Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002"

Transkript

1 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes!

2 TROX Auranor Norge AS Postboks 00 7 Brandbu Norge Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Oversettelse av originalen A ,, NO/no 06/0 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

3 Generell informasjon Generell informasjon Håndbokens omfang Denne Bruker og Montasjehåndboken gjør det mulig for operatører og service personale å korrekt installere TROX produktet som er beskrevet nedenfor og sikre en trygg og effektiv bruk. Denne Bruker- og Montasjehåndboken er ment for spesialistkonsulenter, utviklere og operatører av systemer hvor brannspjeldene skal monteres. Det er viktig at disse personene leser og fullt ut forstår denne manualen før man starter arbeidet. Den grunnleggende forutsetningen for sikkert arbeid er å overholde sikkerhetsmerknader og instruksjoner i denne Bruker- og Montasjehåndboken. De lokale regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og generelle sikkerhetsforskrifter må følges. Håndboken må gis til anleggslederen når systemet overleveres. Anleggslederen må inkludere håndboken i systemdokumentasjonen. Manualen må oppbevares på et sted hvor den er tilgjengelig til enhver tid. Illustrasjonene i denne manualen er hovedsakelig for informasjon og kan avvike fra det faktiske designet. Opphavsrett Dette dokumentet, inkludert alle illustrasjoner, er beskyttet av opphavsrett og gjelder bare tilsvarende produkt. Enhver bruk uten vårt samtykke, kan være et brudd på gjeldende opphavsrett, og overtrederen vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader. Dette gjelder spesielt: Publisering av innhold Kopiering av innhold Oversetting av innhold Mikro Kopiering av innhold Lagre innholdet til elektroniske systemer og redigere det TROX Teknisk Service For å sikre at en feil blir behandlet så raskt som mulig, må du huske på og ha følgende informasjon klar: Leveringsdato for TROX komponentene og systemene TROX ordrenummer Produktnavn Kort beskrivelse av feilen Kontakt i tilfelle feil Internett Telefon Begrensning av garantien Informasjonen i denne manualen er utarbeidet med referanse til gjeldende standarder og retningslinjer, og representerer det beste av vår kompetanse og erfaring gjennom mange år. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes Manglende overholdelse av denne Bruker- og Montasjehåndboken Feil bruk Drift eller håndtering av ukvalifiserte personer Uautoriserte modifikasjoner Tekniske endringer Bruk av ikke-godkjente reservedeler Selve leveransen kan avvike fra informasjonen i denne håndboken for skreddersydde løsninger, pga. flere bestillingsalternativer eller som et resultat av de siste tekniske endringer. Forpliktelser som er avtalt i ordren, de generelle vilkår, og produsentens leveringbetingelser, de juridiske bestemmelser som gjelder på tidspunktet kontrakten er signert, skal gjelde. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. Leveringsbetingelser For salgs- og leveringsbetingelser, se prisliste på vår hjemmeside Brannspjeld Type FKRS-EU

4 Generell informasjon Sikkkerhetsmerknader Symboler brukes i denne manualen for å varsle leserne om potensiell fare. Signalord uttrykker graden av fare. FARE! Overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARESEL! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. Sikkerhetsmerknader som en del av instruksjonene Sikkerhetsmerknader kan referere til individuelle instruksjoner. I dette tilfellet vil sikkerhetsmerknadene bli inkludert i instruksjonene og dermed legge til rette for å følge instruksjonene. De ovenfor nevnte signalordene vil bli brukt. Eksempel:. Løsne skruen.. FORSIKTIG! Fare for klemskader når du lukker lokket. Vær forsiktig når du lukker lokket.. Stramme skruen. FORSIKTIG! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate skader. HENVISNING! Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader. Spesifikke sikkerhetsmerknader Følgende symboler brukes i sikkerhetsmerknader for å varsle deg om bestemte farer: Advarselstegn Type fare Advarsel mot et farested. MILJØET! Fare for miljøforurensing Tips og anbefalinger Nyttige tips og anbefalinger samt informasjon for effektiv og feilfri drift. Brannspjeld Type FKRS-EU

5 Innholdsfortegnelse Sikkerhet Generelle sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Kvalifisert personale... 6 Tekniske data Generell informasjon FKRS-EU med smeltesikring FKRS-EU med fjærreturaktuator... 9 Transport og lagring... Deler og funksjoner.... FKRS-EU med smeltesikring.... FKRS-EU med fjærreturaktuator... Montasje.... Montasjesituasjoner.... Sikkerhetsmerknader for montasje.... Generell montasjeinformasjon..... Etter montasje.... Massive vegger Våt montasje Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER Tørr montasje med brannisolasjon Tørr montasje med ramme mot vegg WA Massive etasjeskille..... Våt montasje..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER..... Tørr montasje med brannisolasjon..... Våt montasje med betongfundament....6 Lette skillevegger Våt montasje Tørr montasje med firkantet tørr mørtelfri montasjesett TQ Tørr montasje med brannisolasjon Tørr montasje med montasjesett GL Brannvegger Våt montasje Tørr montasje med firkantet tørr mørtelfri montasjesett TQ....8 Stendervegg Våt montasje Tørr montasje med firkantet montasjeblokk EQ....9 Montasje av brannspjeldet Generelt Festet til massivt etasjeskille Brannspjeld med brannisolasjon... 6 Koble til kanalen Kanaler Fjerne transport-/montasje beskyttelse Begrense kanalutvidelse Fleksible kanaltilkoblinger Beskyttelsesgitter Inspeksjonsluke Utføre elektriske tilkoblinger Tilkobling av endebrytere (brannspjeld med smeltesikring) Tilkobling av fjærreturaktuator Potensialutligning Funksjonstest Brannspjeld med smeltesikring Brannspjeld med fjærreturaktuator... 9 Igangkjøring... 0 Vedlikehold Generelt Smørepunkter Skifte smeltesikring Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid... 8 Ta ut av drift, demontering og kassering Indeks... 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

6 Sikkerhet Kvalifisert personale Sikkerhet. Generelle sikkerhetsmerknader Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler FORSIKTIG! Fare for skade på skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler kan føre til kutt eller skrubbsår. Vær forsiktig når du utfører arbeid. Bruk vernehansker, vernesko og hjelm. Elektrisk spenning. FARE! Fare for elektrisk støt! Ikke berør strømførende deler! Elektrisk utstyr har farlig elektrisk spenning. Kun kvalifiserte elektrikere med relevant opplæring skal utføre arbeid på det elektriske anlegget. Slå av strømtilførselen før alt arbeid på elektrisk utstyr. Feil bruk ADVARESEL! Fare ved feil bruk! Feil bruk av brannspjeldet kan føre til farlige situasjoner. Bruk aldri brannspjeldet i potensielt eksplosjonsfarlige områder som røykavtrekkspjeld Utendørs uten tilstrekkelig beskyttelse mot værpåvirkninger i atmosfærer der kjemiske reaksjoner, enten planlagte eller ikke planlagte, kan føre til skade på brannspjeldet eller føre til korrosjon. Kvalifisert personale ADVARESEL! Fare for personskader på grunn av ukvalifisert personell! Feil bruk kan føre til betydelig personskade eller skade på eiendom. Bare godt kvalifisert personell må utføre arbeid.. Korrekt bruk Brannspjeld type FKRS-EU benyttes som en automatisk stengeventil for å hindre ild og røyk i å spre seg via ventilasjonskanalene. Brannspjeldet er egnet for tilluft og avtrekksluftsanlegg. Bruk av brannspjeldet er kun tillatt basert på montasjebestemmelsene og de tekniske dataene i denne brukerhåndboken og montasjeinstruksjonene. Endringer på brannspjeldet og bruk av reservedeler som ikke er godkjent av TROX, er ikke tillatt. Følgende kvalifikasjoner kreves for arbeidet som er beskrevet i bruksanvisningen: Fagpersonale Fagpersonale er utdannede personer som har spesialkunnskap og erfaring, og som kjenner de relevante retningslinjer for å være i stand til å utføre de tildelte oppgaver og å gjenkjenne og unngå potensielle farer. Kvalifiserte elektrikere Kvalifiserte elektrikere er utdannede personer som har spesialkunnskap og erfaring, og som kjenner de relevante standarder og retningslinjer for å kunne arbeide på elektriske systemer og for å gjenkjenne og unngå potensielle farer. 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

7 Tekniske data Generell informasjon Tekniske data. Generell informasjon Nominell størrelse Luftmengde Differansetrykkområde 00 mm opp til 770 l/s opp til 770 m³/h opp til 00 Pa Driftstemperatur Minst 0 0 C Utløsningstemperatur Oppstrøms hastighet 7 C eller 9 C (for varmluft ventilasjonssystemer) 8 m/s med smeltesikring 0 m/s med fjærreturaktuator Lekkasje ved stengt spjeld EN 7, Klasse Lekkasje i sarg EN 7, Klasse C EC konformitet Byggevare forordning (EU) no. 0/0 EN 60 Ventilasjon i bygninger brannspjeld EN 0- klassifisering Del : Brannresistente kanaler og brannspjeld EN Brannmotstandstester for tekniske installasjoner - Del : Brannspjeld EN 7 Ventilasjon i bygninger Luftfordelingsutstyr Deklarasjon av egenskap og ytelse DoP / FKRS-EU / DE / 00 ) Temperaturene kan variere for enheter med tilleggsutstyr ) Data anvendes for å få like oppstrøms og nedstrøms vilkår for brannspjeld Merkeskilt A########### TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz 70 Neukirchen-Vluyn GERMANY Jahr/year-## DoP / XXX-XX / DE / 0## EN 60: / Brandschutzklappe/fire damper XXX-XX EI TT (ve-ho, i o) S - (00 Pa) Fig. : Merkeskilt (eksempel) CE-merking Produsentens adresse Nummer på Europeisk standard og publikasjonsår Teknisk Kontrollorgan De siste to siffer i årstallene i året indikerer når CE godkjenningen ble godkjent 6 Produksjonsår 7 Nummer på deklarasjon av egenskap og ytelser 8 Nettsted hvor DoP kan lastes ned fra 9 Regulerte karakteristikker Brannmotstandsklassen avhenger av bruksområde og kan variereä Kapittel. «Montasjesituasjoner» på side 0 Type Brannspjeld Type FKRS-EU 7

8 Tekniske data FKRS-EU med smeltesikring. FKRS-EU med smeltesikring Dimensjoner og vekt L = ~ ~ 7 Ø DN Fig. : FKRS-EU med smeltesikring Hold området ryddig for å få tilgang til utløsermekanismen Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] ØDN [mm] FKRS-EU med smeltesikring,,6,8,0,,,7,,8,... med sirkulær montasjeblokk (ER),7 8,6 7,6 7,,0 9,8,, 6,0,0... med firkantet montasjeblokk (EQ) 7,, 0, 9,9,,6 8,8 7,,9 0,0... med firkantet montasjeblokk (TQ), 6, 7,0 7,9 8,8 9,7 0,6,0,7,8... med ramme mot vegg (WA),, 6, 6,6 7, 8, 9,0 0,,7,6 8 Brannspjeld Type FKRS-EU

9 Tekniske data FKRS-EU med fjærreturaktuator Endebryter Tilkoblingskabel-lengde / krysseksjon m / 0. mm² Beskyttelsesnivå IP 66 Type kontakt vekselkontakt, gullbelagt Maks. koblingsstrøm 0, A Maks. koblingsspenning 0 V DC, 0 V AC Kontaktmotstand Ca. 0 mω. FKRS-EU med fjærreturaktuator Dimensjoner og vekt L = ~ ~ Ø DN Fig. : FKRS-EU med fjærreturaktuator Hold området ryddig for å få tilgang til utløsermekanismen Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] ØDN [mm] FKRS-EU med fjærreturaktuator,,,6,7,0,,,0, 6,... med sirkulær montasjeblokk (ER) 7, 0, 9, 9,,8,6,,9 7,8 6,8... med firkantet montasjeblokk (EQ) 9,,0,0,7,, 0,6 9,,7,8 Brannspjeld Type FKRS-EU 9

10 Tekniske data FKRS-EU med fjærreturaktuator Vekt [kg] Nominell størrelse [mm] med firkantet montasjeblokk (TQ) 7, 7,9 8,8 9,7 0,6,,,8, 7,6... med ramme mot vegg (WA) 6, 7,0 7,9 8, 9, 0,0 0,8,0,, Fjærreturaktuator BLF Konstruksjon 0-T TR -T-ST TR Tilførselsspenning 0 V AC ± % 0/60 Hz V AC ±0 % 0/60 Hz or V DC 0 % / +0 % Effektklasse Fjærkompresjon 6 W W Låst posisjon W, W Klassifisering 7 VA Kjøretid Motor/fjærretur 0 7 s / 0 s Endebryter Type kontakt krysskontakter Koblingsspenning Koblingsstrøm Kontaktmotstand 0 V DC / 0 V AC ma A < 00 mω IEC beskyttelsesklasse II III Beskyttelsesnivå IP Lagringstemperatur -0 til 0 C Omgivelsestemperatur -0 til 0 C ¹ Fuktighet omgivelser 9 % RH, ikke-kondenserende Tilkoblingskabel Aktuator m / 0.7 mm² Endebryter ¹ Opp til 7 C vil sikkerhetsstillingen være intakt. m / mm² 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

11 Transport og lagring Transport og lagring Kontroll ved levering Varene må kontrolleres umiddelbart etter levering med tanke på transportskader og eventuelle mangler i leveransen. Ved eventuelle skader eller mangler i leveransen må speditøren og leverandøren kontaktes omgående. Brannspjeld Tilleggsutstyr/tilbehør, hvis aktuelt Brukerhåndbok ( pr forsendelse) Fargetoner på spjeldbladet Spjeldbladene på brannspjeldene er behandlet med et grønnaktig impregneringsmiddel. Fargenyansene på spjeldbladet er på grunn av tekniske årsaker og utgjør ikke en feil av noe slag. Transport på stedet Hvis mulig bør brannspjeldet transporteres i transportemballasjen fram til montasjelokasjonen. Lagring Hvis brannspjeldet må lagres midlertidig: Fjern all plastemballasje. Brannspjeldet må beskyttes mot støv og forurensning. Oppbevar brannspjeldet på et rent og tørt sted, og ikke i direkte sollys. Brannspjeldet må ikke utsettes for værpåvirkninger (heller ikke når det er i emballasjen). Ikke lagre brannspjeldet i temperaturer under -0 C eller over 0 C. Emballering Emballasjen må avfallshåndteres forskriftsmessig. Brannspjeld Type FKRS-EU

12 Deler og funksjoner FKRS-EU med fjærreturaktuator Deler og funksjoner Brannspjeld er et sikkerhetsprodukt i ventilasjonsanlegg Brannspjeld benyttes som en automatisk stengeventil for å hindre ild og røyk i å spre seg via ventilasjonsanlegget Når brannspjeldet er i vanlig drift, er spjeldet åpent for at luften kan passere gjennom ventilasjonsanlegget. Dersom temperaturen øker i tilfelle av en brann, lukkes spjeldet. Stenging utløses ved 7 C ( 9 C i varmlufts ventilasjonsanlegg). Hvis spjeldet lukkes pga. en temperaturøkning (f.eks. ved brann), må det ikke åpnes igjen. For å sikre riktig funksjon av brannspjeldet, kan en test utføres. Ä. FKRS-EU med smeltesikring. FKRS-EU med fjærreturaktuator 7 6 Fig. : FKRS-EU med fjærreturaktuator Kapsling Temperatursensor Spjeldblad med pakning Inspeksjonsluke Leppepakning 6 Fjærreturaktuator 7 Termoelektrisk utløsermekanisme Fig. : FKRS-EU med smeltesikring Kapsling Smeltesikring Spjeldblad med pakning Inspeksjonsluke Leppepakning 6 Håndtak med sperre og indikator for spjeldposisjon 7 Utløsermekanisme Funksjonsbeskrivelse I brannspjeld med smeltesikring, vil stenging av spjeldet utløses av smeltesikringen. Hvis temperaturen i brannspjeldet stiger til 7 C eller 9 C, vil smeltesikringen aktivere en spiralfjærmekanisme. Deretter fører en spiralfjærmekanisme til at brannspjeldet lukkes omgående. Som et alternativ, kan brannspjeldet leveres med en eller to endebrytere. Endebrytere kan også ettermonteres. Endebryterne signaliserer posisjonen for spjeldet til det sentrale bygningsstyringssystemet eller brannvarslingsanlegget. Det må installeres en endebryter for hver av posisjonene ÅPEN og STENGT. 7 6 Funksjonsbeskrivelse Fjærreturaktuatoren muliggjør motorisert åpning og lukking av spjeldbladet, den kan bli aktivert av den sentrale BMS. Så lenge strøm tilføres til aktuatoren, blir spjeldet stående i åpen posisjon. I tilfelle brann vil en termoelektrisk utløsermekanisme stenge spjeldet når minst et av de følgende tilfellene stemmer: Temperaturen i brannspjeldet > 7 C eller > 9 C Omgivelsestemperaturen utenfor utløsermekanismen > 7 C. Strømforsyningen blir brutt (Spjeldet lukkes) Som standard er fjærreturaktuatoren utstyrt med endebrytere som kan brukes for å indikere posisjonen til spjeldet. Brannspjeld Type FKRS-EU

13 Montasje Montasjesituasjoner Montasje. Montasjesituasjoner Merknad! Ytelsesklassene for brannspjeldet og veggen eller dekket kan avvike fra hverandre Den laveste ytelsesklassen bestemmer ytelsesklasse for hele systemet Montasjesituasjoner Montasjelokasjon Minimum tykkelse [mm] ytelsesklasse EI TT (v e h o, i o) S Bærende konstruksjon Montasjemetode Montasje informasjon Massive vegger Brutto tetthet 00 kg/m³ I massive vegger 00 EI 0 S N Ä 6 W Ä 8 EI 90 S E Ä 7 W Ä 8 Direkte på massive vegger 00 EI 90 S E Ä 0 Massive etasjeskille Brutto tetthet 600 kg/m³ I massive etasjeskille 0 EI 0 S N Ä EI 90 S E Ä W Ä I betong fundament N Ä Lette skillevegger Brannvegger Bærevegger Lette skillevegger med stålstendere og kledning på begge sider I lette skillevegger med stålstendere og kledning på begge sider, og med fleksible himlings skjøter Brannvegger med stålstendere og kledning på begge sider I lette skillevegger med stålstendere og kledning på en side 00 EI 0 S N Ä 9 E Ä W Ä EI 90 S N Ä 9 E Ä W Ä 00 EI 90 S E Ä 6 EI 90 S N Ä 0 E Ä 90 EI 90 S N Ä EQ Ä ) Ytelsesklassen er avhengig av montasjedetaljene. N = Våt montasje E = Montasjeblokk eller montasjesett (ER, TQ, WA, GL) EQ = Montasjeblokk EQ W = Brannisolering Brannspjeld Type FKRS-EU

14 Montasje Generell montasjeinformasjon > Etter montasje. Sikkerhetsmerknader for montasje Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler a FORSIKTIG! Fare for skade på skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynnplatedeler kan føre til kutt eller skrubbsår. Vær forsiktig når du utfører arbeid. Bruk vernehansker, vernesko og hjelm. a. Generell montasjeinformasjon HENVISNING! Skader på brannspjeldet Beskytt brannspjeldet mot forurensning og skader. Dekk til flensåpninger og utløsermekanisme (f.eks. med plastfolie) for å beskytte dem mot mørtel og vann. Ikke fjern transportbeskyttelsen (hvis noen) før montasjen er fullført. OBS: Driftskomponenter, elektriske motorer og inspeksjonsluker må være tilgjengelige for inspeksjon og vedlikeholdsarbeid. Belastninger som pålegges foringsrøret kan svekke funksjonen av brannspjeldet. Brannspjeldet må derfor monteres uten å skape noen belastninger. Våt montasje: Omkretsen for åpningen»s«må være stor nok til at mørtelen kan fylles helt inn selv i tilfeller med tykkere vegger. Før montasje: Utfør en funksjonstest, deretter lukk brannspjeldet.ä Montasje posisjon Brannspjeldet kan installeres med spjeldbladaksel i alle posisjoner (0 til 60) (Fig. 6). Posisjonen av utløsermekanismen er ikke kritisk, men mekanismen må være tilgjengelig for vedlikehold. Fig. 6: Montasje posisjoner og avstander a Avstand mellom to brannspjeld. Avstanden avhenger av monteringssituasjonen og er gitt i monteringsanvisningen. Godkjent mørtel for våt montasje Ved våt montasje må åpninger mellom brannspjeldet og veggen eller dekket fylles opp med mørtel. Unngå luftlommer. Mørteldybden bør være like tykk som veggen men må være minimum 00 mm. Følgende mørtel kan benyttes: DIN 0: Gruppe II, IIa, III, IIIa; branntettemasse i gruppe II, III EN 998-: Klasse M. til M 0 eller branntettemasse i klasse M. til M 0 Tilsvarende mørtler som oppfyller kravene i ovennevnte standarder, gips-mørtel eller betong Godkjent brannisolering Følgende brannisolasjonstyper kan brukes Hilti brannisoleringssystem Brannsikker panel CFS-CT B S 0/0 Brannbeskyttende belegg CFS-CT Brannbeskyttende tetningsmasse CFS-S ACR Hensel brannisoleringssystem Mineralull plater Rockwool Hardrock 0 Brannbeskyttende belegg HENSOMASTIK KS Farbe (maling) Brannbeskyttende tetningsmasse HENSOMASTIK KS Spachtel (tetningsmasse).. Etter montasje Rengjør brannspjeldet. Fjern transport og installasjonsbeskyttelse, hvis noen. Ved våt montasje må ikke denne beskyttelsen fjernes før mørtelen har herdet. Utfør en funksjonstest av brannspjeldet. Brannspjeld Type FKRS-EU

15 Montasje Generell montasjeinformasjon > Etter montasje Koble til ventilasjonskanalen. Koble til de elektriske koblingspunktene. Brannspjeld Type FKRS-EU

16 Montasje Massive vegger > Våt montasje. Massive vegger W s 0 W 0 W 0 s 0 0 s 0.. Våt montasje ① a 0 ① ① a 0 Fig. 7: Montasje i massive vegger ① Mørtel Installasjonsside Betjeningsside Personale: Fagpersonale Materialer: Mørtel Ä «Godkjent mørtel for våt montasje» på side Krav Ytelses klasse EI 0 S Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lettbetong, mur, massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 0 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 0 mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en egnet åpning eller utsparing: ØDN + minimum 80 mm. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til veggen er 0 mm. Hvis veggtykkelsen er > mm, må brannspjeldet forlenges med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Fyll opp den omsluttende spalten "s" med mørtel. Mørteldybden må være minst 00 mm. Hvis brannspjeldet installeres mens veggen bygges, er ikke den omsluttende spalten "s" nødvendig. Ved våt montasje må åpninger mellom brannspjeldet og veggen eller dekket fylles opp med mørtel. Unngå luftlommer. Dybden på mørtelområdet er den samme som veggtykkelsen. 6 Brannspjeld Type FKRS-EU

17 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med sirkulær montasjeb..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER ØD DN B Fig. 8: Montasje med sirkulær montasjeblokk Sirkulær montasjeblokk Skruefeste Dekselplate Forlengelsesstykke Personale: Fagpersonale D Utsparing Ä Tabell på side 7 A Installasjonsside B Betjeningsside Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lett betong, mur, eller massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 7 mm avstand mellom montasjeblokken og bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to montasjeblokker. Lag en passende åpning med ØD Ä Tabell på side 7. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og opp til dekkplaten. Hvis veggtykkelsen er > mm, forlenge brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke eller et spirorør.. Fest dekkplaten med minst fire M6 skruer. For massive vegger og etasjeskille, må egnede stålankere godkjent av bygningstilsynet brukes. Dimensjon på utsparing/dekkplate [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing + mm Brannspjeld Type FKRS-EU 7

18 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med brannisolasjon 00 ① ② ③ ④ a ② D N D N ⑤ ② W A 0 A DN ② ③ ④ ⑤ 00 a = W W 0 x DN + a DN Tørr montasje med brannisolasjon A 0 x 60 ② ⑤ ③ a ④ x D N+ a Fig. 9: Montasje med brannisolasjon ① ② ③ ④ Forlengelsesstykke (hvis nødvendig) Brannbeskyttende belegg Plater av mineralull med belegg, 0 kg/m³ Brannbeskyttende belegg ⑤ Strimler av mineralull 80 kg/m³ (kun når avstand a 0 mm) Installasjonsside Betjeningsside Merk : Hvert brannspjeld må ha separate opphengä. 8 Brannspjeld Type FKRS-EU

19 Montasje Massive vegger > Tørr montasje med brannisolasjon Ytelsesklasse og montasjedetaljer Ytelsesklasse Brannisolering Sarg konstruksjon / DN [mm] Galvanisert stål Rustfritt stål Avstand til bærende konstruksjonselementer [mm] Avstand mellom to brannspjeld [mm] To utsparinger En utsparing (flens mot flens) EI 0 S HENSEL EI 0 S Hilti EI 90 S Hilti a = EI 90 S HENSEL Personale: Fagpersonale Materialer: System for brannisolasjon Ä «Godkjent brannisolering» på side Krav Ytelsesklasse EI 0 S eller EI 90 S Ä «Ytelsesklasse og montasjedetaljer» på side 9 Massive vegger eller brannvegger laget av, for eksempel, betong, lettbetong, mur, massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm Kanal anslutning med fleksibel tilslutning (anbefales). En utsparing er nødvendig, se.fig mm maksimum avstand mellom brannspjeldet og utsparingen. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen, og fest det med gjengede stenger Ä. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre). Merknad! Brannspjeldet må ha et brannbeskyttende belegg (0 mm) på montasjesiden. Stussen på brannspjeldet må ikke lakkeres. Dette er grunnen til at brannspjeldet krever en forlengelse på montasjesiden; Alternativt kan spjeldet være forbundet med kanalen før belegget påføres.. Åpningen mellom brannspjeldet og veggen eller dekket tettes med to lag mineralullplater med brannbeskyttende belegg, 0 kg/m³. Påfør brannisolerende tettemasse på endene av mineralullen og tilpass dem tett rundt utsparingshullet. Forsegl alle åpninger med branntettemasse. Juster tildekningen mellom kuttflatene og åpningene mellom disse ved å påføre brannisolerende forsegling.. Påfør brannbeskyttende belegg på skjøter, overganger og på eventuelle sår/skader på prebelagte mineralullplater 6. Påfør brannbeskyttende belegg, minst. mm tykkelse, på brannspjeldets sarg på begge sider av veggen eller dekket. Aktuatoren og utløsermekanismen må ikke dekkes. Brannspjeld Type FKRS-EU 9

20 DN Montasje Massive vegger > Tørr montasje med ramme mot vegg WA.. Tørr montasje med ramme mot vegg WA 00 W 0 B ØD Fig. 0: Montasje med ramme mot vegg Ramme mot vegg Skruefeste Forlengelsesstykke Personale: Fagpersonale D Utsparing Ä Tabell på side 0 A Installasjonsside B Betjeningsside Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive vegger eller brannvegger av for eksempel betong, lettbetong, mur, eller massive gipsplatevegger i henhold til EN 89 (uten hulrom), brutto tetthet 00 kg/m³ og W 00 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en passende utsparing med ØD Ä Tabell på side 0. Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Posisjoner brannspjeldet med ramme mot vegg i senter av utsparingen.. Fest montasjerammen med fire gjennomgående bolter M8, eller med slaganker. For massive vegger, må egnede stål ankere godkjent av bygningsinspektøren benyttes. Dimensjon utsparing/ramme mot vegg i [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing -0 mm / mm 0 Brannspjeld Type FKRS-EU

21 Montasje Massive etasjeskille > Våt montasje. Massive etasjeskille.. Våt montasje DN s D s 0 D D 0 D 0 Fig. : Våt montasje i massive etasjeskille, stående eller hengende Mørtel A Installasjonsside Montasje etter at etasjeskillet er fullført Personale: Fagpersonale Materialer: Mørtel Ä «Godkjent mørtel for våt montasje» på side Krav B Betjeningsside Ytelses klasse EI 0 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer mm minimum avstand mellom to brannspjeld. Lag en passende åpning eller utsparing: ØDN + minimum 80 mm. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til dekket er 0 mm. Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden.. Fyll opp den omsluttende spalten "s" med mørtel. Mørteldybden må være minst 00 mm. Brannspjeld Type FKRS-EU

22 Montasje Massive etasjeskille > Våt montasje Montasje mens etasjeskillet fullføres Hvis brannspjeldet installeres mens etasjeskillet fullføres, er ikke den omsluttende spalten "s" nødvendig. Merknad: Forleng brannspjeldet med et skjøtestykke eller et spirorør på montasjesiden. Beskytt innsiden av spjeldet og drifts komponentene/aktuator, f.eks med plastfolie. Brannspjeld Type FKRS-EU

23 Montasje Massive etasjeskille > Tørr montasje med sirkulær montasjeb..... Tørr montasje med sirkulær montasjeblokk ER ØDN B ØD D ØD D Fig. : Tørr montasje i etasjeskillet, hengende eller stående Montasjeblokk Skruefeste Dekselplate D Utsparing Ä Tabell på side A Installasjonsside B Betjeningsside Personale: Fagpersonale Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand mellom montasjeblokken og bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to montasjeblokker. Lag en passende utsparing med ØD Ä Tabell på side. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og opp til dekkplaten.. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre).. Fest dekkplaten med minst fire M6 skruer. For massive vegger og etasjeskille, må egnede stålankere godkjent av bygningstilsynet brukes. Dimensjon på utsparing/dekkplate [mm] Nominell størrelse ØD B Toleranse utsparing + mm Brannspjeld Type FKRS-EU

24 Montasje Massive etasjeskille > Tørr montasje med brannisolasjon.. Tørr montasje med brannisolasjon ① ② ③ Z D Y D ② ③ ② A ① Detail Y ② ② Detail Z ② A ② ② A = DN A = DN Fig. : Montasje med brannisolasjon, hengende eller stående ① ② ③ Forlengelsesstykke Brannbeskyttende belegg Plater av mineralull med belegg, 0 kg/m³ Installasjonsside Betjeningsside Y Z Brannisolasjon, i flukt med gulvet ( kun for stående montasje) Brannisolasjon, i flukt med etasjeskillet ( kun for hengende montasje) Personale: Fagpersonale Materialer: System for brannisolasjon Ä «Godkjent brannisolering» på side Krav Ytelsesklasse EI 90 S Massive etasjeskille uten hulrom, laget av betong eller lettbetong, brutto tetthet 600 kg/m³ og D 0 mm 7 mm avstand til bærende konstruksjonselementer 00 mm minimum avstand mellom to brannspjeld Kanal anslutning med fleksibel tilslutning (anbefales). En åpning eller en utsparing er nødvendig ( A = DN mm), med 00 mm maksimum avstand mellom brannspjeldet og veggåpningen. Skyv brannspjeldet inn i utsparingen og fest det med gjengede stenger Ä Kapittel.9.. «Vertikal kanal» på side 6. Påse at avstanden fra tilkoblingsstussen på betjeningssiden og bort til dekket er 0 mm.. Forleng brannspjeldet på montasjesiden med et skjøtestykke (tilbehør eller levert av andre). Merknad! Brannspjeldet må ha et brannbeskyttende belegg (0 mm) på montasjesiden. Stussen på brannspjeldet må ikke lakkeres. Dette er grunnen til at brannspjeldet krever en forlengelse på montasjesiden; Alternativt kan spjeldet være forbundet med kanalen før belegget påføres. Brannspjeld Type FKRS-EU