Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002"

Transkript

1 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes!

2 TROX Auranor Norge AS Postboks 00 7 Brandbu Norge Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Oversettelse av originalen A ,, NO/no 06/0 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

3 Generell informasjon Generell informasjon Håndbokens omfang Denne Bruker og Montasjehåndboken gjør det mulig for operatører og service personale å korrekt installere TROX produktet som er beskrevet nedenfor og sikre en trygg og effektiv bruk. Denne Bruker- og Montasjehåndboken er ment for spesialistkonsulenter, utviklere og operatører av systemer hvor brannspjeldene skal monteres. Det er viktig at disse personene leser og fullt ut forstår denne manualen før man starter arbeidet. Den grunnleggende forutsetningen for sikkert arbeid er å overholde sikkerhetsmerknader og instruksjoner i denne Bruker- og Montasjehåndboken. De lokale regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og generelle sikkerhetsforskrifter må følges. Håndboken må gis til anleggslederen når systemet overleveres. Anleggslederen må inkludere håndboken i systemdokumentasjonen. Manualen må oppbevares på et sted hvor den er tilgjengelig til enhver tid. Illustrasjonene i denne manualen er hovedsakelig for informasjon og kan avvike fra det faktiske designet. Opphavsrett Dette dokumentet, inkludert alle illustrasjoner, er beskyttet av opphavsrett og gjelder bare tilsvarende produkt. Enhver bruk uten vårt samtykke, kan være et brudd på gjeldende opphavsrett, og overtrederen vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader. Dette gjelder spesielt: Publisering av innhold Kopiering av innhold Oversetting av innhold Mikro Kopiering av innhold Lagre innholdet til elektroniske systemer og redigere det TROX Teknisk Service For å sikre at en feil blir behandlet så raskt som mulig, må du huske på og ha følgende informasjon klar: Leveringsdato for TROX komponentene og systemene TROX ordrenummer Produktnavn Kort beskrivelse av feilen Kontakt i tilfelle feil Internett Telefon Begrensning av garantien Informasjonen i denne manualen er utarbeidet med referanse til gjeldende standarder og retningslinjer, og representerer det beste av vår kompetanse og erfaring gjennom mange år. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes Manglende overholdelse av denne Bruker- og Montasjehåndboken Feil bruk Drift eller håndtering av ukvalifiserte personer Uautoriserte modifikasjoner Tekniske endringer Bruk av ikke-godkjente reservedeler Selve leveransen kan avvike fra informasjonen i denne håndboken for skreddersydde løsninger, pga. flere bestillingsalternativer eller som et resultat av de siste tekniske endringer. Forpliktelser som er avtalt i ordren, de generelle vilkår, og produsentens leveringbetingelser, de juridiske bestemmelser som gjelder på tidspunktet kontrakten er signert, skal gjelde. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. Leveringsbetingelser For salgs- og leveringsbetingelser, se prisliste på vår hjemmeside Brannspjeld Type FKRS-EU

4 Generell informasjon Sikkkerhetsmerknader Symboler brukes i denne manualen for å varsle leserne om potensiell fare. Signalord uttrykker graden av fare. FARE! Overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARESEL! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. Sikkerhetsmerknader som en del av instruksjonene Sikkerhetsmerknader kan referere til individuelle instruksjoner. I dette tilfellet vil sikkerhetsmerknadene bli inkludert i instruksjonene og dermed legge til rette for å følge instruksjonene. De ovenfor nevnte signalordene vil bli brukt. Eksempel:. Løsne skruen.. FORSIKTIG! Fare for klemskader når du lukker lokket. Vær forsiktig når du lukker lokket.. Stramme skruen. FORSIKTIG! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate skader. HENVISNING! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader. Spesifikke sikkerhetsmerknader Følgende symboler brukes i sikkerhetsmerknader for å varsle deg om bestemte farer: Advarselstegn Type fare Advarsel mot et farested. MILJØET! Fare for miljøforurensing Tips og anbefalinger Nyttige tips og anbefalinger samt informasjon for effektiv og feilfri drift. Brannspjeld Type FKRS-EU

5 Innholdsfortegnelse Sikkerhet Generelle sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Kvalifisert personale... 6 Tekniske data Generell informasjon FKRS-EU med smeltesikring FKRS-EU med fjærreturaktuator... 9 Transport og lagring... Deler og funksjoner.... FKRS-EU med smeltesikring.... FKRS-EU med fjærreturaktuator... Montasje.... Montasjesituasjoner.... Sikkerhetsmerknader for montasje.... Generell montasjeinformasjon..... Etter montasje.... Massive vegger Våt montasje Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER Tørr montasje med brannisolasjon Tørr montasje med ramme mot vegg WA Massive etasjeskille..... Våt montasje..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER..... Tørr montasje med brannisolasjon..... Våt montasje med betongfundament....6 Lette skillevegger Våt montasje Tørr montasje med firkantet tørr mørtelfri montasjesett TQ Tørr montasje med brannisolasjon Tørr montasje med montasjesett GL Brannvegger Våt montasje Tørr montasje med firkantet tørr mørtelfri montasjesett TQ....8 Stendervegg Våt montasje Tørr montasje med firkantet montasjeblokk EQ....9 Montasje av brannspjeldet Generelt Festet til massivt etasjeskille Brannspjeld med brannisolasjon... 6 Koble til kanalen Kanaler Fjerne transport-/montasje beskyttelse Begrense kanalutvidelse Fleksible kanaltilkoblinger Beskyttelsesgitter Inspeksjonsluke Utføre elektriske tilkoblinger Tilkobling av endebrytere (brannspjeld med smeltesikring) Tilkobling av fjærreturaktuator Potensialutligning Funksjonstest Brannspjeld med smeltesikring Brannspjeld med fjærreturaktuator... 9 Igangkjøring... 0 Vedlikehold Generelt Smørepunkter Skifte smeltesikring Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid... 8 Ta ut av drift, demontering og kassering Indeks... 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

6 Sikkerhet Kvalifisert personale Sikkerhet. Generelle sikkerhetsmerknader Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler FORSIKTIG! Fare for skade på skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler kan føre til kutt eller skrubbsår. Vær forsiktig når du utfører arbeid. Bruk vernehansker, vernesko og hjelm. Elektrisk spenning. FARE! Fare for elektrisk støt! Ikke berør strømførende deler! Elektrisk utstyr har farlig elektrisk spenning. Kun kvalifiserte elektrikere med relevant opplæring skal utføre arbeid på det elektriske anlegget. Slå av strømtilførselen før alt arbeid på elektrisk utstyr. Feil bruk ADVARESEL! Fare ved feil bruk! Feil bruk av brannspjeldet kan føre til farlige situasjoner. Bruk aldri brannspjeldet i potensielt eksplosjonsfarlige områder som røykavtrekkspjeld Utendørs uten tilstrekkelig beskyttelse mot værpåvirkninger i atmosfærer der kjemiske reaksjoner, enten planlagte eller ikke planlagte, kan føre til skade på brannspjeldet eller føre til korrosjon. Kvalifisert personale ADVARESEL! Fare for personskader på grunn av ukvalifisert personell! Feil bruk kan føre til betydelig personskade eller skade på eiendom. Bare godt kvalifisert personell må utføre arbeid.. Korrekt bruk Brannspjeld type FKRS-EU benyttes som en automatisk stengeventil for å hindre ild og røyk i å spre seg via ventilasjonskanalene. Brannspjeldet er egnet for tilluft og avtrekksluftsanlegg. Bruk av brannspjeldet er kun tillatt basert på montasjebestemmelsene og de tekniske dataene i denne brukerhåndboken og montasjeinstruksjonene. Endringer på brannspjeldet og bruk av reservedeler som ikke er godkjent av TROX, er ikke tillatt. Følgende kvalifikasjoner kreves for arbeidet som er beskrevet i bruksanvisningen: Fagpersonale Fagpersonale er utdannede personer som har spesialkunnskap og erfaring, og som kjenner de relevante retningslinjer for å være i stand til å utføre de tildelte oppgaver og å gjenkjenne og unngå potensielle farer. Kvalifiserte elektrikere Kvalifiserte elektrikere er utdannede personer som har spesialkunnskap og erfaring, og som kjenner de relevante standarder og retningslinjer for å kunne arbeide på elektriske systemer og for å gjenkjenne og unngå potensielle farer. 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

7 Tekniske data Generell informasjon Tekniske data. Generell informasjon Nominell størrelse Luftmengde Differansetrykkområde 00 mm opp til 770 l/s opp til 770 m³/h opp til 00 Pa Driftstemperatur Minst 0 0 C Utløsningstemperatur Oppstrøms hastighet 7 C eller 9 C (for varmluft ventilasjonssystemer) 8 m/s med smeltesikring 0 m/s med fjærreturaktuator Lekkasje ved stengt spjeld EN 7, Klasse Lekkasje i sarg EN 7, Klasse C EC konformitet Byggevare forordning (EU) no. 0/0 EN 60 Ventilasjon i bygninger brannspjeld EN 0- klassifisering Del : Brannresistente kanaler og brannspjeld EN Brannmotstandstester for tekniske installasjoner - Del : Brannspjeld EN 7 Ventilasjon i bygninger Luftfordelingsutstyr Deklarasjon av egenskap og ytelse DoP / FKRS-EU / DE / 00 ) Temperaturene kan variere for enheter med tilleggsutstyr ) Data anvendes for å få like oppstrøms og nedstrøms vilkår for brannspjeld Merkeskilt A########### TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz 70 Neukirchen-Vluyn GERMANY Jahr/year-## DoP / XXX-XX / DE / 0## EN 60: / Brandschutzklappe/fire damper XXX-XX EI TT (ve-ho, i o) S - (00 Pa) Fig. : Merkeskilt (eksempel) CE-merking Produsentens adresse Nummer på Europeisk standard og publikasjonsår Teknisk Kontrollorgan De siste to siffer i årstallene i året indikerer når CE godkjenningen ble godkjent 6 Produksjonsår 7 Nummer på deklarasjon av egenskap og ytelser 8 Nettsted hvor DoP kan lastes ned fra 9 Regulerte karakteristikker Brannmotstandsklassen avhenger av bruksområde og kan variereä Kapittel. «Montasjesituasjoner» på side 0 Type Brannspjeld Type FKRS-EU 7

8 Tekniske data FKRS-EU med smeltesikring. FKRS-EU med smeltesikring Dimensjoner og vekt L = ~ ~ 7 Ø DN Fig. : FKRS-EU med smeltesikring Hold området ryddig for å få tilgang til utløsermekanismen Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] ØDN [mm] FKRS-EU med smeltesikring,,6,8,0,,,7,,8,... med sirkulær montasjeblokk (ER),7 8,6 7,6 7,,0 9,8,, 6,0,0... med firkantet montasjeblokk (EQ) 7,, 0, 9,9,,6 8,8 7,,9 0,0... med firkantet montasjeblokk (TQ), 6, 7,0 7,9 8,8 9,7 0,6,0,7,8... med ramme mot vegg (WA),, 6, 6,6 7, 8, 9,0 0,,7,6 8 Brannspjeld Type FKRS-EU

9 Tekniske data FKRS-EU med fjærreturaktuator Endebryter Tilkoblingskabel-lengde / krysseksjon m / 0. mm² Beskyttelsesnivå IP 66 Type kontakt vekselkontakt, gullbelagt Maks. koblingsstrøm 0, A Maks. koblingsspenning 0 V DC, 0 V AC Kontaktmotstand Ca. 0 mω. FKRS-EU med fjærreturaktuator Dimensjoner og vekt L = ~ ~ Ø DN Fig. : FKRS-EU med fjærreturaktuator Hold området ryddig for å få tilgang til utløsermekanismen Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] ØDN [mm] FKRS-EU med fjærreturaktuator,,,6,7,0,,,0, 6,... med sirkulær montasjeblokk (ER) 7, 0, 9, 9,,8,6,,9 7,8 6,8... med firkantet montasjeblokk (EQ) 9,,0,0,7,, 0,6 9,,7,8 Brannspjeld Type FKRS-EU 9

10 Tekniske data FKRS-EU med fjærreturaktuator Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] med firkantet montasjeblokk (TQ) 7, 7,9 8,8 9,7 0,6,,,8, 7,6... med ramme mot vegg (WA) 6, 7,0 7,9 8, 9, 0,0 0,8,0,, Fjærreturaktuator BLF Konstruksjon 0-T TR -T-ST TR Tilførselsspenning 0 V AC ± % 0/60 Hz V AC ±0 % 0/60 Hz or V DC 0 % / +0 % Effektklasse Fjærkompresjon 6 W W Låst posisjon W, W Klassifisering 7 VA Kjøretid Motor/fjærretur 0 7 s / 0 s Endebryter Type kontakt krysskontakter Koblingsspenning Koblingsstrøm Kontaktmotstand 0 V DC / 0 V AC ma A < 00 mω IEC beskyttelsesklasse II III Beskyttelsesnivå IP Lagringstemperatur -0 til 0 C Omgivelsestemperatur -0 til 0 C ¹ Fuktighet omgivelser 9 % RH, ikke-kondenserende Tilkoblingskabel Aktuator m / 0.7 mm² Endebryter ¹ Opp til 7 C vil sikkerhetsstillingen være intakt. m / mm² 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

11 Transport og lagring Transport og lagring Kontroll ved levering Varene må kontrolleres umiddelbart etter levering med tanke på transportskader og eventuelle mangler i leveransen. Ved eventuelle skader eller mangler i leveransen må speditøren og leverandøren kontaktes omgående. Brannspjeld Tilleggsutstyr/tilbehør, hvis aktuelt Brukerhåndbok ( pr forsendelse) Fargetoner på spjeldbladet Spjeldbladene på brannspjeldene er behandlet med et grønnaktig impregneringsmiddel. Fargenyansene på spjeldbladet er på grunn av tekniske årsaker og utgjør ikke en feil av noe slag. Transport på stedet Hvis mulig bør brannspjeldet transporteres i transportemballasjen fram til montasjelokasjonen. Lagring Hvis brannspjeldet må lagres midlertidig: Fjern all plastemballasje. Brannspjeldet må beskyttes mot støv og forurensning. Oppbevar brannspjeldet på et rent og tørt sted, og ikke i direkte sollys. Brannspjeldet må ikke utsettes for værpåvirkninger (heller ikke når det er i emballasjen). Ikke lagre brannspjeldet i temperaturer under -0 C eller over 0 C. Emballering Emballasjen må avfallshåndteres forskriftsmessig. Brannspjeld Type FKRS-EU

12 Deler og funksjoner FKRS-EU med fjærreturaktuator Deler og funksjoner Brannspjeld er et sikkerhetsprodukt i ventilasjonsanlegg Brannspjeld benyttes som en automatisk stengeventil for å hindre ild og røyk i å spre seg via ventilasjonsanlegget Når brannspjeldet er i vanlig drift, er spjeldet åpent for at luften kan passere gjennom ventilasjonsanlegget. Dersom temperaturen øker i tilfelle av en brann, lukkes spjeldet. Stenging utløses ved 7 C ( 9 C i varmlufts ventilasjonsanlegg). Hvis spjeldet lukkes pga. en temperaturøkning (f.eks. ved brann), må det ikke åpnes igjen. For å sikre riktig funksjon av brannspjeldet, kan en test utføres. Ä. FKRS-EU med smeltesikring. FKRS-EU med fjærreturaktuator 7 6 Fig. : FKRS-EU med fjærreturaktuator Kapsling Temperatursensor Spjeldblad med pakning Inspeksjonsluke Leppepakning 6 Fjærreturaktuator 7 Termoelektrisk utløsermekanisme Fig. : FKRS-EU med smeltesikring Kapsling Smeltesikring Spjeldblad med pakning Inspeksjonsluke Leppepakning 6 Håndtak med sperre og indikator for spjeldposisjon 7 Utløsermekanisme Funksjonsbeskrivelse I brannspjeld med smeltesikring, vil stenging av spjeldet utløses av smeltesikringen. Hvis temperaturen i brannspjeldet stiger til 7 C eller 9 C, vil smeltesikringen aktivere en spiralfjærmekanisme. Deretter fører en spiralfjærmekanisme til at brannspjeldet lukkes omgående. Som et alternativ, kan brannspjeldet leveres med en eller to endebrytere. Endebrytere kan også ettermonteres. Endebryterne signaliserer posisjonen for spjeldet til det sentrale bygningsstyringssystemet eller brannvarslingsanlegget. Det må installeres en endebryter for hver av posisjonene ÅPEN og STENGT. 7 6 Funksjonsbeskrivelse Fjærreturaktuatoren muliggjør motorisert åpning og lukking av spjeldbladet, den kan bli aktivert av den sentrale BMS. Så lenge strøm tilføres til aktuatoren, blir spjeldet stående i åpen posisjon. I tilfelle brann vil en termoelektrisk utløsermekanisme stenge spjeldet når minst et av de følgende tilfellene stemmer: Temperaturen i brannspjeldet > 7 C eller > 9 C Omgivelsestemperaturen utenfor utløsermekanismen > 7 C. Strømforsyningen blir brutt (Spjeldet lukkes) Som standard er fjærreturaktuatoren utstyrt med endebrytere som kan brukes for å indikere posisjonen til spjeldet. Brannspjeld Type FKRS-EU

13 Montasje Montasjesituasjoner Montasje. Montasjesituasjoner Merknad! Ytelsesklassene for brannspjeldet og veggen eller dekket kan avvike fra hverandre Den laveste ytelsesklassen bestemmer ytelsesklasse for hele systemet Montasjesituasjoner Montasjelokasjon Minimum tykkelse [mm] ytelsesklasse EI TT (v e h o, i o) S Bærende konstruksjon Montasjemetode Montasje informasjon Massive vegger Brutto tetthet 00 kg/m³ I massive vegger 00 EI 0 S N Ä 6 W Ä 8 EI 90 S E Ä 7 W Ä 8 Direkte på massive vegger 00 EI 90 S E Ä 0 Massive etasjeskille Brutto tetthet 600 kg/m³ I massive etasjeskille 0 EI 0 S N Ä EI 90 S E Ä W Ä I betong fundament N Ä Lette skillevegger Brannvegger Bærevegger Lette skillevegger med stålstendere og kledning på begge sider I lette skillevegger med stålstendere og kledning på begge sider, og med fleksible himlings skjøter Brannvegger med stålstendere og kledning på begge sider I lette skillevegger med stålstendere og kledning på en side 00 EI 0 S N Ä 9 E Ä W Ä EI 90 S N Ä 9 E Ä W Ä 00 EI 90 S E Ä 6 EI 90 S N Ä 0 E Ä 90 EI 90 S N Ä EQ Ä ) Ytelsesklassen er avhengig av montasjedetaljene. N = Våt montasje E = Montasjeblokk eller montasjesett (ER, TQ, WA, GL) EQ = Montasjeblokk EQ W = Brannisolering Brannspjeld Type FKRS-EU

14 Montasje Generell montasjeinformasjon > Etter montasje. Sikkerhetsmerknader for montasje Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler a FORSIKTIG! Fare for skade på skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler kan føre til kutt eller skrubbsår. Vær forsiktig når du utfører arbeid. Bruk vernehansker, vernesko og hjelm. a. Generell montasjeinformasjon HENVISNING! Skader på brannspjeldet Beskytt brannspjeldet mot forurensning og skader. Dekk til flensåpninger og utløsermekanisme (f.eks. med plastfolie) for å beskytte dem mot mørtel og vann. Ikke fjern transportbeskyttelsen (hvis noen) før montasjen er fullført. OBS: Driftskomponenter, elektriske motorer og inspeksjonsluker må være tilgjengelige for inspeksjon og vedlikeholdsarbeid. Belastninger som pålegges foringsrøret kan svekke funksjonen av brannspjeldet. Brannspjeldet må derfor monteres uten å skape noen belastninger. Våt montasje: Omkretsen for åpningen»s«må være stor nok til at mørtelen kan fylles helt inn selv i tilfeller med tykkere vegger. Før montasje: Utfør en funksjonstest, deretter lukk brannspjeldet.ä Montasje posisjon Brannspjeldet kan installeres med spjeldbladaksel i alle posisjoner (0 til 60) (Fig. 6). Posisjonen av utløsermekanismen er ikke kritisk, men mekanismen må være tilgjengelig for vedlikehold. Fig. 6: Montasje posisjoner og avstander a Avstand mellom to brannspjeld. Avstanden avhenger av monteringssituasjonen og er gitt i monteringsanvisningen. Godkjent mørtel for våt montasje Ved våt montasje må åpninger mellom brannspjeldet og veggen eller dekket fylles opp med mørtel. Unngå luftlommer. Mørteldybden bør være like tykk som veggen men må være minimum 00 mm. Følgende mørtel kan benyttes: DIN 0: Gruppe II, IIa, III, IIIa; branntettemasse i gruppe II, III EN 998-: Klasse M. til M 0 eller branntettemasse i klasse M. til M 0 Tilsvarende mørtler som oppfyller kravene i ovennevnte standarder, gips-mørtel eller betong Godkjent brannisolering Følgende brannisolasjonstyper kan brukes Hilti brannisoleringssystem Brannsikker panel CFS-CT B S 0/0 Brannbeskyttende belegg CFS-CT Brannbeskyttende tetningsmasse CFS-S ACR Hensel brannisoleringssystem Mineralull plater Rockwool Hardrock 0 Brannbeskyttende belegg HENSOMASTIK KS Farbe (maling) Brannbeskyttende tetningsmasse HENSOMASTIK KS Spachtel (tetningsmasse).. Etter montasje Rengjør brannspjeldet. Fjern transport og installasjonsbeskyttelse, hvis noen. Ved våt montasje må ikke denne beskyttelsen fjernes før mørtelen har herdet. Utfør en funksjonstest av brannspjeldet. Brannspjeld Type FKRS-EU

15 Montasje Generell montasjeinformasjon > Etter montasje Koble til ventilasjonskanalen. Koble til de elektriske koblingspunktene. Brannspjeld Type FKRS-EU

16 Montasje Massive vegger > Våt montasje. Massive vegger W s 0 W 0 W 0 s 0 0 s 0.. Våt montasje ① a 0 ① ① a 0 Fig. 7: Montasje i massive vegger ① Mørtel Installasjonsside Betjeningsside Personale: Fagpersonale Materialer: Mørtel Ä «Godkjent mørtel for våt montasje» på side Krav Ytelses klasse EI 0 S Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lettbetong, mur, massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 0 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 0 mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en egnet åpning eller utsparing: ØDN + minimum 80 mm. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til veggen er 0 mm. Hvis veggtykkelsen er > mm, må brannspjeldet forlenges med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Fyll opp den omsluttende spalten "s" med mørtel. Mørteldybden må være minst 00 mm. Hvis brannspjeldet installeres mens veggen bygges, er ikke den omsluttende spalten "s" nødvendig. Ved våt montasje må åpninger mellom brannspjeldet og veggen eller dekket fylles opp med mørtel. Unngå luftlommer. Dybden på mørtelområdet er den samme som veggtykkelsen. 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

17 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med sirkulær montasjeb..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER ØD DN B Fig. 8: Montasje med sirkulær montasjeblokk Sirkulær montasjeblokk Skruefeste Dekselplate Forlengelsesstykke Personale: Fagpersonale D Utsparing Ä Tabell på side 7 A Installasjonsside B Betjeningsside Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lett betong, mur, eller massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 7 mm avstand mellom montasjeblokken og bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to montasjeblokker. Lag en passende åpning med ØD Ä Tabell på side 7. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og opp til dekkplaten. Hvis veggtykkelsen er > mm, forlenge brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke eller et spirorør.. Fest dekkplaten med minst fire M6 skruer. For massive vegger og etasjeskille, må egnede stålankere godkjent av bygningstilsynet brukes. Dimensjon på utsparing/dekkplate [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing + mm Brannspjeld Type FKRS-EU 7

18 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med brannisolasjon 00 ① ② ③ ④ a ② D N D N ⑤ ② W A 0 A DN ② ③ ④ ⑤ 00 a = W W 0 x DN + a DN Tørr montasje med brannisolasjon A 0 x 60 ② ⑤ ③ a ④ x D N+ a Fig. 9: Montasje med brannisolasjon ① ② ③ ④ Forlengelsesstykke (hvis nødvendig) Brannbeskyttende belegg Plater av mineralull med belegg, 0 kg/m³ Brannbeskyttende belegg ⑤ Strimler av mineralull 80 kg/m³ (kun når avstand a 0 mm) Installasjonsside Betjeningsside Merk : Hvert brannspjeld må ha separate opphengä. 8 Brannspjeld Type FKRS-EU

19 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med brannisolasjon Ytelsesklasse og montasjedetaljer Ytelsesklasse Brannisolering Sarg konstruksjon / DN [mm] Galvanisert stål Rustfritt stål Avstand til bærende konstruksjonselementer [mm] Avstand mellom to brannspjeld [mm] To utsparinger En utsparing (flens mot flens) EI 0 S HENSEL EI 0 S Hilti EI 90 S Hilti a = EI 90 S HENSEL Personale: Fagpersonale Materialer: System for brannisolasjon Ä «Godkjent brannisolering» på side Krav Ytelsesklasse EI 0 S eller EI 90 S Ä «Ytelsesklasse og montasjedetaljer» på side 9 Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lettbetong, mur, massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm Kanal anslutning med fleksibel tilslutning (anbefales). En utsparing er nødvendig, se.fig mm maksimum avstand mellom brannspjeldet og utsparingen. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen, og fest det med gjengede stenger Ä. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre). Merknad! Brannspjeldet må ha et brannbeskyttende belegg (0 mm) på montasjesiden. Stussen på brannspjeldet må ikke lakkeres. Dette er grunnen til at brannspjeldet krever en forlengelse på montasjesiden; Alternativt kan spjeldet være forbundet med kanalen før belegget påføres.. Åpningen mellom brannspjeldet og veggen eller dekket tettes med to lag mineralullplater med brannbeskyttende belegg, 0 kg/m³. Påfør brannisolerende tettemasse på endene av mineralullen og tilpass dem tett rundt utsparingshullet. Forsegl alle åpninger med branntettemasse. Juster tildekningen mellom kuttflatene og åpningene mellom disse ved å påføre brannisolerende forsegling.. Påfør brannbeskyttende belegg på skjøter, overganger og på eventuelle sår/skader på prebelagte mineralullplater 6. Påfør brannbeskyttende belegg, minst. mm tykkelse, på brannspjeldets sarg på begge sider av veggen eller dekket. Aktuatoren og utløsermekanismen må ikke dekkes. Brannspjeld Type FKRS-EU 9

20 DN Montasje Massive vegger > Tørr montasje med ramme mot vegg WA.. Tørr montasje med ramme mot vegg WA 00 W 0 B ØD Fig. 0: Montasje med ramme mot vegg Ramme mot vegg Skruefeste Forlengelsesstykke Personale: Fagpersonale D Utsparing Ä Tabell på side 0 A Installasjonsside B Betjeningsside Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive vegger eller brannvegger av for eksempel betong, lettbetong, mur, eller massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en passende utsparing med ØD Ä Tabell på side 0. Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Posisjoner brannspjeldet med ramme mot vegg i senter av utsparingen.. Fest montasjerammen med fire gjennomgående bolter M8, eller med slaganker. For massive vegger, må egnede stål ankere godkjent av bygningsinspektøren benyttes. Dimensjon utsparing/ramme mot vegg i [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing -0 mm / mm 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

21 Montasje Massive etasjeskille > Våt montasje. Massive etasjeskille.. Våt montasje DN s D s 0 D D 0 D 0 Fig. : Våt montasje i massive etasjeskille, stående eller hengende Mørtel A Installasjonsside Montasje etter at etasjeskillet er fullført Personale: Fagpersonale Materialer: Mørtel Ä «Godkjent mørtel for våt montasje» på side Krav B Betjeningsside Ytelses klasse EI 0 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en passende åpning eller utsparing: ØDN + minimum 80 mm. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til dekket er 0 mm. Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Fyll opp den omsluttende spalten "s" med mørtel. Mørteldybden må være minst 00 mm. Brannspjeld Type FKRS-EU

22 Montasje Massive etasjeskille > Våt montasje Montasje mens etasjeskillet fullføres Hvis brannspjeldet installeres mens etasjeskillet fullføres, er ikke den omsluttende spalten "s" nødvendig. Merknad: Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden. Beskytt innsiden av spjeldet og drifts komponentene/aktuator, f.eks med plastfolie. Brannspjeld Type FKRS-EU

23 Montasje Massive etasjeskille > Tørr montasje med sirkulær montasjeb..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER ØDN B ØD D ØD D Fig. : Tørr montasje i etasjeskillet, hengende eller stående Montasjeblokk Skruefeste Dekselplate D Utsparing Ä Tabell på side A Installasjonsside B Betjeningsside Personale: Fagpersonale Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand mellom montasjeblokken og bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to montasjeblokker. Lag en passende utsparing med ØD Ä Tabell på side. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og opp til dekkplaten.. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre).. Fest dekkplaten med minst fire M6 skruer. For massive vegger og etasjeskille, må egnede stålankere godkjent av bygningstilsynet brukes. Dimensjon på utsparing/dekkplate [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing + mm Brannspjeld Type FKRS-EU

24 Montasje Massive etasjeskille > Tørr montasje med brannisolasjon.. Tørr montasje med brannisolasjon ① ② ③ Z D Y D ② ③ ② A ① Detail Y ② ② Detail Z ② A ② ② A = DN A = DN Fig. : Montasje med brannisolasjon, hengende eller stående ① ② ③ Forlengelsesstykke Brannbeskyttende belegg Plater av mineralull med belegg, 0 kg/m³ Installasjonsside Betjeningsside Y Z Brannisolasjon, i flukt med gulvet ( kun for stående montasje) Brannisolasjon, i flukt med etasjeskillet ( kun for hengende montasje) Personale: Fagpersonale Materialer: System for brannisolasjon Ä «Godkjent brannisolering» på side Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to brannspjeld Kanal anslutning med fleksibel tilslutning (anbefales). En åpning eller en utsparing er nødvendig ( A = DN mm), med 00 mm maksimum avstand mellom brannspjeldet og veggåpningen. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det med gjengede stenger Ä Kapittel.9.. «Vertikal kanal» på side 6. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til dekket er 0 mm.. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre). Merknad! Brannspjeldet må ha et brannbeskyttende belegg (0 mm) på montasjesiden. Stussen på brannspjeldet må ikke lakkeres. Dette er grunnen til at brannspjeldet krever en forlengelse på montasjesiden; Alternativt kan spjeldet være forbundet med kanalen før belegget påføres. Brannspjeld Type FKRS-EU

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP)

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP) Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 Innhold 1 Generell informasjon 3 Håndbokens omfang 3 Annen relevant

Detaljer

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld type FKR-EU

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld type FKR-EU FKR-EU/DE/NO/no Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld type FKR-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 Innhold 1 Generell informasjon 3 Håndbokens omfang

Detaljer

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU FKA-EU/DE/NO/no Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 3 Innhold 1 PageHeaderToc 1 Generell informasjon

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKRS-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKRS-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKRS-EU/DE/NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712

Detaljer

Brannspjeld. Type FKR-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKR-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKR-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKR-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKR-EU/DE/NO/no Brannspjeld Type FKR-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu

Detaljer

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP28_NO 2011-08/SI 1 Systemair

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld ALLE BRANNSPJELD MÅ MONTERES IHT. DENNE MANUALEN! NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP74_NO 2013-02/SI 1 Systemair 1- vegg, 2-

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/10.2/N/1 Brann-/branngasspjeld FKRS-SE Typegodkjent av SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no

Detaljer

Systemair brannspjeld

Systemair brannspjeld Systemair brannspjeld Brannklasse EI60S; EI90S og EI120S www.systemair.no Sirkulære og rektangulære brannspjeld Våre brannspjeld er utformet og sertifisert iht. EI-S. PK-I brannspjeld er beregnet for innfelling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Tellus-Opus LØV-R VAV

Tellus-Opus LØV-R VAV NO0605 11.15 Tellus-Opus LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Sirkulære-PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S & EKIR EI30S &E60S

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Firesafe Brannbarikade

Firesafe Brannbarikade Produktinformasjon Firesafe Brannbarikade Funksjonsbeskrivelse Firesafe, med 100% fri gjennomgang, er altid åpen når anlegget er i gang. Firesafe kan lukkes når anlegget er slått av slik at man oppnår

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS NO0306 10.14 BRANNSIKRING BASIC LØV-R Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 Brannventiler Produktdokumentasjon Brannventiler BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 BTZ-2 / BCF-2 EI120 Typegodkjenelsesbevis Z-41.3-549 Brannklasse EI120 etter DIN 4102 del 6 De viktigste fordeler: BVS brannventil

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 2/4/N/8 Virveldiffusorer RFD-serie anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Orion-PTV LØV-R med Sirius

Orion-PTV LØV-R med Sirius NO0654 01.15 Orion-PTV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer