AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013"

Transkript

1 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester 6. Andre tjenester og betalingssatser Hjemmelsvedtak: Gebyrregulativ 2013 for Snillfjord kommune. Vedtatt av Snillfjord kommunestyre sak 89/12.

2 Gebyrregulativ 2013 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPVEKST OG FRITID... 3 A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager... 3 B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger... 3 C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen... 3 D Fritidsklubben, deltakeravgift... 3 E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement... 3 F Svømmehallen - anlegget... 5 G Trimrom HELSE OG OMSORG... 6 A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt -opphold... 6 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig)... 6 C Hjemmehjelp... 6 D Trygghetsalarm... 6 E Trygdeleiligheter husleie F Serviceboliger SOS husleie m.m... 7 G Diverse tjenester... 7 H Legetjenester... 7 I Fysioterapi LANDBRUK, VILT OG NÆRING... 8 A Konsesjonssaker... 8 B Fradelingssaker etter jordloven C Fellingsavgifter... 8 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING... 9 A Generelle bestemmelser... 9 B Tjenester etter medgått tid C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering C.2 Bygge- og delingssaker C.3 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse C.4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider C.5 Dispensasjonssøknader D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter B Kloakkavgifter C Renovasjonsavgift D Tømming av slamavskillere og tette tanker E Feieavgifter ANDRE TJENESTER OG BETALINGSSATSER A Eiendomsskatt på Verker og Bruk B Husleie kommunale utleieboliger C Tomtepriser kommunale boligfelt D Eiendomsopplysninger, regelverk.. 21 E Kopiering (priser er inklusiv moms) F Rådhusposten G Møtepapirer (inklusiv moms) H TABELL OVER TILTAK OG GEBYRER I Rettsgebyr til staten... 25

3 Gebyrregulativ 2013 Side 3 1 OPPVEKST OG FRITID A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager Halvdagsplass kr 1 715,- pr. mnd. Heldagsplass kr pr. mnd. Gjesteopphold, barnehage kr. 315,00 pr. dag Frukt og mat kr. 15,- pr. dag Søskenmoderasjon: 40% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 (gjelder ikke gjesteopphold). Halvdagstilbud defineres som et 5-timers tilbud med oppholdstid i tiden og en time før eller etter. Heldagstilbud defineres som tilbud ut over 5 timer og innenfor åpningstiden som gjelder for den enkelte barnehage.. B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger (fra ) Vedtak i Snillfjord kommunestyre den sak 34/11: Snillfjord kommunestyre vedtar de framlagte satser for egenbetaling til skolefritidsordningen. Inntil 5 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 627,00 pr. mnd Inntil 10 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1254,00 pr. mnd Inntil 15 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1600,00 pr. mnd Inntil 20 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2100,00 pr. mnd Inntil 24 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2500,00 pr. mnd Gjesteopphold for opphold i 6 t eller mer pr. dag kr. 450,00 pr. dag Gjesteopphold for kortere tid enn 6 t kr. 80,00 pr. time Søskenmoderasjon: 40% (gjelder ikke gjesteopphold). C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen. Tilbud i alle disipliner Søskenmoderasjon: 40%. kr ,00 pr år D Fritidsklubben, deltakeravgift. Endret i møte Medlemmer: Ikke medlemmer kr. 100,00 pr. halvår kr. 25,00 pr. kveld E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement Utleie skjer i henhold til REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 2/11 den , som skal utdeles ved utleie.

4 Gebyrregulativ 2013 Side 4 Reglementet gjengis her: REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD 1. Avtale om leie Utleie i rådhuset og av svømmehallen avtales med servicekontoret i rådhuset. Utleie av rom i de ulike skoler/oppvekstsenter/sos avtales med administrasjonen for den enkelte enhet. 2. Vilkår Utleie skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt lokale bestemmelser, jfr. spesielt bestemmelser om alkohol, andre rusmidler og røyking. 3. Leiepris Leiepriser fastsettes av kommunestyret, i kommunens gebyrregulativ hvert år. Innenbygds lag og foreninger, samt private, betaler ikke leie for ideell og allmennyttig ikke forretningsmessig orientert, eller kulturell virksomhet/arrangementer. De faste leietakere i Rådhuset betaler ikke for leie av møterom når bruken angår virksomheten Det betales ikke for leie av rom når man deltar i utøvelse av kommunens oppgaver, som kommunale nemnder, eller for møter og kurs for kommunens ansatte m.v. Det betales ikke når lokalene brukes til rettslokale Forliksrådet har p.t. en individuell fremforhandlet avtale om pris fra Presisering for vurdering av gråsoner Nærings- og lønnspolitiske lag og foreninger; produsentorganisasjoner i landbruket, næringsforening/-forum, fagforeninger m.v.. fritas fra betaling av leie. Private foreninger skal ikke betale leie, f.eks. veiforeninger. Privatpersoner skal betale leie for private selskaper, møter og arrangementer. Politiske partier skal ikke betale leie for møter i forbindelse med egen drift; medlemsmøter, årsmøter, ei heller når de deltar i utøvelse av kommunale oppgaver, som f. eks. gruppemøter. Lag og foreninger som har arrangement som i hovedsak er et inntektsbringende tiltak skal betale leie, for eksempel basarer og lignende. 5. Rydding av leide lokaler Leietaker plikter å forlate lokale i ryddet stand. Utleiesatser: (ikke momspliktig) Lokale Leie pr. dag/gang Kommunestyresalen kr. 430,00 Klasserom o. l. kr. 430,00 Kjøkken kr. 530,00 Dusjer kr. 530,00 Gymsal ved Aa skole kr. 1275,00 Gymsal Ven skole kr. 1275,00 Gymsal Hemnskjela skole kr. 1275,00 Bibliotek kr. 215,00 Møterom, 2 etg. Rådhus kr. 215,00 Endret i K-sak 89/12: De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 300,- for leie av kjøkken. Tilleggsforslag: Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr.

5 Gebyrregulativ 2013 Side 5 F Svømmehallen - anlegget Billett Timepriser i anlegget Merknad Enkeltbillett kr. 60,- Voksne kr. 30,- Barn Familiebillett kr. 130,- Innenbygds lag og foreninger kr. 440,- Utenbygds lag og foreninger kr. 555,- Sesongbillett 5 x timepris Prisene er ekskl. badevakter. Leietaker må framskaffe bekreftelse på godkjent livreddere før utleie. G Leie av trimrom - utleiesatser Snillfjord trening og friskliv 1) Individuell treningsavtale Kr. 215,- pr. 4 mnd. 2) Familierabatt Betale for opp til to barn. Over to barn, gratis. Kr. 430,- pr mnd for to foreldre og to barn. Aldersgrense 15 år (15-17 med følge) 3) Utleie Lag og Foreninger Kr. 115,- pr time 4) Utleie bedrifter og privat næringsdrivende Kr. 225,- pr time

6 Gebyrregulativ 2013 Side 6 2 HELSE OG OMSORG Kommunestyret behandlet i møte sak 32/11. Følgende vedtak ble fattet: Kurdøgnsprisen ved Snillfjord Omsorgssenter settes til kr for For ettertiden behandles kurdøgnsprisen årlig gjennom kommunens gebyrregulativ. A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt opphold Folketrygdens ytelser legges til grunn ved fastsetting av inntekstgruppe. Det skal betales for alle tjenester fra første dag. I de tilfellene vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, settes satsen til 274,- kr pr. time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time, jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester, 8-3. Langtidsopphold i institusjon. For langtidsopphold i syke- og aldershjem betales etter Rundskriv I-47/98 om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift 3. Døgnopphold kr 129,00 Dag kr 68,00 Natt kr. 68,00 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig) Abonnement 1 Middag kr ,00 /mnd Abonnement 2: Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd Abonnement 3: Middag, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Abonnement 4: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag levert egen bolig kr. 80,00 /pr. måltid Middag m/dessert levert egen bolig kr. 85,00 /pr. måltid C Hjemmehjelp Inntil 2 G: Kr. 80,00 pr. time Maksimalt 160 kr per måned 2 3 G: Kr. 135,00 pr. time. Maksimalt 675 kr per måned 3 4 G: Kr. 187,00 pr. time. Maksimalt 935 kr per måned Over 4 G: Kr. 241,00 pr. time. Maksimalt kr per måned D Trygghetsalarm Abonnement på trygghetsalarm Falken Kvartalsvis kr. 708,00 Halvårlig kr ,00 Årlig kr ,00

7 Gebyrregulativ 2013 Side 7 E Trygdeleiligheter husleie fra (Økt med endring i konsumprisindeksen, 2,5 %) Trygdeboliger Leie/mnd Sunde trygdebolig A kr. 4218,00 Sunde trygdebolig B kr. 4218,00 Sunde trygdebolig C kr. 4428,00 Sunde trygdebolig D kr. 4428,00 Aune trygdebolig A ( Emmastu, minste leilh.) kr. 3270,00 Aune trygdebolig B ( Gabrielstu, største leilh.) kr. 4110,00 F Serviceboliger SOS husleie m.m (Økt med endring i konsumprisindeksen, 2,5 % fra ) Serviceboliger SOS Leie/mnd Leilighet 01 kr. 5955,00 Leilighet 02 kr. 5853,00 Leilighet 11 kr. 4428,00 Leilighet 12 kr. 4428,00 Leilighet 13 kr. 4428,00 Leilighet 14 kr. 4428,00 Leilighet 15 kr. 4428,00 Leilighet 16 kr. 4428,00 Leilighet 17 kr. 4269,00 Leilighet 18 kr. 4428,00 G Diverse tjenester Vask av tøy og leie av sengeklær og håndklær kr. 350,00 Matombringing Servicebolig: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd H Legetjenester Egenandeler Snillfjord kommune følger prisene i Fastlegetariffen normaltariff, utgitt av Den norske legeforening. I tillegg kreves det betaling for reelle kostnader for utstyr som blir brukt, for eksempel ved sårskift. I Fysioterapi Snillfjord kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund

8 Gebyrregulativ 2013 Side 8 3 LANDBRUK, VILT OG NÆRING A Konsesjonssaker Behandlingsgebyr etter konsesjonsloven: 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpeeller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- (grunngebyret), og ikke over tjue ganger grunngebyret. For utbyggingskontrakter skal det betales ti ganger grunngebyret. B Fradelingssaker etter jordloven 12 Se kap. 4 Plan, byggesak og oppmåling. C Fellingsavgifter Kommunestyret fastsetter fellingsavgift for elg og hjort på grunnlag av sentrale føringer. Elg Voksent dyr kr. 465,00 Kalv kr. 270,00 Hjort Voksent dyr kr. 350,00 Kalv kr. 210,00 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) Behandlingsgebyr Behandlingsgebyr søknad om serveringsbevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om salgsbevilling kr 1 419,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling enkeltanledning kr 220,00 Bevilgningsgebyr: (hjemlet i egen forskrift) Satsene reguleres i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv. Bevillingsgebyret utgjør minimum: Salgsbevilling Skjenkebevilling kr 1200 / år kr 3500 / år

9 Gebyrregulativ 2013 Side 9 4. PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING A Generelle bestemmelser Hjemmel. Gebyrer er vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens 33-1, Matrikkellovens 32 og Forurensningslovens 34 og 52 a og 1 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Vedtak. Dette gebyrregulativet ble vedtatt av Kommunestyret , sak 37/10 og gjøres gjeldende fra Fra samme dato oppheves del 4. Plan-, og byggesak og oppmåling i tidl. vedtatte gebyrregulativ for Areal. Hvor areal legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr, regnes areal etter NS Tilsyn. Gebyr for tilsyn i forbindelse med byggesak inngår i byggesaksgebyret. Tilsynets andel av gebyret er ca. 10%. Kapittel 1, Alminnelige bestemmelser 1-1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle inndrivingskostnader. Renter beregnes etter morarenteloven. Ved byggesak sendes fakturaen for saksbehandlingen til tiltakshaver. 1-2 Beregningstidspunkt Gebyret beregnes etter gjeldende satser på det tidspunkt fullstendig planforslag, tilfredsstillende søknad, endringssøknad eller rekvisisjon foreligger. 1-3 Betalingstidspunkt Dersom kommunen har en ubetalt forfalt fordring -i henhold til dette reglementet - overfor søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent, kreves det at gebyr for nye saker betales før saksbehandlingen startes. Matrikkelgebyr må betales før matrikkelbrev sendes til tinglysning. Tinglysningsgebyret er ikke inkludert i de kommunale gebyrsatser. 1-4 Avbrutt arbeid/trukket sak Når søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid stoppes skal det betales en forholdsmessig del av det tilhørende gebyr skjønnsmessig basert på den vedtatte timepris i gebyrgruppe B. og påløpte utgifter, oppad begrenset til 75 % av ordinær sats. 1-5 Urimelige gebyrer Etter søknad om reduksjon av gebyr kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret i det konkrete tilfelle må anses som åpenbart urimelig. En slik søknad påvirker ikke betalingsfristen og fakturert gebyr må betales ved forfall. Dersom søknad om reduksjon gis medhold vil for mye betalt gebyr bli tilbakebetalt. 1-6 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages i den grad gebyrfastsettelsen består av riktig bruk av standardiserte priser i regulativet. Gebyrfastsettingen kan kun påklages i de tilfelle fastsettingen treffes ved skjønnsmessige avgjørelser. Kapittel 2, Fritak fra, reduksjon av og tillegg til gebyr 2-1 Fritak fra gebyr Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt fra gebyr: Offentlige trafikkområder Område for grønnstruktur for den del som ikke skal bebygges.

10 Gebyrregulativ 2013 Side 10 Bebyggelsesområder for grav og urnelunder Bevaringsområde, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging) 2-2 Reduksjon a) Søknader der frivillige lag og organisasjoner som for eksempel velforeninger, idrettslag, o.s.v., er søker/tiltakehaver, og søknaden/tiltaket har et klart allmennyttig/samfunnsnyttig formål, gis 50 % reduksjon av fullt behandlingsgebyr. b) For byggesøknader som omfatter flere tiltakstyper, faktureres fullt gebyr for hovedtiltaket mens det for de øvrige tiltak gis 50 % reduksjon av gebyrene ved samordnet behandling. c) Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, belastes tiltakshaver med 60% av opprinnelig fullt gebyr. For øvrige tjenester gjelder gebyrsatsene fullt ut, uavhengig av om saksbehandlingen ender med positivt eller negativt vedtak. 2-3 Tillegg For forslag til reguleringsplaner som ikke blir levert i henhold til gjeldende SOSI-versjon tilkommer et tilleggsgebyr på inntil 50 % av ordinær sats. Kapittel 3, Alternativ gebyrberegning 3-1 Medgått arbeidstid I saker der saksbehandlingen har vært ekstra arbeidskrevende kan kommunen velge å fakturere etter en kostpris som framkommer etter registrering av medgått arbeidstid. Timebruken registreres fortløpende av saksbehandler pr. påbegynte ½ time. Medgått tid avregnes mot timeprisen i regulativets punkt B. Gebyrberegning etter denne bestemmelsen skal kun skje når metoden medfører minst en dobling av sluttregningen for tiltaket, eller når gebyrregulativet mangler konkret hjemmel for å fakturere den angjeldende arbeidsoppgave. Dette kan gjelde arbeidsoppgaver som for eksempel sakkyndig bistand i tilknytning til prosjektering, ekstern opplæring m.v. Kapittel 4, Sakkyndig bistand 4-1 Refusjon av kostnader til sakkyndig bistand. I saker hvor kommunen har behov for å rekvirere ekstern, sakkyndig bistand, (konsulentbistand) for å få gjennomført en forsvarlig saksbehandling, belastes disse kostnadene søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent. 4-1 Gebyr for sakkyndig bistand. For kommunens arbeid i forbindelse med innhenting av sakkyndig bistand, kreves et gebyr på kr ,00, i tillegg til konsulentutgiftene. B Tjenester etter medgått tid For gebyr som ikke omfattes av gebyrer i kap. 5 skal gebyr beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det nyttes følgende timesatser: For kontorarbeid Kr. 835,00 For feltarbeid, befaringer Kr. 970,00 For oppmålingsoppdrag etc som ikke omfattes av kap. 4.5 Kr ,00 Det beregnes i tillegg reisekostnader i hht. statens reiseregulativ.

11 Gebyrregulativ 2013 Side 11 C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering Forhåndskonferanse/uttalelse Oppstartsmøte/avklaringsmøter med representanter fra administrasjonen 2 075,00 med referat Behandling av planforespørsel i utvalg for plansaker 3 463,00 Behandling av planprogram For reguleringsforslag med vesentlig virkning for miljø- og samfunn skal det utarbeides planprogram i hht. pbl 4-1. For behandling av planprogram med forslag til konsekvensutredning 2 763,00 Privat forslag til reguleringsplan Mindre vesentlige endringer i plan 7 593,00 Endring og oppheving av plan ,00 Plan for inntil 4 nye tiltak/tomter ,00 Plan for 5 10 nye tiltak/tomter ,00 Plan over 10 nye tomter: i tillegg for hver tomt over 10 stk ,00 Der tiltakshaver bistår kommunen med utarbeidelse av områdereguleringsplan kan kostnadsdeling avtales i hvert enkelt tilfelle. Konsekvensutredninger Der kommunen skal godkjenne konsekvensutredning utført på vegne av tiltakshaver, skal det betales gebyr etter medgått tid (pkt. 4, 3.1) og utlegg som kommunen måtte ha hatt sakkyndig hjelp. Minstegebyr for hvert utredet forhold (jfr. tabell I og II i forskrift om Kr ,00 konsekvensutredning av 13. desember 1996 Kostnader for kunngjøring og tilleggsundersøkelser Kunngjøringer i pressen betales av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. (dette er ikke gebyr). I plansaker hvor det gjennom offentlig ettersyn og høring framkommer behov for tilleggsundersøkelser, eksempelvis arkeologiske undersøkelser, rasfare, støyvurderinger etc. betales dette av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. Ved refusjon av utlegg kan kommunen kreve at tiltakshaver deponerer et beløp før saken tas opp til behandling

12 Gebyrregulativ 2013 Side 12 C.2 Bygge- og delingssaker C.2.1 Byggesaker PBL kap Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen PBL 20-3, SAK10, kap. 4, 4-1 og 4-2.a Mindre tiltak som krever kommunens samtykke til plassering. PBL 29-4 og forskrift om byggesak (SAK10) ,00.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. PBL 20-2, SAK10, kap. 3, 3-1 og 3-2.a Tilbygg m/samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) 2 695,00 inntil 50 m2. (SAK a).b Frittliggende bygning, ikke til beboelse, m/samlet bruksareal 3 369,00 (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 70 m2 (SAK b).c Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. (SAK c) 1 617,00.d Skilt- og reklameinnretning. Inntil 6,5m2. Jfr. SAK d ,00.e Antennesystem m/høyde inntil 5,0 m. Jfr. SAK e , Alminnelige driftsbygninger i landbruket..a Oppføring, plassering, vesentlig endring/reparasjon eller riving, inntil 1000 m2 BRA Som C c men max ,00.b Tilbygg, total BRA inkl. tilbygg inntil 1000 m2 Som C c men max ,00.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse. SAK 10, kap. 2, 2-1 og 2-2 Nybygg, tilbygg, påbygg inkl. innvendige installasjoner, forutsatt samlet behandling..a Bolig-/fritidsbebyggelse Nybygg - Enebolig 7 714,00 Nybygg - Tomannsbolig, enebolig m/bileilighet ,00 Nybygg- Rekkehus/flermannsboliger pr. boenhet 5 150,00 Tilbygg/påbygg til bolig - ikke egen boenhet 3 776,00 Tilbygg/påbygg til bolig - egen boenhet. Pr. boenhet 6 868,00 Nybygg Fritidsbolig/hytte 8 179,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig ikke egen boenhet 4 089,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig egne boenhet. Pr. boenhet 6 953,00.b Garasjer, uthus, naust o.l. Med BRA /BYA> 70 m ,00.c Andre bygg For alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging betales etter byggets bruksareal: Første 50 m2 BRA, fast sum - for neste 150 m2 BRA, (51-200m2), pr. m2 - for neste 400 m2 BRA, ( m2), pr. m2 - alt over 601 m2 BRA, pr m ,00 17,00 14,00 10,00.d Tiltak som krever spesiell behandling Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader Jfr. del. B.e Varige konstruksjoner eller anlegg Veg, pr. påbegynte km. Parkeringsplass 2 577,00 Vann- og avløpsanlegg 3 435,00 Kai-, flytebryggeanlegg 3 435,00 Vesentlige terrenginngrep, masseuttak 3 435,00 Større konstruksjoner eller anlegg enn nevnt i pkt.a Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader.f Varige konstruksjoner og anlegg Plassering av midl. bygninger, konstruksjoner og anlegg Jfr. del. B 50 % av gebyr for

13 Gebyrregulativ 2013 Side 13 tilsv. varige tiltak.g Fasadeendring, vesentlig endring/reparasjon Fasadeendring 2 577,00 Innvendig ombygging 3 089,00.h Bruksendring Bruksendring uten bygningsmessige endringer 2 577,00 Bruksendring m/bygningsmessige endringer 3 435,00.i Riving av bygninger, konstruksjoner/anlegg Bygg m/bra/bya < 70 m ,00 Bygg m/bra/bya > 70 m ,00 Konstruksjoner/anlegg (tiltak) som ikke kan arealmåles ,00.j Tekniske installasjoner, pr. tiltak (Egen søknad) Oppføring, endring av bygningstekniske installasjoner, som Ventilasjon, sanitær, brannvarslings-/brannslukkingsanl. m.m 2 577,00.k Skilt, reklameinnretninger, gjerde mot veg m.m. Oppsetting av skilt, gjerder mot veg, støyskjerm, antenner m.m ,00.4 To-trinnsbehandling Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse.5 Endringer i søknad Vesentlige endringer etter at positivt vedtak er fattet Fornyet tillatelse av søknad før bortfall av tillatelse Fornyet tillatelse etter bortfall av tillatelse 70 % av C % av C % av fullt gebyr 25% av fullt gebyr Fullt gebyr.6 Tilleggsgebyr Innhenting av uttalelser fra andre myndigheter. (For ansv. søker/tiltakshaver.) Pr. uttalelse 422,00 Ufullstendige søknader, mindre mangler 668,00 Ufullstendige søknader, vesentlige mangler 2695,00.6 Redusert gebyr Trekking av sak/søknad etter at saksbehandlingen er påbegynt, men ikke fullført.8 Befaring Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader 50 % av fullt gebyr Jfr. pkt. B.9 Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning for ansvarsrett 1 024,00 Lokal godkjenning av foretak, inkl. ansvarsrett 1 024,00 Lokal godkjenning, tidligere godkjent, ingen endring 579,00 Sentral godkjenning 346,00.10 Ulovlige forhold Behandling av tiltak bygd/igangsatt uten at søknad/melding er innsendt. Behandling av tiltak som er bygd/igangsatt hvor tiltakshaver i ettertid uoppfordret har søkt/meldt Tiltak igangsatt etter at søknad/melding er sendt, men før tillatelse/godkjenning foreligger Behandling av mer omfattende ulovlige bygde/igangsatte tiltak. Gebyr etter medgått til og evt. andre kostnader 3 x fullt gebyr 2 x fullt gebyr 1,5 x fullt gebyr Jfr. pkt. B

14 Gebyrregulativ 2013 Side 14 C.2.2 Delingssaker Behandling av søknad om fradeling. Behandling etter PBL i regulert område 1 732,00 Behandling etter PBL i uregulert område 2 424,00 For tomt 2 og flere betales 33 % pr. tomt Behandling av fradelingssaker etter jordloven pr. behandling 1 086,00 C3 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse. Vann- og avløpsplan Vann og avløpsplan for inntil 5 enheter - tillegg pr. enhet - maks pris settes til 4 295,00 430, ,00 Tiltakshaver betaler i tillegg for eventuelle kostnader mht. kunngjøring, prøvetaking etc etter regning Utslipp Søknad som behandles etter kap. 12 i forurensingsforskriften 2 839,00 Søknad som behandles etter kap. 13 i forurensingsforskriften 5 680,00 Kontroll- og tilsynsgebyr Utslipp Gebyr etter medgått til og evt. andre konstnader Jfr. del B C4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider Behandling av avfallsplan i hht. Avfallsforskriftens 15-0 For alle nybygg, endringsarbeider og riving pr. m 2 - minimumsgebyr - maksimumsgebyr 3,00 693, ,00 For rehabilitering og riving av boliger og fritidsbebyggelse som ikke overstiger 400 m 2 bruksareal som kan behandles med enkelt miljøsaneringsbeskrivelse betales et gebyr på kr. 693,00 C5 Dispensasjonssøknader Fra arealplanformål, reguleringsplanformål eller lovpålagte forbud 5 541,00 som bl.a. etter pbl (100-metersbeltet langs sjøen.) Fra byggebestemmelser i medhold av arealplaner, reguleringsplaner 3 464,00 og lovverk som for eks. fra byggegrenser, grad av utnytting m.m. Fra bestemmelser i lover og forskrifter 2 771,00 Kommunale forskrifter og vedtekter, m.m ,00 For søknader om dispensasjon fra mer enn et forhold betales i tillegg 25% et gebyr for hvert forhold utover det ene av satsene over. Ved dispensasjonssaker som omfatter store områder, eller som krever spesielle utredninger (eksempelvis vindparker) beregnes kostnad ved dispensasjonsbehandling etter medgått tid eller etter avtale med tiltakshaver. Ved ulovlige forhold skal regulativets pkt. C legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr

15 Gebyrregulativ 2013 Side 15 D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn m2 (grunnbeløp) , m2 ( Grunnbeløp + 10 % pr. påbegynt da) 1 663,00 Over m2 (2* grunnbeløp + 5 % pr. påbegyngt da. 833, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² 8 312,00 areal fra m² ,00 areal fra m² økning pr. påbegynt da 833, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 4 157,00 areal fra m² 8 312,00 areal fra m² ,00 areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. 833, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ ,00 volum fra 1501 m³ økning pr. påbegynt 1000m , Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.4 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning, 3 325, Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 før oppmålingsforretning er gjennomført og 2/3 av gebyrsatsene i 1.1 og 1.2 etter at oppmålingsforretningen er gjennomført. 1.5 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² 3 325,00 areal fra m² 4 986,00

16 Gebyrregulativ 2013 Side Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m ,00 volum fra m³ 4 986, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m ,00 areal fra m² 8 312,00 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører 833,00 en økning av gebyret på Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. areal fra m ,00 volum fra m³ 8 312,00 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en 833,00 økning av gebyret på 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 663,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 415, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 3 325,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 833, Privat grenseavtale inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 3 325,00 hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 833,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 Satsene reguleres etter matrikkelforskriften.

17 Gebyrregulativ 2013 Side KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter (priser er oppgitt inklusiv 25 % mva) 2 Campingplasser/utleieenheter A Arealavhengig: Sanitærbygg, campinghytte, utleieenhet, bespisning Minimumsgebyr B Etter målt forbruk, pkt 7: Forbruksgebyr 293,70/m ,00 Årsavgift 51,80/m ,00 13,80 /m ,00 Abonnementsgebyr ,00 Ved beregning av avgift etter areal, skal areal beregnes som summen bruksareal av både sanitærbygg, campinghytter, utleieenheter og eventuelt bygg for bespisning. 1 Fritidsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Hytteområde med felles tappekran pris pr. enhet 5 708,00 804,00 B Fritidsbebyggelse uten WC og dusj , ,00 C Fritidsbebyggelse med WC og dusj , ,00 Tilknytningsavgift 3 Boligbebyggelse Boligenhet/leilighet med bruksareal Tilknytningsavgift Årsavgift A under 60 m , ,00 B m , ,00 C m , ,00 D m , ,00 E m , ,00 F m , ,00 G over 250 m , ,00 H Alternativ årsavgift Målt forbruk Årsavgift skal beregnes pr. leilighet der boligen har flere leiligheter. 4 Gårdsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Bolig/leilighet som pkt. 3, boligbebyggelse B Driftsbygning uten dyr (f.eks. redskapshus) 9 134, ,00 C Driftsbygg med inntil 5 storfe 9 134, ,00 D Driftsbygg med 6-10 storfe 9 134, ,00 E Driftsbygg med storfe 9 134, ,00 F Driftsbygg med storfe 9 134, ,00 G Driftsbygg med mer enn 20 storfe 9 134, ,00

18 Gebyrregulativ 2013 Side 18 5 Annen bebyggelse Type bebyggelse A Bebyggelse med lite vannforbruk (f.eks. forsamlingshus, lager) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift Tilknytningsavgift 138,55/m , ,00 Årsavgift 11,00/m , ,00 Målt forbruk B Bebyggelse med middels vannforbruk (f.eks. industribygg, forretninger, skoler,kontorbygg) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift 194,59/m , ,00 43,73/m , ,00 Målt forbruk C Bebyggelse med stort vannforbruk (f.eks. syke-/aldersheim, kafeteria, svømmeh. m.m.) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift 244,43/m , ,00 54,39/m , ,00 Målt forbruk 6 Spesielle virksomheter For virksomheter som ikke kommer inn under punkt 1-5 forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsavgiftens størrelse. Formannskapet avgjør hvilken gruppe abonnenten skal plasseres i når det oppstår tvil ved tilknytningstillatelse. 7 Uttak av vann over vannmåler: For abonnenter med montert vannmåler er avgiften delt i et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyr reflekterer kommunens faste kostnader for tjenesten, mens forbruksgebyret beregnes etter målt forbruk. A B Tilknytning Årsavgift Som pkt ,00 13,80/m 3 Abonnementsgebyr boligeiendom (pr. leilighet) Forbruksgebyr Avlesningsgebyr pr. abonnent inkl i abonnementsgebyr forutsatt egen avlesning. (Avlesningsgebyr ved kommunal avlesning). (351,00) 8 Gebyr for stenging-/frakopling av eiendom/bygning. Avgift A Stengegebyr eiendom som er innvilget fritak 351,00 B Stengegebyr - krav om stenging 2 006,00 C Åpningsgebyr, etter avstenging 668,00 D I tillegg betales for anvendt materiell etter oppgave dersom kommunen sørger for den fysiske stengingen.

19 Gebyrregulativ 2013 Side 19 B Kloakkavgifter (priser er oppgitt inklusiv 25 % mva) 2 Campingplasser/utleieenheter A B Arealavhengig: Sanitærbygg, campinghytte, utleieenhet, bespisning Minimumsgebyr Etter målt forbruk Forbruksgebyr Årsavgift ,00 32,7/m ,00 13,05 /m ,00 Abonnementsavgift ,00 Ved beregning av avgift etter areal, skal areal beregnes som summen bruksareal av både sanitærbygg, campinghytter, utleieenheter og eventuelt bygg for bespisning. 1 Fritidsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Fritidsbebyggelse uten WC og dusj 9 230, ,00 B Fritidsbebyggelse med WC og dusj , ,00 Tilknytningsavgift 3 Boligbebyggelse Bolighenhet/leilighet med bruksareal Tilknytningsavgift Årsavgift A under 60 m , ,00 B m , ,00 C m , ,00 D m , ,00 E m , ,00 F m , ,00 G over 250 m , ,00 H Alternativ årsavgift Etter målt vannforbruk Årsavgift beregnes pr. leilighet der boligen har flere leiligheter. 4 Gårdbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Bolig/leilighet som pkt. 3, boligbebyggelse B Driftsbygning 9 134,00 794,00

20 Gebyrregulativ 2013 Side 20 5 Annen bebyggelse A Bebyggelse med lite vannforbruk (f.eks. forsamlingshus, lager) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift Tilknytningsavgift 112,06/m , ,00 Årsavgift 6,84/m , ,00 Etter målt vannforbruk B C Bebyggelse med middels vannforbruk (f.eks. industribygg, forretninger, skoler, kontorbygg, motell, m.m) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift Bebyggelse med stort vannforbruk (f.eks. syke- /aldersheim, kafeteria, svømmehall m.m.) Arealavhengig Minimum pris Maksimum pris Alternativ årsavgift 136,22/m , ,00 170,33/m , ,00 25,48/m , ,00 Etter målt Vannforbruk 28,92/m , ,00 Etter målt vannforbruk 6 Spesielle virksomheter For virksomheter som ikke kommer inn under punkt 1-5 forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsavgiftens størrelse. Formannskapet avgjør hvilken gruppe abonnenten skal plasseres i når det gis tilknytningstillatelse. A 7 Årsavgift kloakk beregnet etter målt vannforbruk: Forbruksgebyr Abonnementsgebyr Tilknytning Årsavgift Som pkt ,05 /m ,00

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2010

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2010 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2010 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Pleie og omsorg 3. Næring og Landbruk 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester 6. Andre

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2012

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2012 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2012 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2009

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2009 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2009 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - Oppvekst og fritid Pleie og omsorg Næring Tekniske Tjenester Hjemmelsvedtak: Gebyrregulativ 2009 for Snillfjord kommune Vedtatt

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 Vedtatt av Hole kommunestyre 15.12.2014, sak 078/14. 1 av 13 KAPITTEL 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, FEIING, BRANN I HITRA KOMMUNE 1. DEFINISJONER 2.

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, FEIING, BRANN I HITRA KOMMUNE 1. DEFINISJONER 2. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, FEIING, BRANN I HITRA KOMMUNE 2016 1. DEFINISJONER 2. FORSKRIFTER 3. GEBYRSATSER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 Forskriftene

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING.

KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING. KART, DELING, OPPMÅLING, SEKSJONERING, MATRIKKEL, BYGG- OG PLANSAKER, LANDBRUK, JAKT- OG VILTFORVALTNING. A. GENERELT A1 GRUNNLAG Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer