N NORGES NATURVERNFORBUND 1999 OG JUNI SAK2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND LANDSMØTE 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N NORGES NATURVERNFORBUND 1999 OG 2000 8-10. JUNI SAK2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND LANDSMØTE 2001"

Transkript

1 8-10. JUNI NATURVERNFORBUND. : N NORGES 1999 OG 2000 REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SAK2 LANDSMØTE 2001

2 Norges Naturvernforbund Regnskap 2000

3 Årsberetning for Norges Naturvernforbund 2000 Norges Naturvernforbund er en landsdekkende medlemsorganisasjon med virksomhet innenfor natur- og miljøvem i alle fylker og lokale lag. Norges Naturvernforbund består av sentralstyre, landsstyre og landsmøte som organisasjonens besluttende organer. Virksomheten er drevet med utgangspunkt i et sentralt sekretariat i Oslo og Barentshavkontor i Nordland med ca 16 årsverk totalt, Virksomheten omfatter medlemsrettet arbeid, miljøpolitisk påvirkningsarbeid samt arbeid som sentral høringsinstans, trykksakprodulcsjon og eget selskap som selger annonser og skaffer medlemsstøtte fra næringsliv og institusjoner. Resultat 2000 Norges Naturvernforbund oppnådde i 2000 et positivt driftsresultat på kroner mot i Årsoverskuddet etter finansposter utgjorde kroner mot kroner året før. Resultatet er svakere enn budsjettert og betydelig svakere enn de to foregående årene. Hovedgrunnen er sviktende inntekter fra annonsesalg samt underskudd i NMK AIS som påvirker resultatet for Naturvemforbundet ved at en har foretatt avsetninger for eventuelle tap på utestående mot NMK. Driftsinntektene utgjorde mot kroner året før. Tilsvarende utgjorde drifiskostnadene mot året før. Netto fmansinntekter utgjorde mot3l9 117 året før. På inntektssiden er annonseinntekter redusert med vel i million til i mot i Noe av bakgrunnen for dette skyldes redusert utgivelse av publikasj onene med 3 nummer av medlemsbladet og Temabulletin. Salgsinntekter er redusert fra til Abonnementsinntekter for publikasjonene viser økning til mot året før. Medlemskontigenten viser nedgang fra til i år Offentlige og øremerkede tilskudd samt innsamlinger viser en svak oppgang mens bidrag fra finnaer, legater og lignende har økt fra til kroner i På kostnadssiden utgjør driftskostnadene mot året før. Kostnadene ved bladproduksjonen er redusert til i mot året før. Personalkostnadene er økt og utgjorde i mot året før. Ordinære avskrivninger utgjør kroner og er i sin helhet relatert til nytt medlemsregister. Alle andre tidligere og årets investeringer er kostnadsført. Det er og gjort avsetning på kroner mot eventuelt framtidig tap på utestående i NMI( AIS. Tidligere års avsetninger mot NMK er i sin helhet benyttet til oppskriving av aksjekapital i NMK som gjør at selskapet har positiv egenkapital. Gjeldsordningen er nedbetalt med to avdrag etter planen, pr gjenstår det kroner som etter opprinnelig planer har siste avdrag i juni I tillegg disponerer NNV kroner i rest på TV-aksjonsmidler som etter planen skal brukes de nærmeste to årene.

4 opprinnelig nedbetalingsplan. årsregnskapet for 2000 og budsjettet for 2001 er fortsatt drift lagt til grunn, og det er etter Med årsoppgjørsdisposisjonene vil NNV ha en negativ egenkapital på kr I Av overskuddet disponeres kr til et nytt reservefond. Disponeringen er en Parallelt undersøkes betingelser for ekstemt tilknytning til annonseformidlingselskap dersom NMK A!S besluttes avviklet eller solgt. Styret i NMK har nylig innstilt på avvikling av tilbakeføring av tidligere fond (Fru Maren Stamsøe Knutsens gave og Albert Grøvs fond). De ny aksjekapital og framstår med positiv egenkapital, trass betydelig driftsunderskudd i til at NNV ikke løper noen vesentlig økonomisk risiko. resterende kr disponeres til reduksjon i tidligere udekket underskudd. selskapet. Saken vil i nær framtid bli avklart av vårt landsstyre. I tilfelle avvikling er det etter Norges Naturvernforbund forurenser ikke det ytre miljøet og har et godt arbeidsmiljø. Vår styrets oppfatning avsatt tilstrekkelige midler mot evn.t. tap på vårt tilgodehavende hos NMK trykksakproduksjon foregår hovedsakelig ved bruk av resirkulert papir og øvrig ressursbruk skjer i henhold til forbundets program. egenkapital være gjenvunnet i løpet av 2001 og gjeldsordningen vil være gjennomført etter styrets oppfatning ikke forhold som tilsier noe annet. Etter opptrukne budsj etter vil positiv ulykker på noe av sitt materiell. arbeidstid. Det var i 2000 ingen personskader. Selskapet har i 2000 ingen større skader eller få selskapet videreført gjennom å oppnå positivt driftsresultater i selskapet. Selskapet er tilført Når det gjelder salgsselskapet NMK, er situasjonen fortsatt meget usikker. Det arbeides med å Sykefraværet i Naturvemforbundet i 2000 var 152 dager og utgjorde 3,6 prosent av total Oslo 30.mars 2001 I styret for Norges Naturvernforbund Erik Solheim Joru Ubøe Soma Leder Nestleder Ottai Michelsen Siv Heidi Ruud Ragnar J0 sen Generalsekretær ff1lj4 QLV 1» &L

5 Elverum Oslo Kontorer i: forskrifter. KPMG Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse REVISJONSBERETNING FOR 2000 Til Norges Naturvernforbund Enterprise NO N Oslo N-0667 Oslo Fax P0. Box 150 Bryn Brynsveien 12 Telephone KPMG AS forbundets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til forbundets krav. Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund for regnskapsåret 2000, som viser et regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger inforrnasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God Grunnlag for vår uttalelse også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget Oslo, 12. mars 2001 Tom Myhr Statsauto iser revisor IIII med god regnskapsskikk i Norge økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og KPMO AS is nnernber st KPMG International, medlemmer av Den norske Hamar Sandvika Tønsberg Swiss assocrnlron Revrsorfsrenrng Krisliansend Stavanger Ålesund Statsautoriserte revisorer - Alta Lilletramrner Arendol t.tvlde Stord Bergen Røros Trornsa Sandetjord Trorrdherrrr

6 Årsunderskudd Inrisamlinger mv Vareforbruk Kontorhold Drifisimitekter NNV NNV I i I Note I Kontingenter og tilskudd Avsetning til landsmøtet Norges Naturvernforbund Andre driftsinntekter Resultatregnskap SUM driftsinntekter Produksjon blader/ tidsskrifter Personalkostnader Salgsinntekter Driftskostnader Annonsalgsmntekter Finansinntekter Finanskostnader Abonnementsinrttekter Øremerkede tilskudd Offentlige driftstilskudd Informasjons- og PR-kostnader Møte- og reisekostnader Bidrag firmaer, legater, org mv Disponering: Reduksjon av underskudd Tap på fordringer Medlemskontiiigent Avsetning for tap/nedskriving aksjekapital NMK Ordinære avskrivninger SUM Driftskostnader Finansposter Driftsresultat Netto finansposter Reservefond / ± årsoverskudd I

7 e oma Kassekreditt Leder Omløpsinidler Egenkapital Nestleder I i Maskiner og inventar Michelsen 5, Aksjer i datterselskap SUM Anleggsmidler Anleggsmidler Andre fordringer Eiendeler NNV NNV Note Balanse pr Deikredereavsetri Varebeholdning inkludert annonser Forskuddsbetalte kostnader Kunder og andre fordringer Kasse og bankinnskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Reservefond Egenkapital og Gjeld Livsvarige medlemmers fond Udekket underskudd Påløpne kostnader Andre avsetninger SUM Egenkapital Avsatte prosjektmidler Skyldig off. myndigheter, ferielønn o.1. Leverandørgjeld Forskuddsbetalte innt. (kont.mv) Likviditetslån og gjeldsordning SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Gjeld og egenkapital Erik Solheirn Lån Naturvernforbundets MarkedsKontakt AS Siv Heidi.Ruud Generalsekretær Ç Oslo, / for Norges Naturvernforbund Æi 1So Ragnar Jol nsen i I

8 Maskiner og inventar NNV Avskrivingsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Pensj./ reg. avskrivninger. Regnskapsprinsipper NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2000 NORGES NATURVERNFORBUND Anleggsmidler EDB-utstyr Medlems- Maskiner Inventar SUM Avskrivningsmetode 4 års 5 års 4 års 4 års 4 års Tilgang i løpet av året Avskrivinger Regnskapslovens bestemmelser brukes ved føririg av forbundets regnskaper. Bokført verdi pr c 0 0 c Investeringer og salg av varige driftsmidler de siste årene: Ved avskrivninger av varige driftsmidler i forbundets regnskaper brukes i forbundet lineære Bokført verdi pr Maskirier/telefonaril EDB-utstyr Inventar Medlemsregister Note 2: Medlemskontingenten Sum Kontingenten for 2000 har vært kr. 290,- for hovedmedlemmer, kr. 150,. for pensjonister og studenter og kr. 60,- for familiemedlemmer. lnntektsført medlemskontingent er forbundets andel a den totale kontingenten fra medlemmene. Medlemstallet for 2000 er definert soin medlemstallet pr og innbefatter kun de som har betalt medlemskontingent for Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2000 innen blir regnet som utmeidte medlemmer. Abonnenter og givere er ikke medregnet i tallene. utskifting. Det er derfor heftet en liten usikkerhet ved tallene. Medlemstallene er hentet fra statistikk kjørt i NNVs rnedlemsregister-system som nå er under Arstali lineært Iineært lineært Iineært Iineært Hovedmedi. stud.medl. Investert Investert Investert Investert Investert Farn.medl. Totalt antall reg. medi. pr

9 er lønninger, Note 5: Kundefordringer Av dette er kr ,- Note 4: Revisor Note 6: Varelageret Note 3: Pantstillelser og kassekreditt Varelageret er bokført til kr etter en reell verdivurdering av salgbare varer. Forbundet hadde pr ingen kassekreditt. Det er derfor ikke stilt garantier i forbundet. Note 7: Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser Forbundet har en portogarantikonto som er pantsatt med kr. til fordel Posten Norge. Av personalkoshiader i forbundet på kr ,- Til styrets leder er det utbetalt kr a konto for ordinær revisjon av regnskapet arbeidsgiveravgift og kr ,- pensjonsforsikring. Det er utbetalt kr i lønn og kr i pensjorlspremie til Generalsekretær. Det er ingen avtale om sluttvederlag. Godtgjørelse til revisor (KPMG) fra forbundet har totalt vært på kr ,-. Avtalte pensjonsforpliktelser er dekket av kollektiv pensjonsforsikring i forsilcringsselskap. Ordningen udekkede pensjonsforpliktelser utover denne forsikringsordningen. Tap på fordringer er i år kostnadsført med kr i forbundet. Deikrederavsetningen er redusert omfatter 15 ansatte. inriestående pensjonspremiefond pr er kr Forbundet har ingen Gjennomsmttlig antall ansatte i regnskapsåret 2000 har vært 16,2. med kr til totalt kr , derav kr for andre utestående midler fra NMK. Note 8: Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap: Naturvernforbundet har økt sin eierandel i Naturvernforbundets Markedskontakt A/S med kr. regnskapet. Selskapet har i 2000 hatt et underskudd på kr som gir pr en positiv og eier 95% av aksjene til en verdi av kr Verdien av disse er nedskrevet til 0,- i egenkapital på kr Naturvernforbundet eier ingen andre aksjer. Note 9: Gjeldsordningen Forbundet har resterende gjeld på kr ,- i gjeldsordningen. Opprinnelige gjeld i den frivillige gjeldsordningen fra 1998 var på kr Nedbetalingen skal fullføres i brukt til generell drift av forbundet. Note 10: øremerkede midler og prosjekter Totalt overførte prosjektmidler og irintektsførte øremerkede tilskudd i forbundet er kr (se oversikt neste side). Av dette er kr overført videre til 2001, derav TV-aksjonsmidlene kr Note 11: Offentlig driftstilskudd Netto inntektsførte øremerkede tilskudd er da kr Forbundet har i år mottatt tilskudd fra Det Kongelige Miljøverndepartement på kr ,- som er kr ,- kr ,-

10 Note 12: Nærstående parter NMKA/S Forbundet har pr kr i utestående kundefordringer til NMK. Hvorav kr er eldre fordringer, mens kr ikke er forfalt. Fordringen på ble i sin helhet innløst i jan Lånet fra forbundet til NMK A/S har pr en saldo på kr. I ,-. Lånet står tilbake for annen forfalt gjeld NMK måtte ha. Lånet ble i 2000 oppskrevet til opprinnelig verdi etter at det ble nedskrevet med kr i 97. Dette beløpet ble innfridd i jan I 2000 har forbundet mottatt kr i renter fra NMK på dette lånet. NNV har i tillegg innbetalt et depositum til NMK på kr. Dette gir et totalt mellomværende mellom NNV og NMK på kr i NNVs favør. Kr innfnis i januar Resten av utestående fra NMK pålydende kr ,- ansees som reelle, men grunnet stort underskudd i NMK i 2000 og betydelige driftsproblemer har NNV har avsatt totalt kr til evn.t. tap på disse fordringene. I 2000 økte NNV sin aksjekapital i NMK med kr. til kr Verdiene er nedskrevet til null. Note 13: Réservefond Av årets resultat disponeres kr til reservefond. Arets disposisjon er en tilbakeføring av gamle fond som tidligere stod i Norges Nattxrvernforbunds regnskaper. Fru Maren Stamsøe Knutsens gave og Albert Grøvs fond har ved en feiltagelse blitt fjernet fra Norges Naturvernforbtmds regnskaper tidligere år. Note 14: Egenkapitalbevegelser Egenkapital pr kr - I Årets resultat 2000 kr Egenkapital nr 3112M0 kr

11 324 Energiplan Trøndelag MD /57 SPARE UD OED KUF TV 652 India NORAD Ghana 33 Seas at Risk MD Fiskerihefte Fylkesprofilprasjektene TV NORAD TV Milløgdter LA21 TVOHOK (46168) 0 (46168 MD (15000) 0 ( Miljø i Russland MD UD BS TV Pr.nr. Pronjektnavn BidraOsytore midler fra 09 aksjonen) inntekter 20111) inntekter Anvendt 2000 Resultat midler 2000 midler underukudd Andre overferta OvertaTt Overflate prosjnktmldlnr Andre Overført oremerkedn TVandre prnsjnkt. oremerkerie (ble. øremerkeda prosjekt- Over-I ørernerloede tilskudd med revisjonspllkt Kirke- og utdanningsdepartemefltet KUF Viriks Legat IL Utenriksdepartementet UD Oslo Havnvesen OH TV-aksjonsmidler TV Olje- og Energideparfementet OED Miljøvemdopartementet MD Oslo Kommune 0K Barentssekretariatet OS Forkortelser Totalt resultat prosjekter ( ) Overfttrte midler og lnnteklsfert eremerkede tilskudd Netto inntektsført øremei-kedo tilskudd Prosjektmidler overført Totalt SUM ( SUM Miljømerking av strøm Saltt(ellet Friends of the Earth. gentekno109i UD Sykkelplakat MD Annet informasjonsmateriel) V Oslo Havn OH s5 Produkt database Andre Overfarta ptosjnktmidler overfall. Overfart Andre Overført ornmerkede andre plosjnkt- ernninrkede Prosjektnavn GldlaOuyte,e midler fte 00 (bl.atvaksjonen) øremerkedo inntekter 2000 prosjekt- Over-I Inntekter Anvendt 2000 Resultat midler 2001 midler underskudd 51 Sommerpatruljen øremerkede tilskudd uten revlsjonsplikt SUM ( Skoghette VL Tillegg til note 10.

12 Norges Naturvernforbund Regnskap 1999

13 - - året - ùtgjordè - Overskudd Steigen i Nordland med ca. 15 ansatte totalt. Virksomheten omfatter - inntekter. fra - Naturvernforbund er bygd opp med sentralstyre, landsstyre og landsmøte som virksomhet innenfor hatur- og miljøvern i alle fy1kei og lokale lag. Norges Norges Naturvernforburic er en- landsdékkende medlemsorganisasjon med Virksomheten er konsentrert om de fem hovedsataningsområdene; naturarven, Årsberetning for Norges Naturvernforbund organisasjonens beslùttende äzgàner. Virksomhëten er drevet med utgangspunktet i et sentralt sekretariat i Oslo og Barentehavkontor i medlemsrettet rteid, arbeid som sentral.hsringsinstans, trykksakprodukajon 335 kroner mot 3.08 l- 413 året før. Årsoverskuddet etter finansposter er energi og klima, samferdeel. bærekratig rabaursbruk, organisasjonsutvikling Norges Naturvernforbund oppnådd i et positivt driftsresultat på og eget selskap som selger annonser og skaffer medlemsstøtté. fra nmringsliv vel 1,5 miiiionex kroner. - millioner. Kontorhold og lokallagaleie ble redusert fra 2,4 millioner til hvorav ïnntekter -fra spilleautomater sto for den største økningen. - Andre drittsinntekter økte fra 1,5- millioner kroner til 2,1 millioner, 2,4 millioner og tilsvarèr i reduserte - året før.. - tilsvarende beløp til kroner. Medlemekontigenten utgjorde vel. - ca kroner til kroner. -og abonnementinntekter med et - På inntektssiden er amionseaalgiimtéktene redusert med 1,25 millioner fra nil1ioùer året før.. - Inntektene i 1999 utgjorde 14,7 millioner mot 18,2 millioner året før. Tilsvarende utgjorde drifteutgiftene 12,4 millioner i 1999 mot 15,]. - tilsvarende mot året før. - Resultat og Lokal Agenda aktivitetei PÀ utgiftssida økte produksjonen av blader og Magaeinet fra 2 millioner til 2,1 millioner. Personalkostnadexie ble redusert med 1,4 millioner til 5,2 - - Ø var tilsvarende 17,6 millioner mot 21,3 millioner året før. Dette ga et - i skal bedre resultatene gjennom stabilisering av inntektsgrunnlaget. og er aksjekapitalen tapt. Det.er i selskapet -iverksatt en serie tiltak som I datterselekapet Naturvernforbundets Markedskontakt A/S (eid. av Norges 934 kroner. til reduksjon i tidligere udekket ûnderskudd. etter finansposter utgjorde mot året før. Overskudd i Norges Naturvernferbund disponeres i- sin helhet positivt drifteresultat på kroner mot året før. og institusjoner. - før- og utgjorde 2,1 millioner kroner i 1999k Salgsinntekter er redusert samlede driftsinntekter 20.1 millionér- mot 24 millioner året før. Kostnadene For Norges Naturvernforbund, inklusive Naturvernforbundets Markedskontakt; gjennom konstnadsreduksjoner samt styrking av ledelsen i selskapet. Ytterligere kroner, og for NNV og NMK samlet utgjør negativ egenkapital 126 Naturvernforbund 80%, Natur og Ungdom 10% og Blekkulf.Miljedetektive-r 10%) Med årsoppgjøradisposisjoneûe for 1999 vil NNV ha efl negativ egenkapital på har imidlertid en meget svak salgeutvikling første kvartal 2000 og betydelige tiltak vurderes, blant annet tilførsel av ytterligere aks)ekapital. Selskapet -det er etter styrets. oppe atning ikke forhold som tilsier noe annet enn videre Naturvernforbund lagt til grunn. Restruktureringen av virksomheten har gitt resultatforbedrende tiltak er påkrevd for å oppnå tilfredsstillende resultater for positive driftsresultater de to siste årene i Norges Naturvernforbund,og I årsregnskapet for 1999 og budsjettet f.or 2000 er fortsatt drift 1. Norges drift.- For Norges Naturvernforbund vil positiv egenkapital i selskapet være

14 Siv Ragnar Norges Naturvernforbund forurenser ikke det ytre mïljø og har et godt Leder. Nestleder i 1999 ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Sykefraværet i Naturvernforbundet var 1999 var US dager og utgjorde 5,46 i av total arbeidstid.. Det var i ikke noen peraonskader. Selskapet hadde oppholderom med gode resultater. program. Det er i løpet av året skiftet ut noe gammel lysarmatur i resirkulext papir og øvrig ressurebruk skjer i henhold til forbundets økonomisk basis. - gj eldsnedbetalingsplan. arbeidsmiljø. Vår trykksakproduksjen foregår hovedsaklig ved bruk av Oslo / gjenvunnet i løpet av år 2001 i tråd med opptrukne budsjettet og Erik Solheim Helene Bank OttarMichelsen Heidi Ruud,. I styret for Norges Naturvernforbund - administrasjon i NNV legger til grunn at selskapet bør søkes videreført med Når det gjelder salgsselskapet.nnk, er situasjonen meget usikker. Styre og 2 Johnsen det siktemål å oppnå positive driftsresultater, ved sanering av gjeld NNV - eventuelt bringe inn nye eiere for derved å gi selskapet en sunnere har på selskapet og eventuelt ved tilføring av ytterligere aksjekäpital og

15 P0. Box 150 Bryn Brynsveien 12 Telephone KPMG AS N Oslo N-0667 Oslo Telefax Elverum TomM e Vi mener at Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse REVISJONSBERETMNG FOR 1999 forbundets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og Øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God Grunnlag for vår uttalelse Til Norges Naturvernforbund revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund for regnskapsåret 1999, som viser et årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til Oslo, 3. april 2000 Statsaut ris t revisor IIII anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregriskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Kontorer i: Statsautorisarte revisnrer - Oslo Alta Lilletrammer Arendal Molde Stord Bergen Røros Tromsø Sandefjord Trondheim KPMG AS is a member et KPNIG nternarianal. medlemmer av Den norske Hamar Sandvika Tønsberg Swrss a5505iatron Revisorfarening Kristiansand Stavanger Ålesund Enterprise NO

16 Leder -,âc Omlapsmidler Aksjer i datterselskap Lån Naturvernforb.Mark.Kontakt AS SUM Anleggsmidler Maskiner og inventar Andre fordringer , I ( NNV Anleggsmidler Eiendeler NNV Balanse pr Delkredereavsetn. -i Forskuddsbetalte kostnader Kunder og andre fordringer Kasse og bankinnskudd SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Leverandørgjeld Kassekreditt Egenkapital Egenkapital og Gjeld Livsvarige medleminers fond Udekket underskudd SUM Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Avsatte øremerkede midler Skyldig off. myndigheter, ferielønn o.l. Forskuddsbetalte innt. (kont.mv) Påløpne kostnader Likviditetslån og gjeldsordning Andre avsetninger SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Gjeld og egenkapital chelseiz Erik Solheirn Istyret for Norges Naturvernforbund Oslo, / Varebeholdning inkludert annonser Note Ragnar Johnsen Nestleder

17 Norges Naturvernforbund Resultatregnskap Drifisinntekter NNV NNV Note Salgsinntekter Annonsalgsinntekter Abonnementsinntekter Offentlige driftstilskudd Øremerkede tilskudd Bidrag firmaer, legater, org mv Medlemskontingent Innsamlinger mv Andre driftsmntekter i SUM driflsmntekter Driftskostnader Vareforbruk Produksjon blader/ tidsskrifter Personalkostnader Kontorhold Møte- og reisekostnader Informasjons- og PR-kostnader Kontingenter og tilskudd Avsetning til landsmøtet Tap på fordringer Nedskriving aksjekapital NMK Ordinære avskrivninger SUM Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Firianskostnader Netto finansposter - Årsunderskudd / + årsoverskudd Disponering: Reduksjon av tmderskudd il

18 0 Regnskapslovens bestemmelser brukes ved føring av forbundets regnskaper. Det er ikke utarbeidet avskrivninger. Ved avskrivninger av varige driftsmidler i forbundets regnskaper brukes i forbundet lineære Avskrivingsprmsipper hatt noen beløpsmessig effekt på regnskapet. konsernregnskap da forbtmdet ikke er pliktig til dette etter ny regnskapslov. Ny regnskapslov har ikke Regriskapsprinsipper NORGES NATURVERNFORBUND I Forbundet hadde pr ingen kassekreditt. Det er derfor ikke stilt garantier i forbundet. Forbundet har en portogarantikonto som er pantsatt med kr. til fordel Posten Norge. Note 3: Pantstillelser og kassekredift Hovedmédl. stud.medl. Fam.medl. Totalt antall rev. medi. ur Pensj./ Kontingenten for 1999 har vært kr. 290,- forhovedmedlemmer, kr. 150,. for pensjonister og kr. 60,- for familiemedlemmer. Inntektsført medlemskontingent er forbundets andel av den totale kontingenten fra medlemmene. Note 2: Medleinskontingenten Sum Maskinerltelefonaol Inventar EOB-utstyr )nvestert Investert Investert Investert Investert Medlemsregister Arstall Investeringer og salg av varige driftsmidler de siste årene: Bokført verdi pr Bokført verdi pr Tilgang i løpet av lineært lineært lirteært lineært lineært Avskrivningsmetode 4 års 5 års 4 års 4 års 4 års året utstyr -reg. Anleggsmidler EDB- Medlems Maskiner Inventar SUM Avskrivinger Maskiner og inventar NNV Note 1: Varige driftsmidler NOTER TIL REGNSKAPET FOR 1999

19 aksjekapitalforhøyelse NMK. Avtalte Godtgjørelse til revisor (KPMG ) fra forbundet har totalt vært på kr ,-. Av dette er kr ,- Note 4: Revisor Note 5: Kundefordringer Note 6: Varelageret Varelageret er bokført til kr etter en reell verdivurdermg av salgbare varer. Note 7: Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser Til styrets leder er det utbetalt kr i perioden etter landsmøtet. pensjonspremie til Gêneralsekretær fra feb.99. Det er ingen avtale om sluttvederlag. og gjelder prosjektrevisjon, bistand vedr. NNVs økonomiske situasjon, gjeldsordning og a konto for ordinær revisjon av regnskapet De resterende kr ,- tilhører regnskapsåret 1998 Av personalkostnader i forbundet på kr ,- er kr ,- lønninger, kr ,- arbeidsgiveravgift og kr ,- pensjonsforsikring. Det er utbetalt kr i lønn og kr i omfatter 14 ansatte. Innestående pensjonspremiefond pr er kr Pensjonene er ikke er det satt av kr. I til tap på fremtidige krav. innarbeidet i balansen. Forbundet har ingen udekkede perisjonsforpliktelser utover denne er inntektsført med kr Totalt er delkrederavsetriingen redusert med kr I forbundet Tap på fordringer er i år kostnadsført med kr. 930 i forbundet og reduksjon av deikrederavsetningen Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 1999 har vært 15,15. forsikringsordningen. gjeldsordningen fra 1998 var på kr Det er i 1999 utbetalt de to første avdragene på gjeldsordningen. Gjelden skal nedbetales i seks like deler, med siste avdrag i juni Som følge av den gode økonomiske utviklingen i forbundet ble det i juni betalt ut et ekstra avdrag til alle kreditorer Note 8: Aksjer i datterselskap Naturvernforbundet eier 80% av aksjene i Naturvernforbundets Markedskontakt A/S. Verdien av Aksjer i datterselskap: Naturvernforbundet eier ingen andre aksjer. disse er nedskrevet til 0,- i regnskapet. Note 9: Gjeldsordningen Forbundet har resterende gjeld på kr i gjeldsordningen. Opprinnelige gjeld i den frivillige brukt til generell drift av forbundet. på kr Forbundets prosjekter viser et underskudd på kr Netto avsatte øremerkede midler i-il 2000 i Note 10: øremerkede midler og prosjekter forbundet er kr. I Av dette er TV-aksjonsmidlene kr I Netto inntektsførte øremerkede tilskudd i forbundet er kr (se oversikt neste side). Note 11: Offentlig driftstilskudd Forbundet har i år mottatt tilskudd fra Det Kongelige Miljøverndepartement på kr ,- som er pensjonsforpliktelser. er dekket av kollektiv pensjonsforsikring i forsikringsselskap. Ordningen

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007 Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2007 1 Innholdsfortegnelse Urolige tider? 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer