Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)"

Transkript

1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

2 MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet / ROS Utarbeidet av: Alf Petter Mollestad Fag/Fagområde: Arealplan, Risiko Kontrollert av: Bjarne Otterdal Ansvarlig enhet: Seksjon for plan og landskap Godkjent av: Bjørn Andresen Emneord: Risiko, sårbarhet Sammendrag: I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune, er det utarbeidet ROSanalyse. Det er identifisert 14 hendelser/situasjoner, tre med lav risiko og elleve med middels risiko. Disse er: - Tidevannsflom (lav risiko) - Havn, kaianlegg (lav risiko) - Støv og støy fra omgivelsene som påvirker tiltaket (lav risiko) - Kulturminne/-miljø (middels risiko) - Akutt forurensning (middels risiko) - Forurenset grunn (middels risiko) - Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring (middels risiko) - Støy og støv fra trafikk (middels risiko) - Støy og støv fra andre kilder (middels risiko) - Forurensning i sjø (middels risiko) - Ulykke i av-/påkjørsler (middels risiko) - Ulykke med gående/syklende (middels risiko) - Ulykke ved anleggsgjennomføring (middels risiko) - Forurensning i sjø (middels risiko) Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luft forurensning Revisjon etter kommunens tilbakemelding 17 ALPM BJA BJA ALPM BJO BJA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

3 Forord Hensikten med en ROS-analyse er å sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn blir integrert i planleggingen, slik at omfang og skader av uønskede hendelser i anleggs- og driftsfase reduseres. ROS-analysen er utarbeidet i henhold til prinsippene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) metodikk slik den er beskrevet i veileder om kommunale ROS-analyser (DSB, 1994). Innhenting av bakgrunnsdata og rapportskriving er utført av Multiconsult AS ID SIDE 3/17

4 Innhold FORORD... 3 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN BAKGRUNN AVGRENSNING AV ROS-ANALYSEN METODE GENERELL BESKRIVELSE AV METODE VURDERINGSKRITERIER Metode i dette prosjektet AVGRENSNING AV ANALYSEN RELEVANTE TEMAER OPPSUMMERENDE ROS-MATRISE VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK Hendelser med lav risiko Hendelser med middels risiko Hendelser med høy risiko USIKKERHET VED ANALYSEN BRUDD PÅ FORUTSETNINGER USIKKERHET I SANNSYNLIGHETSVURDERINGER OPPSUMMERING KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG...17 ID SIDE 4/17

5 1 Innledning og bakgrunn 1.1 Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. har som hensikt å legge til rette for å føre opp ny bebyggelse for sjørettet næring, herunder også kontorarbeidsplasser for administrativt og teknisk personell. I søndre del av området planlegges det etablert en småbåthavn. Videre legges det til rette for å anlegge parkeringshus som dekker parkeringsbehov for fremtidig næringsbebyggelse. 1.2 Avgrensning av ROS-analysen Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner, planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering. Dette ivaretas av lovverk og forskrifter generelt. I saker som medfører konsekvensutredning, som i dette tilfellet, er det ikke meningen at ROSanalysen skal være i stedet for eller overprøve forhold som er fastsatt i planprogrammet for dette arbeidet. Konsekvensutredningen vil være et grunnlag for vurderingene i ROS-analysen. Konsekvensutredningen behandler en rekke tema med betydning for mennesker, miljø og samfunn, men kun særtrekk ved tiltakets lokalisering som medfører stor risiko behandles i tillegg i ROS-analysen. ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet. Gjennomgangen og vurderingen av slike forhold skjer ved en ekspertgjennomgang og konkrete analyser for hvert tema gjøres kun der den først gjennomgangen viser at det potensial for stor risiko. ROS-analysen tar således ikke for seg støy og forurensning, da dette anses å være tilstrekkelig utredet i konsekvensutredningen/ og i tillegg er regulert av egne forskrifter og retningslinjer med krav til utredning. Det er heller ikke påvist risiko for alvorlige konsekvenser innen disse tema i denne plansaken. ID SIDE 5/17

6 2 Metode 2.1 Generell beskrivelse av metode Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 1994). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Hendelser kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av slike forhold. Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROSanalysen har vi benyttet klassifisering som vist i DSBs veileder. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse. 2.2 Vurderingskriterier Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og for samfunnsviktige funksjoner. Tabell 1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe Begrep Frekvens Vekt Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år. 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. 2 Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år Metode i dette prosjektet ROS-analysen er basert på tilgjengelig informasjon, Det har ikke vært avholdt møter/arbeidsseminar. Tabell 2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse Begrep Vekt A Mennesker Ufarlig 1 En viss fare 2 Ingen personskader Få eller små personskader B Miljø Ingen miljøskader Mindre miljøskader C Samfunnsviktige funksjoner Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. ID SIDE 6/17

7 Kritisk 3 Få men alvorlige personskader Farlig 4 Opp til 5 døde Katastrofalt 5 Over 5 døde og 20 alvorlige skadde Omfattende skader på miljøet Alvorlige skader på miljøet Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. Driftsstans i flere døgn. For eks. ledningsbrudd i grunn og luft. Systemet settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. Adkomst, strømforsyning, vannforsyning. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige. Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert. Tabell 3 Matrise for riskovurdering Konsekvens Sannsynlighet Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Hendelse x Lite sannsynlig Hendelse y Uakseptabel risiko Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko Akseptabel risiko Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende. ID SIDE 7/17

8 2.3 Avgrensning av analysen relevante temaer I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med planlagte byggetiltak. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsrapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2011). Fylkesmannen i Vest-Agder har utarbeidet sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne er lagt ved, og følger i kapittel 6. Det er utført egne konsekvensutredninger for blant annet trafikkforhold, støy, forurensning, kulturminner og geologistabilitet. Disse er redegjort for i konsekvensutredningen, så i ROSanalysen er disse kun vurdert generelt. Det vises dermed til risikovurderingene som angår de ulike temaene. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luft forurensning. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Nei 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom Ja Mindre sannsynlig 6. Radongass Nei Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder: 9. Sårbar flora Nei 10. Sårbar fauna/fisk Nei 11. Verneområder Nei 12. Vassdragsområder Nei 13. Forminner (afk) Nei En viss fare Flom i Korsvikfjorden er sannsynlig, men vil kun ha en viss fare for tiltaket. Ivaretas bygningsteknisk. 14. Kulturminne/-miljø Ja Sannsynlig En viss fare Se egen utredning KU. ID SIDE 8/17

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Nei 16. Havn, kaianlegg Ja Sannsynlig Ufarlig Kaianlegg/småbåthavn er en del av tiltaket. 17. Sykehus/-hjem, kirke Nei 18. Brann/politi/sivilforsvar Nei 19. Kraftforsyning Nei 20. Vannforsyning Nei 21. Forsvarsområde Nei 22. Tilfluktsrom Nei 23. Område for idrett/lek Nei 24. Park/rekreasjonsområde Nei 25. Vannområde for friluftsliv Nei Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning Ja Lite sannsynlig 27. Permanent forurensning Nei 28. Støv og støy; industri Nei Farlig Generell risiko i sjønære områder. 29. Støv og støy; trafikk Ja Sannsynlig Ufarlig Støy fra trafikken på Sømsveien. Se egen utredning. 30. Støy; andre kilder Nei 31. Forurenset grunn Ja Mindre sannsynlig 32. Forurensning i sjø Ja Mindre sannsynlig 33. Høyspentlinje (em stråling) Nei 34. Risikofylt industri mm. Nei (kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) 35. Avfallsbehandling Nei 36. Oljekatastrofeområde Nei Medfører planen/tiltaket: Kritisk Kritisk Se egen utredning. Se egen utredning. 37. Fare for akutt forurensning Nei 38. Støy og støv fra trafikk Ja Sannsynlig En viss fare 39. Støy og støv fra andre kilder Ja Sannsynlig En viss fare 40. Forurensning i sjø Ja Sannsynlig En viss fare Støv og støy fra transport i anleggsperioden, samt når tiltaket er etablert. Støv og støy fra anleggsperioden med sprenging/fylling av sjø. Ny båthavn kan medføre økt utslipp. Se egen utredning. ID SIDE 9/17

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 41. Risikofylt industri mm. (kjemikalier/eksplosiver osv.) Transport. Er det risiko for: Nei 42. Ulykke med farlig gods Nei 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet Nei 44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Mindre sannsynlig 45. Ulykke med gående/syklende 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Ja Ja 47. Andre ulykkespunkter Nei Andre forhold Mindre sannsynlig Mindre sannsynlig Kritisk Kritisk Kritisk Generell ulykkesrisiko. Det blir økt trafikkbelastning på Sømsveien. Generelle ulykkesrisiko. Det blir økt trafikkbelastning. Tiltak er etablering av trafikksikker kryssing. Generell ulykkesrisiko. Det blir økt trafikkbelastning i anleggsperioden. 48. Sabotasje og terrorhandlinger -Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? -Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 49. Regulerte vannmagasiner med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm. 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 51. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. 52. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Mindre sannsynlig Kritisk Ved sprenging vil det være mindre sannsynlig med rystelser som påvirker omkringliggende bebyggelse. ID SIDE 10/17

11 2.4 Oppsummerende ROS-matrise Tabellen under gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Konsekvens Sannsynlighet Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig 16, 29 14, 38, 39, 40 Mindre sannsynlig 5 31, 32, 44, 45, 46, 52 Lite sannsynlig 26 Tabell 4 Risikomatrise 2.5 Vurdering av risikoreduserende tiltak Hendelser med lav risiko 5 Tidevannsflom I kommuneplanens bestemmelser stilles det krav til byggehøyde over havet. Nye bygg i eksisterende utbyggingsområder skal ikke ha gulv lavere enn tre meter over havnivå. Ut i fra rapport fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap om havnivåstigning (2009), er det beregnet at Kristiansand i år 2100 med 100 års stormflo har en stigning på 208 cm (med usikkerhet: cm). Det medfører at dette må hensynstas i utbyggingsområdene. Småbåthavnen vil bli berørt, men det er tålt bruk for et slikt byggetiltak. Innenfor dagens klima er området ikke utsatt for problemer med ekstrem vannstand eller høye bølger. Tiltak: Ny bebyggelse vil måtte ta høyde for mulig økt vannstand. Dette må håndteres bestemmelsene, som ivaretar kravet stilt i kommuneplanens bestemmelser. I tillegg må man i byggesaken ivareta kravene til TEK Havn / kaianlegg Planforslaget omfatter småbåthavn. Fritidsbåttrafikk medfører alltid sannsynlighet for mindre uhell. Det kan være uhell knyttet til generell bruk av fritidsbåt, eks. fylling av drivstoff. Tiltak knyttet til fritidsbåttrafikk håndteres ikke av planforslaget. 29 Støv og støy; trafikk Planområdet innehar en del av Sømsveien. Støy fra området vurderes som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som ufarlige Hendelser med middels risiko 14 Kulturminne/-miljø Innenfor planområdet er det ei sjøbu som er sefrak-registrert (miljostatus.no). I følge tilgjengelig informasjon er det datert fra 1800-tallet, første kvartal. Det vurderes som sannsynlig at nye tiltak kan medføre risiko for kulturminne/-miljø. Konsekvensene anses som ufarlig. ID SIDE 11/17

12 26 Akutt forurensning For sjønære områder er det alltid en generell risiko for oljesøl eller tilsvarende forurensning. Akutt forurensning for Støodden vurderes som lite sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som farlige. 31 Forurenset grunn Se egen utredning. I kartgrunnlag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (grunn.klif.no) er det mistanke om forurenset grunn innenfor planområdet. Dette med bakgrunn i Randesund båtbyggeri og deres virksomhet. Forurenset grunn vurderes som mindre sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Det er utført egen temautredning ifm. forurensning, og det vises til denne. 32 Forurensning i sjø Det vises til egen temautredning vedrørende forurensning, i tillegg til punktene 16 og 31. Det antas å være mindre sannsynlig med noe forurenset grunn i sjø. Planforslaget har en kritisk konsekvens, siden det skal fylles og graves i sjøbunnen. Tiltak vurderes som uhensiktsmessig i forhold til planens formål. 38 Støy og støv fra trafikk Planforslaget hjemler en større utbygging med kontor, noe som vil medføre økt trafikk inn til området. På bakgrunn av det vises det til egen støyrapport og hvordan det får innvirkning på eksisterende boliger langs vegen. Det antas også at det i anleggsperioden vil være støv og støy fra transport. Når det gjelder støy og støv fra trafikk vurderes det som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som en viss fare. Andre tiltak enn støyreduserende tiltak antas å være uhensiktsmessig. Det vises også til planbestemmelsene i reguleringsplanen. 39 Støy og støv fra andre kilder Planforslaget hjemler en større utbygging med kontor, noe som i anleggsperioden medfører sprenging og fylling av sjø. Det vil derfor i anleggsperioden være støy og støv for å tilrettelegge for det planforslaget hjemler. Når det gjelder støy og støv fra andre kilder vurderes det som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som en viss fare. Tiltak antas ikke å være nødvendig. 40 Forurensning i sjø En utfylling i sjø og en etablering av ny småbåthavn kan medføre økt utslipp. Fritidsbåttrafikk medfører alltid en generell sannsynlighet for mindre utslipp av olje, drivstoff og andre forurensende væsker. Planforslaget gir en viss fare for konsekvens. I tilknyttet småbåtanlegg på land er det i reguleringsbestemmelsene innarbeidet at det skal anlegges spyleområde med tett underlag for oppsamling av olje, men tiltak utover det håndteres ikke av planforslaget. 44 Ulykke i av-/påkjørsler Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Planforslaget viser en mer trafikksikker kryssløsning mellom Sømsveien og Salbustadveien, og dette vil redusere sannsynligheten for trafikkulykker. Løsning med undergang, separat gang- og sykkelveg og fortau inn til planområdet vil også redusere sannsynligheten for trafikkulykker. Planforslaget antas dermed å ha en mindre sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens. 45 Ulykke med gående/syklende Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Planforslaget viser en separat gang- og sykkelveg langs Sømsveien, undergang under Sømsveien og fortau inn til planområdet. Kryssing av Salbustadveien foreslås i plan, og dette er en trafikksikker kryssing i forbindelse med etablering av rundkjøring. Dette vil redusere sannsynligheten for ID SIDE 12/17

13 trafikkulykker. Planforslaget antas dermed å ha en mindre sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens. 46 Ulykke ved anleggsgjennomføring Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det som mindre sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for uvedkommende. Sprenging kan bare gjennomføres etter godkjent sprengningsplan og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig. 52 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Ved sprenging vil det være mindre sannsynlig med rystelser som påvirker omkringliggende bebyggelse. Eventuelle konsekvenser anses som kritiske. Sprenging kan bare gjennomføres etter godkjent sprengningsplan og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig Hendelser med høy risiko Det er ikke påvist noen hendelser som er vurdert med høy risiko. ID SIDE 13/17

14 3 Usikkerhet ved analysen 3.1 Brudd på forutsetninger Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 3.2 Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette skyldes flere forhold. Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi eksakte beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig skjønn, og selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak. Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen). Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med analysen. ID SIDE 14/17

15 4 Oppsummering I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune, er det utarbeidet ROS-analyse. Det er identifisert 14 hendelser/situasjoner, tre med lav risiko og elleve med middels risiko. Disse er: - Tidevannsflom (lav risiko) - Havn, kaianlegg (lav risiko) - Støv og støy fra omgivelsene som påvirker tiltaket (lav risiko) - Kulturminne/-miljø (middels risiko) - Akutt forurensning (middels risiko) - Forurenset grunn (middels risiko) - Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring (middels risiko) - Støy og støv fra trafikk (middels risiko) - Støy og støv fra andre kilder (middels risiko) - Forurensning i sjø (middels risiko) - Ulykke i av-/påkjørsler (middels risiko) - Ulykke med gående/syklende (middels risiko) - Ulykke ved anleggsgjennomføring (middels risiko) - Forurensning i sjø (middels risiko) Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luft forurensning. 4.1 Konklusjon Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. De fleste hendelsene innebærer en viss fare, men de har moderat sannsynlighet. Flertallet av hendelsene har havnet i gul sone. Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre plan- og byggeprosjekter. ID SIDE 15/17

16 5 Referanser Direktoratet for sivilt beredskap Samfunnssikkerhet og arealplanlegging - kartlegging av risiko og sårbarhet [Rapport]. - [s.l.] : Direktoratet for sivilt beredskap, DSB Sjekklister for ROS-analyser i planlegging [Internett]. - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser [Rapport] : Veileder. - Oslo : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kreftregisteret Miljøfaktorer påvirker kreftrisiko [Internett] Miljøverndepartementet St.meld. nr 8 ( ) [Rapport]. - Oslo : Miljøverndepartementet, Statens strålevern Høyspentledninger [Internett] ID SIDE 16/17

17 6 Vedlegg Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Ja Merknad Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord, kvikkleire eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? jf. kplan Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? *Usikkert Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg Se kap hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv Se kap hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? jf. best. -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? Se kap til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Se kap til forretning etc.? Se kap til busstopp? Se kap. 2.5 Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? -bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg -mekanisk verksted/skipsverft Se kap galvaniseringsverksted -impregneringsverk -avfallshåndtering/deponi -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger ( ) -byjord: sentrale og eldre bydeler -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -annet (angi) Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? ID SIDE 17/17

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer