Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014"

Transkript

1 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager % - Inntil 3 ettermiddager og 2 morgener % - Inntil 1 morgen og 1 ettermiddag Matpenger % plass - Plasstype 2 (50% - halv plass) kan bestå av følgende varianter: a. 5 morgener b. 4 morgener og 2 ettermiddager c. 3 morgener og 2 ettermiddager d. 2 morgener og 3 ettermiddager e. 1 morgen og 3 ettermiddager De som trenger 4 ettermiddager eller mer, kommer inn under plasstype 1 (100% - full plass) Enkeltdager: Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører itl økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 62 kroner, og prisen for et ekstra ettermiddag er 93 kroner (31 kroner pr. time) Satser for kommunale barnehager pr. måned 7,3 % Plass Pris barn 1 Pris barn Pris barn 3 Pris barn 1 Pris barn Pris barn % plass % plass % plass % plass % plass % plass MERK: Ekstradag: 310,- Matpenger: Barnehagene har ulike satser for matpenger. Satsene finner du på sidene til den enkelte barnehage. Det er maksimalopriser på foreldrebetaling, og satsene er uendret fra 2012 til 2013 Voksenopplæringen For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime dagtid For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime kveldstid Helsestasjon Konsultasjonspris/Betalingssatser i forbindelse med utenlandsvaksinering Vaksinasjonsprisen styres av Folkehelseinstituttets utsalgsspris, og justeres etter FHIs prisliste 1. gangs konsultajson, vaksinasjon og/eller veiledning, voksne, pr. person 250 Opprfølgingsvaksine voksne 125 Konsultasjon barn tom 10. trinn 125

2 Materiellkostnad, engangsutstyr pr. vaksine 25 Utskrift av vaksinasjonskort ved mistet 80 Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 t før avtale - voksen pr person 250 Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 t før avtale - barn pr person 125 Satser for helsevern og sosial omsorg Husleie omsorgsboliger - pr. mnd. Kapp - stor leilighet - 40 kvm Kapp - liten leilighet - 25 kvm Labo - stor leilighet - 47 kvm Labo - middels leilighet - 36 kvm Balke - leilighet kvm Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, Balke - leilighet Balke - leilighet kvm Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.) Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.) Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. mnd. (G= kroner) Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) Inntekt 2-3 G Inntekt 3-4 G Inntekt 4-5 G Inntekt 5 G Timepris ved selvkost - Endres 1. mars Hjemmesykepleie Gratis Gratis 0 Korttidsopphold pr døgn (makssats fra HOD) Brukerbetaling dagplass pr dag Langtidsplass, institusjon. Beregnes etter "Vederlagsforskriftens" bestemmelser Abonnement trygghetsalarm - pr. mnd. Ny pris fra Hjelp 24 fra er 5,3 %. Foreslår samme økning her Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) Mat Middag kantine/tilkjørt hjem Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.) Frokost Kveldsmat Full kost matabonnement Matabonnement - kun middag

3 Diverse Trygghetsplasser - makssats fra departementet Vask av tøy pr. mnd Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd Bevillingsgebyr knyttet til salg og skjenking av alkoholholdig drikk 0 Salg av alkoholholdig drikk - Nye satser fremmes i forskrift som kommer i desember 2014 Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,18 0,19 Minimum pr. år Skjenking av alkoholholdig drikk Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,36 0,37 Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) pr. vareliter 1 1,03 Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol), pr. vareliter 3,28 3,38 Minimum pr. år Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, pr. benyttelse MERK: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til Kulturskolen / Kapp Melkefabrikk Egenandeler for elever - pr. semester Individuell undervisning pr semester Elevplass pr semester - gruppe Alle andre tilbud Kokeriet pr. dag inkl. foaje Kokeriet pr. dag inkl. foaje - foreninger Kulturarrangement pr gang Selskap pr gang Auditoriet pr. gang Foreninger pr gang Kjøkken kun kaffekok pr gang Kjøkken inkl. dekketøy - kun anretning pr gang Full bruk av kjøkken Øvelseslokaler Sal A pr semester Sal B pr semester Lagerrom Sal A pr semester

4 Sal A eller B pr gang Scenemoduler pr dag Scenemoduler foreningspris pr dag Utstyrssentralen for friluftsliv - Egen prisliste Rockeverksted - Etter avtale Østre Toten kulturhus: Pris Lokale lag og foreninger Kino/teatersal: Grendelokalet Inkl Garderobe/scenesalong Kafélokale Leie av flygel Øving pr.time Øvrige leietakere Kino/teatersal Grendelokalet Inkl garderboe/scenesalong Kafélokale Leie av flygel Øving pr time Egne priser for kommersielle aktører Kirken og kirkegårder Pris Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år som er festeperioden - pr. år Feste ved reservering av ny grav Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen Tillegg for bruk av ansatt - pr. person MERK: I medhold av gravferdslovens 21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunestyet etter forslag fra fellesrådet regulativ med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 10 % Søknad om tiltak etter PBL 20-1 Oppføring av boligbygg eller hytte Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte. - Gjelder også for oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger Tillegg pr. ny boenhet utover den første inntil totalt 10 boenheter Frittliggende garasje, uthus eller anneks Tilbygg til garasje, uthus eller anneks

5 Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, pr. påbegynt - bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats pr. påbegyn 500 kvadratmeter Lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50% gebyr. Arealuavhengige tiltak Fasadeendring, bruksendring uten bygningsmessige arbeider, riving av tiltak, bygningstekniske installasjoner, skilt og reklameinnretning, basseng, dammer, terrenginngrep, veg og parkeringsplasser og andre areal uavhengige tiltak Opparbeidelse av infrastruktur i nye utbyggingsområder, veg og VA nett over 500 m Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon Søknad om tiltak etter PBL 20-2 Driftsbygninger for husdyrhold, samt tilbygg med bruksareal større enn 100 kvadr Andre driftsbygninger og tilbygg Frittliggende garasje og uthus inntil 70 kvadratmeter Tilbygg inntil 50 kvadratmeter Terrasser, takoverbygg, mindre tilbygg (inntil 10 kvm) og anneks/uthus inntil 30 k Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Godkjenning av ansvarsrett for foretak etter PBL 22 Ansvarsrett fra foretak med sentral godkjenning etter PBL Ansvarsrett fra foretak som søker om lokal godkjenning etter PBL 22-3 og perso og personlig ansvarsrett som selvbygger etter saksbehandlerforskrift Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid Søknad om tillatelse til tiltak Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynt uke fristen overskrides jfr. saksbehandlerforskrift Diverse hensyn Ved fler-trinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse Tillegg for hver igangsettingstillatelse Enklere endring av tillatelse Arbeidskrevende endring av tillatelse Endring av ansvarshavende Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få søknad komplett etter ilegges et gebyr for kommunens merarbeid ved utsendelse av mangelbrev

6 Purring på overnevnte tilleggsopplysninger pr. gang Igangsetting uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr både ved godkjenning og avslag, med minimumsgebyr Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, ilegges et tilleggsgebyr opå 50 % av fullt behandlingsgebyr Minimumsgebyr for tiltak etter Minimumsgebyr for tiltak etter Ulovlighetsoppfølging Ulovlighetsoppfølging utover ovennevnte gebyrer skjer i henhold til planog byningslovens 32 Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven I plan- og byggesaker med politisk behandling I plan- og byggesaker med administrativ behandling Sakkyndig bistand Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, vurderinger ihht. lov- og forskriftskrav og lignende, settes et gebyr lik kostnader for slik bistand Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger og det faktureres da ikke gebyr fra kommunen Plansaker Områderegulering og detaljregulering * Arealuavhengig gebyr: For områderegulering og detaljregulering som fremmes i hht. 12 * Arealavhengig gebyr: Sentrums- og sentrumsnære områder, pr. daa Områder med tettere boligbygging, pr. daa Eneboliger/tomannsboliger, pr. mulig boenhet Hytteområder, pr. tomt Industri- og næringsområder, pr. daa Endring av/fra planen Mindre planendringer med politisk behandling Mindre planendringer med administrativ behandling Forutsetninger Den som fremmer privat planforslag skal betale:

7 - annonsering og skriftlig varsling ved oppstart - for registrering av kulturminner - for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak Plan skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (målebrev). Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget. For områder der kommunen kan godta forenklet reguleringsplan som grunnlag kan gebyret reduseres. Tilleggsgebyr I de tilfeller der innlevert planmateriale har mangelfull dokumentasjon: om planforutsetninger - om avklaringer i forhold til naboer, offentlige myndigheter eller andre berørte Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling et fastsettes ut fra de satser som gjelder ved oppstart av planarbeidet * 1. andel av plangebyr betales etter oppstartmøte * Redusert gebyr pluss eventuelt tilleggsgebyr skal innbetales før saken kan vedtas. for arbeider etter Matrikkelloven (lovens 32, forskriftens 16) 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn *areal fra 0 til 500 kvadatmeter * areal fra kvadratmeter * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da Oppretting av grunneiendom og frestegrunn Punktfeste m/oppmåling Punktfeste u/oppmåling Matrikulering av eksisterende umatrikuklert grunn * areal fra kvadratmeter * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon * areal fra kvadratmeter * areal fra kvadratmeter * arael fra 1001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt 1000 da Oppretting av anleggseiendom for oppretting av grunneiendom * volum fra kubikkmeter * volum fra 2001 kubikkmeter - økning pr. påbegynt 1000 kubikkmeter

8 1.1.5 Registrering av jordsameie for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning for denne type forretning er I tillegg kommer et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. * areal fra kvadratmeter * areal fra kvadratmeter Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikkmeter. * Volum fra kubikkmeter * Volum fra kubikkmeter Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål. ene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. ene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

9 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil to punkter For overskytend egrensepunkter, pr. punkt for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.7 Privat grenseavtale For inntil to punkter For hvert nytt punkt Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader. 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 1.9 Betalingstidspunkt et skal kreves inn etterskuddsvis. Dokumentavgift kan kreves inn forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Klageadgang: fastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er opfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes skjønnsmessig gebyr. Landbruk Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time (eks. mva.) , Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time (eks. mva.) , Gjødselplanlegging - priser eks. mva. Bruk uten husdyr Bruk med husdyr ,

10 Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruksdepartementet (ikke momsbelagt) Søknad om deling av eiendom (Lov om jord 12) Søknad om konsesjon: 3 promille av første mill. og 2 promille av overskytende med hjemmel i Forurensningsloven Grunnlag Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 PE utslipp fra 50 PE grunnbeløp pr. PE med hjemmel i Lov om eierseksjoner 7 siste ledd Rettsgebyret pr er 860 kroner. Dette justeres hvert år av politi- og justisdepartementet. Saksbehandlingsgebyr: * 5 x rettsgebyret dersom det avholdes befaring * 3 x rettsgebyret dersom det ikke avholdes befaring * etter reglene i matrikkelloven for oppmålingsforretning dersom bruksenhet skal omfatte ubebygde deler av tomta * Deler av tomta, som skal inngå som tilleggsareal til en bruksenhet * Rekvirenten må i tillegg betale tinglysningsgebyr - pr kroner er for vann, avløp, septik og avfall Vann Engangsgebyr ved tilknytning: Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt Kategori 2: eneboliger Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og Årsgebyr vann Fastgebyr normalforbrukere Fastgebyr storfrobrukere over kubikk Pr. kubikk for normalforbrukere 14,37 17, ,80 18,50 Pr. kubikk for storforbrukere over kubikk 8,26 10,325 8,51 10,63 for flere regninger til samme gnr./bnr , for åpning/stenging vann , for ekstra vannmåler , Avlesningsgebyr (der abonnenten ikkeleser av eller melder fra innen fastsatt tid - o Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik , Avløp Engangsgebyr ved tilknytning: Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt Kategori 2: eneboliger

11 Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og Årsgebyr avløp Fastgebyr , Pr. kubikk 20,14 25,175 20,74 25,93 Mindre avløpsanlegg Årsgebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg , Septikrenovasjon Årsgebyr med WC (4 kubikk) Årsgebyr uten WC (2 kubikk) , Ekstratømming pr. kubikk , Tømming lukkede anlegg - pr. kubikk Forbikjøring (etter 1. gangs purring , Transporttillegg pr. abo. (tømming hytter/fritidsb. Totenåsen , Avfall Avfallsgebyr husholdningsavfall 7 % Fellesutgifter søppelrenovasjon* Kjøkkenavfall 80 liter, 2. hver uke Kjøkkenavfall 140 liter, 2. hver uke , Kjøkkenavfall 240 liter, 2. hver uke , Kjøkkenavfall 360 liter, 2. hver uke , Plast- og restavfall 80 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 140 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 240 liter, 4. hver uke - vekselvis Plast- og restavfall 360 liter, 4. hver uke - vekselvis , Plast- og restavfall 660 liter, 4. hver uke - vekselvis , Henteavstand inntil 20 meter , Satsene for avfall er økt med 2,5% *inkl. adm, papir, plast, glass og metall Brannvesenet Utrykning til unødige alarmer Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overførin , Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt Kontroll av nyinstallert ildsted , Befaring vedr. branntekniske spørsmål , Utleie av materiell Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

12 Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn , Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn Undervisning, kurs, øvelser (min deltagere pr. kurs)- Satsene er uendret Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager , Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager , Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager , Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle. Nedbrenning av bygninger Avtales i hvert enkelt tilfelle Feie- og tilsynsgebyr Grunnlag Årsgebyr pr. pipe (selvkost) Kamerakontroll av skorstein/pipe Fresing av skorstein/pipe , Feiing av fritidsbolig Fjerning av fugl i pipe/ildsted Fjerning av fuglereir i pipe Utsalgssted for fyrverkeri Grunnlag vedr. godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri , PRISER ØSTRE TOTEN BRANNVESEN 2014 Abonnementsavgift for automatiske varslingsanlegg for brann, m.v.: 1.0 Årsavgift for alarmkunder institusjoner/næring/borettslag/skoler/barnehager m.v.: Standardabonnement: Brannalarm + 1 valgfri alarmtype Tillegg for utvidet abonnement: og 4. alarminngang - pris pr inngang og flere alarminnganger (pris pr. inngang) Årsavgift for heisalarm Heisalarm Tillegg årsavgift for 2. og fl. Heisalarm (pris pr. inngang) Årsavgift for teknisk alarm Unødig alarm

13 Utløst alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110 innlandet/østre Toten brannvesen, hvor utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (tekn.feil, menneskelig handling, vedlikehold m.v.), medfører et gebyr pr. hendelse på Se om utrykninger Se om utrykninger 4.0Tilknytningsgebyr til sentral Tilknytningsgebyr første alarm Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere alarmer Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr av 110 sentralen ved tilknytning første gang. Alle alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang.

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer