Årsrapport anskaffelser Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport anskaffelser Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet"

Transkript

1 Årsrapport anskaffelser 2018 Anskaffelsesseksjonen, Økonomi- og styringsavdelingen Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Innhold 1. INNLEDNING ANSKAFFELSESSEKSJONEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FORBRUKSTALL FORBRUKSANALYSE PÅ DRIFTSOMRÅDET FORBRUKSANALYSE PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET FORBRUKSANALYSE ARBEIDSMARKEDSTILTAK ANSKAFFELSER OG AVTALER Driftsområdet Eiendom Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak

3 DOKUMENTINFORMASJON Versjon Godkjent Rolle Navn Seksjonsleder anskaffelser Hege Brinchmann Distribusjon Versjon Dato Rolle Navn Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng Økonomi og styringsdirektør Marianne Nordby Fålun IT- direktør Jonas Slørdahl Skjærpe Ytelsesdirektør Kjersti Monland Arbeid og tjenestedirektør Kjell Hugvik Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt HR-direktør Inger-Johanne Stokke Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes Revisjonsdirektør Terje Klepp 2

4 1. INNLEDNING NAV kjøpte varer og tjenester for 15,9 mrd.kr i I årsrapporten gir vi en samlet oversikt over anskaffelsesområdet i NAV. Innledningsvis gir vi en kort omtale av innsatsområdene i anskaffelsesstrategien som det har vært jobbet med i Vi har inndelt anskaffelsesporteføljen i tre hovedkategorier; Drift, Hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Rapporten følger denne strukturen, og viser nøkkeltall, forbrukstall, leverandører, avtaler, samt oversikt over anskaffelsesporteføljen med gjennomførte anskaffelser og oppnådde resultater. Forbruksanalyser per kategori gir en god innsikt i forbruksmønsteret, og dermed et godt grunnlag for kategoristyring. For å aktivt kunne jobbe med tallene som fremstilles i denne rapporten, har vi utviklet et styringsverktøy for å kunne drille i forbruksanalysene. Mer informasjon om verktøyet og tilgang til dette finnes på nye navet, under støttetjenester, anskaffelser. Rapporten er basert på regnskapstall fra etatens økonomisystemer, OeBS, Ebasys og Abetal. Anskaffelser er teamarbeid. For å få gode avtaler som støtter opp under målene til NAV, kreves god samhandling mellom mange aktører, både internt og eksternt. I 2018 var det i alt 245 personer som deltok i de ulike anskaffelsesprosesser som ble gjennomført sentralt. Hege Brinchmann Seksjonssjef Anskaffelsesseksjonen / Økonomi- og styringsavdeling // Arbeids- og velferdsdirektoratet 3

5 2. ANSKAFFELSESSEKSJONEN ANSKAFFELSESSEKSJONEN Kontor for brukeranskaffelser Kontor for driftsanskaffelser Kontor for etatseiendom Forretningsjuridisk kontor Anskaffelsesseksjonen (AS) i Økonomi- og styringsavdelingen er NAVs sentrale anskaffelsesmiljø.vi gjennomfører anskaffelser i samarbeid med fag- og avtaleeier. Kontor for brukeranskaffelser gjennomfører anskaffelser av hjelpemidler, gjennom anskaffelsesteam med fagressurser fra hjelpemiddelsentralene. Kontor for driftsanskaffelsene gjennomfører anskaffelser av varer og tjenester innen driftsbudsjettet til NAV (IKT, Konsulent, adm. varer og tjenester), gjennom anskaffelsesteam med fagressurser fra fagavdelingene i direktoratet. Kontoret er kontaktpunktet fra NAV til Statens Iinnkjøssenter (SI) og deltar i SIs innkjøpsråd for avklaringer av behov for felles avtaler. Fag og anskaffelsesfaglige ressurser bidrar i gjennomføringen av anskaffelsene. Kontor for etatseiendom er prosessansvarlig for etatens innleie av lokaler, bistår enhetene i linjene og forvalter driftsrelaterte avtaler. Forretningsjuridisk kontor inngår i anskaffelsesteamene, og har et særskilt ansvar for å håndtere KOFA og rettsprosesser. Anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak gjennomføres i NAV Fylke. AS bistår med råd og veiledning. 4

6 3. ANSKAFFELSESSTRATEGI Ny anskaffelsesstrategi ble godkjent i juni Under gir vi en kort omtale av de viktigste leveransene i

7 Digitalisering og Innovasjon Vi har utviklet nye konktraktsmaler, bl.a. for kjøp av skytjenester, og nye tjenestekontrakter for kjøp av kapasitet til forvaltning, vedlikehold og utvikling av systemløsninger. NAV har bidratt på kompetansearenaer for utvikling av skytjenester fra Difi og robotisering. NAV er partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling, innovativeanskaffelser.vi deltar som følgevirksomhet til et innovasjonspartnerskap som gjennomføres av Stavanger kommune. Vi har videreutviklet metoden for innovative anskaffelser. Gevinster og besparelser NAV tok i bruk elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring- og kontraktsoppfølging fra , og har tatt i bruk digital signering av tilbud. Vi har gjennomført innkjøpsanalyser på utvalgte kategorier. Vi måler besparelser på eiendomskostnader og besparelser oppnådd gjennom anskaffelser. Vi har innført leverandørstyring av utvalgte leverandører, med særskilt vekt på leverandører av hjelpemidler og leverandører av Facility Mangemenet (FM) tjenester. Miljøhensyn og sosialt ansvar NAV ble tildelt prisen som årets innkjøper fra Svanemerket i Vi har startet et miljøprosjekt for hjelpemidler, hvor vi har invitert med eksterne parter. Vi har laget et miljøregnskap for NAV, hvor vi måler CO2 avtrykket på utvalgte områder som flyreiser, avfall og energi. Vi har laget nye maler for Avklaringstiltakene og Oppfølgingstiltakene, med oppdaterte kontraktsvilkår som gir en bedre mulighet for å følge opp veildernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi følger opp krav til lønns, og arbeidsvilkår, krav til sosialt ansvar og overholdelse av sentrale mennekserettigheter i leverandørkjedene. I 2018 ble 40 leverandører fulgt opp på krav etisk handel. 6

8 Millioner 4. FORBRUKSTALL Nøkkeltall ,9 Mrd.kr Forbruk Leverandører Avtaler Forbruk i 2018 Figuren viser NAVs totale regnskap på områdene drift, hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Den blå delen av søylen viser hvor stor andel av regnskapet som er anskaffelser, det vil si kjøp av varer og tjenester, som er utgangspunktet i den videre kategoriseringen og forbruksanalysen i denne rapporten Regnskap Anskaffelseskategorier * Tallmaterialet er hentet fra OeBS. For spesifisering av artskonto, se kapittel 5,6, 7. * Enkelte arter knyttet til installasjon, service og reparasjon av hjelpemidler føres i regnskapet under «Drift», mens i anskaffelseskategoriseringen ligger den til «Hjelpemidler». 7

9 Milliarder Totalt forbruk Diagrammet viser samlede utbetalinger for 2017 og 2018 for områdene drift, hjelpemidler og Arbeidsmarkedstiltak. Områdene hjelpemidler og drift har hatt en svak økning på ca. 1 % til sammen, mens Arbeidsmarkedstiltak har hatt en reduksjon på 6 %. 7 6 kr5,93 kr5,67 kr6,21 kr6,16 kr6,21 kr5, kr3,57 kr3,84 kr3, Drift Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak Totalt 2018: 15,9 mrd.kr. 2017: 16,2 mrd.kr 2016: 15,2 mrd.kr. *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. For spesifisering av leverandørfordeling i 2018, se 5,6 og 7. Leverandørutvikling Det har vært en nedgang i antall leverandører fra Vi har kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører i 2018, dette er 168 færre leverandører enn i 2017, som var leverandører. Figuren under viser utvikling i antall leverandører fra Totalt antall leverandører per område Drift Hjelpemidler Arbeidsmarkedstiltak

10 Leverandøranalyse Totalt er det kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører i Fra ca leverandører til en verdi større enn kr > *Tallmaterialet er hentet fra Ebasys og Abetal (Arbeidsmarkedstiltak). Leverandører per beløpsintervall Figuren under viser fordeling av antall leverandører innen hver kategori per beløpsintervall. Stolpene viser hvor mange prosent av totalt antall leverandører som befinner seg i dette beløpsintervallet. Trendlinjen «Lineær (NAV)» viser hvordan fordelingen mellom de ulike beløpsintervallene typisk vil utarte seg uavhengig av hovedkategori. En mer detaljert fremstilling av kategoriene fremkommer i kapittel 5, 6 og 7. Av fremstillingen under vil en høy konsentrasjon av leverandører til venstre i modellen («småkjøp») representere potensialet for å slå sammen innkjøp, få bedre betingelser og effektivisering Arbeidsmarkedstiltak Hjelpemidler Drift NAV Lineær (NAV) > 9

11 5. FORBRUKSANALYSE PÅ DRIFTSOMRÅDET Totalt forbruk Kategoriinndelingen på driftsområdet følger Difis struktur for kategorisering. I 2018 anskaffet vi varer og tjenester for ca. 3,93 mrd.kr. på driftsområdet. Dette representerer en vekst på 2 %, men er en vesentlig lavere vekst enn vekstraten i 2017, som var på 8 %. 1 % 8 % 3 % 27 % Kategori 1 IKT 2 Kontor og administrasjon 3 Profesjonelle tjenester 32 % 8 % 4 Eiendom 5 Kunnskap 6 Transport og reiser 7 Personell 21 % *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. Leverandøroversikt 20 største Vi har kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører på driftsområdet. De 20 største leverandørene utgjør 50 prosent av totalen, og 169 leverandører utgjør 80 prosent av totalen

12 Leverandøranalyse > - 11

13 6. FORBRUKSANALYSE PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET Totalt forbruk I 2018 anskaffet vi varer og tjenster på hjelpemiddelområdet for 6,21 mrd.kr. 2 % 3 % 4 % 10 % 11 % 13 % 1 % 0 % Kategori Ortopediske hjelpemidler Hjelpemidler i bolig og boligtilpasning 23 % Rullestoler Biler og ombygging Høreapparater Hjelpemidler for kommunikasjon, lyd og bilde Tjenester 18 % Forflytning og aktivitetshjelpemidler Øvrige Hjelpemiddel 15 % Brystproteser Tjenestehunder *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. Leverandøroversikt - 20 største På hjelpemiddelområdet har vi kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører. De 20 største leverandørene utgjør 61 prosent av totalen, og 37 leverandører utgjør 80 prosent av totalen

14 Leverandøranalyse > - 13

15 7. FORBRUKSANALYSE ARBEIDSMARKEDSTILTAK Totalt forbruk I 2018 anskaffet vi for 4,8 mrd.kr på arbeidsmarkedstiltak. Forbruket fordeler seg på ca. 2,4 mrd.kr etter regelverk for offentlig anskaffelser (kategori ), og 2,413 mrd.kr er kjøp fra forhåndsgodkjente bedrifter (kategori ). Skillet mellom disse kategoriene er markert med rødt i modellen under. Figuren under viser totalt regnskapsført på de aktuelle artskontoene, og vil kunne inneholde utbetalinger til enkeltpersoner. Totalt regnskapsført på tiltakene er ca. 5,8 mrd.kr. av dette utgjør 4,8 mrd. kr utbetalinger til leverandørene. 27 % 20 % Kategorier 9101 Oppfølging(Tiltak) 9102 Arbeidsrettet rehabilitering(tiltak) 3 % 7 % 9104 Avklaring(Tiltak) 9105 AMO(Tiltak) 9108 Kvalifisering(Tiltak fhg.bedrifter) 22 % 0 % 1 % 20 % 9109 Arbeidspraksis(Tiltak fhg.bedrifter) 9110 Tilrettelagt arbeid(tiltak fhg.bedrifter) 9111 Arbeidsforberende trening(aft) *Tallmaterialet er hentet fra OeBS. 14

16 Leverandøroversikt 20 største På kategorien arbeidsmarkedstiltak har vi kjøpt varer og tjenester fra i alt leverandører. De 20 største leverandørene på området utgjør 31 prosent av totalet forbruk på leverandører, og 198 leverandører utgjør 80 prosent av totalen *Tallmaterialet er hentet fra Abetal. Leverandøranalyse > - *Tallmaterialet er hentet fra Abetal. 15

17 8. ANSKAFFELSER OG AVTALER Kapittelet gir en samlet oversikt over anskaffelser og eiendomsprosesser som er gjennomført sentralt eller med støtte fra sentralt anskaffelses- og eiendomsmiljø i løpet av 2018, og anskaffelser som pågår ved utgangen av Estimert verdi på anskaffelsene gjelder for hele avtalens varighet. Avtaleeierskap viser til enheten som er avtaleeier og fagansvarlig for det faglige innholdet i avtalen. Nøkkeltall 2018 Det er gjennomført 24 anskaffelser Det pågår i alt 23 anskaffelser ved utgang av året Klagenemnda For Offentlige Anskaffelser (KOFA) Anskaffelsesseksjonen har hatt fire klagesaker inn for KOFA, hvor tre er vunnet fullt ut, og en er delvis vunnet og delvis tapt. 16

18 8.1 Driftsområdet Nøkkeltall etatsdekkende avtaler Reduksjon (1%) 102 mill. kr antall leverandører gevinster 105 avtaleleverandører 50 % av forbruk 20 største leverandører Vi Inngikk 15 avtaler til en estimert verdi av ca. 883 mill.kr. i 2018 Vi har beregnet gevinster for utvalgte anskaffelser på til sammen 102 mill. kroner. NAV har inngått nye avtaler med Microsoft, gjennom deres partnerapparat, om fortsatt bruk av Microsofts løsninger. Overgangen til Office 365 har vært spesielt viktig for NAV. Færre avtaler da flere avtaler har blitt konsolidert. F.eks. omfatter nå forbruksmateriellavtalen flere produkter som tidligere var inndelt i ulike avtaler; kontorrekvisita, datarekvisita, toner, konvolutter og profilprodukter. Tilsvarende omfatter nå reisebyråavtalen flere tjenester; fly, hotell og leiebil. Det er arbeidsbesparende å ha færre avtaler, og det gir større mulighet for å få bedre betingelser i avtalene. Vi har inngått parallelle rammeavtaler for fire oppdragstyper innen forskning og utredning. Slike rammeavtaler har vært etterspurt i etaten. Statens innkjøpssenter har inngått parallelle rammeavtaler for revisjonstjenester som NAV er forpliktet til å bruke. Facility Management (FM)-avtalene er nå implementert i hele landet fordelt på fem regionale avtaler. Det er to leverandører på avtalene. Elite Servicepartner AS leverer FM-tjenester i Sør, Vest og Nord, mens ISS Facility Services AS har FM-leveransene i Midt og Øst. 17

19 Oversikt over de største avtalene på driftsområdet i Samtlige av avtalene har blitt inngått i regi av anskaffelsesseksjonen i samarbeid med fag- og avtaleier. Lisensforvaltningstj eneste og Microsoftlinsenser; 240 Tjenestekontrakt for utvikling og forvaltning på stormaksin; 180 Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft; 135 Oracle databaser, vedlikehold og support; 125 Kontohold og betalingstjenester. DFØs avtaler; 46 Parallelle rammeavtaler for forskning og utredning; 50 Transport av pakker og gods ; 44 Reklame- og medietjenester; 12 Leilighetshotell i Oslo; 23 Tall i MNOK 18

20 Inngåtte avtaler i 2018 Inngikk 15 avtaler til en estimert verdi av ca. 883 mill.kr. i 2018 IKT Avtaleeier Estimert verdi Elektronisk spørreverktøy Kunnskapsavdelingen Rammeavtale for testverktøy og tilhørende IT-avdelingen tjenester Oracle databaser, vedlikehold og support IT-avdelingen Tjenestekontrakt for utvikling og forvaltning IT-avdelingen på stormaskin, samt transisjon for utvalgte løsninger Lisensforvaltningstjeneste og IT-avdelingen Microsoftlisenser Totalt Profesjonelle tjenester Avtaleeier Estimert verdi Evaluering: mentortiltaket Arbeids- og tjenesteavdelingen Nynorsk, oversetting Kommunikasjonsavdelingen Evaluering: kompetansebehov i Arbeids- og varehandlene tjenesteavdelingen Evaluering: forsterket ungdomsinnsats Arbeids- og tjenesteavdelingen Parallelle rammeavtaler for forskning og Kunnskapsavdelingen utredning Totalt Administrative vare og tjenester Avtaleeier Estimert verdi Reklame- og medietjenester Kommunikasjonsavdelingen Leilighetshotell i Oslo Økonomi- og styringsavdelingen Transport av pakker og gods (Hjelpemidler) Arbeid og tjenesteavdelingen Porteføljeforvaltning av elektrisk kraft Økonomi- og styringsavdelingen Kontohold og betalingstjenester. Mini Økonomi- og konkurranse på DFØs avtaler styringsavdelingen Totalt Pågående anskaffelser ved utgangen av anskaffelser var pågående ved utgangen av 2018 til en estimert verdi av ca. 2,8 mrd.kr. IKT Avtaleeier Estimert verdi Scanning av fagpost Ytelsesavdelingen Nye økonomisystemer for NAV Økonomi- og Avklares styringsavdelingen Telefoni: fast og mobil IT-avdelingen WAN: aksesslinjer, tjenester, programvare og IT-avdelingen utstyrsleveranser for NAVs nettverksløsning Rammeavtale for digitalisering av HR- HR-avdelingen

21 løsninger Dialog og relasjonshåndtering i NAV Arbeids- og tjenesteavdelingen Rammeavtale for utvikling og forvaltning av IT-avdelingen løsninger for vedtaks- og saksbehandling Totalt Profesjonelle tjenester Avtaleeier Estimert verdi Avtale om meglertjenester HR-avdelingen Parallelle rammeavtaler for konsulentoppdrag Økonomi- og til NAV styringsavdelingen Totalt Administrative vare og tjenester Avtaleeier Estimert verdi Tjenester for lagerhold og distribusjon Kommunikasjonsavdelinge n FM-tjenester, region Midt-Norge Økonomi- og styringsavdelingen Avtale om medieovervåkning og Økonomi- og medieanalyse styringsavdelingen Rammeavtale for kjøp av inventar Økonomi- og styringsavdelingen Totalt Anskaffelser i regi av Statens innkjøpssenter (SI) Fem anskaffelser ble gjennomført i regi med SI, og det pågikk to ved utgangen av Gjennomførte anskaffelser Reisebyrå Internrevisjonsbistand Mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester (NAV slutter seg til avtalen i 2019) Mobiltelefoni PC-klienter: bærbare, stasjonære, arbeidsstasjoner, tynnklienter, tilhørende utstyr og tjenester Avtaleeier Økonomi- og styringsavdelingen Internrevisjonen IT-avdelingen IT- avdelingen. NAV har tatt fravalg. IT-avdelingen Pågående anskaffelser Operatørtjenester Telecom PC-skjermer Avtaleeier IT- avdelingen. NAV har tatt fravalg. IT-avdelingen Kommende anskaffelser Faglig og juridisk bistand i offentlige anskaffelser Reise fly Avtaleeier Økonomi- og styringsavdelingen Økonomi- og styringsavdelingen Avtaleporteføljen driftsområdet Antall avtaler IKT varer og tjenester 81 Administrative portefølje 18 Profesjonelle tjenesteradministrative portefølje 82 20

22 8.2 Eiendom Inngåtte husleieavtaler i 2018 I januar 2019 var det registrert 622 leieavtaler i Lydia på totalt kvm. Til sammenlikning var det på samme tid i fjor registrert 641 leieavtaler og kvm. Utenom direktoratet har arealforbruket gått ned de siste 12 månedene, fra 36,0 til 33,9 kvm per ansatt og fra 39,0 til 36,6 kvm per årsverk. Noe av reduksjonen skyldes oppdaterte arealdata. Direktoratets arealforbruk gikk marginalt ned i samme periode, fra 20,7 til 20,4 kvm per arbeidsplass. Arbeidsplassene her disponeres av både eget og innleid personell, dvs. at utnyttelsen varierer parallelt med behovet for innleid personell. Inngåtte husleieavtaler i innleie og/eller arealprosesser ble gjennomført i Navn på leieforhold Beskrivelse av hva som er utført av bistand NAV Vennesla Ny avtale inngått NAV Odda Reforhandling NAV Vestre Aker Flytting i samme bygg - addendum til leiekontrakt NAV Akershus Fjernarkiv NAY Trondheim Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger NAV Austevoll Reforhandling om utløsning av opsjon Reforhandling om utløsning av opsjon og diverse NAV Osterøy mislighold NAV Stovner Ny leieavtale inngått NAV Vardø Reforhandling NAV Jessheim Ny leieavtale inngått NAV Nord-Aurdal Bistand avvikling/samlokalisering NAV Lesja-Dovre Bistand samlokalisering NAV Valdres Samlokalisering av Valdreskontorene NAV Hundvåg og Storhaug Innleie NAV Voss Leieprosess har midlertidig stoppet Samlokalisering i Nord- Trøndelag Samlokalisering av flere enheter NAV Buskerud Avklaring av vilkår og strategi for å utøve opsjon Direktoratet Varighet av leiekontrakt for hytte på Hafjell NAV Øst-Viken Ny leieavtale inngått NAV Sarpsborg Gårdeiers mislighold av vedlikeholdsplikt Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger, leieavtale NAV Klageinstans Midt-Norge inngått NAV Os Reforhandling, leieavtale forlenget NAV Melhus Behovsanalyse, rådgivning, nytt leieforhold. ALS Raufoss Bistand med addendum NAV Gjerdrum Reforhandling og forlengelse av avtale NAV Kvinnherad Forhandling NAV Rælingen Reforhandlet og forlenget med kommunen, redusert areal NFP Ålesund Utlysning, befaring, forhandlinger NAV Arbeid og ytelser Fauske Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler NAV Arbeid og ytelser Romerike Arealjobb, utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger NFP Porsgrunn Evaluering, forhandlinger NAV Gamle Oslo Forhandling av opsjon - kort forlengelse av kontrakt 21

23 Pågående innleieprosesser ved inngangen til 2019 Det pågikk 50 innleieprosesser og /eller arealprosesser ved inngangen til Navn på leieforhold NAV Østensjø NKS NAV Fredrikstad NAV Kongsvinger Samlokalisering av fem enheter, Forus NAV Søndre Nordstrand NAV Holmestrand HMS Troms NAV Hole NAV Halden NAV Klageinstans Styringsenhet/Øst NAV Tønsberg og Re Samlokalisering Mo i Rana NAV Hammerfest og Kvalsund NAV Lillehammer-Gausdal NAV Molde NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg NAV Mandal NAV Arendal NAV Værnes NAV Øvre Eiker NAV Lørenskog NAV Eidsvoll Direktoratet, S2 HMS Østfold NAV Grünerløkka NAV Nordre Aker NKS Namsos Kontroll Nord Tromsø NAV Svolvær NAV Ulstein/Hareid NAV Ringerike Hallingdalssamarbeid NAV Bømlo NAV Midt-Gudbrandsdal NAV Øst-viken NAV Vest-Viken NAV Sarpsborg NAV Indre Østfold NAV Lillestrøm Beskrivelse av hva som utføres av bistand Bistand utøvelse av opsjon reforhandling Bistand til å utvikle et felles arbeidsplasskonsept Endret fra åpen løsning til ABW Ombygginger med mulig reforhandling av kontrakt Arbeid med samlokalisering av 5 enheter Bistand ved prisforhandling og utøvelse av opsjon Nytt NAV-kontor sammen med Sande og Hoff Går mot reforhandling Utøvelse av opsjon/ny kontrakt Bistand behovsanalyse for nye lokaler Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Arealjobb, utlysning, forhandling nye lokaler Avlyst konkurranse, tilpasning av dagens lokaler Bistand til å jobbe ut ABW i eksisterende lokaler Utlysning Arealjobb, utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Prosess gjennomført uten at KEE er blitt involvert Kontrakts rådgivning, mulig forhandlinger Behovsanalyse Innleie Innleieprosess med utvikling av arealløsninger Reforhandling og tilpasninger Bistand til fremleie, arealløsninger, innredning, styring Vurdering ved utløp, reforhandling/nye lokaler Bistand til utøvelse av opsjon/reforhandling Bistand til utøvelse av opsjon/reforhandling Utlysning, tilbudsinvitasjon, forhandlinger Arealjobb, utlysning, forhandlinger Innsendt behovsanalyse. Reforhandling Innleieprosess sammen med kommunen Utlysning etter nye lokaler, arealløsninger Reforhandling Kommunen har inngått kontrakt for nye lokaler Sammenslåing av NAV-lokaler Bistand til inventar og interiør. Innleieprosess er avsluttet Bistand til samlokalisering og arbeidsplassløsninger Bistand til arbeidsplassutforming og innleie Bistand til areal og forhandlinger om leie/ombygging Sammenslåing av kommunene Skedsmo, Sørum og 22

24 HMS Agder Oslo Fjernarkiv NAV Orkland NAV Moss Rygge NAV Klepp/Time NAV Vestlandet NAV Hemse/NAV Halsa NAV Ørland/NAV Bjugn NAV Innlandet m/fl. NAV Skien Fet. Arealjobb, utlysning, forhandlinger Innleie - bygning skal rives ved utløp av kontrakt Arbeidsplassløsning, mulig innleie Arbeidsplassløsninger /Vurdere lokaler - mulig innleie Sammenslåing av to kontorer, ny kontrakt Nytt regionskontor Samlokalisering Arealprosess Forhandlinger og arealløsninger. Utlysning nye lokaler - bistand designdialog 23

25 8.3 Hjelpemidler Nøkkeltall sentrale avtaler Reduksjon 4 % 60 % av forbruk antall leverandører 20 største leverandører 100 avtaleleverandører Vi inngikk 9 avtaler i 2018 til en estimert verdi av ca. 2 mrd. kr. Bilombygging og hygienehjelpemidler er de største ut fra volum, til en verdi på hhv 868 og 492 mill kroner. Det siste av nye produktområder som er identifisert som egnet sentral rammeavtale er anskaffelsen av kalendere og planleggingssystemer. Produktområdet briller, linser, luper mm. er analysert og konkludert med å ikke være egnet for sentral avtale. Strategisk oppfølging av leverandører, fakturakontroller og møter med leverandører har resultert i dokumenterte besparelser og endringer av uønsket praksis. Besparelsene har blitt hentet ut som direkte krediteringer av overbetaling/feilfakturering. Det er forventet at gjennomførte utbedringer av avdekket mislighold vil føre til fremtidige besparelser. Oppfølgingen har også medført kvalitative forbedringer på både tjenester og produkter. Alle avtaler skal ha en plan for kontraktsforvaltning. Planen bidrar til at avtalene etterleves og at vi sikrer at verdien i de inngåtte kontraktene tas ut. 24

26 Oversikten under viser de største avtalene for hjelpemiddelområdet i Samtlige av avtalene har blitt inngått i regi av anskaffelsesseksjonen i samarbeid med fag- og avtaleeier. Bilombygging; 868 Hygienehjelpemidler ; 492 Stoler med oppresningsfunksjon ; 240 Personløftere; 180 Sitteputer; 148 Hygienehjelpemidler ; 38 Servicehunder; 5 Kjøreramper; 104 Elektrisk hev og senk (kjøkken); 17 Tall i MNOK 25

27 Inngåtte avtaler i 2018 Inngikk 9 avtaler til en estimert verdi av ca. 2 mrd. kr. i Anskaffelse Avtaleeier Estimert verdi Stoler med oppreisningsfunksjon HoT Bilombygging HoT Personløftere HoT Servicehunder Virkemiddelseksjonen Hygienehjelpemidler HoT Kjøreramper HoT Elektrisk hev og senk av innredning på HoT kjøkken Sitteputer HoT Hygienehjelpemidler HoT Totalt *HoT = Hjelpemidler og tilrettelegging **Kontraktsverdi for hele anskaffelsen og estimert for 4 år basert på historiske innkjøpstall. Pågående anskaffelser i anskaffelser pågikk ved utgangen av 2018 til en estimert verdi av ca. 5,5 mrd. kr. Anskaffelse Avtaleeier Verdi Arbeidsstoler og bord, trillebord, spesielle HoT sittemøbler Omgivelseskontroll HoT Elektriske rullestoler HoT Høreapparater, tinnitusmasker og ørepropper Virkemiddelseksjonen Kalendere og planleggingsverktøy HoT Varmehjelpemidler HoT Senger, sengebunner, hjertebrett, mm HoT Ganghjelpemidler HoT Vogner og hjelpemidler til sport og aktivitet HoT Sykler HoT Verdi Avtaleoversikt Kategori Antall leverandører 9011 Bil Rullestoler Forflytning og aktivitetshjelpemidler Ortopedi Hjelpemidler i bolig og boligtilpasning Frakt og porto ved varekjøp HMS Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjon Høreapparater Førerhunder Øvrige hjelpemidler 2 1 Antall avtaler 26

28 8.4 Arbeidsmarkedstiltak Nøkkeltall 2018 Det er totalt 556 avtaler på arbeidsmarkedstiltak Det er leverandører Arbeidsmarkedstiltak som anskaffes etter regelverk for offentlige anskaffelser omfatter AMOkurs, oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsmarkedstiltak som ikke anskaffes etter regelverk for offentlige anskaffelser omfatter arbeidsforberedende trening, varig tilrettelagt arbeid, arbeidspraksis og ordinær utdanning, samt virkemidler i Arbeidsmarkedsforskriften som mentor, funksjonsassistanse i arbeidslivet og bedriftsintern opplæring. Anskaffelsene gjennomføres av NAV Fylke. Anskaffelsesseksjonen bistår ved behov i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag. I tabellen under vil det være en blanding av tidligere fylker og nye fylker etter ny fylkesstruktur. NAV har 556 avtaler på området ved utgangen av Avtaleeier Antall avtaler Arbeids- og velferdsdirektoratet 54 NAV Agder 122 NAV Buskerud 9 NAV Hedmark 21 NAV Hordaland 22 NAV Møre og Romsdal 22 NAV Nordland 39 NAV Telemark 37 NAV Troms og Finnmark 39 NAV Trøndelag 16 NAV Vestfold 22 NAV Vestlandet 4 NAV Rogaland 40 NAV Oppland 18 NAV Akershus 31 NAV Oslo 51 NAV Vest-Viken 8 NAV Øst-Viken 1 Totalt

29 Deltakere i anskaffelse- og eiendomsprosesser 2018 Oversikten under er for områdene drift og hjelpemidler. Arbeidsmarkedstiltak er ikke omfattet av denne oversikten da anskaffelsene skjer i regi av NAV Fylke. Andre Røstadstuen Catharina Uhlmann Georg Træland Håvard Horn Kristin Mothes Patricia Emberson Tonje Susanne Grøstad Andreas Moe Cathrine Hagby Grete Bråten Håvard Lauvås Kristin Nielsen Per Salve Salvesen Tor Arne Enes Angelica A. Barrows Cathrine von Krogh Grete Henneli Ildrid Fostervoll Kristin Prestrud Per Søderholm Tor Brekken Anita Ekornes Cato Johan Johnsen Grethe Olsen Inge Aks Kåre Smørvik Per Øystein Furuseth Tor Erik Krohne Ann Cathrin Jeremiassen Cecilia Hoff Gunda Djupvik Ingeborg Asbjørnsen Lars Skjelseth Petter Bentsen Tor Harald Løvstad Anna Hjulstad Charlotte Eiksjø Gunn Limandvik Inger Marie Kristensen Lea Steiner Petter Glasenapp Torbjørn Lyssand Johansen Ann-Charlotte J. Fossaas Christian Lupke Gunnar- Helge Wiik Ingrid Nikolic Leena Puheloinen Petter Støvset Torbjørn Nygåard Anne Berglijot Dørrum Christian Østli Gunnar Sørensen Iva Ivana Duraj Leif-Rune Willumsen Ragnar Dekke Torbjørn Weidemann Anne Celine Vik Olsen Christine Heyerdahl- Guri Austmo Ivar Gilså Lene Dahle Rajiv Sharma Tore Hjelseth Larsen Anne Torunn Sirevåg Egil Haugen Guro Bakkan Jan Arve Strand Lene Stiberg Raymond Haugland Tore Høiland Anne-Margrethe Nyhus Einar Bjørn Guro Ebersten Jan Gunnar Eliassen Line Strandmo Roar Skeide Tore Igelkjøn Ann-Lovise Tverbak Eivind F. Kåresen H.A Bustnes Jannie Pettersen Linn Momrak Roar Sundfær Tore Lynau Arne Basso Eli Brevik Hallgeir Holen Jarl Sæten Birkeland Lise Slorby Rolf Langnes Torgeir Fjellvang Arne Gjerdrum Elin Ekrene Hanne Ringvold Jarle Nigardsøy Liv Heidi Skontorp Rune Mjåtveit Torgeir Stuestøl Amundsen Arve Skavdahl Elin Furuheim Hanne Sofie Bratlie Jenny Käldman Live Unstad Sigrun Tolo Toril Almenningen Arvid Frisvoll Elin Margrete Bjerkan Hans Einar Engh John Arne Birkeland Lorents Peter Aarsnes Siren Svennevig Torild Aarvold Asle Sande Elin Svendsen Hans Morten Andersen John Eivind Sperre Mads Gram Rygg Siw Morken Arnegard Torild Lindborg Astrid Fauske Ellen Hov-Aanæs Hans Petter Emilsen Jon Alver Mads Skogen Solfrid Marken Torill Bjørnsen Atle Eide Ellen Marie Njøs Harald Bronebakk Jonny Lilleenget Malgorzata Glowczynska- Stein Stensby Tormod Eriksen Lillesvangstu Dyga B.A Nilsen Else Marie Molden Harald E. Lie Julia Olsen Marie Sørevik Sparby Stephan Soos Trond Jørgensen Bente Solheim Erik Ekhaugen Harald Lid Jørn Berntsen Marit Bakken Ulsberg Stig Haugan Trond-Vidar Due Hansen Berit Koa Erik Skulstad Harry Torstein Møller Jørn Kristiansen Marit Jacobsen Fornebo Sunni Ese Trude Elisabeth Danielsen Berit Stølen Erik Tobiasson Hege Brinchman Kari Anne Høydalsvik Marit S. Andreassen Susanne Fonahn Turid Beckstrøm Bernt Antonsen Erling Kaarby Hege Simchai Kari Børresen Marius Åkseth Vrålstad Synnøve Gerhardsen Ulf Eng Birger Eggen Erling Sørbøen Helle Røkke Kari-Anne Lorentzen Martha Helene Nogva Sølvi Tennstrand Unn Irene Lothe Birger Pedersen Espen Tangstad Henning Sveen Ken Mathisen Mette Lilleby Taj Hultmark Vidar Eikland Birgit Nyseth Eva Botten Henrik Frøshaug Kenneth Ervik Mona Kartfjord Terje Otto Elvedal Wibeche Helleren Skeie Kalløkkebakken Birthe Ramsvik Eva K Søndergaard Henrik Lerche Kerstin Thomassen Morten Sandbakken Terje Sund Wibeke Ånes Bjarte Slettebø Frank Hüttopohl Herleif Berntsen Kioto Villalobos Sanchez Mårten Skjelbred Therese Anzjøn Slapgaard Øivind A. Flata Bjørn Arne Vangen Frode Henden Hilde Gunnufsen Kirsten Midtstøl Nina Allstrin Tøgersen Tina Benjaminsen Øivind Hansen Bjørn Eriksen Frode Hovland Hilde Steen Kjell Asbjørn Slåttedal Nina Sølie Halvorsen Tom Salomonsen Øystein Bratteng Bjørn Kvam Frode Storvik Hilde Urkegjerde Kjersti Moody Nina Vaage Tomas Collin Øystein Skovseth Bjørn Skyllingstad Geir Amundsen Hilde Vist Kjersti Sjøhold Odd Petter Berntsen Tone Arnesen Øyvind Mogen Bodil Sandbakken Geir Andre Olsen Hilde Yrstad Løberg Kjetil Svanholm Oddbjørg Jakobsen Tone Nørgaard Straand Åse Seljebu Camilla Austestad Geir Nygård Hind Dakhil Kristin Egeland Oddbjørn Arntsen Tone Stensland Åshild Nenseter 28

30 Utgitt av: Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavsplass 0130 Oslo Februar 2019 ISBN

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Strategisk virkemiddel 15.3.2017 // Hege Brinchmann / Seksjonssjef anskaffelser NAVs omverdenanalyse Hovedkonklusjoner Flere brukere Raskere omstillingstakt

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Ledelse av anskaffelser i NAV

Ledelse av anskaffelser i NAV Anskaffelsesseksjonen Ledelse av anskaffelser i NAV 10. mars 2016, Jarle Nigardsøy Amundsen Kontor for driftsanskaffelser // Anskaffelsesseksjonen // Økonomi og styringsavdelingen Dette er NAV 2016 Internrevisjonen

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Kontor for brukeranskaffelser Christian Lupke

Kontor for brukeranskaffelser Christian Lupke Kontor for brukeranskaffelser 13.09.16 Christian Lupke Innhold Kontor for brukeranskaffelser Portefølje Dialog med markedet Organisering og prosess Konkurransegrunnlag på høring En vinner // parallelle

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015 TILLITSVALGTE I 25. mars 2015 REPRESENTANTSKAPET Styreleder Roar Dons, Tromsø (leder) 2015 Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (nestleder) 2015 Innskytervalgte medlemmer Førstekonsulent Åshild

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

NB husk nå er det 6stevner og alle teller

NB husk nå er det 6stevner og alle teller NO NORGESSERIEN CURLING LAG 2016 HUSK 12 POENG FOR 1 PLASS 9 FOR 2 PLASS 7 FOR 3 PLASS. 6 TELLENDE AV 6 STEVNER. 5 POENG FOR 4 PLASS 4 POENG FOR 5 PLASS 3 POENG FOR 6 PLASS 2 POENG FOR 7 PLASS OG 1 POENG

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Pigghåfestivalen

Pigghåfestivalen Pigghåfestivalen 03. 11. 2007 Arrangør: Holmestrand Havfiskeklubb Herrer Nr. Fornavn Etternavn Klubb Vekt Vektpoeng Plasspoeng 1 Bjørn Strand Sarpsborg HK 15,2 100 100 2 Knut Arne Røyne Botne HK 14,72

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1989

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1989 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.06,82 (7) Helsingfors 09.06 Martin Engelsviken 170672 IL Stjernen 12.51,3 (1) Melløs 17.09 Trond Møretrø 081268 TIF Viking 13.00,5 (2) Fana

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Eller du kan ringe Pernille, tlf koster kr. 350,-

Eller du kan ringe Pernille, tlf koster kr. 350,- 2019 April Eller du kan ringe Pernille, tlf. 90701272 - koster kr. 350,- Rev. 5. mars 3/30/2019 Dagfinn Øglend 45411561 09.00-12.30 lørdag 3/30/2019 Elsa Hovland 91870793 12.30-16.00 lørdag 3/31/2019 Arne

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 4226/15 Regdato:03.03.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12721-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/KENRUD Navn: Drammen Eiendom KF v/ Rino Pettersen Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 4788/15

Detaljer

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus.

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus. Harstad Kommune Eierliste for: Gamle Stangnesvei 1903-54/11 HARSTAD KOMMUNE 1903-54/17 STAKKSUND HALLUR GAMLE STANGNESVEI 8 B 1903-54/19 HESSEN MERETE BIRGIT GAMLE STANGNESVEI 10 B 1903-54/19 KARLSEN TAGE

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Drøbakfestivalen 8. septembe Arrangør: Ski Havfiskeklubb.

Drøbakfestivalen 8. septembe Arrangør: Ski Havfiskeklubb. Drøbakfestivalen 8. septembe Arrangør: Ski Havfiskeklubb. Herrer Nr. Fornavn Etternavn Klubb Arter Vekt Poeng 1 Bjørn Bakkelid Oslo Hk 8 14,06 54,06 2 Jørn Strømdahl Båstad 8 10,69 50,69 3 Jarle Reitan

Detaljer

Dialog med markedet. KSI Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser

Dialog med markedet. KSI Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser Dialog med markedet KSI 11.05.17 Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser NAV og anskaffelser av hjelpemidler Dialog med leverandørmarkedet Konkurransegrunnlag på høring Bakgrunn

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

106 reisende (se vedlagte navneliste) NOK ,00. MVA 8.00 % sats på 0,00 0,00 0,00. MVA 8.00 % sats på 0,00 0,00 0,00

106 reisende (se vedlagte navneliste) NOK ,00. MVA 8.00 % sats på 0,00 0,00 0,00. MVA 8.00 % sats på 0,00 0,00 0,00 Fjell og Fjord Konferanser Jogstadveien 21 2007 Kjeller Norge Hurtigruten ASA Postboks 43 N-8501-Narvik NORWAY Telefon: (+47) 970 57 030 Telefaks: (+47) 970 57 031 Web: www.hurtigruten.no E-post: booking@hurtigruten.com

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Botne Havfiskefestival 24. m Arrangør: Botne Havfiskeklubb.

Botne Havfiskefestival 24. m Arrangør: Botne Havfiskeklubb. Botne Havfiskefestival 24. m Arrangør: Botne Havfiskeklubb. HOVEDSPONSOR Norge Tilbake til festivalresultater. NR. NAVN KLUBB 1 Jostein Nybakke Båstad HK 2 Petter Skudal Oslo HK Team Gulp! 3 Jan Myklebust

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97 332 (2*) 2. Kjersti Quande Haugen Skedsmo 4 9XXXX 49 89998 43 X89 *8 45 137

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste klasse. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse

Resultatliste klasse. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse A - 18.05 1 Jonny Kristoffersen Karmøy JFN 25 23 25 25 23 25 0 0 0 0 23 18 146 2 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 23 25 19 23 25 0 0 0 0 18 14 140 3 Per Frode Halsnes Haugesund 25 23 25 23 19 25 0 0 0 0 20 17

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Etterkommere av Gunder Nilsen

Etterkommere av Gunder Nilsen Etterkommere av Gunder Nilsen Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Gunder Nilsen Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Gunder Nilsen [2431] ble født i 1795. Etterkommere

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Plass ID NR. NAVN KLUBB LAG TOTALFANGST Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng Marit Lauvik Oslo HK Mix. Lag 2 0,000 0,000 0,000

Plass ID NR. NAVN KLUBB LAG TOTALFANGST Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng Marit Lauvik Oslo HK Mix. Lag 2 0,000 0,000 0,000 Damer 4393 Marit Lauvik Oslo HK Mix. Lag 2 0,000 0,000 0,000 Herrer 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK Lag 1 17,220 100,000 100,000 100,000 2 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo HK Lag 1 8,620 50,058 98,000

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 18.05.2010 10/8 Arkivsaksnr: 2010/1253 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 162

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

ÅSANE SENIOR BOWLERE Trippel Pokalkonkurranse BOWLING1 Vestkanten 17. og 19. oktober Alle resultat - sortert resultatvis

ÅSANE SENIOR BOWLERE Trippel Pokalkonkurranse BOWLING1 Vestkanten 17. og 19. oktober Alle resultat - sortert resultatvis Alle resultat - sortert resultatvis 1 Rolf Hjøllo HE SB60+ 181 220 198 599 175 176 187 538 1137 189,50 2 Svein Hansen HE ÅSB 139 201 213 553 190 187 203 580 1133 188,83 3 Alf Askeland HE BSB 169 206 195

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF Dialogkonferansen 2018

Sykehusinnkjøp HF Dialogkonferansen 2018 Sykehusinnkjøp HF Dialogkonferansen 2018 Steinar Marthinsen, Styreleder Selskapsprofil Stiftet desember 2015 Strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten Eid av de fire regionale

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø Skytterlag. Tromsø Open 2015

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø Skytterlag. Tromsø Open 2015 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Anders Dalseth Tromsø 46 38 42 75 201 0,- Gave 1. Johanne Mari Johansen Kvænangen 40 45 43 85 213 0,- Gave 1. Mathias Johansen Kvænangen 44 45 48 93 230 0,- Gave 1. Synne

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet 2018 Østfold fylke

Utskrift Fra Fiskermanntallet 2018 Østfold fylke Utskrift Fra Fiskermanntallet 2018 Østfold fylke Kommune: 0124 ASKIM ====== ============================ ======== ==== 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM B 281178 SHUM SIMON ASKIM B 271084 STOKKE KJELL CHRISTER

Detaljer