Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)"

Transkript

1 /TG Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Kulturdepartementet ønsker tilbakemelding på om høringsinstansene er enig eller uenig i de sentrale forslagene i høringsnotatet Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn, KUD Til hvert forslag er det henvist til de aktuelle kapitlene og paragrafene i høringsnotatet. Der er forslagene utfyllende beskrevet. Høringsinstansene gir uttrykk for sin mening ved å krysse av om de er enig eller uenig i det enkelte forslaget. I tillegg blir de spurt om de mener det aktuelle forslaget er viktig/uviktig - eller om de ikke har noen bestemt oppfatning om det. Det er ikke nødvendig å ta stilling til eller kommentere alle forslagene. Til hvert forslag er det også et kommentarfelt. Her er det mulig å skrive inn synspunkter, forbehold og kommentarer. Svar på høringen her: Kirkevergens kommentarer Kirkevergen gir sine kommentarer og forslag til høringstekst med bakgrunn i noen få hovedsynspunkter. Synspunktene bør diskuteres før fellesrådet diskuterer de enkelte spørsmålene. I det politiske kirkeforliket i 2008 var det bred politisk enighet om at selvstendiggjøring av kirken måtte sees i sammenheng med styrking av det kirkelige demokratiet, jf kap Formålsbestemmelse om identitet og organisasjon. Kirkemøtet skal opptre på vegne av rettssubjektet Den norske kirke og menighetsrådet på vegne av (rettssubjektet) soknet. Hovedsynspunkt 1: Det er en fordel med en rammelov, uten for mange, detaljerte bestemmelser om Den norske kirke (kirken) Kirkemøtet bør ha vide fullmakter til å organisere kirkelig aktivitet. Kirkens aktivitet blir regulert gjennom et kapittel i den nye loven og ikke gjennom en egen kirkelov. Det synliggjør fortsatt kirkens særstilling i forhold til andre tros- og livssynsamfunn. Samtidig som det gir kirken en større mulighet til å bestemme over egen aktivitet, organisering og ressursfordeling. Kirkemøtet er kirkens øverste organ, med rett til å bestemme over lang- og kortsiktig utvikling/utforming av kirken, inkludert soknets oppgaver og ansvar. De må være i stand til å ta hensyn til både nasjonale og lokale forhold, innenfor og utenfor egen organisasjon. Det blir viktig for representanter for soknene å påvirke kirkemøtet til å ta

2 nødvendige, lokale hensyn. Dersom vi ikke tror det er mulig, bør loven videreføre flere av detaljene i nåværende kirkelov. Eks valg til menighetsråd, menighetsrådets oppgaver, organisering i fellesråd, fellesrådets oppgaver og kommunens økonomiske ansvar. Hovedsynspunkt 2: Kommunen bør beholde finansieringsansvar. Departementet går langt i å anbefale at kirken får én bevilgning fra staten og at kirkemøtet fordeler midlene internt. Hovedbegrunnelsen ser ut til å være at det vil kunne gi kirkemøtet mulighet til å utnytte midlene på den mest hensiktsmessige måten og ut fra kirkens selvstendige vurdering av innsatsområder og utgiftsbehov. Ut fra en bedriftsøkonomisk tenkning høres det logisk ut, men hva med lokal forankring i soknet, tilknytning til kommunepolitikere og administrasjon og tilknytning til lokalsamfunnet? Ved en statlig finansiering vil tilknytningen til kommunen være via MISK, søknader til støtte til barne- og ungdomsarbeid og diakoni. En kommunal finansiering vil «tvinge» kirkemøtet til å ta mye større hensyn til lokale behov og vil gi en forpliktende samhandling mellom kommune og kirke. Forslagene Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og 1. Støtter opp om en selvstendiggjøring av kirken, men det er viktig med et eget kapittel om kirken. Spesielt for å markere at grunnloven gir Dnk en spesiell stilling og skal underholdes av staten. 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene, jf. kap. 7 og 1. Passer med grunnlovens innhold i forhold til kirken. 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn", jf. kap. 7 og 1.

3 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves, jf. kap. 18 og 2 og 3. Viktig å merke seg at tilskudd til kirken ikke skal beregnes ut fra antall medlemmer, men at det skal gjøres for tros- og livssynssamfunnene. Spesielt viktig i forhold til dialog med kommunen i fht beregning av tilskudd. Siste setning i 2 lyder «Utmelding kan alltid skje skriftlig». Den bør endres til «Utmelding skal alltid skje skriftlig», dersom dette ikke er til hinder for å bruke elektroniske løsninger? Registrering og tilskudd 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år, jf. kap. 7 og Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap, jf. kap. 7 og Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller, jf. kap. 7 og Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven 12 første ledd. 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til trosog livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. kap. 13 og 4. I dagens ordning, i Sandefjord, benyttes tilskuddet til kirken som beregningsgrunnlag for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskudd = antall medlemmer * (tilskuddet til kirken delt på antall kirkemedlemmer). Når antall medlemmer i kirken går ned, blir tilskuddet til kirken redusert tilsvarende. Dersom kommunal finansiering av lokalkirken opprettholdes og andre tros- og livssynssamfunn finansieres fra staten, vil det gjøre det enklere å argumentere for at tilskuddet til kirken skal vurderes selvstendig og ikke endres like mye som endringer i medlemsmasse. 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes

4 etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år, jf. kap. 14 og Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke, jf. kap. 14 og Tilskudd til investeringer i Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og 4. Kirken har en unik posisjon som eier av viktige kulturhistoriske bygg. De er krevende å vedlikeholde. Staten bør ta et betydelig økonomisk ansvar for å hente inn etterslepet på vedlikehold av kirkebyggene. 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og 4. Ivaretar kirkens særstilling. 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og 4. Ivaretar kirkens særstilling 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, jf. kap. 15 og Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten, jf. kap. 17 og 7.

5 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete, jf. kap. 17 og 7. Den norske kirke 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven, jf. kap. 8 og Et eget kapittel vi sikre at kirken fortsatt har en særstilling i lovgivningen, samtidig som kapitlet gir rammer for virksomheten og ikke gir detaljerte føringer på hvordan kirken skal drives og utvikles. I 14 er det foreslått «Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av biskop.» Implisitt i forslaget ligger det en lovfestet organisering av prestetjenesten i flere nivåer. Det bryter med lovens øvrige bestemmelser, som i stor grad overlater intern organisering til Kirkemøtet. Forslag til endring: Fjern «hvert prosti av prost og hvert bispedømme av biskop», slik at avsnittet blir «Hvert sokn skal være betjent av prest.» 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse, jf. kap. 8 og 10 og 11. Ja, i hovedsak. For å sikre en lokal forankret, demokratisk folkekirke, bør det konkretiseres at menighetsrådet skal velges av medlemmene i soknet. 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg, jf. kap. 8 og 13. «Kirkene er soknets eiendom» må bety at menighetsrådet har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kirkene. Jf 9 «menighetsrådet opptrer på vegne av (rettssubjektet) soknet». Det er viktig at soknet, representert ved menighetsrådet, har et sterkt eierskap til kirkebygget i dag og en utvanning av eierbegrepet er uakseptabelt. At Kirkemøtet gir retningslinjer for bruk, inventar mv er akseptabelt, men bør presiseres.

6 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova skal gjelde for kirken, jf. kap. 8 og 16. Ja, fordi det er kostbart å følge nevnte lover. Her bør det kunne gjøres forenklinger, avhengig av soknets størrelse og oppgaver. 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent, jf. kap. 10 og Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres, jf. kap. 8 og 9. Sikrer lokal forankring og lokal aktivitet og støtter opp under en lokal, demokratisk folkekirke. 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre eller mener du at b) staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke,jf. kap. 9 og 12 (alternativer)? A: videreføre dagens. Sikrer lokal forankring, lokal aktivitet og støtter opp under en lokal, demokratisk folkekirke. Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i ekteskapsloven 12 og 13.

7 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven 23. God erfaring med kommunal gravplassdrift og forvaltning i Sandefjord. 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven 4, 21 og 24..

Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 21.11.17/TG Vedlegg til høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Kulturdepartementet ønsker tilbakemelding på om høringsinstansene er enig eller uenig i de sentrale

Detaljer

Delta. Avgitte svar. Lovens formål og medlemskapsspørsmål

Delta. Avgitte svar. Lovens formål og medlemskapsspørsmål Delta Høring: Send inn høringssvar Avsender: Delta Kontaktpersons navn: Eivind Haanes Kontaktpersons e-postadresse: eivind.haanes@delta.no Høringsinstans: Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Sendt

Detaljer

Møtedato Fredag Møte nr. 10/2017

Møtedato Fredag Møte nr. 10/2017 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Fredag 22.12.2017 Møte nr. 10/2017 Tidsrom Frist for å svare kl. 22:00 Sted E-postmøte Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen i Norge Pinsebevegelsen i Norge Høring: Send inn høringssvar Avsender: Pinsebevegelsen i Norge Kontaktpersons navn: Sigmund Terje Kristoffersen Kontaktpersons e-postadresse: post@pinsebevegelsen.no Høringsinstans:

Detaljer

Ringsaker kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd Ringsaker kirkelige fellesråd Høring: Send inn høringssvar Avsender: Ringsaker kirkelige fellesråd Kontaktpersons navn: Kai Ove Berg Kontaktpersons e-postadresse: post@kirken-ringsaker.no Høringsinstans:

Detaljer

X X Her bør den enkelte aktør selv fastlegge sine ordninger. X X Kravet til antall er satt for høyt. 100 er trolig et mer passende tall

X X Her bør den enkelte aktør selv fastlegge sine ordninger. X X Kravet til antall er satt for høyt. 100 er trolig et mer passende tall Høringssvar fra Marker kirkelige fellesråd Vedtatt i fellesrådets møte 19.12.17 forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Nr. Spørsmål/problemstilling Enig Uenig Viktig Ikke til departement 1 Dagens

Detaljer

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Angående høring til Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Høringsfrist 31.12.2017 Alle kan svare på høringen. Høringsinstansene gir uttrykk for sin mening om hvert av forslagene

Detaljer

Enig o Uenig. Enig. Uenig. Enig. o Enig. Enig

Enig o Uenig. Enig. Uenig. Enig. o Enig. Enig Høringssvar frå Askvoll sokneråd Forslag fra departementet Enig/uenig Hvor viktig er dette? Kommentar Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1 Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen Presteforeningen støtter i hovedsak forslaget til ny felles lov om tros- og livssynssamfunn.

Detaljer

Svar fra Eidsberg kirkelige fellesråd/eidsberg felles menighetsråd på kulturdepartementets spørsmål knyttet til høringsnotat av

Svar fra Eidsberg kirkelige fellesråd/eidsberg felles menighetsråd på kulturdepartementets spørsmål knyttet til høringsnotat av Svar fra Eidsberg kirkelige fellesråd/eidsberg felles menighetsråd på kulturdepartementets spørsmål knyttet til høringsnotat av 25.09.2017. Nr. Spørsmål/problemstilling Enig Uenig Viktig Ikke viktig 1

Detaljer

Den norske kirke - Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Den norske kirke - Sør-Hålogaland bispedømmeråd Den norske kirke - Sør-Hålogaland bispedømmeråd Høring: Send inn høringssvar Avsender: Den norske kirke - Sør-Hålogaland bispedømmeråd Kontaktpersons navn: Jan-Kjell Jonassen Kontaktpersons e-postadresse:

Detaljer

Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen Saksmappe: 2017/8819-37110/2017 Arkiv: C81 Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 51/17 Fagkomite

Detaljer

Høringssvar fra Oslo bispedømmeråd (OBDR) om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Høringssvar fra Oslo bispedømmeråd (OBDR) om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Høringssvar fra Oslo bispedømmeråd (OBDR) om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1: Dagens lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn,

Detaljer

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Litt historie 2008 Avtale mellom alle de 7 politiske partiene representert på Stortinget 2005-2009 kirkeforliket, gjaldt

Detaljer

GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR

GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr FELLESRÅDET.2017 21-2017 Avgjerd av: Saksbehandlar: Kurt Djupvik Objekt: Arkiv: Arkivsaknr.: SAK 21 2017 HØYRING

Detaljer

HØRINGSSVAR BORG BISKOP

HØRINGSSVAR BORG BISKOP 1 HØRINGSSVAR BORG BISKOP Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18,

Detaljer

Hvor viktig er dette? Viktig Ikke viktig Ingen oppfatning. Hvor viktig er dette? Viktig Ikke viktig Ingen oppfatning

Hvor viktig er dette? Viktig Ikke viktig Ingen oppfatning. Hvor viktig er dette? Viktig Ikke viktig Ingen oppfatning Møre biskop Høring: Send inn høringssvar Avsender: Møre biskop Kontaktpersons navn: Ingeborg Synøve Midttømme Kontaktpersons e-postadresse: im634@kirken.no Høringsinstans: Regionale og sentrale instanser

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2017 N - 400 17/25719 17/240103 Saksansvarlig: Jan Willy Mundal Saksbehandler: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Innledning 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og 1.

Innledning 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og 1. Innledning Kulturdepartementet har sendt ut på høring ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Høringsfristen er 31. desember 2017, og svaret sendes inn via denne nettsiden. Dette

Detaljer

Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Høsten 2017 Den norske kirke Faneparagraf "...legge til rette for at Den norske kirke forblir en demokratisk og landsdekkende evangelisk-luthersk

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert Jan Otto Fredwall/ Jan-Kjell Jonassen 602 17/05970-6 Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 68/17 Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Majoritetskirkenes. økonomi. - trekk ved Den norske. kirkes finansiering. Helsinki 30. august 2017

Majoritetskirkenes. økonomi. - trekk ved Den norske. kirkes finansiering. Helsinki 30. august 2017 Majoritetskirkenes økonomi - trekk ved Den norske kirkes finansiering Helsinki 30. august 2017 Kulturdepartementet 2016: Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn «Regjeringen vil utarbeide en helhetlig

Detaljer

Innledning Uranienborg menighet har valgt å uttale seg om de fleste, men ikke alle de aktuelle spørsmålene i høringsnotatet Veivalg 2015.

Innledning Uranienborg menighet har valgt å uttale seg om de fleste, men ikke alle de aktuelle spørsmålene i høringsnotatet Veivalg 2015. 1 DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet Oslo 13.5.2015 Veivalg høring 2015 Høringssvar fra Uranienborg menighetsråd Innledning Uranienborg menighet har valgt å uttale seg om de fleste, men ikke alle de

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Uranienborg menighetsråd, Oslo. Oslo 31.10.14 Staten og den norske kirke et tydelig skille Innledning Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Meland sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Meland sokneråd Møtebok for - fellesrådssaker Møtedato: 14.12.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtestad: Møteplassen Til stade: Torbjørn Aamli, Per Audun Heskestad, Brigt Roar Skeie, Bent Gunnar Næss, Andreas Sagstad Berg, Ingunn

Detaljer

Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme Oslo katolske bispedømme Høring: Send inn høringssvar Avsender: Oslo katolske bispedømme Kontaktpersons navn: Sindre-Jacob Bostad Kontaktpersons e-postadresse: sindre.bostad@katolsk.no Høringsinstans:

Detaljer

Ny lov om tros og livssynssamfunn

Ny lov om tros og livssynssamfunn Ny lov om tros og livssynssamfunn Høringsnotat fra Kulturdep av 25.september 2017 Innspill i Bergen 20. nov Øystein Dahle, KA En åpen livssynspolitisk situasjon Regjeringens hovedsynspunkter Hvorfor skal

Detaljer

Tunsberg bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd Tunsberg bispedømmeråd Høring: Send inn høringssvar Avsender: Tunsberg bispedømmeråd Kontaktpersons navn: Rolf Simeon Andersen Kontaktpersons e-postadresse: tunsberg.bdr@kirken.no Høringsinstans: Regionale

Detaljer

UTKAST TIL LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN (TROSSAMFUNNSLOVEN)

UTKAST TIL LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN (TROSSAMFUNNSLOVEN) UTKAST TIL LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN (TROSSAMFUNNSLOVEN) Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Medlemskap i tros- og livssynssamfunn 1. Formål og virkeområde Formålet med loven er å understøtte

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn. Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle

Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn. Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle Religionspolitisk klimaskifte? Økende tros- og livssynsmangfold Finansieringsordning er under press stadig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 14.12.2017 kl. 9:30 Sted: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Arkivsak: 17/01934 Tilstede:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 133/2017 Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 133/2017 Kommunestyret Arkiv: FA - C81, TI - &00 JournalpostID: 17/51380 Saksbehandlar: Marit Lium Dahlborg Dato: 05.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 133/2017 Kommunestyret 14.12.2017 Høringsuttalelse til ny lov

Detaljer

Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd om forslag til ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd om forslag til ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd om forslag til ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Hamar bispedømmeråd behandlet i sitt møte 13. desember 2017 høringen om forslag til ny lov

Detaljer

HØRINGSSVAR BORG BISPEDØMMERÅD

HØRINGSSVAR BORG BISPEDØMMERÅD HØRINGSSVAR BORG BISPEDØMMERÅD Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Vedtatt av Borg bispedømmeråd 14.desember 2017 (BBDR 66/17) Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1. Dagens tre lover erstattes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: C80 &00 Arkivsaksnr.: 17/2226-2

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: C80 &00 Arkivsaksnr.: 17/2226-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: C80 &00 Arkivsaksnr.: 17/2226-2 Planlagt behandling: Kommunestyret TRUSSAMFUNNSLOVA - HØYRING Bakgrunn for saka: Kulturdepartementet har sent på høring

Detaljer

Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille fra St. Johannes menighetsråd Domprostiet i Stavanger Postboks 201 4001 Stavanger St. Johannes

Detaljer

Lovspeil lovforslaget 25. september 2019 og lovforslaget i Prop. 130 L ( )

Lovspeil lovforslaget 25. september 2019 og lovforslaget i Prop. 130 L ( ) Lovspeil lovforslaget 25. september 2019 og lovforslaget i Prop. 130 L (2018 2019) KR 49.1/19 Lovforslaget i høringsnotatet 25. september 2017 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Medlemskap i trosog

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 46/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: KR 37/14, KM 15/90, KM 2/92, KM 12/92, KM 13/97, KM 11/03, KM 07/06, KM 08/06, KM 08/11, KM 04/15, KM 10/15, KM 11/15, KM 08/16 Arkivsak:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,...

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,... T Holmen DEN NORSKE KIRKE menighet.t ` DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Holmen, 12.10.06...k,..... 13c:'....,..,...a -,... NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring

Detaljer

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og 1.

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og 1. Høringssvar fra MF Levert på regjeringen.no 31.12.2017 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd Kulturdepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO postmottak@kud.dep.no Hamarøy 29.10.14 Hamarøy kirkelige fellesråd og menighetsråd

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Hakadal Menighetsråd Postboks 63, 1483 Hagan Kontaktperson: Merete Eielsen Strandberg Høringsdokumentet var sak på Hakadal menighetsråds

Detaljer

Kirkeordning for Den norske kirke. Høring høsten 2018

Kirkeordning for Den norske kirke. Høring høsten 2018 Kirkeordning for Den norske kirke Høring høsten 2018 Disposisjon I Innledning II Forslag til trossamfunnslov III Forslag til kirkeordning IV Fremdrift Bakgrunn - En skrittvis utvikling av forholdet mellom

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11. Øa 06 tå. r.3 (16,6...; ; RIS MENIGHET Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Vedlagt følger høringsuttalelse vedtatt

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FET MENIGHETSRÅD 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Øvre Rælingen menighetsråd Øvre Rælingsveg 36 2005 Rælingen Høringsspørsmålene 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2 v DEN NORSKE KIRKE Kirke- og kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO,;._.._..._... -... : ' osgtl......_....,.. Fredrikstad 25.10.06 Høringsuttalelse fra, Borg bispedømme Om forholdet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Rælingen menighetsråd Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sem Menighetsråd, Tunsberg

DEN NORSKE KIRKE Sem Menighetsråd, Tunsberg DEN NORSKE KIRKE Sem Menighetsråd, Tunsberg Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: HML 23. november 2006 Oversendelse av høringsuttalelse: NOU 2006:2

Detaljer

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene.

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene. DEN NORSKE KIØ iiibjugn prestegjeld _BoO Kultur - og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato : 29.11.06 Vår ref. Me 008/131.06 HØRINGSUTTALELSE NOU 2006: 2 Staten og Den norske

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Kirkelig Undervisningsforbund (Kufo) takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne sak. Høringen er sendt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL postmottak@kud.dep.no DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Domus Theologica, Blindernveien 9 Telefon: 22 85 03

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene.

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen:  Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Hemnes kirkelige fellesråd Høringssvar Veivalg for framtidig kirkeordning

Hemnes kirkelige fellesråd Høringssvar Veivalg for framtidig kirkeordning Vedrørende høring Veivalg for fremtidig kirkeordning sak 06-2015 Hemnes kirkelig fellesråd har for første gang mulighet til å uttale seg reelt om fremtidig kirkelig organisering. Bakgrunn for høring er

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Svar fra Eidanger Menighet, Porsgrunn Eidanger menighet har i sin krets ca 8 000 medlemmer. Soknet har 2 kirker, ett bedehus som er bestemt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING KIRKELIG FELLESRÅD FOR FET OG DALEN 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Dato: Vår ref: 17/ aa333 Deres ref: 17/3788. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Dato: Vår ref: 17/ aa333 Deres ref: 17/3788. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Dato: 12.12.2017 Vår ref: 17/06261-2 aa333 Deres ref: 17/3788 Høringsuttalelse - forslag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd ly DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd 3. :... Kode.....-...Bdh... Kirke - og Kulturdepartementet Kirkeavdelingen, pb 8030 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkivkode NOU 2006:2 06/00296-19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 30.11.2006 040/06 BRAOLE Mappe JournalID ArkivlD Saksbehandler 06/1072 06/3421 029, &83 Ole Aastad Bråten Staten og Den

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skjervøy menighetskontor Postboks 49, 9189 Skjervøy

DEN NORSKE KIRKE Skjervøy menighetskontor Postboks 49, 9189 Skjervøy t DEN NORSKE KIRKE Skjervøy menighetskontor Postboks 49, 9189 Skjervøy Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Dato : 27.11.06 Jut ;9 i -.=' z. ). ;.: ls'nr;c: 1..:..I.,...la:...

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) utfyllende saksutredning (B)

Forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) utfyllende saksutredning (B) DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet KM 10.1/18 Forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) utfyllende saksutredning (B) Innholdsfortegnelse Forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

r r_ Grongkirkelige rås

r r_ Grongkirkelige rås r r_ Grongkirkelige rås Postboks 22 V 7871 Grong STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 9.9 r>u,..1..._},r'i...,...u_-..-...., Høringsuttalelse fra Grong kirkelige råd som fellesråd: 1. Staten må ha et lovbestemt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor.,k l (,,.o 606(bja o zlod'6? xr.....

Detaljer

Høringsnotat. Frank Grimstad

Høringsnotat. Frank Grimstad Høringsnotat Frank Grimstad Disposisjon 1) Bakgrunn for ny lov om tros- og livssynssamfunn. Lovforslagets hovedsynspunkt og formål 2) Omtale av lovforslagene som angår direkte Den norske kirke 3) KAs vurdering

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Øksnes kommune. Strategisk ledelse. : Staten og Den Norske Kirke - Høring. Rådmann. Kultur- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen

Øksnes kommune. Strategisk ledelse. : Staten og Den Norske Kirke - Høring. Rådmann. Kultur- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen Øksnes kommune Strategisk ledelse Rådmann Kultur- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen pb.803odep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 06/00771-5 Kirsten Skjolde, 76 1850 19 Arkivkode: Dato. C84 16.11.2006

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk u DEN NORSKE KIRKE Larvikprosti Dato: 26. november 2006 J.nr/arkiv: Deres ref..: Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo.._5 0066yØ I l '... `.-... 3.,... 1 Høringsuttalelse

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 fra Bodø kirkelige fellesråd

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 fra Bodø kirkelige fellesråd Fra: Jorunn Dagsloth Sendt: 22. mai 2015 14:33 Til: Emne: KR-Postmottak Høringssvar på Veivalg fra Bodø kirkelige fellesråd Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 fra Bodø kirkelige fellesråd Innledning

Detaljer

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Kultur og kirkedepartementet Postboks 8030, Dep. 0030 OSLO Dato Deres ref Sid Journal Arkiv Saksbehandler 22.11.2006 06/779-10 4411/ 06 001.2.1

Detaljer

Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning

Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning Kirkerådet Postbok2 799 Sentrum 0106 OSLO Deres ref: Vår ref: te/-eoh Oslo, 13. mai 2015 Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning Delta og Kirkeansatte i Delta viser til Kirkerådets høringsnotat

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:..

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo r..,.,,.,... s. F.,....._... _:..,i Dato'30.11.2006. Vår ref.: Journalnr.:414\2006

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Spm. 1: Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Spm. 1: Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? - 3 Staten og Den norske kirke - Svar fra Sveio kirkelige fellesråd,...,,.... ;...(,.-5............ Spm. 1: Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? Staten bør

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/5808 19/102005 Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Jannike Hovland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2 u Flekkefjord kirkelige fellesråd Postboks 20 4401 Flekkefjord Org.nr 976992776 i Vår Ref.: Deres ref Ark.: _ Dato 2006-10-04 Til Kultur og Kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - uttalelse fra Kirkemøtet

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - uttalelse fra Kirkemøtet DEN NORSKE KIRKE KM 10/18 Kirkemøtet Trondheim, 11. - 16. april 2018 Referanser: KR 37/14, KM 15/90, KM 2/92, KM 12/92, KM 13/97, KM 11/03, KM 07/06, KM 08/06, KM 08/11, KM 04/15, KM 10/15, KM 11/15, KM

Detaljer

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver.

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver. Høringssvar fra Hvaler Sokn 03.06.2015: Veivalg for fremtidig kirkeordning for Den norske kirke Denne saken er forberedt på flere møter i Hvaler menighetsråd, særlig på møtet den 30. april 2015, og saken

Detaljer