Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet REFERATLISTA FORMANNSKAPET Protokoll fra møte i Eldrerådet Protokoll fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Notat fra rådmannen av Velferdsteknologi i Haugaland Vekst-kommunene med vedlagt prosjektbeskrivelse 4. Innkomne høringer siden forrige møte: E-post fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi av : Revidert nasjonal traumeplan E-post fra Nærings- og fiskeridepartementet av : Forslag i endringer om reglene om offentlige anskaffelser

2 MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15/ Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl. 19:30 20:00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring Elisabeth Iversen H Medlem Tjøsvoll Bente FRP Medlem Pedersen Kim S. AP Medlem Bringedal Kjell Inge Medlem Leirvåg Ole Medlem Broshaug Gunnlaug Forfall Varamedlem Oma Lars Gunnar Møtte for Broshaug Gunnlag Medlemmer: 7 Fra adm. (evt. andre): Referent: Elin Vikene Innkalling/saksliste godkjent. Utlagt på representantenes bord: Rapporter datert og fra Agenda Kaupang vedlegg til sak 12/11. Protokollen skal godkjennes i neste møte. Saknr. 11/15

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Behandling: Innstillingen enstemmig godkjent. Vedtak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 12/15 FRAMTIDIG LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE - SAMLOKALISERT MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP Behandling: Rapporter datert og fra Agenda Kaupang utdelt i møtet. Bakkevold orienterte. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy gjør følgende vedtak: Det etableres en interkommunal legevakt samlokalisert med kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) for Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. Den interkommunale legevakten lokaliseres i aksen Norheim Raglamyr området. Det åpnes for at administrasjonen i Karmøy kan påta seg rollen som vertskommune for det videre utredningsarbeidet. Det utarbeides en beredskapsordning i ekstremsituasjoner for kommunens innbyggere på Karmøys øyside. Etableringen av en interkommunal legevakt samlokalisert med KØH skjer snarest mulig og senest innen På bakgrunn av vedtak om etablering av interkommunal legevakt (kulepunkt 1), gis det mandat for å konkretisere tomtealternativer, eierstruktur, investeringer, opplegg for fordeling av kostnader mellom kommunene og en tydelig tidsplan for etablering av ny legevakt. Saknr. 13/15 Side 2 av 3

4 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Godkjent årsmelding råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2014 Tatt til orientering. 2. Tilskudd til kulturtiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tatt til orientering. 3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet- Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne høsten 2015 Bakkevold viste til oppfordringen om å sende ut henvendelse til organisasjonene tidlig. Tatt til orientering. 4. Protokoll hovedutvalg helse og omsorg Tatt til orientering. 5. Aktuelt om universell utforming Tatt til orientering. Saknr. 14/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Ingen saker meldt. Side 3 av 3

5 MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 10:00 10:45 15/ Funksjon Navn Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Nestleder Wathne Unni A. Medlem Opsal Oddny Medlem Andersen Arne Medlem Lande Mimmi Medlem Melkevik Magne Forfall Medlem Kalleberg Marit K. Forfall Varamedlem Helgeland Kjell R. Møtte for Melkevik Magne Medlemmer: 6 Fra adm. (evt. andre): Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund og avd.sjef helse Aslaug I. Skjold Referent: Elin Vikene Innkalling/saksliste godkjent. Utlagt på representantenes bord: Rapporter fra Agenda Kaupang vedlegg til sak 11/15: Framtidig legevakt for Karmøy kommune samlokalisert med kommunal øyeblikkelig hjelp Protokollen skal godkjennes i neste møte.

6 Saknr. 10/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 11/15 FRAMTIDIG LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE - SAMLOKALISERT MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP Behandling: Rapporter fra Agenda Kaupang utdelt i møtet. Helse- og omsorgssjef og avd.sjef helse orienterte og svarte på spørsmål. Mosbron foreslo at 4. kulepunkt utgår og erstattes med: Karmøy legevakt opprettholdes som en organisatorisk del av den interkommunale legevakten i regionen. Driften samordnes og organiseres ut fra hovedbasen. Innstillingen med Mosbrons forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy gjør følgende vedtak: Det etableres en interkommunal legevakt samlokalisert med kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) for Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. Den interkommunale legevakten lokaliseres i aksen Norheim Raglamyr området. Det åpnes for at administrasjonen i Karmøy kan påta seg rollen som vertskommune for det videre utredningsarbeidet. Karmøy legevakt opprettholdes som en organisatorisk del av den interkommunale legevakten i regionen. Driften samordnes og organiseres ut fra hovedbasen. Etableringen av en interkommunal legevakt samlokalisert med KØH skjer snarest mulig og senest innen På bakgrunn av vedtak om etablering av interkommunal legevakt (kulepunkt 1), gis det mandat for å konkretisere tomtealternativer, eierstruktur, investeringer, opplegg for fordeling av kostnader mellom kommunene og en tydelig tidsplan for etablering av ny legevakt.

7 Saknr. 12/15 REFERATSAKER - ELDRERÅDET Godkjent årsmelding eldrerådet 2014 Tatt til orientering. 2. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg Tatt til orientering. Saknr. 13/15 EVENTUELT - ELDRERÅDET Ingen saker meldt. Side 3 av 3

8 Sentraladministrasjonen Notat til orientering Til: Kopi: Fra Formannskapet :Rådmannen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato U03 14/ / VELFERDSTEKNOLOGI Velferdsteknologi er et vidt begrep som i sterkere og sterkere grad vil berøre oss alle på ulike måter. Enkelte kommuner har allerede tatt i bruk noe, men samtidig er det nok få som per i dag kan forestille seg hvordan dette området vil utvikle seg. Det som imidlertid er helt sikker er at dette vil ha stor betydning for kommunene og brukerne våre i tiden framover. Det er helt naturlig at kommunene samarbeider innen dette området. I den forbindelse er temaet drøftet ved flere anledninger i Regionrådet. På møtet den 19. juni 2014 besluttet Regionrådet å etablere et to-årig prosjekt innen velferdsteknologi. Videre ble det besluttet å ansette en prosjektleder i 50% stilling. Rådmannsgruppa hadde saken oppe til diskusjon den 5. desember 2014, og forslo at nevnte stilling burde være 100% - noe Regionrådet sluttet seg til. Som det framgår av prosjektplanen vil prosjektleder arbeide tett opp mot kommunene. Prosjektet finansieres fra ulike områder. Inntil kr per år hentes fra HV-regionens fond. I tillegg søkes det om skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det overskytende finansieres av de 10 kommunene som er med i Haugaland vekst. Prosjektplan vedlegges.

9 PROSJEKTBESKRIVELSE VELFERDSTEKNOLOGI For Haugaland Vekst kommunene Toårig prosjekt som har som mål at økt bruk av velferdsteknologi skal gi brukere muligheter for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren og bedre og rimeligere offentlige tjenester. I den grad det er mulig trekkes lokale bedrifter med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og nyskaping. Haugesund den 10. februar 2015

10 Innhold 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Hovedmål Effektmål Resultatmål Aktivitetsmål Rammer Finansiering ORGANISERING Prosjektledelse Øvrige roller Ansettelse av prosjektleder OPPFØLGING OG MILEPÆLER Oppfølging Milepæler RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorer Kvalitetssikring GJENNOMFØRING Tids- og ressursplaner Aktiviteter... 7 Prosjektplan velferdsteknologi 1

11 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Haugaland Vekst Regionråd behandlet sak om Velferdsteknologi den 19. juni 2014 og fattet følgende vedtak: 1. Haugaland Vekst Regionråd vedtar å etablere et toårig prosjekt for velferdsteknologi Haugalandet med oppstart innen 1. oktober Haugaland Vekst Regionråd er prosjekteier og Haugaland Vekst IKS utpekes som prosjektansvarlig. Rådmannsutvalget vil fungere som styringsgruppe. Arbeidsgruppe er definert i saksutredningen. Det utarbeides en felles strategi for bruk av velferdsteknologi i kommunene. 3. Prosjektet finansieres ved at det settes av inntil kr i to år til formålet. Inntil kr per år hentes fra HV-regionråds fond. Det overskytende finansieres direkte fra kommunene eller andre relevante finansieringskilder. Utgangspunktet for vedtaket i regionrådet i juni 14 var at det skulle settes av en halv stilling til prosjektleder. I møte i rådmannsgruppa den 5. des 14 kom det fram ønske om å øke denne til en full stilling i to år. Prosjektbeskrivelsen er blitt behandlet i Referansegruppa, Styringsgruppa og Haugaland Vekst Regionråd som gjorde vedtak om å gå videre med prosjektet. I HV regionråd den 12. des 14 ble det slått fast at midlene som ble satt av, kr i to år, 2014 og 2015, brukes til prosjektet. Også før prosjektleder er på plass om det er behov for det. Det er søkt om skjønnsmidler hos Fylkesmannen til prosjektet, denne ble sendt i desember 14. I tillegg vil andre mulige finansieringskilder bli sjekket ut underveis. I det følgende er det formulert en prosjektplan. Denne kan endre seg når prosjektleder er ansatt forutsatt at endringer er diskutert i arbeidsgruppen og godkjent av styringsgruppen. 1.2 Hovedmål Økt bruk av velferdsteknologi skal gi brukere muligheter for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren og bedre og rimeligere offentlige tjenester. I den grad det er mulig, trekkes lokale bedrifter med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og nyskaping innenfor velferdsteknologi. 1.3 Effektmål En vil øke bruken av velferdsteknologi for å gi innbyggere muligheter til å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, trygghet for en god oppfølging for pårørende og bedre og rimeligere tjenester for det offentlige. Lokale bedrifter trekkes i den grad det er mulig med i prosessene for å oppnå økt innovasjon og nyskaping. 1.4 Resultatmål En vil skape gode og kostnadseffektive løsninger til beste for brukere av kommunale tjenester og kommunene ved å kople sammen offentlige og private aktører på velferdsteknologiområdet. 1.5 Aktivitetsmål Samordne kommunene Gjøre teknologien tilgjengelig Utvikle behov til teknologiske idéer Utvikle idéer til konkret teknologi Lære ansatte å bruke teknologien Lære brukere å bruke teknologien Skaffe kunnskap, lære av andre Organisere beredskap effektivt Prosjektplan velferdsteknologi 2

12 Håndtere innkjøps-arbeidet riktig Legge til rette for næringsutvikling Rapportering / Spre informasjon 1.6 Rammer I utgangspunktet var prosjektperioden 2 år og fram til Det er fortsatt tatt høyde for et toårig prosjekt i budsjettet, men med forskyvning i forhold til oppstart. Foreløpig budsjett 2015 og 2016 Konto Kontotekst Budsjett Budsjett Fastelønninger Påløpneferiepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål. feriep KLPPensjonsordning Kantinekostnader Trekkkantinekostnader- Ansatte Annenpersonalkostnadog rekruttering Sum Lønnskostnad Leielokaler Felleskostnader lokaler inkl. strøm Annenfremmedtjeneste,konsulent,med mer Data-drift,ASP,lisenseretc Kurs/møter Telefondekning- ANSATTE Reisekostnader, ikkeoppgavepliktig Intern kostnadsdekning Sum andre driftskostnader Sum alle kostnader Budsjettet tar kun høyde for utgifter i forbindelse med ansettelse av prosjektleder. Det er tatt høyde for etableringskostnader som eventuell bruk av rekrutteringsbyrå, men ikke til PC, kontorutstyr, med mer. Budsjettet kan også endre seg om det lages egne budsjetter for aktivitetene. Aktivitetene finansieres i utgangspunktet ved egeninnsats fra kommunene. Kr er bevilget fra HV regionrådets fond med kr i 2014 og det samme i Finansiering Det søkes om ekstern medfinansiering der det er mulig til prosjektet. Per i dag er det bevilget til sammen kr fra Haugaland Vekst fond. Søknad til Fylkesmannens skjønnsmidler gav en uttelling på kr Til sammen er kr finansiert i 2015, resten foreslås dekket ved fordeling mellom kommunene. Forslaget er å fordele resten etter samme modell som Haugalandsløftet, dvs. 30% dekkes med en lik andel fra kommunene, det resterende fordeles etter innbyggertall. Om en lykkes med å få inn eksterne midler, vil kommunenes andel kunne reduseres. Prosjektplan velferdsteknologi 3

13 Det er ikke søkt om eksterne midler til år 2, Dette vil bli gjort etter hvert som mulighetene byr seg. Det vil bli en forholdsvis stor del egeninnsats i prosjektet i form av møtedeltakelse, bruk av kommunenes egen kompetanse i arbeidsgrupper, nettverk velferdsteknologi, konferanser/samlinger, med mer. Denne må komme fram i søknader om fylkes- og statlige midler. Fylkesmannen har signalisert at det er mulig å søke om skjønnsmidler også til år 2. Beregnetkostnadsfordelingfor 2015etter kjente ti lskudd 30%likt Innbyggere fordelt 70%etter innbyggere Betaling for 2015 Kommune Haugesund Karmøy Bokn Utsira Sveio Tysvær Vindafjord Etne Sauda Suldal Summer Beregnetkostnadsfordelingfor 2016uten eksternemidler 30%likt Innbyggere fordelt 70%etter innbyggere Betaling for 2015 Kommune Haugesund Karmøy Bokn Utsira Sveio Tysvær Vindafjord Etne Sauda Suldal Summer I tabellene er det tatt utgangspunkt i befolkning per 1. januar Prosjektplan velferdsteknologi 4

14 2. ORGANISERING 2.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig (PA): Haugaland Vekst Prosjektleder (PL) : Ansettes/engasjeres. 2.2 Øvrige roller PROSJEKTEIER (A-eier): HAUGALAND VEKST REGIONRÅD STYRINGSGRUPPE: RÅDMANNSUTVALGET PÅ HAUGALANDET PROSJEKTLEDELSE: HAUGALAND VEKST ARBEIDSGRUPPE: DELTAKERE FRA NETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI REFERANSEGRUPPE: NETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2.3 Ansettelse av prosjektleder Rådmannsutvalget vedtok følgende ansettelsesutvalg i møtet den 23. januar 2015: Haugaland Vekst IKS Tysvær kommune, Anbjørg Lunde, leder aktivitet og omsorg Vindafjord kommune, Kristian Birkeland, rådmann Prosjektleder vil bli ansatt hos Haugaland Vekst på bakgrunn av at selskapet er eid av kommunene som deltar i prosjektet. Det er mål om utlysing av stillingen i løpet av mars OPPFØLGING OG MILEPÆLER 3.1 Oppfølging Det legges opp til faste statusmøter mellom prosjektledelse, arbeidsgruppe og Haugaland Vekst hvert kvartal. 3.2 Milepæler Nr Dato Hendelse 01 jan 2015 Oppstart med å samordne kommuner om hovedaktiviteter, gjøre teknologien tilgjengelig, utvelge behov og ideer, skaffe kunnskap 02 mar 2015 Avslutning av idéfase 03 aug 2015 Ferdig med idé til teknologi. Forberede beslutningsgrunnlag om oppstart hovedprosjekt med opplæring, planlegging av beredskapsordning og håndtere innkjøpsordningene. 04 jan 2016 Vurdere om prosjektet er i rute 05 mai 2016 Vurdere om prosjektet er i rute 06 sep 2016 Vurdere om prosjektet er i rute 07 Des 2016 Evaluere og avslutte prosjektet 4. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 4.1 Kritiske suksessfaktorer 1. Kommunene kan bli uenige om prioriteringer i nåtid og i framtid 2. Prosjektet omfatter mange ulike fag Prosjektplan velferdsteknologi 5

15 3. Kommunenes økonomi kan variere 4.2 Kvalitetssikring 1. Ta problemstillingene åpent opp på bordet 2. Holde fokus på målet for innbyggerne/kommunenetram styring overfor fagmiljøer. 3. Forståelse for at dette prosjektet kan spare økonomi og sikre trygghet og mestring 5. GJENNOMFØRING 5.1 Tids- og ressursplaner Hoved- aktiviteter Tidsplan (måneder ) Egen J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Innsats fra A N E B A R P R A I U N U L U G E P K T O V E S A N E B A R P R A I U N U L U G E P K T O V E S kommunene Samordne x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 290 kommunene Gjøre teknologien tilgjengelig x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 332 Utvikle behov til teknologiske idéer Utvikle idéer til konkret teknologi Lære ansatte å bruke teknologien Lære brukere å bruke teknologien Skaffe kunnskap, lære av andre Organisere beredskap effektivt Håndtere innkjøpsarbeidet riktig Legge til rette for næringsutvikling Rapportering / Spre informasjon x x x x x x x 78 x x x x x x x x 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x 156 x x x x x x x x x x x x x x x 292 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 292 x x x x x x x x x x x x x 185 x x x x x x x x x x x x x 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 120 Sum timeverk: 2073 Statusmøter x x x x x x x 24 Styringsgr.møter x x x x x x x 24 Milepæler x x x x x x x Beslutningspunkt x x x x x 18 Dvs ca et halvt årsverk per år som fortrinnsvis hentes fra kommunene Prosjektplan velferdsteknologi 6

16 5.2 Aktiviteter Aktivitet 1, Samordne kommunene Aktivitet Vurderingene må være tema på møter mellom IKT-avdelingene Vurderingene må være tema på møter mellom næringsavdelingene Vurderingene må være tema på møter mellom omsorgsavdelingene Vurderingene må være tema på møter mellom innkjøpsavdelingene Vurderingene må være tema på møter mellom kommunene og sykehuset Vurderingene må være tema på møter mellom kommunene og høyskolen Vurderingene må være tema på møter mellom kommunene og undervisningssykehjemmet Vurderingene og beslutningene må være tema på møter mellom rådmennene Vurderingene og beslutningene må være tema på møter i regionrådet Prosjektleder Aktivitet 2, Gjøre teknologien tilgjengelig Aktivitet IKT-sjefene må vurdere hensiktsmessige løsninger for infrastruktur. Vurderingene må prøves mot aktører i markedet Innkjøpssamarbeidet må vurdere anskaffelsesprosesser Rådmennene må ta beslutningene Prosjektleder Aktivitet 3, Utvikle behov til teknologiske idéer Aktivitet Samle omsorgspersonell på grunnplanet og pårørende til personer som kan tjene på mestrings- og trygghetsstrategi for å få fram idèer gjennom LEANarbeid Fordele de utviklingsprosjekt som kommer fram mellom kommunene etter interkommunal beslutningsprosess Prosjektleder Aktivitet 4, Utvikle idéer til konkret teknologi Aktiviteter Samle omsorgspersonell/pårørende med teknisk personell for å få utviklet idèene til praktisk teknologi Sørge for at teknologien følger standarder (jfr. Standardiseringsarbeidet) Sørge for at det tas hensyn til informasjonsikkerhet, personvern o.a Få overført informasjon mellom aktører Fordele de utviklingsprosjekt som kommer fram mellom kommunene etter interkommunal beslutningsprosess Prosjektleder Aktivitet 5, Tilpasse organisasjonene ny teknologi og lære ansatte å bruke den Aktiviteter Påvirke at teknologien er utviklet til å tilpasse ulike behov som identifiseres Vurdere behov for nye arbeidsprosesser og organisasjonsformer Opplæring av IKT-personell og omsorgspersonell til bruk av nye løsninger Vurdere muligheten for innarbeidelse på sykehus og høyere utdanningsinstitusjoner Lage opplæringspakker for bruk av velferdsteknologi Prosjektleder Prosjektplan velferdsteknologi 7

17 Etablere løsninger for brukerstøtte Aktivitet 6, Lære brukere å bruke teknologien Aktiviteter Vurdere brukernes kompetanse på bruk av velferdsteknologi Tilby tilpasset opplæring Etablere løsning for brukerstøtte Aktivitet 7, Skaffe kunnskap, lære av andre, FoU og innovasjon Aktiviteter Følge med på det som skjer innen fagområdene Søke kunnskap hos andre Delta i nettverk på området Samarbeide med høyskolen, sykehuset og undervisningsykehjemmet Legge opp til deltakelse i EU-prosjekter Arrangere konferanser om velferdsteknologi Prosjektleder Prosjektleder Aktivitet 8, Organisere beredskapen kostnadseffektivt i regionen Aktiviteter Utrede muligheten for en felles beredskapsvakt mellom 2 eller flere kommuner Utrede sikkerhetsaspektet i felles beredskap Utrede lokaliseringen av felles beredskap Utrede økonomien i felles beredskapsordning Prosjektleder Aktivitet 9, Gjøre innkjøpsarbeidet håndterlig, kreativt og riktig Aktiviteter Innkjøpsavdelingene må vurdere anskaffelsesprosessene som er hensiktsmessige Prosessen krever kontakt med leverandører/utviklere for å bygge kompetanse Innkjøperne setter seg inn i ulike programmer som er nevnt ovenfor Rådmennene må beslutte hvilken prosess som skal brukes Prosjektleder Aktivitet 10, Legge til rette for næringsutvikling Aktiviteter Knytte kontakt med bedriftsnettverket Arena Velferdsteknologi i Sør-Rogaland Samle relevante bedrifter i regionen Se på mulighetene for OFU prosjekter og andre utviklingstiltak Benytte mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet i forhold til tiltak og informasjon, for eksempel Skattefunn Haugaland Vekst i samarbeid med næringsansvarlige i kommunene og prosjektleder Aktivitet 11, Rapportering/spre informasjon om prosjektet Aktiviteter Prosjektet står for informasjonsdeling/informasjonsutvikling Ambisjon om å være nytenkende og helhetlig i tilnærmingen til tjenestene Skriftlige statusrapporter Skriftlig sluttrapport Prosjektleder Prosjektplan velferdsteknologi 8

18 Fra: "Fosby Geir" Til: "Gunnarsdottir Margret" Kopi: "Fosby Geir" Sendt: 15. april :15:25 Emne: Høring - Forslag om endringer i reglene om offentlige anskaffelser Vedlagt følger høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Høringsbrevet og høringsnotatet er lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/id1763/?ownerid=709 Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til innen 14. august Med vennlig hilsen Nærings - og fiskeridepartementet Konkurransepolitisk avdeling

19 OslouniversitetssykehusHF Ullevålsykehus Postboks4956Nydalen 0424Oslo Tiladressateretter vedlagtliste Akuttklinikken Avdelingfor traumatologi NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologi Vårref.: Deresref.: Saksbeh.: Dato: Oppgisvedall henvendelse Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan Traumesystem i Norge 2015 NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologi er en nasjonaltjenestesom jobber for å bedre behandlingenav alvorlig tilskadekomne,og å redusere forekomst og konsekvensav alvorlige skader.tjenestens oppdrag er å «Koordinere traumesystemregionalt og nasjonalt». Fagdirektørenei de regionale helseforetak(rhf) gai november 2013 Nasjonal Kompetansetjenestefor Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av behandlingenav alvorlig skaddepasienter Traumesystem»fra Mandat ble utarbeidet etter konsultasjon med Helsedirektoratet, og ble besluttet i mars Arbeidsgruppen ble oppnevnt av fagdirektørmøtet etter innspill fra NKT-Traume. Nå foreligger høringsutkast til nasjonaltraumeplan. Etter avtale med fagdirektørene gjennomfører NKT-T nå en bred og omfattende høring. Planener utarbeidet med utgangspunkti malen for nasjonalefagligeretningslinjer. Planener organisert slik at hvert ledd i behandlingskjedenfor den alvorlig skaddepasient er omtalt for seg,men leddeneer justert slik at de overlapper. Den kommer til å bli lagt på nett, men foreløpig er den i papirversjon. Nettversjonen er tilgjengelig som en demonstrasjon på der ett kapittel foreløpig er presentert. I utkastet er alle lenker til andre dokument merket med gult, men lenkeneer foreløpig ikke aktive. Illustrasjoner, referanser og andre mindre avsnitt i de enkelte ledd i kjeden vil justeres i løpet av høringsperioden, og er ikke komplette. Vi ber spesielt om kommentarer til : Er det utviklingstrekk eller planer i tjenestenesom denneplanen ikke beskriver eller tar høydefor? Mangler det beskrivelser av ledd i behandlingskjedenfor den alvorlig skaddepasient? Er det anbefalingersom er for svakeeller for sterke? Er anbefalingenetil de enkelte ledd konkrete og etterprøvbare? Vil formatet være anvendeligi daglig praksis, og muliggjøre løpenderevisjon? Serhøringsinstanseneandre tiltak som kan økesjansenefor overlevelseog bedre resultat for alvorlig skaddepasienter? Oslouniversitetssykehus er lokalsykehusfor delerav Oslosbefolkning,regionssykehusfor innbyggerei HelseSør-Østog har en rekkenasjonalefunksjoner. Org.nr.:NO MVA

20 Høringsfrist Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 1. juni 2015 kl Høringsuttalelser sendes elektronisk til NKT-T til Vennlig hilsen Elisabeth Jeppesen Torben Wisborg Prosjekt koordinator Leder Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Oslo universitetssykehus Ullevål HF Oslo universitetssykehus Ullevål HF mobil Professor IKM Universitetet i Tromsø Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) mobil kontor Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) epost: epost: Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Org.nr.: NO MVA

21 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA FORMANNSKAPET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 57/15 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Protokoll fra møte i Eldrerådet Til etterretning. 2. Protokoll fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Til etterretning. 3. Notat fra rådmannen av Velferdsteknologi i Haugaland Vekst-kommunene med vedlagt prosjektbeskrivelse Til etterretning. 4. Innkomne høringer siden forrige møte: E-post fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi av : Revidert nasjonal traumeplan E-post fra Nærings- og fiskeridepartementet av : Forslag i endringer om reglene om offentlige anskaffelser Til etterretning.