AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015"

Transkript

1 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester 6. Andre tjenester og betalingssatser Hjemmelsvedtak: Gebyrregulativ 2015 for Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , sak 64/14

2 Gebyrregulativ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPVEKST OG FRITID... 3 A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager... 3 B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger... 3 C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen D Fritidsklubben, deltakeravgift E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement... 3 F Svømmehallen - anlegget... 5 G Trimrom HELSE OG OMSORG... 6 A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt -opphold... 6 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig)... 6 C Hjemmehjelp... 6 D Trygghetsalarm... 6 E Trygdeleiligheter husleie F Serviceboliger SOS husleie m.m... 7 G Diverse tjenester... 7 H Legetjenester... 7 I Fysioterapi LANDBRUK, VILT OG NÆRING... 8 A Konsesjonssaker... 8 B Fradelingssaker etter jordloven C Fellingsavgifter... 8 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING... 9 A Generelle bestemmelser... 9 B Tjenester etter medgått tid C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering C.2 Bygge- og delingssaker C.3 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse C.4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider C.5 Dispensasjonssøknader D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter B Kloakkavgifter C Renovasjonsavgift D Tømming av slamavskillere og tette tanker E Feieavgifter ANDRE TJENESTER OG BETALINGSSATSER A Eiendomsskatt på Verker og Bruk B Husleie kommunale utleieboliger C Tomtepriser kommunale boligfelt D Eiendomsopplysninger, regelverk.. 21 E Kopiering (priser er inklusiv moms) F Rådhusposten G Møtepapirer (inklusiv moms) H TABELL OVER TILTAK OG GEBYRER I Rettsgebyr til staten... 25

3 Gebyrregulativ OPPVEKST OG FRITID A Oppholdsbetalingssatser kommunale barnehager Halvdagsplass kr 1 840,00 pr. mnd. Heldagsplass kr pr. mnd. Gjesteopphold, barnehage kr. 335,00 pr. dag Frukt og mat kr. 16,00 pr. dag Søskenmoderasjon: 40% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 (gjelder ikke gjesteopphold). Halvdagstilbud defineres som et 5-timers tilbud med oppholdstid i tiden og en time før eller etter. Heldagstilbud defineres som tilbud ut over 5 timer og innenfor åpningstiden som gjelder for den enkelte barnehage.. B Oppholdsbetalingssatser kommunale skolefritidsordninger (fra ) Vedtak i Snillfjord kommunestyre den sak 34/11: Snillfjord kommunestyre vedtar de framlagte satser for egenbetaling til skolefritidsordningen. Inntil 5 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 665,00 pr. mnd Inntil 10 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1330,00 pr. mnd Inntil 15 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 1700,00 pr. mnd Inntil 20 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2230,00 pr. mnd Inntil 24 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.) kr. 2650,00 pr. mnd Gjesteopphold for opphold i 6 t eller mer pr. dag kr. 480,00 pr. dag Gjesteopphold for kortere tid enn 6 t kr. 85,00 pr. time Søskenmoderasjon: 40% (gjelder ikke gjesteopphold). C Oppholdsbetalingssatser for kulturskolen. Tilbud i alle disipliner Søskenmoderasjon: 40%. kr ,00 pr år D Fritidsklubben, deltakeravgift. Medlemmer: Ikke medlemmer kr. 100,00 pr. halvår kr. 25,00 pr. kveld E Utleie av kommunale lokaler til kultur-, idretts- og private arrangement Utleie skjer i henhold til REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD vedtatt av Snillfjord kommunestyre i sak 2/11 den , som skal utdeles ved utleie.

4 Gebyrregulativ Reglementet gjengis her: REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG I SNILLFJORD 1. Avtale om leie Utleie i rådhuset og av svømmehallen avtales med servicekontoret i rådhuset. Utleie av rom i de ulike skoler/oppvekstsenter/sos avtales med administrasjonen for den enkelte enhet. 2. Vilkår Utleie skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt lokale bestemmelser, jfr. spesielt bestemmelser om alkohol, andre rusmidler og røyking. 3. Leiepris Leiepriser fastsettes av kommunestyret, i kommunens gebyrregulativ hvert år. Innenbygds lag og foreninger, samt private, betaler ikke leie for ideell og allmennyttig ikke forretningsmessig orientert, eller kulturell virksomhet/arrangementer. De faste leietakere i Rådhuset betaler ikke for leie av møterom når bruken angår virksomheten Det betales ikke for leie av rom når man deltar i utøvelse av kommunens oppgaver, som kommunale nemnder, eller for møter og kurs for kommunens ansatte m.v. Det betales ikke når lokalene brukes til rettslokale Forliksrådet har p.t. en individuell fremforhandlet avtale om pris fra Presisering for vurdering av gråsoner Nærings- og lønnspolitiske lag og foreninger; produsentorganisasjoner i landbruket, næringsforening/-forum, fagforeninger m.v.. fritas fra betaling av leie. Private foreninger skal ikke betale leie, f.eks. veiforeninger. Privatpersoner skal betale leie for private selskaper, møter og arrangementer. Politiske partier skal ikke betale leie for møter i forbindelse med egen drift; medlemsmøter, årsmøter, ei heller når de deltar i utøvelse av kommunale oppgaver, som f. eks. gruppemøter. Lag og foreninger som har arrangement som i hovedsak er et inntektsbringende tiltak skal betale leie, for eksempel basarer og lignende. 5. Rydding av leide lokaler Leietaker plikter å forlate lokale i ryddet stand. Utleiesatser: (ikke momspliktig) Lokale Leie pr. dag/gang Kommunestyresalen kr. 440,00 Klasserom o. l. kr. 440,00 Kjøkken kr. 545,00 Dusjer kr. 545,00 Gymsal ved Aa skole kr. 1310,00 Gymsal Ven skole kr. 1310,00 Gymsal Hemnskjela skole kr. 1310,00 Bibliotek kr. 220,00 Møterom, 2 etg. Rådhus kr. 220,00 De som etter det kommunale utleiereglementet er fritatt fra å betale leie for kommunale lokaler, skal betale kr 310,- for leie av kjøkken. Dette i de tilfeller hvor kjøkkenet brukes til tilbedring av mat og det er bruk av kjøkkenutstyr.

5 Gebyrregulativ F Svømmehallen - anlegget Billett Timepriser i anlegget Merknad Enkeltbillett kr. 60,- Voksne kr. 30,- Barn Familiebillett kr. 130,- Innenbygds lag og foreninger Utenbygds lag og foreninger kr. 450,- kr. 570,- Prisene er ekskl. badevakter. Leietaker må framskaffe bekreftelse på godkjent livreddere før utleie. Sesongbillett 5 x timepris G Leie av trimrom - utleiesatser Snillfjord trening og friskliv 1) Individuell treningsavtale Kr. 220,- pr. 4 mnd. 2) Familierabatt Kr. 440,- pr 4 mnd for to foreldre og to barn. Over to barn gratis. Aldersgrense 15 år (15-17 med følge) 3) Utleie Lag og Foreninger Kr. 120,- pr time 4) Utleie bedrifter og privat næringsdrivende Kr. 230,- pr time

6 Gebyrregulativ HELSE OG OMSORG Kommunestyret behandlet i møte sak 32/11. Følgende vedtak ble fattet: Kurdøgnsprisen ved Snillfjord Omsorgssenter settes til kr for For ettertiden behandles kurdøgnsprisen årlig gjennom kommunens gebyrregulativ. A Snillfjord Omsorgsenter betalingssats for kortidsopphold og dag / natt opphold Folketrygdens ytelser legges til grunn ved fastsetting av inntekstgruppe. Det skal betales for alle tjenester fra første dag. I de tilfellene vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, settes satsen til 282,- kr pr. time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time, jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester, 8-3. Langtidsopphold i institusjon. For langtidsopphold i syke- og aldershjem betales etter Rundskriv I-47/98 om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift 3. Døgnopphold kr 140,00 Dag kr 75,00 Natt kr. 75,00 B Matombringing betalingssatser for (ikke momspliktig) Abonnement 1 Middag kr ,00 /mnd Abonnement 2: Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd Abonnement 3: Middag, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Abonnement 4: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag levert egen bolig kr. 87,00 /pr. måltid Middag m/dessert levert egen bolig kr. 93,00 /pr. måltid C Hjemmehjelp Inntil 2 G: Kr. 80,00 pr. time Maksimalt 160 kr per måned 2 3 G: Kr. 140,00 pr. time. Maksimalt 700 kr per måned 3 4 G: Kr. 192,00 pr. time. Maksimalt 960 kr per måned Over 4 G: Kr. 248,00 pr. time. Maksimalt kr per måned D Trygghetsalarm Abonnement på trygghetsalarm Falken Kvartalsvis kr. 762,00 Halvårlig kr ,00 Årlig kr ,00

7 Gebyrregulativ E Trygdeleiligheter husleie fra Trygdeboliger Leie/mnd Sunde trygdebolig A kr ,00 Sunde trygdebolig B kr ,00 Sunde trygdebolig C kr ,00 Sunde trygdebolig D kr ,00 Aune trygdebolig A ( Emmastu, minste leilh.) kr ,00 Aune trygdebolig B ( Gabrielstu, største leilh.) kr ,00 F Serviceboliger SOS husleie fra Serviceboliger SOS Leie/mnd Leilighet 01 kr ,00 Leilighet 02 kr ,00 Leilighet 11 kr ,00 Leilighet 12 kr ,00 Leilighet 13 kr ,00 Leilighet 14 kr ,00 Leilighet 15 kr ,00 Leilighet 16 kr ,00 Leilighet 17 kr ,00 Leilighet 18 kr ,00 G Diverse tjenester Vask av tøy og leie av sengeklær og håndklær kr. 370,00 Matombringing Servicebolig: Middag, suppe/dessert, kvelds/frokost kr ,00 /mnd Middag, suppe/dessert kr ,00 /mnd H Legetjenester Egenandeler Snillfjord kommune følger prisene i Fastlegetariffen normaltariff, utgitt av Den norske legeforening. I tillegg kreves det betaling for reelle kostnader for utstyr som blir brukt, for eksempel ved sårskift. I Fysioterapi Snillfjord kommune følger prisene i Takstplakaten, utgitt av Norsk fysioterapeutforbund

8 Gebyrregulativ LANDBRUK, VILT OG NÆRING A Konsesjonssaker Behandlingsgebyr: kr ,00 B Fradelingssaker etter jordloven 12 Se kap. 4 Plan, byggesak og oppmåling. C Fellingsavgifter Kommunestyret fastsetter fellingsavgift for elg og hjort på grunnlag av sentrale føringer. Elg Voksent dyr kr Kalv kr. 300,00 Hjort Voksent dyr kr. 390,00 Kalv kr. 235,00 D Gebyrregulativ skjenkesaker (ikke momspliktig) Behandlingsgebyr Behandlingsgebyr søknad om serveringsbevilling kr 1 460,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling kr 1 460,00 Behandlingsgebyr søknad om salgsbevilling kr 1 460,00 Behandlingsgebyr søknad om skjenkebevilling enkeltanledning kr 230,00 Bevilgningsgebyr: (hjemlet i egen forskrift) Satsene reguleres i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv. Bevillingsgebyret utgjør minimum: Salgsbevilling Skjenkebevilling kr 1480 / år kr 4400 / år

9 Gebyrregulativ PLAN, BYGGESAK OG OPPMÅLING A Generelle bestemmelser Hjemmel. Gebyrer er vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens 33-1, Matrikkellovens 32 og Forurensningslovens 34 og 52 a og 1 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Areal. Hvor areal legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr, regnes areal etter NS Tilsyn. Gebyr for tilsyn i forbindelse med byggesak inngår i byggesaksgebyret. Tilsynets andel av gebyret er ca. 10%. Kapittel 1, Alminnelige bestemmelser 1-1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og eventuelle inndrivingskostnader. Renter beregnes etter morarenteloven. Ved byggesak sendes fakturaen for saksbehandlingen til tiltakshaver. 1-2 Beregningstidspunkt Gebyret beregnes etter gjeldende satser på det tidspunkt fullstendig planforslag, tilfredsstillende søknad, endringssøknad eller rekvisisjon foreligger. 1-3 Betalingstidspunkt Dersom kommunen har en ubetalt forfalt fordring -i henhold til dette reglementet - overfor søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent, kreves det at gebyr for nye saker betales før saksbehandlingen startes. Matrikkelgebyr må betales før matrikkelbrev sendes til tinglysning. Tinglysningsgebyret er ikke inkludert i de kommunale gebyrsatser. 1-4 Avbrutt arbeid/trukket sak Når søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid stoppes skal det betales en forholdsmessig del av det tilhørende gebyr skjønnsmessig basert på den vedtatte timepris i gebyrgruppe B. og påløpte utgifter, oppad begrenset til 75 % av ordinær sats. 1-5 Urimelige gebyrer Etter søknad om reduksjon av gebyr kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret i det konkrete tilfelle må anses som åpenbart urimelig. En slik søknad påvirker ikke betalingsfristen og fakturert gebyr må betales ved forfall. Dersom søknad om reduksjon gis medhold vil for mye betalt gebyr bli tilbakebetalt. 1-6 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages i den grad gebyrfastsettelsen består av riktig bruk av standardiserte priser i regulativet. Gebyrfastsettingen kan kun påklages i de tilfelle fastsettingen treffes ved skjønnsmessige avgjørelser. Kapittel 2, Fritak fra, reduksjon av og tillegg til gebyr 2-1 Fritak fra gebyr gebyr: Offentlige trafikkområder Område for grønnstruktur for den del som ikke skal bebygges. Bebyggelsesområder for grav og urnelunder Bevaringsområde, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging)

10 Gebyrregulativ Reduksjon Søknader der frivillige lag og organisasjoner som for eksempel velforeninger, idrettslag, o.s.v., er søker/tiltakehaver, og søknaden/tiltaket har et klart allmennyttig/samfunnsnyttig formål, gis 50 % reduksjon av fullt behandlingsgebyr. For byggesøknader som omfatter flere tiltakstyper, faktureres fullt gebyr for hovedtiltaket mens det for de øvrige tiltak gis 50 % reduksjon av gebyrene ved samordnet behandling. c) Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ett-trinnssøknad, belastes tiltakshaver med 60% av opprinnelig fullt gebyr. For øvrige tjenester, f. eks. dispensasjon, gjelder gebyrsatsene fullt ut, uavhengig av om saksbehandlingen ender med positivt eller negativt vedtak. For forslag til reguleringsplaner som ikke blir levert i henhold til gjeldende SOSI-versjon tilkommer et tilleggsgebyr på inntil 50 % av ordinær sats. Kapittel 3, Alternativ gebyrberegning 3-1 Medgått arbeidstid I saker der saksbehandlingen har vært ekstra arbeidskrevende kan kommunen velge å fakturere etter en kostpris som framkommer etter registrering av medgått arbeidstid. Timebruken registreres fortløpende av saksbehandler pr. påbegynte ½ time. Medgått tid avregnes mot timeprisen i regulativets punkt B. Gebyrberegning etter denne bestemmelsen skal kun skje når metoden medfører minst en dobling av sluttregningen for tiltaket, eller når gebyrregulativet mangler konkret hjemmel for å fakturere den angjeldende arbeidsoppgave. Dette kan gjelde arbeidsoppgaver som for eksempel sakkyndig bistand i tilknytning til prosjektering, ekstern opplæring m.v. Kapittel 4, Sakkyndig bistand 4-1 Refusjon av kostnader til sakkyndig bistand. I saker hvor kommunen har behov for å rekvirere ekstern, sakkyndig bistand, (konsulentbistand) for å få gjennomført en forsvarlig saksbehandling, belastes disse kostnadene søker/tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent. 4-1 Gebyr for sakkyndig bistand. For kommunens arbeid i forbindelse med innhenting av sakkyndig bistand, kreves et gebyr på kr ,00, i tillegg til konsulentutgiftene. B Tjenester etter medgått tid For gebyr som ikke omfattes av gebyrer i kap. 5 skal gebyr beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det nyttes følgende timesatser: For kontorarbeid 890,00 For feltarbeid, befaringer 1 035,00 For oppmålingsoppdrag etc som ikke omfattes av kap ,00 For pkt. b og c skal Det beregnes i tillegg reisekostnader i hht. statens reiseregulativ.

11 Gebyrregulativ C Gebyr for arbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling C.1 Reguleringsplan detaljregulering Forhåndskonferanse/uttalelse Oppstartsmøte/avklaringsmøter med representanter fra administrasjonen 2 200,00 med referat Behandling av planforespørsel i utvalg for plansaker 3 680,00 Behandling av planprogram For reguleringsforslag med vesentlig virkning for miljø- og samfunn skal det utarbeides planprogram i hht. pbl 4-1. For behandling av planprogram med forslag til konsekvensutredning 2 940,00 Privat forslag til reguleringsplan Mindre vesentlige endringer i plan 8 050,00 Endring og oppheving av plan ,00 Plan for inntil 4 nye tiltak/tomter ,00 Plan for 5 10 nye tiltak/tomter ,00 Plan over 10 nye tomter: i tillegg for hver tomt over 10 stk ,00 Der tiltakshaver bistår kommunen med utarbeidelse av områdereguleringsplan kan kostnadsdeling avtales i hvert enkelt tilfelle. Konsekvensutredninger Der kommunen skal godkjenne konsekvensutredning utført på vegne av tiltakshaver, skal det betales gebyr etter medgått tid (pkt. 4, 3.1) og utlegg som kommunen måtte ha hatt sakkyndig hjelp. Minstegebyr for hvert utredet forhold (jfr. tabell I og II i forskrift om 3530,00 konsekvensutredning av 13. desember 1996 Kostnader for kunngjøring og tilleggsundersøkelser Kunngjøringer i pressen betales av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. (dette er ikke gebyr). I plansaker hvor det gjennom offentlig ettersyn og høring framkommer behov for tilleggsundersøkelser, eksempelvis arkeologiske undersøkelser, rasfare, støyvurderinger etc. betales dette av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter. Ved refusjon av utlegg kan kommunen kreve at tiltakshaver deponerer et beløp før saken tas opp til behandling

12 Gebyrregulativ C.2 Bygge- og delingssaker C.2.1 Byggesaker PBL kap Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen PBL 20-3, SAK10, kap. 4, 4-1 og 4-2.a Mindre tiltak som krever kommunens samtykke til plassering. PBL 29-4 og forskrift om byggesak (SAK10) ,00.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. PBL 20-2, SAK10, kap. 3, 3-1 og 3-2.a Tilbygg m/samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) 2 850,00 inntil 50 m2. (SAK a).b Frittliggende bygning, ikke til beboelse, m/samlet bruksareal 3 570,00 (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 70 m2 (SAK b).c Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. (SAK c) 1 700,00.d Skilt- og reklameinnretning. Inntil 6,5m2. Jfr. SAK d ,00.e Antennesystem m/høyde inntil 5,0 m. Jfr. SAK e , Alminnelige driftsbygninger i landbruket..a Oppføring, plassering, vesentlig endring/reparasjon eller riving, inntil 1000 m2 BRA Som C c men max ,00.b Tilbygg, total BRA inkl. tilbygg inntil 1000 m2 Som C c men max ,00.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse. SAK 10, kap. 2, 2-1 og 2-2 Nybygg, tilbygg, påbygg inkl. innvendige installasjoner, forutsatt samlet behandling..a Bolig-/fritidsbebyggelse Nybygg - Enebolig 8 180,00 Nybygg - Tomannsbolig, enebolig m/bileilighet ,00 Nybygg- Rekkehus/flermannsboliger pr. boenhet 5 460,00 Tilbygg/påbygg til bolig over 50 m2, ikke egen boenhet 4 000,00 Tilbygg/påbygg til bolig - egen boenhet. Pr. boenhet 7 260,00 Nybygg Fritidsbolig/hytte 8 670,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig, over 50 m2, ikke egen boenhet 4 320,00 Tilbygg/påbygg fritidsbolig egne boenhet. Pr. boenhet 7 370,00.b Med BRA /BYA over 70 m ,00.c For alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg,.d.e underbygging betales etter byggets bruksareal: Første 50 m2 BRA, fast sum - for neste 150 m2 BRA, (51-200m2), pr. m2 - for neste 400 m2 BRA, ( m2), pr. m2 - alt over 601 m2 BRA, pr m2 Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader Jfr. del. B 3 600,00 17,50 14,50 10,00 Veg, pr. påbegynte km. Parkeringsplass 2 730,00 Vann- og avløpsanlegg 3 640,00 Kai-, flytebryggeanlegg 3 640,00 Vesentlige terrenginngrep, masseuttak 3 640,00 Større konstruksjoner eller anlegg enn nevnt i pkt.a Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader.f Varige konstruksjoner og anlegg Plassering av midl. bygninger, konstruksjoner og anlegg.g Fasadeendring, vesentlig endring/reparasjon Jfr. del. B 50 % av gebyr for tilsv. varige tiltak

13 Gebyrregulativ Fasadeendring 2 730,00 Innvendig ombygging 3 280,00.h.i Bruksendring uten bygningsmessige endringer 2 730,00 Bruksendring m/bygningsmessige endringer 3 640,00.i Riving av bygninger, konstruksjoner/anlegg Bygg m/bra/bya < 70 m ,00 Bygg m/bra/bya > 70 m ,00 RivingKonstruksjoner/anlegg (tiltak) som ikke kan 3 530,00 arealmåles..j Oppføring, endring av bygningstekniske installasjoner, som Ventilasjon, sanitær, brannvarslings-/brannslukkingsanl. m.m 2 730,00.k Skilt, reklameinnretninger, gjerde mot veg m.m. Oppsetting av skilt, gjerder mot veg, støyskjerm, antenner m.m ,00.4 To-trinnsbehandling a Søknad om rammetillatelse 70 % av C.2.1 b Søknad om igangsettingstillatelse 50 % av C Endringer i søknad a Små Vesentlige endringer etter at positivt vedtak er fattet 25% av fullt gebyr b Fornyet tillatelse av søknad før bortfall av tillatelse 25% av fullt gebyr c Fornyet tillatelse etter bortfall av tillatelse 50% av Fullt gebyr.6 Tilleggsgebyr a. (For ansv. søker/tiltakshaver.) Pr. uttalelse(differensiert med hensyn til omfang) 440,00 b Ufullstendige søknader, mindre mangler 700,00 Ufullstendige søknader, vesentlige mangler 2 850,00.6 Redusert gebyr a Trekking av sak/søknad etter at saksbehandlingen er påbegynt, men ikke fullført 50 % av fullt gebyr.8 Befaring.a Gebyr etter medgått tid og evt. andre kostnader Jfr. pkt. B.9 Søknad om ansvarsrett.a Personlig godkjenning for ansvarsrett 1 080,00.b Lokal godkjenning av foretak, inkl. ansvarsrett 1 080,00.c Lokal/personlig godkjenning tidligere godkjent, ingen endring 610,00.d Sentral godkjenning 360,00.10 Ulovlige forhold.a Behandling av tiltak bygd/igangsatt uten at søknad/melding er innsendt..b tiltak som er bygd/i ettertid uoppfordret har søkt/meldt ettertid..c Tiltak igangsatt etter at søknad/melding er sendt, men før tillatelse/godkjenning foreligger.d Behandling av mer omfattende ulovlige bygde/igangsatte tiltak. Gebyr etter medgått til og evt. andre kostnader 3 x fullt gebyr 2 x fullt gebyr 1,5 x fullt gebyr Jfr. pkt. B C.2.2 Delingssaker

14 Gebyrregulativ Behandling av søknad om fradeling. Deling i hht. godkjent reguleringsplan Kr ,00 For deling etter dispensasjonsvedtak Kr ,00 For tomt 2 og flere betales 33 % pr. tomt Behandling av fradelingssaker etter jordloven pr. behandling Kr. 2060,00 Vann- og avløpsplan, Utslippstillatelse ,00 Vann og avløpsplan for inntil 5 enheter - tillegg pr. enhet - maks pris settes til 4 530,00 455, ,00 Tiltakshaver betaler i tillegg for eventuelle kostnader mht. kunngjøring, prøvetaking etc etter regning Utslipp Søknad som behandles etter kap. 12 i forurensingsforskriften 3 010,00 Søknad som behandles etter kap. 13 i forurensingsforskriften 5 025,00 Kontroll- og tilsynsgebyr Utslipp Gebyr etter medgått til og evt. andre konstnader Jfr. del B C4 Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse ved bygge og rivearbeider Avfallsforskriftens ,00 For alle nybygg, endringsarbeider og riving pr. m 2 - minimumsgebyr - maksimumsgebyr 3,10 730, ,00 For rehabilitering og riving av boliger og fritidsbebyggelse som ikke overstiger 400 m 2 bruksareal som kan behandles med enkelt miljøsaneringsbeskrivelse betales et gebyr på kr. 730,00 5 Dispensasjonssøknader Fra arealplanformål, reguleringsplanformål eller lovpålagte forbud som bl.a. etter pbl (100-metersbeltet langs sjøen.) - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 Fra byggebestemmelser i medhold av arealplaner, reguleringsplaner og lovverk som for eks. fra byggegrenser, grad av utnytting m.m. - Tiltak som kommer inn under PBl ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 Fra bestemmelser i lover og forskrifter, kommunale forskrifter og vedtekter m.m. - Tiltak som kommer inn under PBl ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 - Tiltak som kommer inn under PBL ,00 For søknader om dispensasjon fra mer enn et forhold betales i tillegg 25% et gebyr for hvert forhold utover det ene av satsene over. Ved dispensasjonssaker som omfatter store områder, eller som krever spesielle utredninger (eksempelvis vindparker) beregnes kostnad ved dispensasjonsbehandling etter medgått tid eller etter avtale med tiltakshaver. Ved ulovlige forhold skal regulativets pkt. C legges til grunn for beregning av saksbehandlingsgebyr

15 Gebyrregulativ D Gebyr for arbeid etter matrikkelloven 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn m , m2 (grunnbeløp) 17120, m2 ( Grunnbeløp + 10 % pr. påbegynt da) 1 710,00 Over m2 (2* grunnbeløp + 5 % pr. påbegyngt da. 910,00 For oppretting av eiendom hvor det fra tidligere foreligger tilfredsstillende grensemerking og måling, kan forretning gjennomføres uten markarbeid. Gebyr faktureres da med 50 % av gebyr. 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² 8 560,00 areal fra m² ,00 areal fra m² økning pr. påbegynt da 860, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² 4 280,00 areal fra m² 8 560,00 areal fra m² ,00 areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. 860, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ ,00 volum fra 1501 m³ økning pr. påbegynt 1000m , Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.4 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning, 3 425, Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 før oppmålingsforretning er gjennomført og 2/3 av gebyrsatsene i 1.1 og 1.2 etter at oppmålingsforretningen er gjennomført. 1.5 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² 3 425,00 areal fra m² 5 135,00

16 Gebyrregulativ Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m ,00 volum fra m³ 5 135, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m ,00 areal fra m² 8 560,00 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører 860,00 en økning av gebyret på Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. areal fra m ,00 volum fra m³ 8 560,00 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en 860,00 økning av gebyret på 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 710,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 425, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 3 425,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt 860, Privat grenseavtale inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 3 425,00 hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 860,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 180,00 Matrikkelbrev over 10 sider 360,00 Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merking av grenser. Utgifter til merkemateriell skal beregnes spesielt for den enkelte sak og kommer i tillegg. Det samme gjelder kostnader ved tinglysningen.

17 Gebyrregulativ KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER A Vannavgifter (priser er oppgitt inklusiv 25 % mva) 2 Campingplasser/utleieenheter A Arealavhengig: Sanitærbygg, campinghytte, utleieenhet, bespisning Minimumsgebyr B Etter målt forbruk, pkt 7: Forbruksgebyr 308,40/m ,00 Årsavgift 56,00/m , ,50 /m ,00 Abonnementsgebyr ,00 Ved beregning av avgift etter areal, skal areal beregnes som summen bruksareal av både sanitærbygg, campinghytter, utleieenheter og eventuelt bygg for bespisning. 1 Fritidsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Hytteområde med felles tappekran pris pr. enhet 5 990,00 870,00 B Fritidsbebyggelse uten WC og dusj , ,00 C Fritidsbebyggelse med WC og dusj , ,00 Tilknytningsavgift 3 Boligbebyggelse Boligenhet/leilighet med bruksareal Tilknytningsavgift Årsavgift A under 60 m , ,00 B m , ,00 C m , ,00 D m , ,00 E m , ,00 F m , ,00 G over 250 m , ,00 H Alternativ årsavgift Målt forbruk Årsavgift skal beregnes pr. leilighet der boligen har flere leiligheter. 4 Gårdsbebyggelse Tilknytningsavgift Årsavgift A Bolig/leilighet som pkt. 3, boligbebyggelse B Driftsbygning uten dyr (f.eks. redskapshus) 9 590, ,00 C Driftsbygg med inntil 5 storfe 9 590, ,00 D Driftsbygg med 6-10 storfe 9 590, ,00 E Driftsbygg med storfe 9 590, ,00 F Driftsbygg med storfe 9 590, ,00 G Driftsbygg med mer enn 20 storfe 9 590, ,00

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer