Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280"

Transkript

1 NO (02/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning

2 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar orører type ABS RW Innholdsfortegnelse 1 Bruksoråder Godkjenning Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Sikkerhet Koentarer til bruk av eksplosjonssikre orørere i eksplosjonsfarlige iljøer Spesielle vilkår for sikker bruk av S-type eksplosjonssikre otorer Tekniske data Typeskilt Transport Montering og installering Installeringseksepel, pupesup i betong Elektrisk tilkobling Ledningsdiagraer Kontrollere rotasjonsretning Endre rotasjonsretning Igangkjøring Driftstyper Vedlikehold Generelle vedlikeholdstips Oljepåfylling og oljeskift Fylle olje på oljekaeret Rengjøring Sulzer forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner på grunn av teknisk utvikling.

3 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 3 1 Bruksoråder De kopakte, nedsenkbare orørerne i RW 200- og 280-serien er konstruert for ange forskjellige oppgaver. Foruten bruken i pupesuper - for å unngå avleiringer og flytende skorper - er enhetene også ideelle til en rekke forskjellige røre- og blandeoppgaver i avløpsanlegg og industrien. Orørerne kan installeres uavhengig av for eller størrelse på tanken. Avhengig av hvor intens røring og hvor stor gjennostrøning so trengs, kan det installeres en eller flere orørere. OBS! Høyeste tillatte teperatur i pupeediet er 40 C. 1.1 Godkjenning S-seriens elektriske sikkerhet er CSA og CSA(U)-godkjent. 1.2 Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Motorene i S-serien er sertifisert so eksplosjonssikre i henhold til FM klasse 1, avdeling 1, gruppe C og D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4. 2 Sikkerhet Generelle og spesielle anvisninger for helse og sikkerhet er beskrevet nærere i det separate heftet Sikkerhetsinstruksjoner for Sulzer-produkter type ABS. Hvis noe er uklart eller du har spørsål angående sikkerhet, å du kontakte produsenten Sulzer. 2.1 Koentarer til bruk av eksplosjonssikre orørere i eksplosjonsfarlige iljøer. 1. Eksplosjonssikre nedsenkbare orørere kan bare brukes når varesensorsysteet er tilkoblet. 2. Hvis det brukes flottørbrytere av kuletypen, å de kobles til en egensikker elektrisk krets "beskyttelsestype EX (i)" i henhold til VDE Deontering og reparasjon av nedsenkbare eksplosjonssikre otorer skal bare utføres av godkjent personell i spesielt godkjente verksteder. 2.2 Spesielle vilkår for sikker bruk av S-type eksplosjonssikre otorer. 1. Den integrerte strøforsyningskabelen å beskyttes ot ekanisk skade og å festes til en egnet terinal. 2. Motorer so er klassifisert for bruk ed 50/60 Hz sinusforet strøforsyning å ha varebeskytelse so er tilkoblet på en slik åte at askinen blir isolert fra strøforsyningen hvis statoren når 130 C. 3. Motorer so er klassifisert for bruk variabel frekvens eller ikke-sinusforet strøforsyning å ha varebeskytelse so er tilkoblet på en slik åte at askinen blir isolert fra strøforsyningen hvis statoren når 100 C for T4-klassifiserte askiner eller 160 C for T3-klassifiserte askiner. 4. Disse otorene er ikke beregnet til at brukeren kan utføre servie eller reparasjoner, alle operasjoner so kan påvirke eksplosjonsvernegenskapene å utføres av produsenten. De aksialt tillatte flaeveispaltene er trangere enn de so er angitt i EN

4 4 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 3 Tekniske data Maksialt støynivå 70 db. Dette kan i enkelte tilfeller overskrides. Du fi nner detaljert teknisk inforasjon i det tekniske databladet "" so kan lastes ned fra > Produts & Servies > Pups and Systes. 3.1 Typeskilt Vi anbefaler at du noterer data fra det originale typeskiltet på orører i det tilsvarende skjeaet nedenfor, og tar vare på dette so referanse ved bestilling av reservedeler, repeterende bestillinger og generelle henvendelser. Angi alltid orørertype, enhetsnuer og serienuer i feltet "Nr" i all kounikasjon. Figur 1: Typeskilt, eksplosjonssikker versjon Figur 2: Typeskilt, standardversjon Baseefa 03ATEX0716X / 0717X Forklaring Typ Orørertype P2 Noinell utgangseffekt kw Nr/Sn Eleentnr./serienr. n Hastighet r/in xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) Cos φ Effektfaktor pf U N Noinell nettspenning V Insul. Cl Isolasjonsklasse I N Noinell strø A Ø Ip. Propellendiaeter Hz Frekvens Hz IP Beskyttelsestype P1 Noinell inngangseffekt kw Figur 3: Typeskilt, FM-versjon Figur 4: Typeskilt, standardversjon Forklaring Model Orørertype/ Eleentnr. Phase Tre-/enkeltfase Sn Serienr. RPM Hastighet rp Volts Noinell nettspenning V Ip. dia propellendiaeter P2 Noinell utgangseffekt HP Max. Maks. nedsenkbar dybde ft F.L.Aps Apere ved full belastning A Insul. Cl. Isolasjonsklasse Hz Frekvens Hz NEMA Code NEMA koden

5 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 5 4 Transport Enheten bør ikke slippes i bakken eller kastes under transport. Enheten å aldri heves eller senkes etter strøkabelen. Enheten er utstyrt ed en løfteinnretning for feste av kjetting og løftebøyle ved transport. Alt løfteutstyr so brukes, å være diensjonert for vekten av enheten. Alle relevante sikkerhetsbesteelser å overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis. 5 Montering og installering Vær Vi anbefaler bruk av originalt Sulzer-installeringsutstyr ved ontering og installering av orøreren. spesielt opperkso på sikkerhetsregler for arbeid i lukkede oråder i kloakkanlegg og anerkjent teknisk praksis. 5.1 Installeringseksepel, pupesup i betong Installering ed styreskinne Veggontert installasjon Figur 5: Installeringseksepel, pupesup i betong

6 6 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 6 Elektrisk tilkobling Før igangkjøring skal en ekspert kontrollere at en av de nødvendige elektriske beskyttelsesenhetene er tilgjengelig. Jording, nøytral, jordfeilbryter osv., å være i sasvar ed lokale elektrisitetsbesteelser, og en kvalifisert person skal kontrollere at disse er i perfekt stand. OBS Strøtilførselen på stedet å være i overenssteelse ed VDE eller andre lokale besteelser i henhold til tverrsnitt og aksialt spenningsfall. Spenningen so står oppført på orørerens typeskilt å stee overens ed spenningen til strøforsyningen. Strøkabelen å være beskyttet ed en riktig diensjonert treg sikring so steer overens ed den noinelle effekten til orøreren. Strøforsyningen OBS og tilkoblingen av selve orøreren til terinalene på kontrollpanelet å stee overens ed kretsdiagraet for kontrollpanelet og koblingsskjeaene for otoren. Koblingen å utføres av en kvalifisert person. Alle relevante sikkerhetsregler og anerkjent teknisk praksis å følges. For bruk utendørs gjelder følgende VDE-regler: Nedsenkbare orørere so brukes utendørs, å utstyres ed en strøledning på inst 10. Andre nasjonale besteelser kan også være gjeldende. For orørere so skal brukes i svøebassenger, hagedaer og på andre, liknende steder, å orører forsynes via en en enhet for lekkstrø (RCD) ed en erkedriftsstrø so ikke overskrider 30 A. Bare trefaset: Fare for elektrisk støt. Ikke fjern ledning og strekkavlastning. Ikke koble kanal til orører. Orøreren leveres ikke ed elektrisk tilkobling, derfor å installatøren sørge for følgende: (1) Et jordet støpsel ed egnet spesifikasjon for tilkobling til strøkretsen eller (2) en godkjent koblingsboks, en godkjent uttaksboks eller en godkjent kabelboks og tilhørende installasjoner. Disse enhetene å være ontert slik at faren for at det trenger inn vann ved idlertidig, begrenset nedsenking, skal være så liten so ulig. Orøreren å bare installeres av kvalifisert personale. Bare enfaset: Fare for elektrisk støt. Denne orøreren leveres ed en jordingsleder og et jordet støpsel. For å unngå elektrisk støt, forsikre deg o at enheten bare kobles til en jordet stikkontakt og otoren har overopphetingsvern. For å unngå elektrisk støt, trekk ut støpselet før serviearbeid. Det er ikke undersøkt o orøreren egner seg for bruk i svøebassenger. Spør elektrikeren.

7 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Ledningsdiagraer Trefase - RW S13/4D, S25/4D, S16/4D, S28/4D Enfase - RW S18/4W 60 Hz: T1 T2 T PE 50 Hz: U V W F1 FO DI PE Hz: R S C PE Figur 6: Koblingsskjea, trefase Figur 7: Koblingsskjea, enfase U (T1), V (T2), W (T3) = Strøførende r = Rød PE = Jord blk = Svart F1 (1) / F0 (2) = Terisk føler w = Hvit DI (3) = Tetningsovervåking o = Orange R = Kjør blk/w = Svart/Hvit S = Start bl = Blå C = Felles (Nøytral) gr/yel = Grønn/Gul FORSIKTIG FORSIKTIG Eksplosjonssikre otorer å bare brukes hvis varesensorene er påontert (ledere: F0, F1). Det å brukes riktige kondensatorer til enfasepuper. Bruk av feil kondensatorer fører til otorhavari.

8 8 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 7 Kontrollere rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Når en trefaseenhet skal brukes for første gang, eller for første gang i et nytt anlegg, å rotasjonsretningen kontrolleres av en kvalifisert person. Ved kontroll av rotasjonsretning å enheten sikres slik at det roterende propellen eller luftsirkulasjonen det forårsaker, ikke utgjør noen fare for personer i nærheten. Rotasjonsretningen skal bare endres av en kvalifisert person. Når du utfører kontrollen av rotasjonsretningen sat når du starter enheten å du være opperkso på STARTREAKSJONEN. Den kan være svært kraftig OBS Rotasjonsretningen er riktig hvis propell roterer ed klokken sett ovenfra toppen av den plasserte enheten. Figur 8: Rotorrotasjon OBS Startreaksjonen er ot klokken. OBS Hvis flere enheter er koblet til sae kontrollpanel, å hver enhet kontrolleres for seg. Hovedtilførselen til kontrollpanelet skal roteres ed klokken. Hvis lederne er koblet til i henhold til kretsdiagraet og ledertilordningen, er rotasjonsretningen riktig. 7.1 Endre rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Rotasjonsretningen skal bare endres av en kvalifisert person. Hvis rotasjonsretningen er feil, endres dette ved å bytte o på fasene til strøkabelen i kontrollpanelet. Rotasjonsretningen skal så kontrolleres på nytt. Måleinnretningen for rotasjonsretningen overvåker rotasjonsretningen til strøforsyningen eller til nødgeneratoren.

9 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 9 8 Igangkjøring Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Før idriftsetting bør enheten kontrolleres og funksjonene bør testes. Det å spesielt legges erke til følgende: Har de elektriske tilkoblingene blitt utført i sasvar ed gjeldende regler? Er varesensorene koblet til? Er innretningen for tetningsovervåkning installert korrekt (hvis ontert)? Er bryteren for otoroverbelastning riktig innstilt? Er strø- og kontrollkretskablene koblet til riktig? Er pupesupen renset? Er inn- og utløpene til pupestasjonen renset og kontrollert? Er rotasjonsretningen riktig - selv o det kjøres via en nødgenerator? Fungerer nivåkontrollenhetene so de skal? Er de nødvendige portventilene (hvis ontert) åpne? Er de nødvendige tilbakeslagsventilene (hvis ontert) åpne? Er forbindelseskabelen til otoren lagt slik at den ikke kan hekte seg fast i propellen? Er det nok vann over propellen? 9 Driftstyper Orørere kan bare brukes når de er helt nedsenket. FORSIKTIG Orøreren å være helt senket ned i ediet. Propellen å ikke trekke inn luft under drift. Mediet å flyte rolig. Orøreren å ikke vibrere kraftig. Ujevn væskeflyt og vibrasjoner kan skyldes for kraftig røring i så tanker.det kan hjelpe å endre stilling eller retning for orøreren. 10 Vedlikehold Før vedlikehold igangsettes skal kvalifisert personale koble enheten helt fra strøforsyningen, og an bør være forsiktig slik at an ikke uforvarende slår den på igjen. Ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid å sikkerhetsbesteelsene for arbeid på kloakkanlegg i lukkete oråder overholdes, i tillegg til god generell arbeidspraksis. Servie å kun utføres av kvalifisert personell. Vedlikeholdstipsene so er gitt her, er ikke beregnet på "gjør-det-selv"-reparasjoner. Det kreves spesiell teknisk kunnskap. En vedlikeholdskontrakt ed servieavdelingen vår garanterer deg best ulig teknisk servie under alle forhold og ostendigheter.

10 10 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) 10.1 Generelle vedlikeholdstips Sulzer nedsenkbare orørere er pålitelige kvalitetsprodukter. Hver enkelt enhet blir nøye kontrollert. Kulelagre ed søreiddel for hele levetiden saen ed våre overvåkingsinnretninger sikrer optial orøreren pålitelighet forutsatt at orøreren blir tilkoblet og brukt i overenssteelse ed instruksjonene for bruk. Skulle funksjonsfeil likevel oppstå, å det ikke brukes iproviserte løsninger. Kontakt Sulzer kundeservie for hjelp. Dette gjelder særlig hvis enheten hele tiden slås av på grunn av for kraftig strø i kontrollpanelet, av varesensorene til varekontrollsysteet eller av systeet for tetningsovervåkning (DI). Regelessig servie og pleie anbefales for å sikre lang levetid. FORSIKTIG Sulzer' servieorganisasjon kan gi råd uansett hvilke oppgaver du vil løse, og hjelper deg gjerne ed å løse probleer knyttet til pupen. Sulzer garantibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utført av et Sulzer-godkjent verksted og ed originale Sulzer-reservedeler. Inngrep i eksplosjonsbeskyttetde aggregater skal bare utføres på/av autoriserte verksteder/personer so bruker originaldeler fra produsenten. Hvis ikke opphører Ex-garantien. Detaljerte retningslinjer, instrukser og trediensjonale tegninger for servie og reparasjon av Ex-godkjente nedsenkbare orørere finner du i RW 200 og 280 Workshop håndboken og å følges Oljepåfylling og oljeskift Spillolje å avhendes på riktig åte Fylle olje på oljekaeret Det er fylt olje på orørerne på fabrikken. Disse oljene skader ikke iljøet. Oljeskift er bare nødvendig hvis det oppstår en feil. Bruk bare originale reservedeler ved reparasjoner. Disse delene kan skaffes fra produsenten Rengjøring FORSIKTIG Forsikre deg o at propellen har sluttet helt å rotere før du skal arbeide på orøreren. Hvis du vil fjerne ateriale so har hengt seg fast i propellbladene, er det ulig å kjøre orøreren otsatt vei (feil vei) en kort stund. Hvis rotasjonsretningen skal endres på et kontrollpanel so ikke er utstyrt ed en egen bryter for dette, å endringen gjøres av en kvalifisert person. Derfor er denne fregangsåten ikke en godkjent etode for å rengjøre propellen. Hvis orøreren ikke tas ut av drift, bør den spyles ren ed rent vann. Hvis enheten skal være ute av drift over lengre tid, bør den lagres på et tørt og frostsikkert sted. Hvis enheten skal installeres på nytt etter at den har vært ute av drift over lengre tid, skal fregangsåten i del 5-9 følges.

11 SERVICELOGG Type røreverk: Serienr: Dato Driftstier Koentarer Signatur

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Irland Tel Faks

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Lensepupe type ABS Robusta

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok ENM 10 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 2 Innledning... 2 Sikkerhet...2 Sikkerhetsterminologi og symboler...2 Brukersikkerhet

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer