N NORGES NATURVERNFORBUND 1999 OG JUNI SAK2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND LANDSMØTE 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N NORGES NATURVERNFORBUND 1999 OG 2000 8-10. JUNI SAK2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND LANDSMØTE 2001"

Transkript

1 8-10. JUNI NATURVERNFORBUND. : N NORGES 1999 OG 2000 REVIDERTE REGNSKAP FOR NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SAK2 LANDSMØTE 2001

2 Norges Naturvernforbund Regnskap 2000

3 Årsberetning for Norges Naturvernforbund 2000 Norges Naturvernforbund er en landsdekkende medlemsorganisasjon med virksomhet innenfor natur- og miljøvem i alle fylker og lokale lag. Norges Naturvernforbund består av sentralstyre, landsstyre og landsmøte som organisasjonens besluttende organer. Virksomheten er drevet med utgangspunkt i et sentralt sekretariat i Oslo og Barentshavkontor i Nordland med ca 16 årsverk totalt, Virksomheten omfatter medlemsrettet arbeid, miljøpolitisk påvirkningsarbeid samt arbeid som sentral høringsinstans, trykksakprodulcsjon og eget selskap som selger annonser og skaffer medlemsstøtte fra næringsliv og institusjoner. Resultat 2000 Norges Naturvernforbund oppnådde i 2000 et positivt driftsresultat på kroner mot i Årsoverskuddet etter finansposter utgjorde kroner mot kroner året før. Resultatet er svakere enn budsjettert og betydelig svakere enn de to foregående årene. Hovedgrunnen er sviktende inntekter fra annonsesalg samt underskudd i NMK AIS som påvirker resultatet for Naturvemforbundet ved at en har foretatt avsetninger for eventuelle tap på utestående mot NMK. Driftsinntektene utgjorde mot kroner året før. Tilsvarende utgjorde drifiskostnadene mot året før. Netto fmansinntekter utgjorde mot3l9 117 året før. På inntektssiden er annonseinntekter redusert med vel i million til i mot i Noe av bakgrunnen for dette skyldes redusert utgivelse av publikasj onene med 3 nummer av medlemsbladet og Temabulletin. Salgsinntekter er redusert fra til Abonnementsinntekter for publikasjonene viser økning til mot året før. Medlemskontigenten viser nedgang fra til i år Offentlige og øremerkede tilskudd samt innsamlinger viser en svak oppgang mens bidrag fra finnaer, legater og lignende har økt fra til kroner i På kostnadssiden utgjør driftskostnadene mot året før. Kostnadene ved bladproduksjonen er redusert til i mot året før. Personalkostnadene er økt og utgjorde i mot året før. Ordinære avskrivninger utgjør kroner og er i sin helhet relatert til nytt medlemsregister. Alle andre tidligere og årets investeringer er kostnadsført. Det er og gjort avsetning på kroner mot eventuelt framtidig tap på utestående i NMI( AIS. Tidligere års avsetninger mot NMK er i sin helhet benyttet til oppskriving av aksjekapital i NMK som gjør at selskapet har positiv egenkapital. Gjeldsordningen er nedbetalt med to avdrag etter planen, pr gjenstår det kroner som etter opprinnelig planer har siste avdrag i juni I tillegg disponerer NNV kroner i rest på TV-aksjonsmidler som etter planen skal brukes de nærmeste to årene.

4 opprinnelig nedbetalingsplan. årsregnskapet for 2000 og budsjettet for 2001 er fortsatt drift lagt til grunn, og det er etter Med årsoppgjørsdisposisjonene vil NNV ha en negativ egenkapital på kr I Av overskuddet disponeres kr til et nytt reservefond. Disponeringen er en Parallelt undersøkes betingelser for ekstemt tilknytning til annonseformidlingselskap dersom NMK A!S besluttes avviklet eller solgt. Styret i NMK har nylig innstilt på avvikling av tilbakeføring av tidligere fond (Fru Maren Stamsøe Knutsens gave og Albert Grøvs fond). De ny aksjekapital og framstår med positiv egenkapital, trass betydelig driftsunderskudd i til at NNV ikke løper noen vesentlig økonomisk risiko. resterende kr disponeres til reduksjon i tidligere udekket underskudd. selskapet. Saken vil i nær framtid bli avklart av vårt landsstyre. I tilfelle avvikling er det etter Norges Naturvernforbund forurenser ikke det ytre miljøet og har et godt arbeidsmiljø. Vår styrets oppfatning avsatt tilstrekkelige midler mot evn.t. tap på vårt tilgodehavende hos NMK trykksakproduksjon foregår hovedsakelig ved bruk av resirkulert papir og øvrig ressursbruk skjer i henhold til forbundets program. egenkapital være gjenvunnet i løpet av 2001 og gjeldsordningen vil være gjennomført etter styrets oppfatning ikke forhold som tilsier noe annet. Etter opptrukne budsj etter vil positiv ulykker på noe av sitt materiell. arbeidstid. Det var i 2000 ingen personskader. Selskapet har i 2000 ingen større skader eller få selskapet videreført gjennom å oppnå positivt driftsresultater i selskapet. Selskapet er tilført Når det gjelder salgsselskapet NMK, er situasjonen fortsatt meget usikker. Det arbeides med å Sykefraværet i Naturvemforbundet i 2000 var 152 dager og utgjorde 3,6 prosent av total Oslo 30.mars 2001 I styret for Norges Naturvernforbund Erik Solheim Joru Ubøe Soma Leder Nestleder Ottai Michelsen Siv Heidi Ruud Ragnar J0 sen Generalsekretær ff1lj4 QLV 1» &L

5 Elverum Oslo Kontorer i: forskrifter. KPMG Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse REVISJONSBERETNING FOR 2000 Til Norges Naturvernforbund Enterprise NO N Oslo N-0667 Oslo Fax P0. Box 150 Bryn Brynsveien 12 Telephone KPMG AS forbundets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til forbundets krav. Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund for regnskapsåret 2000, som viser et regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger inforrnasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God Grunnlag for vår uttalelse også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget Oslo, 12. mars 2001 Tom Myhr Statsauto iser revisor IIII med god regnskapsskikk i Norge økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og KPMO AS is nnernber st KPMG International, medlemmer av Den norske Hamar Sandvika Tønsberg Swiss assocrnlron Revrsorfsrenrng Krisliansend Stavanger Ålesund Statsautoriserte revisorer - Alta Lilletramrner Arendol t.tvlde Stord Bergen Røros Trornsa Sandetjord Trorrdherrrr

6 Årsunderskudd Inrisamlinger mv Vareforbruk Kontorhold Drifisimitekter NNV NNV I i I Note I Kontingenter og tilskudd Avsetning til landsmøtet Norges Naturvernforbund Andre driftsinntekter Resultatregnskap SUM driftsinntekter Produksjon blader/ tidsskrifter Personalkostnader Salgsinntekter Driftskostnader Annonsalgsmntekter Finansinntekter Finanskostnader Abonnementsinrttekter Øremerkede tilskudd Offentlige driftstilskudd Informasjons- og PR-kostnader Møte- og reisekostnader Bidrag firmaer, legater, org mv Disponering: Reduksjon av underskudd Tap på fordringer Medlemskontiiigent Avsetning for tap/nedskriving aksjekapital NMK Ordinære avskrivninger SUM Driftskostnader Finansposter Driftsresultat Netto finansposter Reservefond / ± årsoverskudd I

7 e oma Kassekreditt Leder Omløpsinidler Egenkapital Nestleder I i Maskiner og inventar Michelsen 5, Aksjer i datterselskap SUM Anleggsmidler Anleggsmidler Andre fordringer Eiendeler NNV NNV Note Balanse pr Deikredereavsetri Varebeholdning inkludert annonser Forskuddsbetalte kostnader Kunder og andre fordringer Kasse og bankinnskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Reservefond Egenkapital og Gjeld Livsvarige medlemmers fond Udekket underskudd Påløpne kostnader Andre avsetninger SUM Egenkapital Avsatte prosjektmidler Skyldig off. myndigheter, ferielønn o.1. Leverandørgjeld Forskuddsbetalte innt. (kont.mv) Likviditetslån og gjeldsordning SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Gjeld og egenkapital Erik Solheirn Lån Naturvernforbundets MarkedsKontakt AS Siv Heidi.Ruud Generalsekretær Ç Oslo, / for Norges Naturvernforbund Æi 1So Ragnar Jol nsen i I

8 Maskiner og inventar NNV Avskrivingsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Pensj./ reg. avskrivninger. Regnskapsprinsipper NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2000 NORGES NATURVERNFORBUND Anleggsmidler EDB-utstyr Medlems- Maskiner Inventar SUM Avskrivningsmetode 4 års 5 års 4 års 4 års 4 års Tilgang i løpet av året Avskrivinger Regnskapslovens bestemmelser brukes ved føririg av forbundets regnskaper. Bokført verdi pr c 0 0 c Investeringer og salg av varige driftsmidler de siste årene: Ved avskrivninger av varige driftsmidler i forbundets regnskaper brukes i forbundet lineære Bokført verdi pr Maskirier/telefonaril EDB-utstyr Inventar Medlemsregister Note 2: Medlemskontingenten Sum Kontingenten for 2000 har vært kr. 290,- for hovedmedlemmer, kr. 150,. for pensjonister og studenter og kr. 60,- for familiemedlemmer. lnntektsført medlemskontingent er forbundets andel a den totale kontingenten fra medlemmene. Medlemstallet for 2000 er definert soin medlemstallet pr og innbefatter kun de som har betalt medlemskontingent for Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2000 innen blir regnet som utmeidte medlemmer. Abonnenter og givere er ikke medregnet i tallene. utskifting. Det er derfor heftet en liten usikkerhet ved tallene. Medlemstallene er hentet fra statistikk kjørt i NNVs rnedlemsregister-system som nå er under Arstali lineært Iineært lineært Iineært Iineært Hovedmedi. stud.medl. Investert Investert Investert Investert Investert Farn.medl. Totalt antall reg. medi. pr

9 er lønninger, Note 5: Kundefordringer Av dette er kr ,- Note 4: Revisor Note 6: Varelageret Note 3: Pantstillelser og kassekreditt Varelageret er bokført til kr etter en reell verdivurdering av salgbare varer. Forbundet hadde pr ingen kassekreditt. Det er derfor ikke stilt garantier i forbundet. Note 7: Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser Forbundet har en portogarantikonto som er pantsatt med kr. til fordel Posten Norge. Av personalkoshiader i forbundet på kr ,- Til styrets leder er det utbetalt kr a konto for ordinær revisjon av regnskapet arbeidsgiveravgift og kr ,- pensjonsforsikring. Det er utbetalt kr i lønn og kr i pensjorlspremie til Generalsekretær. Det er ingen avtale om sluttvederlag. Godtgjørelse til revisor (KPMG) fra forbundet har totalt vært på kr ,-. Avtalte pensjonsforpliktelser er dekket av kollektiv pensjonsforsikring i forsilcringsselskap. Ordningen udekkede pensjonsforpliktelser utover denne forsikringsordningen. Tap på fordringer er i år kostnadsført med kr i forbundet. Deikrederavsetningen er redusert omfatter 15 ansatte. inriestående pensjonspremiefond pr er kr Forbundet har ingen Gjennomsmttlig antall ansatte i regnskapsåret 2000 har vært 16,2. med kr til totalt kr , derav kr for andre utestående midler fra NMK. Note 8: Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap: Naturvernforbundet har økt sin eierandel i Naturvernforbundets Markedskontakt A/S med kr. regnskapet. Selskapet har i 2000 hatt et underskudd på kr som gir pr en positiv og eier 95% av aksjene til en verdi av kr Verdien av disse er nedskrevet til 0,- i egenkapital på kr Naturvernforbundet eier ingen andre aksjer. Note 9: Gjeldsordningen Forbundet har resterende gjeld på kr ,- i gjeldsordningen. Opprinnelige gjeld i den frivillige gjeldsordningen fra 1998 var på kr Nedbetalingen skal fullføres i brukt til generell drift av forbundet. Note 10: øremerkede midler og prosjekter Totalt overførte prosjektmidler og irintektsførte øremerkede tilskudd i forbundet er kr (se oversikt neste side). Av dette er kr overført videre til 2001, derav TV-aksjonsmidlene kr Note 11: Offentlig driftstilskudd Netto inntektsførte øremerkede tilskudd er da kr Forbundet har i år mottatt tilskudd fra Det Kongelige Miljøverndepartement på kr ,- som er kr ,- kr ,-

10 Note 12: Nærstående parter NMKA/S Forbundet har pr kr i utestående kundefordringer til NMK. Hvorav kr er eldre fordringer, mens kr ikke er forfalt. Fordringen på ble i sin helhet innløst i jan Lånet fra forbundet til NMK A/S har pr en saldo på kr. I ,-. Lånet står tilbake for annen forfalt gjeld NMK måtte ha. Lånet ble i 2000 oppskrevet til opprinnelig verdi etter at det ble nedskrevet med kr i 97. Dette beløpet ble innfridd i jan I 2000 har forbundet mottatt kr i renter fra NMK på dette lånet. NNV har i tillegg innbetalt et depositum til NMK på kr. Dette gir et totalt mellomværende mellom NNV og NMK på kr i NNVs favør. Kr innfnis i januar Resten av utestående fra NMK pålydende kr ,- ansees som reelle, men grunnet stort underskudd i NMK i 2000 og betydelige driftsproblemer har NNV har avsatt totalt kr til evn.t. tap på disse fordringene. I 2000 økte NNV sin aksjekapital i NMK med kr. til kr Verdiene er nedskrevet til null. Note 13: Réservefond Av årets resultat disponeres kr til reservefond. Arets disposisjon er en tilbakeføring av gamle fond som tidligere stod i Norges Nattxrvernforbunds regnskaper. Fru Maren Stamsøe Knutsens gave og Albert Grøvs fond har ved en feiltagelse blitt fjernet fra Norges Naturvernforbtmds regnskaper tidligere år. Note 14: Egenkapitalbevegelser Egenkapital pr kr - I Årets resultat 2000 kr Egenkapital nr 3112M0 kr

11 324 Energiplan Trøndelag MD /57 SPARE UD OED KUF TV 652 India NORAD Ghana 33 Seas at Risk MD Fiskerihefte Fylkesprofilprasjektene TV NORAD TV Milløgdter LA21 TVOHOK (46168) 0 (46168 MD (15000) 0 ( Miljø i Russland MD UD BS TV Pr.nr. Pronjektnavn BidraOsytore midler fra 09 aksjonen) inntekter 20111) inntekter Anvendt 2000 Resultat midler 2000 midler underukudd Andre overferta OvertaTt Overflate prosjnktmldlnr Andre Overført oremerkedn TVandre prnsjnkt. oremerkerie (ble. øremerkeda prosjekt- Over-I ørernerloede tilskudd med revisjonspllkt Kirke- og utdanningsdepartemefltet KUF Viriks Legat IL Utenriksdepartementet UD Oslo Havnvesen OH TV-aksjonsmidler TV Olje- og Energideparfementet OED Miljøvemdopartementet MD Oslo Kommune 0K Barentssekretariatet OS Forkortelser Totalt resultat prosjekter ( ) Overfttrte midler og lnnteklsfert eremerkede tilskudd Netto inntektsført øremei-kedo tilskudd Prosjektmidler overført Totalt SUM ( SUM Miljømerking av strøm Saltt(ellet Friends of the Earth. gentekno109i UD Sykkelplakat MD Annet informasjonsmateriel) V Oslo Havn OH s5 Produkt database Andre Overfarta ptosjnktmidler overfall. Overfart Andre Overført ornmerkede andre plosjnkt- ernninrkede Prosjektnavn GldlaOuyte,e midler fte 00 (bl.atvaksjonen) øremerkedo inntekter 2000 prosjekt- Over-I Inntekter Anvendt 2000 Resultat midler 2001 midler underskudd 51 Sommerpatruljen øremerkede tilskudd uten revlsjonsplikt SUM ( Skoghette VL Tillegg til note 10.

12 Norges Naturvernforbund Regnskap 1999

13 - - året - ùtgjordè - Overskudd Steigen i Nordland med ca. 15 ansatte totalt. Virksomheten omfatter - inntekter. fra - Naturvernforbund er bygd opp med sentralstyre, landsstyre og landsmøte som virksomhet innenfor hatur- og miljøvern i alle fy1kei og lokale lag. Norges Norges Naturvernforburic er en- landsdékkende medlemsorganisasjon med Virksomheten er konsentrert om de fem hovedsataningsområdene; naturarven, Årsberetning for Norges Naturvernforbund organisasjonens beslùttende äzgàner. Virksomhëten er drevet med utgangspunktet i et sentralt sekretariat i Oslo og Barentehavkontor i medlemsrettet rteid, arbeid som sentral.hsringsinstans, trykksakprodukajon 335 kroner mot 3.08 l- 413 året før. Årsoverskuddet etter finansposter er energi og klima, samferdeel. bærekratig rabaursbruk, organisasjonsutvikling Norges Naturvernforbund oppnådd i et positivt driftsresultat på og eget selskap som selger annonser og skaffer medlemsstøtté. fra nmringsliv vel 1,5 miiiionex kroner. - millioner. Kontorhold og lokallagaleie ble redusert fra 2,4 millioner til hvorav ïnntekter -fra spilleautomater sto for den største økningen. - Andre drittsinntekter økte fra 1,5- millioner kroner til 2,1 millioner, 2,4 millioner og tilsvarèr i reduserte - året før.. - tilsvarende beløp til kroner. Medlemekontigenten utgjorde vel. - ca kroner til kroner. -og abonnementinntekter med et - På inntektssiden er amionseaalgiimtéktene redusert med 1,25 millioner fra nil1ioùer året før.. - Inntektene i 1999 utgjorde 14,7 millioner mot 18,2 millioner året før. Tilsvarende utgjorde drifteutgiftene 12,4 millioner i 1999 mot 15,]. - tilsvarende mot året før. - Resultat og Lokal Agenda aktivitetei PÀ utgiftssida økte produksjonen av blader og Magaeinet fra 2 millioner til 2,1 millioner. Personalkostnadexie ble redusert med 1,4 millioner til 5,2 - - Ø var tilsvarende 17,6 millioner mot 21,3 millioner året før. Dette ga et - i skal bedre resultatene gjennom stabilisering av inntektsgrunnlaget. og er aksjekapitalen tapt. Det.er i selskapet -iverksatt en serie tiltak som I datterselekapet Naturvernforbundets Markedskontakt A/S (eid. av Norges 934 kroner. til reduksjon i tidligere udekket ûnderskudd. etter finansposter utgjorde mot året før. Overskudd i Norges Naturvernferbund disponeres i- sin helhet positivt drifteresultat på kroner mot året før. og institusjoner. - før- og utgjorde 2,1 millioner kroner i 1999k Salgsinntekter er redusert samlede driftsinntekter 20.1 millionér- mot 24 millioner året før. Kostnadene For Norges Naturvernforbund, inklusive Naturvernforbundets Markedskontakt; gjennom konstnadsreduksjoner samt styrking av ledelsen i selskapet. Ytterligere kroner, og for NNV og NMK samlet utgjør negativ egenkapital 126 Naturvernforbund 80%, Natur og Ungdom 10% og Blekkulf.Miljedetektive-r 10%) Med årsoppgjøradisposisjoneûe for 1999 vil NNV ha efl negativ egenkapital på har imidlertid en meget svak salgeutvikling første kvartal 2000 og betydelige tiltak vurderes, blant annet tilførsel av ytterligere aks)ekapital. Selskapet -det er etter styrets. oppe atning ikke forhold som tilsier noe annet enn videre Naturvernforbund lagt til grunn. Restruktureringen av virksomheten har gitt resultatforbedrende tiltak er påkrevd for å oppnå tilfredsstillende resultater for positive driftsresultater de to siste årene i Norges Naturvernforbund,og I årsregnskapet for 1999 og budsjettet f.or 2000 er fortsatt drift 1. Norges drift.- For Norges Naturvernforbund vil positiv egenkapital i selskapet være

14 Siv Ragnar Norges Naturvernforbund forurenser ikke det ytre mïljø og har et godt Leder. Nestleder i 1999 ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Sykefraværet i Naturvernforbundet var 1999 var US dager og utgjorde 5,46 i av total arbeidstid.. Det var i ikke noen peraonskader. Selskapet hadde oppholderom med gode resultater. program. Det er i løpet av året skiftet ut noe gammel lysarmatur i resirkulext papir og øvrig ressurebruk skjer i henhold til forbundets økonomisk basis. - gj eldsnedbetalingsplan. arbeidsmiljø. Vår trykksakproduksjen foregår hovedsaklig ved bruk av Oslo / gjenvunnet i løpet av år 2001 i tråd med opptrukne budsjettet og Erik Solheim Helene Bank OttarMichelsen Heidi Ruud,. I styret for Norges Naturvernforbund - administrasjon i NNV legger til grunn at selskapet bør søkes videreført med Når det gjelder salgsselskapet.nnk, er situasjonen meget usikker. Styre og 2 Johnsen det siktemål å oppnå positive driftsresultater, ved sanering av gjeld NNV - eventuelt bringe inn nye eiere for derved å gi selskapet en sunnere har på selskapet og eventuelt ved tilføring av ytterligere aksjekäpital og

15 P0. Box 150 Bryn Brynsveien 12 Telephone KPMG AS N Oslo N-0667 Oslo Telefax Elverum TomM e Vi mener at Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse REVISJONSBERETMNG FOR 1999 forbundets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og Øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God Grunnlag for vår uttalelse Til Norges Naturvernforbund revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, Vi har revidert årsregnskapet for Norges Naturvernforbund for regnskapsåret 1999, som viser et årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til Oslo, 3. april 2000 Statsaut ris t revisor IIII anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregriskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Kontorer i: Statsautorisarte revisnrer - Oslo Alta Lilletrammer Arendal Molde Stord Bergen Røros Tromsø Sandefjord Trondheim KPMG AS is a member et KPNIG nternarianal. medlemmer av Den norske Hamar Sandvika Tønsberg Swrss a5505iatron Revisorfarening Kristiansand Stavanger Ålesund Enterprise NO

16 Leder -,âc Omlapsmidler Aksjer i datterselskap Lån Naturvernforb.Mark.Kontakt AS SUM Anleggsmidler Maskiner og inventar Andre fordringer , I ( NNV Anleggsmidler Eiendeler NNV Balanse pr Delkredereavsetn. -i Forskuddsbetalte kostnader Kunder og andre fordringer Kasse og bankinnskudd SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Leverandørgjeld Kassekreditt Egenkapital Egenkapital og Gjeld Livsvarige medleminers fond Udekket underskudd SUM Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Avsatte øremerkede midler Skyldig off. myndigheter, ferielønn o.l. Forskuddsbetalte innt. (kont.mv) Påløpne kostnader Likviditetslån og gjeldsordning Andre avsetninger SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Gjeld og egenkapital chelseiz Erik Solheirn Istyret for Norges Naturvernforbund Oslo, / Varebeholdning inkludert annonser Note Ragnar Johnsen Nestleder

17 Norges Naturvernforbund Resultatregnskap Drifisinntekter NNV NNV Note Salgsinntekter Annonsalgsinntekter Abonnementsinntekter Offentlige driftstilskudd Øremerkede tilskudd Bidrag firmaer, legater, org mv Medlemskontingent Innsamlinger mv Andre driftsmntekter i SUM driflsmntekter Driftskostnader Vareforbruk Produksjon blader/ tidsskrifter Personalkostnader Kontorhold Møte- og reisekostnader Informasjons- og PR-kostnader Kontingenter og tilskudd Avsetning til landsmøtet Tap på fordringer Nedskriving aksjekapital NMK Ordinære avskrivninger SUM Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Firianskostnader Netto finansposter - Årsunderskudd / + årsoverskudd Disponering: Reduksjon av tmderskudd il

18 0 Regnskapslovens bestemmelser brukes ved føring av forbundets regnskaper. Det er ikke utarbeidet avskrivninger. Ved avskrivninger av varige driftsmidler i forbundets regnskaper brukes i forbundet lineære Avskrivingsprmsipper hatt noen beløpsmessig effekt på regnskapet. konsernregnskap da forbtmdet ikke er pliktig til dette etter ny regnskapslov. Ny regnskapslov har ikke Regriskapsprinsipper NORGES NATURVERNFORBUND I Forbundet hadde pr ingen kassekreditt. Det er derfor ikke stilt garantier i forbundet. Forbundet har en portogarantikonto som er pantsatt med kr. til fordel Posten Norge. Note 3: Pantstillelser og kassekredift Hovedmédl. stud.medl. Fam.medl. Totalt antall rev. medi. ur Pensj./ Kontingenten for 1999 har vært kr. 290,- forhovedmedlemmer, kr. 150,. for pensjonister og kr. 60,- for familiemedlemmer. Inntektsført medlemskontingent er forbundets andel av den totale kontingenten fra medlemmene. Note 2: Medleinskontingenten Sum Maskinerltelefonaol Inventar EOB-utstyr )nvestert Investert Investert Investert Investert Medlemsregister Arstall Investeringer og salg av varige driftsmidler de siste årene: Bokført verdi pr Bokført verdi pr Tilgang i løpet av lineært lineært lirteært lineært lineært Avskrivningsmetode 4 års 5 års 4 års 4 års 4 års året utstyr -reg. Anleggsmidler EDB- Medlems Maskiner Inventar SUM Avskrivinger Maskiner og inventar NNV Note 1: Varige driftsmidler NOTER TIL REGNSKAPET FOR 1999

19 aksjekapitalforhøyelse NMK. Avtalte Godtgjørelse til revisor (KPMG ) fra forbundet har totalt vært på kr ,-. Av dette er kr ,- Note 4: Revisor Note 5: Kundefordringer Note 6: Varelageret Varelageret er bokført til kr etter en reell verdivurdermg av salgbare varer. Note 7: Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser Til styrets leder er det utbetalt kr i perioden etter landsmøtet. pensjonspremie til Gêneralsekretær fra feb.99. Det er ingen avtale om sluttvederlag. og gjelder prosjektrevisjon, bistand vedr. NNVs økonomiske situasjon, gjeldsordning og a konto for ordinær revisjon av regnskapet De resterende kr ,- tilhører regnskapsåret 1998 Av personalkostnader i forbundet på kr ,- er kr ,- lønninger, kr ,- arbeidsgiveravgift og kr ,- pensjonsforsikring. Det er utbetalt kr i lønn og kr i omfatter 14 ansatte. Innestående pensjonspremiefond pr er kr Pensjonene er ikke er det satt av kr. I til tap på fremtidige krav. innarbeidet i balansen. Forbundet har ingen udekkede perisjonsforpliktelser utover denne er inntektsført med kr Totalt er delkrederavsetriingen redusert med kr I forbundet Tap på fordringer er i år kostnadsført med kr. 930 i forbundet og reduksjon av deikrederavsetningen Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 1999 har vært 15,15. forsikringsordningen. gjeldsordningen fra 1998 var på kr Det er i 1999 utbetalt de to første avdragene på gjeldsordningen. Gjelden skal nedbetales i seks like deler, med siste avdrag i juni Som følge av den gode økonomiske utviklingen i forbundet ble det i juni betalt ut et ekstra avdrag til alle kreditorer Note 8: Aksjer i datterselskap Naturvernforbundet eier 80% av aksjene i Naturvernforbundets Markedskontakt A/S. Verdien av Aksjer i datterselskap: Naturvernforbundet eier ingen andre aksjer. disse er nedskrevet til 0,- i regnskapet. Note 9: Gjeldsordningen Forbundet har resterende gjeld på kr i gjeldsordningen. Opprinnelige gjeld i den frivillige brukt til generell drift av forbundet. på kr Forbundets prosjekter viser et underskudd på kr Netto avsatte øremerkede midler i-il 2000 i Note 10: øremerkede midler og prosjekter forbundet er kr. I Av dette er TV-aksjonsmidlene kr I Netto inntektsførte øremerkede tilskudd i forbundet er kr (se oversikt neste side). Note 11: Offentlig driftstilskudd Forbundet har i år mottatt tilskudd fra Det Kongelige Miljøverndepartement på kr ,- som er pensjonsforpliktelser. er dekket av kollektiv pensjonsforsikring i forsikringsselskap. Ordningen

20 NNV har i tillegg innbetalt et depositum til NMK på kr. NNV har en leverandørgjeld til NMK på kr I 1999 har forbundet mottatt kr i renter fra NMK på dette lånet. Lånet fra forbundet til NMK A/S har pr en saldo på kr ,-. Lånet står tilbake for dekke tap på fordringene. eldre fordringer, mens kr ikke er forfalt. Delkrederavsetningen på kr er avsatt for å Forbundet har pr kr i utestående kundefordringer til NMK. Hvorav kr er annen forfalt gjeld NMK måtte ha. Lånet ble i 97 nedskrevet med kr. I Bokført verdi er kr 250 NMKA/S Egenkapital pr kr - i Arets resultat 1999 kr Egenkapital pr kr Note 13: Egenkapitalbevegelser I 1999 økte NNV sin aksjekapital i NMK med kr. til kr Verdiene er nedskrevet til null. Dette gir et totalt mellomværende mellom NNV og NMK på kr i NNVs favør. NNV har avsatt totalt kr til evn.t. tap. Resten av fordringene fra NMK ansees som reelle. Note 12: Nærstående parter

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer