AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013"

Transkript

1 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester 6. Andre tjenester og betalingssatser Hjemmelsvedtak: Gebyrregulativ 2013 for Snillfjord kommune. Vedtatt av Snillfjord kommunestyre sak 89/12.

2 Gebyrregulativ 2013 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPVEKST OG FRITID... 3 A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager... 3 B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger... 3 C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen... 3 D Fritidsklubben, deltakeravgift... 3 E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement... 3 F Svømmehallen - anlegget... 5 G Trimrom HELSE OG OMSORG... 6 A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt -opphold... 6 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig)... 6 C Hjemmehjelp... 6 D Trygghetsalarm... 6 E Trygdeleiligheter husleie F Serviceboliger SOS husleie m.m... 7 G Diverse tjenester... 7 H Legetjenester... 7 I Fysioterapi LANDBRUK, VILT OG NÆRING... 8 A Konsesjonssaker... 8 B Fradelingssaker etter jordloven C Fellingsavgifter... 8 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING... 9 A Generelle bestemmelser... 9 B Tjenester etter medgått tid C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering C.2 Bygge- og delingssaker C.3 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse C.4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider C.5 Dispensasjonssøknader D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter B Kloakkavgifter C Renovasjonsavgift D Tømming av slamavskillere og tette tanker E Feieavgifter ANDRE TJENESTER OG BETALINGSSATSER A Eiendomsskatt på Verker og Bruk B Husleie kommunale utleieboliger C Tomtepriser kommunale boligfelt D Eiendomsopplysninger, regelverk.. 21 E Kopiering (priser er inklusiv moms) F Rådhusposten G Møtepapirer (inklusiv moms) H TABELL OVER TILTAK OG GEBYRER I Rettsgebyr til staten... 25

3 Gebyrregulativ 2013 Side 3 1 OPPVEKST OG FRITID A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager Halvdagsplass kr 1 715,- pr. mnd. Heldagsplass kr pr. mnd. Gjesteopphold, barnehage kr. 315,00 pr. dag Frukt og mat kr. 15,- pr. dag Søskenmoderasjon: 40% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 (gjelder ikke gjesteopphold). Halvdagstilbud defineres som et 5-timers tilbud med oppholdstid i tiden og en time før eller etter. Heldagstilbud defineres som tilbud ut over 5 timer og innenfor åpningstiden som gjelder for den enkelte barnehage.. B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger (fra ) Vedtak i Snillfjord kommunestyre den sak 34/11: Snillfjord kommunestyre vedtar de framlagte satser for egenbetaling til skolefritidsordningen. Inntil 5 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 627,00 pr. mnd Inntil 10 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1254,00 pr. mnd Inntil 15 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1600,00 pr. mnd Inntil 20 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2100,00 pr. mnd Inntil 24 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2500,00 pr. mnd Gjesteopphold for opphold i 6 t eller mer pr. dag kr. 450,00 pr. dag Gjesteopphold for kortere tid enn 6 t kr. 80,00 pr. time Søskenmoderasjon: 40% (gjelder ikke gjesteopphold). C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen. Tilbud i alle disipliner Søskenmoderasjon: 40%. kr ,00 pr år D Fritidsklubben, deltakeravgift. Endret i møte Medlemmer: Ikke medlemmer kr. 100,00 pr. halvår kr. 25,00 pr. kveld E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement Utleie skjer i henhold til REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 2/11 den , som skal utdeles ved utleie.

4 Gebyrregulativ 2013 Side 4 Reglementet gjengis her: REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD 1. Avtale om leie Utleie i rådhuset og av svømmehallen avtales med servicekontoret i rådhuset. Utleie av rom i de ulike skoler/oppvekstsenter/sos avtales med administrasjonen for den enkelte enhet. 2. Vilkår Utleie skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt lokale bestemmelser, jfr. spesielt bestemmelser om alkohol, andre rusmidler og røyking. 3. Leiepris Leiepriser fastsettes av kommunestyret, i kommunens gebyrregulativ hvert år. Innenbygds lag og foreninger, samt private, betaler ikke leie for ideell og allmennyttig ikke forretningsmessig orientert, eller kulturell virksomhet/arrangementer. De faste leietakere i Rådhuset betaler ikke for leie av møterom når bruken angår virksomheten Det betales ikke for leie av rom når man deltar i utøvelse av kommunens oppgaver, som kommunale nemnder, eller for møter og kurs for kommunens ansatte m.v. Det betales ikke når lokalene brukes til rettslokale Forliksrådet har p.t. en individuell fremforhandlet avtale om pris fra Presisering for vurdering av gråsoner Nærings- og lønnspolitiske lag og foreninger; produsentorganisasjoner i landbruket, næringsforening/-forum, fagforeninger m.v.. fritas fra betaling av leie. Private foreninger skal ikke betale leie, f.eks. veiforeninger. Privatpersoner skal betale leie for private selskaper, møter og arrangementer. Politiske partier skal ikke betale leie for møter i forbindelse med egen drift; medlemsmøter, årsmøter, ei heller når de deltar i utøvelse av kommunale oppgaver, som f. eks. gruppemøter. Lag og foreninger som har arrangement som i hovedsak er et inntektsbringende tiltak skal betale leie, for eksempel basarer og lignende. 5. Rydding av leide lokaler Leietaker plikter å forlate lokale i ryddet stand. Utleiesatser: (ikke momspliktig) Lokale Leie pr. dag/gang Kommunestyresalen kr. 430,00 Klasserom o. l. kr. 430,00 Kjøkken kr. 530,00 Dusjer kr. 530,00 Gymsal ved Aa skole kr. 1275,00 Gymsal Ven skole kr. 1275,00 Gymsal Hemnskjela skole kr. 1275,00 Bibliotek kr. 215,00 Møterom, 2 etg. Rådhus kr. 215,00 Endret i K-sak 89/12: De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Tilleggsforslag: Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr.

5 Gebyrregulativ 2013 Side 5 F Svømmehallen - anlegget Billett Timepriser i anlegget Merknad Enkeltbillett kr. 60,- Voksne kr. 30,- Barn Familiebillett kr. 130,- Innenbygds lag og foreninger kr. 440,- Utenbygds lag og foreninger kr. 555,- Sesongbillett 5 x timepris Prisene er ekskl. badevakter. Leietaker må framskaffe bekreftelse på godkjent livreddere før utleie. G Leie av trimrom - utleiesatser Snillfjord trening og friskliv 1) Individuell treningsavtale Kr. 215,- pr. 4 mnd. 2) Familierabatt Betale for opp til to barn. Over to barn, gratis. Kr. 430,- pr mnd for to foreldre og to barn. Aldersgrense 15 år (15-17 med følge) 3) Utleie Lag og Foreninger Kr. 115,- pr time 4) Utleie bedrifter og privat næringsdrivende Kr. 225,- pr time

6 Gebyrregulativ 2013 Side 6 2 HELSE OG OMSORG Kommunestyret behandlet i møte sak 32/11. Følgende vedtak ble fattet: Kurdøgnsprisen ved Snillfjord Omsorgssenter settes til kr for For ettertiden behandles kurdøgnsprisen årlig gjennom kommunens gebyrregulativ. A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt opphold Folketrygdens ytelser legges til grunn ved fastsetting av inntekstgruppe. Det skal betales for alle tjenester fra første dag. I de tilfellene vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, settes satsen til 274,- kr pr. time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time, jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester, 8-3. Langtidsopphold i institusjon. For langtidsopphold i syke- og aldershjem betales etter Rundskriv I-47/98 om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift 3. Døgnopphold kr 129,00 Dag kr 68,00 Natt kr. 68,00 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig) Abonnement 1 Middag kr ,00 /mnd Abonnement 2: Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd Abonnement 3: Middag, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Abonnement 4: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag levert egen bolig kr. 80,00 /pr. måltid Middag m/dessert levert egen bolig kr. 85,00 /pr. måltid C Hjemmehjelp Inntil 2 G: Kr. 80,00 pr. time Maksimalt 160 kr per måned 2 3 G: Kr. 135,00 pr. time. Maksimalt 675 kr per måned 3 4 G: Kr. 187,00 pr. time. Maksimalt 935 kr per måned Over 4 G: Kr. 241,00 pr. time. Maksimalt kr per måned D Trygghetsalarm Abonnement på trygghetsalarm Falken Kvartalsvis kr. 708,00 Halvårlig kr ,00 Årlig kr ,00

7 Gebyrregulativ 2013 Side 7 E Trygdeleiligheter husleie fra (Økt med endring i konsumprisindeksen, 2,5 %) Trygdeboliger Leie/mnd Sunde trygdebolig A kr. 4218,00 Sunde trygdebolig B kr. 4218,00 Sunde trygdebolig C kr. 4428,00 Sunde trygdebolig D kr. 4428,00 Aune trygdebolig A ( Emmastu, minste leilh.) kr. 3270,00 Aune trygdebolig B ( Gabrielstu, største leilh.) kr. 4110,00 F Serviceboliger SOS husleie m.m (Økt med endring i konsumprisindeksen, 2,5 % fra ) Serviceboliger SOS Leie/mnd Leilighet 01 kr. 5955,00 Leilighet 02 kr. 5853,00 Leilighet 11 kr. 4428,00 Leilighet 12 kr. 4428,00 Leilighet 13 kr. 4428,00 Leilighet 14 kr. 4428,00 Leilighet 15 kr. 4428,00 Leilighet 16 kr. 4428,00 Leilighet 17 kr. 4269,00 Leilighet 18 kr. 4428,00 G Diverse tjenester Vask av tøy og leie av sengeklær og håndklær kr. 350,00 Matombringing Servicebolig: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd H Legetjenester Egenandeler Snillfjord kommune følger prisene i Fastlegetariffen normaltariff, utgitt av Den norske legeforening. I tillegg kreves det betaling for reelle kostnader for utstyr som blir brukt, for eksempel ved sårskift. I Fysioterapi Snillfjord kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund

8 Gebyrregulativ 2013 Side 8 3 LANDBRUK, VILT OG NÆRING A Konsesjonssaker Behandlingsgebyr etter konsesjonsloven: 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpeeller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- (grunngebyret), og ikke over tjue ganger grunngebyret. For utbyggingskontrakter skal det betales ti ganger grunngebyret. B Fradelingssaker etter jordloven 12 Se kap. 4 Plan, byggesak og oppmåling. C Fellingsavgifter Kommunestyret fastsetter fellingsavgift for elg og hjort på grunnlag av sentrale føringer. Elg Voksent dyr kr. 465,00 Kalv kr. 270,00 Hjort Voksent dyr kr. 350,00 Kalv kr. 210,00 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) Behandlingsgebyr Behandlingsgebyr søknad om serveringsbevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om salgsbevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling enkeltanledning kr 220,00 Bevilgningsgebyr: (hjemlet i egen forskrift) Satsene reguleres i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv. Bevillingsgebyret utgjør minimum: Salgsbevilling Skjenkebevilling kr 1200 / år kr 3500 / år

9 Gebyrregulativ 2013 Side 9 4. PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING A Generelle bestemmelser Hjemmel. Gebyrer er vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens 33-1, Matrikkellovens 32 og Forurensningslovens 34 og 52 a og 1 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Vedtak. Dette gebyrregulativet ble vedtatt av Kommunestyret , sak 37/10 og gjøres gjeldende fra Fra samme dato oppheves del 4. Plan-, og byggesak og oppmåling i tidl. vedtatte gebyrregulativ for Areal. Hvor areal legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr, regnes areal etter NS Tilsyn. Gebyr for tilsyn i forbindelse med byggesak inngår i byggesaksgebyret. Tilsynets andel av gebyret er ca. 10%. Kapittel 1, Alminnelige bestemmelser 1-1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle inndrivingskostnader. Renter beregnes etter morarenteloven. Ved byggesak sendes fakturaen for saksbehandlingen til tiltakshaver. 1-2 Beregningstidspunkt Gebyret beregnes etter gjeldende satser på det tidspunkt fullstendig planforslag, tilfredsstillende søknad, endringssøknad eller rekvisisjon foreligger. 1-3 Betalingstidspunkt Dersom kommunen har en ubetalt forfalt fordring -i henhold til dette reglementet - overfor søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent, kreves det at gebyr for nye saker betales før saksbehandlingen startes. Matrikkelgebyr må betales før matrikkelbrev sendes til tinglysning. Tinglysningsgebyret er ikke inkludert i de kommunale gebyrsatser. 1-4 Avbrutt arbeid/trukket sak Når søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid stoppes skal det betales en forholdsmessig del av det tilhørende gebyr skjønnsmessig basert på den vedtatte timepris i gebyrgruppe B. og påløpte utgifter, oppad begrenset til 75 % av ordinær sats. 1-5 Urimelige gebyrer Etter søknad om reduksjon av gebyr kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret i det konkrete tilfelle må anses som åpenbart urimelig. En slik søknad påvirker ikke betalingsfristen og fakturert gebyr må betales ved forfall. Dersom søknad om reduksjon gis medhold vil for mye betalt gebyr bli tilbakebetalt. 1-6 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages i den grad gebyrfastsettelsen består av riktig bruk av standardiserte priser i regulativet. Gebyrfastsettingen kan kun påklages i de tilfelle fastsettingen treffes ved skjønnsmessige avgjørelser. Kapittel 2, Fritak fra, reduksjon av og tillegg til gebyr 2-1 Fritak fra gebyr Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt fra gebyr: Offentlige trafikkområder Område for grønnstruktur for den del som ikke skal bebygges.

10 Gebyrregulativ 2013 Side 10 Bebyggelsesområder for grav og urnelunder Bevaringsområde, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging) 2-2 Reduksjon a) Søknader der frivillige lag og organisasjoner som for eksempel velforeninger, idrettslag, o.s.v., er søker/tiltakehaver, og søknaden/tiltaket har et klart allmennyttig/samfunnsnyttig formål, gis 50 % reduksjon av fullt behandlingsgebyr. b) For byggesøknader som omfatter flere tiltakstyper, faktureres fullt gebyr for hovedtiltaket mens det for de øvrige tiltak gis 50 % reduksjon av gebyrene ved samordnet behandling. c) Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, belastes tiltakshaver med 60% av opprinnelig fullt gebyr. For øvrige tjenester gjelder gebyrsatsene fullt ut, uavhengig av om saksbehandlingen ender med positivt eller negativt vedtak. 2-3 Tillegg For forslag til reguleringsplaner som ikke blir levert i henhold til gjeldende SOSI-versjon tilkommer et tilleggsgebyr på inntil 50 % av ordinær sats. Kapittel 3, Alternativ gebyrberegning 3-1 Medgått arbeidstid I saker der saksbehandlingen har vært ekstra arbeidskrevende kan kommunen velge å fakturere etter en kostpris som framkommer etter registrering av medgått arbeidstid. Timebruken registreres fortløpende av saksbehandler pr. påbegynte ½ time. Medgått tid avregnes mot timeprisen i regulativets punkt B. Gebyrberegning etter denne bestemmelsen skal kun skje når metoden medfører minst en dobling av sluttregningen for tiltaket, eller når gebyrregulativet mangler konkret hjemmel for å fakturere den angjeldende arbeidsoppgave. Dette kan gjelde arbeidsoppgaver som for eksempel sakkyndig bistand i tilknytning til prosjektering, ekstern opplæring m.v. Kapittel 4, Sakkyndig bistand 4-1 Refusjon av kostnader til sakkyndig bistand. I saker hvor kommunen har behov for å rekvirere ekstern, sakkyndig bistand, (konsulentbistand) for å få gjennomført en forsvarlig saksbehandling, belastes disse kostnadene søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent. 4-1 Gebyr for sakkyndig bistand. For kommunens arbeid i forbindelse med innhenting av sakkyndig bistand, kreves et gebyr på kr ,00, i tillegg til konsulentutgiftene. B Tjenester etter medgått tid For gebyr som ikke omfattes av gebyrer i kap. 5 skal gebyr beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det nyttes følgende timesatser: For kontorarbeid Kr. 835,00 For feltarbeid, befaringer Kr. 970,00 For oppmålingsoppdrag etc som ikke omfattes av kap. 4.5 Kr ,00 Det beregnes i tillegg reisekostnader i hht. statens reiseregulativ.

11 Gebyrregulativ 2013 Side 11 C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering Forhåndskonferanse/uttalelse Oppstartsmøte/avklaringsmøter med representanter fra administrasjonen 2 075,00 med referat Behandling av planforespørsel i utvalg for plansaker 3 463,00 Behandling av planprogram For reguleringsforslag med vesentlig virkning for miljø- og samfunn skal det utarbeides planprogram i hht. pbl 4-1. For behandling av planprogram med forslag til konsekvensutredning 2 763,00 Privat forslag til reguleringsplan Mindre vesentlige endringer i plan 7 593,00 Endring og oppheving av plan ,00 Plan for inntil 4 nye tiltak/tomter ,00 Plan for 5 10 nye tiltak/tomter ,00 Plan over 10 nye tomter: i tillegg for hver tomt over 10 stk ,00 Der tiltakshaver bistår kommunen med utarbeidelse av områdereguleringsplan kan kostnadsdeling avtales i hvert enkelt tilfelle. Konsekvensutredninger Der kommunen skal godkjenne konsekvensutredning utført på vegne av tiltakshaver, skal det betales gebyr etter medgått tid (pkt. 4, 3.1) og utlegg som kommunen måtte ha hatt sakkyndig hjelp. Minstegebyr for hvert utredet forhold (jfr. tabell I og II i forskrift om Kr ,00 konsekvensutredning av 13. desember 1996 Kostnader for kunngjøring og tilleggsundersøkelser Kunngjøringer i pressen betales av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. (dette er ikke gebyr). I plansaker hvor det gjennom offentlig ettersyn og høring framkommer behov for tilleggsundersøkelser, eksempelvis arkeologiske undersøkelser, rasfare, støyvurderinger etc. betales dette av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. Ved refusjon av utlegg kan kommunen kreve at tiltakshaver deponerer et beløp før saken tas opp til behandling

12 Gebyrregulativ 2013 Side 12 C.2 Bygge- og delingssaker C.2.1 Byggesaker PBL kap Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen PBL 20-3, SAK10, kap. 4, 4-1 og 4-2.a Mindre tiltak som krever kommunens samtykke til plassering. PBL 29-4 og forskrift om byggesak (SAK10) ,00.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. PBL 20-2, SAK10, kap. 3, 3-1 og 3-2.a Tilbygg m/samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) 2 695,00 inntil 50 m2. (SAK a).b Frittliggende bygning, ikke til beboelse, m/samlet bruksareal 3 369,00 (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 70 m2 (SAK b).c Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. (SAK c) 1 617,00.d Skilt- og reklameinnretning. Inntil 6,5m2. Jfr. SAK d ,00.e Antennesystem m/høyde inntil 5,0 m. Jfr. SAK e , Alminnelige driftsbygninger i landbruket..a Oppføring, plassering, vesentlig endring/reparasjon eller riving, inntil 1000 m2 BRA Som C c men max ,00.b Tilbygg, total BRA inkl. tilbygg inntil 1000 m2 Som C c men max ,00.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse. SAK 10, kap. 2, 2-1 og 2-2 Nybygg, tilbygg, påbygg inkl. innvendige installasjoner, forutsatt samlet behandling..a Bolig-/fritidsbebyggelse Nybygg - Enebolig 7 714,00 Nybygg - Tomannsbolig, enebolig m/bileilighet ,00 Nybygg- Rekkehus/flermannsboliger pr. boenhet 5 150,00 Tilbygg/påbygg til bolig - ikke egen boenhet 3 776,00 Tilbygg/påbygg til bolig - egen boenhet. Pr. boenhet 6 868,00 Nybygg Fritidsbolig/hytte 8 179,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig ikke egen boenhet 4 089,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig egne boenhet. Pr. boenhet 6 953,00.b Garasjer, uthus, naust o.l. Med BRA /BYA> 70 m ,00.c Andre bygg For alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging betales etter byggets bruksareal: Første 50 m2 BRA, fast sum - for neste 150 m2 BRA, (51-200m2), pr. m2 - for neste 400 m2 BRA, ( m2), pr. m2 - alt over 601 m2 BRA, pr m ,00 17,00 14,00 10,00.d Tiltak som krever spesiell behandling Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader Jfr. del. B.e Varige konstruksjoner eller anlegg Veg, pr. påbegynte km. Parkeringsplass 2 577,00 Vann- og avløpsanlegg 3 435,00 Kai-, flytebryggeanlegg 3 435,00 Vesentlige terrenginngrep, masseuttak 3 435,00 Større konstruksjoner eller anlegg enn nevnt i pkt.a Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader.f Varige konstruksjoner og anlegg Plassering av midl. bygninger, konstruksjoner og anlegg Jfr. del. B 50 % av gebyr for

13 Gebyrregulativ 2013 Side 13 tilsv. varige tiltak.g Fasadeendring, vesentlig endring/reparasjon Fasadeendring 2 577,00 Innvendig ombygging 3 089,00.h Bruksendring Bruksendring uten bygningsmessige endringer 2 577,00 Bruksendring m/bygningsmessige endringer 3 435,00.i Riving av bygninger, konstruksjoner/anlegg Bygg m/bra/bya < 70 m ,00 Bygg m/bra/bya > 70 m ,00 Konstruksjoner/anlegg (tiltak) som ikke kan arealmåles ,00.j Tekniske installasjoner, pr. tiltak (Egen søknad) Oppføring, endring av bygningstekniske installasjoner, som Ventilasjon, sanitær, brannvarslings-/brannslukkingsanl. m.m 2 577,00.k Skilt, reklameinnretninger, gjerde mot veg m.m. Oppsetting av skilt, gjerder mot veg, støyskjerm, antenner m.m ,00.4 To-trinnsbehandling Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse.5 Endringer i søknad Vesentlige endringer etter at positivt vedtak er fattet Fornyet tillatelse av søknad før bortfall av tillatelse Fornyet tillatelse etter bortfall av tillatelse 70 % av C % av C % av fullt gebyr 25% av fullt gebyr Fullt gebyr.6 Tilleggsgebyr Innhenting av uttalelser fra andre myndigheter. (For ansv. søker/tiltakshaver.) Pr. uttalelse 422,00 Ufullstendige søknader, mindre mangler 668,00 Ufullstendige søknader, vesentlige mangler 2695,00.6 Redusert gebyr Trekking av sak/søknad etter at saksbehandlingen er påbegynt, men ikke fullført.8 Befaring Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader 50 % av fullt gebyr Jfr. pkt. B.9 Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning for ansvarsrett 1 024,00 Lokal godkjenning av foretak, inkl. ansvarsrett 1 024,00 Lokal godkjenning, tidligere godkjent, ingen endring 579,00 Sentral godkjenning 346,00.10 Ulovlige forhold Behandling av tiltak bygd/igangsatt uten at søknad/melding er innsendt. Behandling av tiltak som er bygd/igangsatt hvor tiltakshaver i ettertid uoppfordret har søkt/meldt Tiltak igangsatt etter at søknad/melding er sendt, men før tillatelse/godkjenning foreligger Behandling av mer omfattende ulovlige bygde/igangsatte tiltak. Gebyr etter medgått til og evt. andre kostnader 3 x fullt gebyr 2 x fullt gebyr 1,5 x fullt gebyr Jfr. pkt. B

14 Gebyrregulativ 2013 Side 14 C.2.2 Delingssaker Behandling av søknad om fradeling. Behandling etter PBL i regulert område 1 732,00 Behandling etter PBL i uregulert område 2 424,00 For tomt 2 og flere betales 33 % pr. tomt Behandling av fradelingssaker etter jordloven pr. behandling 1 086,00 C3 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse. Vann- og avløpsplan Vann og avløpsplan for inntil 5 enheter - tillegg pr. enhet - maks pris settes til 4 295,00 430, ,00 Tiltakshaver betaler i tillegg for eventuelle kostnader mht. kunngjøring, prøvetaking etc etter regning Utslipp Søknad som behandles etter kap. 12 i forurensingsforskriften 2 839,00 Søknad som behandles etter kap. 13 i forurensingsforskriften 5 680,00 Kontroll- og tilsynsgebyr Utslipp Gebyr etter medgått til og evt. andre konstnader Jfr. del B C4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider Behandling av avfallsplan i hht. Avfallsforskriftens 15-0 For alle nybygg, endringsarbeider og riving pr. m 2 - minimumsgebyr - maksimumsgebyr 3,00 693, ,00 For rehabilitering og riving av boliger og fritidsbebyggelse som ikke overstiger 400 m 2 bruksareal som kan behandles med enkelt miljøsaneringsbeskrivelse betales et gebyr på kr. 693,00 C5 Dispensasjonssøknader Fra arealplanformål, reguleringsplanformål eller lovpålagte forbud 5 541,00 som bl.a. etter pbl (100-metersbeltet langs sjøen.) Fra byggebestemmelser i medhold av arealplaner, reguleringsplaner 3 464,00 og lovverk som for eks. fra byggegrenser, grad av utnytting m.m. Fra bestemmelser i lover og forskrifter 2 771,00 Kommunale forskrifter og vedtekter, m.m ,00 For søknader om dispensasjon fra mer enn et forhold betales i tillegg 25% et gebyr for hvert forhold utover det ene av satsene over. Ved dispensasjonssaker som omfatter store områder, eller som krever spesielle utredninger (eksempelvis vindparker) beregnes kostnad ved dispensasjonsbehandling etter medgått tid eller etter avtale med tiltakshaver. Ved ulovlige forhold skal regulativets pkt. C legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr

15 Gebyrregulativ 2013 Side 15 D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn m2 (grunnbeløp) , m2 ( Grunnbeløp + 10 % pr. påbegynt da) 1 663,00 Over m2 (2* grunnbeløp + 5 % pr. påbegyngt da. 833, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² 8 312,00 areal fra m² ,00 areal fra m² økning pr. påbegynt da 833, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 4 157,00 areal fra m² 8 312,00 areal fra m² ,00 areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. 833, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ ,00 volum fra 1501 m³ økning pr. påbegynt 1000m , Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.4 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning, 3 325, Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 før oppmålingsforretning er gjennomført og 2/3 av gebyrsatsene i 1.1 og 1.2 etter at oppmålingsforretningen er gjennomført. 1.5 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² 3 325,00 areal fra m² 4 986,00

16 Gebyrregulativ 2013 Side Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m ,00 volum fra m³ 4 986, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m ,00 areal fra m² 8 312,00 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører 833,00 en økning av gebyret på Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. areal fra m ,00 volum fra m³ 8 312,00 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en 833,00 økning av gebyret på 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 663,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 415, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 3 325,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 833, Privat grenseavtale inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 3 325,00 hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 833,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 Satsene reguleres etter matrikkelforskriften.

17 Gebyrregulativ 2013 Side KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter (priser er oppgitt inklusiv 25 % mva) 2 Campingplasser/utleieenheter A Arealavhengig: Sanitærbygg, campinghytte, utleieenhet, bespisning Minimumsgebyr B Etter målt forbruk, pkt 7: Forbruksgebyr 293,70/m ,00 Årsavgift 51,80/m ,00 13,80 /m ,00 Abonnementsgebyr ,00 Ved beregning av avgift etter areal, skal areal beregnes som summen bruksareal av både sanitærbygg, campinghytter, utleieenheter og eventuelt bygg for bespisning. 1 Fritidsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Hytteområde med felles tappekran pris pr. enhet 5 708,00 804,00 B Fritidsbebyggelse uten WC og dusj , ,00 C Fritidsbebyggelse med WC og dusj , ,00 Tilknytningsavgift 3 Boligbebyggelse Boligenhet/leilighet med bruksareal Tilknytningsavgift Årsavgift A under 60 m , ,00 B m , ,00 C m , ,00 D m , ,00 E m , ,00 F m , ,00 G over 250 m , ,00 H Alternativ årsavgift Målt forbruk Årsavgift skal beregnes pr. leilighet der boligen har flere leiligheter. 4 Gårdsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Bolig/leilighet som pkt. 3, boligbebyggelse B Driftsbygning uten dyr (f.eks. redskapshus) 9 134, ,00 C Driftsbygg med inntil 5 storfe 9 134, ,00 D Driftsbygg med 6-10 storfe 9 134, ,00 E Driftsbygg med storfe 9 134, ,00 F Driftsbygg med storfe 9 134, ,00 G Driftsbygg med mer enn 20 storfe 9 134, ,00

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer