Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 14. januar 2009

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82 om endr. i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven Des. 12. Lov nr. 83 om endr. i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg Des. 12. Lov nr. 84 om endr. i folketrygdloven Des. 12. Lov nr. 85 om endr. i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær) Des. 12. Lov nr. 86 om endr. i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter Des. 12. Lov nr. 87 om endr. i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver Des. 12. Lov nr. 88 om endr. i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) Des. 12. Lov nr. 89 om endr. i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Des. 12. Lov nr. 90 om endr. i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane Des. 12. Lov nr. 91 om endr. i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v Des. 12. Lov nr. 92 om endr. i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift Des. 12. Lov nr. 93 om endr. i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Des. 12. Lov nr. 94 om endr. i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Des. 12. Lov nr. 95 om endr. i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard Des. 12. Lov nr. 96 om endr. i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister m.v Des. 12. Lov nr. 97 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Des. 12. Lov nr. 98 om endr. i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Des. 12. Lov nr. 99 om endr. i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Des. 12. Lov nr. 100 om endr. i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Des. 12. Lov nr. 101 om endr. i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Des. 12. Lov nr. 102 om endr. i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) Des. 12. Lov nr. 103 om tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane Des. 12. Lov nr. 104 om endr. i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.) Des. 12. Lov nr. 105 om endr. i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Des. Des. Des. Des. 5. krafttr. av lov 5. desember 2008 nr. 82 om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven (Nr. 1284) Endr. i delegering av myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) til Toll- og avgiftsdirektoratet (Nr. 1327) krafttr. av lov 12. desember 2008 nr. 105 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 1340) krafts. av lov 12. desember 2008 nr. 104 om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.) (Nr. 1344) Des. 12. Overf. av lov 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig og kriseforhold fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (Nr. 1347) Des. 12. krafts. av lov 12. desember 2008 nr. 84 om endring i folketrygdloven (Nr. 1353) Des. Des. Des. Des. 12. krafttr. av lov 12. desember 2008 nr. 85 om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær) (Nr. 1354) krafttr. av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) (Nr. 1355) Endr. i delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske (Nr. 1356) Endr. i delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven 3, særavgiftsloven 4 første ledd, tolltariffens innledende bestemmelser 12 første ledd første punktum, merverdiavgiftsloven 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven 3 fjerde ledd (Nr. 1374)

3 Des. 16. Deleg. av kompetanse til fiskesalslaga og Fiskeridirektoratet om å treffe vedtak om inndraging etter havressurslova 54 (Nr. 1376) Kunngjøring av stortingsvedtak 2008 Nov. 27. Endr. i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2008 (Nr. 1288) Nov. 27. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009 (Nr. 1289) Nov. 27. Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2009 (Nr. 1290) Nov. 27. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2009 (Nr. 1291) Nov. 27. Vedtak om CO 2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2009 (Nr. 1292) Nov. 27. Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2009 (Nr. 1293) Nov. 27. Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2009 (Nr. 1294) Nov. 27. Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2009 (Nr. 1295) Nov. 27. Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2009 (Nr. 1296) Okt. 14. Endr. i vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008 (Nr. 1388) Forskrifter 2008 Nov. 10. Forskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet inkludert Statens pensjonsfond Norge (Nr. 1264) Nov. 28. Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2009 (Nr. 1276) Okt. 6. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Bodø (Nr. 1306) Okt. 6. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Bodø som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner (Nr. 1307) Okt. 8. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bodø (Nr. 1308) Des. 5. Forskrift om gjennomføring av vedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF, og om oppheving av vedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 (Nr. 1310) Des. 5. Forskrift om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20.desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TS-infrastruktur-høyhastighet) (Nr. 1311) Des. 11. Forskrift om ordning for samisk menighet i sørsamisk språkområde (Nr. 1317) Des. 11. Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1320) Des. 11. Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2009 (Nr. 1321) Des. 12. Forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett (Nr. 1331) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i 2009 (Nr. 1332) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1333) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1334) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2009 (Nr. 1335) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter vassild nord for 62 N i 2009 (Nr. 1336) Des. 12. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2009 (Nr. 1337) Des. 12. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen (Nr. 1341) Des. 12. Forskrift om forlengelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll (Nr. 1342) Des. 12. Forskrift til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere (Nr. 1357) Des. 15. Forskrift om fastsetjing av medmorskap (Nr. 1362) Des. 15. Forskrift om midlertidige overgangsregler til ekteskapsloven (Nr. 1363) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2009 (Nr. 1366) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1370) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2009 (Nr. 1371)

4 Des. 16. Forskrift om regulering av fisket etter uer i CES statistikkområder og utenfor noen stats jurisdiksjon i 2009 (Nr. 1372) Des. 9. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Buskerud (Nr. 1391) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2009 (Nr. 1400) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2009 (Nr. 1401) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009 (Nr. 1402) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2009 (Nr. 1403) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 (Nr. 1404) Des. 17. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1407) Endringsforskrifter 2008 Nov. 25. Endr. i ulike forskrifter med hjemmel i folketrygdloven kapittel 5 mv. i anledning overføring av forvaltningsansvaret fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet (Nr. 1265) Nov. 25. Endr. i forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) (Nr. 1266) Nov. 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2008 Nov. (Nr. 1267) Endr. i forskrift om endring i forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lekter (Nr. 1268) Nov. 28. Endr. i forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (Nr. 1269) Nov. 21. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 1275) Nov. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2008 (Nr. 1277) Des. 3. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2008 (Nr. 1278) Des. 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2008 (Nr. 1279) Des. 5. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1280) Des. 5. Endr. i reseptformidlerforskriften og prioriteringsforskriften i anledning overføring av forvaltningsansvaret for folketrygdloven kapittel 5 til Helsedirektoratet (Nr. 1281) Des. 5. Endr. i forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) frist for innsending av egenerklæring mv. til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Nr. 1282) Des. 5. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1283) Des. 8. Endr. i forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer (Nr. 1286) Des. 8. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (Nr. 1287) Okt. 31. Endr. i forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester (Nr. 1309) Des. 5. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2008 (Nr. 1312) Des. 9. Endr. i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester (Nr. 1313) Des. 10. Endr. i forskrift om studentsamskipnader (Nr. 1314) Des. 10. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av sammensatte produkter som inneholder melk fra Kina (Nr. 1315) Des. 10. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 1316) Nov. 28. Endr. i forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover (Nr. 1318) Des. 4. Endr. i forskrift om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter mv. av landpattedyr fra tredjestater (Nr. 1319) Des. 11. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 1322) Des. Des. Des. 12. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (Nr. 1323) Endr. i forskrift om plikt til å gi ytterligere opplysninger og legitimasjoner for bestemte poster i vedlegg til selvangivelsen (Nr. 1324) Endr. i forskrift om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip og i forskrift om bygging av flyttbare innretninger (Nr. 1325)

5 Des. 12. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1328) Des. 12. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1329) Des. 12. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 1330) Des. 12. Endr. i forskrift om egenandelstak 1 (Nr. 1338) Des. 12. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 1339) Des. 12. Endr. i forskrift om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard (Nr. 1345) Des. 12. Endr. i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard Des. (Nr. 1346) Endr. i forskrift om immunitet og privilegier mv. for personer, eiendom og aktiva tilknyttet Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), og for personer som foretar inspeksjoner og evaluering under Wien-dokumentet av 1994 (Nr. 1348) Des. 15. Endr. i forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1349) Des. 15. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1350) Nov. 18. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 1351) Des. 10. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1352) Des. 15. Endr. i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Nr. 1358) Des. 15. Endr. i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Nr. 1359) Des. 15. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Des. (Nr. 1361) Endr. i forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår (Nr. 1364) Des. 15. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1365) Des. 15. Endr. i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (Nr. 1367) Des. 15. Endr. i forskrift om særtilskot (Nr. 1368) Des. 15. Endr. i forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle (Nr. 1369) Des. 16. Endr. i forskrift om forvaltning av rovvilt (Nr. 1373) Des. 4. Endr. i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1389) Des. 4. Endr. i forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1390) Des. 15. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1393) Des. 15. Endr. i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 1394) Des. 15. Endr. i forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (Nr. 1395) Des. 16. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom (Nr. 1396) Des. 16. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 1397) Des. 16. Endr. i forskrift til lov om fri rettshjelp (Nr. 1398) Des. 16. Endr. i forskrift om målenheter og måling (Nr. 1399) Des. Des. 17. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1405) Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 1406) Diverse 2008 Des. 1. Opph. av forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet (Nr. 1270) Des. 5. Endr. i vedtak om borgerlig vigselsformular (Nr. 1285) Des. 12. krafttr. av Stortingets vedtak 27. november 2008 nr om grunnavgift på fyringsolje mv. del (Nr. 1326) Des. 12. Deleg. av kompetanse til Justis- og politidepartementet til å kunne forlenge funksjonstiden til Billighetserstatningsutvalg, og og oppnevne medlemmer, varamedlemmer samt leder og nestleder til utvalgene (Nr. 1343) Des. 15. Opph. av forskrifter (Nr. 1360)

6 Des. 16. Opph. av forskrift om tilsetting av tjenestemenn ved bispedømmekontor (Nr. 1375) Des. 12. Opph. av forskrift om overgangsbestemmelser ved ligningslovens iverksettelse (Nr. 1392) Rettelser Nr. 11/2003 s (i lov 1. august 2003 nr. 86 om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)) Nr. 2/2007 s (i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning) Nr. 11/2008 s (i forskrift 29. september 2008 nr om endring i forskrift 21. desember 2007 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2008) Nr. 11/2008 s (i forskrift 17. oktober 2008 nr til offentleglova (offentlegforskrifta)) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

7 5. des. Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 14. januar 2009 Nr des. Lov nr Lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven Ot.prp.nr.65 ( ), nnst.o.nr.7 ( ) og Besl.O.nr.5 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 20. og 25. november Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 5. desember 2008 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie. 2 Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). 3 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie gjøres følgende endringer: 2 nr. 2 andre punktum skal lyde: Forskriften kan fravike reglene i loven her, likevel ikke 5 nr. 1, 2, 3 og 4 første ledd om feriefritidens lengde og 10 nr. 2 og 3 om prosentsatsene for feriepenger. 5 nr. 1 skal lyde: (Den alminnelige feriefritid) Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, 7 nr. 3 første ledd og 9 nr. 1 og 2. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet etter første punktum, samt nr. 2 og 3. 5 nr. 2 første punktum skal lyde: Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. 5 nr. 4 oppheves. Nåværende nr. 5 til nr. 7 blir nr. 4 til nr nr. 6 skal lyde: (Fravikelighet) Bestemmelsene i nr. 4 annet ledd kan fravikes ved tariffavtale. 7 nr. 1 fjerde punktum skal lyde: Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger etter folketrygdloven 14 1 til 14 15, i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp. 7 nr. 3 skal lyde: (Forskuddsferie og overføring av feriedager) Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales. Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieår. Dersom manglende ferieavvikling skyldes forhold som nevnt i 9 nr. 1 og 2 gjelder likevel bestemmelsen i 11 nr. 2 annet ledd. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter 14.

8 12. des. Lov nr nytt nr. 4 skal lyde: (Fravikelighet) Reglene i denne paragraf om tiden for ferie innen ferieåret kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. 9 nr. 2 skal lyde: (Ferieavvikling under foreldrepermisjon mv.) Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven 14 1 til Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven 12 3 første ledd. Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven 14 9 og Faller permisjonstid som nevnt i første ledd sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden. På de vilkår som følger av 6 og 7 kan arbeidsgiver legge ferie til den tid da arbeidstaker har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven Overskriften i 10 nr. 4 skal lyde: (Opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon mv.) 11 nr. 2 annet ledd skal lyde: Feriepenger for ferie som på grunn av forhold som er nevnt i 9 nr. 1 og 2 verken er avviklet i løpet av ferieåret eller overført til det påfølgende ferieår, utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp. lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer: 4 5 nytt syvende ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier. 5 4 nytt fjerde ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fremstilling, import, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier. lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester gjøres følgende endringer: 27 andre ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift fastsette nærmere vilkår for melding, rapportering, tilsyn, organisering og drift av utleievirksomheten. Departementet kan i forskrift fastsette vilkår for innleie av arbeidstaker fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie. 27 nytt tredje ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift fastsette særlige regler for virksomheter som driver utleie av sjøfolk. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. V 12. des. Lov nr Lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg Ot.prp.nr.77 ( ), nnst.o.nr.6 ( ) og Besl.O.nr.6 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 20. og 25. november Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). 2 Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer: annet ledd skal lyde: Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

9 12. des. Lov nr tredje ledd første punktum skal lyde: For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsen 2,44 ganger grunnbeløpet annet ledd skal lyde: Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet tredje ledd første punktum skal lyde: For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet nr. 1 annet ledd skal lyde: Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet skal lyde: Årlig overgangsstønad utgjør 1,97 ganger grunnbeløpet. lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal 5 første ledd lyde: Full supplerande stønad skal vere a) 1,94 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar b) 2,44 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år c) 1,79 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år. Loven trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai des. Lov nr Lov om endring i folketrygdloven Ot.prp.nr.63 ( ), nnst.o.nr.17 ( ) og Besl.O.nr.13 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 25. november og 4. desember Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd skal 8 7 niende ledd lyde: Departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring i første og fjerde ledd for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 12. des. Lov nr Lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær) Ot.prp.nr.69 ( ), nnst.o.nr.25 ( ) og Besl.O.nr.40 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 4. og 9. desember Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova). 2 Lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn. 3 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: 44. Reisekostnader ved samvær Reisekostnadene ved samvær skal delast mellom foreldra etter storleiken på inntektene deira der foreldra ikkje blir samde om noko anna. Kostnadene som skal delast, er kostnader til barnet si reise, foreldra sine nødvendige

10 12. des. Lov nr kostnader til reise i samband med å hente eller bringe barnet til samværet og samværsforelderen sine kostnader til eiga reise når samværet skjer der barnet bur. Dersom særlege grunnar gjer det rimeleg, kan retten fastsetje ei anna fordeling av reisekostnadene. Er foreldra samde om det, kan sak om reisekostnadene i staden gå til fylkesmannen. Har barnet fylt 15 år, kan sak om reisekostnader gå til fylkesmannen jamvel om berre ein av foreldra ber om det. Reglane i 64 gjeld tilsvarande. Fylkesmannen sitt vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg. Når begge foreldra ber om det, kan fylkesmannen fastsetje at ei skriftleg avtale om deling av reisekostnader skal kunne tvangsfullførast ved utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel annet ledd skal lyde: Dersom dei ikkje vert samde, kan kvar av dei krevje at tilskotsfuten tek avgjerd om tilskotet. Dette kan dei gjere jamvel om dei opphavleg har gjort avtale om tilskotet, men slik at løpande tilskot berre skal endrast dersom reglane i lova vil medføre ei endring på meir enn 12 prosent. Departementet kan gje forskrift om gebyr der tilskotsfuten tek avgjerd om fastsetjing og endring av fostringstilskot. 71 første ledd skal lyde: Tilskotsfuten skal fastsetje tilskotet slik at fastsette utlegg til forsyting av barnet etter barnet sin alder (underhaldskostnadene) vert delte mellom foreldra etter storleiken på inntekta deira. Tilskotet skal likevel ikkje fastsetjast til eit høgare tilskot enn at tilskotspliktige har att fastsette midlar til eige underhald mv. (bidragsevnevurderinga). Tilskotet skal som hovudregel reduserast for munnleg eller skriftleg avtalt eller offentleg fastsett samvær. Har foreldra avtala delt bustad etter lova 36, gjeld særskilte reglar. 71 nytt annet ledd skal lyde: Tilskotsfuten skal av eige tiltak regulere fostringstilskotet når barnet går over til ei ny aldersgruppe om ikkje anna er fastsett i forskrift etter tredje ledd. 71 annet ledd blir nytt tredje ledd. 75 annet ledd skal lyde: Der tilskotspliktige med fleire barn ikkje har full tilskotsevne eller samla tilskotsplikt er høgare enn ein viss prosent av inntekta eller oppfostringstilskot er fastsett etter lov 17. juli 1992 nr , kan avgjerdsorganet av eige tiltak foreta samla forholdsmessig fastsetjing av tilskota til barna. Dette gjeld i alle typar saker der det kjem minst eitt krav om førstegongsfastsetjing, klage eller endring eller der tilskotsfuten av eige tiltak kan ta opp eit krav. Regelen gjeld uavhengig av om tilskotspliktige har barn med same tilskotsmottakar eller fleire tilskotsmottakarar. Lova 70 andre stykket og 74 første stykket gjeld tilsvarande. Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om samla forholdsmessig fastsetjing av tilskot. 77 skal lyde: 77. Klage Avgjerd om fostringstilskot til barn fastsett av tilskotsfuten kan klagast inn for næraste overordna organ eller det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Klageretten gjeld ikkje avgjerd som berre gjeld regulering ved overgang til ny aldersgruppe etter 71 andre stykket. lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) gjøres følgende endring: 6 2 første ledd bokstav a skal lyde: a) familiesaker, unntatt saker som bare gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd eller deling av reisekostnader ved samvær, lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn, gjøres følgende endringer: Lovens tittel skal lyde: Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven). 18 annet ledd skal lyde: (2) Dersom det ikke er tilrådelig at barnet er hos en av foreldrene mens sak om fullbyrding etter 6 eller tilbakelevering etter 11 behandles, kan retten bestemme at barnevernet skal overta omsorgen for barnet inntil saken er endelig avgjort. Beslutter retten at barnet skal være hos en av foreldrene mens sak som nevnt behandles, jf barneloven 60, kan det settes vilkår for å utøve samværet.

11 12. des. Lov nr første ledd skal lyde: (1) Dersom et barn med bosted her i landet er bortført til utlandet eller tilbakeholdes i et annet land, kan tingretten på det sted hvor barnet sist oppholdt seg, etter begjæring fra den som har foreldreansvaret avsi kjennelse om at handlingen er ulovlig. Det samme gjelder dersom barnet er bortført eller holdt tilbake av en part som har foreldreansvar i tilfelle hvor foreldreansvaret er delt og den andre part begjærer det. Bortføring eller ulovlig tilbakeholdelse etter forrige punktum foreligger ikke dersom utenlandsoppholdet skjer med samtykke av den annen part eller det gjelder et kort opphold og det synes åpenbart at barnet vil komme tilbake som planlagt, jf barneloven 40 første ledd. V 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at forskjellige bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere overgangsregler. 12. des. Lov nr Lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.16 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter. lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter gjøres følgende endring: 10 skal lyde: Reglene om taushetsplikt mv. i lov om toll og vareførsel 12 1 gjelder tilsvarende for tollmyndighetenes arbeid knyttet til denne lov. Endringen under trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 12. des. Lov nr Lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.17 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver gjøres følgende endringer: 11A skal lyde: 11A. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlig selskap og kommandittselskap. Verdien av ikke-børsnoterte aksjer settes til aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven 4 12 annet og fjerde ledd. Andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap verdsettes på tilsvarende måte. kke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes til aksjenes antatte omsetningsverdi, eller til aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven 4 12 tredje og fjerde ledd når den avgiftspliktige krever dette. Den enkelte mottaker kan sette den samlede verdi etter første ledd til 60 pst., begrenset oppad til et beløp på 10 mill. kroner. Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 100 pst. Verdsettelsestidspunktet etter denne paragraf er 1. januar i det år rådigheten erverves. Ved verdsettelsen tas det hensyn til eierstyrte endringer i selskapets kapital, aksjer eller andeler i tidsrommet mellom 1. januar og rådighetservervet. 14 nytt sjette ledd skal lyde: Verdien av private biler, motorsykler, mopeder, mopedbiler, snøscootere og campingvogner settes til formuesverdien slik den fastsettes etter skatteloven.

12 12. des. Lov nr Endringene under trer i kraft straks og med virkning for arv og gave hvor rådigheten erverves av arve- og gavemottaker 1. januar 2009 eller senere. Ved ikrafttreden av endringene under gjelder følgende overgangsregler til arveavgiftsloven 11A: Overgangsregel A: Denne bestemmelse gjelder for andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap som omfattes av 11A, og som overføres ved arv eller gave fra og med 1. januar 2009 til og med 31. desember Det samme gjelder andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap som direkte eller indirekte eies av ikke-børsnoterte aksjeselskaper, der aksjene overføres som nevnt. Ved verdsettelsen etter 11A første ledd skal ligningsverdier til selskapets næringseiendommer pr. 1. januar 2009 oppjusteres med 60 pst. Det samme gjelder ligningsverdiene til næringseiendommer i ansvarlige selskap og kommandittselskap som selskapet direkte eller indirekte eier andeler i. Med næringseiendom menes eiendom som omfattes av skatteloven 4 10 tredje ledd. Oppjusterte ligningsverdier som overstiger 60 pst. av markedsverdien kan etter klage settes ned når den avgiftspliktige kan dokumentere markedsverdien. Ligningsverdien skal i slike tilfeller settes til maksimalt 60 pst. av dokumentert markedsverdi. Overgangsregel B: Ved anvendelse av rabatt begrensningen på 10 mill. kroner etter 11A annet ledd første punktum skal det tas hensyn til gave hvor rådigheten erverves av gavemottaker fra og med 7. oktober des. Lov nr Lov om endring i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.18 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) gjøres følgende endring: 17 første ledd skal lyde: For å kontrollere riktigheten av dokumenter, erklæringer eller andre opplysninger som pliktes gitt etter denne lov, kan tollvesenet eller den myndighet Kongen bestemmer foreta eller la foreta undersøkelse av bedriftslokale som helt eller delvis disponeres av den opplysningspliktige. Ved gjennomgang av virksomhetens arkiver kan tollmyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos tollmyndighetene. På forlangende skal den opplysningspliktige uten opphold gi innsyn i, legge frem, utlevere eller sende inn registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, kontrakter, korrespondanse, styre- og forhandlingsprotokoller, og andre dokumenter av betydning for kontrollen. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Tollvesenet kan også ta ut til undersøkelse nødvendige prøver av varer. Slike prøver kan tas uten vederlag. Endringen under trer i kraft straks. 12. des. Lov nr Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.19 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

13 12. des. Lov nr første og annet ledd skal lyde: Den som er pliktig å sende oppgave over omsetning mv. etter denne lov eller i henhold til bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov skal uten opphold legge fram, utlevere eller sende inn registrerte og dokumenterte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale og andre dokumenter av betydning for avgiftskontrollen når avgiftsmyndighetene forlanger det. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Det skal også gis fullstendige opplysninger om forhold som myndighetene finner kan ha betydning for kontrollen. Det samme gjelder den som er pålagt bokføringsplikt etter bokføringsloven 2 tredje ledd. Den næringsdrivende og de personer som er i hans tjeneste eller bistår ham, skal yte nødvendig veiledning og bistand og gi adgang til kontor- og bedriftslokaler. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan avgiftsmyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos avgiftsmyndighetene. Det samme gjelder den som er pålagt bokføringsplikt etter bokføringsloven 2 tredje ledd. 5b første ledd nr. 5 første punktum skal lyde: Tjenester i form av rett til å overvære teater-, opera-, ballett- og sirkusforestillinger, konsert- og idrettsarrangementer, utstillinger i gallerier og museer, samt adgang til fornøyelsesparker, opplevelsessentra, dansetilstelninger med levende musikk og datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom. Endringen under trer i kraft straks. Endringen under trer i kraft 1. januar des. Lov nr Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.20 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endringer: 4 nytt tredje ledd skal lyde: Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar vert jamnstelt med verk og bruk i andre leden, når anlegget har vore stasjonert i kommunen i over 6 månader i året før skatteåret. Eigedomsskatt vert då skriven ut sjølv om anlegget ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga av anlegget skjer jamvel etter tilhøva denne datoen. Til slikt anlegg vert rekna dei fysiske installasjonane som merder, flytemodul, fôringsmaskin, fôringslager, opphaldsrom og sanitæranlegg og liknande, samt anker, lodd og liknande til forankring. 5 bokstav h skal lyde: Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift. Endringene under trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret Ved ikrafttredelse av endringene under gjelder følgende overgangsregel: Ved utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2009 på anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter, skal skatten være skrevet ut innen utgangen av juni 2009.

14 12. des. Lov nr des. Lov nr Lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.21 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endring: 6 nr. 1 bokstav c nytt fjerde ledd skal lyde: Når Klagenemnda endrer en ligningsavgjørelse til gunst for den skattepliktige, skal Oljeskattekontoret tilkjenne den skattepliktige hel eller delvis dekning av sakskostnader. Den skattepliktige kan påklage Oljeskattekontorets sakskostnadsavgjørelse til Oljeskattenemnda. Ligningsloven 9 11 gjelder tilsvarende. Endringen under trer i kraft straks med virkning for klagesaker som gjelder inntektsåret 2007 og senere inntektsår. 12. des. Lov nr Lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.22 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift. lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift gjøres følgende endring: 8 annet ledd skal lyde: Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn. Dersom opphøret av samlivet skjer som følge av den ene partens død, er det tilstrekkelig at samboerne på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse. Endringen under trer i kraft 1. januar des. Lov nr Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.23 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer: 3 13 nr. 2 bokstav b skal lyde: b. til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø, obligatorisk tjenestepensjon, regnskapsplikt og regnskapsførere, revisjonsvesen eller aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet, 4 10 nr. 1 bokstav a første, annet og tredje punktum skal lyde: a. å legge fram, utlevere eller sende inn sine regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og andre dokumenter av betydning for hans ligning og kontrollen av denne. Med

15 12. des. Lov nr dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Nåværende annet til femte punktum i 4 10 nr. 1 bokstav a blir fjerde til syvende punktum nr. 1 bokstav b skal lyde: b. å gi adgang til befaring, besiktigelse, gjennomsyn av virksomhetens arkiver, taksering m.v. av fast eiendom, anlegg, innretninger med tilbehør, opptelling av besetninger, beholdninger av varer, råstoffer m.v. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan ligningsmyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos skattyter eller hos ligningsmyndighetene. 6 2 nr. 1 bokstav b skal lyde: b. pensjon, introduksjonsstønad etter introduksjonsloven, kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven, føderåd i jord- og skogbruk, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser, underholdsbidrag, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger o.l. ytelser som skal regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren, 6 10 nr. 4 skal lyde: Departementet kan bestemme at rapporteringsplikten etter nr. 1 også skal gjelde for oppdrag til enkelte grupper av oppdragstakere som ikke er bosatt eller hjemmehørende i utlandet. Endringene under trer i kraft straks. 12. des. Lov nr Lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.24 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endring: 67 annet ledd bokstav d skal lyde: d) forbrytelse mot militær straffelov 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og vareførsel 16 7, merverdiavgiftsloven 72, ligningsloven 12 1, utlendingsloven 47 annet ledd, jf. femte ledd, regnskapsloven 8 5 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum og bokføringsloven 15 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum. Endringen under trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 12. des. Lov nr Lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.25 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard gjøres følgende endring: 4 4 annet ledd første punktum skal lyde: Selvangivelse med vedlegg leveres til skattekontoret innen utgangen av april i året etter inntektsåret. Endringen under trer i kraft 1. januar 2009, med virkning for levering av selvangivelse fra og med inntektsåret 2008.

16 12. des. Lov nr des. Lov nr Lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister m.v. Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.26 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister m.v. lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven) gjøres følgende endring: 11 første ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om skattlegging etter denne lov, herunder om fastsettelse av utgifter til transport, kost og losji, oppgave- og opplysningsplikt, bruk av billetter, skattetrekk og innkreving, fastsettelse av skjemaer samt bestemmelser om regnskapsføring. Departementet kan videre gi bestemmelser om oppgaveplikt etter ligningsloven for melde- eller trekkpliktige etter 6 og 7. Endringen under trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret des. Lov nr Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.27 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 24 5 skal lyde: Kontroll av arbeidsgivere mv. Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgivere og andre sender meldinger og beregner arbeidsgiveravgift i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt. Arbeidsgiveren plikter på anmodning å gi fullstendige opplysninger om forhold som kontrollmyndighetene finner er av betydning for fastsettelsen av avgiften og avgiftsgrunnlaget etter 24 4 annet og tredje ledd i denne loven. Skatteoppkreveren eller den offentlige myndighet som har fullmakt fra skatteoppkreveren, kan foreta bokettersyn hos dem som plikter å beregne og betale arbeidsgiveravgift og kan herunder kreve fremlagt arbeidsgiverens regnskap med bilag, kontrakter, korrespondanse eller andre dokumenter av betydning for kontrollen. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Også skattekontoret eller Riksrevisjonen kan foreta slike ettersyn og kreve fremlagt dokumenter som nevnt. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skatteoppkreveren eller skattekontoret foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos arbeidsgiver, skatteoppkrever eller skattekontor. Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger for hvilke metoder for kopiering skatteoppkreveren kan benytte. Nåværende 24 5 blir ny annet ledd bokstav a skal lyde: a) pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsog avløsningsbeløp for slike ytelser, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven og engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet annet ledd nr. 1 bokstav a skal lyde: a) pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsog avløsningsbeløp for slike ytelser, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet og støtte etter lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg oppheves.

17 12. des. Lov nr femte ledd oppheves. Endringene under trer i kraft straks. Endringene under trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret des. Lov nr Lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.28 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endring i følgende lov: Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) gjøres følgende endring: 9 3 første punktum skal lyde: Departementet kan ved forskrift bestemme at forvaltningsorgan skal gi opplysninger til Regnskapsregisteret som er egnet til å fastslå regnskapsplikt etter 1 2 første til fjerde ledd. Endringen under trer i kraft 1. januar des. Lov nr Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Ot.prp.nr.1 ( ), nnst.o.nr.1 ( ) og Besl.O.nr.29 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 2. og 9. desember Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 12. desember 2008 kl Endringer i følgende lov: Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: 8 11 første ledd bokstav e, f og g skal lyde: e) andel i deltakerlignet selskap mv. som nevnt i 10 40, som kun eier eiendeler som nevnt under a f og h, og hvor inntekten fastsettes etter 8 15, f) aksjer i selskap som nevnt i 10 60, som kun eier eiendeler som nevnt under a f og h, og hvor inntekten fastsettes etter 8 15, g) aksjer i selskap som nevnt i 8 10, som kun eier eiendeler som nevnt under a f og h, og aksjer i selskap som nevnt i denne bokstav, 8 12 oppheves. 2 1 ellevte ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler for gjennomføringen av bestemmelsen i tiende ledd og bestemmelser om fritak fra skattlegging i Norge i skatteavtaler med andre stater annet ledd bokstav b første punktum skal lyde: b) 2 3 tredje ledd gis tilsvarende anvendelse for personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der, med unntak for bunnbeløp etter bestemmelsens tredje punktum første ledd bokstav b skal lyde: b) den trygdedes tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold, som omhandlet i 6 46 første ledd a og e, 6 46 annet ledd bokstav a og 6 46 fjerde ledd første ledd første punktum skal lyde: Selskap innenfor ordningen kan ikke drive annen virksomhet enn utleie og drift av egne og innleide skip eller hjelpefartøy som nevnt i 8 11 første ledd a og b.

18 12. des. Lov nr skal lyde: (1) Selskap innenfor ordningen skal svare en årlig skatt til staten for skip og hjelpefartøy selskapet eier, beregnet av nettotonnasje, etter satser som fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtak. Departementet kan gi bestemmelser om reduksjon i satsene for skip og hjelpefartøy som tilfredsstiller miljøkrav fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Skatt etter første og annet punktum skal også svares for innleid skip og hjelpefartøy når eieren ikke er skattepliktig til Norge for inntekten ved utleie av skipet eller hjelpefartøyet. Bestemmelsene i og gjelder tilsvarende. (2) Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av denne paragraf, herunder bestemme at tonnasjeskatt ikke skal svares når skipet i et sammenhengende tidsrom av mer enn tre måneder i inntektsåret er i opplag eller ute av drift. Departementet kan også bestemme at leietaker ikke skal svare tonnasjeskatt dersom annen leietaker innenfor ordningen er pliktig til å svare tonnasjeskatt for samme skip eller hjelpefartøy i samme tidsrom tredje ledd skal lyde: Ved utflytting av selskap anses aksje i selskapet realisert på det tidspunkt skatteplikten til riket opphører etter 2 2 første ledd eller da selskapet skal anses som hjemmehørende i en annen stat etter skatteavtale. Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Overskriften i skal lyde: Etterbetaling fra samvirkeforetak første ledd annet punktum oppheves. Nåværende første ledd tredje og fjerde punktum blir annet og tredje punktum sjette ledd oppheves. Nåværende sjuende ledd blir sjette ledd skal lyde: Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av selskap Gevinst og tap på eiendel som selskap mv. som nevnt i 2 2 første ledd eier på det tidspunkt skatteplikten til riket opphører etter 2 2 første ledd eller da selskapet skal anses som hjemmehørende i en annen stat etter skatteavtale, er skattepliktig eller fradragsberettiget som om eiendelen var realisert siste dag før dette tidspunktet. Tilsvarende skal gevinst og tap på forpliktelse som selskapet har, være skattepliktig eller fradragsberettiget som om gevinsten eller tapet var realisert siste dag før skatteplikten til riket opphører som nevnt. Ved gevinst- og tapsberegningen fastsettes utgangsverdien til markedsverdien på det tidspunkt realisasjon anses å ha funnet sted annet ledd skal lyde: Er skatteplikten avhengig av bostedet og skattyteren anses som bosatt i riket bare en del av inntektsåret, jf. 2 1 annet til sjette ledd, fastsettes inntekten til det beløpet som etter bestemmelsene i dette kapittel skal tas til inntekt i vedkommende tidsrom overskriften skal lyde: Gevinst og tap på eiendeler og forpliktelser ved utflytting av selskap 18 3 tredje ledd bokstav a innledningen skal lyde: a) brutto salgsinntekter etter annet ledd fradras følgende påløpte kostnader som har eller vil få sammenheng med produksjonen ved kraftverket: 18 3 tredje ledd bokstav a nytt nummer 4 skal lyde: Kostnader etter denne bokstav som er pådratt i byggetiden fra og med inntektsåret 2008 kan føres til fradrag i inntektsåret forutsatt at det foreligger kostnader knyttet til kraftverket som skal behandles som en del av kostprisen etter bokstav b annet punktum fjerde ledd nytt fjerde punktum skal lyde: Slik negativ grunnrenteinntekt kan likevel trekkes fra i positiv grunnrenteinntekt ved et annet kraftverk skattyter har en eierandel i som anses etablert som ledd i opprusting og utvidelse knyttet til det kraftverk den negative grunnrenteinntekt er beregnet ved, fra det tidspunkt det er adgang til å aktivere kostnader for beregning av friinntektsgrunnlaget for det nye kraftverket, jf tredje ledd bokstav b annet punktum, med virkning for inntektsåret 2008 eller senere år femte ledd skal lyde: Negativ grunnrenteinntekt ved et kraftverk beregnet for inntektsåret 2007 eller senere år skal trekkes fra i positiv grunnrenteinntekt etter fradrag for negativ grunnrenteinntekt etter reglene i fjerde ledd første punktum, ved et annet kraftverk skattyteren eier. Dersom beregningen av grunnrenteinntekt etter samordning etter foregående punktum blir negativ, utbetales fra staten skatteverdien av den negative grunnrenteinntekten ved avregningsoppgjøret for inntektsåret etter skattebetalingsloven. Dersom beregning av grunnrenteinntekt etter samordning etter første punktum

19 12. des. Lov nr blir positiv for aksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning, jf første ledd, kan selskapets positive grunnrenteinntekt samordnes mot negativ grunnrenteinntekt beregnet for inntekståret som nevnt i annet punktum i annet selskap som tilhører samme konsern, jf. 10 4, ved utgangen av inntektsåret. Dersom beregningen av grunnrenteinntekt etter tredje punktum blir negativ, utbetales fra staten skatteverdien av den negative grunnrenteinntekten ved avregningsoppgjøret for inntektsåret etter skattebetalingsloven sjette ledd tredje punktum oppheves sjuende ledd annet punktum oppheves niende ledd bokstav a skal lyde: a) For overdrager skal det i realisasjonsåret beregnes grunnrenteinntekt tilsvarende vederlaget, fratrukket summen av skattemessig verdi av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen, aktiverte kostnader til erverv av vannfall og eventuell negativ grunnrenteinntekt til fremføring, jf. fjerde ledd. Positiv differanse etter foregående punktum omfattes av reglene om samordning av grunnrenteinntekt etter femte ledd. Negativ differanse kan tilbakeføres og fradras med tillegg av rente fastsatt av departementet i forskrift i grunnrenteinntekt beregnet for det realiserte kraftverk for samme eller tidligere inntektsår. Negativ differanse som overstiger fradrag for negativ grunnrenteinntekt til fremføring etter første punktum, kan trekkes fra i positiv grunnrenteinntekt beregnet for kraftverk skattyter eier for realisasjonsåret. Negativ differanse som ikke nøytraliseres ved fradrag etter foregående punktum, behandles etter reglene i tredje punktum niende ledd bokstav b tredje punktum skal lyde: Ved slik realisasjon kan negativ grunnrenteinntekt knyttet til kraftverket etter fjerde ledd på overdragelsestidspunktet overdras til overtaker niende ledd bokstav c annet, tredje og fjerde punktum oppheves tiende ledd skal lyde: Av produksjon i kraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse under kva, fastsettes ikke grunnrenteinntekt. Ny 9 14 skal lyde: Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. som tas ut av norsk beskatningsområde (1) Gevinst på eiendel eller forpliktelse som nevnt i tredje ledd, og som tas ut av norsk beskatningsområde, er skattepliktig som om eiendelen eller forpliktelsen var realisert siste dag før dette tidspunktet. Skatteplikt etter dette ledd omfatter ikke gevinst ved overføringer som innebærer realisasjon eller uttak til egen bruk eller gaveoverføring som medfører skatteplikt etter 5 2. Skatteplikt etter dette ledd omfatter heller ikke gevinst knyttet til forpliktelser som blir realisert ved oppfyllelse, ettergivelse, overføring mv. (2) Med eiendel eller forpliktelse som tas ut av norsk beskatningsområde menes: a) eiendel som tilhører eller forpliktelse som påhviler skattepliktig etter 2 1 eller 2 2, når skatteplikten opphører etter disse bestemmelser eller etter skatteavtale med fremmed stat, b) eiendel som tilhører eller forpliktelse som påhviler skattepliktig etter 2 3, når skattyterens skatteplikt opphører etter denne bestemmelsen eller etter skatteavtale med fremmed stat, eller når eiendelens eller forpliktelsens tilknytning til riket eller til virksomhet i riket som nevnt i 2 3 opphører, og c) eiendel som tilhører eller forpliktelse som påhviler utenlandsk selskap eller innretning hvor deltakerne skattlegges etter 10 61, når norsk kontroll av selskapet eller innretningen opphører. Med skatteplikt som nevnt under a og b likestilles skatteplikt etter petroleumsskatteloven 2. Selv om vilkårene under a, b eller c er oppfylt, anses en eiendel eller forpliktelse ikke for tatt ut av norsk beskatningsområde dersom den samtidig får slik tilknytning til Norge at norsk skattelovgivning får virkning for inntekter og kostnader knyttet til eiendelen eller forpliktelsen. (3) Skatteplikt etter denne paragraf omfatter gevinst på a) fysiske driftsmidler som nevnt i første ledd a samt c til j, b) finansielle eiendeler, c) forpliktelser, d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. (4) Skatteplikt etter denne paragraf omfatter ikke gevinst på eiendeler som er nevnt i tredje ledd b, og som ved uttaket tilhører person som er bosatt i riket etter 2 1 første ledd. (5) Skatteplikt etter denne paragraf omfatter ikke gevinst på eiendeler som nevnt i 9 3 første ledd c. (6) Skatteplikt etter denne paragraf omfatter bare gevinst på eiendeler og forpliktelser som nevnt i tredje ledd a samt c til e, dersom gevinsten ved en realisasjon på tidspunktet som nevnt i første ledd første punktum ville ha vært skattepliktig etter bestemmelsen i 5 30 første ledd. (7) Tap på eiendel eller forpliktelse som nevnt i tredje ledd a til c, og som tas ut av norsk beskatningsområde, er

20 12. des. Lov nr fradragsberettiget for skattyter som er skattepliktig til riket etter 2 1 eller 2 2 eller som anses skattemessig hjemmehørende i annen EØS-stat på tidspunktet som nevnt i tiende ledd. Tap på eiendel som nevnt i tredje ledd d og e, og som tas ut av norsk beskatningsområde, er fradragsberettiget for skattytere som er skattepliktig til riket etter 2 1 eller 2 2 eller som anses skattemessig hjemmehørende i annen EØS-stat på tidspunktet som nevnt i første ledd første punktum. Det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fradrag i annen stat. Tapet fastsettes ved ligningen for det året realisasjon anses å ha funnet sted, jf Avregningen av tap på eiendel eller forpliktelse som nevnt i tredje ledd a til c utsettes til eiendelen eller forpliktelsen er realisert. (8) Ved gevinstberegningen fastsettes utgangsverdien til markedsverdien på det tidspunkt realisasjon anses å ha funnet sted. Bestemmelsene i til og gjelder så langt de passer. Når det ikke foreligger en kjent markedsverdi, fastsettes denne ved skjønn. Utgangsverdien skal reduseres med eventuell inntektsføring etter ved uttaket fra norsk beskatningsområde. (9) Ved uttak av eiendeler og forpliktelser som nevnt i tredje ledd a til c, kan skattyter gis utsettelse med innbetaling av utlignet skatt dersom det stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen. Dersom skattyter er hjemmehørende i riket etter 2 1 eller 2 2 eller anses skattemessig hjemmehørende i annen EØS-stat og Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve utlevert opplysninger fra denne staten om skattyterens inntekts- og formuesforhold samt få bistand til innfordring av skattekrav, gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse. Utsettelse uten sikkerhetsstillelse gis også i tilfeller der gevinst ved en realisasjon av eiendel som nevnt i tredje ledd b på tidspunktet som nevnt i første ledd første punktum ville vært fritatt for skatteplikt etter Utsettelse uten sikkerhetsstillelse etter foregående punktum gis ikke for gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt. Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at den utlignede skatten ikke medtas ved avregningen for inntektsåret. (10) Retten til utsettelse med betaling av skatten etter bestemmelsen i forrige ledd bortfaller ved realisasjon, ved uttak til egen bruk, ved gaveoverføring og ved opphør av virksomhet i selskap med andel som nevnt i første ledd, jf annet ledd b. (11) Ved uttak av eiendeler og forpliktelser som nevnt i tredje ledd a til c, reduseres eller bortfaller den beregnede skatten etter følgende regler: a) Dersom skattyteren realiserer eiendelen til en lavere verdi enn verdien fastsatt etter åttende ledd, kan skattyteren kreve å få redusert utlignet skatt knyttet til eiendelen som om gevinsten var beregnet etter faktisk realisasjonsverdi. Realisasjonsverdien kan ikke settes lavere enn inngangsverdien. Valg av realisasjonsverdi gjelder ikke ved tap eller ved gaveoverføringer som nevnt i forrige ledd. For eiendeler som nevnt i tredje ledd a skal det ved anvendelse av denne bokstav gjøres et tillegg til faktisk realisasjonsverdi for beregnede avskrivninger etter femte ledd, jf Bestemmelsen i denne bokstav gjelder tilsvarende dersom skattyteren realiserer gevinst knyttet til en forpliktelse. b) Skatteplikten bortfaller dersom gevinst på eiendel som nevnt i tredje ledd b ved en realisasjon på samme tidspunkt som nevnt i tiende ledd uten et forutgående uttak fra norsk beskatningsområde ville vært fritatt for skatteplikt etter c) Dersom gevinsten er skattepliktig til annen stat, gis fradrag i skatt etter denne paragraf etter reglene i skatteloven til så langt de passer. d) Skatteplikten bortfaller hvis skattyteren ikke har realisert eiendelen eller forpliktelsen innen fem hele inntektsår etter det inntektsår realisasjon anses å ha funnet sted. e) Skatteplikten bortfaller hvis eiendelen eller forpliktelsen innen fristen som nevnt i forrige bokstav igjen får slik tilknytning til Norge at norsk skattelovgivning får virkning for inntekter og kostnader knyttet til eiendelen eller forpliktelsen. (12) Dersom gevinst ved inntak i norsk beskatningsområde av eiendel eller forpliktelse som nevnt i tredje ledd er skattepliktig til annen stat, gis fradrag i skatt etter denne paragraf etter reglene i skatteloven til så langt de passer. Det gis ikke fradrag i skatt etter dette ledd for skatt til utlandet på del av gevinst på eiendel ved inntak som svarer til differansen mellom utgangsverdien som er lagt til grunn ved gevinstberegningen i utlandet og den skattemessige verdi som er fastsatt ved inntaket til norsk beskatningsområde. Fradrag i norsk skatt etter dette ledd gis ikke der eiendelen eller forpliktelsen ikke samtidig med uttaket fra norsk beskatningsområde får tilknytning til en etablering i en EØS-stat som nevnt i b. Ved uttak av eiendeler og forpliktelser som nevnt i tredje ledd a til c gis fradrag i skatt etter dette ledd bare dersom skattyter er skattepliktig til riket etter 2 1 eller 2 2 eller anses skattemessig hjemmehørende i annen EØS-stat på tidspunktet som nevnt i tiende ledd. Ved uttak av eiendeler som nevnt i tredje ledd d og e gis fradrag i skatt etter dette ledd bare dersom skattyter er skattepliktig til riket etter 2 1 eller 2 2 eller anses skattemessig hjemmehørende i annen EØS-stat på tidspunktet som nevnt i første ledd første punktum. (13) Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av denne paragraf nytt fjerde ledd skal lyde: Bestemmelsen i tredje ledd gjelder tilsvarende ved realisasjon etter uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde, jf tiende ledd.

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g Em. 9. des. Dagsorden 17 Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr.

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 22 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 22 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) DATO: LOV-2012-06-22-43 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) DATO: LOV-2010-12-17-77 DEPARTEMENT:

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Nr. 13 2009 Side 1965 2171 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2009 Side 1965 2171 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2009 Side 1965 2171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2009 Utgitt 14. januar 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Des. 4. Lov nr.

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Vedlegg 1 DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Delegering av myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6-10 nr. 4 (FOR-2008-05-28-521

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Innst. O. nr. 25. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 69 (2007 2008)

Innst. O. nr. 25. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 69 (2007 2008) Innst. O. nr. 25 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 69 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( )

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( ) Besl.O.nr.64 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) År 2003 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Nr. 5 2008 Side 833 955 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2008 Side 833 955 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2008 Side 833 955 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 11. juni 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 April 25. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer