Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300"

Transkript

1 Type tested and onitored NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning

2 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Lensepupe type ABS Robusta Syboler og erknader so er bukt i dette heftet: Sikkerhetsinstruksjonene Farlig i denne driftshåndboken er erket ed det generelle faresybolet so viser at det oppstår livsfare hvis de ikke følges. (Se DIN 4844-W9.) spenning indikeres ed sikkerhetssybolet. (Se DIN 4844-W8.) MERK: Viktig inforasjon so å legges spesielt erke til. Syboler på selve enheten, f.eks. Retning på rotasjonspil Navneskilt å leses nøye og holdes i lesbar stand. Sikkerhet (Utdrag av VDMA-standardark 24292)* Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og av personer ed reduserte fysiske, sensoriske eller entale evner, eller ed anglende erfaring og kunnskap hvis de har fått opplæring eller instruksjoner vedrørende sikker bruk av enheten og forstår farene. Barn å ikke leke ed apparatet. Rengjøring og vedlikehold å ikke utføres av barn so ikke er under oppsyn. Disse driftsinstruksjonene inneholder grunnleggende inforasjon o ontering, drift og vedlikehold og å følges nøye. Det er derfor svært viktig at disse instruksjonene leses grundig av både installasjonsannskap og de so har ansvaret for drift og vedlikehold, før installasjon eller godkjenning. Driftsinstruksjonene å alltid være lett tilgjengelig ved enheten. I tillegg til de generelle sikkerhetsbesteelsene under disse hovedoverskriftene er det svært viktig at de spesielle sikkerhetsinstruksjonene under andre overskrifter også følges. Sikkerhetsinstruksjonene i denne driftshåndboken, gjeldende nasjonale sikkerhetsregler og internasjonale drifts- og sikkerhetsregler so gjelder på brukerens eiendo, å følges. Generelle og spesielle anvisninger for helse og sikkerhet er beskrevet nærere i det separate heftet Sikkerhetsinstruksjoner for Sulzer-produkter type ABS. Hvis noe er uklart eller du har spørsål angående sikkerhet, å du kontakte produsenten Sulzer. Farer so kan oppstå hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges Hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke blir fulgt kan det føre til fare for personell, fare for iljøet, eller fare for selve enheten. Hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke overholdes kan det føre til at alle kopensasjonseller garantikrav blir ugyldige. I detalj kan det for eksepel føre til følgende farlige situasjoner hvis besteelsene ikke følges: Svikt i viktige funksjoner av enheten/installasjonen. Fare for personskader på grunn av elektrisk, ekanisk eller kjeisk påvirkning. Fare for iljøskader på grunn av lekkasje av farlige stoffer. MERK: Ta hensyn til sikkerheten når du utfører arbeid på enheten. Sikkerhetsbesteelser for eier/operatør Alle farlige situasjoner i forbindelse ed elektrisitet å unngås (kontakt strøleverandøren for er inforasjon). Sikkerhetsbesteelser for vedlikehold, inspeksjon og installasjonsarbeid Brukeren av enheten å forsikre seg o at alt arbeid i forbindelse ed vedlikehold, inspeksjon og installasjon utføres av autorisert og kvalifisert personell. Brukeren å også forsikre seg o at personene so utfører dette arbeidet har lest instruksjonene for bruk nøye. I prinsippet skal alt arbeid på enheten utføres ens den ikke er i drift. Puper eller enheter so brukes til puping av væsker so kan være helsefarlige å dekontaineres. Når arbeidet er fullført å alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger onteres på plass igjen, og det å kontrolleres at de fungerer so de skal. Før enheten startes opp igjen, å det kontrolleres at den er i overenssteelse ed alle punktene i avsnittet Igangkjøring. Spesielle endringer og produksjon av reservedeler Modifikasjoner eller endringer på enheten/ installasjonen å bare utføres etter godkjennelse fra produsenten. Bruk av originale reservedeler og tilbehør godkjent av produsenten er av avgjørende betydning for at askinen skal sasvare ed sikkerhetskravene. Bruk av andre deler kan gjøre garantikrav eller erstatningskrav ugyldige. Sulzer forbeholder seg retten til å endre spesifi kasjoner på grunn av teknisk utvikling

3 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 3 Bruk so ikke er tiltenkt Sikkerheten under bruk av denne enheten blir bare garantert derso enheten brukes i sasvar ed bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene. Grenseverdiene so er angitt i databladet å aldri overskrides. Monterings- og driftsinstruksjonene erstatter eller utelukker ikke følgende generelle regler og standarder. *VDMA=Verband Deutsher Mashinen- und Anlagebau e.v. (tysk forening for askinprodusenter). Når enhetens levetid er over, kan den returneres til Sulzer eller resirkuleres i henhold til lokale forskrifter. Transport Enheten bør ikke slippes i bakken eller kastes under transport. Enheten å aldri heves eller senkes etter strøkabelen. Enheten er utstyrt ed et håndtak for transport. O nødvendig kan pupen henges opp ed et tau eller en kjetting so festes til håndtaket. Navneskilt Vi anbefaler at du noterer ned data fra standard navneplate på pupen i det tilsvarende skjeaet nedenfor, og tar vare på dette so referanse ved bestilling av reservedeler, repeterende bestillinger og generelle henvendelser. Angi alltid pupetype, artikkelnr. og serienr. i alle henvendelser. Typ Nr SN UN V Ph IN A HZ P1: kw Qax 3 /h Hax n 1/in Insul. Cl.B Made in Ireland Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland Forklaring Typ Pupetype Nr. Artikkelnr. SN Serienr. xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) Un Noinell spenning V Ph Antall faser In Noinell strø A Hz Frekvens Hz P1 Noinell inngangseffekt kw Qax Maks. engde 3 /h Hax Maks. trykk n Hastighet r/in Insul.Cl. Isolasjonsklasse IP Beskyttelsestype Maks. nedsenkbar dybde Bruk De nedsenkbare avløpspupene i Robusta-serien er pålitelige kvalitetsprodukter so er beregnet på følgende bruksoråder: Puping av rent vann. Puping av regnvann. Puping av avløpsvann ed aksialt 0,5 % faste stoffer. Pupen å ikke brukes i eksplosjonsfarlige eller brannfarlige iljøer eller til å pupe antennelig væske. Dette produktet er kun egnet til borttransportering av klart og tilskitnet vann opp til en ediuteperatur på 40 C, aks. 60 C ved korttidsdrift. Når anleggsediet blir tilført fra askiner, f. eks. vaskeaskiner, kan aksial ediuteperatur overskrides når tilhørende apparat ikke har lutavkjøling eller denne ikke er slått på, f. eks. for å spare energi osv.. Dette kan føre til skade på pupen eller pupesysteet. I et slikt tilfelle aksepterer ikke Sulzer garanti eller reklaasjon. Forhør deg evt ed produsenten av apparatet eller apparatet for en tilkobling (f.eks. vaskeaskiner) o hvordan du slår på lutavkjølingen. Anleggene våre er testet iht. EN LGA og overholder gjeldende regelverk. Pass også på at aks. tilførselsteperatur til en offentlig rørledning er 35 C, og at du å sørge for riktig avkjøling av ediet. Disse pupene å ikke brukes til puping av: Kloakkasse. Aggressive væsker so syrer, lut (kaustisk soda) eller salter. Brennbare væsker so bensin, olje eller fenol. Avfall fra koersiell virksohet eller landbruk. Faste substanser so aske, søppel, glass, sand. fibrøse aterialer,papp, papirhåndklær, tekstiler, bleier, kjøkkenavfall, kafferester, presset avfall. Flytende substanser so kan bli harde, so asfalt, seent, kalk, kalkelk (kalkaling), ørtel, potetstivelse, sørefett (spiselige oljer og fett), syntetiske harpiksoppløsninger, tjære, alingrester. Rengjøringsidler, desinfeksjonsidler. Materialer ed slipeeffekt. Pupen er i sasvar ed EUs askindirektiv. Se navneskilt.

4 4 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Igangkjøring Produsenten garanterer at en ny pupe ikke gir fra seg lyd so overstiger 70 db (A) via luft under noral drift når den er helt eller delvis nedsenket. Før pupen settes i drift, å pupen/ pupestasjonen kontrolleres, og det å utføres en funksjonstest. Det å spesielt legges erke til følgende: Kontroller at strøledningen og støpselet er uskadde. Er den elektriske tilkoblingen i sasvar ed gjeldende regler? Er otoroverbelastningen riktig innstilt? Fungerer nivåkontrollsysteet so det skal? Er nivåene for inn- og utkobling riktig innstilt? Pupen å ikke kjøres hvis den er delvis deontert. For puper so skal brukes i utendørs fontener, hagedaer og på andre, liknende steder, å pupen forsynes via en en enhet for lekkstrø (RCD) ed en erkedriftsstrø so ikke overskrider 30 A. På For Puper MERK: nedsenkbare puper av beskyttelsestype 1 (so for eksepel Robusta-serien) er alle tilgjengelige etalldeler koblet til jordingslederen. Før bruk skal en kvalifisert person kontrollere at jordingslederen er koblet riktig. bruk av puper av beskyttelsestype 1 gjelder IEC :1984, endret Puper av beskyttelsestype 1 for bruk i svøebasseng eller hagedaer å utstyres ed en jordfeilbryter (30 A) på strøledningen. Pupen å aldri brukes hvis det er personer i det aktuelle bassenget / den aktuelle tanken. so skal brukes ens det oppholder seg noen i det aktuelle svøebassenget, å være av beskyttelsestype III ed en spenning på aks 12 V. Passende jordfeilenheter kan skaffes i elektrobutikker. Rådfør deg ed din elektriker. Servie og vedlikehold Før arbeid på pupen å det alltid kontrolleres at pupen er koblet fra strøuttaket og ikke kan settes under spenning. For å unngå farer hvis strøkabelen er skadet, å den skiftes ut av produsenten eller en servieperson, eller en person ed tilsvarende kvalifikasjoner. Regelessige inspeksjoner og forebyggende vedlikehold sikrer er pålitelig drift. Pupen å kontrolleres hver sjette åned. Ved vanskelige driftsforhold å den kontrolleres oftere. Derso det oppstår en feil, å du ikke iprovisere, en spørre ditt Sulzer-serviesenter o hjelp. Dette gjelder særlig hvis enheten hele tiden slås av på grunn av for kraftig strø i kontrollpanelet eller av varesensorene til varekontrollsysteet. Ved behov for fullstendig overhaling av pupen tar du kontakt ed et autorisert Sulzer verksted eller din Sulzer-forhandler. Hvis pupen tas ut av drift for at det ikke skal avleire seg jord eller annen asse i den, å den rengjøres ved å pupe rent vann. Hvis det er løv eller annen fiberholdig asse i ediet so pupes, anbefaler vi at inntaksgitteret rengjøres ed jevne elloro. Roter inntaksfilteret ed klokka for å fjerne det, og ot klokka for å låse det tilbake på plass. TS-versjon: Fjern flottørhuset fra pupen ved å trykke på sidene på husets nedre del, og trekke det løs fra otorhuset. Fjern flottøren fra flottørhuset. Rengjør alle deler. Sett flottøren og flottørhuset tilbake på plass. Når du trykker på plass flottørhuset, å bryteren for anuell/autoatisk drift være i nedre posisjon. Trykk bryteren opp og kontroller pupen når den er innstilt på anuell drift. KS-versjon: Rengjør flottøren.

5 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 5 Elektrisk tilkobling Pupen å kobles til terinaler eller startutstyr so er installert på et nivå der pupen ikke kan oversvøes. Alt elektrisk utstyr å alltid være jordet. Dette gjelder både pupen og eventuelt overvåkningsutstyr. Den elektriske installasjonen å være i sasvar ed nasjonale og lokale regler. Kontroller at spenningen til strøuttaket, frekvensen, startutstyret og startetoden er i sasvar ed spesifikasjonene på otorens navneskilt. Enheten å være beskyttet ed en riktig diensjonert treg sikring (so steer overens ed den noinelle effekten til pupen). Vi anbefaler at det brukes overstrøsrelé. Den elektriske installasjonen å kontrolleres av en autorisert elektriker. Montering av Robusta Tilbakeslagsventil 3 Bryter for anuell/autoatisk drift 5 Flottørhuset 7 Sugering 2 Tøeledningskobling 4 Nivåkontrollfottør 6 Inntaksgitter (se instruksjoner for tilpasning på side 6).

6 6 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Sugering Når ontert kan pupen suge ned til 3 (kun ved anuell drift). 20 EN EN

7 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 7

8 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax