Gebyrer Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg"

Transkript

1 Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

2 KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 16,56 20,70 Fast abonnementsgebyr pr. enhet 260,00 325,00 Tilknytningsgebyr: Liten boenhet under 70 m 2 BRA 6200, ,00 Avløp: Stor boenhet over 70 m 2 BRA 11400, ,00 Fritidsbolig pr. enhet 6700, ,00 Alle øvrige bygg pr. m 2 BRA 93,00 116,25 For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler alle typer isolerte lager 20% av kr 93,- pr. m 2 BRA Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 21,10 26,38 Fast abonnementsgebyr pr. enhet 360,00 450,00 Tilknytningsgebyr Liten boenhet under 70 m 2 BRA 10300, ,00 Stor boenhet over 70 m 2 BRA 18500, ,00 Fritidsbolig pr. enhet 11300, ,00 Alle øvrige bygg pr. m 2 BRA 155,00 193,75 For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager 20% av kr 155,- pr. m 2 BRA Vannmålerleie: 101,00 126,25 Større og spesielle målere har egen pris For abonnenter som ikke innleverer avlesningskort beregnes et gebyr på 1000, ,00 Skur, arbeidsbrakker og boligbrakker som oppføres til bruk under bygge- og anleggsarbeider betales det ikke tilknytningsgebyr, men gebyr etter avtale. Renovasjon: Dunker: Lav sats pr. boenhet 1338, ,50 Mellomsats pr. boenhet 1898, ,50 Stor sats pr. boenhet 2916, , liter beholder 4921, , liter beholder 9141, ,25 Fritidseiendommer 631,00 788,75

3 Sekker: Lav sats sekk pr. boenhet 1338, ,50 Mellomsats sekk pr. boenhet 1898, ,50 Ekstra sekk m/rød skrift pr, stk. 34,00 42,50 Våtorganisk beholder 80 l uten øvrig 339,00 423,75 abonnement Fradrag for godkjent egenbehandling 339,00 423,75 av matavfall pr. boenhet Henting av 370 l dunk på eiendom 19,00 23,75 pr.m Henting av 770 l dunk på eiendom 38,50 48,13 pr.m Papir: Papirbeholder 140 liter 367,00 Besøk gjenvinngsstasjon Papirbeholder 240 liter 488,00 Papirbeholder 370 liter 800,00 Papirbeholder 770 liter 1648,00 Restavfall pr. kvart kubikkmeter 60,00 Feiing: Årlig feiing inkl. Feiing hvert 2. år Feiing hvert 4. år tilsyn hvert 4. år inkl.tilsyn hvert 4. år tilsyn hvert 4. år Ett pipeløp 552,00 368,00 276,00 inkl.mva kr 690,00 inkl.mva kr 460,00 inkl. mva kr 345,00 To pipeløp 920,00 552,00 368,00 inkl. mva kr 1150,00 inkl. mva kr 690,00 inkl. mva kr 460,00 Tre pipeløp 1288,00 736,00 460,00 inkl. mva kr 1610,00 inkl. mva kr 920,00 inkl. mva kr 575,00 Septikrenovasjon: Boliger med wc tilknyttet slamavskiller 1259, ,75 Boliger uten wc tilknyttet slamavskiller 630,00 787,50 For boliger med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis 40% avslag i gebyr for ekstra boenhet. Fritidseiendommer pr. år 630,00 787,50 Tømming av tett tank pr. m 3 230,00 287,50 Store slamavskillere har egen pris Regninger som ikke blir betalt innen forfallsdato belastes med purregebyr og morarente etter gjeldende satser.

4 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v Bruk av gebyr er hjemlet i plan- og bygningsloven Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Kommunen kan innkreve gebyr for bruk av ekstern kompetanse i en byggesak. Gebyr beregnes etter medgått tid og belastes tiltakshaver. Vedtatt av kommunestyret , sak 93/13 1 a Boliger 2014 Nybygg / hovedombygging pr. bruksenhet kr ,- For mer enn en selvstendig boenhet betales pr. enhet f.o.m. enhet nr. 2 kr. 5000,- 1 b Fritidsboliger Nybygg / hovedombygging kr ,- 2 a Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygning og hovedombygging betales etter bruksareal. Inntil 15 m 2 kr. 1420, m 2 - pr. m 2 kr. 62, m 2 - pr. m 2 kr. 47,- Alt over 600 m 2 - pr. m 2 kr. 37,- 2 b Bruksendring Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2a Ved bruksendring uten ombygging betales 25% av satsene i 2a 2 c Driftsbygninger i landbruket (pbl 20-2). Betales etter halvparten av satsene i 2a, men minimum kr. 1420,-. Inntil 1000 m2 bruksareal: maks > 1000 m2 bruksareal: maks kr. 6900,- kr ,- 2 d To- trinns søknadsbehandling. Ved rammetillatelse faktureres 50 % av byggesaksgebyret. De resterende 50 % faktureres etter at igangsettingstillatelse er gitt. Ved trinnvis igangsetting betales ekstra gebyr pr. igangsettingstillatelse fra og med trinn 2 etter minste gebyr under punkt 2 a (kr. 1420,-). Ved endring av ansvarshavende betales minste gebyr under pkt. 2a (kr.1420,-). 2 e Plasthaller Drivhus Store uisolerte lagerbygg Inntil 1000 m2 bruksareal: maks >1000 m2 bruksareal: maks kr. 6900,- kr ,- 3 a Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendommer. Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner, pipe, gjerde, skilt og reklameinnretninger, rehabilitering av bad, mindre terrenginngrep, oljetanker, p- plasser. kr. 1420,- 3 b Arealuavhengige tiltak på annen eiendom. Lednings- og kabelanlegg, støyskjerming, fasadeendring, bygningstekniske installasjoner (separat søknad), større terrenginngrep, p-plasser, tankanlegg, midlertidige tiltak. kr. 3600,- 4 Dispensasjoner Administrativ behandling. kr. 2000,-

5 Politisk behandling (saksforberedelse til planutvalget). kr. 6000,- 5 Fradeling. Søknad om deling av eiendom ny matrikkelenhet. kr. 1870,- 6 Søknader som ikke kommer til utførelse eller ender med avslag. Pålegg for ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. a For søknadsbehandling av tiltak som ender med avslag og med arbeider som ikke kommer til utførelse, betales 50 % av gjeldende satser for behandling. b Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad, tilbaketrekking av ferdigattest / midlertidig brukstillatelse og reviderte søknader som krever ny behandling, betales 25 % av gjeldende satser for behandling. c Ved pålegg om ulovlige tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven betales minste gebyr under pkt. 2 a (kr. 1420,-). 7 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett Lokal godkjenning (en faglig leder og en funksjon). Tillegg for ytterligere en funksjon. Avslag på søknad om lokal godkjenning. Godkjenning som selvbygger. Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning. Ved senere søknader er det ikke nødvendig å fremlegge dokumentasjon. 8 Frikjøp fra kravet om opparbeidelse av p-plasser. Beløpet skal justeres hvert 3. år i samsvar med byggekostnadsindeks for boligblokker, jfr. sak 48/85 i Stange formannskap. Pris pr. plass i 1985 = kr ,- Pris pr. plass fra 1. januar 2012 (Indeks pr. september 2011 = 155,2) 9 Gebyr for medgått tid. For gebyr som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Gebyr for medgått tid: Enkeltperson pr. time: kr. 730,- 10 Urimelige gebyr. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan virksomhetsleder fastsette et passende gebyr. 11 Betalingsbestemmelser. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. kr. 900,- kr. 450,- kr. 450,- kr. 450,- kr. 0,- kr ,-

6 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den , sak 94/ Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m2 Kr 9310,- Areal fra m2 Kr 19160,- Areal fra m2:økning pr.påbegynt daa Kr 1780,- Økning pr. påbegynt daa over 10 daa Kr 900,- For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 42360,- Gebyr for landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 9310,- Ved samtidig oppmåling av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon i gebyret. Punktfeste Kr 9310,- Punktfeste, uten merking og måling i marka Kr 4480, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m2 Kr 9310,- Areal fra m2 Kr 19160,- Areal fra m2:økning pr. påbegynt daa Kr 1780,- Økning pr. påbegynt daa over 10 daa Kr 900,- For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 42360,- Oppmålingsforretning uten oppmåling og merking av grense (ml 6b og 34 tredje ledd) Markarbeid som eventuelt kommer i tillegg faktureres etter medgått tid. Kr 4480, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m2 Kr 5460,- Areal fra m2 Kr 7980,- Areal fra m2 Kr 10940,- Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt daa Kr 820,- Det gis 10% reduksjon ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende seksjonsareal Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m3 Kr 20520,-

7 Volum fra 2001 m3 økning pr. påbegynt 1000 m3 Kr 1090, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr betales som etter punktene Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen Areal fra m2 Kr 5460,- Areal fra m2 Kr 7980, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3 Volum fra m3 Kr 10260,- Volum fra m3 Kr 11630,- 1.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m2 Kr 9310,- Areal fra m2 Kr 19160,- Areal fra m2. Økning pr. påbegnt daa Kr 1780,- Økning pr. påbegynt daa over 10 daa Kr 900,- For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 42360,- Gebyr for landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 9310,-

8 1.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m3 Kr 13000,- Volum fra m3 Kr 16410,- Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 820,- 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. Grensepåvisning For inntil 2 punkter Kr 2740,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt Kr 680, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter (Oppmålingsforretning over grense) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Kr 5460,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 50 m grenselengde Kr 2050,- Gebyr for landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 5460,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Kr 2740,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 680,- Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstepris 3 timer 1.8 Timepris Kr 900,- 1.9 Husplassering Husplassering faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 4500, Urimelige gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den

9 han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis 1.12 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret 1.13 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider Kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.14 Unntak fra tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning. Matrikkelforskriften 18 3.ledd Tidsfristen som er satt i matrikkelforskriften ledd løper ikke i perioden 1. november 31. mars. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg kr 525,-

10 GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER. Lovhjemmel: Lov om seksjonering 7. Vedtatt av kommunestyret i møte den , sak nr. 94/13 1. Generelt Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr. sak og ikke pr. seksjon. 2. Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring. 3 ganger rettsgebyret = kr 2580,- 3. Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring. 5 ganger rettsgebyret = kr 4300,- 4. Betalingsbestemmelser. Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen. Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake. Rettsgebyret er kr 860,- Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt. 2 og 3. Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt

11 BETALINGSREGULATIV FOR PRIVATE PLANFORSLAG FOR 2014 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) 33-1 Vedtatt av kommunestyret sak 92/13 1 Reguleringsplan Forespørsel om regulering Pbl 12-8, første ledd kr Fremleggelse med politisk forhåndsvurdering Fastsettelse av planprogram Pbl kr For behandling av planforslag Pbl , betales etter planområdets areal: Detaljregulering uten konsevensutredning Pbl. 12-3, andre ledd Planareal mindre enn 5 dekar kr Planareal 5 10 dekar kr Planareal dekar kr Planareal dekar kr Planareal over 20 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr. 750 Planareal over 50 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr. 380 Planareal over 100 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr. 190 Detaljregulering med konsekvensutredning Pbl. 12-3, tredje ledd Planareal mindre enn 5 dekar kr Planareal 5 10 dekar kr Planareal dekar kr Planareal dekar kr Planareal over 20 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr. 770 Planareal over 50 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr. 410 Planareal over 100 dekar, tillegg pr påbegynt dekar kr Endring av reguleringsplan Vesentlig endring, betales 75% av satsene i pkt. 1 pbl første ledd: Mindre endring pbl andre og tredje ledd: kr Fremstilling av planer Planforslaget skal foreligge i digital form sist gjeldende sosiversjon for plandata.

12 For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50% av gebyrsatsene i pkt. 1. Det beregnes ikke tillegg for arealer utover planområde på 20 dekar 4 Betaling Gebyret skal innbetales til kommunen etter regning fra planavdelingen, ved 1. gangs behandling av planforslaget i det faste utvalget for plansaker eller bemyndiget organ. Dersom hele eller deler av planforslaget forkastes, kan inntil 50% av gebyret refunderes. Plansjefen fastsetter i slike tilfeller det endelige beløp. 5 Reduksjon av gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan virksomhetsleder fastsette et passende gebyr. Plansjefen kan inngå avtale om reduksjon / fritak av gebyr, dersom planen løser kommunale oppgaver. 6 Endring av satsene Satsene i dette regulativet kan endres av formannskapet.

13 GEBYRER FOR PRIVATE AVLØPSANLEGG 2012 Vedtatt i kommunestyret , sak 121/12 Saksbehandlingsgebyr: Vurdering Pris 2012 Utslipssøknad - Tett tank Eget gebyr, lavere priset enn 1335,- andre utslippssaker pga. enkel vurdering (har tidligere vært priset som utslippssøknader inntil 15 pe). Utslippssøknad inntil 25 pe Eksisterende gebyr. 2660,- Gjelder nye anlegg, samt rehabilitering/endring av eksisterende anlegg i bygninger med og uten innlagt vann. Utslippssøknad over 25 pe og Gebyr etter medgått tid på 680,-/t områdeplaner for v/a grunn av kompleksiteten på sakene Gebyr slamtømming: Priser 2014 Årsgebyr. Tømming av slamavskiller m/wc. Eksisterende gebyr. 1259,- Årsgebyr. Tømming av slamavskiller Eksisterende gebyr. 630,- u/wc. Tømming av tett tank Eksisterende gebyr 230,- Tømming av ekstra m³ Eget gebyr pr. m³ som overstiger normalt tømmevolum pga. høy vannstand, gjentetting, etc. Krever saksbehandling ifbm.feil på anlegg. 230,- Minirenseanlegg. Pr. tømming Frammøte uten mulig tømming Slangeutlegg Tilsyn hvert 5 år. Tilpasning til ny renovatørkontrakt Tilpasning til ny renovatørkontrakt. Renovatøren i Stange tar ikke betalt for slangeutlegg. Eksisterende kontrollgebyr for omfattende kontroll av avløpsanlegg (som gjennomføres av renovatøren). Krever manuell innlegging/oppdatering av data og saksbehandling i etterkant. 1259,- 300,- 0,- 125,-

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer