Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014"

Transkript

1 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager % - Inntil 3 ettermiddager og 2 morgener % - Inntil 1 morgen og 1 ettermiddag Matpenger % plass - Plasstype 2 (50% - halv plass) kan bestå av følgende varianter: a. 5 morgener b. 4 morgener og 2 ettermiddager c. 3 morgener og 2 ettermiddager d. 2 morgener og 3 ettermiddager e. 1 morgen og 3 ettermiddager De som trenger 4 ettermiddager eller mer, kommer inn under plasstype 1 (100% - full plass) Enkeltdager: Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører itl økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 62 kroner, og prisen for et ekstra ettermiddag er 93 kroner (31 kroner pr. time) Satser for kommunale barnehager pr. måned 7,3 % Plass Pris barn 1 Pris barn Pris barn 3 Pris barn 1 Pris barn Pris barn % plass % plass % plass % plass % plass % plass MERK: Ekstradag: 310,- Matpenger: Barnehagene har ulike satser for matpenger. Satsene finner du på sidene til den enkelte barnehage. Det er maksimalopriser på foreldrebetaling, og satsene er uendret fra 2012 til 2013 Voksenopplæringen For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime dagtid For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime kveldstid Helsestasjon Konsultasjonspris/Betalingssatser i forbindelse med utenlandsvaksinering Vaksinasjonsprisen styres av Folkehelseinstituttets utsalgsspris, og justeres etter FHIs prisliste 1. gangs konsultajson, vaksinasjon og/eller veiledning, voksne, pr. person 250 Opprfølgingsvaksine voksne 125 Konsultasjon barn tom 10. trinn 125

2 Materiellkostnad, engangsutstyr pr. vaksine 25 Utskrift av vaksinasjonskort ved mistet 80 Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 t før avtale - voksen pr person 250 Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 t før avtale - barn pr person 125 Satser for helsevern og sosial omsorg Husleie omsorgsboliger - pr. mnd. Kapp - stor leilighet - 40 kvm Kapp - liten leilighet - 25 kvm Labo - stor leilighet - 47 kvm Labo - middels leilighet - 36 kvm Balke - leilighet kvm Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, Balke - leilighet Balke - leilighet kvm Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.) Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.) Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. mnd. (G= kroner) Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt 5 G Timepris ved selvkost - Endres 1. mars Hjemmesykepleie Gratis Gratis 0 Korttidsopphold pr døgn (makssats fra HOD) Brukerbetaling dagplass pr dag Langtidsplass, institusjon. Beregnes etter "Vederlagsforskriftens" bestemmelser Abonnement trygghetsalarm - pr. mnd. Ny pris fra Hjelp 24 fra er 5,3 %. Foreslår samme økning her Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) Mat Middag kantine/tilkjørt hjem Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.) Frokost Kveldsmat Full kost matabonnement Matabonnement - kun middag

3 Diverse Trygghetsplasser - makssats fra departementet Vask av tøy pr. mnd Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd Bevillingsgebyr knyttet til salg og skjenking av alkoholholdig drikk 0 Salg av alkoholholdig drikk - Nye satser fremmes i forskrift som kommer i desember 2014 Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,18 0,19 Minimum pr. år Skjenking av alkoholholdig drikk Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,36 0,37 Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) pr. vareliter 1 1,03 Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol), pr. vareliter 3,28 3,38 Minimum pr. år Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, pr. benyttelse MERK: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til Kulturskolen / Kapp Melkefabrikk Egenandeler for elever - pr. semester Individuell undervisning pr semester Elevplass pr semester - gruppe Alle andre tilbud Kokeriet pr. dag inkl. foaje Kokeriet pr. dag inkl. foaje - foreninger Kulturarrangement pr gang Selskap pr gang Auditoriet pr. gang Foreninger pr gang Kjøkken kun kaffekok pr gang Kjøkken inkl. dekketøy - kun anretning pr gang Full bruk av kjøkken Øvelseslokaler Sal A pr semester Sal B pr semester Lagerrom Sal A pr semester

4 Sal A eller B pr gang Scenemoduler pr dag Scenemoduler foreningspris pr dag Utstyrssentralen for friluftsliv - Egen prisliste Rockeverksted - Etter avtale Østre Toten kulturhus: Pris Lokale lag og foreninger Kino/teatersal: Grendelokalet Inkl Garderobe/scenesalong Kafélokale Leie av flygel Øving pr.time Øvrige leietakere Kino/teatersal Grendelokalet Inkl garderboe/scenesalong Kafélokale Leie av flygel Øving pr time Egne priser for kommersielle aktører Kirken og kirkegårder Pris Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år som er festeperioden - pr. år Feste ved reservering av ny grav Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen Tillegg for bruk av ansatt - pr. person MERK: I medhold av gravferdslovens 21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunestyet etter forslag fra fellesrådet regulativ med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 10 % Søknad om tiltak etter PBL 20-1 Oppføring av boligbygg eller hytte Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte. - Gjelder også for oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger Tillegg pr. ny boenhet utover den første inntil totalt 10 boenheter Frittliggende garasje, uthus eller anneks Tilbygg til garasje, uthus eller anneks

5 Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, pr. påbegynt - bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats pr. påbegyn 500 kvadratmeter Lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50% gebyr. Arealuavhengige tiltak Fasadeendring, bruksendring uten bygningsmessige arbeider, riving av tiltak, bygningstekniske installasjoner, skilt og reklameinnretning, basseng, dammer, terrenginngrep, veg og parkeringsplasser og andre areal uavhengige tiltak Opparbeidelse av infrastruktur i nye utbyggingsområder, veg og VA nett over 500 m Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon Søknad om tiltak etter PBL 20-2 Driftsbygninger for husdyrhold, samt tilbygg med bruksareal større enn 100 kvadr Andre driftsbygninger og tilbygg Frittliggende garasje og uthus inntil 70 kvadratmeter Tilbygg inntil 50 kvadratmeter Terrasser, takoverbygg, mindre tilbygg (inntil 10 kvm) og anneks/uthus inntil 30 k Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Godkjenning av ansvarsrett for foretak etter PBL 22 Ansvarsrett fra foretak med sentral godkjenning etter PBL Ansvarsrett fra foretak som søker om lokal godkjenning etter PBL 22-3 og perso og personlig ansvarsrett som selvbygger etter saksbehandlerforskrift Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid Søknad om tillatelse til tiltak Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynt uke fristen overskrides jfr. saksbehandlerforskrift Diverse hensyn Ved fler-trinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse Tillegg for hver igangsettingstillatelse Enklere endring av tillatelse Arbeidskrevende endring av tillatelse Endring av ansvarshavende Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev

6 Purring på overnevnte tilleggsopplysninger pr. gang Igangsetting uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr både ved godkjenning og avslag, med minimumsgebyr Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr opå 50 % av fullt behandlingsgebyr Minimumsgebyr for tiltak etter Minimumsgebyr for tiltak etter Ulovlighetsoppfølging Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til planog byningslovens 32 Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven I plan- og byggesaker med politisk behandling I plan- og byggesaker med administrativ behandling Sakkyndig bistand Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger ihht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen Plansaker Områderegulering og detaljregulering * Arealuavhengig gebyr: For områderegulering og detaljregulering som fremmes i hht. 12 * Arealavhengig gebyr: Sentrums- og sentrumsnære områder, pr. daa Områder med tettere boligbygging, pr. daa Eneboliger/tomannsboliger, pr. mulig boenhet Hytteområder, pr. tomt Industri- og næringsområder, pr. daa Endring av/fra planen Mindre planendringer med politisk behandling Mindre planendringer med administrativ behandling Forutsetninger Den som fremmer privat planforslag skal betale:

7 - annonsering og skriftlig varsling ved oppstart - for registrering av kulturminner - for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak Plan skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (målebrev). Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget. For områder der kommunen kan godta forenklet reguleringsplan som grunnlag kan gebyret reduseres. Tilleggsgebyr I de tilfeller der innlevert planmateriale har mangelfull dokumentasjon: om planforutsetninger - om avklaringer i forhold til naboer, offentlige myndigheter eller andre berørte Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling et fastsettes ut fra de satser som gjelder ved oppstart av planarbeidet * 1. andel av plangebyr betales etter oppstartmøte * Redusert gebyr pluss eventuelt tilleggsgebyr skal innbetales før saken kan vedtas. for arbeider etter Matrikkelloven (lovens 32, forskriftens 16) 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn *areal fra 0 til 500 kvadatmeter * areal fra kvadratmeter * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da Oppretting av grunneiendom og frestegrunn Punktfeste m/oppmåling Punktfeste u/oppmåling Matrikulering av eksisterende umatrikuklert grunn * areal fra kvadratmeter * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon * areal fra kvadratmeter * areal fra kvadratmeter * arael fra 1001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt 1000 da Oppretting av anleggseiendom for oppretting av grunneiendom * volum fra kubikkmeter * volum fra 2001 kubikkmeter - økning pr. påbegynt 1000 kubikkmeter

8 1.1.5 Registrering av jordsameie for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning for denne type forretning er I tillegg kommer et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. * areal fra kvadratmeter * areal fra kvadratmeter Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikkmeter. * Volum fra kubikkmeter * Volum fra kubikkmeter Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål. ene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. ene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

9 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil to punkter For overskytend egrensepunkter, pr. punkt for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.7 Privat grenseavtale For inntil to punkter For hvert nytt punkt Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 1.9 Betalingstidspunkt et skal kreves inn etterskuddsvis. Dokumentavgift kan kreves inn forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Klageadgang: fastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er opfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes skjønnsmessig gebyr. Landbruk Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time (eks. mva.) , Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time (eks. mva.) , Gjødselplanlegging - priser eks. mva. Bruk uten husdyr Bruk med husdyr ,

10 Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruksdepartementet (ikke momsbelagt) Søknad om deling av eiendom (Lov om jord 12) Søknad om konsesjon: 3 promille av første mill. og 2 promille av overskytende med hjemmel i Forurensningsloven Grunnlag Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 PE utslipp fra 50 PE grunnbeløp pr. PE med hjemmel i Lov om eierseksjoner 7 siste ledd Rettsgebyret pr er 860 kroner. Dette justeres hvert år av politi- og justisdepartementet. Saksbehandlingsgebyr: * 5 x rettsgebyret dersom det avholdes befaring * 3 x rettsgebyret dersom det ikke avholdes befaring * etter reglene i matrikkelloven for oppmålingsforretning dersom bruksenhet skal omfatte ubebygde deler av tomta * Deler av tomta, som skal inngå som tilleggsareal til en bruksenhet * Rekvirenten må i tillegg betale tinglysningsgebyr - pr kroner er for vann, avløp, septik og avfall Vann Engangsgebyr ved tilknytning: Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt Kategori 2: eneboliger Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og Årsgebyr vann Fastgebyr normalforbrukere Fastgebyr storfrobrukere over kubikk Pr. kubikk for normalforbrukere 14,37 17, ,80 18,50 Pr. kubikk for storforbrukere over kubikk 8,26 10,325 8,51 10,63 for flere regninger til samme gnr./bnr , for åpning/stenging vann , for ekstra vannmåler , Avlesningsgebyr (der abonnenten ikkeleser av eller melder fra innen fastsatt tid - o Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik , Avløp Engangsgebyr ved tilknytning: Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt Kategori 2: eneboliger

11 Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og Årsgebyr avløp Fastgebyr , Pr. kubikk 20,14 25,175 20,74 25,93 Mindre avløpsanlegg Årsgebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg , Septikrenovasjon Årsgebyr med WC (4 kubikk) Årsgebyr uten WC (2 kubikk) , Ekstratømming pr. kubikk , Tømming lukkede anlegg - pr. kubikk Forbikjøring (etter 1. gangs purring , Transporttillegg pr. abo. (tømming hytter/fritidsb. Totenåsen , Avfall Avfallsgebyr husholdningsavfall 7 % Fellesutgifter søppelrenovasjon* Kjøkkenavfall 80 liter, 2. hver uke Kjøkkenavfall 140 liter, 2. hver uke , Kjøkkenavfall 240 liter, 2. hver uke , Kjøkkenavfall 360 liter, 2. hver uke , Plast- og restavfall 80 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 140 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 240 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 360 liter, 4. hver uke - vekselvis , Plast- og restavfall 660 liter, 4. hver uke - vekselvis , Henteavstand inntil 20 meter , Satsene for avfall er økt med 2,5% *inkl. adm, papir, plast, glass og metall Brannvesenet Utrykning til unødige alarmer Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overførin , Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt Kontroll av nyinstallert ildsted , Befaring vedr. branntekniske spørsmål , Utleie av materiell Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

12 Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn , Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn Undervisning, kurs, øvelser (min deltagere pr. kurs)- Satsene er uendret Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager , Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager , Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager , Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle. Nedbrenning av bygninger Avtales i hvert enkelt tilfelle Feie- og tilsynsgebyr Grunnlag Årsgebyr pr. pipe (selvkost) Kamerakontroll av skorstein/pipe Fresing av skorstein/pipe , Feiing av fritidsbolig Fjerning av fugl i pipe/ildsted Fjerning av fuglereir i pipe Utsalgssted for fyrverkeri Grunnlag vedr. godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri , PRISER ØSTRE TOTEN BRANNVESEN 2014 Abonnementsavgift for automatiske varslingsanlegg for brann, m.v.: 1.0 Årsavgift for alarmkunder institusjoner/næring/borettslag/skoler/barnehager m.v.: Standardabonnement: Brannalarm + 1 valgfri alarmtype Tillegg for utvidet abonnement: og 4. alarminngang - pris pr inngang og flere alarminnganger (pris pr. inngang) Årsavgift for heisalarm Heisalarm Tillegg årsavgift for 2. og fl. Heisalarm (pris pr. inngang) Årsavgift for teknisk alarm Unødig alarm

13 Utløst alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110 innlandet/østre Toten brannvesen, hvor utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (tekn.feil, menneskelig handling, vedlikehold m.v.), medfører et gebyr pr. hendelse på Se om utrykninger Se om utrykninger 4.0Tilknytningsgebyr til sentral Tilknytningsgebyr første alarm Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere alarmer Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr av 110 sentralen ved tilknytning første gang. Alle alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang.

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for Tall i kroner, dersom ikke annet er vist 1,25 1,25 1,027 inkl. mva 1,025 inkl.

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for Tall i kroner, dersom ikke annet er vist 1,25 1,25 1,027 inkl. mva 1,025 inkl. Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 2,5% fra 2016 til 2017 Skolefritidsordning (SFO) 2,5 % Plass 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 3 050 3 126

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Betalingssatser Gebyrer

Betalingssatser Gebyrer Betalingssatser Gebyrer 2011 å p e n h e t t r y g g h e t m a n g f o l d KOMMUNALE GEBYRER 2011 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 16,40 20,50 Fast abonnementsgebyr pr.

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

Vestre Toten kommune Plan

Vestre Toten kommune Plan Vestre Toten kommune Plan Saksnr./Doknr./Arkivkode Sted Dato 15/1924-2-113.5 RAUFOSS 26.10.2015 GEBYR PLAN OG BYGNINGSLOVEN FRA 1.1.2016 Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 33-1 fastsettes følgende

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyrer Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2015 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2015 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Byggesak side 3 Kart og oppmåling side 5 Planbehandling side 8 Miljø side 9 Landbruk side 9 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1.

Detaljer