3

5 2. ANSKAFFELSESSEKSJONEN ANSKAFFELSESSEKSJONEN Kontor for brukeranskaffelser Kontor for driftsanskaffelser Kontor for etatseiendom Forretningsjuridisk kontor Anskaffelsesseksjonen (AS) i Økonomi- og styringsavdelingen er NAVs sentrale anskaffelsesmiljø.vi gjennomfører anskaffelser i samarbeid med fag- og avtaleeier. Kontor for brukeranskaffelser gjennomfører anskaffelser av hjelpemidler, gjennom anskaffelsesteam med fagressurser fra hjelpemiddelsentralene. Kontor for driftsanskaffelsene gjennomfører anskaffelser av varer og tjenester innen driftsbudsjettet til NAV (IKT, Konsulent, adm. varer og tjenester), gjennom anskaffelsesteam med fagressurser fra fagavdelingene i direktoratet. Kontoret er kontaktpunktet fra NAV til Statens Iinnkjøssenter (SI) og deltar i SIs innkjøpsråd for avklaringer av behov for felles avtaler. Fag og anskaffelsesfaglige ressurser bidrar i gjennomføringen av anskaffelsene. Kontor for etatseiendom er prosessansvarlig for etatens innleie av lokaler, bistår enhetene i linjene og forvalter driftsrelaterte avtaler. Forretningsjuridisk kontor inngår i anskaffelsesteamene, og har et særskilt ansvar for å håndtere KOFA og rettsprosesser. Anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak gjennomføres i NAV Fylke. AS bistår med råd og veiledning. 4

6 3. ANSKAFFELSESSTRATEGI Ny anskaffelsesstrategi ble godkjent i juni Under gir vi en kort omtale av de viktigste leveransene i

7 Digitalisering og Innovasjon Vi har utviklet nye konktraktsmaler, bl.a. for kjøp av skytjenester, og nye tjenestekontrakter for kjøp av kapasitet til forvaltning, vedlikehold og utvikling av systemløsninger. NAV har bidratt på kompetansearenaer for utvikling av skytjenester fra Difi og robotisering. NAV er partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling, innovativeanskaffelser.vi deltar som følgevirksomhet til et innovasjonspartnerskap som gjennomføres av Stavanger kommune. Vi har videreutviklet metoden for innovative anskaffelser. Gevinster og besparelser NAV tok i bruk elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring- og kontraktsoppfølging fra , og har tatt i bruk digital signering av tilbud. Vi har gjennomført innkjøpsanalyser på utvalgte kategorier. Vi måler besparelser på eiendomskostnader og besparelser oppnådd gjennom anskaffelser. Vi har innført leverandørstyring av utvalgte leverandører, med særskilt vekt på leverandører av hjelpemidler og leverandører av Facility Mangemenet (FM) tjenester. Miljøhensyn og sosialt ansvar NAV ble tildelt prisen som årets innkjøper fra Svanemerket i Vi har startet et miljøprosjekt for hjelpemidler, hvor vi har invitert med eksterne parter. Vi har laget et miljøregnskap for NAV, hvor vi måler CO2 avtrykket på utvalgte områder som flyreiser, avfall og energi. Vi har laget nye maler for Avklaringstiltakene og Oppfølgingstiltakene, med oppdaterte kontraktsvilkår som gir en bedre mulighet for å følge opp veildernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi følger opp krav til lønns, og arbeidsvilkår, krav til sosialt ansvar og overholdelse av sentrale mennekserettigheter i leverandørkjedene. I 2018 ble 40 leverandører fulgt opp på krav etisk handel. 6

8 Millioner 4. FORBRUKSTALL Nøkkeltall ,9 Mrd.kr Forbruk Leverandører Avtaler Forbruk i 2018 Figuren viser NAVs totale regnskap på områdene drift, hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Den blå delen av søylen viser hvor stor andel av regnskapet som er anskaffelser, det vil si kjøp av varer og tjenester, som er utgangspunktet i den videre kategoriseringen og forbruksanalysen i denne rapporten Regnskap Anskaffelseskategorier * Tallmaterialet er hentet fra OeBS. For spesifisering av artskonto, se kapittel 5,6, 7. * Enkelte arter knyttet til installasjon, service og reparasjon av hjelpemidler føres i regnskapet under «Drift», mens i anskaffelseskategoriseringen ligger den til «Hjelpemidler». 7

9 Milliarder Totalt forbruk Diagrammet viser samlede utbetalinger for 2017 og 2018 for områdene drift, hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Områdene hjelpemidler og drift har hatt en svak økning på ca. 1 % til sammen, mens Arbeidsmarkedstiltak har hatt en reduksjon på 6 %. 7 6 kr5,93 kr5,67 kr6,21 kr6,16 kr6,21 kr5, kr3,57 kr3,84 kr3, Drift Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak Totalt 2018: 15,9 mrd.kr. 2017: 16,2 mrd.kr 2016: 15,2 mrd.kr. *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. For spesifisering av leverandørfordeling i 2018, se 5,6 og 7. Leverandørutvikling Det har vært en nedgang i antall leverandører fra Vi har kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører i 2018, dette er 168 færre leverandører enn i 2017, som var leverandører. Figuren under viser utvikling i antall leverandører fra Totalt antall leverandører per område Drift Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak

10 Leverandøranalyse Totalt er det kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører i Fra ca leverandører til en verdi større enn kr > *Tallmaterialet er hentet fra Ebasys og Abetal (Arbeidsmarkedstiltak). Leverandører per beløpsintervall Figuren under viser fordeling av antall leverandører innen hver kategori per beløpsintervall. Stolpene viser hvor mange prosent av totalt antall leverandører som befinner seg i dette beløpsintervallet. Trendlinjen «Lineær (NAV)» viser hvordan fordelingen mellom de ulike beløpsintervallene typisk vil utarte seg uavhengig av hovedkategori. En mer detaljert fremstilling av kategoriene fremkommer i kapittel 5, 6 og 7. Av fremstillingen under vil en høy konsentrasjon av leverandører til venstre i modellen («småkjøp») representere potensialet for å slå sammen innkjøp, få bedre betingelser og effektivisering Arbeidsmarkedstiltak Hjelpemidler Drift NAV Lineær (NAV) > 9

11 5. FORBRUKSANALYSE PÅ DRIFTSOMRÅDET Totalt forbruk Kategoriinndelingen på driftsområdet følger Difis struktur for kategorisering. I 2018 anskaffet vi varer og tjenester for ca. 3,93 mrd.kr. på driftsområdet. Dette representerer en vekst på 2 %, men er en vesentlig lavere vekst enn vekstraten i 2017, som var på 8 %. 1 % 8 % 3 % 27 % Kategori 1 IKT 2 Kontor og administrasjon 3 Profesjonelle tjenester 32 % 8 % 4 Eiendom 5 Kunnskap 6 Transport og reiser 7 Personell 21 % *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. Leverandøroversikt 20 største Vi har kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører på driftsområdet. De 20 største leverandørene utgjør 50 prosent av totalen, og 169 leverandører utgjør 80 prosent av totalen

12 Leverandøranalyse > - 11

13 6. FORBRUKSANALYSE PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET Totalt forbruk I 2018 anskaffet vi varer og tjenster på hjelpemiddelområdet for 6,21 mrd.kr. 2 % 3 % 4 % 10 % 11 % 13 % 1 % 0 % Kategori Ortopediske hjelpemidler Hjelpemidler i bolig og boligtilpasning 23 % Rullestoler Biler og ombygging Høreapparater Hjelpemidler for kommunikasjon, lyd og bilde Tjenester 18 % Forflytning og aktivitetshjelpemidler Øvrige Hjelpemiddel 15 % Brystproteser Tjenestehunder *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. Leverandøroversikt - 20 største På hjelpemiddelområdet har vi kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører. De 20 største leverandørene utgjør 61 prosent av totalen, og 37 leverandører utgjør 80 prosent av totalen

14 Leverandøranalyse > - 13

15 7. FORBRUKSANALYSE ARBEIDSMARKEDSTILTAK Totalt forbruk I 2018 anskaffet vi for 4,8 mrd.kr på arbeidsmarkedstiltak. Forbruket fordeler seg på ca. 2,4 mrd.kr etter regelverk for offentlig anskaffelser (kategori ), og 2,413 mrd.kr er kjøp fra forhåndsgodkjente bedrifter (kategori ). Skillet mellom disse kategoriene er markert med rødt i modellen under. Figuren under viser totalt regnskapsført på de aktuelle artskontoene, og vil kunne inneholde utbetalinger til enkeltpersoner. Totalt regnskapsført på tiltakene er ca. 5,8 mrd.kr. av dette utgjør 4,8 mrd. kr utbetalinger til leverandørene. 27 % 20 % Kategorier 9101 Oppfølging(Tiltak) 9102 Arbeidsrettet rehabilitering(tiltak) 3 % 7 % 9104 Avklaring(Tiltak) 9105 AMO(Tiltak) 9108 Kvalifisering(Tiltak fhg.bedrifter) 22 % 0 % 1 % 20 % 9109 Arbeidspraksis(Tiltak fhg.bedrifter) 9110 Tilrettelagt arbeid(tiltak fhg.bedrifter) 9111 Arbeidsforberende trening(aft) *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. 14

16 Leverandøroversikt 20 største På kategorien arbeidsmarkedstiltak har vi kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører. De 20 største leverandørene på området utgjør 31 prosent av totalet forbruk på leverandører, og 198 leverandører utgjør 80 prosent av totalen *Tallmaterialet er hentet fra Abetal. Leverandøranalyse > - *Tallmaterialet er hentet fra Abetal. 15

17 8. ANSKAFFELSER OG AVTALER Kapittelet gir en samlet oversikt over anskaffelser og eiendomsprosesser som er gjennomført sentralt eller med støtte fra sentralt anskaffelses- og eiendomsmiljø i løpet av 2018, og anskaffelser som pågår ved utgangen av Estimert verdi på anskaffelsene gjelder for hele avtalens varighet. Avtaleeierskap viser til enheten som er avtaleeier og fagansvarlig for det faglige innholdet i avtalen. Nøkkeltall 2018 Det er gjennomført 24 anskaffelser Det pågår i alt 23 anskaffelser ved utgang av året Klagenemnda For Offentlige Anskaffelser (KOFA) Anskaffelsesseksjonen har hatt fire klagesaker inn for KOFA, hvor tre er vunnet fullt ut, og en er delvis vunnet og delvis tapt. 16

18 8.1 Driftsområdet Nøkkeltall etatsdekkende avtaler Reduksjon (1%) 102 mill. kr antall leverandører gevinster 105 avtaleleverandører 50 % av forbruk 20 største leverandører Vi Inngikk 15 avtaler til en estimert verdi av ca. 883 mill.kr. i 2018 Vi har beregnet gevinster for utvalgte anskaffelser på til sammen 102 mill. kroner. NAV har inngått nye avtaler med Microsoft, gjennom deres partnerapparat, om fortsatt bruk av Microsofts løsninger. Overgangen til Office 365 har vært spesielt viktig for NAV. Færre avtaler da flere avtaler har blitt konsolidert. F.eks. omfatter nå forbruksmateriellavtalen flere produkter som tidligere var inndelt i ulike avtaler; kontorrekvisita, datarekvisita, toner, konvolutter og profilprodukter. Tilsvarende omfatter nå reisebyråavtalen flere tjenester; fly, hotell og leiebil. Det er arbeidsbesparende å ha færre avtaler, og det gir større mulighet for å få bedre betingelser i avtalene. Vi har inngått parallelle rammeavtaler for fire oppdragstyper innen forskning og utredning. Slike rammeavtaler har vært etterspurt i etaten. Statens innkjøpssenter har inngått parallelle rammeavtaler for revisjonstjenester som NAV er forpliktet til å bruke. Facility Management (FM)-avtalene er nå implementert i hele landet fordelt på fem regionale avtaler. Det er to leverandører på avtalene. Elite Servicepartner AS leverer FM-tjenester i Sør, Vest og Nord, mens ISS Facility Services AS har FM-leveransene i Midt og Øst. 17

19 Oversikt over de største avtalene på driftsområdet i Samtlige av avtalene har blitt inngått i regi av anskaffelsesseksjonen i samarbeid med fag- og avtaleier. Lisensforvaltningstj eneste og Microsoftlinsenser; 240 Tjenestekontrakt for utvikling og forvaltning på stormaksin; 180 Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft; 135 Oracle databaser, vedlikehold og support; 125 Kontohold og betalingstjenester. DFØs avtaler; 46 Parallelle rammeavtaler for forskning og utredning; 50 Transport av pakker og gods ; 44 Reklame- og medietjenester; 12 Leilighetshotell i Oslo; 23 Tall i MNOK 18

20 Inngåtte avtaler i 2018 Inngikk 15 avtaler til en estimert verdi av ca. 883 mill.kr. i 2018 IKT Avtaleeier Estimert verdi Elektronisk spørreverktøy Kunnskapsavdelingen Rammeavtale for testverktøy og tilhørende IT-avdelingen tjenester Oracle databaser, vedlikehold og support IT-avdelingen Tjenestekontrakt for utvikling og forvaltning IT-avdelingen på stormaskin, samt transisjon for utvalgte løsninger Lisensforvaltningstjeneste og IT-avdelingen Microsoftlisenser Totalt Profesjonelle tjenester Avtaleeier Estimert verdi Evaluering: mentortiltaket Arbeids- og tjenesteavdelingen Nynorsk, oversetting Kommunikasjonsavdelingen Evaluering: kompetansebehov i Arbeids- og varehandlene tjenesteavdelingen Evaluering: forsterket ungdomsinnsats Arbeids- og tjenesteavdelingen Parallelle rammeavtaler for forskning og Kunnskapsavdelingen utredning Totalt Administrative vare og tjenester Avtaleeier Estimert verdi Reklame- og medietjenester Kommunikasjonsavdelingen Leilighetshotell i Oslo Økonomi- og styringsavdelingen Transport av pakker og gods (Hjelpemidler) Arbeid og tjenesteavdelingen Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft Økonomi- og styringsavdelingen Kontohold og betalingstjenester. Mini Økonomi- og konkurranse på DFØs avtaler styringsavdelingen Totalt Pågående anskaffelser ved utgangen av anskaffelser var pågående ved utgangen av 2018 til en estimert verdi av ca. 2,8 mrd.kr. IKT Avtaleeier Estimert verdi Scanning av fagpost Ytelsesavdelingen Nye økonomisystemer for NAV Økonomi- og Avklares styringsavdelingen Telefoni: fast og mobil IT-avdelingen WAN: aksesslinjer, tjenester, programvare og IT-avdelingen utstyrsleveranser for NAVs nettverksløsning Rammeavtale for digitalisering av HR- HR-avdelingen

21 løsninger Dialog og relasjonshåndtering i NAV Arbeids- og tjenesteavdelingen Rammeavtale for utvikling og forvaltning av IT-avdelingen løsninger for vedtaks- og saksbehandling Totalt Profesjonelle tjenester Avtaleeier Estimert verdi Avtale om meglertjenester HR-avdelingen Parallelle rammeavtaler for konsulentoppdrag Økonomi- og til NAV styringsavdelingen Totalt Administrative vare og tjenester Avtaleeier Estimert verdi Tjenester for lagerhold og distribusjon Kommunikasjonsavdelinge n FM-tjenester, region Midt-Norge Økonomi- og styringsavdelingen Avtale om medieovervåkning og Økonomi- og medieanalyse styringsavdelingen Rammeavtale for kjøp av inventar Økonomi- og styringsavdelingen Totalt Anskaffelser i regi av Statens innkjøpssenter (SI) Fem anskaffelser ble gjennomført i regi med SI, og det pågikk to ved utgangen av Gjennomførte anskaffelser Reisebyrå Internrevisjonsbistand Mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester (NAV slutter seg til avtalen i 2019) Mobiltelefoni PC-klienter: bærbare, stasjonære, arbeidsstasjoner, tynnklienter, tilhørende utstyr og tjenester Avtaleeier Økonomi- og styringsavdelingen Internrevisjonen IT-avdelingen IT- avdelingen. NAV har tatt fravalg. IT-avdelingen Pågående anskaffelser Operatørtjenester Telecom PC-skjermer Avtaleeier IT- avdelingen. NAV har tatt fravalg. IT-avdelingen Kommende anskaffelser Faglig og juridisk bistand i offentlige anskaffelser Reise fly Avtaleeier Økonomi- og styringsavdelingen Økonomi- og styringsavdelingen Avtaleporteføljen driftsområdet Antall avtaler IKT varer og tjenester 81 Administrative portefølje 18 Profesjonelle tjenesteradministrative portefølje 82 20

22 8.2 Eiendom Inngåtte husleieavtaler i 2018 I januar 2019 var det registrert 622 leieavtaler i Lydia på totalt kvm. Til sammenlikning var det på samme tid i fjor registrert 641 leieavtaler og kvm. Utenom direktoratet har arealforbruket gått ned de siste 12 månedene, fra 36,0 til 33,9 kvm per ansatt og fra 39,0 til 36,6 kvm per årsverk. Noe av reduksjonen skyldes oppdaterte arealdata. Direktoratets arealforbruk gikk marginalt ned i samme periode, fra 20,7 til 20,4 kvm per arbeidsplass. Arbeidsplassene her disponeres av både eget og innleid personell, dvs. at utnyttelsen varierer parallelt med behovet for innleid personell. Inngåtte husleieavtaler i innleie og/eller arealprosesser ble gjennomført i Navn på leieforhold Beskrivelse av hva som er utført av bistand NAV Vennesla Ny avtale inngått NAV Odda Reforhandling NAV Vestre Aker Flytting i samme bygg - addendum til leiekontrakt NAV Akershus Fjernarkiv NAY Trondheim Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger NAV Austevoll Reforhandling om utløsning av opsjon Reforhandling om utløsning av opsjon og diverse NAV Osterøy mislighold NAV Stovner Ny leieavtale inngått NAV Vardø Reforhandling NAV Jessheim Ny leieavtale inngått NAV Nord-Aurdal Bistand avvikling/samlokalisering NAV Lesja-Dovre Bistand samlokalisering NAV Valdres Samlokalisering av Valdreskontorene NAV Hundvåg og Storhaug Innleie NAV Voss Leieprosess har midlertidig stoppet Samlokalisering i Nord- Trøndelag Samlokalisering av flere enheter NAV Buskerud Avklaring av vilkår og strategi for å utøve opsjon Direktoratet Varighet av leiekontrakt for hytte på Hafjell NAV Øst-Viken Ny leieavtale inngått NAV Sarpsborg Gårdeiers mislighold av vedlikeholdsplikt Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger, leieavtale NAV Klageinstans Midt-Norge inngått NAV Os Reforhandling, leieavtale forlenget NAV Melhus Behovsanalyse, rådgivning, nytt leieforhold. ALS Raufoss Bistand med addendum NAV Gjerdrum Reforhandling og forlengelse av avtale NAV Kvinnherad Forhandling NAV Rælingen Reforhandlet og forlenget med kommunen, redusert areal NFP Ålesund Utlysning, befaring, forhandlinger NAV Arbeid og ytelser Fauske Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler NAV Arbeid og ytelser Romerike Arealjobb, utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger NFP Porsgrunn Evaluering, forhandlinger NAV Gamle Oslo Forhandling av opsjon - kort forlengelse av kontrakt 21

23 Pågående innleieprosesser ved inngangen til 2019 Det pågikk 50 innleieprosesser og /eller arealprosesser ved inngangen til Navn på leieforhold NAV Østensjø NKS NAV Fredrikstad NAV Kongsvinger Samlokalisering av fem enheter, Forus NAV Søndre Nordstrand NAV Holmestrand HMS Troms NAV Hole NAV Halden NAV Klageinstans Styringsenhet/Øst NAV Tønsberg og Re Samlokalisering Mo i Rana NAV Hammerfest og Kvalsund NAV Lillehammer-Gausdal NAV Molde NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg NAV Mandal NAV Arendal NAV Værnes NAV Øvre Eiker NAV Lørenskog NAV Eidsvoll Direktoratet, S2 HMS Østfold NAV Grünerløkka NAV Nordre Aker NKS Namsos Kontroll Nord Tromsø NAV Svolvær NAV Ulstein/Hareid NAV Ringerike Hallingdalssamarbeid NAV Bømlo NAV Midt-Gudbrandsdal NAV Øst-viken NAV Vest-Viken NAV Sarpsborg NAV Indre Østfold NAV Lillestrøm Beskrivelse av hva som utføres av bistand Bistand utøvelse av opsjon reforhandling Bistand til å utvikle et felles arbeidsplasskonsept Endret fra åpen løsning til ABW Ombygginger med mulig reforhandling av kontrakt Arbeid med samlokalisering av 5 enheter Bistand ved prisforhandling og utøvelse av opsjon Nytt NAV-kontor sammen med Sande og Hoff Går mot reforhandling Utøvelse av opsjon/ny kontrakt Bistand behovsanalyse for nye lokaler Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler Avlyst konkurranse, tilpasning av dagens lokaler Bistand til å jobbe ut ABW i eksisterende lokaler Utlysning Arealjobb, utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Prosess gjennomført uten at KEE er blitt involvert Kontrakts rådgivning, mulig forhandlinger Behovsanalyse Innleie Innleieprosess med utvikling av arealløsninger Reforhandling og tilpasninger Bistand til fremleie, arealløsninger, innredning, styring Vurdering ved utløp, reforhandling/nye lokaler Bistand til utøvelse av opsjon/reforhandling Bistand til utøvelse av opsjon/reforhandling Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Arealjobb, utlysning, forhandlinger Innsendt behovsanalyse. Reforhandling Innleieprosess sammen med kommunen Utlysning etter nye lokaler, arealløsninger Reforhandling Kommunen har inngått kontrakt for nye lokaler Sammenslåing av NAV-lokaler Bistand til inventar og interiør. Innleieprosess er avsluttet Bistand til samlokalisering og arbeidsplassløsninger Bistand til arbeidsplassutforming og innleie Bistand til areal og forhandlinger om leie/ombygging Sammenslåing av kommunene Skedsmo, Sørum og 22

24 HMS Agder Oslo Fjernarkiv NAV Orkland NAV Moss Rygge NAV Klepp/Time NAV Vestlandet NAV Hemse/NAV Halsa NAV Ørland/NAV Bjugn NAV Innlandet m/fl. NAV Skien Fet. Arealjobb, utlysning, forhandlinger Innleie - bygning skal rives ved utløp av kontrakt Arbeidsplassløsning, mulig innleie Arbeidsplassløsninger /Vurdere lokaler - mulig innleie Sammenslåing av to kontorer, ny kontrakt Nytt regionskontor Samlokalisering Arealprosess Forhandlinger og arealløsninger. Utlysning nye lokaler - bistand designdialog 23

25 8.3 Hjelpemidler Nøkkeltall sentrale avtaler Reduksjon 4 % 60 % av forbruk antall leverandører 20 største leverandører 100 avtaleleverandører Vi inngikk 9 avtaler i 2018 til en estimert verdi av ca. 2 mrd. kr. Bilombygging og hygienehjelpemidler er de største ut fra volum, til en verdi på hhv 868 og 492 mill kroner. Det siste av nye produktområder som er identifisert som egnet sentral rammeavtale er anskaffelsen av kalendere og planleggingssystemer. Produktområdet briller, linser, luper mm. er analysert og konkludert med å ikke være egnet for sentral avtale. Strategisk oppfølging av leverandører, fakturakontroller og møter med leverandører har resultert i dokumenterte besparelser og endringer av uønsket praksis. Besparelsene har blitt hentet ut som direkte krediteringer av overbetaling/feilfakturering. Det er forventet at gjennomførte utbedringer av avdekket mislighold vil føre til fremtidige besparelser. Oppfølgingen har også medført kvalitative forbedringer på både tjenester og produkter. Alle avtaler skal ha en plan for kontraktsforvaltning. Planen bidrar til at avtalene etterleves og at vi sikrer at verdien i de inngåtte kontraktene tas ut. 24

26 Oversikten under viser de største avtalene for hjelpemiddelområdet i Samtlige av avtalene har blitt inngått i regi av anskaffelsesseksjonen i samarbeid med fag- og avtaleeier. Bilombygging; 868 Hygienehjelpemidler ; 492 Stoler med oppresningsfunksjon ; 240 Personløftere; 180 Sitteputer; 148 Hygienehjelpemidler ; 38 Servicehunder; 5 Kjøreramper; 104 Elektrisk hev og senk (kjøkken); 17 Tall i MNOK 25

27 Inngåtte avtaler i 2018 Inngikk 9 avtaler til en estimert verdi av ca. 2 mrd. kr. i Anskaffelse Avtaleeier Estimert verdi Stoler med oppreisningsfunksjon HoT Bilombygging HoT Personløftere HoT Servicehunder Virkemiddelseksjonen Hygienehjelpemidler HoT Kjøreramper HoT Elektrisk hev og senk av innredning på HoT kjøkken Sitteputer HoT Hygienehjelpemidler HoT Totalt *HoT = Hjelpemidler og tilrettelegging **Kontraktsverdi for hele anskaffelsen og estimert for 4 år basert på historiske innkjøpstall. Pågående anskaffelser i anskaffelser pågikk ved utgangen av 2018 til en estimert verdi av ca. 5,5 mrd. kr. Anskaffelse Avtaleeier Verdi Arbeidsstoler og bord, trillebord, spesielle HoT sittemøbler Omgivelseskontroll HoT Elektriske rullestoler HoT Høreapparater, tinnitusmasker og ørepropper Virkemiddelseksjonen Kalendere og planleggingsverktøy HoT Varmehjelpemidler HoT Senger, sengebunner, hjertebrett, mm HoT Ganghjelpemidler HoT Vogner og hjelpemidler til sport og aktivitet HoT Sykler HoT Verdi Avtaleoversikt Kategori Antall leverandører 9011 Bil Rullestoler Forflytning og aktivitetshjelpemidler Ortopedi Hjelpemidler i bolig og boligtilpasning Frakt og porto ved varekjøp HMS Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjon Høreapparater Førerhunder Øvrige hjelpemidler 2 1 Antall avtaler 26

28 8.4 Arbeidsmarkedstiltak Nøkkeltall 2018 Det er totalt 556 avtaler på arbeidsmarkedstiltak Det er leverandører Arbeidsmarkedstiltak som anskaffes etter regelverk for offentlige anskaffelser omfatter AMOkurs, oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsmarkedstiltak som ikke anskaffes etter regelverk for offentlige anskaffelser omfatter arbeidsforberedende trening, varig tilrettelagt arbeid, arbeidspraksis og ordinær utdanning, samt virkemidler i Arbeidsmarkedsforskriften som mentor, funksjonsassistanse i arbeidslivet og bedriftsintern opplæring. Anskaffelsene gjennomføres av NAV Fylke. Anskaffelsesseksjonen bistår ved behov i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag. I tabellen under vil det være en blanding av tidligere fylker og nye fylker etter ny fylkesstruktur. NAV har 556 avtaler på området ved utgangen av Avtaleeier Antall avtaler Arbeids- og velferdsdirektoratet 54 NAV Agder 122 NAV Buskerud 9 NAV Hedmark 21 NAV Hordaland 22 NAV Møre og Romsdal 22 NAV Nordland 39 NAV Telemark 37 NAV Troms og Finnmark 39 NAV Trøndelag 16 NAV Vestfold 22 NAV Vestlandet 4 NAV Rogaland 40 NAV Oppland 18 NAV Akershus 31 NAV Oslo 51 NAV Vest-Viken 8 NAV Øst-Viken 1 Totalt

29 Deltakere i anskaffelse- og eiendomsprosesser 2018 Oversikten under er for områdene drift og hjelpemidler. Arbeidsmarkedstiltak er ikke omfattet av denne oversikten da anskaffelsene skjer i regi av NAV Fylke. Andre Røstadstuen Catharina Uhlmann Georg Træland Håvard Horn Kristin Mothes Patricia Emberson Tonje Susanne Grøstad Andreas Moe Cathrine Hagby Grete Bråten Håvard Lauvås Kristin Nielsen Per Salve Salvesen Tor Arne Enes Angelica A. Barrows Cathrine von Krogh Grete Henneli Ildrid Fostervoll Kristin Prestrud Per Søderholm Tor Brekken Anita Ekornes Cato Johan Johnsen Grethe Olsen Inge Aks Kåre Smørvik Per Øystein Furuseth Tor Erik Krohne Ann Cathrin Jeremiassen Cecilia Hoff Gunda Djupvik Ingeborg Asbjørnsen Lars Skjelseth Petter Bentsen Tor Harald Løvstad Anna Hjulstad Charlotte Eiksjø Gunn Limandvik Inger Marie Kristensen Lea Steiner Petter Glasenapp Torbjørn Lyssand Johansen Ann-Charlotte J. Fossaas Christian Lupke Gunnar- Helge Wiik Ingrid Nikolic Leena Puheloinen Petter Støvset Torbjørn Nygåard Anne Berglijot Dørrum Christian Østli Gunnar Sørensen Iva Ivana Duraj Leif-Rune Willumsen Ragnar Dekke Torbjørn Weidemann Anne Celine Vik Olsen Christine Heyerdahl- Guri Austmo Ivar Gilså Lene Dahle Rajiv Sharma Tore Hjelseth Larsen Anne Torunn Sirevåg Egil Haugen Guro Bakkan Jan Arve Strand Lene Stiberg Raymond Haugland Tore Høiland Anne-Margrethe Nyhus Einar Bjørn Guro Ebersten Jan Gunnar Eliassen Line Strandmo Roar Skeide Tore Igelkjøn Ann-Lovise Tverbak Eivind F. Kåresen H.A Bustnes Jannie Pettersen Linn Momrak Roar Sundfær Tore Lynau Arne Basso Eli Brevik Hallgeir Holen Jarl Sæten Birkeland Lise Slorby Rolf Langnes Torgeir Fjellvang Arne Gjerdrum Elin Ekrene Hanne Ringvold Jarle Nigardsøy Liv Heidi Skontorp Rune Mjåtveit Torgeir Stuestøl Amundsen Arve Skavdahl Elin Furuheim Hanne Sofie Bratlie Jenny Käldman Live Unstad Sigrun Tolo Toril Almenningen Arvid Frisvoll Elin Margrete Bjerkan Hans Einar Engh John Arne Birkeland Lorents Peter Aarsnes Siren Svennevig Torild Aarvold Asle Sande Elin Svendsen Hans Morten Andersen John Eivind Sperre Mads Gram Rygg Siw Morken Arnegard Torild Lindborg Astrid Fauske Ellen Hov-Aanæs Hans Petter Emilsen Jon Alver Mads Skogen Solfrid Marken Torill Bjørnsen Atle Eide Ellen Marie Njøs Harald Bronebakk Jonny Lilleenget Malgorzata Glowczynska- Stein Stensby Tormod Eriksen Lillesvangstu Dyga B.A Nilsen Else Marie Molden Harald E. Lie Julia Olsen Marie Sørevik Sparby Stephan Soos Trond Jørgensen Bente Solheim Erik Ekhaugen Harald Lid Jørn Berntsen Marit Bakken Ulsberg Stig Haugan Trond-Vidar Due Hansen Berit Koa Erik Skulstad Harry Torstein Møller Jørn Kristiansen Marit Jacobsen Fornebo Sunni Ese Trude Elisabeth Danielsen Berit Stølen Erik Tobiasson Hege Brinchman Kari Anne Høydalsvik Marit S. Andreassen Susanne Fonahn Turid Beckstrøm Bernt Antonsen Erling Kaarby Hege Simchai Kari Børresen Marius Åkseth Vrålstad Synnøve Gerhardsen Ulf Eng Birger Eggen Erling Sørbøen Helle Røkke Kari-Anne Lorentzen Martha Helene Nogva Sølvi Tennstrand Unn Irene Lothe Birger Pedersen Espen Tangstad Henning Sveen Ken Mathisen Mette Lilleby Taj Hultmark Vidar Eikland Birgit Nyseth Eva Botten Henrik Frøshaug Kenneth Ervik Mona Kartfjord Terje Otto Elvedal Wibeche Helleren Skeie Kalløkkebakken Birthe Ramsvik Eva K Søndergaard Henrik Lerche Kerstin Thomassen Morten Sandbakken Terje Sund Wibeke Ånes Bjarte Slettebø Frank Hüttopohl Herleif Berntsen Kioto Villalobos Sanchez Mårten Skjelbred Therese Anzjøn Slapgaard Øivind A. Flata Bjørn Arne Vangen Frode Henden Hilde Gunnufsen Kirsten Midtstøl Nina Allstrin Tøgersen Tina Benjaminsen Øivind Hansen Bjørn Eriksen Frode Hovland Hilde Steen Kjell Asbjørn Slåttedal Nina Sølie Halvorsen Tom Salomonsen Øystein Bratteng Bjørn Kvam Frode Storvik Hilde Urkegjerde Kjersti Moody Nina Vaage Tomas Collin Øystein Skovseth Bjørn Skyllingstad Geir Amundsen Hilde Vist Kjersti Sjøhold Odd Petter Berntsen Tone Arnesen Øyvind Mogen Bodil Sandbakken Geir Andre Olsen Hilde Yrstad Løberg Kjetil Svanholm Oddbjørg Jakobsen Tone Nørgaard Straand Åse Seljebu Camilla Austestad Geir Nygård Hind Dakhil Kristin Egeland Oddbjørn Arntsen Tone Stensland Åshild Nenseter 28

30 Utgitt av: Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavsplass 0130 Oslo Februar 2019 ISBN